{ "1": { "title": "\u201c\u00c1o \u1ea5m cho em\u201d l\u1ea7n 6 - 2017 \u0111\u1ebfn v\u1edbi 400 em tr\u01b0\u1eddng Ti\u1ec3u h\u1ecdc X\u00e9o D\u00ec H\u1ed3, M\u00f9 Cang Ch\u1ea3i", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/1THUMBNAIL.jpg' alt='“Áo \u1ea5m cho em” l\u1ea7n 6 - 2017 \u0111\u1ebfn v\u1edbi 400 em tr\u01b0\u1eddng Ti\u1ec3u h\u1ecdc Xéo Dì H\u1ed3, Mù Cang Ch\u1ea3i' title='“Áo \u1ea5m cho em” l\u1ea7n 6 - 2017 \u0111\u1ebfn v\u1edbi 400 ", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/_Aoamchoem_0.jpg' title='<br\/>Tr\u01b0\u1eddng X&eacute;o D&igrave; H\u1ed3 l&agrave; m\u1ed9t trong nh\u1eefng tr\u01b0\u1eddng \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t kh&oacute; kh\u0103n c\u1ee7a x&atilde; Lao Ch\u1ea3i v\u1edbi h\u01a1n 400 em h\u1ecdc sinh h\u1ecdc b&aacute;n tr&uacute; t\u1ea1i \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng, trong \u0111&oacute; c&oacute; r\u1ea5t nhi\u1ec1u em c&oacute; ho&agrave;n c\u1ea3nh kh&oacute; kh\u0103n, \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n c\u01a1 s\u1edf v\u1eadt ch\u1ea5t c\u1ee7a tr\u01b0\u1eddng v&ocirc; c&ugrave;ng thi\u1ebfu th\u1ed1n. Ch&iacute;nh v&igrave; v\u1eady v\u1edbi t\u1ea5m l&ograve;ng c\u1ee7a to&agrave;n th\u1ec3 c&aacute;c b\u1ed9 nh&acirc;n vi&ecirc;n Vietravel c\u0169ng nh\u01b0 c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng, \u0111\u1ed1i t&aacute;c&hellip; \u0111&atilde; tr\u1ef1c ti\u1ebfp \u1ee7ng h\u1ed9 ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh, trao g\u1eedi nh\u1eefng ph\u1ea7n qu&agrave; tuy l&agrave; \u0111\u01a1n s\u01a1, nh\u1ecf b&eacute; nh\u01b0 &aacute;o \u1ea5m, ch\u0103n b&ocirc;ng, l\u01b0\u01a1ng th\u1ef1c th\u1ef1c ph\u1ea9m, s&aacute;ch v\u1edf&hellip;t\u1edbi c&aacute;c em h\u1ecdc sinh trong tr\u01b0\u1eddng v\u1edbi mong mu\u1ed1n g&oacute;p ph\u1ea7n n&agrave;o \u0111&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; m\u1ed9t m&ugrave;a \u0111&ocirc;ng \u1ea5m &aacute;p h\u01a1n, chia s\u1ebb t&igrave;nh y&ecirc;u th\u01b0\u01a1ng t\u1edbi c&aacute;c em.'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/_Aoamchoem_0.jpg' title='“Áo \u1ea5m cho em” l\u1ea7n 6 - 2017 \u0111\u1ebfn v\u1edbi 400 em tr\u01b0\u1eddng Ti\u1ec3u h\u1ecdc Xéo Dì H\u1ed3, Mù Cang Ch\u1ea3i' alt='“Áo \u1ea5m cho em” l\u1ea7n 6 - 2017 \u0111\u1ebfn v\u1edbi 400 em tr\u01b0\u1eddng Ti\u1ec3u h\u1ecdc Xéo Dì H\u1ed3, Mù Cang Ch\u1ea3i'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div>Tr\u01b0\u1eddng Xéo Dì H\u1ed3 là m\u1ed9t trong nh\u1eefng tr\u01b0\u1eddng \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t khó kh\u0103n c\u1ee7a xã Lao Ch\u1ea3i v\u1edbi h\u01a1n 400 em h\u1ecdc sinh h\u1ecdc bán trú t\u1ea1i \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng, trong \u0111ó có r\u1ea5t nhi\u1ec1u em có hoàn c\u1ea3nh khó kh\u0103n, \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n c\u01a1 s\u1edf v\u1eadt ch\u1ea5t c\u1ee7a tr\u01b0\u1eddng vô cùng thi\u1ebfu th\u1ed1n. Chính vì v\u1eady v\u1edbi t\u1ea5m lòng c\u1ee7a toàn th\u1ec3 các b\u1ed9 nhân viên <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> c\u0169ng nh\u01b0 các khách hàng, \u0111\u1ed1i tác… \u0111ã tr\u1ef1c ti\u1ebfp \u1ee7ng h\u1ed9 ch\u01b0\u01a1ng trình, trao g\u1eedi nh\u1eefng ph\u1ea7n quà tuy là \u0111\u01a1n s\u01a1, nh\u1ecf bé nh\u01b0 áo \u1ea5m, ch\u0103n bông, l\u01b0\u01a1ng th\u1ef1c th\u1ef1c ph\u1ea9m, sách v\u1edf…t\u1edbi các em h\u1ecdc sinh trong tr\u01b0\u1eddng v\u1edbi mong mu\u1ed1n góp ph\u1ea7n nào \u0111ó giúp các em có m\u1ed9t mùa \u0111ông \u1ea5m áp h\u01a1n, chia s\u1ebb tình yêu th\u01b0\u01a1ng t\u1edbi các em.<\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/IMGs_Aoamchoem_051017 (6).JPG' title='<br\/><div style="text-align: center;"><strong><em>\u0110\u1ea1i di\u1ec7n C&ocirc;ng ty Vietravel Anh L\u01b0\u01a1ng Anh Chi\u1ebfn trao t\u1eb7ng 1 b\u1ed9 m&aacute;y vi t&iacute;nh cho nh&agrave; tr\u01b0\u1eddng<\/em><\/strong><\/div> Th\u1ea7y hi\u1ec7u tr\u01b0\u1edfng B&ugrave;i C&ocirc;ng Nguy&ecirc;n - hi\u1ec7u tr\u01b0\u1edfng nh&agrave; tr\u01b0\u1eddng cho bi\u1ebft: &ldquo;C&oacute; t\u1edbi 80% ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n trong x&atilde; thu\u1ed9c h\u1ed9 ngh&egrave;o, nh&agrave; c&aacute;c em h\u1ecdc sinh c&aacute;ch \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng xa nh\u1ea5t l&agrave; 18km, b\u1eefa \u0103n c\u1ee7a c&aacute;c em ch\u1ec9 c&oacute; \u0103n ng&ocirc; khoai qua b\u1eefa, h&ocirc;m n&agrave;o kh&aacute; th&igrave; c&oacute; c\u01a1m tr\u1eafng chan n\u01b0\u1edbc, m&ugrave;a m\u01b0a c\u0169ng nh\u01b0 m&ugrave;a kh&ocirc;, n&oacute;ng c\u0169ng nh\u01b0 l\u1ea1nh ch\u1ec9 c&oacute; &nbsp;\u0111&ocirc;i ch&acirc;n tr\u1ea7n, manh &aacute;o c\u1ed9c. Tr\u01b0\u1eddng ph\u1ea3i \u0111\u1ebfn t\u1eebng th&ocirc;n b\u1ea3n xa \u0111\u1ec3 v\u1eadn \u0111\u1ed9ng c&aacute;c em \u0111i h\u1ecdc&rdquo;<br \/> T\u1ea1i chuy\u1ebfn \u0111i n&agrave;y, C&ocirc;ng ty du l\u1ecbch Vietravel v&agrave; du kh&aacute;ch \u0111&atilde; trao t\u1eb7ng cho th\u1ea7y c&ocirc; gi&aacute;o v&agrave; c&aacute;c em h\u1ecdc sinh nhi\u1ec1u m&oacute;n qu&agrave; thi\u1ebft th\u1ef1c nh\u01b0 1 b\u1ed9 m&aacute;y vi t&iacute;nh, 400 chi\u1ebfc &aacute;o \u1ea5m, 50 ch\u0103n b&ocirc;ng, c&ugrave;ng r\u1ea5t nhi\u1ec1u s&aacute;ch tham kh\u1ea3o, v\u1eadt d\u1ee5ng, \u0111\u1ed3 d&ugrave;ng h\u1ecdc t\u1eadp, l\u01b0\u01a1ng th\u1ef1c th\u1ef1c ph\u1ea9m thi\u1ebft y\u1ebfu.. gi&uacute;p th\u1ea7y c&ocirc; v&agrave; c&aacute;c em h\u1ecdc sinh th&ecirc;m v\u1eefng b\u01b0\u1edbc b\u01b0\u1edbc qua m\u1ed9t m&ugrave;a \u0111&ocirc;ng gi&aacute; l\u1ea1nh.'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/IMGs_Aoamchoem_051017 (6).JPG' title='“Áo \u1ea5m cho em” l\u1ea7n 6 - 2017 \u0111\u1ebfn v\u1edbi 400 em tr\u01b0\u1eddng Ti\u1ec3u h\u1ecdc Xéo Dì H\u1ed3, Mù Cang Ch\u1ea3i' alt='“Áo \u1ea5m cho em” l\u1ea7n 6 - 2017 \u0111\u1ebfn v\u1edbi 400 em tr\u01b0\u1eddng Ti\u1ec3u h\u1ecdc Xéo Dì H\u1ed3, Mù Cang Ch\u1ea3i'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><strong><em>\u0110\u1ea1i di\u1ec7n Công ty <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Anh L\u01b0\u01a1ng Anh Chi\u1ebfn trao t\u1eb7ng 1 b\u1ed9 máy vi tính cho nhà tr\u01b0\u1eddng<\/em><\/strong><\/div> Th\u1ea7y hi\u1ec7u tr\u01b0\u1edfng Bùi Công Nguyên - hi\u1ec7u tr\u01b0\u1edfng nhà tr\u01b0\u1eddng cho bi\u1ebft: “Có t\u1edbi 80% ng\u01b0\u1eddi dân trong xã thu\u1ed9c h\u1ed9 nghèo, nhà các em h\u1ecdc sinh cách \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng xa nh\u1ea5t là 18km, b\u1eefa \u0103n c\u1ee7a các em ch\u1ec9 có \u0103n ngô khoai qua b\u1eefa, hôm nào khá thì có c\u01a1m tr\u1eafng chan n\u01b0\u1edbc, mùa m\u01b0a c\u0169ng nh\u01b0 mùa khô, nóng c\u0169ng nh\u01b0 l\u1ea1nh ch\u1ec9 có  \u0111ôi chân tr\u1ea7n, manh áo c\u1ed9c. Tr\u01b0\u1eddng ph\u1ea3i \u0111\u1ebfn t\u1eebng thôn b\u1ea3n xa \u0111\u1ec3 v\u1eadn \u0111\u1ed9ng các em \u0111i h\u1ecdc”<br \/> T\u1ea1i chuy\u1ebfn \u0111i này, Công ty <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> Vietravel và du khách \u0111ã trao t\u1eb7ng cho th\u1ea7y cô giáo và các em h\u1ecdc sinh nhi\u1ec1u món quà thi\u1ebft th\u1ef1c nh\u01b0 1 b\u1ed9 máy vi tính, 400 chi\u1ebfc áo \u1ea5m, 50 ch\u0103n bông, cùng r\u1ea5t nhi\u1ec1u sách tham kh\u1ea3o, v\u1eadt d\u1ee5ng, \u0111\u1ed3 dùng h\u1ecdc t\u1eadp, l\u01b0\u01a1ng th\u1ef1c th\u1ef1c ph\u1ea9m thi\u1ebft y\u1ebfu.. giúp th\u1ea7y cô và các em h\u1ecdc sinh thêm v\u1eefng b\u01b0\u1edbc b\u01b0\u1edbc qua m\u1ed9t mùa \u0111ông giá l\u1ea1nh.<\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/IMGs_Aoamchoem_051017 (7).JPG' title='<br\/><div style="text-align: center;"><strong><em>Anh S\u1ef9 (H&agrave; N&ocirc;i) \u0111\u1ea1i di\u1ec7n kh&aacute;ch h&agrave;ng trao t\u1eb7ng ph\u1ea7n qu&agrave; cho nh&agrave; tr\u01b0\u1eddng<\/em><\/strong><\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/IMGs_Aoamchoem_051017 (7).JPG' title='“Áo \u1ea5m cho em” l\u1ea7n 6 - 2017 \u0111\u1ebfn v\u1edbi 400 em tr\u01b0\u1eddng Ti\u1ec3u h\u1ecdc Xéo Dì H\u1ed3, Mù Cang Ch\u1ea3i' alt='“Áo \u1ea5m cho em” l\u1ea7n 6 - 2017 \u0111\u1ebfn v\u1edbi 400 em tr\u01b0\u1eddng Ti\u1ec3u h\u1ecdc Xéo Dì H\u1ed3, Mù Cang Ch\u1ea3i'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><strong><em>Anh S\u1ef9 (Hà Nôi) \u0111\u1ea1i di\u1ec7n khách hàng trao t\u1eb7ng ph\u1ea7n quà cho nhà tr\u01b0\u1eddng<\/em><\/strong><\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/IMGs_Aoamchoem_051017 (8).JPG' title='<br\/><div style="text-align: center;"><strong><em>Ch\u1ecb Ho&agrave;ng Ng\u1ecdc thay m\u1eb7t Tr\u01b0\u1eddng Ti\u1ec3u h\u1ecdc \u0110&ocirc;ng Th&aacute;i (H&agrave; N\u1ed9i)&nbsp;trao t\u1eb7ng s&aacute;ch v\u1edf, qu\u1ea7n &aacute;o cho c&aacute;c em h\u1ecdc sinh.<\/em><\/strong><\/div> <div style="text-align: justify;">Chia s\u1ebb \u0111\u1ea1i di\u1ec7n ban t\u1ed5 ch\u1ee9c C&ocirc;ng ty Vietravel H&agrave; N\u1ed9i Anh L\u01b0\u01a1ng Anh Chi\u1ebfn cho bi\u1ebft &ldquo;Nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m trong ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh du l\u1ecbch t\u1eeb thi\u1ec7n kh&ocirc;ng ch\u1ec9 mang ni\u1ec1m vui, n\u1ee5 c\u01b0\u1eddi \u0111\u1ebfn cho ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n, trong \u0111&oacute; c&oacute; h\u1ecdc sinh ngh&egrave;o v&ugrave;ng cao, m&agrave; c&ograve;n l&agrave;m cho h&agrave;nh tr&igrave;nh du l\u1ecbch th&ecirc;m &yacute; ngh\u0129a. Vietravel H&agrave; N\u1ed9i ngay t\u1eeb khi b\u1eaft \u0111\u1ea7u th\u1ef1c hi\u1ec7n ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh &Aacute;o \u1ea5m cho em ngo&agrave;i vi\u1ec7c x&aacute;c \u0111\u1ecbnh \u0111&acirc;y l&agrave; ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng x&atilde; h\u1ed9i th\u01b0\u1eddng ni&ecirc;n, gi&uacute;p \u0111\u1ee1 c&aacute;c em h\u1ecdc sinh kh&oacute; kh\u0103n, m\u1ee5c ti&ecirc;u c\u1ee7a chung t&ocirc;i c&ograve;n l&agrave; gi\u1edbi thi\u1ec7u c&aacute;c \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1edbi, trong \u0111&oacute; c&oacute; t\u1ec9nh Y&ecirc;n B&aacute;i nh\u1eb1m ph&aacute;t tri\u1ec3n du l\u1ecbch v&ugrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i v\u1eeba hi v\u1ecdng v&agrave; c\u0169ng tin r\u1eb1ng nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m tour du l\u1ecbch t\u1eeb thi\u1ec7n s\u1ebd l&agrave; &quot;c&acirc;y c\u1ea7u&quot; \u0111\u01b0a ng&agrave;y c&agrave;ng nhi\u1ec1u du kh&aacute;ch c&oacute; l&ograve;ng h\u1ea3o t&acirc;m \u0111\u1ebfn v\u1edbi nh\u1eefng b\u1ea3n l&agrave;ng v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa \u0111\u1ec3 c&ugrave;ng giao l\u01b0u v&agrave; mang \u0111\u1ebfn ni\u1ec1m vui cho ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n ngh&egrave;o, m\u1eb7t kh&aacute;c s\u1ea3n ph\u1ea9m n&agrave;y s\u1ebd t\u1ea1o n&ecirc;n nhi\u1ec1u hi\u1ec7u \u1ee9ng t\u1ed1t trong c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ec3 nhi\u1ec1u du kh&aacute;ch bi\u1ebft t\u1edbi v&agrave; l\u1ef1a ch\u1ecdn n\u01a1i \u0111&acirc;y l&agrave;m \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn trong c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh ti\u1ebfp theo.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/IMGs_Aoamchoem_051017 (8).JPG' title='“Áo \u1ea5m cho em” l\u1ea7n 6 - 2017 \u0111\u1ebfn v\u1edbi 400 em tr\u01b0\u1eddng Ti\u1ec3u h\u1ecdc Xéo Dì H\u1ed3, Mù Cang Ch\u1ea3i' alt='“Áo \u1ea5m cho em” l\u1ea7n 6 - 2017 \u0111\u1ebfn v\u1edbi 400 em tr\u01b0\u1eddng Ti\u1ec3u h\u1ecdc Xéo Dì H\u1ed3, Mù Cang Ch\u1ea3i'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><strong><em>Ch\u1ecb Hoàng Ng\u1ecdc thay m\u1eb7t Tr\u01b0\u1eddng Ti\u1ec3u h\u1ecdc \u0110ông Thái (Hà N\u1ed9i) trao t\u1eb7ng sách v\u1edf, qu\u1ea7n áo cho các em h\u1ecdc sinh.<\/em><\/strong><\/div> <div style="text-align: justify;">Chia s\u1ebb \u0111\u1ea1i di\u1ec7n ban t\u1ed5 ch\u1ee9c Công ty <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Hà N\u1ed9i Anh L\u01b0\u01a1ng Anh Chi\u1ebfn cho bi\u1ebft “Nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m trong ch\u01b0\u01a1ng trình <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> t\u1eeb thi\u1ec7n không ch\u1ec9 mang ni\u1ec1m vui, n\u1ee5 c\u01b0\u1eddi \u0111\u1ebfn cho ng\u01b0\u1eddi dân, trong \u0111ó có h\u1ecdc sinh nghèo vùng cao, mà còn làm cho hành trình du l\u1ecbch thêm ý ngh\u0129a. Vietravel Hà N\u1ed9i ngay t\u1eeb khi b\u1eaft \u0111\u1ea7u th\u1ef1c hi\u1ec7n ch\u01b0\u01a1ng trình Áo \u1ea5m cho em ngoài vi\u1ec7c xác \u0111\u1ecbnh \u0111ây là ch\u01b0\u01a1ng trình ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng xã h\u1ed9i th\u01b0\u1eddng niên, giúp \u0111\u1ee1 các em h\u1ecdc sinh khó kh\u0103n, m\u1ee5c tiêu c\u1ee7a chung tôi còn là gi\u1edbi thi\u1ec7u các \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1edbi, trong \u0111ó có t\u1ec9nh Yên Bái nh\u1eb1m phát tri\u1ec3n du l\u1ecbch vùng. Chúng tôi v\u1eeba hi v\u1ecdng và c\u0169ng tin r\u1eb1ng nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m tour du l\u1ecbch t\u1eeb thi\u1ec7n s\u1ebd là "cây c\u1ea7u" \u0111\u01b0a ngày càng nhi\u1ec1u du khách có lòng h\u1ea3o tâm \u0111\u1ebfn v\u1edbi nh\u1eefng b\u1ea3n làng vùng sâu, vùng xa \u0111\u1ec3 cùng giao l\u01b0u và mang \u0111\u1ebfn ni\u1ec1m vui cho ng\u01b0\u1eddi dân nghèo, m\u1eb7t khác s\u1ea3n ph\u1ea9m này s\u1ebd t\u1ea1o nên nhi\u1ec1u hi\u1ec7u \u1ee9ng t\u1ed1t trong c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ec3 nhi\u1ec1u du khách bi\u1ebft t\u1edbi và l\u1ef1a ch\u1ecdn n\u01a1i \u0111ây làm \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn trong các hành trình ti\u1ebfp theo.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/Aoamchoem_3.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Anh S\u1ef9 - m\u1ed9t kh&aacute;ch h&agrave;ng tham gia ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh chia s\u1ebb &ldquo;\u0110&acirc;y l&agrave; l\u1ea7n \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n gia \u0111&igrave;nh nh&agrave; anh \u0111\u0103ng k&yacute; tour du l\u1ecbch t\u1eeb thi\u1ec7n. Theo anh du l\u1ecbch thi\u1ec7n nguy\u1ec7n tuy ph\u1ea3i b\u1ecf nhi\u1ec1u c&ocirc;ng s\u1ee9c nh\u01b0ng l\u1ea1i lu&ocirc;n ch\u1ee9a \u0111\u1ef1ng s\u1ef1 b\u1ea5t ng\u1edd v&agrave; \u0111\u1ea7y t&iacute;nh nh&acirc;n v\u0103n. Sau m\u1ed7i chuy\u1ebfn \u0111i, tr\u1ebb \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ed3i \u0111\u1eafp t&igrave;nh y&ecirc;u th\u01b0\u01a1ng v&agrave; nh&igrave;n cu\u1ed9c s\u1ed1ng \u0111a chi\u1ec1u, nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u m&agrave; kh&ocirc;ng ph\u1ea3i s&aacute;ch v\u1edf n&agrave;o c\u0169ng c&oacute;. &ldquo;Hai con t&ocirc;i r\u1ea5t h&agrave;o h\u1ee9ng khi tham gia c&aacute;c chuy\u1ebfn \u0111i, \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1eadn m\u1eaft ch\u1ee9ng ki\u1ebfn cu\u1ed9c s\u1ed1ng kh&oacute; kh\u0103n c\u1ee7a c&aacute;c b\u1ea1n nh\u1ecf v&ugrave;ng cao, \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ee9ng ki\u1ebfn c&aacute;c b\u1ea1n h\u1ecdc sinh kh&oacute; kh\u0103n, t\u1eadn tay trao qu&agrave; cho c&aacute;c b\u1ea1n&hellip; c&aacute;c con \u0111&atilde; r\u1ea5t vui. Sau m\u1ed7i chuy\u1ebfn \u0111i, t&ocirc;i mong r\u1eb1ng con m&igrave;nh s\u1ebd s\u1ed1ng c&oacute; tr&aacute;ch nhi\u1ec7m v&agrave; bi\u1ebft quan t&acirc;m \u0111\u1ebfn m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi h\u01a1n&rdquo;<br \/> <br \/> Chia tay th\u1ea7y c&ocirc; c&ugrave;ng h\u1ecdc sinh tr\u01b0\u1eddng ti\u1ec3u h\u1ecdc X&eacute;o D&igrave; H\u1ed3 b\u1ea5t c\u1ee9 ai trong \u0111o&agrave;n c\u0169ng l\u01b0u luy\u1ebfn , bin r\u1ecbn, Vietravel tin r\u1eb1ng d&ugrave; b\u1ea5t c\u1ee9 n\u01a1i \u0111&acirc;u n\u1ebfu c&oacute; s\u1ef1 \u1ee7ng h\u1ed9, chung tay c\u1ee7a c\u1ea3 c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng th&igrave; b\u1ea5t c\u1ee9 n\u01a1i \u0111&acirc;u \u0111\u1ed3ng b&agrave;o ta c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ea1nh ph&uacute;c, no \u0111\u1ee7.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/Aoamchoem_3.jpg' title='“Áo \u1ea5m cho em” l\u1ea7n 6 - 2017 \u0111\u1ebfn v\u1edbi 400 em tr\u01b0\u1eddng Ti\u1ec3u h\u1ecdc Xéo Dì H\u1ed3, Mù Cang Ch\u1ea3i' alt='“Áo \u1ea5m cho em” l\u1ea7n 6 - 2017 \u0111\u1ebfn v\u1edbi 400 em tr\u01b0\u1eddng Ti\u1ec3u h\u1ecdc Xéo Dì H\u1ed3, Mù Cang Ch\u1ea3i'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Anh S\u1ef9 - m\u1ed9t khách hàng tham gia ch\u01b0\u01a1ng trình chia s\u1ebb “\u0110ây là l\u1ea7n \u0111\u1ea7u tiên gia \u0111ình nhà anh \u0111\u0103ng ký tour <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> t\u1eeb thi\u1ec7n. Theo anh du l\u1ecbch thi\u1ec7n nguy\u1ec7n tuy ph\u1ea3i b\u1ecf nhi\u1ec1u công s\u1ee9c nh\u01b0ng l\u1ea1i luôn ch\u1ee9a \u0111\u1ef1ng s\u1ef1 b\u1ea5t ng\u1edd và \u0111\u1ea7y tính nhân v\u0103n. Sau m\u1ed7i chuy\u1ebfn \u0111i, tr\u1ebb \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ed3i \u0111\u1eafp tình yêu th\u01b0\u01a1ng và nhìn cu\u1ed9c s\u1ed1ng \u0111a chi\u1ec1u, nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u mà không ph\u1ea3i sách v\u1edf nào c\u0169ng có. “Hai con tôi r\u1ea5t hào h\u1ee9ng khi tham gia các chuy\u1ebfn \u0111i, \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1eadn m\u1eaft ch\u1ee9ng ki\u1ebfn cu\u1ed9c s\u1ed1ng khó kh\u0103n c\u1ee7a các b\u1ea1n nh\u1ecf vùng cao, \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ee9ng ki\u1ebfn các b\u1ea1n h\u1ecdc sinh khó kh\u0103n, t\u1eadn tay trao quà cho các b\u1ea1n… các con \u0111ã r\u1ea5t vui. Sau m\u1ed7i chuy\u1ebfn \u0111i, tôi mong r\u1eb1ng con mình s\u1ebd s\u1ed1ng có trách nhi\u1ec7m và bi\u1ebft quan tâm \u0111\u1ebfn m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi h\u01a1n”<br \/> <br \/> Chia tay th\u1ea7y cô cùng h\u1ecdc sinh tr\u01b0\u1eddng ti\u1ec3u h\u1ecdc Xéo Dì H\u1ed3 b\u1ea5t c\u1ee9 ai trong \u0111oàn c\u0169ng l\u01b0u luy\u1ebfn , bin r\u1ecbn, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> tin r\u1eb1ng dù b\u1ea5t c\u1ee9 n\u01a1i \u0111âu n\u1ebfu có s\u1ef1 \u1ee7ng h\u1ed9, chung tay c\u1ee7a c\u1ea3 c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng thì b\u1ea5t c\u1ee9 n\u01a1i \u0111âu \u0111\u1ed3ng bào ta c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ea1nh phúc, no \u0111\u1ee7.<\/div> <\/li>" }, "2": { "title": "KYOTO \u2013 N\u1ed2NG N\u00c0N M\u00d9A L\u00c1 \u0110\u1ece", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/thumnail_5.jpg' alt='KYOTO – N\u1ed2NG NÀN MÙA LÁ \u0110\u1ece' title='KYOTO – N\u1ed2NG NÀN MÙA LÁ \u0110\u1ece'\/><span>13\/10\/2017<\/span><p>N\u1ebfu b\u1ea1n b\u1ecf l\u1ee1 mùa xuân tràn ng\u1eadp s\u1eafc h\u1ed3ng", "content": "<li><h2>N\u1ed3ng nàn lá \u0111\u1ecf<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_62.jpg' title='N\u1ed3ng nàn lá \u0111\u1ecf<br\/><div style="text-align: justify;">Kho\u1ea3ng th\u1eddi gian Kyoto &ldquo;chuy\u1ec3n m&igrave;nh&rdquo; l&agrave; t\u1eeb gi\u1eefa th&aacute;ng 9 \u0111\u1ebfn h\u1ebft th&aacute;ng 11. Nh\u1eefng chi\u1ebfc l&aacute; phong tr&uacute;t b\u1ecf l\u1edbp &aacute;o c\u0169, kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh s\u1eafc \u0111\u1ecf qu&yacute; ph&aacute;i. Kyoto \u0111\u1eb9p t\u1ef1a b\u1ee9c tranh th\u1ee7y m\u1eb7c, b\u1edfi l\u1ebd khi \u0111\u1ee9ng t\u1eeb xa ng\u1eafm nh&igrave;n m&aacute;i ch&ugrave;a c\u1ed5 k&iacute;nh d\u01b0\u1edbi t&aacute;n phong \u0111\u1ecf, nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi \u0111&atilde; cho&aacute;ng ng\u1ee3p b\u1edfi s\u1ef1 k\u1ebft h\u1ee3p h&agrave;i h&ograve;a gi\u1eefa thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; ki\u1ebfn tr&uacute;c m&agrave; t\u01b0\u1edfng ch\u1eebng nh\u01b0 kh&ocirc;ng bao gi\u1edd hi\u1ec7n h\u1eefu. H\u01a1n th\u1ebf, ng&acirc;n h\u1ea1nh (r\u1ebb qu\u1ea1t) c\u0169ng kh&ocirc;ng k&eacute;m ph\u1ea7n n\u1ed5i b\u1eadt khi chuy\u1ec3n t\u1eeb xanh t\u01b0\u01a1i m&aacute;t sang m\u1ed9t m&agrave;u v&agrave;ng r\u1ef1c r\u1ee1. Nh\u1eefng chi\u1ebfc l&aacute; ng&acirc;n h\u1ea1nh tung m&igrave;nh trong gi&oacute; nh\u01b0 nh\u1eefng c&aacute;nh b\u01b0\u1edbm d\u1eadp d&igrave;u tr&ecirc;n n\u1ec1n tr\u1eddi xanh th\u1eb3m lay \u0111\u1ed9ng c\u1ea3m x&uacute;c c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi th\u01b0\u1edfng ngo\u1ea1n.&nbsp;<br \/> Thu \u0111\u1ebfn c\u0169ng l&agrave; th\u1eddi \u0111i\u1ec3m ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n Nh\u1eadt B\u1ea3n, c&aacute;c du kh&aacute;ch may m\u1eafn c&oacute; c\u01a1 h\u1ed9i chi&ecirc;m ng\u01b0\u1ee1ng b\u1ea3n h&ograve;a t\u1ea5u s\u1eafc m&agrave;u c\u1ee7a thi&ecirc;n nhi&ecirc;n: \u0111\u1ecf, v&agrave;ng, n&acirc;u h&ograve;a quy\u1ec7n v\u1edbi nhau \u0111i\u1ec3m th&ecirc;m ch&uacute;t xanh c\u1ee7a l&aacute; th&ocirc;ng l&agrave;m cho Kyoto c&agrave;ng th&ecirc;m quy\u1ebfn r\u0169. S\u1ef1 quy\u1ebfn r\u0169 tinh t\u1ebf, nh\u1eb9 nh&agrave;ng m&agrave; b\u1ea1n kh&oacute; c&oacute; th\u1ec3 t&igrave;m th\u1ea5y \u1edf nh\u1eefng n\u01a1i kh&aacute;c tr&ecirc;n th\u1ebf gi\u1edbi. Kh&ocirc;ng \u1ed3n &agrave;o v\u1ed9i v&atilde;, ch\u1eadm r&atilde;i quan s&aacute;t theo t\u1eebng chuy\u1ec3n \u0111\u1ed9ng nh\u1eb9 nh&agrave;ng c\u1ee7a r\u1eebng c&acirc;y, l\u1eafng nghe ti\u1ebfng l&aacute; x&agrave;o x\u1ea1c g&oacute;t thu, kh\u1ebd \u0111\u01b0a tay nh\u1eb7t chi\u1ebfc l&aacute; phong c\u0169ng khi\u1ebfn tr&aacute;i tim nh\u1eefng k\u1ebb y&ecirc;u c&aacute;i \u0111\u1eb9p l\u1ee1 v&agrave;i nh\u1ecbp. L\u1ea1c b\u01b0\u1edbc theo th\u1ea3m l&aacute; ng&acirc;n h\u1ea1nh d\u01b0\u1edbi ch&acirc;n, ng\u01b0\u1edbc nh&igrave;n b\u1ea7u tr\u1eddi ch\u1ee3t b\u1eaft g\u1eb7p m\u1ed9t g&oacute;c c\u1ea3nh ch&ugrave;a, c&acirc;y c\u1ea7u nho nh\u1ecf b\u1eafc ngang d&ograve;ng su\u1ed1i, b\u1eadc thang ph\u1ee7 \u0111\u1ea7y l&aacute; thu, v\u1ed9i v&agrave;ng b\u1ea5m m&aacute;y kh&ocirc;ng ng\u01a1i ngh\u1ec9 nh\u01b0 th\u1ec3 mu\u1ed1n th&acirc;u h\u1ebft m\u1ecdi c\u1ea3nh s\u1eafc \u0111\u1ec3 &ocirc;m v&agrave;o l&ograve;ng. Kho\u1ea3nh kh\u1eafc thi v\u1ecb \u1ea5y, l&ograve;ng l\u1ea1i tr\u1edf n&ecirc;n xao xuy\u1ebfn, l\u01b0u luy\u1ebfn m&atilde;i.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_62.jpg' title='N\u1ed3ng nàn lá \u0111\u1ecf' alt='N\u1ed3ng nàn lá \u0111\u1ecf'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Kho\u1ea3ng th\u1eddi gian Kyoto “chuy\u1ec3n mình” là t\u1eeb gi\u1eefa tháng 9 \u0111\u1ebfn h\u1ebft tháng 11. Nh\u1eefng chi\u1ebfc lá phong trút b\u1ecf l\u1edbp áo c\u0169, khoác lên mình s\u1eafc \u0111\u1ecf quý phái. Kyoto \u0111\u1eb9p t\u1ef1a b\u1ee9c tranh th\u1ee7y m\u1eb7c, b\u1edfi l\u1ebd khi \u0111\u1ee9ng t\u1eeb xa ng\u1eafm nhìn mái chùa c\u1ed5 kính d\u01b0\u1edbi tán phong \u0111\u1ecf, nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi \u0111ã choáng ng\u1ee3p b\u1edfi s\u1ef1 k\u1ebft h\u1ee3p hài hòa gi\u1eefa thiên nhiên và ki\u1ebfn trúc mà t\u01b0\u1edfng ch\u1eebng nh\u01b0 không bao gi\u1edd hi\u1ec7n h\u1eefu. H\u01a1n th\u1ebf, ngân h\u1ea1nh (r\u1ebb qu\u1ea1t) c\u0169ng không kém ph\u1ea7n n\u1ed5i b\u1eadt khi chuy\u1ec3n t\u1eeb xanh t\u01b0\u01a1i mát sang m\u1ed9t màu vàng r\u1ef1c r\u1ee1. Nh\u1eefng chi\u1ebfc lá ngân h\u1ea1nh tung mình trong gió nh\u01b0 nh\u1eefng cánh b\u01b0\u1edbm d\u1eadp dìu trên n\u1ec1n tr\u1eddi xanh th\u1eb3m lay \u0111\u1ed9ng c\u1ea3m xúc c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi th\u01b0\u1edfng ngo\u1ea1n. <br \/> Thu \u0111\u1ebfn c\u0169ng là th\u1eddi \u0111i\u1ec3m ng\u01b0\u1eddi dân Nh\u1eadt B\u1ea3n, các du khách may m\u1eafn có c\u01a1 h\u1ed9i chiêm ng\u01b0\u1ee1ng b\u1ea3n hòa t\u1ea5u s\u1eafc màu c\u1ee7a thiên nhiên: \u0111\u1ecf, vàng, nâu hòa quy\u1ec7n v\u1edbi nhau \u0111i\u1ec3m thêm chút xanh c\u1ee7a lá thông làm cho Kyoto càng thêm quy\u1ebfn r\u0169. S\u1ef1 quy\u1ebfn r\u0169 tinh t\u1ebf, nh\u1eb9 nhàng mà b\u1ea1n khó có th\u1ec3 tìm th\u1ea5y \u1edf nh\u1eefng n\u01a1i khác trên th\u1ebf gi\u1edbi. Không \u1ed3n ào v\u1ed9i vã, ch\u1eadm rãi quan sát theo t\u1eebng chuy\u1ec3n \u0111\u1ed9ng nh\u1eb9 nhàng c\u1ee7a r\u1eebng cây, l\u1eafng nghe ti\u1ebfng lá xào x\u1ea1c gót thu, kh\u1ebd \u0111\u01b0a tay nh\u1eb7t chi\u1ebfc lá phong c\u0169ng khi\u1ebfn trái tim nh\u1eefng k\u1ebb yêu cái \u0111\u1eb9p l\u1ee1 vài nh\u1ecbp. L\u1ea1c b\u01b0\u1edbc theo th\u1ea3m lá ngân h\u1ea1nh d\u01b0\u1edbi chân, ng\u01b0\u1edbc nhìn b\u1ea7u tr\u1eddi ch\u1ee3t b\u1eaft g\u1eb7p m\u1ed9t góc c\u1ea3nh chùa, cây c\u1ea7u nho nh\u1ecf b\u1eafc ngang dòng su\u1ed1i, b\u1eadc thang ph\u1ee7 \u0111\u1ea7y lá thu, v\u1ed9i vàng b\u1ea5m máy không ng\u01a1i ngh\u1ec9 nh\u01b0 th\u1ec3 mu\u1ed1n thâu h\u1ebft m\u1ecdi c\u1ea3nh s\u1eafc \u0111\u1ec3 ôm vào lòng. Kho\u1ea3nh kh\u1eafc thi v\u1ecb \u1ea5y, lòng l\u1ea1i tr\u1edf nên xao xuy\u1ebfn, l\u01b0u luy\u1ebfn mãi.<\/div> <\/li><li><h2>Nét \u0111\u1eb9p c\u1ed5 x\u01b0a<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/kyoto-1.jpg' title='Nét \u0111\u1eb9p c\u1ed5 x\u01b0a<br\/><div style="text-align: justify;">\u0110\u1ebfn v\u1edbi c\u1ed1 \u0111&ocirc; Kyoto, ngo&agrave;i s\u1eafc thu tr&agrave;n qua l&aacute; c&acirc;y, n\u1ebfu may m\u1eafn b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1eadn m\u1eaft nh&igrave;n th\u1ea5y bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng n\u1eef t&iacute;nh truy\u1ec1n th\u1ed1ng c\u1ee7a Nh\u1eadt B\u1ea3n - Geisha. Khu ph\u1ed1 Gion ch&iacute;nh l&agrave; n\u01a1i nh\u1eefng n&agrave;ng Geisha v\u1eabn c&ograve;n h&agrave;nh ngh\u1ec1 ti\u1ebfp \u0111&atilde;i du kh&aacute;ch, h\u1ecd \u0111\u1ea1i di\u1ec7n cho n&eacute;t \u0111\u1eb9p v\u0103n h&oacute;a, m\u1ed9t th\u1eddi huy ho&agrave;ng c\u1ee7a ngh\u1ec7 thu\u1eadt c\u1ed5 truy\u1ec1n Nh\u1eadt B\u1ea3n. Geisha \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111&agrave;o t\u1ea1o r\u1ea5t nghi&ecirc;m kh\u1eafc v&agrave; \u0111&ograve;i h\u1ecfi s\u1ef1 hi\u1ec3u bi\u1ebft c\u01a1 b\u1ea3n v\u1ec1 ngh\u1ec7 thu\u1eadt, v\u0103n h&oacute;a nh\u01b0 ca h&aacute;t, ch\u01a1i nh\u1ea1c c\u1ee5 truy\u1ec1n th\u1ed1ng, m&uacute;a Nh\u1eadt B\u1ea3n c\u1ed5 \u0111\u1ea1i, c&aacute;ch c\u01b0 x\u1eed l\u1ec5 tr&agrave;, c\u1eafm hoa, ngh\u1ec7 thu\u1eadt m\u1eb7c kimono... Ph\u1ed1 Gion ng&agrave;y nay v\u1eabn l\u01b0u gi\u1eef nh\u1eefng n&eacute;t c\u1ed5 k&iacute;nh trong ki\u1ebfn tr&uacute;c, nh&agrave; c\u1eeda d\u1ecdc hai b&ecirc;n \u0111\u01b0\u1eddng l&agrave;m b\u1eb1ng c&acirc;y theo l\u1ed1i truy\u1ec1n th\u1ed1ng. V\u1ec1 \u0111&ecirc;m, nh\u1eefng chi\u1ebfc \u0111&egrave;n l\u1ed3ng \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1eafp s&aacute;ng l&agrave;m cho khung c\u1ea3nh c&agrave;ng th&ecirc;m th\u01a1 m\u1ed9ng. M\u1ecdi du kh&aacute;ch khi \u0111\u1ebfn n\u01a1i \u0111&acirc;y \u0111\u1ec1u lu&ocirc;n s\u0103n t&igrave;m h&igrave;nh b&oacute;ng Geisha y&ecirc;u ki\u1ec1u b\u1edfi l\u1ebd h\u1ecd lu&ocirc;n \u0111i l&agrave;m b\u1eb1ng taxi, khi xu\u1ed1ng xe l\u1ea1i b\u01b0\u1edbc r\u1ea5t nhanh v&agrave;o nh&agrave;, vi\u1ec7c b\u1ea1n \u0111\u01b0\u1ee3c Geisha ph\u1ee5c v\u1ee5 l\u1ea1i c&agrave;ng kh&oacute; h\u01a1n v&igrave; chi ph&iacute; m\u1ed9t l\u1ea7n g\u1eb7p kh&aacute; \u0111\u1eaft \u0111\u1ecf. Th\u1ebf n&ecirc;n, h&atilde;y gi\u1eef ch\u1eafc m&aacute;y \u1ea3nh v&agrave; t&igrave;m &ldquo;v\u1eadn may&rdquo; b\u1eaft g\u1eb7p nh\u1eefng c&ocirc; g&aacute;i m\u1eb7c kimono, b&uacute;i cao m&aacute;i t&oacute;c \u0111en nh&aacute;nh, m&ocirc;i son \u0111\u1ecf e \u1ea5p m\u1ed9t l\u1ea7n nh&eacute;!<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/kyoto-1.jpg' title='Nét \u0111\u1eb9p c\u1ed5 x\u01b0a' alt='Nét \u0111\u1eb9p c\u1ed5 x\u01b0a'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u0110\u1ebfn v\u1edbi c\u1ed1 \u0111ô Kyoto, ngoài s\u1eafc thu tràn qua lá cây, n\u1ebfu may m\u1eafn b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1eadn m\u1eaft nhìn th\u1ea5y bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng n\u1eef tính truy\u1ec1n th\u1ed1ng c\u1ee7a Nh\u1eadt B\u1ea3n - Geisha. Khu ph\u1ed1 Gion chính là n\u01a1i nh\u1eefng nàng Geisha v\u1eabn còn hành ngh\u1ec1 ti\u1ebfp \u0111ãi du khách, h\u1ecd \u0111\u1ea1i di\u1ec7n cho nét \u0111\u1eb9p v\u0103n hóa, m\u1ed9t th\u1eddi huy hoàng c\u1ee7a ngh\u1ec7 thu\u1eadt c\u1ed5 truy\u1ec1n Nh\u1eadt B\u1ea3n. Geisha \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111ào t\u1ea1o r\u1ea5t nghiêm kh\u1eafc và \u0111òi h\u1ecfi s\u1ef1 hi\u1ec3u bi\u1ebft c\u01a1 b\u1ea3n v\u1ec1 ngh\u1ec7 thu\u1eadt, v\u0103n hóa nh\u01b0 ca hát, ch\u01a1i nh\u1ea1c c\u1ee5 truy\u1ec1n th\u1ed1ng, múa Nh\u1eadt B\u1ea3n c\u1ed5 \u0111\u1ea1i, cách c\u01b0 x\u1eed l\u1ec5 trà, c\u1eafm hoa, ngh\u1ec7 thu\u1eadt m\u1eb7c kimono... Ph\u1ed1 Gion ngày nay v\u1eabn l\u01b0u gi\u1eef nh\u1eefng nét c\u1ed5 kính trong ki\u1ebfn trúc, nhà c\u1eeda d\u1ecdc hai bên \u0111\u01b0\u1eddng làm b\u1eb1ng cây theo l\u1ed1i truy\u1ec1n th\u1ed1ng. V\u1ec1 \u0111êm, nh\u1eefng chi\u1ebfc \u0111èn l\u1ed3ng \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1eafp sáng làm cho khung c\u1ea3nh càng thêm th\u01a1 m\u1ed9ng. M\u1ecdi du khách khi \u0111\u1ebfn n\u01a1i \u0111ây \u0111\u1ec1u luôn s\u0103n tìm hình bóng Geisha yêu ki\u1ec1u b\u1edfi l\u1ebd h\u1ecd luôn \u0111i làm b\u1eb1ng taxi, khi xu\u1ed1ng xe l\u1ea1i b\u01b0\u1edbc r\u1ea5t nhanh vào nhà, vi\u1ec7c b\u1ea1n \u0111\u01b0\u1ee3c Geisha ph\u1ee5c v\u1ee5 l\u1ea1i càng khó h\u01a1n vì chi phí m\u1ed9t l\u1ea7n g\u1eb7p khá \u0111\u1eaft \u0111\u1ecf. Th\u1ebf nên, hãy gi\u1eef ch\u1eafc máy \u1ea3nh và tìm “v\u1eadn may” b\u1eaft g\u1eb7p nh\u1eefng cô gái m\u1eb7c kimono, búi cao mái tóc \u0111en nhánh, môi son \u0111\u1ecf e \u1ea5p m\u1ed9t l\u1ea7n nhé!<\/div> <\/li><li><h2>D\u1ea5u \u1ea5n l\u1ecbch s\u1eed<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/kyoto_4.jpg' title='D\u1ea5u \u1ea5n l\u1ecbch s\u1eed<br\/><div style="text-align: justify;">Kyoto kh&ocirc;ng h\u1ed5 danh l&agrave; n\u01a1i l\u01b0u gi\u1eef truy\u1ec1n th\u1ed1ng Nh\u1eadt B\u1ea3n, t\u1eeb c\u1ea3nh v\u1eadt thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, \u0111\u1ebfn con ng\u01b0\u1eddi v&agrave; c\u1ea3 ki\u1ebfn tr&uacute;c. \u0110i\u1ec3n h&igrave;nh l&agrave; ch&ugrave;a Thanh Th\u1ee7y (Kiyomizu-dera) - ng&ocirc;i ch&ugrave;a n\u1ed5i ti\u1ebfng kh&ocirc;ng ch\u1ec9 \u1edf Kyoto m&agrave; c&ograve;n tr&ecirc;n c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc Nh\u1eadt. M\u1ed9t trong nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m nh\u1ea5n \u0111\u1eb7c s\u1eafc c\u1ee7a ng&ocirc;i ch&ugrave;a ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;V\u0169 \u0111&agrave;i Kiyomizu&rdquo;, \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ed1ng \u0111\u1ee1 b\u1edfi 139 c&acirc;y c\u1ed9t g\u1ed7 Zelkova v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng s\u1eed d\u1ee5ng \u0111inh. G&oacute;c nh&igrave;n tuy\u1ec7t nh\u1ea5t c&oacute; l\u1ebd l&agrave; l&uacute;c b\u1ea1n \u0111i d\u1ecdc h&agrave;nh lang tr&ecirc;n cao, lia ngang t\u1ea7m m\u1eaft ng\u1eafm v\u0169 \u0111&agrave;i \u0111\u01b0\u1ee3c &ocirc;m tr\u1ecdn b\u1edfi nh\u1eefng t&aacute;n c&acirc;y cao v\u1edbi \u0111\u1ee7 gam m&agrave;u \u0111\u1ecf, v&agrave;ng. H\u01a1n th\u1ebf, khi \u0111\u1ee9ng tr&ecirc;n t\u1ea7ng cao nh\u1ea5t c\u1ee7a Thanh Th\u1ee7y t\u1ef1, b\u1ea1n c\u0169ng c&oacute; th\u1ec3 chi&ecirc;m ng\u01b0\u1ee1ng to&agrave;n c\u1ea3nh Kyoto tr&agrave;n ng\u1eadp trong s\u1eafc thu \u1ea5m &aacute;p. Ngo&agrave;i nh\u1eefng ng&ocirc;i ch&ugrave;a n\u1ed5i ti\u1ebfng c\u1ed5 k&iacute;nh, Kyoto c&ograve;n s\u1edf h\u1eefu l&acirc;u \u0111&agrave;i c\u1ed5 Nijo uy nghi, l&agrave; minh ch\u1ee9ng ti&ecirc;u bi\u1ec3u cho ki\u1ebfn tr&uacute;c phong ki\u1ebfn Nh\u1eadt B\u1ea3n \u0111&atilde; \u0111\u01b0\u1ee3c UNESCO c&ocirc;ng nh\u1eadn l&agrave; di s\u1ea3n v\u0103n h&oacute;a th\u1ebf gi\u1edbi (1994). B&ecirc;n trong l&agrave; khu v\u01b0\u1eddn Ninomaru truy\u1ec1n th\u1ed1ng c\u1ee7a Nh\u1eadt B\u1ea3n v\u1edbi h\u1ed3 n\u01b0\u1edbc trong xanh \u1edf gi\u1eefa, h&ograve;n non b\u1ed9, nh\u1eefng c&acirc;y th&ocirc;ng \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eaft t\u1ec9a ngh\u1ec7 thu\u1eadt ph\u1ea3n chi\u1ebfu xu\u1ed1ng m\u1eb7t h\u1ed3. D\u1ea1o quanh l&acirc;u \u0111&agrave;i, b\u01b0\u1edbc \u0111i b&ecirc;n d\u01b0\u1edbi nh\u1eefng t&aacute;n c&acirc;y b\u1ea1ch qu\u1ea3, c&acirc;y phong \u0111ua nhau khoe m&agrave;u &aacute;o m\u1edbi \u0111\u1ecf, v&agrave;ng, n&acirc;u s\u1ebd l&agrave; k\u1ec9 ni\u1ec7m kh&oacute; qu&ecirc;n.<br \/> Thu \u0111\u1ebfn v\u1edbi Kyoto &ecirc;m \u0111\u1ec1m ph&uacute;t ban \u0111\u1ea7u, v\u1ec1 sau l\u1ea1i tr\u1edf n&ecirc;n r\u1ef1c r\u1ee1 khoe s\u1eafc \u0111\u1ebfn cho&aacute;ng ng\u1ee3p. C&ograve;n g&igrave; b\u1eb1ng khi b\u1ea1n ng\u1ed3i th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c t&aacute;ch tr&agrave; \u0111\u1ea1o, th\u1ea3 h\u1ed3n ch&igrave;m \u0111\u1eafm v&agrave;o thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, c\u1ea3nh s\u1eafc ph\u1ea3ng ph\u1ea5t m&agrave;u c\u1ed5 k&iacute;nh, khi\u1ebfn tr&aacute;i tim d&acirc;ng tr&agrave;o x&uacute;c c\u1ea3m ng\u1ecdt ng&agrave;o.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/kyoto_4.jpg' title='D\u1ea5u \u1ea5n l\u1ecbch s\u1eed' alt='D\u1ea5u \u1ea5n l\u1ecbch s\u1eed'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Kyoto không h\u1ed5 danh là n\u01a1i l\u01b0u gi\u1eef truy\u1ec1n th\u1ed1ng Nh\u1eadt B\u1ea3n, t\u1eeb c\u1ea3nh v\u1eadt thiên nhiên, \u0111\u1ebfn con ng\u01b0\u1eddi và c\u1ea3 ki\u1ebfn trúc. \u0110i\u1ec3n hình là chùa Thanh Th\u1ee7y (Kiyomizu-dera) - ngôi chùa n\u1ed5i ti\u1ebfng không ch\u1ec9 \u1edf Kyoto mà còn trên c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc Nh\u1eadt. M\u1ed9t trong nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m nh\u1ea5n \u0111\u1eb7c s\u1eafc c\u1ee7a ngôi chùa chính là “V\u0169 \u0111ài Kiyomizu”, \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ed1ng \u0111\u1ee1 b\u1edfi 139 cây c\u1ed9t g\u1ed7 Zelkova và hoàn toàn không s\u1eed d\u1ee5ng \u0111inh. Góc nhìn tuy\u1ec7t nh\u1ea5t có l\u1ebd là lúc b\u1ea1n \u0111i d\u1ecdc hành lang trên cao, lia ngang t\u1ea7m m\u1eaft ng\u1eafm v\u0169 \u0111ài \u0111\u01b0\u1ee3c ôm tr\u1ecdn b\u1edfi nh\u1eefng tán cây cao v\u1edbi \u0111\u1ee7 gam màu \u0111\u1ecf, vàng. H\u01a1n th\u1ebf, khi \u0111\u1ee9ng trên t\u1ea7ng cao nh\u1ea5t c\u1ee7a Thanh Th\u1ee7y t\u1ef1, b\u1ea1n c\u0169ng có th\u1ec3 chiêm ng\u01b0\u1ee1ng toàn c\u1ea3nh Kyoto tràn ng\u1eadp trong s\u1eafc thu \u1ea5m áp. Ngoài nh\u1eefng ngôi chùa n\u1ed5i ti\u1ebfng c\u1ed5 kính, Kyoto còn s\u1edf h\u1eefu lâu \u0111ài c\u1ed5 Nijo uy nghi, là minh ch\u1ee9ng tiêu bi\u1ec3u cho ki\u1ebfn trúc phong ki\u1ebfn Nh\u1eadt B\u1ea3n \u0111ã \u0111\u01b0\u1ee3c UNESCO công nh\u1eadn là di s\u1ea3n v\u0103n hóa th\u1ebf gi\u1edbi (1994). Bên trong là khu v\u01b0\u1eddn Ninomaru truy\u1ec1n th\u1ed1ng c\u1ee7a Nh\u1eadt B\u1ea3n v\u1edbi h\u1ed3 n\u01b0\u1edbc trong xanh \u1edf gi\u1eefa, hòn non b\u1ed9, nh\u1eefng cây thông \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eaft t\u1ec9a ngh\u1ec7 thu\u1eadt ph\u1ea3n chi\u1ebfu xu\u1ed1ng m\u1eb7t h\u1ed3. D\u1ea1o quanh lâu \u0111ài, b\u01b0\u1edbc \u0111i bên d\u01b0\u1edbi nh\u1eefng tán cây b\u1ea1ch qu\u1ea3, cây phong \u0111ua nhau khoe màu áo m\u1edbi \u0111\u1ecf, vàng, nâu s\u1ebd là k\u1ec9 ni\u1ec7m khó quên.<br \/> Thu \u0111\u1ebfn v\u1edbi Kyoto êm \u0111\u1ec1m phút ban \u0111\u1ea7u, v\u1ec1 sau l\u1ea1i tr\u1edf nên r\u1ef1c r\u1ee1 khoe s\u1eafc \u0111\u1ebfn choáng ng\u1ee3p. Còn gì b\u1eb1ng khi b\u1ea1n ng\u1ed3i th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c tách trà \u0111\u1ea1o, th\u1ea3 h\u1ed3n chìm \u0111\u1eafm vào thiên nhiên, c\u1ea3nh s\u1eafc ph\u1ea3ng ph\u1ea5t màu c\u1ed5 kính, khi\u1ebfn trái tim dâng trào xúc c\u1ea3m ng\u1ecdt ngào. <\/div> <\/li>" }, "3": { "title": "Thu v\u00e0ng x\u1ee9 B\u1ea1ch d\u01b0\u01a1ng", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/thu-vang-bach-duong-1.jpg' alt='Thu vàng x\u1ee9 B\u1ea1ch d\u01b0\u01a1ng' title='Thu vàng x\u1ee9 B\u1ea1ch d\u01b0\u01a1ng'\/><span>13\/10\/2017<\/span><p>Ch\u01b0a bao gi\u1edd mùa thu t\u1ea1i x\u1ee9 s\u1edf b\u1ea1ch d\u01b0", "content": "<li><h2>St. Petersburg - Gi\u1ea5c m\u01a1 c\u1ed5 tích<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/thu-vang-bach-duong-2.jpg' title='St. Petersburg - Gi\u1ea5c m\u01a1 c\u1ed5 tích<br\/><div style="text-align: justify;">\u0110\u1ebfn v\u1edbi &ldquo;Th&agrave;nh ph\u1ed1 c\u1ee7a nh\u1eefng cung \u0111i\u1ec7n&rdquo; v&agrave;o nh\u1eefng ng&agrave;y th&aacute;ng 9 se l\u1ea1nh, b\u1ea1n s\u1ebd c\u1ea3m nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u01a1ng v\u1ecb c\u1ee7a \u0111\u1ea5t tr\u1eddi v&agrave;o thu m\u1ed9t c&aacute;ch ch&acirc;n th\u1ef1c nh\u1ea5t. Ngay t\u1eeb nh\u1eefng ng&agrave;y \u0111\u1ea7u c\u1ee7a m&ugrave;a thu, <a href="https:\/\/travel.com.vn\/tim-tour\/1\/2\/0001-01-01\/0\/103\/ket-qua.aspx">St. Petersburg<\/a> \u0111&atilde; ph&ocirc; b&agrave;y g\u1ea7n nh\u01b0 tr\u1ecdn v\u1eb9n v\u1ebb \u0111\u1eb9p tr&aacute;ng l\u1ec7, c\u1ed5 k&iacute;nh c\u1ee7a m&igrave;nh. Nh\u1eefng l\u1ed1i \u0111i tr\u1ea3i \u0111\u1ea7y l&aacute; v&agrave;ng, \u0111\u1ecf; nh\u1eefng cung \u0111i\u1ec7n nguy nga, nh\u1eefng c&acirc;y c\u1ea7u tr\u1eef t&igrave;nh&hellip; \u0111&acirc;u \u0111&acirc;u c\u0169ng y&ecirc;n b&igrave;nh v&agrave; quy\u1ebfn r\u0169 \u0111\u1ebfn nao l&ograve;ng. Ph&oacute;ng t\u1ea7m m\u1eaft v\u1ec1 ph&iacute;a xa ng\u1eafm nh&igrave;n nh\u1eefng h\u1ed3 n\u01b0\u1edbc m&agrave;u xanh ng\u1ecdc b&iacute;ch \u0111\u1ec3 c\u1ea3m nh\u1eadn r&otilde; s\u1ef1 di\u1ec7u k\u1ef3 c\u1ee7a t\u1ea1o h&oacute;a v&agrave; \u0111\u1ec3 y&ecirc;u th&ecirc;m th&agrave;nh ph\u1ed1 xinh \u0111\u1eb9p n&agrave;y.&nbsp;<br \/> Ch\u1ec9 nh\u1eefng ai t\u1eebng m\u1ed9t l\u1ea7n ng\u1eafm l&aacute; thu bay gi\u1eefa cung \u0111i\u1ec7n m&ugrave;a h&egrave; m\u1edbi th\u1ea5u c\u1ea3m \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1ebb \u0111\u1eb9p c\u1ee7a v&ugrave;ng \u0111\u1ea5t c\u1ed5 t&iacute;ch di\u1ec7u k\u1ef3 m&agrave; \u1edf \u0111&oacute; c\u1ea3nh s\u1eafc thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; t&acirc;m h\u1ed3n con ng\u01b0\u1eddi h&ograve;a l\u1ea1i th&agrave;nh m\u1ed9t. Nh\u1eb9 nh&agrave;ng m&agrave; l&ocirc;i cu\u1ed1n, trong tr\u1ebbo nh\u01b0ng m&atilde;nh li\u1ec7t, m&ugrave;a thu ch\u1edbm n\u1edf nh\u01b0 m\u1ed9t b\u1ea3n t&igrave;nh ca ng\u1ecdt ng&agrave;o. Nh\u1eefng l\u1ed1i \u0111i quanh co ng\u1eadp tr&agrave;n trong n\u1eafng thu v&agrave;ng &oacute;ng &aacute;nh t\u1ef1a m\u1eadt ng\u1ecdt, d&ugrave; \u0111\u1eb7t m&aacute;y \u1edf b\u1ea5t c\u1ee9 g&oacute;c n&agrave;o, c\u0169ng c&oacute; s\u1eb5n m\u1ed9t khung tranh tuy\u1ec7t \u0111\u1eb9p cho b\u1ea1n b\u1ea5m m&aacute;y.&nbsp;<br \/> S\u1ebd th\u1eadt l&agrave; m\u1ed9t thi\u1ebfu s&oacute;t l\u1edbn n\u1ebfu \u0111\u1ebfn St. Petersburg v&agrave;o m&ugrave;a thu m&agrave; kh&ocirc;ng chi&ecirc;m ng\u01b0\u1ee1ng ho&agrave;ng h&ocirc;n t\u1ea1i \u0111&acirc;y. Kh&ocirc;ng gi\u1ed1ng nh\u01b0 b\u1ea5t k&igrave; n\u01a1i n&agrave;o kh&aacute;c tr&ecirc;n th\u1ebf gi\u1edbi, ho&agrave;ng h&ocirc;n v&agrave;o m&ugrave;a thu t\u1ea1i th&agrave;nh ph\u1ed1 mang \u0111\u1eadm d\u1ea5u \u1ea5n l\u1ecbch s\u1eed n&agrave;y l&agrave;m cho ch&uacute;ng ta xuy\u1ebfn xao \u0111\u1ebfn l\u1ea1. B\u1ea1n c&oacute; th\u1ec3 s\u1ebd ch\u1eb3ng c&ograve;n nh\u1eadn ra \u0111&acirc;u l&agrave; &aacute;nh n\u1eafng v&agrave;ng c&ograve;n \u0111&acirc;u l&agrave; s\u1eafc v&agrave;ng c\u1ee7a l&aacute;, b\u1edfi c\u1ea3 hai \u0111&atilde; quy\u1ec7n l\u1ea1i th&agrave;nh m\u1ed9t nh\u01b0 nh\u1ecbp tim c\u1ee7a \u0111&ocirc;i t&igrave;nh nh&acirc;n trong gi&acirc;y ph&uacute;t c\u1ea3m nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c t&igrave;nh y&ecirc;u c\u1ee7a m&igrave;nh. C&ograve;n g&igrave; tuy\u1ec7t v\u1eddi h\u01a1n khi &aacute;nh ho&agrave;ng h&ocirc;n v\u1eeba t\u1eaft, d\u1ea1o b\u01b0\u1edbc tr&ecirc;n nh\u1eefng con ph\u1ed1 \u0111\u1ec3 t&igrave;m cho m&igrave;nh m\u1ed9t qu&aacute;n r\u01b0\u1ee3u \u01b0ng &yacute; v&agrave; t\u1ef1 th\u01b0\u1edfng ly r\u01b0\u1ee3u vang th\u01a1m ngon xem nh\u01b0 vi\u1ebft n&ecirc;n c&aacute;i k\u1ebft \u0111\u1eb9p cho m\u1ed9t cu\u1ed9c t&igrave;nh!<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/thu-vang-bach-duong-2.jpg' title='St. Petersburg - Gi\u1ea5c m\u01a1 c\u1ed5 tích' alt='St. Petersburg - Gi\u1ea5c m\u01a1 c\u1ed5 tích'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u0110\u1ebfn v\u1edbi “Thành ph\u1ed1 c\u1ee7a nh\u1eefng cung \u0111i\u1ec7n” vào nh\u1eefng ngày tháng 9 se l\u1ea1nh, b\u1ea1n s\u1ebd c\u1ea3m nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u01a1ng v\u1ecb c\u1ee7a \u0111\u1ea5t tr\u1eddi vào thu m\u1ed9t cách chân th\u1ef1c nh\u1ea5t. Ngay t\u1eeb nh\u1eefng ngày \u0111\u1ea7u c\u1ee7a mùa thu, <a href="https:\/\/travel.com.vn\/tim-tour\/1\/2\/0001-01-01\/0\/103\/ket-qua.aspx">St. Petersburg<\/a> \u0111ã phô bày g\u1ea7n nh\u01b0 tr\u1ecdn v\u1eb9n v\u1ebb \u0111\u1eb9p tráng l\u1ec7, c\u1ed5 kính c\u1ee7a mình. Nh\u1eefng l\u1ed1i \u0111i tr\u1ea3i \u0111\u1ea7y lá vàng, \u0111\u1ecf; nh\u1eefng cung \u0111i\u1ec7n nguy nga, nh\u1eefng cây c\u1ea7u tr\u1eef tình… \u0111âu \u0111âu c\u0169ng yên bình và quy\u1ebfn r\u0169 \u0111\u1ebfn nao lòng. Phóng t\u1ea7m m\u1eaft v\u1ec1 phía xa ng\u1eafm nhìn nh\u1eefng h\u1ed3 n\u01b0\u1edbc màu xanh ng\u1ecdc bích \u0111\u1ec3 c\u1ea3m nh\u1eadn rõ s\u1ef1 di\u1ec7u k\u1ef3 c\u1ee7a t\u1ea1o hóa và \u0111\u1ec3 yêu thêm thành ph\u1ed1 xinh \u0111\u1eb9p này. <br \/> Ch\u1ec9 nh\u1eefng ai t\u1eebng m\u1ed9t l\u1ea7n ng\u1eafm lá thu bay gi\u1eefa cung \u0111i\u1ec7n <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-he.aspx' title='mùa hè'>mùa hè<\/a> m\u1edbi th\u1ea5u c\u1ea3m \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1ebb \u0111\u1eb9p c\u1ee7a vùng \u0111\u1ea5t c\u1ed5 tích di\u1ec7u k\u1ef3 mà \u1edf \u0111ó c\u1ea3nh s\u1eafc thiên nhiên và tâm h\u1ed3n con ng\u01b0\u1eddi hòa l\u1ea1i thành m\u1ed9t. Nh\u1eb9 nhàng mà lôi cu\u1ed1n, trong tr\u1ebbo nh\u01b0ng mãnh li\u1ec7t, mùa thu ch\u1edbm n\u1edf nh\u01b0 m\u1ed9t b\u1ea3n tình ca ng\u1ecdt ngào. Nh\u1eefng l\u1ed1i \u0111i quanh co ng\u1eadp tràn trong n\u1eafng thu vàng óng ánh t\u1ef1a m\u1eadt ng\u1ecdt, dù \u0111\u1eb7t máy \u1edf b\u1ea5t c\u1ee9 góc nào, c\u0169ng có s\u1eb5n m\u1ed9t khung tranh tuy\u1ec7t \u0111\u1eb9p cho b\u1ea1n b\u1ea5m máy. <br \/> S\u1ebd th\u1eadt là m\u1ed9t thi\u1ebfu sót l\u1edbn n\u1ebfu \u0111\u1ebfn St. Petersburg vào mùa thu mà không chiêm ng\u01b0\u1ee1ng hoàng hôn t\u1ea1i \u0111ây. Không gi\u1ed1ng nh\u01b0 b\u1ea5t kì n\u01a1i nào khác trên th\u1ebf gi\u1edbi, hoàng hôn vào mùa thu t\u1ea1i thành ph\u1ed1 mang \u0111\u1eadm d\u1ea5u \u1ea5n l\u1ecbch s\u1eed này làm cho chúng ta xuy\u1ebfn xao \u0111\u1ebfn l\u1ea1. B\u1ea1n có th\u1ec3 s\u1ebd ch\u1eb3ng còn nh\u1eadn ra \u0111âu là ánh n\u1eafng vàng còn \u0111âu là s\u1eafc vàng c\u1ee7a lá, b\u1edfi c\u1ea3 hai \u0111ã quy\u1ec7n l\u1ea1i thành m\u1ed9t nh\u01b0 nh\u1ecbp tim c\u1ee7a \u0111ôi tình nhân trong giây phút c\u1ea3m nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c tình yêu c\u1ee7a mình. Còn gì tuy\u1ec7t v\u1eddi h\u01a1n khi ánh hoàng hôn v\u1eeba t\u1eaft, d\u1ea1o b\u01b0\u1edbc trên nh\u1eefng con ph\u1ed1 \u0111\u1ec3 tìm cho mình m\u1ed9t quán r\u01b0\u1ee3u \u01b0ng ý và t\u1ef1 th\u01b0\u1edfng ly r\u01b0\u1ee3u vang th\u01a1m ngon xem nh\u01b0 vi\u1ebft nên cái k\u1ebft \u0111\u1eb9p cho m\u1ed9t cu\u1ed9c tình!<\/div> <\/li><li><h2>Moscow nhu\u1ed9m "thu" \u0111\u1eb9p mê h\u1ed3n<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/thu-vang-bach-duong-3.jpg' title='Moscow nhu\u1ed9m "thu" \u0111\u1eb9p mê h\u1ed3n<br\/><div style="text-align: justify;">V&agrave;o thu, nh\u1eefng con ph\u1ed1 \u1edf Moscow \u0111&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n n&oacute;ng n\u1ef1c nh\u01b0 tr\u01b0\u1edbc, nh\u1ecbp s\u1ed1ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n h&igrave;nh nh\u01b0 c\u0169ng ch\u1eadm l\u1ea1i, t\u1eadn h\u01b0\u1edfng h\u01b0\u01a1ng thu ng\u1ecdt ng&agrave;o t\u1eebng gi&acirc;y t\u1eebng ph&uacute;t. D\u01b0\u1eddng nh\u01b0 thi&ecirc;n nhi&ecirc;n \u0111&atilde; ph&ugrave; ph&eacute;p l&ecirc;n v&ugrave;ng \u0111\u1ea5t n&agrave;y, ch\u1ec9 trong m\u1ed9t th\u1eddi gian ng\u1eafn, m&agrave;u xanh c\u1ee7a c\u1ecf c&acirc;y \u0111&atilde; \u0111\u01b0\u1ee3c thay b\u1eb1ng th\u1ea3m v&agrave;ng huy\u1ec1n \u1ea3o v\u1edbi nh\u1eefng s\u1eafc \u0111\u1ed9 kh&aacute;c nhau. Nh\u1eefng chi\u1ebfc l&aacute; v&agrave;ng nh\u1eb9 nh&agrave;ng bay theo c\u01a1n gi&oacute; l&agrave;nh l\u1ea1nh, \u0111\u1eadu tr&ecirc;n c&aacute;c khung c\u1eeda s\u1ed5 c\u1ed5 k&iacute;nh, tr&ecirc;n nh\u1eefng b\u1eadc thang ph\u1ee7 m&agrave;u th\u1eddi gian hay tung bay l&ecirc;n kh&ocirc;ng trung theo ti\u1ebfng c\u01b0\u1eddi c\u1ee7a tr\u1ebb con...<br \/> \u0110\u1ebfn Moscow, du kh&aacute;ch kh&ocirc;ng ch\u1ec9 chi&ecirc;m ng\u01b0\u1ee1ng v\u1ebb \u0111\u1eb9p c\u1ee7a thi&ecirc;n nhi&ecirc;n m&agrave; c&ograve;n \u0111\u01b0\u1ee3c th\u01b0\u1edfng ngo\u1ea1n nh\u1eefng c&ocirc;ng tr&igrave;nh ki\u1ebfn tr&uacute;c nhu\u1ed9m &quot;thu&quot; \u0111\u1eb9p m&ecirc; h\u1ed3n. \u0110i\u1ec7n Kremlin, qu\u1ea3ng tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ecf, th&aacute;p chu&ocirc;ng Ivan Velikii hay b\u1ea3o t&agrave;ng Tretyakov lu&ocirc;n l&agrave;m nao l&ograve;ng du kh&aacute;ch. Ngay c\u1ea3 d&ograve;ng s&ocirc;ng c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c nhu\u1ed9m v&agrave;ng b\u1edfi nh\u1eefng t&aacute;n l&aacute; m&ugrave;a thu soi b&oacute;ng khi\u1ebfn ai d\u1eebng ch&acirc;n ch\u1ed1n n&agrave;y \u0111\u1ec1u b&acirc;ng khu&acirc;ng ng\u1ee1 nh\u01b0 m&igrave;nh \u0111ang l\u1ea1c v&agrave;o thi&ecirc;n \u0111\u01b0\u1eddng tr\u1ea7n gian.&nbsp;<br \/> C\u1ea3m gi&aacute;c b\u01b0\u1edbc ch&acirc;n \u0111i tr&ecirc;n t\u1eebng th\u1ea3m l&aacute; v&agrave;ng r\u01a1i th\u1eadt th&uacute; v\u1ecb. Khi c&oacute; m\u1ed9t c\u01a1n gi&oacute; tho\u1ea3ng qua, t\u1eebng t&aacute;n l&aacute; lao xao, nh\u1eefng chi\u1ebfc l&aacute; xoay tr&ograve;n chao nghi&ecirc;ng r\u1ed3i e \u1ea5p h\u1ea1 xu\u1ed1ng th\u1ea3m c\u1ecf. B\u1eaft g\u1eb7p c\u1ea3nh t\u01b0\u1ee3ng \u1ea5y, b\u1ed7ng d\u01b0ng m\u1ecdi c\u1ea3m x&uacute;c trong l&ograve;ng \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c d\u1ecbp th\u0103ng hoa. Ch&iacute;nh v&igrave; l\u1ebd \u0111&oacute; n&ecirc;n m&ugrave;a thu n\u01b0\u1edbc Nga th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u thi nh&acirc;n t&igrave;m \u0111\u1ebfn nh\u01b0 ngu\u1ed3n c\u1ea3m x&uacute;c vi\u1ebft l&ecirc;n nh\u1eefng t&aacute;c ph\u1ea9m th\u01a1 ca b\u1ea5t h\u1ee7.&nbsp;<br \/> <em>(\u1ea2nh: Internet)&nbsp;<\/em><\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/thu-vang-bach-duong-3.jpg' title='Moscow nhu\u1ed9m "thu" \u0111\u1eb9p mê h\u1ed3n' alt='Moscow nhu\u1ed9m "thu" \u0111\u1eb9p mê h\u1ed3n'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Vào thu, nh\u1eefng con ph\u1ed1 \u1edf Moscow \u0111ã không còn nóng n\u1ef1c nh\u01b0 tr\u01b0\u1edbc, nh\u1ecbp s\u1ed1ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi dân hình nh\u01b0 c\u0169ng ch\u1eadm l\u1ea1i, t\u1eadn h\u01b0\u1edfng h\u01b0\u01a1ng thu ng\u1ecdt ngào t\u1eebng giây t\u1eebng phút. D\u01b0\u1eddng nh\u01b0 thiên nhiên \u0111ã phù phép lên vùng \u0111\u1ea5t này, ch\u1ec9 trong m\u1ed9t th\u1eddi gian ng\u1eafn, màu xanh c\u1ee7a c\u1ecf cây \u0111ã \u0111\u01b0\u1ee3c thay b\u1eb1ng th\u1ea3m vàng huy\u1ec1n \u1ea3o v\u1edbi nh\u1eefng s\u1eafc \u0111\u1ed9 khác nhau. Nh\u1eefng chi\u1ebfc lá vàng nh\u1eb9 nhàng bay theo c\u01a1n gió lành l\u1ea1nh, \u0111\u1eadu trên các khung c\u1eeda s\u1ed5 c\u1ed5 kính, trên nh\u1eefng b\u1eadc thang ph\u1ee7 màu th\u1eddi gian hay tung bay lên không trung theo ti\u1ebfng c\u01b0\u1eddi c\u1ee7a tr\u1ebb con...<br \/> \u0110\u1ebfn Moscow, du khách không ch\u1ec9 chiêm ng\u01b0\u1ee1ng v\u1ebb \u0111\u1eb9p c\u1ee7a thiên nhiên mà còn \u0111\u01b0\u1ee3c th\u01b0\u1edfng ngo\u1ea1n nh\u1eefng công trình ki\u1ebfn trúc nhu\u1ed9m "thu" \u0111\u1eb9p mê h\u1ed3n. \u0110i\u1ec7n Kremlin, qu\u1ea3ng tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ecf, tháp chuông Ivan Velikii hay b\u1ea3o tàng Tretyakov luôn làm nao lòng du khách. Ngay c\u1ea3 dòng sông c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c nhu\u1ed9m vàng b\u1edfi nh\u1eefng tán lá mùa thu soi bóng khi\u1ebfn ai d\u1eebng chân ch\u1ed1n này \u0111\u1ec1u bâng khuâng ng\u1ee1 nh\u01b0 mình \u0111ang l\u1ea1c vào thiên \u0111\u01b0\u1eddng tr\u1ea7n gian. <br \/> C\u1ea3m giác b\u01b0\u1edbc chân \u0111i trên t\u1eebng th\u1ea3m lá vàng r\u01a1i th\u1eadt thú v\u1ecb. Khi có m\u1ed9t c\u01a1n gió tho\u1ea3ng qua, t\u1eebng tán lá lao xao, nh\u1eefng chi\u1ebfc lá xoay tròn chao nghiêng r\u1ed3i e \u1ea5p h\u1ea1 xu\u1ed1ng th\u1ea3m c\u1ecf. B\u1eaft g\u1eb7p c\u1ea3nh t\u01b0\u1ee3ng \u1ea5y, b\u1ed7ng d\u01b0ng m\u1ecdi c\u1ea3m xúc trong lòng \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c d\u1ecbp th\u0103ng hoa. Chính vì l\u1ebd \u0111ó nên mùa thu n\u01b0\u1edbc Nga th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u thi nhân tìm \u0111\u1ebfn nh\u01b0 ngu\u1ed3n c\u1ea3m xúc vi\u1ebft lên nh\u1eefng tác ph\u1ea9m th\u01a1 ca b\u1ea5t h\u1ee7. <br \/> <em>(\u1ea2nh: Internet) <\/em><\/div> <\/li>" }, "4": { "title": "KH\u00c1M PH\u00c1 \u201cH\u00c0NH TR\u00ccNH KIM C\u01af\u01a0NG\u201d B\u1eb0NG M\u00c1Y BAY RI\u00caNG", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/thumbnail_8.jpg' alt='KHÁM PHÁ “HÀNH TRÌNH KIM C\u01af\u01a0NG” B\u1eb0NG MÁY BAY RIÊNG' title='KHÁM PHÁ “HÀNH TRÌNH KIM C\u01af\u01a0NG” B\u1eb0NG MÁY BAY RIÊNG'\/><span>17\/10\/2017<\/", "content": "<li><h2>Bay th\u1eb3ng \u0111\u1ebfn Fukushima – s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ed9c quy\u1ec1n ch\u1ec9 có t\u1ea1i Vietravel<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/fukushima.jpg' title='Bay th\u1eb3ng \u0111\u1ebfn Fukushima – s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ed9c quy\u1ec1n ch\u1ec9 có t\u1ea1i Vietravel<br\/><div style="text-align: justify;">M\u1edbi xu\u1ea5t hi\u1ec7n t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam trong v&agrave;i n\u0103m tr\u1edf l\u1ea1i \u0111&acirc;y, th\u1ebf nh\u01b0ng lo\u1ea1i h&igrave;nh du l\u1ecbch b\u1eb1ng m&aacute;y bay thu&ecirc; bao nguy&ecirc;n chuy\u1ebfn \u0111\u01b0\u1ee3c du kh&aacute;ch r\u1ea5t quan t&acirc;m v&agrave; h\u01b0\u1edfng \u1ee9ng nhi\u1ec7t t&igrave;nh. \u0110i\u1ec1u n&agrave;y xu\u1ea5t ph&aacute;t t\u1eeb nh\u1eefng ti\u1ec7n &iacute;ch: gi&aacute; h\u1ee3p l&yacute;, kh\u1edfi h&agrave;nh \u0111&uacute;ng k\u1ebf ho\u1ea1ch, hi\u1ebfm khi ho&atilde;n ho\u1eb7c h\u1ee7y chuy\u1ebfn... V&igrave; th\u1ebf, v&agrave;o nh\u1eefng m&ugrave;a du l\u1ecbch cao \u0111i\u1ec3m nh\u01b0 m&ugrave;a H&egrave;, L\u1ec5, T\u1ebft&hellip; nhi\u1ec1u th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1eef h&agrave;nh t&ecirc;n tu\u1ed5i \u0111&atilde; m\u1ea1nh tay thu&ecirc; nguy&ecirc;n chuy\u1ebfn bay \u0111\u1ec3 ph\u1ee5c v\u1ee5 cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng th\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebf c\u1ee7a m&igrave;nh.<br \/> N\u1ed5i b\u1eadt nh\u01b0 tour charter \u0111\u1ebfn Fukushima (Nh\u1eadt B\u1ea3n) m&agrave; c&ocirc;ng ty Vietravel \u0111ang ch&agrave;o b&aacute;n tr&ecirc;n th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng, c&oacute; gi&aacute; th\u1ea5p h\u01a1n \u0111\u1ebfn 30% so v\u1edbi tour Nh\u1eadt th&ocirc;ng th\u01b0\u1eddng. L&yacute; gi\u1ea3i cho vi\u1ec7c n&agrave;y, b&agrave; Hu\u1ef3nh Phan Ph\u01b0\u01a1ng Ho&agrave;ng &ndash; Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c kh\u1ed1i kh&aacute;ch l\u1ebb Vietravel cho bi\u1ebft do c&ocirc;ng ty k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi ch&iacute;nh quy\u1ec1n t\u1ec9nh Fukushima v&agrave; h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Vietjet c&ugrave;ng x&acirc;y d\u1ef1ng m\u1ee9c gi&aacute; t\u1ed1t nh\u1ea5t. Ngo&agrave;i ra, d\u1ecbch v\u1ee5 \u0111\u01b0\u1ee3c chu\u1ea9n b\u1ecb chu \u0111&aacute;o, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v&agrave; x&aacute;c nh\u1eadn t\u1eeb r\u1ea5t s\u1edbm n&ecirc;n c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c c&aacute;c \u0111\u1ed1i t&aacute;c d&agrave;nh cho m\u1ee9c \u01b0u \u0111&atilde;i. &nbsp;<br \/> T\u1eeb th&aacute;ng 2-4 n\u0103m 2018, Vietravel ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Vietjet, ch&iacute;nh quy\u1ec1n t\u1ec9nh Fukushima gi\u1edbi thi\u1ec7u 15 chuy\u1ebfn charter bay th\u1eb3ng \u0111\u1ebfn Nh\u1eadt B\u1ea3n v\u1edbi kho\u1ea3ng 3.000 l\u01b0\u1ee3t kh&aacute;ch. Kh&ocirc;ng ch\u1ec9 ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u01b0\u1ee3c 30% chi ph&iacute;, du kh&aacute;ch s\u1ebd c&oacute; m\u1ed9t h&agrave;nh tr&igrave;nh \u0111\u1ea7y \u1eafp ni\u1ec1m vui khi \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ed3ng h&agrave;nh c&ugrave;ng nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n c&oacute; chung s\u1edf th&iacute;ch, \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u1ee5c v\u1ee5 chu \u0111&aacute;o b\u1edfi \u0111\u1ed9i ng\u0169 h\u01b0\u1edbng d\u1eabn vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p v&agrave; t\u1eadn t&acirc;m c\u1ee7a Vietravel.<br \/> L&agrave; \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef h&agrave;nh h&agrave;ng \u0111\u1ea7u v\u1ec1 c&aacute;c s\u1ea3n ph\u1ea9m charter, cho \u0111\u1ebfn nay Vietravel \u0111&atilde; t\u1ed5 ch\u1ee9c th&agrave;nh c&ocirc;ng r\u1ea5t nhi\u1ec1u tour h\u1ea5p d\u1eabn \u0111\u1ebfn Bangkok, Chiang Mai, Phuket (Th&aacute;i Lan); Jeju (H&agrave;n Qu\u1ed1c), Fukushima (Nh\u1eadt B\u1ea3n)&hellip; v&agrave; \u0111\u01b0\u1ee3c du kh&aacute;ch \u0111&oacute;n nh\u1eadn n\u1ed3ng nhi\u1ec7t.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/fukushima.jpg' title='Bay th\u1eb3ng \u0111\u1ebfn Fukushima – s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ed9c quy\u1ec1n ch\u1ec9 có t\u1ea1i Vietravel' alt='Bay th\u1eb3ng \u0111\u1ebfn Fukushima – s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ed9c quy\u1ec1n ch\u1ec9 có t\u1ea1i Vietravel'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">M\u1edbi xu\u1ea5t hi\u1ec7n t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam trong vài n\u0103m tr\u1edf l\u1ea1i \u0111ây, th\u1ebf nh\u01b0ng lo\u1ea1i hình <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> b\u1eb1ng máy bay thuê bao nguyên chuy\u1ebfn \u0111\u01b0\u1ee3c du khách r\u1ea5t quan tâm và h\u01b0\u1edfng \u1ee9ng nhi\u1ec7t tình. \u0110i\u1ec1u này xu\u1ea5t phát t\u1eeb nh\u1eefng ti\u1ec7n ích: giá h\u1ee3p lý, kh\u1edfi hành \u0111úng k\u1ebf ho\u1ea1ch, hi\u1ebfm khi hoãn ho\u1eb7c h\u1ee7y chuy\u1ebfn... Vì th\u1ebf, vào nh\u1eefng mùa du l\u1ecbch cao \u0111i\u1ec3m nh\u01b0 <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-he.aspx' title='mùa Hè'>mùa Hè<\/a>, L\u1ec5, T\u1ebft… nhi\u1ec1u th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1eef hành tên tu\u1ed5i \u0111ã m\u1ea1nh tay thuê nguyên chuy\u1ebfn bay \u0111\u1ec3 ph\u1ee5c v\u1ee5 cho các khách hàng th\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebf c\u1ee7a mình.<br \/> N\u1ed5i b\u1eadt nh\u01b0 tour charter \u0111\u1ebfn Fukushima (Nh\u1eadt B\u1ea3n) mà công ty <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111ang chào bán trên th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng, có giá th\u1ea5p h\u01a1n \u0111\u1ebfn 30% so v\u1edbi tour Nh\u1eadt thông th\u01b0\u1eddng. Lý gi\u1ea3i cho vi\u1ec7c này, bà Hu\u1ef3nh Phan Ph\u01b0\u01a1ng Hoàng – Giám \u0111\u1ed1c kh\u1ed1i khách l\u1ebb Vietravel cho bi\u1ebft do công ty k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi chính quy\u1ec1n t\u1ec9nh Fukushima và hãng hàng không Vietjet cùng xây d\u1ef1ng m\u1ee9c giá t\u1ed1t nh\u1ea5t. Ngoài ra, d\u1ecbch v\u1ee5 \u0111\u01b0\u1ee3c chu\u1ea9n b\u1ecb chu \u0111áo, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng và xác nh\u1eadn t\u1eeb r\u1ea5t s\u1edbm nên c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c các \u0111\u1ed1i tác dành cho m\u1ee9c \u01b0u \u0111ãi.  <br \/> T\u1eeb tháng 2-4 n\u0103m 2018, Vietravel ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi hãng hàng không Vietjet, chính quy\u1ec1n t\u1ec9nh Fukushima gi\u1edbi thi\u1ec7u 15 chuy\u1ebfn charter bay th\u1eb3ng \u0111\u1ebfn Nh\u1eadt B\u1ea3n v\u1edbi kho\u1ea3ng 3.000 l\u01b0\u1ee3t khách. Không ch\u1ec9 ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u01b0\u1ee3c 30% chi phí, du khách s\u1ebd có m\u1ed9t hành trình \u0111\u1ea7y \u1eafp ni\u1ec1m vui khi \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ed3ng hành cùng nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n có chung s\u1edf thích, \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u1ee5c v\u1ee5 chu \u0111áo b\u1edfi \u0111\u1ed9i ng\u0169 h\u01b0\u1edbng d\u1eabn viên chuyên nghi\u1ec7p và t\u1eadn tâm c\u1ee7a Vietravel.<br \/> Là \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành hàng \u0111\u1ea7u v\u1ec1 các s\u1ea3n ph\u1ea9m charter, cho \u0111\u1ebfn nay Vietravel \u0111ã t\u1ed5 ch\u1ee9c thành công r\u1ea5t nhi\u1ec1u tour h\u1ea5p d\u1eabn \u0111\u1ebfn Bangkok, Chiang Mai, Phuket (Thái Lan); Jeju (Hàn Qu\u1ed1c), Fukushima (Nh\u1eadt B\u1ea3n)… và \u0111\u01b0\u1ee3c du khách \u0111ón nh\u1eadn n\u1ed3ng nhi\u1ec7t.<\/div> <\/li><li><h2>Ng\u1eafm mùa xuân s\u1edbm x\u1ee9 Phù Tang<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2' title='Ng\u1eafm mùa xuân s\u1edbm x\u1ee9 Phù Tang<br\/><div style="text-align: justify;">Ngay t\u1eeb cu\u1ed1i th&aacute;ng 2 \u0111\u1ea7u th&aacute;ng 3, m&ugrave;a xu&acirc;n \u0111&atilde; b\u1eaft \u0111\u1ea7u ch\u1ea1m ng&otilde; x\u1ee9 Ph&ugrave; Tang v\u1edbi hoa \u0111&agrave;o n&uacute;i, hoa m\u01a1, hoa m\u1eadn khoe s\u1eafc th\u1eafm. M\u1ed7i lo&agrave;i hoa t\u01b0\u1ee3ng tr\u01b0ng cho m\u1ed9t ni\u1ec1m ki&ecirc;u h&atilde;nh, th\u1ec3 hi\u1ec7n tinh th\u1ea7n b\u1ea5t khu\u1ea5t c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi Nh\u1eadt. D\u1eebng ch&acirc;n t\u1ea1i c&ocirc;ng vi&ecirc;n Ibaraki, du kh&aacute;ch s\u1ebd ng\u1ea1c nhi&ecirc;n tr\u01b0\u1edbc b\u1ea1t ng&agrave;n r\u1eebng hoa anh \u0111&agrave;o n&uacute;i.&nbsp;<br \/> Lo&agrave;i hoa n&agrave;y c&oacute; m&agrave;u h\u1ed3ng s\u1eadm, n\u1edf s\u1edbm nh\u1ea5t n\u01b0\u1edbc Nh\u1eadt v&agrave; c&oacute; &ldquo;tu\u1ed5i th\u1ecd&rdquo; cao h\u01a1n so v\u1edbi c&aacute;c gi\u1ed1ng anh \u0111&agrave;o n\u1edf v&agrave;o cu\u1ed1i th&aacute;ng 3 \u0111\u1ea7u th&aacute;ng 4. Kh\u1eafp l\u1ed1i m&ograve;n, c&acirc;y \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u1ed3ng xen l\u1eabn v\u1edbi nh\u1eefng b&ocirc;ng c\u1ea3i v&agrave;ng r\u1ef1c t\u1ea1o n&ecirc;n m\u1ed9t b\u1ee9c tranh di\u1ec5m l\u1ec7. C&ocirc;ng vi&ecirc;n Kairakuen n\u1ed5i b\u1eadt v\u1edbi h\u01a1n 3.000 c&acirc;y hoa m\u01a1 thu\u1ed9c 100 lo\u1ea1i, khoe s\u1eafc s&aacute;ng b\u1eebng c\u1ea3 m\u1ed9t kho\u1ea3ng tr\u1eddi. M\u1ed7i \u0111\u1ed9 cu\u1ed1i th&aacute;ng 2 \u0111\u1ebfn h\u1ebft th&aacute;ng 3 h\u1eb1ng n\u0103m, c\u1ea3 khu v\u01b0\u1eddn \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1eafp s&aacute;ng b\u1edfi mu&ocirc;n s\u1eafc hoa m\u01a1 tr\u1eafng mu\u1ed1t \u0111i\u1ec3m xuy\u1ebft s\u1eafc h\u1ed3ng th\u1eafm, \u0111\u1ecf r\u1ef1c. \u0110&acirc;y c\u0169ng l&agrave; th\u1eddi \u0111i\u1ec3m t\u1ed5 ch\u1ee9c l\u1ec5 h\u1ed9i hoa m\u01a1 Ume Matsuri (20\/2 - 31\/3) thu h&uacute;t h\u01a1n 1 tri\u1ec7u kh&aacute;ch tham quan kh\u1eafp th\u1ebf gi\u1edbi.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2' title='Ng\u1eafm mùa xuân s\u1edbm x\u1ee9 Phù Tang' alt='Ng\u1eafm mùa xuân s\u1edbm x\u1ee9 Phù Tang'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Ngay t\u1eeb cu\u1ed1i tháng 2 \u0111\u1ea7u tháng 3, mùa xuân \u0111ã b\u1eaft \u0111\u1ea7u ch\u1ea1m ngõ x\u1ee9 Phù Tang v\u1edbi hoa \u0111ào núi, hoa m\u01a1, hoa m\u1eadn khoe s\u1eafc th\u1eafm. M\u1ed7i loài hoa t\u01b0\u1ee3ng tr\u01b0ng cho m\u1ed9t ni\u1ec1m kiêu hãnh, th\u1ec3 hi\u1ec7n tinh th\u1ea7n b\u1ea5t khu\u1ea5t c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi Nh\u1eadt. D\u1eebng chân t\u1ea1i công viên Ibaraki, du khách s\u1ebd ng\u1ea1c nhiên tr\u01b0\u1edbc b\u1ea1t ngàn r\u1eebng hoa anh \u0111ào núi. <br \/> Loài hoa này có màu h\u1ed3ng s\u1eadm, n\u1edf s\u1edbm nh\u1ea5t n\u01b0\u1edbc Nh\u1eadt và có “tu\u1ed5i th\u1ecd” cao h\u01a1n so v\u1edbi các gi\u1ed1ng anh \u0111ào n\u1edf vào cu\u1ed1i tháng 3 \u0111\u1ea7u tháng 4. Kh\u1eafp l\u1ed1i mòn, cây \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u1ed3ng xen l\u1eabn v\u1edbi nh\u1eefng bông c\u1ea3i vàng r\u1ef1c t\u1ea1o nên m\u1ed9t b\u1ee9c tranh di\u1ec5m l\u1ec7. Công viên Kairakuen n\u1ed5i b\u1eadt v\u1edbi h\u01a1n 3.000 cây hoa m\u01a1 thu\u1ed9c 100 lo\u1ea1i, khoe s\u1eafc sáng b\u1eebng c\u1ea3 m\u1ed9t kho\u1ea3ng tr\u1eddi. M\u1ed7i \u0111\u1ed9 cu\u1ed1i tháng 2 \u0111\u1ebfn h\u1ebft tháng 3 h\u1eb1ng n\u0103m, c\u1ea3 khu v\u01b0\u1eddn \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1eafp sáng b\u1edfi muôn s\u1eafc hoa m\u01a1 tr\u1eafng mu\u1ed1t \u0111i\u1ec3m xuy\u1ebft s\u1eafc h\u1ed3ng th\u1eafm, \u0111\u1ecf r\u1ef1c. \u0110ây c\u0169ng là th\u1eddi \u0111i\u1ec3m t\u1ed5 ch\u1ee9c l\u1ec5 h\u1ed9i hoa m\u01a1 Ume Matsuri (20\/2 - 31\/3) thu hút h\u01a1n 1 tri\u1ec7u khách tham quan kh\u1eafp th\u1ebf gi\u1edbi. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/fukushima-21e.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">\u0110\u1eebng qu&ecirc;n t&igrave;m v\u1ec1 mi\u1ec1n k&iacute; \u1ee9c c\u1ed5 x\u01b0a khi chi&ecirc;m b&aacute;i T\u01b0\u1ee3ng \u0110\u1ea1i Ph\u1eadt Ushiku Daibutsu \u0111&uacute;c t\u1eeb 6.000 t\u1ea5m \u0111\u1ed3ng nguy&ecirc;n kh\u1ed1i. \u0110\u1ee9ng d\u01b0\u1edbi ch&acirc;n \u0110\u1ea1i Ph\u1eadt t\u1eeb bi, l&ograve;ng ng\u01b0\u1eddi nh\u01b0 t&igrave;m \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea3m x&uacute;c an y&ecirc;n gi\u1eefa d&ograve;ng \u0111\u1eddi t\u1ea5p n\u1eadp. Th&agrave;nh H\u1ea1c tr\u1eafng Tsurugajo c\u1ed5 k&iacute;nh c&ugrave;ng m&aacute;i ng&oacute;i \u0111\u1ecf \u0111\u1ed9c nh\u1ea5t v&ocirc; nh\u1ecb \u1edf x\u1ee9 s\u1edf hoa anh \u0111&agrave;o n\u1ed5i b\u1eadt gi\u1eefa c&aacute;c c&agrave;nh hoa anh \u0111&agrave;o h\u1ed3ng ph\u1ea5n, \u0111\u1eb9p t\u1ef1a tranh th\u1ee7y m\u1eb7c.&nbsp;<br \/> H&atilde;y gh&eacute; th\u0103m c&ocirc;ng vi&ecirc;n Edo Wonderland \u0111\u1ec3 t&igrave;m l\u1ea1i m\u1ed9t Nh\u1eadt B\u1ea3n c\u1ed5 x\u01b0a v\u1edbi h&igrave;nh \u1ea3nh c&aacute;c samurai g&aacute;c c\u1ed5ng, anh xe phu \u0111\u01b0a r\u01b0\u1edbc qu&yacute; t\u1ed9c, h&agrave;ng qu&aacute;n \u0111\u01b0\u1ee3m n\u1ed3ng r\u01b0\u1ee3u sake v&agrave; m&agrave;n bi\u1ec3u di\u1ec5n k\u1ecbch Noh \u0111\u1eb7c s\u1eafc. Ch\u01b0a bao gi\u1edd h&agrave;nh tr&igrave;nh \u0111\u1ebfn Nh\u1eadt ng\u1eafm hoa anh \u0111&agrave;o c&oacute; gi&aacute; t\u1ed1t nh\u01b0 v\u1eady, h&atilde;y x&aacute;ch ba l&ocirc; l&ecirc;n v&agrave; \u0111i \u0111\u1ec3 c\u1ea3m nh\u1eadn m\u1ed9t x\u1ee9 s\u1edf ph&ugrave; tang c\u1ed5 k&iacute;nh, th&acirc;m tr\u1ea7m, l&atilde;ng m\u1ea1n v&agrave; \u0111\u1ea7y cu\u1ed1n h&uacute;t.&nbsp;<br \/> (\u1ea2nh: Internet)&nbsp;<br \/> &nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/fukushima-21e.jpg' title='KHÁM PHÁ “HÀNH TRÌNH KIM C\u01af\u01a0NG” B\u1eb0NG MÁY BAY RIÊNG' alt='KHÁM PHÁ “HÀNH TRÌNH KIM C\u01af\u01a0NG” B\u1eb0NG MÁY BAY RIÊNG'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u0110\u1eebng quên tìm v\u1ec1 mi\u1ec1n kí \u1ee9c c\u1ed5 x\u01b0a khi chiêm bái T\u01b0\u1ee3ng \u0110\u1ea1i Ph\u1eadt Ushiku Daibutsu \u0111úc t\u1eeb 6.000 t\u1ea5m \u0111\u1ed3ng nguyên kh\u1ed1i. \u0110\u1ee9ng d\u01b0\u1edbi chân \u0110\u1ea1i Ph\u1eadt t\u1eeb bi, lòng ng\u01b0\u1eddi nh\u01b0 tìm \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea3m xúc an yên gi\u1eefa dòng \u0111\u1eddi t\u1ea5p n\u1eadp. Thành H\u1ea1c tr\u1eafng Tsurugajo c\u1ed5 kính cùng mái ngói \u0111\u1ecf \u0111\u1ed9c nh\u1ea5t vô nh\u1ecb \u1edf x\u1ee9 s\u1edf hoa anh \u0111ào n\u1ed5i b\u1eadt gi\u1eefa các cành hoa anh \u0111ào h\u1ed3ng ph\u1ea5n, \u0111\u1eb9p t\u1ef1a tranh th\u1ee7y m\u1eb7c. <br \/> Hãy ghé th\u0103m công viên Edo Wonderland \u0111\u1ec3 tìm l\u1ea1i m\u1ed9t Nh\u1eadt B\u1ea3n c\u1ed5 x\u01b0a v\u1edbi hình \u1ea3nh các samurai gác c\u1ed5ng, anh xe phu \u0111\u01b0a r\u01b0\u1edbc quý t\u1ed9c, hàng quán \u0111\u01b0\u1ee3m n\u1ed3ng r\u01b0\u1ee3u sake và màn bi\u1ec3u di\u1ec5n k\u1ecbch Noh \u0111\u1eb7c s\u1eafc. Ch\u01b0a bao gi\u1edd hành trình \u0111\u1ebfn Nh\u1eadt ng\u1eafm hoa anh \u0111ào có giá t\u1ed1t nh\u01b0 v\u1eady, hãy xách ba lô lên và \u0111i \u0111\u1ec3 c\u1ea3m nh\u1eadn m\u1ed9t x\u1ee9 s\u1edf phù tang c\u1ed5 kính, thâm tr\u1ea7m, lãng m\u1ea1n và \u0111\u1ea7y cu\u1ed1n hút. <br \/> (\u1ea2nh: Internet) <br \/>  <\/div> <\/li>" }, "5": { "title": "\u201cCh\u1ea1m M\u1eb7t\u201d Ng\u00f4i Sao L\u00e0ng Banh N\u1ec9 T\u1ea1i Gi\u1ea3i Qu\u1ea7n V\u1ee3t \u00dac M\u1edf R\u1ed9ng 2018", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/thumnail_6.jpg' alt='“Ch\u1ea1m M\u1eb7t” Ngôi Sao Làng Banh N\u1ec9 T\u1ea1i Gi\u1ea3i Qu\u1ea7n V\u1ee3t Úc M\u1edf R\u1ed9ng 2018' title='“Ch\u1ea1m M\u1eb7t” Ngôi Sao Làng Banh N\u1ec9 T\u1ea1i Gi\u1ea3i Qu\u1ea7n V\u1ee3t Úc M\u1edf", "content": "<li><h2>Tháng 1\/2018 – làng qu\u1ea7n v\u1ee3t th\u1ebf gi\u1edbi t\u1ec1 t\u1ef1u v\u1ec1 Melbourne<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/A_O_1.jpg' title='Tháng 1\/2018 – làng qu\u1ea7n v\u1ee3t th\u1ebf gi\u1edbi t\u1ec1 t\u1ef1u v\u1ec1 Melbourne<br\/><div style="text-align: justify;">\u0110\u1ebfn h\u1eb9n l\u1ea1i l&ecirc;n, th&aacute;ng 1\/2018 t\u1edbi \u0111&acirc;y, Gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t &Uacute;c M\u1edf r\u1ed9ng s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c di\u1ec5n ra t\u1eeb 15- 28 t\u1ea1i Melbourne. \u0110&acirc;y l&agrave; m\u1ed9t trong 4 gi\u1ea3i Grand Slam qu\u1ea7n v\u1ee3t trong n\u0103m. Theo th&ocirc;ng tin t\u1eeb &Ocirc;ng Craig Tiley - Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c gi\u1ea3i Australia M\u1edf r\u1ed9ng, n\u0103m 2018, s\u1ed1 ti\u1ec1n th\u01b0\u1edfng c\u1ee7a gi\u1ea3i Grand Slam t\u1ea1i Melbourne s\u1ebd t\u0103ng 10%, l&ecirc;n m\u1ee9c 42,89 tri\u1ec7u \u0111&ocirc;la. Theo \u0111&oacute;, m\u1ed7i nh&agrave; v&ocirc; \u0111\u1ecbch \u0111\u01a1n nam v&agrave; \u0111\u01a1n n\u1eef s\u1ebd nh\u1eadn 3,04 tri\u1ec7u \u0111&ocirc;la. Gi\u1ea3i n&agrave;y thi \u0111\u1ea5u theo th\u1ec3 th\u1ee9c 5 set th\u1eafng 3 (\u0111\u1ed1i v\u1edbi n\u1ed9i dung \u0111\u01a1n nam) v&agrave; 3 set th\u1eafng 2 (\u0111\u1ed1i v\u1edbi n\u1ed9i dung \u0111\u01a1n n\u1eef) v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; lo\u1ea1t tie-break (tie-breaker) \u1edf set cu\u1ed1i c&ugrave;ng. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c n\u1ed9i dung \u0111&aacute;nh \u0111&ocirc;i nam, \u0111&ocirc;i n\u1eef, \u0111&ocirc;i nam n\u1eef ph\u1ed1i h\u1ee3p v&agrave; c&ograve;n c&oacute; n\u1ed9i dung cho c&aacute;c c\u1ef1u danh th\u1ee7.<br \/> Nh\u1eefng tr\u1eadn \u0111\u1ea5u k\u1ecbch t&iacute;nh gi\u1eefa c&aacute;c tay v\u1ee3t h&agrave;ng \u0111\u1ea7u th\u1ebf gi\u1edbi h\u1ee9a h\u1eb9n s\u1ebd b&ugrave;ng n\u1ed5 t\u1ea1i 3 s&acirc;n v\u1eadn \u0111\u1ed9ng Rod Laver Arena, Margaret Court Arena, Hisense Arena trong 2 khung gi\u1edd thi \u0111\u1ea5u 11:00 v&agrave; 19:00. N\u1ebfu th\u1eadt s\u1ef1 \u0111&atilde; l&agrave; m\u1ed9t t&iacute;n \u0111\u1ed3 c\u1ee7a nh\u1eefng anh t&agrave;i v&agrave; ki\u1ec1u n\u1eef l&agrave;ng banh n\u1ec9, \u0111\u1eebng ch\u1ea7n ch\u1eeb m&agrave; b\u1ecf l\u1ee1 c\u01a1 h\u1ed9i \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1eadn m\u1eaft chi&ecirc;m ng\u01b0\u1ee1ng nh\u1eefng \u0111\u01b0\u1eddng banh \u0111\u1ec9nh cao, \u0111\u01b0\u1ee3c ho&agrave; m&igrave;nh v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute; c\u1ee7a nh\u1eefng kh&aacute;n \u0111&agrave;i s&ocirc;i \u0111\u1ed9ng t\u1ea1i s&acirc;n thi \u0111\u1ea5u \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p th\u1ebf gi\u1edbi c\u1ee7a khu ph\u1ee9c h\u1ee3p th\u1ec3 thao Melbourne Park. Tour du l\u1ecbch \u0111\u1ebfn &Uacute;c xem Gi\u1ea3i Qu\u1ea7n v\u1ee3t &Uacute;c M\u1edf r\u1ed9ng \u0111&atilde; s\u1eb5n s&agrave;ng d&agrave;nh cho b\u1ea1n.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/A_O_1.jpg' title='Tháng 1\/2018 – làng qu\u1ea7n v\u1ee3t th\u1ebf gi\u1edbi t\u1ec1 t\u1ef1u v\u1ec1 Melbourne' alt='Tháng 1\/2018 – làng qu\u1ea7n v\u1ee3t th\u1ebf gi\u1edbi t\u1ec1 t\u1ef1u v\u1ec1 Melbourne'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u0110\u1ebfn h\u1eb9n l\u1ea1i lên, tháng 1\/2018 t\u1edbi \u0111ây, Gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t Úc M\u1edf r\u1ed9ng s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c di\u1ec5n ra t\u1eeb 15- 28 t\u1ea1i Melbourne. \u0110ây là m\u1ed9t trong 4 gi\u1ea3i Grand Slam qu\u1ea7n v\u1ee3t trong n\u0103m. Theo thông tin t\u1eeb Ông Craig Tiley - Giám \u0111\u1ed1c gi\u1ea3i <a href='https:\/\/travel.com.vn\/chau-uc\/tour-uc.aspx' title='Australia'>Australia<\/a> M\u1edf r\u1ed9ng, n\u0103m 2018, s\u1ed1 ti\u1ec1n th\u01b0\u1edfng c\u1ee7a gi\u1ea3i Grand Slam t\u1ea1i Melbourne s\u1ebd t\u0103ng 10%, lên m\u1ee9c 42,89 tri\u1ec7u \u0111ôla. Theo \u0111ó, m\u1ed7i nhà vô \u0111\u1ecbch \u0111\u01a1n nam và \u0111\u01a1n n\u1eef s\u1ebd nh\u1eadn 3,04 tri\u1ec7u \u0111ôla. Gi\u1ea3i này thi \u0111\u1ea5u theo th\u1ec3 th\u1ee9c 5 set th\u1eafng 3 (\u0111\u1ed1i v\u1edbi n\u1ed9i dung \u0111\u01a1n nam) và 3 set th\u1eafng 2 (\u0111\u1ed1i v\u1edbi n\u1ed9i dung \u0111\u01a1n n\u1eef) và không có lo\u1ea1t tie-break (tie-breaker) \u1edf set cu\u1ed1i cùng. Ngoài ra còn có các n\u1ed9i dung \u0111ánh \u0111ôi nam, \u0111ôi n\u1eef, \u0111ôi nam n\u1eef ph\u1ed1i h\u1ee3p và còn có n\u1ed9i dung cho các c\u1ef1u danh th\u1ee7.<br \/> Nh\u1eefng tr\u1eadn \u0111\u1ea5u k\u1ecbch tính gi\u1eefa các tay v\u1ee3t hàng \u0111\u1ea7u th\u1ebf gi\u1edbi h\u1ee9a h\u1eb9n s\u1ebd bùng n\u1ed5 t\u1ea1i 3 sân v\u1eadn \u0111\u1ed9ng Rod Laver Arena, Margaret Court Arena, Hisense Arena trong 2 khung gi\u1edd thi \u0111\u1ea5u 11:00 và 19:00. N\u1ebfu th\u1eadt s\u1ef1 \u0111ã là m\u1ed9t tín \u0111\u1ed3 c\u1ee7a nh\u1eefng anh tài và ki\u1ec1u n\u1eef làng banh n\u1ec9, \u0111\u1eebng ch\u1ea7n ch\u1eeb mà b\u1ecf l\u1ee1 c\u01a1 h\u1ed9i \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1eadn m\u1eaft chiêm ng\u01b0\u1ee1ng nh\u1eefng \u0111\u01b0\u1eddng banh \u0111\u1ec9nh cao, \u0111\u01b0\u1ee3c hoà mình vào không khí c\u1ee7a nh\u1eefng khán \u0111ài sôi \u0111\u1ed9ng t\u1ea1i sân thi \u0111\u1ea5u \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p th\u1ebf gi\u1edbi c\u1ee7a khu ph\u1ee9c h\u1ee3p th\u1ec3 thao Melbourne Park. Tour <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> \u0111\u1ebfn Úc xem Gi\u1ea3i Qu\u1ea7n v\u1ee3t Úc M\u1edf r\u1ed9ng \u0111ã s\u1eb5n sàng dành cho b\u1ea1n. <\/div> <\/li><li><h2>Melbourne - \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn th\u1ec3 thao và du l\u1ecbch n\u01b0\u1edbc Úc<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/A_o_2.jpg' title='Melbourne - \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn th\u1ec3 thao và du l\u1ecbch n\u01b0\u1edbc Úc<br\/><div style="text-align: justify;">N\u1ebfu ngh\u0129 \u0111\u1ebfn &Uacute;c ch\u1ec9 v\u1edbi m\u1ed9t l&yacute; do duy nh\u1ea5t l&agrave; kh&ocirc;ng mu\u1ed1n b\u1ecf l\u1ee1 nh\u1eefng tr\u1eadn \u0111\u1ea5u \u0111\u1ec9nh cao c\u1ee7a Gi\u1ea3i Qu\u1ea7n v\u1ee3t &Uacute;c m\u1edf r\u1ed9ng th&igrave; b\u1ea1n \u0111&atilde; b\u1ecf l\u1ee1 m\u1ed9t l&yacute; do quan tr\u1ecdng kh&ocirc;ng k&eacute;m: th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c v&agrave; tr\u1ea3i nghi\u1ec7m du l\u1ecbch &Uacute;c. B&ecirc;n c\u1ea1nh ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh th\u1ec3 thao, hi\u1ec7n tour tham quan &Uacute;c do Vietravel \u0111ang m\u1edf b&aacute;n c&ograve;n thi\u1ebft k\u1ebf m\u1ed9t ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh tham quan ho&agrave;n h\u1ea3o \u0111\u1ec3 du kh&aacute;ch c&oacute; th\u1ec3 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m v\u1ebb \u0111\u1eb9p tuy\u1ec7t v\u1eddi c\u1ee7a x\u1ee9 s\u1edf chu\u1ed9t t&uacute;i.<br \/> B\u1ea1n s\u1ebd tham quan h&agrave;ng lo\u1ea1t nh\u1eefng th\u1eafng c\u1ea3nh v&agrave; bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng du l\u1ecbch n\u1ed5i ti\u1ebfng c\u1ee7a &Uacute;c qua 3 th&agrave;nh ph\u1ed1 Sydney, Canberra, Melbourne nh\u01b0 nh&agrave; h&aacute;t Con S&ograve; - Sydney Opera House; v\u01b0\u1eddn qu\u1ed1c gia Blue Mountain; \u0111&oacute;n b&igrave;nh minh tr&ecirc;n khinh kh&iacute; c\u1ea7u v&agrave; ng\u1eafm to&agrave;n c\u1ea3nh thung l\u0169ng Yarra; Kh&aacute;m ph&aacute; Great Ocean Road (cung \u0111\u01b0\u1eddng \u0111\u1ea1i d\u01b0\u01a1ng) v\u1edbi c\u1ea3nh quan Twelve Apostles - 12 V\u1ecb T&ocirc;ng \u0110\u1ed3... Ngo&agrave;i ra, b\u1ea1n c&oacute; th\u1ec3 tho\u1ea3i m&aacute;i mua s\u1eafm t\u1ea1i Ch\u1ee3 Queens Victoria - l&agrave; m\u1ed9t trong nh\u1eefng khu ch\u1ee3 tr\u1eddi l\u1edbn nh\u1ea5t \u1edf Nam b&aacute;n c\u1ea7u v\u1edbi r\u1ea5t nhi\u1ec1u c\u1eeda h&agrave;ng th\u1eddi trang n\u1ed5i ti\u1ebfng&hellip; \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, v\u1edbi s\u1ea3n ph\u1ea9m k\u1ebft h\u1ee3p th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t &Uacute;c m\u1edf r\u1ed9ng 2018, b\u1ea1n s\u1ebd c&oacute; nh\u1eefng kho\u1ea3nh kh\u1eafc kh&oacute; qu&ecirc;n khi t\u1eadn m\u1eaft ch\u1ee9ng ki\u1ebfn nh\u1eefng m&agrave;n thi \u0111\u1ea5u k\u1ecbch t&iacute;ch t\u1eeb nh\u1eefng ng&ocirc;i sao h&agrave;ng \u0111\u1ea7u th\u1ebf gi\u1edbi. Hi\u1ec7n nay, Vietravel l&agrave; \u0111\u1ed1i t&aacute;c duy nh\u1ea5t c\u1ee7a Australian Open t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam cung c\u1ea5p g&oacute;i du l\u1ecbch k&egrave;m v&eacute; xem c&aacute;c tr\u1eadn \u0111\u1ea5u c\u1ee7a gi\u1ea3i. Gi&aacute; tour \u0111&atilde; bao g\u1ed3m v&eacute; xem thi \u0111\u1ea5u trong khu&ocirc;n kh\u1ed5 Gi\u1ea3i Qu\u1ea7n v\u1ee3t &Uacute;c m\u1edf r\u1ed9ng 2018<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/A_o_2.jpg' title='Melbourne - \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn th\u1ec3 thao và du l\u1ecbch n\u01b0\u1edbc Úc' alt='Melbourne - \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn th\u1ec3 thao và du l\u1ecbch n\u01b0\u1edbc Úc'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">N\u1ebfu ngh\u0129 \u0111\u1ebfn Úc ch\u1ec9 v\u1edbi m\u1ed9t lý do duy nh\u1ea5t là không mu\u1ed1n b\u1ecf l\u1ee1 nh\u1eefng tr\u1eadn \u0111\u1ea5u \u0111\u1ec9nh cao c\u1ee7a Gi\u1ea3i Qu\u1ea7n v\u1ee3t Úc m\u1edf r\u1ed9ng thì b\u1ea1n \u0111ã b\u1ecf l\u1ee1 m\u1ed9t lý do quan tr\u1ecdng không kém: th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c và tr\u1ea3i nghi\u1ec7m <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> Úc. Bên c\u1ea1nh ch\u01b0\u01a1ng trình th\u1ec3 thao, hi\u1ec7n tour tham quan Úc do <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111ang m\u1edf bán còn thi\u1ebft k\u1ebf m\u1ed9t ch\u01b0\u01a1ng trình tham quan hoàn h\u1ea3o \u0111\u1ec3 du khách có th\u1ec3 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m v\u1ebb \u0111\u1eb9p tuy\u1ec7t v\u1eddi c\u1ee7a x\u1ee9 s\u1edf chu\u1ed9t túi.<br \/> B\u1ea1n s\u1ebd tham quan hàng lo\u1ea1t nh\u1eefng th\u1eafng c\u1ea3nh và bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng du l\u1ecbch n\u1ed5i ti\u1ebfng c\u1ee7a Úc qua 3 thành ph\u1ed1 Sydney, Canberra, Melbourne nh\u01b0 nhà hát Con Sò - Sydney Opera House; v\u01b0\u1eddn qu\u1ed1c gia Blue Mountain; \u0111ón bình minh trên khinh khí c\u1ea7u và ng\u1eafm toàn c\u1ea3nh thung l\u0169ng Yarra; Khám phá Great Ocean Road (cung \u0111\u01b0\u1eddng \u0111\u1ea1i d\u01b0\u01a1ng) v\u1edbi c\u1ea3nh quan Twelve Apostles - 12 V\u1ecb Tông \u0110\u1ed3... Ngoài ra, b\u1ea1n có th\u1ec3 tho\u1ea3i mái mua s\u1eafm t\u1ea1i Ch\u1ee3 Queens Victoria - là m\u1ed9t trong nh\u1eefng khu ch\u1ee3 tr\u1eddi l\u1edbn nh\u1ea5t \u1edf Nam bán c\u1ea7u v\u1edbi r\u1ea5t nhi\u1ec1u c\u1eeda hàng th\u1eddi trang n\u1ed5i ti\u1ebfng… \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, v\u1edbi s\u1ea3n ph\u1ea9m k\u1ebft h\u1ee3p th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t Úc m\u1edf r\u1ed9ng 2018, b\u1ea1n s\u1ebd có nh\u1eefng kho\u1ea3nh kh\u1eafc khó quên khi t\u1eadn m\u1eaft ch\u1ee9ng ki\u1ebfn nh\u1eefng màn thi \u0111\u1ea5u k\u1ecbch tích t\u1eeb nh\u1eefng ngôi sao hàng \u0111\u1ea7u th\u1ebf gi\u1edbi. Hi\u1ec7n nay, Vietravel là \u0111\u1ed1i tác duy nh\u1ea5t c\u1ee7a <a href='https:\/\/travel.com.vn\/chau-uc\/tour-uc.aspx' title='Australia'>Australia<\/a>n Open t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam cung c\u1ea5p gói du l\u1ecbch kèm vé xem các tr\u1eadn \u0111\u1ea5u c\u1ee7a gi\u1ea3i. Giá tour \u0111ã bao g\u1ed3m vé xem thi \u0111\u1ea5u trong khuôn kh\u1ed5 Gi\u1ea3i Qu\u1ea7n v\u1ee3t Úc m\u1edf r\u1ed9ng 2018<\/div> <\/li><li><h2>\u0110i Úc th\u1eadt d\u1ec5 dàng cùng Vietravel<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/A_O_3.jpg' title='\u0110i Úc th\u1eadt d\u1ec5 dàng cùng Vietravel<br\/><div style="text-align: justify;">T\u1ea1i Vietravel, c&aacute;c t\u01b0 v\u1ea5n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p s\u1ebd gi&uacute;p b\u1ea1n chu\u1ea9n b\u1ecb h\u1ed3 s\u01a1 xin visa ho&agrave;n h\u1ea3o nh\u1ea5t n&ecirc;n t\u1ec9 l\u1ec7 \u0111\u1eadu l&ecirc;n \u0111\u1ebfn&hellip; 90%. Sau khi \u0111\u1ea1t visa, du kh&aacute;ch c&oacute; th\u1ec3 ra v&agrave;o &Uacute;c nhi\u1ec1u l\u1ea7n trong 3 n\u0103m. Vietravel l&agrave; c&ocirc;ng ty du l\u1ecbch duy nh\u1ea5t c&oacute; v\u0103n ph&ograve;ng \u0111\u1ea1i di\u1ec7n t\u1ea1i &Uacute;c tr\u1ef1c ti\u1ebfp \u0111i\u1ec1u h&agrave;nh d\u1ecbch v\u1ee5 n&ecirc;n gi&aacute; tour r\u1ea5t t\u1ed1t. V\u0103n ph&ograve;ng s\u1eb5n s&agrave;ng h\u1ed7 tr\u1ee3 du kh&aacute;ch trong nh\u1eefng ng&agrave;y du l\u1ecbch t\u1ea1i x\u1ee9 chu\u1ed9t t&uacute;i. Tour &Uacute;c l\u1ecbch tr&igrave;nh phong ph&uacute;, kh&aacute;ch s\u1ea1n ti&ecirc;u chu\u1ea9n 3 sao, th\u1ef1c \u0111\u01a1n \u0111a d\u1ea1ng thay \u0111\u1ed5i t\u1eebng ng&agrave;y v\u1edbi c&aacute;c m&oacute;n Vi\u1ec7t &ndash; &Aacute; &ndash; &Acirc;u. Trung b&igrave;nh m\u1ed7i th&aacute;ng, c&ocirc;ng ty c&oacute; 10 &ndash; 15 \u0111o&agrave;n kh\u1edfi h&agrave;nh, m\u1ed7i \u0111o&agrave;n t\u1eeb 20 &ndash; 30 kh&aacute;ch. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, c&ocirc;ng ty t\u1eb7ng ph&iacute; visa &Uacute;c tr\u1ecb gi&aacute; 3 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng cho kh&aacute;ch mua tour T\u1ebft tr\u01b0\u1edbc ng&agrave;y 31\/10\/2017. &Aacute;p d\u1ee5ng cho tour kh\u1edfi h&agrave;nh t\u1eeb 9\/2-20\/2\/2018.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/A_O_3.jpg' title='\u0110i Úc th\u1eadt d\u1ec5 dàng cùng Vietravel' alt='\u0110i Úc th\u1eadt d\u1ec5 dàng cùng Vietravel'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">T\u1ea1i <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a>, các t\u01b0 v\u1ea5n viên chuyên nghi\u1ec7p s\u1ebd giúp b\u1ea1n chu\u1ea9n b\u1ecb h\u1ed3 s\u01a1 xin visa hoàn h\u1ea3o nh\u1ea5t nên t\u1ec9 l\u1ec7 \u0111\u1eadu lên \u0111\u1ebfn… 90%. Sau khi \u0111\u1ea1t visa, du khách có th\u1ec3 ra vào Úc nhi\u1ec1u l\u1ea7n trong 3 n\u0103m. Vietravel là công ty <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> duy nh\u1ea5t có v\u0103n phòng \u0111\u1ea1i di\u1ec7n t\u1ea1i Úc tr\u1ef1c ti\u1ebfp \u0111i\u1ec1u hành d\u1ecbch v\u1ee5 nên giá tour r\u1ea5t t\u1ed1t. V\u0103n phòng s\u1eb5n sàng h\u1ed7 tr\u1ee3 du khách trong nh\u1eefng ngày du l\u1ecbch t\u1ea1i x\u1ee9 chu\u1ed9t túi. <a href='https:\/\/travel.com.vn\/chau-uc\/tour-uc.aspx' title='Tour Úc'>Tour Úc<\/a> l\u1ecbch trình phong phú, khách s\u1ea1n tiêu chu\u1ea9n 3 sao, th\u1ef1c \u0111\u01a1n \u0111a d\u1ea1ng thay \u0111\u1ed5i t\u1eebng ngày v\u1edbi các món Vi\u1ec7t – Á – Âu. Trung bình m\u1ed7i tháng, công ty có 10 – 15 \u0111oàn kh\u1edfi hành, m\u1ed7i \u0111oàn t\u1eeb 20 – 30 khách. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, công ty t\u1eb7ng phí visa Úc tr\u1ecb giá 3 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng cho khách mua tour T\u1ebft tr\u01b0\u1edbc ngày 31\/10\/2017. Áp d\u1ee5ng cho tour kh\u1edfi hành t\u1eeb 9\/2-20\/2\/2018.<\/div> <\/li>" }, "6": { "title": "Ngo\u00e0i Gi\u1ea3m Gi\u00e1 T\u1edbi 35%, \u0110\u00e2u L\u00e0 S\u1ee9c H\u00fat Ng\u00e0y H\u1ed9i Du L\u1ecbch Cu\u1ed1i N\u0103m?", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/THUMBNAIL-1.jpg' alt='Ngoài Gi\u1ea3m Giá T\u1edbi 35%, \u0110âu Là S\u1ee9c Hút Ngày H\u1ed9i Du L\u1ecbch Cu\u1ed1i N\u0103m?' title='Ngoài Gi\u1ea3m Giá T\u1edbi 35%, \u0110âu Là S\u1ee9c Hút Ngày H\u1ed9i Du L\u1ecbc", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/NHTVDH-1.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">C&oacute; th\u1ec3 n&oacute;i, ng&agrave;nh du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam \u0111ang c&oacute; nh\u1eefng b\u01b0\u1edbc ti\u1ebfn \u0111&aacute;ng k\u1ec3 sau m\u1ed9t th\u1eadp ni&ecirc;n ph&aacute;t tri\u1ec3n. Quay tr\u1edf l\u1ea1i 10 n\u0103m tr\u01b0\u1edbc \u0111&acirc;y, kh&oacute; ai ngh\u0129 du l\u1ecbch s\u1ebd tr\u1edf th&agrave;nh ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng gi\u1ea3i tr&iacute; th\u01b0\u1eddng ni&ecirc;n c\u1ee7a m\u1ed7i gia \u0111&igrave;nh, m\u1ed7i c\u01a1 quan doanh nghi\u1ec7p. Hay h\u1ed9i ch\u1ee3, ng&agrave;y h\u1ed9i du l\u1ecbch c&oacute; th\u1ec3 tr\u1edf th&agrave;nh m\u1ed9t ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng h\u1ea5p d\u1eabn \u0111&ocirc;ng \u0111\u1ea3o kh&aacute;ch h&agrave;ng ch\u1eb3ng k&eacute;m g&igrave; c&aacute;c h\u1ed9i ch\u1ee3 th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i s&ocirc;i \u0111\u1ed9ng kh&aacute;c.&nbsp;<br \/> <strong>Quy m&ocirc; v&agrave; uy t&iacute;n c\u1ee7a doanh nghi\u1ec7p t\u1ed5 ch\u1ee9c<\/strong><br \/> \u0110\u1ec3 t\u1ed5 ch\u1ee9c \u0111\u01b0\u1ee3c Ng&agrave;y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch \u0111&ograve;i h\u1ecfi doanh nghi\u1ec7p c\u1ea7n ph\u1ea3i c&oacute; quy m&ocirc; c\u0169ng nh\u01b0 kinh nghi\u1ec7m t\u1ed5 ch\u1ee9c nhi\u1ec1u n\u0103m, b\u1edfi ng&agrave;y h\u1ed9i kh&ocirc;ng ch\u1ec9 mang t\u1edbi nh\u1eefng th&ocirc;ng tin du l\u1ecbch m&agrave; c&ograve;n \u0111&aacute;p \u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c nhu c\u1ea7u t\u01b0 v\u1ea5n v&agrave; mua tour \u0111a d\u1ea1ng c\u1ee7a kh&aacute;ch h&agrave;ng, k\u1ebft h\u1ee3p nh\u1eefng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m v\u0103n h&oacute;a \u0111\u1eb7c s\u1eafc. Theo ghi nh\u1eadn, Vietravel l&agrave; m\u1ed9t trong nh\u1eefng \u0111\u01a1n v\u1ecb ti&ecirc;n phong t\u1ea1i ph&iacute;a B\u1eafc t\u1ed5 ch\u1ee9c th&agrave;nh c&ocirc;ng Ng&agrave;y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch 3 n\u0103m li&ecirc;n ti\u1ebfp, mang t\u1edbi nh\u1eefng tour du l\u1ecbch ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, gi&aacute; h\u1ee3p l&yacute; c&ugrave;ng nhi\u1ec1u ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng v\u0103n h&oacute;a, gi\u1ea3i tr&iacute; h\u1ea5p d\u1eabn thu h&uacute;t h&agrave;ng ng&agrave;n l\u01b0\u1ee3t kh&aacute;ch tham gia m\u1ed7i n\u0103m. C\u1ee5 th\u1ec3, c\u1ee9 v&agrave;o d\u1ecbp th&aacute;ng 11 h&agrave;ng n\u0103m, nh\u01b0 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng th\u01b0\u1eddng ni&ecirc;n, Vietravel t\u1ed5 ch\u1ee9c Ng&agrave;y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch &ldquo;L\u1eddi c\u1ea3m \u01a1n t\u1eeb tr&aacute;i tim&rdquo; nh\u01b0 l\u1eddi tri &acirc;n t\u1edbi to&agrave;n b\u1ed9 kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thi\u1ebft trong su\u1ed1t 1 n\u0103m v\u1eeba qua.<br \/> <br \/> <strong>Gi&aacute; c\u1ea3 \u01b0u \u0111&atilde;i c&ugrave;ng ch&iacute;nh s&aacute;ch qu&agrave; t\u1eb7ng h\u1ea5p d\u1eabn.<\/strong><br \/> T\u1ed5 ch\u1ee9c m\u1ed9t ng&agrave;y h\u1ed9i du l\u1ecbch, c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; - khuy\u1ebfn m\u1ea1i lu&ocirc;n l&agrave; y\u1ebfu t\u1ed1 h&agrave;ng \u0111\u1ea7u thu h&uacute;t du kh&aacute;ch. Ng&agrave;y h\u1ed9i c&agrave;ng l\u1edbn, c&agrave;ng ho&agrave;nh tr&aacute;ng, m\u1ee9c khuy\u1ebfn m\u1ea1i gi\u1ea3m gi&aacute; c&agrave;ng s&acirc;u v&agrave; c&oacute; l\u1ee3i nhi\u1ec1u h\u01a1n cho kh&aacute;ch h&agrave;ng th&igrave; kh&aacute;ch s\u1ebd c&agrave;ng nh\u1edb l&acirc;u. Tuy nhi&ecirc;n, \u0111\u1ec3 tr&aacute;nh t&igrave;nh tr\u1ea1ng &ldquo;ti\u1ec1n n&agrave;o c\u1ee7a n\u1ea5y&rdquo;, du kh&aacute;ch n&ecirc;n l\u1ef1a ch\u1ecdn s\u1ef1 ki\u1ec7n do c&aacute;c \u0111\u01a1n v\u1ecb c&oacute; ti\u1ebfng t\u1ed5 ch\u1ee9c hay \u0111&atilde; \u0111\u01b0\u1ee3c tri\u1ec3n khai th&agrave;nh c&ocirc;ng qua nhi\u1ec1u n\u0103m. &nbsp;\u0110\u1ec3 kh&ocirc;ng kh&iacute; ng&agrave;y h\u1ed9i th&ecirc;m ph\u1ea7n t\u01b0ng b\u1eebng, m\u1ed9t s\u1ed1 \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef h&agrave;nh l\u1edbn khi t\u1ed5 ch\u1ee9c ng&agrave;y h\u1ed9i s\u1eb5n s&agrave;ng t\u1eb7ng qu&agrave; gi&aacute; tr\u1ecb gia t\u0103ng k&egrave;m theo cho m\u1ecdi giao d\u1ecbch thanh to&aacute;n c\u1ee7a kh&aacute;ch h&agrave;ng trong th\u1eddi gian di\u1ec5n ra s\u1ef1 ki\u1ec7n. V\u1eady n&ecirc;n d&ugrave; ch\u1ec9 \u0111\u0103ng k&yacute; nh\u1eefng tour th&ocirc;ng th\u01b0\u1eddng hay \u0111\u1eb7t d\u1ecbch v\u1ee5 ph&ograve;ng kh&aacute;ch s\u1ea1n \u0111\u01a1n thu\u1ea7n.. du kh&aacute;ch c\u0169ng n&ecirc;n tranh th\u1ee7 t\u1edbi giao d\u1ecbch t\u1ea1i ng&agrave;y h\u1ed9i \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eadn \u01b0u \u0111&atilde;i t\u1ed1i \u0111a.<br \/> V\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m trung b&igrave;nh t\u1eeb 12 - 35% c&ugrave;ng nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111&atilde;i gi&aacute; tr\u1ecb gia t\u0103ng h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0 Mua tour t\u1eb7ng tour, T\u1eb7ng voucher mi\u1ec5n ph&iacute; \u1ea9m th\u1ef1c\/spa t\u1ea1i Vietravel Day r&otilde; r&agrave;ng gi&uacute;p c&aacute;c du kh&aacute;ch d\u1ec5 d&agrave;ng \u0111\u01b0a ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh mua tour ch\u1ec9 trong 1-3 ng&agrave;y.<br \/> <br \/> <strong>\u0110\u0103ng k&yacute; s\u1edbm tour d\u1ecbp l\u1ec5, t\u1ebft<\/strong><br \/> Th&ocirc;ng th\u01b0\u1eddng, \u0111\u1ed1i v\u1edbi c&aacute;c gia \u0111&igrave;nh vi\u1ec7c s\u1eafp x\u1ebfp c&ocirc;ng vi\u1ec7c, con c&aacute;i v&agrave; l\u1ecbch ngh\u1ec9 T\u1ebft th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1ef1c hi\u1ec7n kh&aacute; s&aacute;t v&igrave; nhi\u1ec1u l&yacute; do. Nh\u01b0ng v\u1edbi c&aacute;c th&ocirc;ng tin tour tuy\u1ebfn \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 v&agrave; h\u1ea5p d\u1eabn ngay t\u1eeb th&aacute;ng 11 t\u1eeb c&aacute;c \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef h&agrave;nh t\u1ea1i c&aacute;c h\u1ed9i ch\u1ee3 du l\u1ecbch c\u0169ng s\u1ebd gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng &ldquo;bi\u1ebft lo xa&rdquo; h\u01a1n v&agrave; ch\u1ee7 \u0111\u1ed9ng \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1ec1 l\u1ecbch ngh\u1ec9 ph&eacute;p, ng&agrave;y kh\u1edfi h&agrave'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/NHTVDH-1.jpg' title='Ngoài Gi\u1ea3m Giá T\u1edbi 35%, \u0110âu Là S\u1ee9c Hút Ngày H\u1ed9i Du L\u1ecbch Cu\u1ed1i N\u0103m?' alt='Ngoài Gi\u1ea3m Giá T\u1edbi 35%, \u0110âu Là S\u1ee9c Hút Ngày H\u1ed9i Du L\u1ecbch Cu\u1ed1i N\u0103m?'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Có th\u1ec3 nói, ngành <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> Vi\u1ec7t Nam \u0111ang có nh\u1eefng b\u01b0\u1edbc ti\u1ebfn \u0111áng k\u1ec3 sau m\u1ed9t th\u1eadp niên phát tri\u1ec3n. Quay tr\u1edf l\u1ea1i 10 n\u0103m tr\u01b0\u1edbc \u0111ây, khó ai ngh\u0129 du l\u1ecbch s\u1ebd tr\u1edf thành ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng gi\u1ea3i trí th\u01b0\u1eddng niên c\u1ee7a m\u1ed7i gia \u0111ình, m\u1ed7i c\u01a1 quan doanh nghi\u1ec7p. Hay h\u1ed9i ch\u1ee3, ngày h\u1ed9i du l\u1ecbch có th\u1ec3 tr\u1edf thành m\u1ed9t ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng h\u1ea5p d\u1eabn \u0111ông \u0111\u1ea3o khách hàng ch\u1eb3ng kém gì các h\u1ed9i ch\u1ee3 th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i sôi \u0111\u1ed9ng khác. <br \/> <strong>Quy mô và uy tín c\u1ee7a doanh nghi\u1ec7p t\u1ed5 ch\u1ee9c<\/strong><br \/> \u0110\u1ec3 t\u1ed5 ch\u1ee9c \u0111\u01b0\u1ee3c Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch \u0111òi h\u1ecfi doanh nghi\u1ec7p c\u1ea7n ph\u1ea3i có quy mô c\u0169ng nh\u01b0 kinh nghi\u1ec7m t\u1ed5 ch\u1ee9c nhi\u1ec1u n\u0103m, b\u1edfi ngày h\u1ed9i không ch\u1ec9 mang t\u1edbi nh\u1eefng thông tin du l\u1ecbch mà còn \u0111áp \u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c nhu c\u1ea7u t\u01b0 v\u1ea5n và mua tour \u0111a d\u1ea1ng c\u1ee7a khách hàng, k\u1ebft h\u1ee3p nh\u1eefng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m v\u0103n hóa \u0111\u1eb7c s\u1eafc. Theo ghi nh\u1eadn, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> là m\u1ed9t trong nh\u1eefng \u0111\u01a1n v\u1ecb tiên phong t\u1ea1i phía B\u1eafc t\u1ed5 ch\u1ee9c thành công Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch 3 n\u0103m liên ti\u1ebfp, mang t\u1edbi nh\u1eefng tour du l\u1ecbch ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, giá h\u1ee3p lý cùng nhi\u1ec1u ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng v\u0103n hóa, gi\u1ea3i trí h\u1ea5p d\u1eabn thu hút hàng ngàn l\u01b0\u1ee3t khách tham gia m\u1ed7i n\u0103m. C\u1ee5 th\u1ec3, c\u1ee9 vào d\u1ecbp tháng 11 hàng n\u0103m, nh\u01b0 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng th\u01b0\u1eddng niên, Vietravel t\u1ed5 ch\u1ee9c Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch “L\u1eddi c\u1ea3m \u01a1n t\u1eeb trái tim” nh\u01b0 l\u1eddi tri ân t\u1edbi toàn b\u1ed9 khách hàng thân thi\u1ebft trong su\u1ed1t 1 n\u0103m v\u1eeba qua.<br \/> <br \/> <strong>Giá c\u1ea3 \u01b0u \u0111ãi cùng chính sách quà t\u1eb7ng h\u1ea5p d\u1eabn.<\/strong><br \/> T\u1ed5 ch\u1ee9c m\u1ed9t ngày h\u1ed9i du l\u1ecbch, các chính sách giá - khuy\u1ebfn m\u1ea1i luôn là y\u1ebfu t\u1ed1 hàng \u0111\u1ea7u thu hút du khách. Ngày h\u1ed9i càng l\u1edbn, càng hoành tráng, m\u1ee9c khuy\u1ebfn m\u1ea1i gi\u1ea3m giá càng sâu và có l\u1ee3i nhi\u1ec1u h\u01a1n cho khách hàng thì khách s\u1ebd càng nh\u1edb lâu. Tuy nhiên, \u0111\u1ec3 tránh tình tr\u1ea1ng “ti\u1ec1n nào c\u1ee7a n\u1ea5y”, du khách nên l\u1ef1a ch\u1ecdn s\u1ef1 ki\u1ec7n do các \u0111\u01a1n v\u1ecb có ti\u1ebfng t\u1ed5 ch\u1ee9c hay \u0111ã \u0111\u01b0\u1ee3c tri\u1ec3n khai thành công qua nhi\u1ec1u n\u0103m.  \u0110\u1ec3 không khí ngày h\u1ed9i thêm ph\u1ea7n t\u01b0ng b\u1eebng, m\u1ed9t s\u1ed1 \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành l\u1edbn khi t\u1ed5 ch\u1ee9c ngày h\u1ed9i s\u1eb5n sàng t\u1eb7ng quà giá tr\u1ecb gia t\u0103ng kèm theo cho m\u1ecdi giao d\u1ecbch thanh toán c\u1ee7a khách hàng trong th\u1eddi gian di\u1ec5n ra s\u1ef1 ki\u1ec7n. V\u1eady nên dù ch\u1ec9 \u0111\u0103ng ký nh\u1eefng tour thông th\u01b0\u1eddng hay \u0111\u1eb7t d\u1ecbch v\u1ee5 phòng khách s\u1ea1n \u0111\u01a1n thu\u1ea7n.. du khách c\u0169ng nên tranh th\u1ee7 t\u1edbi giao d\u1ecbch t\u1ea1i ngày h\u1ed9i \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eadn \u01b0u \u0111ãi t\u1ed1i \u0111a.<br \/> V\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m trung bình t\u1eeb 12 - 35% cùng nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111ãi giá tr\u1ecb gia t\u0103ng h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0 Mua tour t\u1eb7ng tour, T\u1eb7ng voucher mi\u1ec5n phí \u1ea9m th\u1ef1c\/spa t\u1ea1i Vietravel Day rõ ràng giúp các du khách d\u1ec5 dàng \u0111\u01b0a ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh mua tour ch\u1ec9 trong 1-3 ngày.<br \/> <br \/> <strong>\u0110\u0103ng ký s\u1edbm tour d\u1ecbp l\u1ec5, t\u1ebft<\/strong><br \/> Thông th\u01b0\u1eddng, \u0111\u1ed1i v\u1edbi các gia \u0111ình vi\u1ec7c s\u1eafp x\u1ebfp công vi\u1ec7c, con cái và l\u1ecbch ngh\u1ec9 T\u1ebft th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1ef1c hi\u1ec7n khá sát vì nhi\u1ec1u lý do. Nh\u01b0ng v\u1edbi các thông tin tour tuy\u1ebfn \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 và h\u1ea5p d\u1eabn ngay t\u1eeb tháng 11 t\u1eeb các \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành t\u1ea1i các h\u1ed9i ch\u1ee3 du l\u1ecbch c\u0169ng s\u1ebd giúp khách hàng “bi\u1ebft lo xa” h\u01a1n và ch\u1ee7 \u0111\u1ed9ng \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1ec1 l\u1ecbch ngh\u1ec9 phép, ngày kh\u1edfi h&agrave<\/li><li><h2>\u0110a d\u1ea1ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng v\u0103n hóa – du l\u1ecbch<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/NHTVDH-3.jpg' title='\u0110a d\u1ea1ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng v\u0103n hóa – du l\u1ecbch<br\/><div style="text-align: center;"><em>Nhi\u1ec1u ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng, tr&ograve; ch\u01a1i d&acirc;n gian \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed5 ch\u1ee9c nh\u1eb1m gi&uacute;p du kh&aacute;ch t&igrave;m hi\u1ec3u th&ecirc;m v\u1ec1 v\u0103n h&oacute;a \u0111\u1eb7c s\u1eafc c&aacute;c v&ugrave;ng mi\u1ec1n.<\/em><\/div> Ng&agrave;y h\u1ed9i du l\u1ecbch s\u1ebd ch\u1ec9 l&agrave; ng&agrave;y h\u1ed9i \u0111&uacute;ng ngh\u0129a khi c&oacute; th&ecirc;m c&aacute;c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng vui ch\u01a1i, gi\u1ea3i tr&iacute; li&ecirc;n quan t\u1edbi du l\u1ecbch. Do \u0111&oacute;, r\u1ea5t nhi\u1ec1u gia \u0111&igrave;nh th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0a c\u1ea3 con nh\u1ecf \u0111\u1ebfn ng&agrave;y h\u1ed9i nh\u01b0 m\u1ed9t h&igrave;nh th\u1ee9c vui ch\u01a1i cu\u1ed1i tu\u1ea7n. T\u1ea1i \u0111&acirc;y, c\u1ea3 gia \u0111&igrave;nh s\u1ebd c&oacute; d\u1ecbp \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1eed t&agrave;i hi\u1ec3u bi\u1ebft v\u1ec1 \u0111\u1ecba l&yacute;, v\u0103n h&oacute;a, \u1ea9m th\u1ef1c c&aacute;c n\u01b0\u1edbc; t&igrave;m hi\u1ec3u th&ecirc;m v\u1ec1 phong t\u1ee5c, truy\u1ec1n th\u1ed1ng \u0111\u1eb7c s\u1eafc c\u1ee7a c&aacute;c v&ugrave;ng mi\u1ec1n, c&aacute;c qu\u1ed1c gia; m\u1eb7c th\u1eed ph\u1ee5c trang \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng c\u1ee7a 1 s\u1ed1 n\u01b0\u1edbc..<br \/> <br \/> Duy nh\u1ea5t t\u1eeb ng&agrave;y 3,4,5\/11\/2017, t\u1ea1i V\u01b0\u1eddn hoa L&yacute; Th&aacute;i T\u1ed5 v&agrave; v\u0103n ph&ograve;ng Vietravel H&agrave; N\u1ed9i, Vietravel t\u1ed5 ch\u1ee9c s\u1ef1 ki\u1ec7n Ng&agrave;y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch Vietravel&rsquo;s Day nh\u01b0 m\u1ed9t l\u1eddi c\u1ea3m \u01a1n t\u1eeb tr&aacute;i tim d&agrave;nh t\u1eb7ng kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thi\u1ebft v\u1edbi r\u1ea5t nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111&atilde;i h\u1ea5p d\u1eabn:<br \/> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;H&agrave;ng ng&agrave;n tour khuy\u1ebfn m\u1ea1i gi\u1ea3m gi&aacute; t\u1edbi 35%&nbsp;<br \/> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Gi\u1ea3m gi&aacute; tr\u1ef1c ti\u1ebfp cho kh&aacute;ch mua tour t\u1ebft s\u1edbm l&ecirc;n \u0111\u1ebfn 1.500.000\u0111\/ kh&aacute;ch<br \/> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mua tour t\u1eb7ng tour cho c&aacute;c tour m\u1edbi v&agrave; tour 2018<br \/> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;H&agrave;ng ng&agrave;n voucher mi\u1ec5n ph&iacute; v&agrave; qu&agrave; t\u1eb7ng h\u1ea5p d\u1eabn kh&aacute;c.<br \/> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;V&agrave; tr\u1ea3i nghi\u1ec7m kh&ocirc;ng gian v\u0103n h&oacute;a, tr&ograve; ch\u01a1i truy\u1ec1n th\u1ed1ng, qu&agrave; t\u1eb7ng xinh x\u1eafn Th&aacute;i Lan, Singapore c&ugrave;ng c&aacute;c T\u1ed5ng c\u1ee5c du l\u1ecbch Th&aacute;i Lan, Singapore v&agrave; H&agrave;n Qu\u1ed1c.<br \/> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/NHTVDH-3.jpg' title='\u0110a d\u1ea1ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng v\u0103n hóa – du l\u1ecbch' alt='\u0110a d\u1ea1ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng v\u0103n hóa – du l\u1ecbch'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>Nhi\u1ec1u ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng, trò ch\u01a1i dân gian \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed5 ch\u1ee9c nh\u1eb1m giúp du khách tìm hi\u1ec3u thêm v\u1ec1 v\u0103n hóa \u0111\u1eb7c s\u1eafc các vùng mi\u1ec1n.<\/em><\/div> Ngày h\u1ed9i <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> s\u1ebd ch\u1ec9 là ngày h\u1ed9i \u0111úng ngh\u0129a khi có thêm các ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng vui ch\u01a1i, gi\u1ea3i trí liên quan t\u1edbi du l\u1ecbch. Do \u0111ó, r\u1ea5t nhi\u1ec1u gia \u0111ình th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0a c\u1ea3 con nh\u1ecf \u0111\u1ebfn ngày h\u1ed9i nh\u01b0 m\u1ed9t hình th\u1ee9c vui ch\u01a1i cu\u1ed1i tu\u1ea7n. T\u1ea1i \u0111ây, c\u1ea3 gia \u0111ình s\u1ebd có d\u1ecbp \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1eed tài hi\u1ec3u bi\u1ebft v\u1ec1 \u0111\u1ecba lý, v\u0103n hóa, \u1ea9m th\u1ef1c các n\u01b0\u1edbc; tìm hi\u1ec3u thêm v\u1ec1 phong t\u1ee5c, truy\u1ec1n th\u1ed1ng \u0111\u1eb7c s\u1eafc c\u1ee7a các vùng mi\u1ec1n, các qu\u1ed1c gia; m\u1eb7c th\u1eed ph\u1ee5c trang \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng c\u1ee7a 1 s\u1ed1 n\u01b0\u1edbc..<br \/> <br \/> Duy nh\u1ea5t t\u1eeb ngày 3,4,5\/11\/2017, t\u1ea1i V\u01b0\u1eddn hoa Lý Thái T\u1ed5 và v\u0103n phòng <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Hà N\u1ed9i, Vietravel t\u1ed5 ch\u1ee9c s\u1ef1 ki\u1ec7n Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch Vietravel’s Day nh\u01b0 m\u1ed9t l\u1eddi c\u1ea3m \u01a1n t\u1eeb trái tim dành t\u1eb7ng khách hàng thân thi\u1ebft v\u1edbi r\u1ea5t nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111ãi h\u1ea5p d\u1eabn:<br \/> -    Hàng ngàn tour khuy\u1ebfn m\u1ea1i gi\u1ea3m giá t\u1edbi 35% <br \/> -    Gi\u1ea3m giá tr\u1ef1c ti\u1ebfp cho khách mua tour t\u1ebft s\u1edbm lên \u0111\u1ebfn 1.500.000\u0111\/ khách<br \/> -    Mua tour t\u1eb7ng tour cho các tour m\u1edbi và tour 2018<br \/> -    Hàng ngàn voucher mi\u1ec5n phí và quà t\u1eb7ng h\u1ea5p d\u1eabn khác.<br \/> -    Và tr\u1ea3i nghi\u1ec7m không gian v\u0103n hóa, trò ch\u01a1i truy\u1ec1n th\u1ed1ng, quà t\u1eb7ng xinh x\u1eafn Thái Lan, Singapore cùng các T\u1ed5ng c\u1ee5c du l\u1ecbch Thái Lan, Singapore và Hàn Qu\u1ed1c.<br \/> <\/li>" }, "7": { "title": "L\u1ec5 b\u00e0n giao xe v\u00e0 k\u00fd k\u1ebft ti\u1ebfp nh\u1eadn xe ph\u1ee5c v\u1ee5 c\u00f4ng t\u00e1c v\u1eadn chuy\u1ec3n APEC 2017", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/thumbnail_9.jpg' alt='L\u1ec5 bàn giao xe và ký k\u1ebft ti\u1ebfp nh\u1eadn xe ph\u1ee5c v\u1ee5 công tác v\u1eadn chuy\u1ec3n APEC 2017' title='L\u1ec5 bàn giao xe và ký k\u1ebft ti\u1ebfp nh\u1eadn xe ph\u1ee5c v\u1ee5 ", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/apec-1.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Theo ch\u1ec9 \u0111\u1ea1o c\u1ee7a Ph&oacute; Th\u1ee7 t\u01b0\u1edbng Ph\u1ea1m B&igrave;nh Minh - Ch\u1ee7 t\u1ecbch \u1ee6y ban Qu\u1ed1c gia APEC 2017, Ti\u1ec3u ban V\u1eadt ch\u1ea5t v&agrave; H\u1eadu c\u1ea7n Ch&iacute;nh ph\u1ee7 \u0111&atilde; quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh giao cho C&ocirc;ng ty Du l\u1ecbch Vietravel \u0111\u1ea3m nh\u1eadn to&agrave;n b\u1ed9 c&ocirc;ng t&aacute;c cung c\u1ea5p d\u1ecbch v\u1ee5 v\u1eadn chuy\u1ec3n ph\u1ee5c v\u1ee5 c&aacute;c \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng, quan ch\u1ee9c c\u1ea5p cao tham d\u1ef1 APEC 2017. \u0110&acirc;y l&agrave; l\u1ea7n th\u1ee9 2 c&ocirc;ng ty vinh d\u1ef1 \u0111\u01b0\u1ee3c Ch&iacute;nh ph\u1ee7 giao tr\u1ecdng tr&aacute;ch n&agrave;y sau l\u1ea7n \u0111\u1ea7u n\u0103m 2006 t\u1ea1i H&agrave; N\u1ed9i.<br \/> Nh\u1eadn \u0111\u1ecbnh t\u1ea7m quan tr\u1ecdng trong vi\u1ec7c \u0111\u1ea3m nh\u1eadn c&ocirc;ng t&aacute;c v\u1eadn chuy\u1ec3n l\u1ea7n th\u1ee9 2 ph\u1ee5c v\u1ee5 H\u1ed9i ngh\u1ecb APEC, Vietravel \u0111&atilde; ti\u1ebfn h&agrave;nh tri\u1ec3n khai c&ocirc;ng t&aacute;c v\u1eadn chuy\u1ec3n cho H\u1ed9i ngh\u1ecb APEC 2017 g\u1ed3m nhi\u1ec1u ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng t\u1eeb \u0111i\u1ec1u \u0111\u1ed9ng xe \u0111\u1ebfn c&ocirc;ng t&aacute;c \u0111i\u1ec1u h&agrave;nh, qu\u1ea3n l&yacute; v&agrave; theo d&otilde;i s&aacute;t sao l\u1ed9 tr&igrave;nh \u0111\u1ec3 k\u1ecbp th\u1eddi thay \u0111\u1ed5i t&ugrave;y theo t&igrave;nh h&igrave;nh th\u1ef1c t\u1ebf. T\u1ea5t c\u1ea3 \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c l\u1ef1a ch\u1ecdn k\u1ef9 l\u01b0\u1ee1ng t\u1eeb ch\u1ee7ng lo\u1ea1i xe, ki\u1ec3m \u0111\u1ecbnh ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, ki\u1ec3m tra an ninh, s&aacute;t h\u1ea1ch tr&igrave;nh \u0111\u1ed9 c\u1ee7a t\u1ea5t c\u1ea3 l&aacute;i xe,... nh\u1eb1m \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ph\u01b0\u01a1ng ti\u1ec7n v\u1eadn chuy\u1ec3n s\u1eb5n s&agrave;ng \u0111&aacute;p \u1ee9ng \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 \u0111\u1ec3 ho&agrave;n th&agrave;nh t\u1ed1t nh\u1ea5t nhi\u1ec7m v\u1ee5 \u0111&atilde; \u0111\u01b0\u1ee3c Ch&iacute;nh Ph\u1ee7 tin t\u01b0\u1edfng giao ph&oacute;.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/apec-1.jpg' title='L\u1ec5 bàn giao xe và ký k\u1ebft ti\u1ebfp nh\u1eadn xe ph\u1ee5c v\u1ee5 công tác v\u1eadn chuy\u1ec3n APEC 2017' alt='L\u1ec5 bàn giao xe và ký k\u1ebft ti\u1ebfp nh\u1eadn xe ph\u1ee5c v\u1ee5 công tác v\u1eadn chuy\u1ec3n APEC 2017'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Theo ch\u1ec9 \u0111\u1ea1o c\u1ee7a Phó Th\u1ee7 t\u01b0\u1edbng Ph\u1ea1m Bình Minh - Ch\u1ee7 t\u1ecbch \u1ee6y ban Qu\u1ed1c gia APEC 2017, Ti\u1ec3u ban V\u1eadt ch\u1ea5t và H\u1eadu c\u1ea7n Chính ph\u1ee7 \u0111ã quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh giao cho Công ty <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111\u1ea3m nh\u1eadn toàn b\u1ed9 công tác cung c\u1ea5p d\u1ecbch v\u1ee5 v\u1eadn chuy\u1ec3n ph\u1ee5c v\u1ee5 các \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng, quan ch\u1ee9c c\u1ea5p cao tham d\u1ef1 APEC 2017. \u0110ây là l\u1ea7n th\u1ee9 2 công ty vinh d\u1ef1 \u0111\u01b0\u1ee3c Chính ph\u1ee7 giao tr\u1ecdng trách này sau l\u1ea7n \u0111\u1ea7u n\u0103m 2006 t\u1ea1i Hà N\u1ed9i.<br \/> Nh\u1eadn \u0111\u1ecbnh t\u1ea7m quan tr\u1ecdng trong vi\u1ec7c \u0111\u1ea3m nh\u1eadn công tác v\u1eadn chuy\u1ec3n l\u1ea7n th\u1ee9 2 ph\u1ee5c v\u1ee5 H\u1ed9i ngh\u1ecb APEC, Vietravel \u0111ã ti\u1ebfn hành tri\u1ec3n khai công tác v\u1eadn chuy\u1ec3n cho H\u1ed9i ngh\u1ecb APEC 2017 g\u1ed3m nhi\u1ec1u ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng t\u1eeb \u0111i\u1ec1u \u0111\u1ed9ng xe \u0111\u1ebfn công tác \u0111i\u1ec1u hành, qu\u1ea3n lý và theo dõi sát sao l\u1ed9 trình \u0111\u1ec3 k\u1ecbp th\u1eddi thay \u0111\u1ed5i tùy theo tình hình th\u1ef1c t\u1ebf. T\u1ea5t c\u1ea3 \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c l\u1ef1a ch\u1ecdn k\u1ef9 l\u01b0\u1ee1ng t\u1eeb ch\u1ee7ng lo\u1ea1i xe, ki\u1ec3m \u0111\u1ecbnh ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, ki\u1ec3m tra an ninh, sát h\u1ea1ch trình \u0111\u1ed9 c\u1ee7a t\u1ea5t c\u1ea3 lái xe,... nh\u1eb1m \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ph\u01b0\u01a1ng ti\u1ec7n v\u1eadn chuy\u1ec3n s\u1eb5n sàng \u0111áp \u1ee9ng \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 \u0111\u1ec3 hoàn thành t\u1ed1t nh\u1ea5t nhi\u1ec7m v\u1ee5 \u0111ã \u0111\u01b0\u1ee3c Chính Ph\u1ee7 tin t\u01b0\u1edfng giao phó. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/apec-2.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n c\u01a1 s\u1edf chu\u1ea9n h&oacute;a c&ocirc;ng t&aacute;c ph\u1ee5c v\u1ee5, h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ebfn s\u1ef1 ho&agrave;n thi\u1ec7n v&agrave; chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p h\u01a1n, C&ocirc;ng ty Du l\u1ecbch Vietravel \u0111&atilde; ph\u1ed1i h\u1ee3p c&ugrave;ng C&ocirc;ng ty C\u1ed5 ph\u1ea7n &Ocirc; t&ocirc; Tr\u01b0\u1eddng H\u1ea3i (THACO), t\u1ed5 ch\u1ee9c bu\u1ed5i L\u1ec5 B&agrave;n giao Xe v&agrave; K&yacute; k\u1ebft Ti\u1ebfp nh\u1eadn xe ph\u1ee5c v\u1ee5 C&ocirc;ng t&aacute;c v\u1eadn chuy\u1ec3n APEC 2017 v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 25\/10\/2017, t\u1ea1i S&acirc;n bay n\u01b0\u1edbc m\u1eb7n (Khu&ecirc; M\u1ef9, Ng\u0169 H&agrave;nh S\u01a1n, \u0110&agrave; N\u1eb5ng). \u0110&acirc;y l&agrave; l\u1ec5 b&agrave;n giao xe \u0111\u1ee3t 1 trong khu&ocirc;n kh\u1ed5 h\u1ee3p \u0111\u1ed3ng mua 100 xe m\u1edbi, hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, an to&agrave;n, nh\u1eb1m \u0111&aacute;p \u1ee9ng y&ecirc;u c\u1ea7u cao c\u1ee7a H\u1ed9i ngh\u1ecb APEC 2017.<br \/> Vi\u1ec7c c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng t\u1ed5 ch\u1ee9c L\u1ec5 b&agrave;n giao gi\u1eefa Vietravel v&agrave; THACO c&ograve;n mang &yacute; ngh\u0129a t\u0103ng c\u01b0\u1eddng k\u1ebft n\u1ed1i c&aacute;c \u0111\u01a1n v\u1ecb h\u1eefu quan, c&oacute; c&ugrave;ng \u01b0u th\u1ebf v&agrave; n\u1ec1n t\u1ea3ng ph&aacute;t tri\u1ec3n b\u1ec1n v\u1eefng, nh\u1eb1m kh\u01a1i d\u1eady nh\u1eefng ti\u1ec1m n\u0103ng trong vi\u1ec7c s&aacute;ng t\u1ea1o cung c\u1ea5p nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m d\u1ecbch v\u1ee5 h\u1eefu &iacute;ch t\u1edbi kh&aacute;ch h&agrave;ng. C\u1ee5 th\u1ec3, THACO s\u1ebd d&agrave;nh cho Vietravel ch&iacute;nh s&aacute;ch th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t \u0111\u1ed1i v\u1edbi kh&aacute;ch h&agrave;ng l\u1edbn; v\u1ec1 ph&iacute;a Vietravel, C&ocirc;ng ty c&oacute; nhu c\u1ea7u \u0111\u1ea7u t\u01b0 th&ecirc;m nhi\u1ec1u xe m\u1edbi s\u1ebd l\u1ef1a ch\u1ecdn THACO l&agrave; \u0111\u1ed1i t&aacute;c cung c\u1ea5p s\u1ea3n ph\u1ea9m l&acirc;u d&agrave;i.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/apec-2.jpg' title='L\u1ec5 bàn giao xe và ký k\u1ebft ti\u1ebfp nh\u1eadn xe ph\u1ee5c v\u1ee5 công tác v\u1eadn chuy\u1ec3n APEC 2017' alt='L\u1ec5 bàn giao xe và ký k\u1ebft ti\u1ebfp nh\u1eadn xe ph\u1ee5c v\u1ee5 công tác v\u1eadn chuy\u1ec3n APEC 2017'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Trên c\u01a1 s\u1edf chu\u1ea9n hóa công tác ph\u1ee5c v\u1ee5, h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ebfn s\u1ef1 hoàn thi\u1ec7n và chuyên nghi\u1ec7p h\u01a1n, Công ty <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111ã ph\u1ed1i h\u1ee3p cùng Công ty C\u1ed5 ph\u1ea7n Ô tô Tr\u01b0\u1eddng H\u1ea3i (THACO), t\u1ed5 ch\u1ee9c bu\u1ed5i L\u1ec5 Bàn giao Xe và Ký k\u1ebft Ti\u1ebfp nh\u1eadn xe ph\u1ee5c v\u1ee5 Công tác v\u1eadn chuy\u1ec3n APEC 2017 vào sáng ngày 25\/10\/2017, t\u1ea1i Sân bay n\u01b0\u1edbc m\u1eb7n (Khuê M\u1ef9, Ng\u0169 Hành S\u01a1n, <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-nang.aspx' title='\u0110à N\u1eb5ng'>\u0110à N\u1eb5ng<\/a>). \u0110ây là l\u1ec5 bàn giao xe \u0111\u1ee3t 1 trong khuôn kh\u1ed5 h\u1ee3p \u0111\u1ed3ng mua 100 xe m\u1edbi, hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, an toàn, nh\u1eb1m \u0111áp \u1ee9ng yêu c\u1ea7u cao c\u1ee7a H\u1ed9i ngh\u1ecb APEC 2017.<br \/> Vi\u1ec7c c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng t\u1ed5 ch\u1ee9c L\u1ec5 bàn giao gi\u1eefa Vietravel và THACO còn mang ý ngh\u0129a t\u0103ng c\u01b0\u1eddng k\u1ebft n\u1ed1i các \u0111\u01a1n v\u1ecb h\u1eefu quan, có cùng \u01b0u th\u1ebf và n\u1ec1n t\u1ea3ng phát tri\u1ec3n b\u1ec1n v\u1eefng, nh\u1eb1m kh\u01a1i d\u1eady nh\u1eefng ti\u1ec1m n\u0103ng trong vi\u1ec7c sáng t\u1ea1o cung c\u1ea5p nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m d\u1ecbch v\u1ee5 h\u1eefu ích t\u1edbi khách hàng. C\u1ee5 th\u1ec3, THACO s\u1ebd dành cho Vietravel chính sách th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t \u0111\u1ed1i v\u1edbi khách hàng l\u1edbn; v\u1ec1 phía Vietravel, Công ty có nhu c\u1ea7u \u0111\u1ea7u t\u01b0 thêm nhi\u1ec1u xe m\u1edbi s\u1ebd l\u1ef1a ch\u1ecdn THACO là \u0111\u1ed1i tác cung c\u1ea5p s\u1ea3n ph\u1ea9m lâu dài.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/apec-3.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">V\u1edbi 22 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m \u0111i\u1ec1u h&agrave;nh du l\u1ecbch v&agrave; l&agrave; c&ocirc;ng ty l\u1eef h&agrave;nh h&agrave;ng \u0111\u1ea7u ch&acirc;u &Aacute;, Vietravel - th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u V&agrave;ng lu&ocirc;n \u0111\u01b0\u1ee3c Ch&iacute;nh ph\u1ee7 giao tr\u1ecdng tr&aacute;ch trong vi\u1ec7c cung c\u1ea5p d\u1ecbch v\u1ee5 v\u1eadn chuy\u1ec3n cho nhi\u1ec1u s\u1ef1 ki\u1ec7n qu\u1ed1c t\u1ebf tr\u1ecdng \u0111\u1ea1i nh\u01b0: H\u1ed9i ngh\u1ecb C\u1ea5p cao APEC 2006, \u0110\u1ea1i h\u1ed9i Th\u1ec3 thao Sinh vi&ecirc;n \u0110&ocirc;ng Nam &Aacute; l\u1ea7n th\u1ee9 13, \u0110\u1ea1i l\u1ec5 Vesak 2008 v&agrave; 2014, H\u1ed9i ngh\u1ecb c\u1ea5p cao ASEAN 17, IPU-132, ABG 5&hellip; Qua nh\u1eefng s\u1ef1 ki\u1ec7n l\u1edbn n&agrave;y, Vietravel \u0111&atilde; ch\u1ee9ng minh n\u0103ng l\u1ef1c c\u1ee7a m&igrave;nh v&agrave; \u0111&uacute;c k\u1ebft nhi\u1ec1u kinh nghi\u1ec7m qu&yacute; b&aacute;u \u0111\u1ec3 gi\u1eef v\u1eefng v\u1ecb th\u1ebf c\u1ee7a m\u1ed9t th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1eef h&agrave;nh uy t&iacute;n, \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p khu v\u1ef1c.<br \/> L&agrave; \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef h&agrave;nh duy nh\u1ea5t \u0111\u1ea3m nhi\u1ec7m c&ocirc;ng t&aacute;c v\u1eadn chuy\u1ec3n H\u1ed9i ngh\u1ecb APEC 2017 t\u1ea1i \u0110&agrave; N\u1eb5ng, Vietravel tin t\u01b0\u1edfng s\u1ebd \u0111&aacute;p \u1ee9ng m\u1ed9t c&aacute;ch ho&agrave;n h\u1ea3o m\u1ecdi nhu c\u1ea7u v\u1eadn chuy\u1ec3n v&agrave; t\u1ef1 h&agrave;o g&oacute;p ph\u1ea7n v&agrave;o th&agrave;nh c&ocirc;ng c\u1ee7a h\u1ed9i ngh\u1ecb, qu\u1ea3ng b&aacute; h&igrave;nh \u1ea3nh du l\u1ecbch \u0110&agrave; N\u1eb5ng n&oacute;i ri&ecirc;ng, Vi\u1ec7t Nam n&oacute;i chung \u0111\u1ebfn \u0111&ocirc;ng \u0111\u1ea3o b\u1ea1n b&egrave; qu\u1ed1c t\u1ebf.<br \/> &nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/apec-3.jpg' title='L\u1ec5 bàn giao xe và ký k\u1ebft ti\u1ebfp nh\u1eadn xe ph\u1ee5c v\u1ee5 công tác v\u1eadn chuy\u1ec3n APEC 2017' alt='L\u1ec5 bàn giao xe và ký k\u1ebft ti\u1ebfp nh\u1eadn xe ph\u1ee5c v\u1ee5 công tác v\u1eadn chuy\u1ec3n APEC 2017'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">V\u1edbi 22 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m \u0111i\u1ec1u hành <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> và là công ty l\u1eef hành hàng \u0111\u1ea7u châu Á, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> - th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u Vàng luôn \u0111\u01b0\u1ee3c Chính ph\u1ee7 giao tr\u1ecdng trách trong vi\u1ec7c cung c\u1ea5p d\u1ecbch v\u1ee5 v\u1eadn chuy\u1ec3n cho nhi\u1ec1u s\u1ef1 ki\u1ec7n qu\u1ed1c t\u1ebf tr\u1ecdng \u0111\u1ea1i nh\u01b0: H\u1ed9i ngh\u1ecb C\u1ea5p cao APEC 2006, \u0110\u1ea1i h\u1ed9i Th\u1ec3 thao Sinh viên \u0110ông Nam Á l\u1ea7n th\u1ee9 13, \u0110\u1ea1i l\u1ec5 Vesak 2008 và 2014, H\u1ed9i ngh\u1ecb c\u1ea5p cao ASEAN 17, IPU-132, ABG 5… Qua nh\u1eefng s\u1ef1 ki\u1ec7n l\u1edbn này, Vietravel \u0111ã ch\u1ee9ng minh n\u0103ng l\u1ef1c c\u1ee7a mình và \u0111úc k\u1ebft nhi\u1ec1u kinh nghi\u1ec7m quý báu \u0111\u1ec3 gi\u1eef v\u1eefng v\u1ecb th\u1ebf c\u1ee7a m\u1ed9t th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1eef hành uy tín, \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p khu v\u1ef1c.<br \/> Là \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành duy nh\u1ea5t \u0111\u1ea3m nhi\u1ec7m công tác v\u1eadn chuy\u1ec3n H\u1ed9i ngh\u1ecb APEC 2017 t\u1ea1i <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-nang.aspx' title='\u0110à N\u1eb5ng'>\u0110à N\u1eb5ng<\/a>, Vietravel tin t\u01b0\u1edfng s\u1ebd \u0111áp \u1ee9ng m\u1ed9t cách hoàn h\u1ea3o m\u1ecdi nhu c\u1ea7u v\u1eadn chuy\u1ec3n và t\u1ef1 hào góp ph\u1ea7n vào thành công c\u1ee7a h\u1ed9i ngh\u1ecb, qu\u1ea3ng bá hình \u1ea3nh <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-nang.aspx' title='du l\u1ecbch \u0110à N\u1eb5ng'>du l\u1ecbch \u0110à N\u1eb5ng<\/a> nói riêng, Vi\u1ec7t Nam nói chung \u0111\u1ebfn \u0111ông \u0111\u1ea3o b\u1ea1n bè qu\u1ed1c t\u1ebf.<br \/>  <\/div> <\/li>" }, "8": { "title": "Lan t\u1ecfa ni\u1ec1m vui c\u00f9ng h\u00e0nh tr\u00ecnh \u201c\u00c1o \u1ea5m cho em\u201d", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/THUMBNAIL_10.jpg' alt='Lan t\u1ecfa ni\u1ec1m vui cùng hành trình “Áo \u1ea5m cho em”' title='Lan t\u1ecfa ni\u1ec1m vui cùng hành trình “Áo \u1ea5m cho em”'\/><span>28\/10\/2017<\/span>", "content": "<li><h2>Chuy\u1ebfn \u0111i \u0111ong \u0111\u1ea7y c\u1ea3m xúc<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-AO-AM-CHO-EM_1.jpg' title='Chuy\u1ebfn \u0111i \u0111ong \u0111\u1ea7y c\u1ea3m xúc<br\/><div style="text-align: center;"><em>Anh V\u0103n Minh - \u0110\u1ea1i di\u1ec7n Vietravel H&agrave; N\u1ed9i trao tr\u1eb7ng t\u1ee7 \u0111&aacute; b\u1ea3o qu\u1ea3n th\u1ef1c ph\u1ea9m, &aacute;o \u1ea5m cho tr\u01b0\u1eddng TH T&ugrave;ng V\u1ea3i, H&agrave; Giang<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">L&agrave; chuy\u1ebfn \u0111i th\u1ee9 hai trong h&agrave;nh tr&igrave;nh y&ecirc;u th\u01b0\u01a1ng mang t&ecirc;n &quot;&Aacute;o \u1ea5m cho em&quot; t\u1edbi c&aacute;c em h\u1ecdc sinh nh\u1ecf v&ugrave;ng cao nh&acirc;n m&ugrave;a \u0111&ocirc;ng \u0111ang c\u1eadn k\u1ec7, ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh tour k\u1ebft h\u1ee3p t\u1eeb thi\u1ec7n \u0111\u1ee3t 2 t\u1edbi t\u1ec9nh H&agrave; Giang v&agrave; Qu\u1ea3ng Ninh, \u0111\u01b0\u1ee3c Vietravel t\u1ed5 ch\u1ee9c v&agrave;o ng&agrave;y 27,28\/10 \u0111&atilde; mang t\u1edbi ni\u1ec1m vui cho h\u01a1n 200 em h\u1ecdc sinh tr\u01b0\u1eddng TH T&ugrave;ng V&agrave;i, huy\u1ec7n Qu\u1ea3n B\u1ea1, H&agrave; Giang v&agrave; tr\u01b0\u1eddng TH \u0110&ocirc;ng Ng\u0169 II- huy\u1ec7n Ti&ecirc;n Y&ecirc;n, Qu\u1ea3ng Ninh<br \/> \u0110\u01b0\u1eddng \u0111i l&ecirc;n c&aacute;c \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng nh\u1ecf tuy kh&aacute; v\u1ea5t v\u1ea3 v&agrave; m\u1ea5t th\u1eddi gian c\u1ee7a l&aacute;i xe nh\u01b0ng khi l&ecirc;n \u0111\u1ebfn n\u01a1i, t\u1eadn h\u01b0\u1edfng b\u1ea7u kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh gi\u1eefa mu&ocirc;n tr&ugrave;ng n&uacute;i non bao quanh v&agrave; h&igrave;nh \u1ea3nh nh&iacute; nh\u1ea3nh, d\u1ec5 th\u01b0\u01a1ng, ch&acirc;n ch\u1ea5t c\u1ee7a c&aacute;c em b&eacute; v&ugrave;ng cao n\u01a1i \u0111&acirc;y khi\u1ebfn t\u1ea5t c\u1ea3 du kh&aacute;ch qu&ecirc;n \u0111i m\u1ecdi m\u1ec7t m\u1ecfi \u0111i \u0111\u01b0\u1eddng v&agrave; ti\u1ebfn \u0111\u1ebfn trao &aacute;o \u1ea5m v&agrave; h\u1ecfi han c&aacute;c em!<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-AO-AM-CHO-EM_1.jpg' title='Chuy\u1ebfn \u0111i \u0111ong \u0111\u1ea7y c\u1ea3m xúc' alt='Chuy\u1ebfn \u0111i \u0111ong \u0111\u1ea7y c\u1ea3m xúc'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>Anh V\u0103n Minh - \u0110\u1ea1i di\u1ec7n <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Hà N\u1ed9i trao tr\u1eb7ng t\u1ee7 \u0111á b\u1ea3o qu\u1ea3n th\u1ef1c ph\u1ea9m, áo \u1ea5m cho tr\u01b0\u1eddng TH Tùng V\u1ea3i, Hà Giang<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Là chuy\u1ebfn \u0111i th\u1ee9 hai trong hành trình yêu th\u01b0\u01a1ng mang tên "Áo \u1ea5m cho em" t\u1edbi các em h\u1ecdc sinh nh\u1ecf vùng cao nhân mùa \u0111ông \u0111ang c\u1eadn k\u1ec7, ch\u01b0\u01a1ng trình tour k\u1ebft h\u1ee3p t\u1eeb thi\u1ec7n \u0111\u1ee3t 2 t\u1edbi t\u1ec9nh Hà Giang và Qu\u1ea3ng Ninh, \u0111\u01b0\u1ee3c Vietravel t\u1ed5 ch\u1ee9c vào ngày 27,28\/10 \u0111ã mang t\u1edbi ni\u1ec1m vui cho h\u01a1n 200 em h\u1ecdc sinh tr\u01b0\u1eddng TH Tùng Vài, huy\u1ec7n Qu\u1ea3n B\u1ea1, Hà Giang và tr\u01b0\u1eddng TH \u0110ông Ng\u0169 II- huy\u1ec7n Tiên Yên, Qu\u1ea3ng Ninh<br \/> \u0110\u01b0\u1eddng \u0111i lên các \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng nh\u1ecf tuy khá v\u1ea5t v\u1ea3 và m\u1ea5t th\u1eddi gian c\u1ee7a lái xe nh\u01b0ng khi lên \u0111\u1ebfn n\u01a1i, t\u1eadn h\u01b0\u1edfng b\u1ea7u không khí trong lành gi\u1eefa muôn trùng núi non bao quanh và hình \u1ea3nh nhí nh\u1ea3nh, d\u1ec5 th\u01b0\u01a1ng, chân ch\u1ea5t c\u1ee7a các em bé vùng cao n\u01a1i \u0111ây khi\u1ebfn t\u1ea5t c\u1ea3 du khách quên \u0111i m\u1ecdi m\u1ec7t m\u1ecfi \u0111i \u0111\u01b0\u1eddng và ti\u1ebfn \u0111\u1ebfn trao áo \u1ea5m và h\u1ecfi han các em!<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-AO-AM-CHO-EM_1.jpg' title='<br\/><div style="text-align: center;"><em>Kh&aacute;ch h&agrave;ng t\u1eadn tay trao t\u1eb7ng nh\u1eefng m&oacute;n qu&agrave; nh\u01b0 &aacute;o \u1ea5m, \u1ee7ng, s&aacute;ch v\u1edf cho h\u1ecdc sinh \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng T&ugrave;ng P&agrave;ng, ti\u1ec3u h\u1ecdc T&ugrave;ng V\u1ea3i, H\u1ea3 Giang<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Trong chuy\u1ebfn \u0111i, \u0111\u1ea1i di\u1ec7n Vietravel H&agrave; N\u1ed9i \u0111&atilde; trao t\u1eb7ng 1 t\u1ee7 \u0111&aacute; b\u1ea3o qu\u1ea3n th\u1ef1c ph\u1ea9m, 60 &aacute;o \u1ea5m, ch\u0103n b&ocirc;ng, s&aacute;ch gi&aacute;o khoa c&ugrave;ng l\u01b0\u01a1ng th\u1ef1c th\u1ef1c ph\u1ea9m c\u1ea7n thi\u1ebft v&agrave; r\u1ea5t nhi\u1ec1u qu&agrave; t\u1eb7ng qu\u1ea7n &aacute;o, s&aacute;ch truy\u1ec7n t\u1eeb c&aacute;c nh&agrave; h\u1ea3o t&acirc;m \u1ee7ng h\u1ed9 ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh cho c&aacute;c em h\u1ecdc sinh t\u1ea1i \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng th&ocirc;n Kh\u1ed1 M\u1ef7, v&agrave; \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng T&ugrave;ng P&agrave;ng, x&atilde; T&ugrave;ng V\u1ea3i, H&agrave; Giang.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-AO-AM-CHO-EM_1.jpg' title='Lan t\u1ecfa ni\u1ec1m vui cùng hành trình “Áo \u1ea5m cho em”' alt='Lan t\u1ecfa ni\u1ec1m vui cùng hành trình “Áo \u1ea5m cho em”'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>Khách hàng t\u1eadn tay trao t\u1eb7ng nh\u1eefng món quà nh\u01b0 áo \u1ea5m, \u1ee7ng, sách v\u1edf cho h\u1ecdc sinh \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng Tùng Pàng, ti\u1ec3u h\u1ecdc Tùng V\u1ea3i, H\u1ea3 Giang<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Trong chuy\u1ebfn \u0111i, \u0111\u1ea1i di\u1ec7n <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Hà N\u1ed9i \u0111ã trao t\u1eb7ng 1 t\u1ee7 \u0111á b\u1ea3o qu\u1ea3n th\u1ef1c ph\u1ea9m, 60 áo \u1ea5m, ch\u0103n bông, sách giáo khoa cùng l\u01b0\u01a1ng th\u1ef1c th\u1ef1c ph\u1ea9m c\u1ea7n thi\u1ebft và r\u1ea5t nhi\u1ec1u quà t\u1eb7ng qu\u1ea7n áo, sách truy\u1ec7n t\u1eeb các nhà h\u1ea3o tâm \u1ee7ng h\u1ed9 ch\u01b0\u01a1ng trình cho các em h\u1ecdc sinh t\u1ea1i \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng thôn Kh\u1ed1 M\u1ef7, và \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng Tùng Pàng, xã Tùng V\u1ea3i, Hà Giang.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-AO-AM-CHO-EM_1.jpg' title='<br\/><div style="text-align: center;"><em>B&agrave; Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Tr\u1ef1c - Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c Vietravel Chi nh&aacute;nh Qu\u1ea3ng Ninh \u0111\u1ea1i di\u1ec7n trao t\u1eb7ng c&aacute;c ph\u1ea7n qu&agrave; thi\u1ebft th\u1ef1c cho h\u1ecdc sinh tr\u01b0\u1eddng TH \u0110&ocirc;ng Ng\u0169, Ti&ecirc;n Y&ecirc;n<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Vietravel Qu\u1ea3ng Ninh c&ugrave;ng v\u1edbi c&aacute;c \u0111\u1ed1i t&aacute;c nh\u01b0 BNI H\u1ea1 Long, c&ocirc;ng ty CP Vietway &hellip; c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thi\u1ebft \u0111&atilde; mang nh\u1eefng ph\u1ea7n qu&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng thi\u1ebft th\u1ef1c \u0111\u1ebfn g\u1eedi t\u1eb7ng cho c&aacute;c em h\u1ecdc sinh t\u1ea1i c&aacute;c \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng c\u1ee7a tr\u01b0\u1eddng TH \u0110&ocirc;ng Ng\u0169 2: 16 chi\u1ebfc \u0111\u1ec7m, 25 chi\u1ebfc ch\u0103n, n\u1ed3i c\u01a1m \u0111i\u1ec7n, 2 chi\u1ebfc loa, 90 chi\u1ebfc &aacute;o \u1ea5m m\u1edbi, 57 b\u1ed9 \u0111\u1ed3 d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n c\u1ea7n thi\u1ebft, 57 ph\u1ea7n qu&agrave;, s&aacute;ch v\u1edf v&agrave; m\u1ed9t s\u1ed1 l\u01b0\u01a1ng th\u1ef1c th\u1ef1c ph\u1ea9m c\u1ea7n thi&ecirc;t &hellip; gi&uacute;p c&aacute;c em nh\u1ecf v&agrave; nh&agrave; tr\u01b0\u1eddng v\u01a1i \u0111i ph\u1ea7n n&agrave;o nh\u1eefng kh&oacute; kh\u0103n. &nbsp;<br \/> Anh B\u1eafc - kh&aacute;ch h&agrave;ng tham gia chuy\u1ebfn t\u1eeb thi\u1ec7n H&agrave; Giang chia s\u1ebb &ldquo;\u0110&acirc;y l&agrave; l\u1ea7n \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n t&ocirc;i tham gia chuy\u1ebfn du l\u1ecbch k\u1ebft h\u1ee3p t\u1eeb thi\u1ec7n, m\u1eb7c d&ugrave; g\u1eb7p nhi\u1ec1u kh&oacute; kh\u0103n trong qu&atilde;ng \u0111\u01b0\u1eddng di chuy\u1ec3n h\u01a1n 300 c&acirc;y s\u1ed1, nh\u01b0ng khi \u0111\u1eb7t ch&acirc;n t\u1edbi \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng nh&igrave;n th\u1ea5y c&aacute;c b\u1ea1n h\u1ecdc sinh ngoan ngo&atilde;n, &aacute;nh m\u1eaft h&aacute;o h\u1ee9c, ng&acirc;y th\u01a1 m\u1ecdi m\u1ec7t m\u1ecfi \u0111&atilde; tan bi\u1ebfn. \u0110\u01b0\u1ee3c t\u1eadn m\u1eaft ch\u1ee9ng ki\u1ebfn, nghe nh\u1eefng c&acirc;u chuy\u1ec7n v\u1ec1 cu\u1ed9c s\u1ed1ng v\u1ea5t v\u1ea3 c\u1ee7a h\u1ecdc sinh v&ugrave;ng cao khi\u1ebfn t&ocirc;i v&ocirc; c&ugrave;ng x&uacute;c \u0111\u1ed9ng v&agrave; th\u01b0\u01a1ng h\u1ecdc sinh. Mong r\u1eb1ng v\u1edbi t\u1ea5m l&ograve;ng c\u0169ng nh\u01b0 qu&agrave; t\u1eb7ng d&ugrave; \u0111\u01a1n s\u01a1 c\u0169ng ph\u1ea7n n&agrave;o gi&uacute;p \u0111\u01b0\u1ee3c c&aacute;c em th&ecirc;m \u1ea5m &aacute;p khi m&ugrave;a \u0111&ocirc;ng \u0111ang t\u1edbi g\u1ea7n&rdquo;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-AO-AM-CHO-EM_1.jpg' title='Lan t\u1ecfa ni\u1ec1m vui cùng hành trình “Áo \u1ea5m cho em”' alt='Lan t\u1ecfa ni\u1ec1m vui cùng hành trình “Áo \u1ea5m cho em”'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>Bà Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Tr\u1ef1c - Giám \u0111\u1ed1c <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Chi nhánh Qu\u1ea3ng Ninh \u0111\u1ea1i di\u1ec7n trao t\u1eb7ng các ph\u1ea7n quà thi\u1ebft th\u1ef1c cho h\u1ecdc sinh tr\u01b0\u1eddng TH \u0110ông Ng\u0169, Tiên Yên<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Vietravel Qu\u1ea3ng Ninh cùng v\u1edbi các \u0111\u1ed1i tác nh\u01b0 BNI <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-ha-long.aspx' title='H\u1ea1 Long'>H\u1ea1 Long<\/a>, công ty CP Vietway … các khách hàng thân thi\u1ebft \u0111ã mang nh\u1eefng ph\u1ea7n quà vô cùng thi\u1ebft th\u1ef1c \u0111\u1ebfn g\u1eedi t\u1eb7ng cho các em h\u1ecdc sinh t\u1ea1i các \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng c\u1ee7a tr\u01b0\u1eddng TH \u0110ông Ng\u0169 2: 16 chi\u1ebfc \u0111\u1ec7m, 25 chi\u1ebfc ch\u0103n, n\u1ed3i c\u01a1m \u0111i\u1ec7n, 2 chi\u1ebfc loa, 90 chi\u1ebfc áo \u1ea5m m\u1edbi, 57 b\u1ed9 \u0111\u1ed3 dùng cá nhân c\u1ea7n thi\u1ebft, 57 ph\u1ea7n quà, sách v\u1edf và m\u1ed9t s\u1ed1 l\u01b0\u01a1ng th\u1ef1c th\u1ef1c ph\u1ea9m c\u1ea7n thiêt … giúp các em nh\u1ecf và nhà tr\u01b0\u1eddng v\u01a1i \u0111i ph\u1ea7n nào nh\u1eefng khó kh\u0103n.  <br \/> Anh B\u1eafc - khách hàng tham gia chuy\u1ebfn t\u1eeb thi\u1ec7n Hà Giang chia s\u1ebb “\u0110ây là l\u1ea7n \u0111\u1ea7u tiên tôi tham gia chuy\u1ebfn <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> k\u1ebft h\u1ee3p t\u1eeb thi\u1ec7n, m\u1eb7c dù g\u1eb7p nhi\u1ec1u khó kh\u0103n trong quãng \u0111\u01b0\u1eddng di chuy\u1ec3n h\u01a1n 300 cây s\u1ed1, nh\u01b0ng khi \u0111\u1eb7t chân t\u1edbi \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng nhìn th\u1ea5y các b\u1ea1n h\u1ecdc sinh ngoan ngoãn, ánh m\u1eaft háo h\u1ee9c, ngây th\u01a1 m\u1ecdi m\u1ec7t m\u1ecfi \u0111ã tan bi\u1ebfn. \u0110\u01b0\u1ee3c t\u1eadn m\u1eaft ch\u1ee9ng ki\u1ebfn, nghe nh\u1eefng câu chuy\u1ec7n v\u1ec1 cu\u1ed9c s\u1ed1ng v\u1ea5t v\u1ea3 c\u1ee7a h\u1ecdc sinh vùng cao khi\u1ebfn tôi vô cùng xúc \u0111\u1ed9ng và th\u01b0\u01a1ng h\u1ecdc sinh. Mong r\u1eb1ng v\u1edbi t\u1ea5m lòng c\u0169ng nh\u01b0 quà t\u1eb7ng dù \u0111\u01a1n s\u01a1 c\u0169ng ph\u1ea7n nào giúp \u0111\u01b0\u1ee3c các em thêm \u1ea5m áp khi mùa \u0111ông \u0111ang t\u1edbi g\u1ea7n”<\/div> <\/li><li><h2>Không ch\u1ec9 là t\u1eeb thi\u1ec7n...<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4-AO-AM-CHO-EM_1.jpg' title='Không ch\u1ec9 là t\u1eeb thi\u1ec7n...<br\/><div style="text-align: center;"><em>Kh&ocirc;ng ch\u1ec9 d\u1eebng l\u1ea1i vi\u1ec7c l&agrave;m t\u1eeb thi\u1ec7n, nh\u1eefng chuy\u1ebfn \u0111i trong ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh &ldquo;&Aacute;o \u1ea5m cho em&rdquo; c&ograve;n mong mu\u1ed1n gi\u1edbi thi\u1ec7u nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1edbi, nh\u1eb1m ph&aacute;t tri\u1ec3n du l\u1ecbch v&ugrave;ng<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i vi\u1ec7c l&agrave;m t\u1eeb thi\u1ec7n, Ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh &ldquo;&Aacute;o \u1ea5m cho em&rdquo; c&ograve;n gi\u1edbi thi\u1ec7u nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1edbi.<a href="https:\/\/travel.com.vn\/tim-tour\/h%C3%A0%20giang\/ket-qua-tim-kiem.aspx"> H&agrave; Giang<\/a>, t\u1ec9nh \u0111\u1ecba \u0111\u1ea7u t\u1ed5 qu\u1ed1c c&oacute; v\u1ebb \u0111\u1eb9p k\u1ef3 v\u0129, n\u01a1i m&agrave; nh\u1eefng con \u0111\u01b0\u1eddng ch\u1ea1y ng&uacute;t l&ecirc;n tr\u1eddi xanh, n\u01a1i m&agrave; v&ugrave;ng \u0111\u1ea5t \u0111&aacute; c\u1ed5 x\u01b0a v&agrave;o b\u1eadc nh\u1ea5t c\u1ee7a Tr&aacute;i \u0110\u1ea5t, cao nguy&ecirc;n \u0111&aacute; \u0110\u1ed3ng V\u0103n tr\u1edf th&agrave;nh C&ocirc;ng vi&ecirc;n \u0111\u1ecba ch\u1ea5t to&agrave;n c\u1ea7u \u0111\u01b0\u1ee3c UNESCO c&ocirc;ng nh\u1eadn v&agrave;o th&aacute;ng 12 n\u0103m 2010. Kh&ocirc;ng ch\u1ec9 c&oacute; v\u1eady, H&agrave; Giang v\u1edbi bi\u1ebft bao n&eacute;t h\u1ea5p d\u1eabn khi\u1ebfn du kh&aacute;ch th\u01b0\u01a1ng nh\u1edb: Dinh h\u1ecd V\u01b0\u01a1ng nh\u01b0 vi&ecirc;n ng\u1ecdc xanh gi\u1eefa l&ograve;ng cao nguy&ecirc;n \u0111&aacute;, C\u1ed9t c\u1edd L\u0169ng C&uacute; - &ldquo;N\u01a1i b\u1eaft \u0111\u1ea7u n&eacute;t v\u1ebd \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n c\u1ee7a b\u1ea3n \u0111\u1ed3 T\u1ed5 qu\u1ed1c&rdquo;, hay t\u1eeb \u0111\u1ec9nh \u0111&egrave;o M&atilde; P&igrave; L&egrave;ng ng\u1eafm d&ograve;ng s&ocirc;ng Nho Qu\u1ebf ch\u1ea3y quanh \u0111\u1ea7y th\u01a1 m\u1ed9ng. L&ecirc;n \u0110\u1ed3ng V\u0103n, qua M&atilde; P&igrave; L&egrave;ng, m\u1ed9t l\u1ea7n n\u1eefa ta l\u1ea1i ph&aacute;t hi\u1ec7n ra m\u1ed9t \u0111\u1ec9nh m\u1edbi, \u0111&oacute; l&agrave; c&aacute;i \u0111\u1ec9nh cao s\u1ed1ng chung v\u1edbi thi&ecirc;n nhi&ecirc;n kh\u1eafc nghi\u1ec7t. Tr&ecirc;n d\u1ea3i \u0111\u1ea5t ch\u1eef S n&agrave;y c\u1ee7a ch&uacute;ng ta, s\u1ed1ng h&ograve;a \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1edbi thi&ecirc;n nhi&ecirc;n kh\u1eafc nghi\u1ec7t, c&oacute; l\u1ebd ch\u1ec9 \u0111\u1eb7t ch&acirc;n t\u1edbi H&agrave; Giang ch&uacute;ng ta m\u1edbi hi\u1ec3u \u0111\u01b0\u1ee3c.<br \/> <br \/> N\u1ebfu du kh&aacute;ch \u0111&atilde; quen v\u1edbi <a href="https:\/\/travel.com.vn\/tim-tour\/h%E1%BA%A1%20long\/ket-qua-tim-kiem.aspx">V\u1ecbnh H\u1ea1 Long<\/a> m\u1ed7i khi nh\u1eafc \u0111\u1ebfn Qu\u1ea3ng Ninh th&igrave; Ti&ecirc;n Y&ecirc;n l&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n m\u1edbi n\u1ed5i trong b\u1ea3n \u0111\u1ed3 du l\u1ecbch Qu\u1ea3ng Ninh. V\u1edbi t&agrave;i nguy&ecirc;n du l\u1ecbch sinh th&aacute;i \u0111a d\u1ea1ng, Ti&ecirc;n Y&ecirc;n \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng v\u1edbi kh&aacute;ch du l\u1ecbch b\u1edfi: th&aacute;c P\u1ea1c S\u1ee7i n\u1ed5i ti\u1ebfng, h\u1ed3 Khe T&aacute;u, h\u1ed3 n\u01b0\u1edbc ng\u1ecdt t\u1ef1 nhi&ecirc;n c&oacute; di\u1ec7n t&iacute;ch l\u1edbn, c\u1ea3nh quan \u0111\u1eb9p v&agrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, m&aacute;t m\u1ebb; m\u0169i L&ograve;ng V&agrave;ng c&oacute; n\u01b0\u1edbc bi\u1ec3n xanh bi\u1ebfc v\u1edbi nh\u1eefng b&atilde;i c&aacute;t v&agrave;ng tr\u1ea3i d&agrave;i h&uacute;t t\u1ea7m m\u1eaft.&hellip; B&ecirc;n c\u1ea1nh y\u1ebfu t\u1ed1 v\u1ec1 t\u1ef1 nhi&ecirc;n, n\u01a1i \u0111&acirc;y c&ograve;n c&oacute; y\u1ebfu t\u1ed1 con ng\u01b0\u1eddi, v\u0103n h&oacute;a \u0111\u1eb7c s\u1eafc. Ti&ecirc;n Y&ecirc;n hi\u1ec7n c&oacute; 13 d&acirc;n t\u1ed9c c&ugrave;ng sinh s\u1ed1ng nh\u01b0 Dao, T&agrave;y, S&aacute;n Ch\u1ec9, S&aacute;n D&igrave;u... Trong \u0111&oacute;, nhi\u1ec1u \u0111\u1ed3ng b&agrave;o d&acirc;n t\u1ed9c \u1edf Ti&ecirc;n Y&ecirc;n c&ograve;n l\u01b0u gi\u1eef \u0111\u01b0\u1ee3c c&aacute;c gi&aacute; tr\u1ecb v\u0103n h&oacute;a truy\u1ec1n th\u1ed1ng qua c&aacute;c l\u1ec5 h\u1ed9i d&acirc;n gian, ngh\u1ec7 thu\u1eadt ki\u1ebfn tr&uacute;c, h\u1ed9i h\u1ecda, trang ph\u1ee5c. S\u1ef1 phong ph&uacute; trong n&eacute;t v\u0103n h&oacute;a truy\u1ec1n th\u1ed1ng c&aacute;c d&acirc;n t\u1ed9c c&ugrave;ng sinh s\u1ed1ng tr&ecirc;n \u0111\u1ecba b&agrave;n \u0111\u01b0\u1ee3c hi\u1ec7n h\u1eefu v&ocirc; c&ugrave;ng r&otilde; r\u1ec7t. T\u1ea5t c\u1ea3 h&ograve;a c&ugrave;ng v\u1edbi \u0111\u1eddi s\u1ed1ng sinh ho\u1ea1t \u0111\u1ea7y m&agrave;u s\u1eafc c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n b\u1ea3n \u0111\u1ecba, l&agrave;m n&ecirc;n b\u1ee9c tranh Ti&ecirc;n Y&ecirc;n cu\u1ed1n h&uacute;t, \u0111\u1eafm say.<br \/> &nbsp;<br \/> Anh V\u0103n Minh - \u0110\u1ea1i di\u1ec7n C&ocirc;ng \u0111o&agrave;n C&ocirc;ng ty Vietravel chia s\u1ebb &ldquo;M\u1ee5c ti&ecirc;u c\u1ee7a Vietravel l&agrave; th&ocirc;ng qua ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh t\u1eeb thi\u1ec7n gi\u1edbi thi\u1ec7u t\u1edbi c&aacute;c du kh&aacute;ch c&aacute;c \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1edbi nh\u1eb1m ph&aacute;t tri\u1ec3n du l\u1ecbch v&ugrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i v\u1eeba hi v\u1ecdng v&agrave; c\u0169ng tin r\u1eb1ng nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m tour du l\u1ecbch t\u1eeb thi\u1ec7n s\u1ebd l&agrave; k\u1ebft n\u1ed1i du kh&aacute;ch, \u0111\u01b0a ng&agrave;y c&agrave;ng nhi\u1ec1u du kh&aacute;ch c&oacute; l&ograve;ng h\u1ea3o t&acirc;m \u0111\u1ebfn v\u1edbi nh\u1eefng b\u1ea3n l&agrave;ng v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa \u0111\u1ec3 c&ugrave;ng giao l\u01b0u v&agrave; mang \u0111\u1ebfn ni\u1ec1m vui cho ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n ngh&'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4-AO-AM-CHO-EM_1.jpg' title='Không ch\u1ec9 là t\u1eeb thi\u1ec7n...' alt='Không ch\u1ec9 là t\u1eeb thi\u1ec7n...'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>Không ch\u1ec9 d\u1eebng l\u1ea1i vi\u1ec7c làm t\u1eeb thi\u1ec7n, nh\u1eefng chuy\u1ebfn \u0111i trong ch\u01b0\u01a1ng trình “Áo \u1ea5m cho em” còn mong mu\u1ed1n gi\u1edbi thi\u1ec7u nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1edbi, nh\u1eb1m phát tri\u1ec3n <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> vùng<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Ngoài vi\u1ec7c làm t\u1eeb thi\u1ec7n, Ch\u01b0\u01a1ng trình “Áo \u1ea5m cho em” còn gi\u1edbi thi\u1ec7u nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1edbi.<a href="https:\/\/travel.com.vn\/tim-tour\/h%C3%A0%20giang\/ket-qua-tim-kiem.aspx"> Hà Giang<\/a>, t\u1ec9nh \u0111\u1ecba \u0111\u1ea7u t\u1ed5 qu\u1ed1c có v\u1ebb \u0111\u1eb9p k\u1ef3 v\u0129, n\u01a1i mà nh\u1eefng con \u0111\u01b0\u1eddng ch\u1ea1y ngút lên tr\u1eddi xanh, n\u01a1i mà vùng \u0111\u1ea5t \u0111á c\u1ed5 x\u01b0a vào b\u1eadc nh\u1ea5t c\u1ee7a Trái \u0110\u1ea5t, cao nguyên \u0111á \u0110\u1ed3ng V\u0103n tr\u1edf thành Công viên \u0111\u1ecba ch\u1ea5t toàn c\u1ea7u \u0111\u01b0\u1ee3c UNESCO công nh\u1eadn vào tháng 12 n\u0103m 2010. Không ch\u1ec9 có v\u1eady, Hà Giang v\u1edbi bi\u1ebft bao nét h\u1ea5p d\u1eabn khi\u1ebfn du khách th\u01b0\u01a1ng nh\u1edb: Dinh h\u1ecd V\u01b0\u01a1ng nh\u01b0 viên ng\u1ecdc xanh gi\u1eefa lòng cao nguyên \u0111á, C\u1ed9t c\u1edd L\u0169ng Cú - “N\u01a1i b\u1eaft \u0111\u1ea7u nét v\u1ebd \u0111\u1ea7u tiên c\u1ee7a b\u1ea3n \u0111\u1ed3 T\u1ed5 qu\u1ed1c”, hay t\u1eeb \u0111\u1ec9nh \u0111èo Mã Pì Lèng ng\u1eafm dòng sông Nho Qu\u1ebf ch\u1ea3y quanh \u0111\u1ea7y th\u01a1 m\u1ed9ng. Lên \u0110\u1ed3ng V\u0103n, qua Mã Pì Lèng, m\u1ed9t l\u1ea7n n\u1eefa ta l\u1ea1i phát hi\u1ec7n ra m\u1ed9t \u0111\u1ec9nh m\u1edbi, \u0111ó là cái \u0111\u1ec9nh cao s\u1ed1ng chung v\u1edbi thiên nhiên kh\u1eafc nghi\u1ec7t. Trên d\u1ea3i \u0111\u1ea5t ch\u1eef S này c\u1ee7a chúng ta, s\u1ed1ng hòa \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1edbi thiên nhiên kh\u1eafc nghi\u1ec7t, có l\u1ebd ch\u1ec9 \u0111\u1eb7t chân t\u1edbi Hà Giang chúng ta m\u1edbi hi\u1ec3u \u0111\u01b0\u1ee3c.<br \/> <br \/> N\u1ebfu du khách \u0111ã quen v\u1edbi <a href="https:\/\/travel.com.vn\/tim-tour\/h%E1%BA%A1%20long\/ket-qua-tim-kiem.aspx">V\u1ecbnh <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-ha-long.aspx' title='H\u1ea1 Long'>H\u1ea1 Long<\/a><\/a> m\u1ed7i khi nh\u1eafc \u0111\u1ebfn Qu\u1ea3ng Ninh thì Tiên Yên là cái tên m\u1edbi n\u1ed5i trong b\u1ea3n \u0111\u1ed3 du l\u1ecbch Qu\u1ea3ng Ninh. V\u1edbi tài nguyên du l\u1ecbch sinh thái \u0111a d\u1ea1ng, Tiên Yên \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng v\u1edbi khách du l\u1ecbch b\u1edfi: thác P\u1ea1c S\u1ee7i n\u1ed5i ti\u1ebfng, h\u1ed3 Khe Táu, h\u1ed3 n\u01b0\u1edbc ng\u1ecdt t\u1ef1 nhiên có di\u1ec7n tích l\u1edbn, c\u1ea3nh quan \u0111\u1eb9p và không khí trong lành, mát m\u1ebb; m\u0169i Lòng Vàng có n\u01b0\u1edbc bi\u1ec3n xanh bi\u1ebfc v\u1edbi nh\u1eefng bãi cát vàng tr\u1ea3i dài hút t\u1ea7m m\u1eaft.… Bên c\u1ea1nh y\u1ebfu t\u1ed1 v\u1ec1 t\u1ef1 nhiên, n\u01a1i \u0111ây còn có y\u1ebfu t\u1ed1 con ng\u01b0\u1eddi, v\u0103n hóa \u0111\u1eb7c s\u1eafc. Tiên Yên hi\u1ec7n có 13 dân t\u1ed9c cùng sinh s\u1ed1ng nh\u01b0 Dao, Tày, Sán Ch\u1ec9, Sán Dìu... Trong \u0111ó, nhi\u1ec1u \u0111\u1ed3ng bào dân t\u1ed9c \u1edf Tiên Yên còn l\u01b0u gi\u1eef \u0111\u01b0\u1ee3c các giá tr\u1ecb v\u0103n hóa truy\u1ec1n th\u1ed1ng qua các l\u1ec5 h\u1ed9i dân gian, ngh\u1ec7 thu\u1eadt ki\u1ebfn trúc, h\u1ed9i h\u1ecda, trang ph\u1ee5c. S\u1ef1 phong phú trong nét v\u0103n hóa truy\u1ec1n th\u1ed1ng các dân t\u1ed9c cùng sinh s\u1ed1ng trên \u0111\u1ecba bàn \u0111\u01b0\u1ee3c hi\u1ec7n h\u1eefu vô cùng rõ r\u1ec7t. T\u1ea5t c\u1ea3 hòa cùng v\u1edbi \u0111\u1eddi s\u1ed1ng sinh ho\u1ea1t \u0111\u1ea7y màu s\u1eafc c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi dân b\u1ea3n \u0111\u1ecba, làm nên b\u1ee9c tranh Tiên Yên cu\u1ed1n hút, \u0111\u1eafm say.<br \/>  <br \/> Anh V\u0103n Minh - \u0110\u1ea1i di\u1ec7n Công \u0111oàn Công ty <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> chia s\u1ebb “M\u1ee5c tiêu c\u1ee7a Vietravel là thông qua ch\u01b0\u01a1ng trình t\u1eeb thi\u1ec7n gi\u1edbi thi\u1ec7u t\u1edbi các du khách các \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1edbi nh\u1eb1m phát tri\u1ec3n du l\u1ecbch vùng. Chúng tôi v\u1eeba hi v\u1ecdng và c\u0169ng tin r\u1eb1ng nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m tour du l\u1ecbch t\u1eeb thi\u1ec7n s\u1ebd là k\u1ebft n\u1ed1i du khách, \u0111\u01b0a ngày càng nhi\u1ec1u du khách có lòng h\u1ea3o tâm \u0111\u1ebfn v\u1edbi nh\u1eefng b\u1ea3n làng vùng sâu, vùng xa \u0111\u1ec3 cùng giao l\u01b0u và mang \u0111\u1ebfn ni\u1ec1m vui cho ng\u01b0\u1eddi dân ngh&<\/li>" }, "9": { "title": "Vietravel trao t\u1eb7ng chuy\u1ebfn du l\u1ecbch cho V\u0110V \u0111i\u1ec1n kinh Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Oanh", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/thum_1.jpg' alt='Vietravel trao t\u1eb7ng chuy\u1ebfn du l\u1ecbch cho V\u0110V \u0111i\u1ec1n kinh Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Oanh' title='Vietravel trao t\u1eb7ng chuy\u1ebfn du l\u1ecbch cho V\u0110V \u0111i\u1ec1n kinh Nguy\u1ec5", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_XLLH.jpg' title='<br\/><div style="text-align: center;"><em>V\u0110V \u0111i\u1ec1n kinh Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Oanh xu\u1ea5t s\u1eafc gi&agrave;nh 2 t\u1ea5m HCV t\u1ea1i SEA Games&nbsp;<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">V\u1eeba xu\u1ea5t s\u1eafc gi&agrave;nh 2 t\u1ea5m huy ch\u01b0\u01a1ng v&agrave;ng \u0111i\u1ec1n kinh 1.500m n\u1eef v&agrave; 5.000m n\u1eef t\u1ea1i k\u1ef3 SEA Games 2017, &iacute;t ai bi\u1ebft ph&iacute;a sau 2 t\u1ea5m HCV c\u1ee7a V\u0110V Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Oanh l\u1ea1i l&agrave; c\u1ea3 nh\u1eefng c&acirc;u chuy\u1ec7n v\u1ec1 s\u1ef1 kh&oacute; kh\u0103n v\u01b0\u1ee3t l&ecirc;n ch&iacute;nh m&igrave;nh. Th&aacute;ng 12 n\u0103m 2014, Oanh ph&aacute;t hi\u1ec7n m&igrave;nh b\u1ecb m\u1eafc b\u1ec7nh vi&ecirc;m c\u1ea7u th\u1eadn, ho&agrave;n to&agrave;n cho&aacute;ng v&aacute;ng Oanh \u0111&atilde; ngh\u0129 t\u1edbi vi\u1ec7c gi\u1ea3i ngh\u1ec7. Khi bi\u1ebft \u0111\u01b0\u1ee3c c\u0103n b\u1ec7nh c\u1ee7a m&igrave;nh c&oacute; c\u01a1 h\u1ed9i ch\u1eefa \u0111\u01b0\u1ee3c V\u0110V \u0111\u1ea7y t&agrave;i n\u0103ng n&agrave;y \u0111&atilde; c\u1ed1 g\u1eafng ch\u1eefa tr\u1ecb, \u0111\u1ebfn cu\u1ed1i n\u0103m 2015 Oanh \u0111&atilde; tr\u1ecb d\u1ee9t \u0111i\u1ec3m c\u0103n b\u1ec7nh \u0111\u1ec3 tr\u1edf l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1eddng \u0111ua.<br \/> &nbsp;<br \/> Tuy nhi&ecirc;n do ph\u1ea3i ngh\u1ec9 t\u1eadp luy\u1ec7n trong m\u1ed9t th\u1eddi gian d&agrave;i v&agrave; l\u1ee1 m\u1ea5t k\u1ef3 SEA Games 25, c&ocirc; g&aacute;i \u0111\u1ebfn t\u1eeb qu&ecirc; B\u1eafc Giang ph\u1ea3i quy\u1ebft t&acirc;m g\u1ea5p b\u1ed9i, b\u1eb1ng ch&iacute;nh ngh\u1ecb l\u1ef1c v&agrave; \u0111am m&ecirc; \u0111&atilde; gi&uacute;p Oanh v\u01b0\u1ee3t l&ecirc;n t\u1ea5t c\u1ea3, gi&agrave;nh 2 HCV t\u1ea1i k\u1ef3 SEA Games v\u1eeba qua.&nbsp;Do ph\u1ea3i t\u1eadp luy\u1ec7n xa nh&agrave;, kh&ocirc;ng c&oacute; th\u1eddi gian quay qu\u1ea7n, xum v\u1ea7y b&ecirc;n gia \u0111&igrave;nh, c&ocirc; g&aacute;i nh\u1ecf c\u1ee7a l&agrave;ng th\u1ec3 thao Vi\u1ec7t Nam t&acirc;m s\u1ef1 &ldquo;H\u1ea1nh ph&uacute;c l\u1edbn nh\u1ea5t c\u1ee7a em \u0111&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; \u0111\u01b0\u1ee3c c&ugrave;ng gia \u0111&igrave;nh \u0111i du l\u1ecbch th\u1eadt vui&rdquo; - V\u1edbi nh\u1eefng ngh\u1ecb l\u1ef1c v&agrave; c\u1ed1 g\u1eafng c\u1ee7a Oanh, t\u1ea1i ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh &ldquo;Ng\u01b0\u1eddi ph\u1ee5 n\u1eef h\u1ea1nh ph&uacute;c&rdquo; C&ocirc;ng ty Du l\u1ecbch Vietravel \u0111&atilde; trao t\u1eb7ng cho V\u0110V tr\u1ebb tu\u1ed5i m\u1ed9t chuy\u1ebfn du l\u1ecbch tr\u1ecdn g&oacute;i \u0110&agrave; N\u1eb5ng nh\u01b0 l&agrave; m\u1ed9t m&oacute;n qu&agrave; b\u1ea5t ng\u1edd g\u1eedi t\u1eb7ng \u0111\u1ebfn Oanh, v\u1edbi mong mu\u1ed1n chuy\u1ebfn du l\u1ecbch n&agrave;y s\u1ebd mang \u0111\u1ebfn cho Oanh c&ugrave;ng gia \u0111&igrave;nh nhi\u1ec1u k\u1ef7 ni\u1ec7m \u0111&aacute;ng nh\u1edb, h\u1ea1nh ph&uacute;c b&ecirc;n nhau.<\/div> <div style="text-align: center;">&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_XLLH.jpg' title='Vietravel trao t\u1eb7ng chuy\u1ebfn du l\u1ecbch cho V\u0110V \u0111i\u1ec1n kinh Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Oanh' alt='Vietravel trao t\u1eb7ng chuy\u1ebfn du l\u1ecbch cho V\u0110V \u0111i\u1ec1n kinh Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Oanh'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>V\u0110V \u0111i\u1ec1n kinh Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Oanh xu\u1ea5t s\u1eafc giành 2 t\u1ea5m HCV t\u1ea1i SEA Games <\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">V\u1eeba xu\u1ea5t s\u1eafc giành 2 t\u1ea5m huy ch\u01b0\u01a1ng vàng \u0111i\u1ec1n kinh 1.500m n\u1eef và 5.000m n\u1eef t\u1ea1i k\u1ef3 SEA Games 2017, ít ai bi\u1ebft phía sau 2 t\u1ea5m HCV c\u1ee7a V\u0110V Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Oanh l\u1ea1i là c\u1ea3 nh\u1eefng câu chuy\u1ec7n v\u1ec1 s\u1ef1 khó kh\u0103n v\u01b0\u1ee3t lên chính mình. Tháng 12 n\u0103m 2014, Oanh phát hi\u1ec7n mình b\u1ecb m\u1eafc b\u1ec7nh viêm c\u1ea7u th\u1eadn, hoàn toàn choáng váng Oanh \u0111ã ngh\u0129 t\u1edbi vi\u1ec7c gi\u1ea3i ngh\u1ec7. Khi bi\u1ebft \u0111\u01b0\u1ee3c c\u0103n b\u1ec7nh c\u1ee7a mình có c\u01a1 h\u1ed9i ch\u1eefa \u0111\u01b0\u1ee3c V\u0110V \u0111\u1ea7y tài n\u0103ng này \u0111ã c\u1ed1 g\u1eafng ch\u1eefa tr\u1ecb, \u0111\u1ebfn cu\u1ed1i n\u0103m 2015 Oanh \u0111ã tr\u1ecb d\u1ee9t \u0111i\u1ec3m c\u0103n b\u1ec7nh \u0111\u1ec3 tr\u1edf l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1eddng \u0111ua.<br \/>  <br \/> Tuy nhiên do ph\u1ea3i ngh\u1ec9 t\u1eadp luy\u1ec7n trong m\u1ed9t th\u1eddi gian dài và l\u1ee1 m\u1ea5t k\u1ef3 SEA Games 25, cô gái \u0111\u1ebfn t\u1eeb quê B\u1eafc Giang ph\u1ea3i quy\u1ebft tâm g\u1ea5p b\u1ed9i, b\u1eb1ng chính ngh\u1ecb l\u1ef1c và \u0111am mê \u0111ã giúp Oanh v\u01b0\u1ee3t lên t\u1ea5t c\u1ea3, giành 2 HCV t\u1ea1i k\u1ef3 SEA Games v\u1eeba qua. Do ph\u1ea3i t\u1eadp luy\u1ec7n xa nhà, không có th\u1eddi gian quay qu\u1ea7n, xum v\u1ea7y bên gia \u0111ình, cô gái nh\u1ecf c\u1ee7a làng th\u1ec3 thao Vi\u1ec7t Nam tâm s\u1ef1 “H\u1ea1nh phúc l\u1edbn nh\u1ea5t c\u1ee7a em \u0111ó chính là \u0111\u01b0\u1ee3c cùng gia \u0111ình \u0111i <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> th\u1eadt vui” - V\u1edbi nh\u1eefng ngh\u1ecb l\u1ef1c và c\u1ed1 g\u1eafng c\u1ee7a Oanh, t\u1ea1i ch\u01b0\u01a1ng trình “Ng\u01b0\u1eddi ph\u1ee5 n\u1eef h\u1ea1nh phúc” Công ty <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111ã trao t\u1eb7ng cho V\u0110V tr\u1ebb tu\u1ed5i m\u1ed9t chuy\u1ebfn du l\u1ecbch tr\u1ecdn gói <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-nang.aspx' title='\u0110à N\u1eb5ng'>\u0110à N\u1eb5ng<\/a> nh\u01b0 là m\u1ed9t món quà b\u1ea5t ng\u1edd g\u1eedi t\u1eb7ng \u0111\u1ebfn Oanh, v\u1edbi mong mu\u1ed1n chuy\u1ebfn du l\u1ecbch này s\u1ebd mang \u0111\u1ebfn cho Oanh cùng gia \u0111ình nhi\u1ec1u k\u1ef7 ni\u1ec7m \u0111áng nh\u1edb, h\u1ea1nh phúc bên nhau.<\/div> <div style="text-align: center;"> <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/nguyen-thi-oanh.jpg' title='<br\/><div style="text-align: center;"><em>\u0110\u1ea1i di\u1ec7n C&ocirc;ng ty Du l\u1ecbch Vietravel &Ocirc;ng Ph\u1ea1m V\u0103n B\u1ea3y - Ph&oacute; Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c Chi nh&aacute;nh H&agrave; N\u1ed9i trao qu&agrave; l&agrave;<br \/> 1 chuy\u1ebfn du l\u1ecbch tr\u1ecdn g&oacute;i \u0110&agrave; N\u1eb5ng cho V\u0110V Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Oanh<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">L&agrave; th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u h&agrave;ng \u0111\u1ea7u trong ng&agrave;nh l\u1eef h&agrave;nh, b&ecirc;n c\u1ea1nh vi\u1ec7c x&acirc;y d\u1ef1ng s\u1ea3n ph\u1ea9m tour phong ph&uacute;, cam k\u1ebft ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u01b0\u1ee3t tr\u1ed9i, \u0111\u01b0a ra c&aacute;c g&oacute;i quy\u1ec1n l\u1ee3i ch\u0103m s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng \u01b0u vi\u1ec7t, Vietravel lu&ocirc;n \u0111\u1ed3ng h&agrave;nh c&ugrave;ng v\u1edbi c&aacute;c s\u1ef1 ki\u1ec7n l\u1edbn c\u1ee7a th\u1ec3 thao Vi\u1ec7t Nam, trao t\u1eb7ng qu&agrave; cho c&aacute;c V\u0110V, HLV xu\u1ea5t s\u1eafc. Th&ocirc;ng qua nh\u1eefng vi\u1ec7c l&agrave;m thi\u1ebft th\u1ef1c, \u0111\u1ea7y &yacute; ngh\u0129a \u0111&oacute;, Vietravel x&aacute;c \u0111\u1ecbnh lu&ocirc;n quan t&acirc;m l\u1ee3i &iacute;ch c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng, g\u1eafn li\u1ec1n tr&aacute;ch nhi\u1ec7m v\u1edbi x&atilde; h\u1ed9i v\u1edbi ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng kinh doanh c\u1ee7a doanh nghi\u1ec7p.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/nguyen-thi-oanh.jpg' title='Vietravel trao t\u1eb7ng chuy\u1ebfn du l\u1ecbch cho V\u0110V \u0111i\u1ec1n kinh Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Oanh' alt='Vietravel trao t\u1eb7ng chuy\u1ebfn du l\u1ecbch cho V\u0110V \u0111i\u1ec1n kinh Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Oanh'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>\u0110\u1ea1i di\u1ec7n Công ty <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Ông Ph\u1ea1m V\u0103n B\u1ea3y - Phó Giám \u0111\u1ed1c Chi nhánh Hà N\u1ed9i trao quà là<br \/> 1 chuy\u1ebfn <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> tr\u1ecdn gói <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-nang.aspx' title='\u0110à N\u1eb5ng'>\u0110à N\u1eb5ng<\/a> cho V\u0110V Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Oanh<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Là th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u hàng \u0111\u1ea7u trong ngành l\u1eef hành, bên c\u1ea1nh vi\u1ec7c xây d\u1ef1ng s\u1ea3n ph\u1ea9m tour phong phú, cam k\u1ebft ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u01b0\u1ee3t tr\u1ed9i, \u0111\u01b0a ra các gói quy\u1ec1n l\u1ee3i ch\u0103m sóc khách hàng \u01b0u vi\u1ec7t, Vietravel luôn \u0111\u1ed3ng hành cùng v\u1edbi các s\u1ef1 ki\u1ec7n l\u1edbn c\u1ee7a th\u1ec3 thao Vi\u1ec7t Nam, trao t\u1eb7ng quà cho các V\u0110V, HLV xu\u1ea5t s\u1eafc. Thông qua nh\u1eefng vi\u1ec7c làm thi\u1ebft th\u1ef1c, \u0111\u1ea7y ý ngh\u0129a \u0111ó, Vietravel xác \u0111\u1ecbnh luôn quan tâm l\u1ee3i ích c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng, g\u1eafn li\u1ec1n trách nhi\u1ec7m v\u1edbi xã h\u1ed9i v\u1edbi ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng kinh doanh c\u1ee7a doanh nghi\u1ec7p.<\/div> <\/li>" }, "10": { "title": "N\u01b0\u1edbc M\u1ef9 t\u01b0ng b\u1eebng mua s\u1eafm cu\u1ed1i n\u0103m", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/1-thumnail.jpg' alt='N\u01b0\u1edbc M\u1ef9 t\u01b0ng b\u1eebng mua s\u1eafm cu\u1ed1i n\u0103m' title='N\u01b0\u1edbc M\u1ef9 t\u01b0ng b\u1eebng mua s\u1eafm cu\u1ed1i n\u0103m'\/><span>31\/10\/2017<\/span><p>Du l\u1ecbch n\u01b0\u1edbc M\u1ef9 vào tháng", "content": "<li><h2>“S\u0103n hàng” siêu gi\u1ea3m giá Black Friday<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1- black-friday.jpg' title='“S\u0103n hàng” siêu gi\u1ea3m giá Black Friday<br\/><div style="text-align: justify;">C\u1ee9 \u0111\u1ebfn ng&agrave;y th\u1ee9 S&aacute;u (Black Firday) thu\u1ed9c tu\u1ea7n th\u1ee9 t\u01b0 c\u1ee7a th&aacute;ng 11, ngay sau l\u1ec5 T\u1ea1 \u01a0n, h&agrave;ng tri\u1ec7u ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n v&agrave; du kh&aacute;ch \u1ed3 \u1ea1t \u0111\u1ed5 x&ocirc; \u0111\u1ebfn c&aacute;c c\u1eeda h&agrave;ng, si&ecirc;u th\u1ecb b&aacute;n l\u1ebb kh\u1eafp n\u01b0\u1edbc M\u1ef9, ch\u1edd \u0111\u1ee3i h&agrave;ng ti\u1ebfng \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 tr\u01b0\u1edbc gi\u1edd m\u1edf c\u1eeda \u0111\u1ec3 chu\u1ea9n b\u1ecb cho cu\u1ed9c chi\u1ebfn &ldquo;s\u0103n h&agrave;ng&rdquo; si&ecirc;u gi\u1ea3m gi&aacute; l\u1edbn nh\u1ea5t trong n\u0103m. C&aacute;c nh&agrave; b&aacute;n l\u1ebb thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m s&acirc;u, c&oacute; khi l&ecirc;n \u0111\u1ebfn 90%. C&aacute;c m\u1eb7t h&agrave;ng th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c gi\u1ea3m gi&aacute; l&agrave; \u0111i\u1ec7n t\u1eed, \u0111i\u1ec7n l\u1ea1nh, gia d\u1ee5ng, n\u1ed9i th\u1ea5t, th\u1eddi trang,... \u0110\u1ebfn \u0111&acirc;y, b\u1ea1n s\u1ebd t\u1eadn m\u1eaft ch\u1ee9ng ki\u1ebfn kh&ocirc;ng kh&iacute; nh\u1ed9n nh\u1ecbp, t\u1ea5p n\u1eadp c\u1ee7a ng&agrave;y &ldquo;sale off&rdquo; n\u1ed5i ti\u1ebfng nh\u1ea5t n\u01b0\u1edbc M\u1ef9. M\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi vui v\u1ebb tr&uacute;t h\u1ebft h\u1ea7u bao, gom \u0111\u1ea7y c&aacute;c xe h&agrave;ng, th\u1eadm ch&iacute; chen ch&uacute;c, tranh gi&agrave;nh \u0111\u1ec3 c&oacute; nh\u1eefng m\u1eb7t h&agrave;ng t\u1ed1t nh\u1ea5t v\u1edbi gi&aacute; h\u1eddi nh\u1ea5t.&nbsp;<br \/> N\u1ebfu b\u1ea1n c&oacute; nhu c\u1ea7u mua s\u1eafm d\u1ecbp Black Friday, h&atilde;y l&ecirc;n danh s&aacute;ch nh\u1eefng m&oacute;n \u0111\u1ed3 thi\u1ebft y\u1ebfu v&agrave; theo s&aacute;t danh s&aacute;ch \u0111&oacute; trong su\u1ed1t nh\u1eefng ng&agrave;y mua s\u1eafm, v&igrave; c&aacute;c m\u1eb7t h&agrave;ng &ldquo;hot&rdquo; s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c order h\u1ebft r\u1ea5t nhanh. \u1ede M\u1ef9, n\u1ebfu mua s\u1eafm h&agrave;ng gi&aacute; r\u1ebb, b\u1ea1n h&atilde;y s\u0103n h&agrave;ng \u1edf c&aacute;c si&ecirc;u th\u1ecb nh\u01b0 Kmart, WalMart, Target hay Costco&hellip; n\u01a1i c&oacute; h&agrave;ng gi\u1ea3m gi&aacute; quanh n\u0103m. B\u1ea1n c\u0169ng c&oacute; th\u1ec3 t&igrave;m ki\u1ebfm m\u1ef9 ph\u1ea9m h&agrave;ng \u0111\u1ea7u th\u1ebf gi\u1edbi t\u1ea1i C\u1eeda h&agrave;ng 21 Centurry v\u1edbi h&agrave;ng lo\u1ea1t th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u1ed5i ti\u1ebfng tr&ecirc;n th\u1ebf gi\u1edbi nh\u01b0 Estee Lauder, Clinique&hellip; N\u1ebfu mua s\u1eafm h&agrave;ng hi\u1ec7u \u0111&atilde; qua m&ugrave;a v\u1edbi gi&aacute; r\u1ebb, b\u1ea1n h&atilde;y \u0111\u1ebfn nh\u1eefng n\u01a1i nh\u01b0 Burlington, Coat Factory, Marshalls, Giant hay T.J.maxx&hellip; B\u1ea1n n&ecirc;n l\u01b0u &yacute; mang theo passport \u0111\u1ebfn qu\u1ea7y d\u1ecbch v\u1ee5 kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111\u1ec3 l\u1ea5y phi\u1ebfu gi\u1ea3m gi&aacute; tr\u01b0\u1edbc khi b\u1eaft \u0111\u1ea7u h&agrave;nh tr&igrave;nh mua s\u1eafm.<br \/> \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, mua ha\u0300ng \u01a1\u0309 My\u0303 b\u1ea3o \u0111\u1ea3m \u0111&uacute;ng h&agrave;ng hi\u1ec7u ch\u01b0\u0301 kh&ocirc;ng co\u0301 chuy\u1ec7n nha\u0301i, gia\u0309&hellip; \u0110i&ecirc;\u0300u ti\u1ec7n l\u01a1\u0323i nh&acirc;\u0301t la\u0300 b\u1ea1n c&oacute; th\u1ec3 tho\u1ea3i m&aacute;i mua, \u0111\u1ed5i tr\u1ea3 l\u1ea1i, mi\u1ec5n l&agrave; trong c&ugrave;ng m\u1ed9t h\u1ec7 th\u1ed1ng v&agrave; gi\u1eef l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c h&oacute;a \u0111\u01a1n. Ngo&agrave;i Black Friday, ng&agrave;y th\u1ee9 hai \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n sau l\u1ec5 T\u1ea1 \u01a0n \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1ecdi l&agrave; ng&agrave;y th\u1ee9 hai \u0111i\u1ec7n t\u1eed (Cyber Monday) l&agrave; th\u1eddi \u0111i\u1ec3m &ldquo;v&agrave;ng&rdquo; \u0111\u1ec3 b\u1ea1n c&oacute; c\u01a1 h\u1ed9i mua h&agrave;ng \u0111i\u1ec7n t\u1eed v\u1edbi gi&aacute; gi\u1ea3m m\u1ea1nh.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1- black-friday.jpg' title='“S\u0103n hàng” siêu gi\u1ea3m giá Black Friday' alt='“S\u0103n hàng” siêu gi\u1ea3m giá Black Friday'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">C\u1ee9 \u0111\u1ebfn ngày th\u1ee9 Sáu (Black Firday) thu\u1ed9c tu\u1ea7n th\u1ee9 t\u01b0 c\u1ee7a tháng 11, ngay sau l\u1ec5 T\u1ea1 \u01a0n, hàng tri\u1ec7u ng\u01b0\u1eddi dân và du khách \u1ed3 \u1ea1t \u0111\u1ed5 xô \u0111\u1ebfn các c\u1eeda hàng, siêu th\u1ecb bán l\u1ebb kh\u1eafp n\u01b0\u1edbc M\u1ef9, ch\u1edd \u0111\u1ee3i hàng ti\u1ebfng \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 tr\u01b0\u1edbc gi\u1edd m\u1edf c\u1eeda \u0111\u1ec3 chu\u1ea9n b\u1ecb cho cu\u1ed9c chi\u1ebfn “s\u0103n hàng” siêu gi\u1ea3m giá l\u1edbn nh\u1ea5t trong n\u0103m. Các nhà bán l\u1ebb thu hút khách hàng v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m sâu, có khi lên \u0111\u1ebfn 90%. Các m\u1eb7t hàng th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c gi\u1ea3m giá là \u0111i\u1ec7n t\u1eed, \u0111i\u1ec7n l\u1ea1nh, gia d\u1ee5ng, n\u1ed9i th\u1ea5t, th\u1eddi trang,... \u0110\u1ebfn \u0111ây, b\u1ea1n s\u1ebd t\u1eadn m\u1eaft ch\u1ee9ng ki\u1ebfn không khí nh\u1ed9n nh\u1ecbp, t\u1ea5p n\u1eadp c\u1ee7a ngày “sale off” n\u1ed5i ti\u1ebfng nh\u1ea5t n\u01b0\u1edbc M\u1ef9. M\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi vui v\u1ebb trút h\u1ebft h\u1ea7u bao, gom \u0111\u1ea7y các xe hàng, th\u1eadm chí chen chúc, tranh giành \u0111\u1ec3 có nh\u1eefng m\u1eb7t hàng t\u1ed1t nh\u1ea5t v\u1edbi giá h\u1eddi nh\u1ea5t. <br \/> N\u1ebfu b\u1ea1n có nhu c\u1ea7u mua s\u1eafm d\u1ecbp Black Friday, hãy lên danh sách nh\u1eefng món \u0111\u1ed3 thi\u1ebft y\u1ebfu và theo sát danh sách \u0111ó trong su\u1ed1t nh\u1eefng ngày mua s\u1eafm, vì các m\u1eb7t hàng “hot” s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c order h\u1ebft r\u1ea5t nhanh. \u1ede M\u1ef9, n\u1ebfu mua s\u1eafm hàng giá r\u1ebb, b\u1ea1n hãy s\u0103n hàng \u1edf các siêu th\u1ecb nh\u01b0 Kmart, WalMart, Target hay Costco… n\u01a1i có hàng gi\u1ea3m giá quanh n\u0103m. B\u1ea1n c\u0169ng có th\u1ec3 tìm ki\u1ebfm m\u1ef9 ph\u1ea9m hàng \u0111\u1ea7u th\u1ebf gi\u1edbi t\u1ea1i C\u1eeda hàng 21 Centurry v\u1edbi hàng lo\u1ea1t th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u1ed5i ti\u1ebfng trên th\u1ebf gi\u1edbi nh\u01b0 Estee Lauder, Clinique… N\u1ebfu mua s\u1eafm hàng hi\u1ec7u \u0111ã qua mùa v\u1edbi giá r\u1ebb, b\u1ea1n hãy \u0111\u1ebfn nh\u1eefng n\u01a1i nh\u01b0 Burlington, Coat Factory, Marshalls, Giant hay T.J.maxx… B\u1ea1n nên l\u01b0u ý mang theo passport \u0111\u1ebfn qu\u1ea7y d\u1ecbch v\u1ee5 khách hàng \u0111\u1ec3 l\u1ea5y phi\u1ebfu gi\u1ea3m giá tr\u01b0\u1edbc khi b\u1eaft \u0111\u1ea7u hành trình mua s\u1eafm.<br \/> \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, mua ha\u0300ng \u01a1\u0309 My\u0303 b\u1ea3o \u0111\u1ea3m \u0111úng hàng hi\u1ec7u ch\u01b0\u0301 không co\u0301 chuy\u1ec7n nha\u0301i, gia\u0309… \u0110iê\u0300u ti\u1ec7n l\u01a1\u0323i nhâ\u0301t la\u0300 b\u1ea1n có th\u1ec3 tho\u1ea3i mái mua, \u0111\u1ed5i tr\u1ea3 l\u1ea1i, mi\u1ec5n là trong cùng m\u1ed9t h\u1ec7 th\u1ed1ng và gi\u1eef l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c hóa \u0111\u01a1n. Ngoài Black Friday, ngày th\u1ee9 hai \u0111\u1ea7u tiên sau l\u1ec5 T\u1ea1 \u01a0n \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1ecdi là ngày th\u1ee9 hai \u0111i\u1ec7n t\u1eed (Cyber Monday) là th\u1eddi \u0111i\u1ec3m “vàng” \u0111\u1ec3 b\u1ea1n có c\u01a1 h\u1ed9i mua hàng \u0111i\u1ec7n t\u1eed v\u1edbi giá gi\u1ea3m m\u1ea1nh. <\/div> <\/li><li><h2>D\u1ec5 dàng “ch\u1ea1m” vào gi\u1ea5c m\u01a1 n\u01b0\u1edbc M\u1ef9<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/las-vegas_1.jpg' title='D\u1ec5 dàng “ch\u1ea1m” vào gi\u1ea5c m\u01a1 n\u01b0\u1edbc M\u1ef9<br\/><div style="text-align: justify;">\u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, m&ugrave;a du l\u1ecbch T\u1ebft 2018 Vietravel ti&ecirc;n phong t\u1eb7ng l\u1ec7 ph&iacute; visa \u0111\u1ebfn 3,7 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng cho du kh&aacute;ch \u0111\u0103ng k&yacute; tour M\u1ef9 tr\u01b0\u1edbc ng&agrave;y kh\u1edfi h&agrave;nh &iacute;t nh\u1ea5t 70 ng&agrave;y. Ngo&agrave;i ra, Vietravel c&ograve;n t\u1eb7ng th&ecirc;m v&eacute; v\u1ecdng c\u1ea3nh Skywalk , l\u01b0u tr&uacute; t\u1ea1i kh&aacute;ch s\u1ea1n trung t&acirc;m Manhattan (New York) r\u1ea5t thu\u1eadn ti\u1ec7n cho du kh&aacute;ch vui ch\u01a1i v&agrave; mua s\u1eafm bu\u1ed5i t\u1ed1i. Ch\u1ec9 m\u1ea5t v&agrave;i ph&uacute;t \u0111i b\u1ed9, b\u1ea1n \u0111&atilde; \u0111\u1ebfn v\u1edbi c&aacute;c trung t&acirc;m mua s\u1eafm danh ti\u1ebfng t\u1ea1i khu v\u1ef1c Time Square, Fifth Avenue&hellip; \u0111\u1ec3 th\u1ecfa s\u1ee9c &ldquo;s\u0103n&rdquo; h&agrave;ng hi\u1ec7u gi&aacute; r\u1ebb. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, b\u1ea1n c&ograve;n \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u1ea3i nghi\u1ec7m kh&aacute;ch s\u1ea1n Venetian Las Vegas 5 sao \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p cho c&aacute;c tour kh\u1edfi h&agrave;nh trong qu&yacute; I\/2018<br \/> Gi\u1edd \u0111&acirc;y, r&agrave;o c\u1ea3n v\u1ec1 visa, gi&aacute; tour cao, d\u1ecbch v\u1ee5 \u0111\u1eaft \u0111\u1ecf... \u0111&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n n\u1eefa b\u1edfi ch\u1ec9 c\u1ea7n bi\u1ebft &ldquo;ch\u1ecdn m\u1eb7t g\u1eedi v&agrave;ng&rdquo; th&igrave; chuy\u1ebfn \u0111i M\u1ef9 c\u1ee7a b\u1ea1n ch\u1eafc ch\u1eafn n\u1eb1m trong t\u1ea7m tay. V\u1edbi kinh nghi\u1ec7m h\u01a1n 20 n\u0103m \u0111i\u1ec1u h&agrave;nh tour, t\u01b0 v\u1ea5n vi&ecirc;n Vietravel khuy&ecirc;n du kh&aacute;ch n&ecirc;n \u0111\u0103ng k&yacute; tour tr\u01b0\u1edbc ng&agrave;y kh\u1edfi h&agrave;nh &iacute;t nh\u1ea5t 3 th&aacute;ng \u0111\u1ec3 c&oacute; th\u1eddi gian chu\u1ea9n b\u1ecb k\u1ef9 h\u1ed3 s\u01a1 xin visa. Ch&iacute;nh nh\u1edd c&aacute;ch t\u01b0 v\u1ea5n chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p, t\u1eadn t&igrave;nh m&agrave; t\u1ec9 l\u1ec7 xin visa M\u1ef9 th&agrave;nh c&ocirc;ng t\u1ea1i Vietravel l&ecirc;n \u0111\u1ebfn&hellip; 99%.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/las-vegas_1.jpg' title='D\u1ec5 dàng “ch\u1ea1m” vào gi\u1ea5c m\u01a1 n\u01b0\u1edbc M\u1ef9' alt='D\u1ec5 dàng “ch\u1ea1m” vào gi\u1ea5c m\u01a1 n\u01b0\u1edbc M\u1ef9'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, mùa <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> T\u1ebft 2018 <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> tiên phong t\u1eb7ng l\u1ec7 phí visa \u0111\u1ebfn 3,7 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng cho du khách \u0111\u0103ng ký tour M\u1ef9 tr\u01b0\u1edbc ngày kh\u1edfi hành ít nh\u1ea5t 70 ngày. Ngoài ra, Vietravel còn t\u1eb7ng thêm vé v\u1ecdng c\u1ea3nh Skywalk , l\u01b0u trú t\u1ea1i khách s\u1ea1n trung tâm Manhattan (New York) r\u1ea5t thu\u1eadn ti\u1ec7n cho du khách vui ch\u01a1i và mua s\u1eafm bu\u1ed5i t\u1ed1i. Ch\u1ec9 m\u1ea5t vài phút \u0111i b\u1ed9, b\u1ea1n \u0111ã \u0111\u1ebfn v\u1edbi các trung tâm mua s\u1eafm danh ti\u1ebfng t\u1ea1i khu v\u1ef1c Time Square, Fifth Avenue… \u0111\u1ec3 th\u1ecfa s\u1ee9c “s\u0103n” hàng hi\u1ec7u giá r\u1ebb. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, b\u1ea1n còn \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u1ea3i nghi\u1ec7m khách s\u1ea1n Venetian Las Vegas 5 sao \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p cho các tour kh\u1edfi hành trong quý I\/2018<br \/> Gi\u1edd \u0111ây, rào c\u1ea3n v\u1ec1 visa, giá tour cao, d\u1ecbch v\u1ee5 \u0111\u1eaft \u0111\u1ecf... \u0111ã không còn n\u1eefa b\u1edfi ch\u1ec9 c\u1ea7n bi\u1ebft “ch\u1ecdn m\u1eb7t g\u1eedi vàng” thì chuy\u1ebfn \u0111i M\u1ef9 c\u1ee7a b\u1ea1n ch\u1eafc ch\u1eafn n\u1eb1m trong t\u1ea7m tay. V\u1edbi kinh nghi\u1ec7m h\u01a1n 20 n\u0103m \u0111i\u1ec1u hành tour, t\u01b0 v\u1ea5n viên Vietravel khuyên du khách nên \u0111\u0103ng ký tour tr\u01b0\u1edbc ngày kh\u1edfi hành ít nh\u1ea5t 3 tháng \u0111\u1ec3 có th\u1eddi gian chu\u1ea9n b\u1ecb k\u1ef9 h\u1ed3 s\u01a1 xin visa. Chính nh\u1edd cách t\u01b0 v\u1ea5n chuyên nghi\u1ec7p, t\u1eadn tình mà t\u1ec9 l\u1ec7 xin visa M\u1ef9 thành công t\u1ea1i Vietravel lên \u0111\u1ebfn… 99%. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/New-York-NY-US.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">\u0110\u1eb7c bi\u1ec7t t\u1ea1i M\u1ef9, Vietravel c&oacute; v\u0103n ph&ograve;ng \u0111\u1ea1i di\u1ec7n tr\u1ef1c ti\u1ebfp \u0111i\u1ec1u h&agrave;nh d\u1ecbch v\u1ee5, kh&ocirc;ng th&ocirc;ng qua \u0111\u1ed1i t&aacute;c trung gian n&ecirc;n ngo&agrave;i m\u1ee9c gi&aacute; t\u1ed1t, du kh&aacute;ch c&ograve;n \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ed7 tr\u1ee3 k\u1ecbp th\u1eddi c&aacute;c ph&aacute;t sinh tr&ecirc;n \u0111\u01b0\u1eddng tour. Sau th\u1eddi gian \u1edf M\u1ef9, n\u1ebfu kh&aacute;ch c&oacute; nhu c\u1ea7u v\u1ec1 Vi\u1ec7t Nam c&ugrave;ng c&aacute;c \u0111o&agrave;n du l\u1ecbch sau, Vietravel s\u1ebd \u01b0u ti&ecirc;n s\u1eafp x\u1ebfp n\u1ebfu c&oacute; l\u1ecbch bay ph&ugrave; h\u1ee3p. V&igrave; th\u1ebf, kh&ocirc;ng l&yacute; do g&igrave; m&agrave; b\u1ea1n b\u1ecf l\u1ee1 m\u1ed9t chuy\u1ebfn du l\u1ecbch &ldquo;t\u1ea5t c\u1ea3 trong m\u1ed9t&rdquo; v\u1eeba sum h\u1ecdp c&ugrave;ng ng\u01b0\u1eddi th&acirc;n trong m&ugrave;a l\u1ec5 h\u1ed9i, v\u1eeba \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1eb7ng l\u1ec7 ph&iacute; visa M\u1ef9, v&agrave; th\u1ecfa th&iacute;ch mua s\u1eafm h&agrave;ng hi\u1ec7u gi&aacute; &ldquo;s\u1ed1c&rdquo; \u0111\u1ebfn b\u1ea5t ng\u1edd<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/New-York-NY-US.jpg' title='N\u01b0\u1edbc M\u1ef9 t\u01b0ng b\u1eebng mua s\u1eafm cu\u1ed1i n\u0103m' alt='N\u01b0\u1edbc M\u1ef9 t\u01b0ng b\u1eebng mua s\u1eafm cu\u1ed1i n\u0103m'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u0110\u1eb7c bi\u1ec7t t\u1ea1i M\u1ef9, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> có v\u0103n phòng \u0111\u1ea1i di\u1ec7n tr\u1ef1c ti\u1ebfp \u0111i\u1ec1u hành d\u1ecbch v\u1ee5, không thông qua \u0111\u1ed1i tác trung gian nên ngoài m\u1ee9c giá t\u1ed1t, du khách còn \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ed7 tr\u1ee3 k\u1ecbp th\u1eddi các phát sinh trên \u0111\u01b0\u1eddng tour. Sau th\u1eddi gian \u1edf M\u1ef9, n\u1ebfu khách có nhu c\u1ea7u v\u1ec1 Vi\u1ec7t Nam cùng các \u0111oàn <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> sau, Vietravel s\u1ebd \u01b0u tiên s\u1eafp x\u1ebfp n\u1ebfu có l\u1ecbch bay phù h\u1ee3p. Vì th\u1ebf, không lý do gì mà b\u1ea1n b\u1ecf l\u1ee1 m\u1ed9t chuy\u1ebfn du l\u1ecbch “t\u1ea5t c\u1ea3 trong m\u1ed9t” v\u1eeba sum h\u1ecdp cùng ng\u01b0\u1eddi thân trong mùa l\u1ec5 h\u1ed9i, v\u1eeba \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1eb7ng l\u1ec7 phí visa M\u1ef9, và th\u1ecfa thích mua s\u1eafm hàng hi\u1ec7u giá “s\u1ed1c” \u0111\u1ebfn b\u1ea5t ng\u1edd<\/div> <\/li>" }, "11": { "title": "Bhutan v\u00e0 nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u ch\u01b0a k\u1ec3", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/thumbnail_11.jpg' alt='Bhutan và nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u ch\u01b0a k\u1ec3' title='Bhutan và nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u ch\u01b0a k\u1ec3'\/><span>31\/10\/2017<\/span><p>\u1ea8n mình bên dãy Himalaya hùng v\u0129, V", "content": "<li><h2>Mi\u1ec1n \u0111\u1ea5t khác l\u1ea1 và bí \u1ea9n<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-bhutan.jpg' title='Mi\u1ec1n \u0111\u1ea5t khác l\u1ea1 và bí \u1ea9n<br\/><div style="text-align: justify;">Bhutan l&agrave; m\u1ed9t trong nh\u1eefng qu\u1ed1c gia bi\u1ec7t l\u1eadp nh\u1ea5t th\u1ebf gi\u1edbi n\u1eb1m \u1ea9n m&igrave;nh tr&ecirc;n d&atilde;y Himalaya. \u0110\u1ec3 gi\u1eef g&igrave;n b\u1ea3n s\u1eafc v\u0103n h&oacute;a, Bhutan ch&uacute; tr\u1ecdng \u0111\u1ebfn 2 v\u1ea5n \u0111\u1ec1: B\u1ea3o v\u1ec7 m&ocirc;i tr\u01b0\u1eddng t\u1ef1 nhi&ecirc;n v&agrave; ni\u1ec1m tin t&ocirc;n gi&aacute;o.V\u1edbi ph\u01b0\u01a1ng ch&acirc;m \u1ea5y, Bhutan kh&ocirc;ng \u1ed3 \u1ea1t ph&aacute;t tri\u1ec3n ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghi\u1ec7p du l\u1ecbch. M\u1ed7i n\u0103m, ch\u1ec9 c&oacute; m\u1ed9t s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng h\u1ea1n ch\u1ebf du kh&aacute;ch \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eadp c\u1ea3nh. \u0110&acirc;y l&agrave; n\u01a1i m&agrave; h\u1ea1nh ph&uacute;c \u0111\u01b0\u1ee3c coi l&agrave; gi&agrave;u c&oacute;, n\u01a1i t&uacute;i nilon v&agrave; thu\u1ed1c l&aacute; b\u1ecb c\u1ea5m, v&agrave; ai c\u0169ng m\u1eb7c trang ph\u1ee5c truy\u1ec1n th\u1ed1ng.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-bhutan.jpg' title='Mi\u1ec1n \u0111\u1ea5t khác l\u1ea1 và bí \u1ea9n' alt='Mi\u1ec1n \u0111\u1ea5t khác l\u1ea1 và bí \u1ea9n'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Bhutan là m\u1ed9t trong nh\u1eefng qu\u1ed1c gia bi\u1ec7t l\u1eadp nh\u1ea5t th\u1ebf gi\u1edbi n\u1eb1m \u1ea9n mình trên dãy Himalaya. \u0110\u1ec3 gi\u1eef gìn b\u1ea3n s\u1eafc v\u0103n hóa, Bhutan chú tr\u1ecdng \u0111\u1ebfn 2 v\u1ea5n \u0111\u1ec1: B\u1ea3o v\u1ec7 môi tr\u01b0\u1eddng t\u1ef1 nhiên và ni\u1ec1m tin tôn giáo.V\u1edbi ph\u01b0\u01a1ng châm \u1ea5y, Bhutan không \u1ed3 \u1ea1t phát tri\u1ec3n ngành công nghi\u1ec7p <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a>. M\u1ed7i n\u0103m, ch\u1ec9 có m\u1ed9t s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng h\u1ea1n ch\u1ebf du khách \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eadp c\u1ea3nh. \u0110ây là n\u01a1i mà h\u1ea1nh phúc \u0111\u01b0\u1ee3c coi là giàu có, n\u01a1i túi nilon và thu\u1ed1c lá b\u1ecb c\u1ea5m, và ai c\u0169ng m\u1eb7c trang ph\u1ee5c truy\u1ec1n th\u1ed1ng. <\/div> <\/li><li><h2>V\u1ebb \u0111\u1eb9p “ch\u1ea1m” \u0111\u1ebfn c\u1ea3m xúc<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-bhutan.jpg' title='V\u1ebb \u0111\u1eb9p “ch\u1ea1m” \u0111\u1ebfn c\u1ea3m xúc<br\/><div style="text-align: justify;"><a href="https:\/\/travel.com.vn\/tim-tour\/bhutan\/ket-qua-tim-kiem.aspx">Bhutan <\/a>\u0111\u1eb9p v&agrave; thanh b&igrave;nh t\u1ef1a c&acirc;u chuy\u1ec7n c\u1ed5 t&iacute;ch v\u1edbi nh\u1eefng tu vi\u1ec7n Rinpung Dzong c\u1ed5 k&iacute;nh theo ki\u1ebfn tr&uacute;c c\u1ee7a m\u1ed9t ph&aacute;o \u0111&agrave;i \u0111\u01b0\u1ee3c x&acirc;y d\u1ef1ng t\u1eeb h&agrave;ng tr\u0103m n\u0103m, tu vi\u1ec7n Taktsang ch&ecirc;nh v&ecirc;nh tr&ecirc;n v&aacute;ch n&uacute;i cao h\u01a1n 3.000m, hay cung \u0111i\u1ec7n Tashichho Dzong n\u1eb1m b&ecirc;n b\u1edd s&ocirc;ng Wang Chhu th\u01a1 m\u1ed9ng, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi l&agrave; n\u01a1i l&agrave;m vi\u1ec7c c\u1ee7a Qu\u1ed1c v\u01b0\u01a1ng... s\u1ebd khi\u1ebfn b\u1ea5t c\u1ee9 ai c\u0169ng khao kh&aacute;t ch\u1ea1m tay v&agrave;o. Nh\u1eefng th\u1ea7y tu kho&aacute;c &aacute;o c&agrave; sa \u0111\u1ecf ng\u1ed3i ch\u1ee5m v&agrave;o m\u1ed9t g&oacute;c th\u1ea7m th&igrave;; nh\u1eefng b&aacute;t h\u01b0\u01a1ng tr\u1ea7m t\u1ecfa h\u01b0\u01a1ng ng&agrave;o ng\u1ea1t; ng\u01b0\u1eddi b&aacute;n h&agrave;ng \u0111\u1ee9ng d\u1ef1a c\u1eeda, l\u01a1 \u0111&atilde;ng nh&igrave;n ra ph\u1ed1 v\u1eafng... Th\u1ebf th&ocirc;i, c\u0169ng khi\u1ebfn t&acirc;m h\u1ed3n l\u1eef kh&aacute;ch \u0111ong \u0111\u1ea7y c\u1ea3m x&uacute;c n\u01a1i v&ugrave;ng \u0111\u1ea5t linh thi&ecirc;ng ng\u1ef1 tr\u1ecb n&agrave;y.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-bhutan.jpg' title='V\u1ebb \u0111\u1eb9p “ch\u1ea1m” \u0111\u1ebfn c\u1ea3m xúc' alt='V\u1ebb \u0111\u1eb9p “ch\u1ea1m” \u0111\u1ebfn c\u1ea3m xúc'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;"><a href="https:\/\/travel.com.vn\/tim-tour\/bhutan\/ket-qua-tim-kiem.aspx">Bhutan <\/a>\u0111\u1eb9p và thanh bình t\u1ef1a câu chuy\u1ec7n c\u1ed5 tích v\u1edbi nh\u1eefng tu vi\u1ec7n Rinpung Dzong c\u1ed5 kính theo ki\u1ebfn trúc c\u1ee7a m\u1ed9t pháo \u0111ài \u0111\u01b0\u1ee3c xây d\u1ef1ng t\u1eeb hàng tr\u0103m n\u0103m, tu vi\u1ec7n Taktsang chênh vênh trên vách núi cao h\u01a1n 3.000m, hay cung \u0111i\u1ec7n Tashichho Dzong n\u1eb1m bên b\u1edd sông Wang Chhu th\u01a1 m\u1ed9ng, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi là n\u01a1i làm vi\u1ec7c c\u1ee7a Qu\u1ed1c v\u01b0\u01a1ng... s\u1ebd khi\u1ebfn b\u1ea5t c\u1ee9 ai c\u0169ng khao khát ch\u1ea1m tay vào. Nh\u1eefng th\u1ea7y tu khoác áo cà sa \u0111\u1ecf ng\u1ed3i ch\u1ee5m vào m\u1ed9t góc th\u1ea7m thì; nh\u1eefng bát h\u01b0\u01a1ng tr\u1ea7m t\u1ecfa h\u01b0\u01a1ng ngào ng\u1ea1t; ng\u01b0\u1eddi bán hàng \u0111\u1ee9ng d\u1ef1a c\u1eeda, l\u01a1 \u0111ãng nhìn ra ph\u1ed1 v\u1eafng... Th\u1ebf thôi, c\u0169ng khi\u1ebfn tâm h\u1ed3n l\u1eef khách \u0111ong \u0111\u1ea7y c\u1ea3m xúc n\u01a1i vùng \u0111\u1ea5t linh thiêng ng\u1ef1 tr\u1ecb này.<\/div> <\/li><li><h2>H\u1ea1nh phúc \u0111\u1ebfn t\u1eeb nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u bình d\u1ecb<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4-bhutan_1.jpg' title='H\u1ea1nh phúc \u0111\u1ebfn t\u1eeb nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u bình d\u1ecb<br\/><div style="text-align: justify;">N\u1ebfu cu\u1ed9c s\u1ed1ng c\u1ee7a c&aacute;c qu\u1ed1c gia kh&aacute;c tr&ecirc;n th\u1ebf gi\u1edbi, ng\u01b0\u1eddi ta ph\u1ea3i &aacute;p l\u1ef1c mua nh&agrave; \u0111\u1eb9p, s\u1eafm xe sang, th&igrave; \u1edf Bhutan, ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n l\u1ea1i h&agrave;i l&ograve;ng v&agrave; h\u1ea1nh ph&uacute;c v\u1edbi nh\u1eefng g&igrave; h\u1ecd c&oacute;. H\u1ecd &iacute;t ch&uacute; tr\u1ecdng \u0111\u1ebfn v\u1eadt ch\u1ea5t nh\u01b0ng l\u1ea1i t\u1eadn h\u01b0\u1edfng cu\u1ed9c s\u1ed1ng v&agrave; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n xung quanh nhi\u1ec1u h\u01a1n. Ph\u1ea7n l\u1edbn ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n \u0111\u1ec1u theo \u0111\u1ea1o Ph\u1eadt v&agrave; \u0103n chay, h\u1ecd lu&ocirc;n tin v&agrave;o lu\u1eadt nh&acirc;n qu\u1ea3 n&ecirc;n s\u1ed1ng r\u1ea5t t\u1eeb bi, nh&acirc;n &aacute;i v&agrave; l&agrave;m nh\u1eefng vi\u1ec7c t\u1ed1t cho ng\u01b0\u1eddi kh&aacute;c. T\u1ea1i Bhutan, kho\u1ea3ng c&aacute;ch gi\u1eefa c&aacute;c t\u1ea7ng l\u1edbp trong x&atilde; h\u1ed9i kh&ocirc;ng qu&aacute; c&aacute;ch bi\u1ec7t. Ch&iacute;nh \u0111i\u1ec1u n&agrave;y khi\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n m&atilde;n nguy\u1ec7n h\u01a1n v\u1edbi cu\u1ed9c s\u1ed1ng.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4-bhutan_1.jpg' title='H\u1ea1nh phúc \u0111\u1ebfn t\u1eeb nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u bình d\u1ecb' alt='H\u1ea1nh phúc \u0111\u1ebfn t\u1eeb nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u bình d\u1ecb'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">N\u1ebfu cu\u1ed9c s\u1ed1ng c\u1ee7a các qu\u1ed1c gia khác trên th\u1ebf gi\u1edbi, ng\u01b0\u1eddi ta ph\u1ea3i áp l\u1ef1c mua nhà \u0111\u1eb9p, s\u1eafm xe sang, thì \u1edf Bhutan, ng\u01b0\u1eddi dân l\u1ea1i hài lòng và h\u1ea1nh phúc v\u1edbi nh\u1eefng gì h\u1ecd có. H\u1ecd ít chú tr\u1ecdng \u0111\u1ebfn v\u1eadt ch\u1ea5t nh\u01b0ng l\u1ea1i t\u1eadn h\u01b0\u1edfng cu\u1ed9c s\u1ed1ng và thiên nhiên xung quanh nhi\u1ec1u h\u01a1n. Ph\u1ea7n l\u1edbn ng\u01b0\u1eddi dân \u0111\u1ec1u theo \u0111\u1ea1o Ph\u1eadt và \u0103n chay, h\u1ecd luôn tin vào lu\u1eadt nhân qu\u1ea3 nên s\u1ed1ng r\u1ea5t t\u1eeb bi, nhân ái và làm nh\u1eefng vi\u1ec7c t\u1ed1t cho ng\u01b0\u1eddi khác. T\u1ea1i Bhutan, kho\u1ea3ng cách gi\u1eefa các t\u1ea7ng l\u1edbp trong xã h\u1ed9i không quá cách bi\u1ec7t. Chính \u0111i\u1ec1u này khi\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi dân mãn nguy\u1ec7n h\u01a1n v\u1edbi cu\u1ed9c s\u1ed1ng. <\/div> <\/li><li><h2>Không d\u1ec5 \u0111\u1ebfn “cõi h\u1ea1nh phúc” Bhutan<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-bhutan_1.jpg' title='Không d\u1ec5 \u0111\u1ebfn “cõi h\u1ea1nh phúc” Bhutan<br\/><div style="text-align: justify;">Bhutan lu&ocirc;n \u0111\u1eb7t ra y&ecirc;u c\u1ea7u r\u1ea5t kh\u1eaft khe \u0111\u1ed1i v\u1edbi du kh&aacute;ch. Visa du l\u1ecbch \u0111\u1ebfn \u0111&acirc;y ch\u1ec9 c\u1ea5p theo y&ecirc;u c\u1ea7u c\u1ee7a c&aacute;c nh&agrave; khai th&aacute;c du l\u1ecbch \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea5p ph&eacute;p b\u1edfi ch&iacute;nh ph\u1ee7. \u0110i\u1ec1u n&agrave;y \u0111\u01b0\u1ee3c l&yacute; gi\u1ea3i b\u1edfi lo ng\u1ea1i c\u1ee7a ch&iacute;nh ph\u1ee7 Bhutan v\u1ec1 nh\u1eefng t&aacute;c \u0111\u1ed9ng ti&ecirc;u c\u1ef1c m&agrave; du l\u1ecbch c&oacute; th\u1ec3 \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn s\u1ef1 c&acirc;n b\u1eb1ng c\u1ee7a h\u1ec7 sinh th&aacute;i nh\u1ea1y c\u1ea3m c\u1ee7a \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc n&agrave;y. B&ecirc;n c\u1ea1nh \u0111&oacute;, Bhutan ch\u1ec9 c&oacute; duy nh\u1ea5t s&acirc;n bay qu\u1ed1c t\u1ebf l&agrave; Paro, du kh&aacute;ch mu\u1ed1n bay t\u1edbi Bhutan ph\u1ea3i qu&aacute; c\u1ea3nh \u1edf Bangkok. S\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng v&eacute; cho c&aacute;c chuy\u1ebfn bay n&agrave;y c\u0169ng kh&ocirc;ng nhi\u1ec1u, b\u1ea1n ch\u1ec9 c&oacute; th\u1ec3 mua v&eacute; tr\u1ef1c ti\u1ebfp \u1edf s&acirc;n bay n\u1ebfu xu\u1ea5t tr&igrave;nh \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 gi\u1ea5y t\u1edd h\u1ee3p l\u1ec7 c\u1ee7a tour du l\u1ecbch \u0111&atilde; thanh to&aacute;n v&agrave; \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea5p ph&eacute;p b\u1edfi ch&iacute;nh ph\u1ee7 n\u01b0\u1edbc n&agrave;y. Do \u0111&oacute;, kh&ocirc;ng kh&oacute; hi\u1ec3u khi Bhutan \u0111\u01b0\u1ee3c xem l&agrave; thi&ecirc;n \u0111\u01b0\u1eddng h\u1ea1 gi\u1edbi, nh\u01b0ng h&agrave;ng n\u0103m l\u01b0\u1ee3ng kh&aacute;ch \u0111\u1ebfn \u0111&acirc;y r\u1ea5t &iacute;t.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-bhutan_1.jpg' title='Không d\u1ec5 \u0111\u1ebfn “cõi h\u1ea1nh phúc” Bhutan' alt='Không d\u1ec5 \u0111\u1ebfn “cõi h\u1ea1nh phúc” Bhutan'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Bhutan luôn \u0111\u1eb7t ra yêu c\u1ea7u r\u1ea5t kh\u1eaft khe \u0111\u1ed1i v\u1edbi du khách. Visa <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> \u0111\u1ebfn \u0111ây ch\u1ec9 c\u1ea5p theo yêu c\u1ea7u c\u1ee7a các nhà khai thác du l\u1ecbch \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea5p phép b\u1edfi chính ph\u1ee7. \u0110i\u1ec1u này \u0111\u01b0\u1ee3c lý gi\u1ea3i b\u1edfi lo ng\u1ea1i c\u1ee7a chính ph\u1ee7 Bhutan v\u1ec1 nh\u1eefng tác \u0111\u1ed9ng tiêu c\u1ef1c mà du l\u1ecbch có th\u1ec3 \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn s\u1ef1 cân b\u1eb1ng c\u1ee7a h\u1ec7 sinh thái nh\u1ea1y c\u1ea3m c\u1ee7a \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc này. Bên c\u1ea1nh \u0111ó, Bhutan ch\u1ec9 có duy nh\u1ea5t sân bay qu\u1ed1c t\u1ebf là Paro, du khách mu\u1ed1n bay t\u1edbi Bhutan ph\u1ea3i quá c\u1ea3nh \u1edf Bangkok. S\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng vé cho các chuy\u1ebfn bay này c\u0169ng không nhi\u1ec1u, b\u1ea1n ch\u1ec9 có th\u1ec3 mua vé tr\u1ef1c ti\u1ebfp \u1edf sân bay n\u1ebfu xu\u1ea5t trình \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 gi\u1ea5y t\u1edd h\u1ee3p l\u1ec7 c\u1ee7a tour du l\u1ecbch \u0111ã thanh toán và \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea5p phép b\u1edfi chính ph\u1ee7 n\u01b0\u1edbc này. Do \u0111ó, không khó hi\u1ec3u khi Bhutan \u0111\u01b0\u1ee3c xem là thiên \u0111\u01b0\u1eddng h\u1ea1 gi\u1edbi, nh\u01b0ng hàng n\u0103m l\u01b0\u1ee3ng khách \u0111\u1ebfn \u0111ây r\u1ea5t ít. <\/div> <\/li>" }, "12": { "title": "10 \u201cthi\u00ean \u0111\u01b0\u1eddng\u201d \u0111\u00f3n Gi\u00e1ng sinh tuy\u1ec7t v\u1eddi nh\u1ea5t th\u1ebf gi\u1edbi", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/thumbnaul.jpg' alt='10 “thiên \u0111\u01b0\u1eddng” \u0111ón Giáng sinh tuy\u1ec7t v\u1eddi nh\u1ea5t th\u1ebf gi\u1edbi' title='10 “thiên \u0111\u01b0\u1eddng” \u0111ón Giáng sinh tuy\u1ec7t v\u1eddi nh\u1ea5t th\u1ebf gi\u1edbi'\/><span>31\/1", "content": "<li><h2>1. Làng Lapland (Ph\u1ea7n Lan)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-lapland.jpg' title='1. Làng Lapland (Ph\u1ea7n Lan)<br\/><div style="text-align: justify;">\u0110\u01b0\u1ee3c cho l&agrave; n\u01a1i \u1edf c\u1ee7a &ocirc;ng gi&agrave; Noel n&ecirc;n n\u01a1i \u0111&acirc;y l&uacute;c n&agrave;o c\u0169ng t\u1ea5p n\u1eadp du kh&aacute;ch. \u1ede \u0111&oacute; lu&ocirc;n c&oacute; ng\u01b0\u1eddi \u0111&agrave;n &ocirc;ng vui nh\u1ed9n \u0111&oacute;ng vai &ocirc;ng gi&agrave; tuy\u1ebft trong b\u1ed9 \u0111\u1ed3 m&agrave;u \u0111\u1ecf. Gi\u1eefa khung c\u1ea3nh tr\u1eafng x&oacute;a, t&ograve;a nh&agrave; c\u1ee7a &ocirc;ng hi\u1ec7n ra sinh \u0111\u1ed9ng v&agrave; \u1ea5m c&uacute;ng. M&ugrave;a \u0111&ocirc;ng Lapland c&ograve;n h\u1ea5p d\u1eabn b\u1edfi hi\u1ec7n t\u01b0\u1ee3ng B\u1eafc c\u1ef1c quang k\u1ef3 th&uacute;, nh\u1eefng ch&uacute; tu\u1ea7n l\u1ed9c xu\u1ea5t hi\u1ec7n trong khu r\u1eebng, c&aacute;c l&acirc;u \u0111&agrave;i tuy\u1ebft, kh&aacute;ch s\u1ea1n &ocirc;ng gi&agrave; Noel 4 sao, c&ocirc;ng vi&ecirc;n gi\u1ea3i tr&iacute; Santa Park&hellip;.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-lapland.jpg' title='1. Làng Lapland (Ph\u1ea7n Lan)' alt='1. Làng Lapland (Ph\u1ea7n Lan)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u0110\u01b0\u1ee3c cho là n\u01a1i \u1edf c\u1ee7a ông già Noel nên n\u01a1i \u0111ây lúc nào c\u0169ng t\u1ea5p n\u1eadp du khách. \u1ede \u0111ó luôn có ng\u01b0\u1eddi \u0111àn ông vui nh\u1ed9n \u0111óng vai ông già tuy\u1ebft trong b\u1ed9 \u0111\u1ed3 màu \u0111\u1ecf. Gi\u1eefa khung c\u1ea3nh tr\u1eafng xóa, tòa nhà c\u1ee7a ông hi\u1ec7n ra sinh \u0111\u1ed9ng và \u1ea5m cúng. Mùa \u0111ông Lapland còn h\u1ea5p d\u1eabn b\u1edfi hi\u1ec7n t\u01b0\u1ee3ng B\u1eafc c\u1ef1c quang k\u1ef3 thú, nh\u1eefng chú tu\u1ea7n l\u1ed9c xu\u1ea5t hi\u1ec7n trong khu r\u1eebng, các lâu \u0111ài tuy\u1ebft, khách s\u1ea1n ông già Noel 4 sao, công viên gi\u1ea3i trí Santa Park….<\/div> <\/li><li><h2>2. Th\u1ecb tr\u1ea5n Busch Garden Tampa (M\u1ef9)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-Busch Garden Tampa.jpg' title='2. Th\u1ecb tr\u1ea5n Busch Garden Tampa (M\u1ef9)<br\/><div style="text-align: justify;">V\u1ed1n l&agrave; m\u1ed9t c&ocirc;ng vi&ecirc;n gi\u1ea3i tr&iacute; thay \u0111\u1ed5i theo m&ugrave;a, \u0111\u1ebfn d\u1ecbp Gi&aacute;ng sinh, b\u1ea1n s\u1ebd th\u1ea5y n\u01a1i \u0111&acirc;y ch\u1eb3ng kh&aacute;c g&igrave; &ldquo;c\u0103n c\u1ee9&rdquo; c\u1ee7a &ocirc;ng gi&agrave; Noel. Nh\u1eefng khu vui ch\u01a1i nh\u1ecf trong c&ocirc;ng vi&ecirc;n c&oacute; t&ecirc;n g\u1ecdi v&ocirc; c&ugrave;ng ng\u1ed9 ngh\u0129nh, n&agrave;o l&agrave; l&agrave;ng K\u1ef7 ni\u1ec7m, \u0111\u01b0\u1eddng \u0110&aacute; l\u1ea1nh, h\u1ebbm K\u1eb9o ng\u1ecdt&hellip; \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, b\u1ea1n s\u1ebd t\u1eadn m\u1eaft th\u1ea5y &ocirc;ng gi&agrave; Noel v&agrave; nh\u1eefng c\u1ed9ng s\u1ef1 l&agrave;m m&oacute;n qu&agrave; d\u1ec5 th\u01b0\u01a1ng t\u1ea1i ng&ocirc;i nh&agrave; Santa v&agrave; \u0111\u1eafm ch&igrave;m trong &ldquo;kho th\u1ef1c ph\u1ea9m&rdquo; c\u1ee7a &ocirc;ng.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-Busch Garden Tampa.jpg' title='2. Th\u1ecb tr\u1ea5n Busch Garden Tampa (M\u1ef9)' alt='2. Th\u1ecb tr\u1ea5n Busch Garden Tampa (M\u1ef9)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">V\u1ed1n là m\u1ed9t công viên gi\u1ea3i trí thay \u0111\u1ed5i theo mùa, \u0111\u1ebfn d\u1ecbp Giáng sinh, b\u1ea1n s\u1ebd th\u1ea5y n\u01a1i \u0111ây ch\u1eb3ng khác gì “c\u0103n c\u1ee9” c\u1ee7a ông già Noel. Nh\u1eefng khu vui ch\u01a1i nh\u1ecf trong công viên có tên g\u1ecdi vô cùng ng\u1ed9 ngh\u0129nh, nào là làng K\u1ef7 ni\u1ec7m, \u0111\u01b0\u1eddng \u0110á l\u1ea1nh, h\u1ebbm K\u1eb9o ng\u1ecdt… \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, b\u1ea1n s\u1ebd t\u1eadn m\u1eaft th\u1ea5y ông già Noel và nh\u1eefng c\u1ed9ng s\u1ef1 làm món quà d\u1ec5 th\u01b0\u01a1ng t\u1ea1i ngôi nhà Santa và \u0111\u1eafm chìm trong “kho th\u1ef1c ph\u1ea9m” c\u1ee7a ông.<\/div> <\/li><li><h2>3. Thành ph\u1ed1 Zurich (Th\u1ee5y S\u0129)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-Zurich.jpg' title='3. Thành ph\u1ed1 Zurich (Th\u1ee5y S\u0129)<br\/><div style="text-align: justify;">Zurich tr\u1edf th&agrave;nh n\u01a1i \u0111&oacute;n Noel tuy\u1ec7t v\u1eddi nh\u1ea5t b\u1edfi s\u1ef1 h\u1ea5p d\u1eabn c\u1ee7a 12.000 chi\u1ebfc \u0111&egrave;n pha l&ecirc; s&aacute;ng l\u1ea5p l&aacute;nh, nh\u1eefng c&acirc;y Gi&aacute;ng sinh \u0111ang &ldquo;h&aacute;t&rdquo; m\u1ed9t c&aacute;ch sinh \u0111\u1ed9ng. Tr&ecirc;n s&acirc;n kh\u1ea5u h&igrave;nh tam gi&aacute;c \u0111\u01b0\u1ee3c trang tr&iacute; \u0111\u1ee7 lo\u1ea1i c&acirc;y xanh v&agrave; &aacute;nh \u0111&egrave;n \u0111\u1eb9p m\u1eaft, m\u1ed9t \u0111o&agrave;n h\u1ee3p ca s\u1ebd mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng b&agrave;i h&aacute;t m\u1eebng Gi&aacute;ng sinh ng\u1ecdt ng&agrave;o. Th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c c\u1ed1c chocolate n&oacute;ng, gh&eacute; r\u1ea1p xi\u1ebfc Conelli, \u0111\u1ebfn nh&agrave; th\u1edd nghe th&aacute;nh ca \u0111\u1ec1u l&agrave; nh\u1eefng g\u1ee3i &yacute; th&uacute; v\u1ecb d&agrave;nh cho b\u1ea1n.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-Zurich.jpg' title='3. Thành ph\u1ed1 Zurich (Th\u1ee5y S\u0129)' alt='3. Thành ph\u1ed1 Zurich (Th\u1ee5y S\u0129)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Zurich tr\u1edf thành n\u01a1i \u0111ón Noel tuy\u1ec7t v\u1eddi nh\u1ea5t b\u1edfi s\u1ef1 h\u1ea5p d\u1eabn c\u1ee7a 12.000 chi\u1ebfc \u0111èn pha lê sáng l\u1ea5p lánh, nh\u1eefng cây Giáng sinh \u0111ang “hát” m\u1ed9t cách sinh \u0111\u1ed9ng. Trên sân kh\u1ea5u hình tam giác \u0111\u01b0\u1ee3c trang trí \u0111\u1ee7 lo\u1ea1i cây xanh và ánh \u0111èn \u0111\u1eb9p m\u1eaft, m\u1ed9t \u0111oàn h\u1ee3p ca s\u1ebd mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng bài hát m\u1eebng Giáng sinh ng\u1ecdt ngào. Th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c c\u1ed1c chocolate nóng, ghé r\u1ea1p xi\u1ebfc Conelli, \u0111\u1ebfn nhà th\u1edd nghe thánh ca \u0111\u1ec1u là nh\u1eefng g\u1ee3i ý thú v\u1ecb dành cho b\u1ea1n.<\/div> <\/li><li><h2>4. Thành ph\u1ed1 Cologne (\u0110\u1ee9c)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4-Cologne.jpg' title='4. Thành ph\u1ed1 Cologne (\u0110\u1ee9c)<br\/><div style="text-align: justify;"><br \/> Kh&aacute;m ph&aacute; l\u1ec5 h\u1ed9i Gi&aacute;ng sinh Cologne truy\u1ec1n th\u1ed1ng, b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u1eafm ch&igrave;m trong kh&ocirc;ng gian r\u1ef1c r\u1ee1 s\u1eafc m&agrave;u c\u1ee7a l\u1ec5 h\u1ed9i Cathedral X &ndash; Mas, c&ugrave;ng h&agrave;ng tr\u0103m gian h&agrave;ng Gi&aacute;ng sinh v&agrave; m&oacute;n \u0103n truy\u1ec1n th\u1ed1ng, c&aacute;c ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh bi\u1ec3u di\u1ec5n &acirc;m nh\u1ea1c h\u1ea5p d\u1eabn. B\u1ea1n s\u1ebd th&iacute;ch th&uacute; khi b\u1eaft g\u1eb7p tr\u1ebb em h&oacute;a trang th&agrave;nh thi&ecirc;n th\u1ea7n v&agrave; c&aacute;ch trang tr&iacute; l\u1ec5 h\u1ed9i Angel&rsquo;s Christmas&hellip;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4-Cologne.jpg' title='4. Thành ph\u1ed1 Cologne (\u0110\u1ee9c)' alt='4. Thành ph\u1ed1 Cologne (\u0110\u1ee9c)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;"><br \/> Khám phá l\u1ec5 h\u1ed9i Giáng sinh Cologne truy\u1ec1n th\u1ed1ng, b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u1eafm chìm trong không gian r\u1ef1c r\u1ee1 s\u1eafc màu c\u1ee7a l\u1ec5 h\u1ed9i Cathedral X – Mas, cùng hàng tr\u0103m gian hàng Giáng sinh và món \u0103n truy\u1ec1n th\u1ed1ng, các ch\u01b0\u01a1ng trình bi\u1ec3u di\u1ec5n âm nh\u1ea1c h\u1ea5p d\u1eabn. B\u1ea1n s\u1ebd thích thú khi b\u1eaft g\u1eb7p tr\u1ebb em hóa trang thành thiên th\u1ea7n và cách trang trí l\u1ec5 h\u1ed9i Angel’s Christmas…<\/div> <\/li><li><h2>5. Thành ph\u1ed1 Quebec (Canada)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/5-Quebec.jpg' title='5. Thành ph\u1ed1 Quebec (Canada)<br\/><div style="text-align: justify;"><br \/> V&agrave;o d\u1ecbp Gi&aacute;ng sinh Quebec tr\u1edf n&ecirc;n huy\u1ec1n di\u1ec7u v\u1edbi nh\u1eefng &aacute;nh \u0111&egrave;n trang tr&iacute; v&agrave; tuy\u1ebft tr\u1eafng bao ph\u1ee7. \u0110\u1ebfn \u0111&acirc;y, b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c ng\u1eafm c&aacute;c con \u0111\u01b0\u1eddng nh\u1ecf trong tuy\u1ebft tr\u1eafng, xem c&aacute;c m&agrave;n bi\u1ec3u di\u1ec5n ngh\u1ec7 thu\u1eadt tr&ecirc;n \u0111\u01b0\u1eddng ph\u1ed1. T\u1ea1i khu ch\u1ee3 Gi&aacute;ng sinh n\u1ed5i ti\u1ebfng, b\u1ea1n c&oacute; th\u1ec3 t&igrave;m th\u1ea5y nh\u1eefng \u0111\u1ed3 trang tr&iacute; b\u1eb1ng tay, \u0111\u1ed3 ch\u01a1i tr\u1ebb con, c&acirc;y th&ocirc;ng Noel, r\u01b0\u1ee3u c&ugrave;ng r\u1ea5t nhi\u1ec1u \u0111i\u1ec1u th&uacute; v\u1ecb kh&aacute;c.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/5-Quebec.jpg' title='5. Thành ph\u1ed1 Quebec (Canada)' alt='5. Thành ph\u1ed1 Quebec (Canada)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;"><br \/> Vào d\u1ecbp Giáng sinh Quebec tr\u1edf nên huy\u1ec1n di\u1ec7u v\u1edbi nh\u1eefng ánh \u0111èn trang trí và tuy\u1ebft tr\u1eafng bao ph\u1ee7. \u0110\u1ebfn \u0111ây, b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c ng\u1eafm các con \u0111\u01b0\u1eddng nh\u1ecf trong tuy\u1ebft tr\u1eafng, xem các màn bi\u1ec3u di\u1ec5n ngh\u1ec7 thu\u1eadt trên \u0111\u01b0\u1eddng ph\u1ed1. T\u1ea1i khu ch\u1ee3 Giáng sinh n\u1ed5i ti\u1ebfng, b\u1ea1n có th\u1ec3 tìm th\u1ea5y nh\u1eefng \u0111\u1ed3 trang trí b\u1eb1ng tay, \u0111\u1ed3 ch\u01a1i tr\u1ebb con, cây thông Noel, r\u01b0\u1ee3u cùng r\u1ea5t nhi\u1ec1u \u0111i\u1ec1u thú v\u1ecb khác.<\/div> <\/li><li><h2>6. Th\u1ee7 \u0111ô Vilnius (C\u1ed9ng hòa Litva)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/6-Vilnius.jpg' title='6. Th\u1ee7 \u0111ô Vilnius (C\u1ed9ng hòa Litva)<br\/><div style="text-align: justify;"><br \/> V&agrave;o \u0111\u1ea7u th&aacute;ng 12 tr&ecirc;n kh\u1eafp c&aacute;c \u0111\u01b0\u1eddng ph\u1ed1 c\u1ee7a Vilnius l\u1ed9ng l\u1eaby &aacute;nh \u0111&egrave;n. B\u1ea1n c&oacute; th\u1ec3 \u0111\u1ebfn qu\u1ea3ng tr\u01b0\u1eddng nh&agrave; th\u1edd l\u1edbn t\u1eadn h\u01b0\u1edfng kh&ocirc;ng kh&iacute; Gi&aacute;ng sinh hay d\u1eebng ch&acirc;n th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c ly r\u01b0\u1ee3u vang n&oacute;ng \u1edf nh&agrave; h&agrave;ng. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, b\u1ea1n \u0111\u1eebng b\u1ecf l\u1ee1 giai \u0111i\u1ec7u c\u1ee7a b&agrave;i h&aacute;t m\u1eebng Gi&aacute;ng sinh \u1edf nh&agrave; th\u1edd Vilnius. Khu ch\u1ee3 Gi&aacute;ng sinh t\u1ea1i qu\u1ea3ng tr\u01b0\u1eddng Lukiskiu v&agrave; s&acirc;n tr\u01b0\u1ee3t b\u0103ng lu&ocirc;n ch&agrave;o \u0111&oacute;n du kh&aacute;ch<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/6-Vilnius.jpg' title='6. Th\u1ee7 \u0111ô Vilnius (C\u1ed9ng hòa Litva)' alt='6. Th\u1ee7 \u0111ô Vilnius (C\u1ed9ng hòa Litva)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;"><br \/> Vào \u0111\u1ea7u tháng 12 trên kh\u1eafp các \u0111\u01b0\u1eddng ph\u1ed1 c\u1ee7a Vilnius l\u1ed9ng l\u1eaby ánh \u0111èn. B\u1ea1n có th\u1ec3 \u0111\u1ebfn qu\u1ea3ng tr\u01b0\u1eddng nhà th\u1edd l\u1edbn t\u1eadn h\u01b0\u1edfng không khí Giáng sinh hay d\u1eebng chân th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c ly r\u01b0\u1ee3u vang nóng \u1edf nhà hàng. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, b\u1ea1n \u0111\u1eebng b\u1ecf l\u1ee1 giai \u0111i\u1ec7u c\u1ee7a bài hát m\u1eebng Giáng sinh \u1edf nhà th\u1edd Vilnius. Khu ch\u1ee3 Giáng sinh t\u1ea1i qu\u1ea3ng tr\u01b0\u1eddng Lukiskiu và sân tr\u01b0\u1ee3t b\u0103ng luôn chào \u0111ón du khách<\/div> <\/li><li><h2>7. Th\u1ee7 \u0111ô Copenhagen (\u0110an M\u1ea1ch)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/7-Copenhagen.jpg' title='7. Th\u1ee7 \u0111ô Copenhagen (\u0110an M\u1ea1ch)<br\/><div style="text-align: justify;"><br \/> M&ugrave;a l\u1ec5 Gi&aacute;ng sinh Copenhagen b\u1eaft \u0111\u1ea7u s\u1edbm, t\u1eeb cu\u1ed1i th&aacute;ng 11 ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n \u0111&atilde; h&aacute;o h\u1ee9c nh\u1eadp cu\u1ed9c m&ugrave;a vui ch\u01a1i l\u1edbn nh\u1ea5t trong n\u0103m. \u0110\u1ebfn c&ocirc;ng vi&ecirc;n Tivoli b\u1ea1n nh\u01b0 l\u1ea1c v&agrave;o c&acirc;u chuy\u1ec7n c\u1ed5 t&iacute;ch B\u1eafc &Acirc;u v\u1edbi h\u01a1n 800.000 chi\u1ebfc \u0111&egrave;n trang tr&iacute;, th\u1eafp s&aacute;ng s\u01b0\u1edfi \u1ea5m cho m&ugrave;a \u0111&ocirc;ng l\u1ea1nh l\u1ebdo v&agrave; \u0111\u1eebng qu&ecirc;n t\u1eadn h\u01b0\u1edfng kh&ocirc;ng gian tuy\u1ec7t v\u1eddi v&agrave; tham gia nh\u1eefng tr&ograve; ch\u01a1i gi\u1ea3i tr&iacute; th&uacute; v\u1ecb t\u1ea1i \u0111&acirc;y.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/7-Copenhagen.jpg' title='7. Th\u1ee7 \u0111ô Copenhagen (\u0110an M\u1ea1ch)' alt='7. Th\u1ee7 \u0111ô Copenhagen (\u0110an M\u1ea1ch)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;"><br \/> Mùa l\u1ec5 Giáng sinh Copenhagen b\u1eaft \u0111\u1ea7u s\u1edbm, t\u1eeb cu\u1ed1i tháng 11 ng\u01b0\u1eddi dân \u0111ã háo h\u1ee9c nh\u1eadp cu\u1ed9c mùa vui ch\u01a1i l\u1edbn nh\u1ea5t trong n\u0103m. \u0110\u1ebfn công viên Tivoli b\u1ea1n nh\u01b0 l\u1ea1c vào câu chuy\u1ec7n c\u1ed5 tích B\u1eafc Âu v\u1edbi h\u01a1n 800.000 chi\u1ebfc \u0111èn trang trí, th\u1eafp sáng s\u01b0\u1edfi \u1ea5m cho mùa \u0111ông l\u1ea1nh l\u1ebdo và \u0111\u1eebng quên t\u1eadn h\u01b0\u1edfng không gian tuy\u1ec7t v\u1eddi và tham gia nh\u1eefng trò ch\u01a1i gi\u1ea3i trí thú v\u1ecb t\u1ea1i \u0111ây. <\/div> <\/li><li><h2>8. Th\u1ee7 \u0111ô Dublin (Ireland)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/8-Dublin.jpg' title='8. Th\u1ee7 \u0111ô Dublin (Ireland)<br\/><div style="text-align: justify;"><br \/> Nh\u1eefng con ph\u1ed1 c\u1ee7a Dublin l&agrave; &ldquo;thi&ecirc;n \u0111\u01b0\u1eddng&rdquo; l\u1ec5 h\u1ed9i Gi&aacute;ng sinh v\u1edbi nh\u1eefng &aacute;nh \u0111&egrave;n l\u1ea5p l&aacute;nh v&agrave; b\u1ea7u kh&ocirc;ng kh&iacute; vui nh\u1ed9n. T\u1ea1i \u0111&acirc;y c&oacute; phi&ecirc;n ch\u1ee3 Gi&aacute;ng sinh t\u1ea1i nh&agrave; th\u1edd Christ k&eacute;o d&agrave;i 12 ng&agrave;y, c&aacute;c bu\u1ed5i tr&igrave;nh di\u1ec5n k\u1ecbch c&acirc;m th\u1eddi th\u01b0\u1ee3ng, nh\u1eefng giai \u0111i\u1ec7u m\u1eebng Gi&aacute;ng sinh n\u1ed5i ti\u1ebfng b\u1edfi d&agrave;n h\u1ee3p x\u01b0\u1edbng c\u1ee7a nh&agrave; th\u1edd St.Patricks, s&acirc;n tr\u01b0\u1ee3t tr\u01b0\u1ee3t b\u0103ng ngh\u1ec7 thu\u1eadt v&agrave; c&aacute;c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng vui ch\u01a1i gi\u1ea3i tr&iacute; h\u1ea5p d\u1eabn.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/8-Dublin.jpg' title='8. Th\u1ee7 \u0111ô Dublin (Ireland)' alt='8. Th\u1ee7 \u0111ô Dublin (Ireland)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;"><br \/> Nh\u1eefng con ph\u1ed1 c\u1ee7a Dublin là “thiên \u0111\u01b0\u1eddng” l\u1ec5 h\u1ed9i Giáng sinh v\u1edbi nh\u1eefng ánh \u0111èn l\u1ea5p lánh và b\u1ea7u không khí vui nh\u1ed9n. T\u1ea1i \u0111ây có phiên ch\u1ee3 Giáng sinh t\u1ea1i nhà th\u1edd Christ kéo dài 12 ngày, các bu\u1ed5i trình di\u1ec5n k\u1ecbch câm th\u1eddi th\u01b0\u1ee3ng, nh\u1eefng giai \u0111i\u1ec7u m\u1eebng Giáng sinh n\u1ed5i ti\u1ebfng b\u1edfi dàn h\u1ee3p x\u01b0\u1edbng c\u1ee7a nhà th\u1edd St.Patricks, sân tr\u01b0\u1ee3t tr\u01b0\u1ee3t b\u0103ng ngh\u1ec7 thu\u1eadt và các ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng vui ch\u01a1i gi\u1ea3i trí h\u1ea5p d\u1eabn. <\/div> <\/li><li><h2>9. H\u1ed3ng Kông (Trung Qu\u1ed1c)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/9-hongkong.jpg' title='9. H\u1ed3ng Kông (Trung Qu\u1ed1c)<br\/><div style="text-align: justify;">V\u1edbi l\u1ec5 h\u1ed9i s&ocirc;i \u0111\u1ed9ng v&agrave; nh\u1eefng m&agrave;n tr&igrave;nh di\u1ec5n &aacute;nh s&aacute;ng tuy\u1ec7t v\u1eddi, th\u1eadt d\u1ec5 hi\u1ec3u v&igrave; sao du kh&aacute;ch kh\u1eafp th\u1ebf gi\u1edbi l\u1ea1i \u0111\u1ed5 v\u1ec1 H&ocirc;ng K&ocirc;ng v&agrave;o th&aacute;ng 12. Ngo&agrave;i khung c\u1ea3nh Gi&aacute;ng sinh r\u1ef1c r\u1ee1, c&aacute;c \u0111\u1ea1i l\u1ed9 mua s\u1eafm t\u1ea5p n\u1eadp, H\u1ed3ng K&ocirc;ng ch&agrave;o \u0111&oacute;n du kh&aacute;ch v\u1edbi nhi\u1ec1u s\u1ef1 ki\u1ec7n h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0 b\u1eafn ph&aacute;o hoa, tr&igrave;nh di\u1ec5n 3D Pulse v&agrave; l\u1ec5 h\u1ed9i m&ugrave;a \u0111&ocirc;ng&hellip; Ngo&agrave;i ra, c&ocirc;ng vi&ecirc;n Disneyland v\u1edbi h&agrave;ng lo\u1ea1t tr&ograve; vui ch\u01a1i v&agrave; gi\u1ea3i tr&iacute; theo ch\u1ee7 \u0111\u1ec1 Gi&aacute;ng sinh c\u0169ng h\u1ea5p d\u1eabn kh&ocirc;ng k&eacute;m.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/9-hongkong.jpg' title='9. H\u1ed3ng Kông (Trung Qu\u1ed1c)' alt='9. H\u1ed3ng Kông (Trung Qu\u1ed1c)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">V\u1edbi l\u1ec5 h\u1ed9i sôi \u0111\u1ed9ng và nh\u1eefng màn trình di\u1ec5n ánh sáng tuy\u1ec7t v\u1eddi, th\u1eadt d\u1ec5 hi\u1ec3u vì sao du khách kh\u1eafp th\u1ebf gi\u1edbi l\u1ea1i \u0111\u1ed5 v\u1ec1 Hông Kông vào tháng 12. Ngoài khung c\u1ea3nh Giáng sinh r\u1ef1c r\u1ee1, các \u0111\u1ea1i l\u1ed9 mua s\u1eafm t\u1ea5p n\u1eadp, H\u1ed3ng Kông chào \u0111ón du khách v\u1edbi nhi\u1ec1u s\u1ef1 ki\u1ec7n h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0 b\u1eafn pháo hoa, trình di\u1ec5n 3D Pulse và l\u1ec5 h\u1ed9i mùa \u0111ông… Ngoài ra, công viên Disneyland v\u1edbi hàng lo\u1ea1t trò vui ch\u01a1i và gi\u1ea3i trí theo ch\u1ee7 \u0111\u1ec1 Giáng sinh c\u0169ng h\u1ea5p d\u1eabn không kém.<\/div> <\/li><li><h2>10. Thành ph\u1ed1 H\u1ed3 Chí Minh (Vi\u1ec7t Nam)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/10-hochiminh.jpg' title='10. Thành ph\u1ed1 H\u1ed3 Chí Minh (Vi\u1ec7t Nam)<br\/><div style="text-align: justify;"><br \/> C&aacute;c t&ograve;a nh&agrave;, \u0111\u01b0\u1eddng ph\u1ed1 quanh khu v\u1ef1c nh&agrave; th\u1edd \u0110\u1ee9c b&agrave; \u0111\u01b0\u1ee3c trang tr&iacute; r\u1ef1c r\u1ee1, ho&agrave;nh tr&aacute;ng nh\u1ea5t trong \u0111&ecirc;m Gi&aacute;ng sinh. Ngo&agrave;i ra, ph\u1ed1 \u0111i b\u1ed9 Nguy\u1ec5n Hu\u1ec7, c\u1ea7u &Aacute;nh Sao, t&ograve;a nh&agrave; Bitexco c\u0169ng l&agrave; m\u1ed9t trong nh\u1eefng \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m \u0111&oacute;n Gi&aacute;ng sinh th&uacute; v\u1ecb. B\u1ea1n s\u1ebd th\u1ea5y \u1edf \u0111&acirc;y c&oacute; kh&ocirc;ng kh&iacute; r\u1ea5t &ldquo;t&acirc;y&rdquo;, g\u1ea7n c&aacute;c qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc;, r\u1ea1p chi\u1ebfu phim, qu&aacute;n \u0103n n&ecirc;n r\u1ea5t thu\u1eadn ti\u1ec7n \u0111\u1ec3 b\u1ea1n thi\u1ebft k\u1ebf m\u1ed9t tour d\u1ea1o b\u1ed9 ho&agrave;n h\u1ea3o trong \u0111&ecirc;m Gi&aacute;ng sinh.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/10-hochiminh.jpg' title='10. Thành ph\u1ed1 H\u1ed3 Chí Minh (Vi\u1ec7t Nam)' alt='10. Thành ph\u1ed1 H\u1ed3 Chí Minh (Vi\u1ec7t Nam)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;"><br \/> Các tòa nhà, \u0111\u01b0\u1eddng ph\u1ed1 quanh khu v\u1ef1c nhà th\u1edd \u0110\u1ee9c bà \u0111\u01b0\u1ee3c trang trí r\u1ef1c r\u1ee1, hoành tráng nh\u1ea5t trong \u0111êm Giáng sinh. Ngoài ra, ph\u1ed1 \u0111i b\u1ed9 Nguy\u1ec5n Hu\u1ec7, c\u1ea7u Ánh Sao, tòa nhà Bitexco c\u0169ng là m\u1ed9t trong nh\u1eefng \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m \u0111ón Giáng sinh thú v\u1ecb. B\u1ea1n s\u1ebd th\u1ea5y \u1edf \u0111ây có không khí r\u1ea5t “tây”, g\u1ea7n các quán cà phê, r\u1ea1p chi\u1ebfu phim, quán \u0103n nên r\u1ea5t thu\u1eadn ti\u1ec7n \u0111\u1ec3 b\u1ea1n thi\u1ebft k\u1ebf m\u1ed9t tour d\u1ea1o b\u1ed9 hoàn h\u1ea3o trong \u0111êm Giáng sinh.<\/div> <\/li>" }, "13": { "title": "T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn m\u00e3i khi mua tour T\u1ebft s\u1edbm c\u00f9ng Vietravel H\u00e0 N\u1ed9i", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/VTV-THUMB.jpg' alt='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi khi mua tour T\u1ebft s\u1edbm cùng Vietravel Hà N\u1ed9i' title='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi khi mua tour T\u1ebft s\u1edbm cùng Vietravel Hà ", "content": "<li><h2>Nh\u1eefng \u01b0u \u0111ãi ch\u1ec9 có t\u1ea1i Vietravel<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/VTV.JPG' title='Nh\u1eefng \u01b0u \u0111ãi ch\u1ec9 có t\u1ea1i Vietravel<br\/><div style="text-align: center;"><em>Gi\u1ea3m t\u1edbi 2.000.000\u0111\/kh&aacute;ch cho kh&aacute;ch \u0111\u0103ng k&yacute; s\u1edbm tour T\u1ebft: T\u1ebft kh&ocirc;ng ch\u1ec9 l&agrave; \u0110o&agrave;n vi&ecirc;n m&agrave; xu h\u01b0\u1edbng c&ugrave;ng \u0111i du l\u1ecbch, s\u1ebb chia c\u1ea9m x&uacute;c. \u0110\u0103ng k&yacute; s\u1edbm, \u0111\u0103ng k&yacute; nh&oacute;m \u0111&ocirc;ng v&agrave;o c&aacute;c s\u1ef1 ki\u1ec7n k&iacute;ch c\u1ea7u du l\u1ecbch l&agrave; s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111&uacute;ng \u0111\u1eafn.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;"><br \/> Qua hai n\u0103m t\u1ed5 ch\u1ee9c th&agrave;nh c&ocirc;ng Ng&agrave;y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch, nh&acirc;n d\u1ecbp Th&aacute;ng Khuy\u1ebfn m&atilde;i H&agrave; N\u1ed9i v&agrave; K\u1ef7 ni\u1ec7m sinh nh\u1eadt c&ocirc;ng ty, n\u0103m nay Vietravel t\u1ef1 tin s\u1ebd ti\u1ebfp t\u1ee5c l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng ng\u01b0\u1eddi y&ecirc;u du l\u1ecbch b\u1eb1ng c&aacute;c ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh \u01b0u \u0111&atilde;i tri &acirc;n ch\u1ec9 ri&ecirc;ng c&oacute; t\u1ea1i Vietravel v\u1edbi m\u1ee9c \u0111\u1ed9 &ldquo;n&oacute;ng&rdquo; kh&ocirc;ng k&eacute;m.&nbsp;M\u1edf b&aacute;n tour si&ecirc;u khuy\u1ebfn m\u1ea1i gi\u1ea3m gi&aacute; t\u1edbi 35%: B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m bao g\u1ed3m 16 h&agrave;nh tr&igrave;nh trong n\u01b0\u1edbc v&agrave; 50 h&agrave;nh tr&igrave;nh n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m trung b&igrave;nh t\u1eeb 12%-35%, s\u1ed1 ch\u1ed7 m\u1edf b&aacute;n l&ecirc;n t\u1edbi 3.600 ch\u1ed7, th\u1eddi gian kh\u1edfi h&agrave;nh c\u1ee7a c&aacute;c tour t\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed1i linh \u0111\u1ed9ng, k&eacute;o d&agrave;i t\u1eeb th&aacute;ng 11 n\u0103m nay \u0111\u1ebfn t\u1eadn th&aacute;ng 3 n\u0103m sau.&nbsp;<br \/> &nbsp;<br \/> \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, m&ugrave;a du l\u1ecbch T\u1ebft 2018 Vietravel ti&ecirc;n phong gi\u1edbi thi\u1ec7u nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh \u01b0u \u0111&atilde;i c\u1ef1c k\u1ef3 h\u1ea5p d\u1eabn d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch \u0111\u0103ng k&yacute; s\u1edbm c&aacute;c tour: \u0110\u1ed1i v\u1edbi c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh trong n\u01b0\u1edbc c&oacute; th\u1ec3 k\u1ec3 t\u1edbi \u0110&agrave; N\u1eb5ng, Ph&uacute; Qu\u1ed1c, Nha Trang v\u1edbi c&aacute;c b&atilde;i bi\u1ec3n \u0111\u1eb9p&hellip;hay H&agrave; Giang, Sapa, M\u1ed9c Ch&acirc;u c&ugrave;ng ch&agrave;o \u0111&oacute;n c&aacute;c m&ugrave;a hoa r\u1ef1c r\u1ee1 v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m gi&aacute; l&ecirc;n t\u1edbi 500,000\u0111. Ho\u1eb7c du kh&aacute;ch c&oacute; th\u1ec3 ch\u1ecdn l\u1ef1a \u0111&oacute;n n\u0103m m\u1edbi t\u1ea1i n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i: c&aacute;c tuy\u1ebfn hot ng\u1eafn ng&agrave;y (t\u1eeb 4-6 ng&agrave;y) nh\u01b0 \u0110&agrave;i Loan, Hongkong, Nh\u1eadt B\u1ea3n, H&agrave;n Qu\u1ed1c, Dubai&hellip;v\u1edbi c&aacute;c ng&agrave;y kh\u1edfi h&agrave;nh \u0111\u1eb9p t\u1eeb m&ugrave;ng 1- m&ugrave;ng 3 T\u1ebft. C&aacute;c tuy\u1ebfn Th&aacute;i Lan, Singapore, Malaysia, v\u1edbi tr\u1ea3i nghi\u1ec7m \u0111&oacute;n giao th\u1eeba \u1edf n\u01b0\u1edbc b\u1ea1n s\u1ebd gi&uacute;p du kh&aacute;ch c&oacute; nh\u1eefng c\u1ea3m x&uacute;c th\u0103ng hoa v\u1edbi m\u1ee9c gi&aacute; \u0111a d\u1ea1ng, ph&ugrave; h\u1ee3p t&uacute;i ti\u1ec1n. N\u1ebfu r\u1ee7ng r\u1ec9nh v\u1ec1 th\u1eddi gian th&igrave; nh\u1eefng tuy\u1ebfn du l\u1ecbch xa nh\u01b0 Ch&acirc;u &Acirc;u, M\u1ef9, &Uacute;c.. kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; th\u1ec3 \u0111i s\u1edbm h\u01a1n \u0111\u1ec3 \u0111&oacute;n t\u1ebft \u1edf b&ecirc;n kia b&aacute;n c\u1ea7u v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m l&ecirc;n t\u1edbi 2 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng ....\u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, \u01b0u \u0111&atilde;i gi\u1ea3m gi&aacute; tour T\u1ebft &aacute;p d\u1ee5ng cho c\u1ea3 tour T\u1ebft d\u01b0\u01a1ng l\u1ecbch v&agrave; &acirc;m l\u1ecbch.&nbsp;<\/div> <div style="text-align: center;">&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/VTV.JPG' title='Nh\u1eefng \u01b0u \u0111ãi ch\u1ec9 có t\u1ea1i Vietravel' alt='Nh\u1eefng \u01b0u \u0111ãi ch\u1ec9 có t\u1ea1i Vietravel'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>Gi\u1ea3m t\u1edbi 2.000.000\u0111\/khách cho khách \u0111\u0103ng ký s\u1edbm tour T\u1ebft: T\u1ebft không ch\u1ec9 là \u0110oàn viên mà xu h\u01b0\u1edbng cùng \u0111i <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a>, s\u1ebb chia c\u1ea9m xúc. \u0110\u0103ng ký s\u1edbm, \u0111\u0103ng ký nhóm \u0111ông vào các s\u1ef1 ki\u1ec7n kích c\u1ea7u du l\u1ecbch là s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111úng \u0111\u1eafn.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;"><br \/> Qua hai n\u0103m t\u1ed5 ch\u1ee9c thành công Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch, nhân d\u1ecbp Tháng Khuy\u1ebfn mãi Hà N\u1ed9i và K\u1ef7 ni\u1ec7m sinh nh\u1eadt công ty, n\u0103m nay <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> t\u1ef1 tin s\u1ebd ti\u1ebfp t\u1ee5c làm hài lòng ng\u01b0\u1eddi yêu du l\u1ecbch b\u1eb1ng các ch\u01b0\u01a1ng trình \u01b0u \u0111ãi tri ân ch\u1ec9 riêng có t\u1ea1i Vietravel v\u1edbi m\u1ee9c \u0111\u1ed9 “nóng” không kém. M\u1edf bán tour siêu khuy\u1ebfn m\u1ea1i gi\u1ea3m giá t\u1edbi 35%: B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m bao g\u1ed3m 16 hành trình trong n\u01b0\u1edbc và 50 hành trình n\u01b0\u1edbc ngoài v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m trung bình t\u1eeb 12%-35%, s\u1ed1 ch\u1ed7 m\u1edf bán lên t\u1edbi 3.600 ch\u1ed7, th\u1eddi gian kh\u1edfi hành c\u1ee7a các tour t\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed1i linh \u0111\u1ed9ng, kéo dài t\u1eeb tháng 11 n\u0103m nay \u0111\u1ebfn t\u1eadn tháng 3 n\u0103m sau. <br \/>  <br \/> \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, mùa du l\u1ecbch T\u1ebft 2018 Vietravel tiên phong gi\u1edbi thi\u1ec7u nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng trình \u01b0u \u0111ãi c\u1ef1c k\u1ef3 h\u1ea5p d\u1eabn dành cho du khách \u0111\u0103ng ký s\u1edbm các tour: \u0110\u1ed1i v\u1edbi các hành trình trong n\u01b0\u1edbc có th\u1ec3 k\u1ec3 t\u1edbi <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-nang.aspx' title='\u0110à N\u1eb5ng'>\u0110à N\u1eb5ng<\/a>, Phú Qu\u1ed1c, Nha Trang v\u1edbi các bãi bi\u1ec3n \u0111\u1eb9p…hay Hà Giang, Sapa, M\u1ed9c Châu cùng chào \u0111ón các mùa hoa r\u1ef1c r\u1ee1 v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m giá lên t\u1edbi 500,000\u0111. Ho\u1eb7c du khách có th\u1ec3 ch\u1ecdn l\u1ef1a \u0111ón n\u0103m m\u1edbi t\u1ea1i n\u01b0\u1edbc ngoài: các tuy\u1ebfn hot ng\u1eafn ngày (t\u1eeb 4-6 ngày) nh\u01b0 \u0110ài Loan, Hongkong, Nh\u1eadt B\u1ea3n, Hàn Qu\u1ed1c, Dubai…v\u1edbi các ngày kh\u1edfi hành \u0111\u1eb9p t\u1eeb mùng 1- mùng 3 T\u1ebft. Các tuy\u1ebfn Thái Lan, Singapore, Malaysia, v\u1edbi tr\u1ea3i nghi\u1ec7m \u0111ón giao th\u1eeba \u1edf n\u01b0\u1edbc b\u1ea1n s\u1ebd giúp du khách có nh\u1eefng c\u1ea3m xúc th\u0103ng hoa v\u1edbi m\u1ee9c giá \u0111a d\u1ea1ng, phù h\u1ee3p túi ti\u1ec1n. N\u1ebfu r\u1ee7ng r\u1ec9nh v\u1ec1 th\u1eddi gian thì nh\u1eefng tuy\u1ebfn du l\u1ecbch xa nh\u01b0 Châu Âu, M\u1ef9, Úc.. khách hàng có th\u1ec3 \u0111i s\u1edbm h\u01a1n \u0111\u1ec3 \u0111ón t\u1ebft \u1edf bên kia bán c\u1ea7u v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m lên t\u1edbi 2 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng ....\u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, \u01b0u \u0111ãi gi\u1ea3m giá tour T\u1ebft áp d\u1ee5ng cho c\u1ea3 tour T\u1ebft d\u01b0\u01a1ng l\u1ecbch và âm l\u1ecbch. <\/div> <div style="text-align: center;"> <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/new year.jpg' title='<br\/><div style="text-align: center;"><em>Du kh&aacute;ch c&oacute; th&ecirc;m nhi\u1ec1u l\u1ef1a ch\u1ecdn cho d\u1ecbp T\u1ebft D\u01b0\u01a1ng l\u1ecbch v&agrave; &Acirc;m l\u1ecbch v\u1edbi m\u1ee9c gi&aacute; h\u1ee3p l&yacute;, ng&agrave;y kh\u1edfi h&agrave;nh \u0111\u1eb9p c\u0169ng nh\u01b0 \u0111a d\u1ea1ng h&agrave;nh tr&igrave;nh.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">B&ecirc;n c\u1ea1nh \u0111&oacute;, t\u1ea1i Ng&agrave;y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch du kh&aacute;ch c&ograve;n b\u1ea5t ng\u1edd v\u1edbi nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh \u01b0u \u0111&atilde;i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t, h\u1ea5p d\u1eabn kh&aacute;c nh\u01b0: ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh Mua tour t\u1eb7ng tour (&aacute;p d\u1ee5ng cho b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m tour m\u1edbi); \u01afu \u0111&atilde;i l&ecirc;n t\u1edbi 600,000\u0111 cho du kh&aacute;ch c&oacute; h\u1ed9 chi\u1ebfu tr\u1eafng, l\u1ea7n \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n \u0111i du l\u1ecbch n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i; T\u1eb7ng ngay tour &ldquo;Hanoi Free Walking Tour&rdquo; cho du kh&aacute;ch ngo\u1ea1i t\u1ec9nh. V&agrave; r\u1ea5t nhi\u1ec1u qu&agrave; t\u1eb7ng, voucher mi\u1ec5n ph&iacute; t\u1eeb c&aacute;c \u0111\u1ed1i t&aacute;c v&agrave;ng c\u1ee7a Vietravel, qu&agrave; t\u1eb7ng, tr&ograve; ch\u01a1i t\u1eeb T\u1ed5ng c\u1ee5c du l\u1ecbch Th&aacute;i Lan, Singapore, Nh\u1eadt B\u1ea3n.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/new year.jpg' title='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi khi mua tour T\u1ebft s\u1edbm cùng Vietravel Hà N\u1ed9i' alt='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi khi mua tour T\u1ebft s\u1edbm cùng Vietravel Hà N\u1ed9i'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>Du khách có thêm nhi\u1ec1u l\u1ef1a ch\u1ecdn cho d\u1ecbp T\u1ebft D\u01b0\u01a1ng l\u1ecbch và Âm l\u1ecbch v\u1edbi m\u1ee9c giá h\u1ee3p lý, ngày kh\u1edfi hành \u0111\u1eb9p c\u0169ng nh\u01b0 \u0111a d\u1ea1ng hành trình.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Bên c\u1ea1nh \u0111ó, t\u1ea1i Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> du khách còn b\u1ea5t ng\u1edd v\u1edbi nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng trình \u01b0u \u0111ãi \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t, h\u1ea5p d\u1eabn khác nh\u01b0: ch\u01b0\u01a1ng trình Mua tour t\u1eb7ng tour (áp d\u1ee5ng cho b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m tour m\u1edbi); \u01afu \u0111ãi lên t\u1edbi 600,000\u0111 cho du khách có h\u1ed9 chi\u1ebfu tr\u1eafng, l\u1ea7n \u0111\u1ea7u tiên \u0111i du l\u1ecbch n\u01b0\u1edbc ngoài; T\u1eb7ng ngay tour “Hanoi Free Walking Tour” cho du khách ngo\u1ea1i t\u1ec9nh. Và r\u1ea5t nhi\u1ec1u quà t\u1eb7ng, voucher mi\u1ec5n phí t\u1eeb các \u0111\u1ed1i tác vàng c\u1ee7a <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a>, quà t\u1eb7ng, trò ch\u01a1i t\u1eeb T\u1ed5ng c\u1ee5c du l\u1ecbch Thái Lan, Singapore, Nh\u1eadt B\u1ea3n.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/free-walking-tours.jpg' title='<br\/><div style="text-align: center;"><em>Du kh&aacute;ch ngo\u1ea1i t\u1ec9nh s\u1ebd c&oacute; th&ecirc;m nhi\u1ec1u tr\u1ea3i nghi\u1ec7m \u0111\u1ed9c \u0111&aacute;o t\u1ea1i H&agrave; N\u1ed9i v\u1edbi \u01b0u \u0111&atilde;i t\u1eb7ng tour &ldquo;Hanoi Free Walking Tour&rdquo;<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Ph\u1ea1m V\u0103n B\u1ea3y - Ph&oacute; gi&aacute;m \u0111\u1ed1c Vietravel H&agrave; N\u1ed9i cho bi\u1ebft h\u1ea1n ch\u1ebf l\u1edbn nh\u1ea5t c\u1ee7a ng&agrave;y h\u1ed9i l&agrave; th\u1eddi gian di\u1ec5n ra ch\u1ec9 trong ba ng&agrave;y 3,4,5\/11. Do \u0111&oacute; du kh&aacute;ch mu\u1ed1n \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edfng c&aacute;c \u01b0u \u0111&atilde;i s&acirc;u n&agrave;y c\u1ea7n nhanh ch&acirc;n \u0111\u0103ng k&yacute; v&agrave; thanh to&aacute;n tr\u1ef1c ti\u1ebfp t\u1ea1i 05 v\u0103n ph&ograve;ng giao d\u1ecbch c\u1ee7a Vietravel H&agrave; N\u1ed9i v&agrave; gian h&agrave;ng t\u1ea1i v\u01b0\u1eddn hoa L&yacute; Th&aacute;i T\u1ed5. H\u1ebft s\u1ef1 ki\u1ec7n, to&agrave;n b\u1ed9 tour khuy\u1ebfn m\u1ea1i s\u1ebd b\u1ecb \u0111&oacute;ng booking ho\u1eb7c quay v\u1ec1 m\u1ee9c gi&aacute; th\u01b0\u1eddng.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/free-walking-tours.jpg' title='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi khi mua tour T\u1ebft s\u1edbm cùng Vietravel Hà N\u1ed9i' alt='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi khi mua tour T\u1ebft s\u1edbm cùng Vietravel Hà N\u1ed9i'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>Du khách ngo\u1ea1i t\u1ec9nh s\u1ebd có thêm nhi\u1ec1u tr\u1ea3i nghi\u1ec7m \u0111\u1ed9c \u0111áo t\u1ea1i Hà N\u1ed9i v\u1edbi \u01b0u \u0111ãi t\u1eb7ng tour “Hanoi Free Walking Tour”<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Ông Ph\u1ea1m V\u0103n B\u1ea3y - Phó giám \u0111\u1ed1c <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Hà N\u1ed9i cho bi\u1ebft h\u1ea1n ch\u1ebf l\u1edbn nh\u1ea5t c\u1ee7a ngày h\u1ed9i là th\u1eddi gian di\u1ec5n ra ch\u1ec9 trong ba ngày 3,4,5\/11. Do \u0111ó du khách mu\u1ed1n \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edfng các \u01b0u \u0111ãi sâu này c\u1ea7n nhanh chân \u0111\u0103ng ký và thanh toán tr\u1ef1c ti\u1ebfp t\u1ea1i 05 v\u0103n phòng giao d\u1ecbch c\u1ee7a Vietravel Hà N\u1ed9i và gian hàng t\u1ea1i v\u01b0\u1eddn hoa Lý Thái T\u1ed5. H\u1ebft s\u1ef1 ki\u1ec7n, toàn b\u1ed9 tour khuy\u1ebfn m\u1ea1i s\u1ebd b\u1ecb \u0111óng booking ho\u1eb7c quay v\u1ec1 m\u1ee9c giá th\u01b0\u1eddng.<\/div> <\/li><li><h2>Thêm 10 \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1edbi l\u1ea1 - \u0111\u1ed9c \u0111áo cho du khách Vi\u1ec7t \u0111\u01b0\u1ee3c gi\u1edbi thi\u1ec7u t\u1ea1i Vietravel’s Day<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/THO-NHI-KY.jpg' title='Thêm 10 \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1edbi l\u1ea1 - \u0111\u1ed9c \u0111áo cho du khách Vi\u1ec7t \u0111\u01b0\u1ee3c gi\u1edbi thi\u1ec7u t\u1ea1i Vietravel’s Day<br\/><div style="text-align: center;"><em>Ng\u1eafm nh&igrave;n th&agrave;nh ph\u1ed1 Cappadocia (Th\u1ed5 Nh\u0129 K\u1ef3) xinh \u0111\u1eb9p t\u1eeb tr&ecirc;n cao.&nbsp;<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">\u0110\u1ec3 chu\u1ea9n b\u1ecb cho n\u0103m 2018 v\u1edbi nhi\u1ec1u \u0111\u1ed5i m\u1edbi, ngay trong th\u1eddi gian di\u1ec5n ra Ng&agrave;y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch, Vietravel c&ograve;n gi\u1edbi thi\u1ec7u t\u1edbi du kh&aacute;ch b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi 2018 v\u1edbi h\u01a1n 10 \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1edbi l\u1ea1, \u0111\u1eb7c s\u1eafc, h\u1ee9a h\u1eb9n mang \u0111\u1ebfn c\u1ea3m x&uacute;c th\u0103ng hoa cho m\u1ed7i du kh&aacute;ch sau chuy\u1ebfn \u0111i. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, v\u1edbi nh\u1eefng h&agrave;nh tr&igrave;nh m\u1edbi du kh&aacute;ch c&ograve;n \u0111\u01b0\u1ee3c \u01b0u \u0111&atilde;i gi&aacute; khuy\u1ebfn m\u1ea1i trong th\u1eddi gian \u0111\u1ea7u khai m\u1edf. V&iacute; d\u1ee5 nh\u01b0 tour Th\u1ed5 Nh\u0129 K\u1ef3 s\u1ebd c&oacute; gi&aacute; \u01b0u \u0111&atilde;i 29.99 tri\u1ec7u, ti\u1ebft ki\u1ec7m 5 tri\u1ec7u so v\u1edbi gi&aacute; b&igrave;nh th\u01b0\u1eddng. Tour \u1ea4n \u0110\u1ed9 - h&agrave;nh h\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 mi\u1ec1n \u0111\u1ea5t Ph\u1eadt c\u0169ng dao \u0111\u1ed9ng t\u1eeb 24.99 - 29.99 tri\u1ec7u cho h&agrave;nh tr&igrave;nh 3 ng&agrave;y v&agrave; 6 ng&agrave;y, v\u1eeba ti\u1ebft ki\u1ec7m cho du kh&aacute;ch t\u1edbi 8 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng v\u1ec1 chi ph&iacute;, v\u1eeba ti\u1ebft ki\u1ec7m th\u1eddi gian di chuy\u1ec3n ch\u1ec9 c&ograve;n g\u1ea7n 3 ti\u1ebfng nh\u1edd di chuy\u1ec3n b\u1eb1ng m&aacute;y bay ri&ecirc;ng, bay th\u1eb3ng H&agrave; N\u1ed9i - Bodhagaya. Nh\u1eefng h&agrave;nh tr&igrave;nh m\u1edbi kh&aacute;c tuy c&oacute; m\u1ee9c gi&aacute; cao h\u01a1n nh\u01b0 Israel t\u1eeb 56.5 tri\u1ec7u, Bhutan t\u1eeb 56.9 tri\u1ec7u, New Zealand t\u1eeb 61.9 tri\u1ec7u&hellip; song \u0111\u1ec1u l&agrave; ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh tour cao c\u1ea5p, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o s\u1ebd mang l\u1ea1i nh\u1eefng \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1eb9p, kh&oacute; phai m\u1edd trong l&ograve;ng du kh&aacute;ch.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/THO-NHI-KY.jpg' title='Thêm 10 \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1edbi l\u1ea1 - \u0111\u1ed9c \u0111áo cho du khách Vi\u1ec7t \u0111\u01b0\u1ee3c gi\u1edbi thi\u1ec7u t\u1ea1i Vietravel’s Day' alt='Thêm 10 \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1edbi l\u1ea1 - \u0111\u1ed9c \u0111áo cho du khách Vi\u1ec7t \u0111\u01b0\u1ee3c gi\u1edbi thi\u1ec7u t\u1ea1i Vietravel’s Day'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>Ng\u1eafm nhìn thành ph\u1ed1 Cappadocia (Th\u1ed5 Nh\u0129 K\u1ef3) xinh \u0111\u1eb9p t\u1eeb trên cao. <\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">\u0110\u1ec3 chu\u1ea9n b\u1ecb cho n\u0103m 2018 v\u1edbi nhi\u1ec1u \u0111\u1ed5i m\u1edbi, ngay trong th\u1eddi gian di\u1ec5n ra Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a>, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> còn gi\u1edbi thi\u1ec7u t\u1edbi du khách b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi 2018 v\u1edbi h\u01a1n 10 \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1edbi l\u1ea1, \u0111\u1eb7c s\u1eafc, h\u1ee9a h\u1eb9n mang \u0111\u1ebfn c\u1ea3m xúc th\u0103ng hoa cho m\u1ed7i du khách sau chuy\u1ebfn \u0111i. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, v\u1edbi nh\u1eefng hành trình m\u1edbi du khách còn \u0111\u01b0\u1ee3c \u01b0u \u0111ãi giá khuy\u1ebfn m\u1ea1i trong th\u1eddi gian \u0111\u1ea7u khai m\u1edf. Ví d\u1ee5 nh\u01b0 tour Th\u1ed5 Nh\u0129 K\u1ef3 s\u1ebd có giá \u01b0u \u0111ãi 29.99 tri\u1ec7u, ti\u1ebft ki\u1ec7m 5 tri\u1ec7u so v\u1edbi giá bình th\u01b0\u1eddng. Tour \u1ea4n \u0110\u1ed9 - hành h\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 mi\u1ec1n \u0111\u1ea5t Ph\u1eadt c\u0169ng dao \u0111\u1ed9ng t\u1eeb 24.99 - 29.99 tri\u1ec7u cho hành trình 3 ngày và 6 ngày, v\u1eeba ti\u1ebft ki\u1ec7m cho du khách t\u1edbi 8 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng v\u1ec1 chi phí, v\u1eeba ti\u1ebft ki\u1ec7m th\u1eddi gian di chuy\u1ec3n ch\u1ec9 còn g\u1ea7n 3 ti\u1ebfng nh\u1edd di chuy\u1ec3n b\u1eb1ng máy bay riêng, bay th\u1eb3ng Hà N\u1ed9i - Bodhagaya. Nh\u1eefng hành trình m\u1edbi khác tuy có m\u1ee9c giá cao h\u01a1n nh\u01b0 Israel t\u1eeb 56.5 tri\u1ec7u, Bhutan t\u1eeb 56.9 tri\u1ec7u, New Zealand t\u1eeb 61.9 tri\u1ec7u… song \u0111\u1ec1u là ch\u01b0\u01a1ng trình tour cao c\u1ea5p, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o s\u1ebd mang l\u1ea1i nh\u1eefng \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1eb9p, khó phai m\u1edd trong lòng du khách.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/du thuyen.jpg' title='<br\/><div style="text-align: center;"><em>V\u1edbi m\u1ee9c gi&aacute; ch\u1ec9 kho\u1ea3ng tr&ecirc;n 20 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng du kh&aacute;ch ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn h&agrave;nh tr&igrave;nh du thuy\u1ec1n 5 sao<br \/> cho chuy\u1ebfn du l\u1ecbch s\u1eafp t\u1edbi c\u1ee7a m&igrave;nh.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, Vietravel c&ograve;n mang t\u1edbi du kh&aacute;ch h&agrave;nh tr&igrave;nh du l\u1ecbch v&agrave;ng c&ugrave;ng du thuy\u1ec1n \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p 5 sao nh\u01b0 \u0111i li&ecirc;n tuy\u1ebfn 2-3 qu\u1ed1c gia nh\u01b0 l&agrave; m\u1ed9t kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh cho vi\u1ec7c ti&ecirc;n phong m\u1edf ra nh\u1eefng h&agrave;nh tr&igrave;nh \u0111\u1ed9c \u0111&aacute;o, m\u1edbi l\u1ea1.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/du thuyen.jpg' title='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi khi mua tour T\u1ebft s\u1edbm cùng Vietravel Hà N\u1ed9i' alt='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi khi mua tour T\u1ebft s\u1edbm cùng Vietravel Hà N\u1ed9i'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>V\u1edbi m\u1ee9c giá ch\u1ec9 kho\u1ea3ng trên 20 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng du khách hoàn toàn có th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn hành trình <a href='https:\/\/travel.com.vn\/tin-tuc-du-lich\/du-thuyen-5-sao-xu-huong-du-lich-nam-2016-v11188.aspx' title='du thuy\u1ec1n 5 sao'>du thuy\u1ec1n 5 sao<\/a><br \/> cho chuy\u1ebfn <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> s\u1eafp t\u1edbi c\u1ee7a mình.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Ngoài ra, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> còn mang t\u1edbi du khách hành trình du l\u1ecbch vàng cùng du thuy\u1ec1n \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p 5 sao nh\u01b0 \u0111i liên tuy\u1ebfn 2-3 qu\u1ed1c gia nh\u01b0 là m\u1ed9t kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh cho vi\u1ec7c tiên phong m\u1edf ra nh\u1eefng hành trình \u0111\u1ed9c \u0111áo, m\u1edbi l\u1ea1.<\/div> <\/li>" }, "14": { "title": "C\u00f4ng b\u1ed1 th\u00f4ng tin v\u1ec1 vi\u1ec7c b\u1ed5 nhi\u1ec7m Ph\u00f3 T\u1ed5ng Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/Vietravel_30.jpg' alt='Công b\u1ed1 thông tin v\u1ec1 vi\u1ec7c b\u1ed5 nhi\u1ec7m Phó T\u1ed5ng Giám \u0111\u1ed1c' title='Công b\u1ed1 thông tin v\u1ec1 vi\u1ec7c b\u1ed5 nhi\u1ec7m Phó T\u1ed5ng Giám \u0111\u1ed1c'\/><span>02\/11\/2", "content": "" }, "15": { "title": "Vietravel thu h\u00fat du kh\u00e1ch H\u1ea3i Ph\u00f2ng \u0111\u1ebfn tham d\u1ef1 Ng\u00e0y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch Vietravel\u2019s Day 2017", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/THUMBNAL.jpg' alt='Vietravel thu hút du khách H\u1ea3i Phòng \u0111\u1ebfn tham d\u1ef1 Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch Vietravel’s Day 2017' title='Vietravel thu hút du khách H\u1ea3i", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-HAI-PHONG.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">\u200b\u0110\u1ec3 t\u1ed5 ch\u1ee9c Ng&agrave;y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch \u0111&ograve;i h\u1ecfi doanh nghi\u1ec7p c\u1ea7n ph\u1ea3i c&oacute; quy m&ocirc; c\u0169ng nh\u01b0 kinh nghi\u1ec7m t\u1ed5 ch\u1ee9c nhi\u1ec1u n\u0103m, b\u1edfi ng&agrave;y h\u1ed9i kh&ocirc;ng ch\u1ec9 mang t\u1edbi nh\u1eefng th&ocirc;ng tin du l\u1ecbch m&agrave; c&ograve;n \u0111&aacute;p \u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c nhu c\u1ea7u t\u01b0 v\u1ea5n v&agrave; mua tour \u0111a d\u1ea1ng c\u1ee7a kh&aacute;ch h&agrave;ng, k\u1ebft h\u1ee3p nh\u1eefng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m v\u0103n h&oacute;a \u0111\u1eb7c s\u1eafc. Vietravel H\u1ea3i Ph&ograve;ng l&agrave; \u0111\u01a1n v\u1ecb ti&ecirc;n phong ph&iacute;a B\u1eafc sau H&agrave; N\u1ed9i, t\u1ed5 ch\u1ee9c th&agrave;nh c&ocirc;ng Ng&agrave;y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch 3 n\u0103m li&ecirc;n ti\u1ebfp, mang t\u1edbi nh\u1eefng tour du l\u1ecbch ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, gi&aacute; h\u1ee3p l&yacute; c&ugrave;ng nhi\u1ec1u ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng v\u0103n h&oacute;a, gi\u1ea3i tr&iacute; h\u1ea5p d\u1eabn thu h&uacute;t nhi\u1ec1u du kh&aacute;ch v&agrave; ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n th&agrave;nh ph\u1ed1 Hoa ph\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ecf. C\u1ee5 th\u1ec3, c\u1ee9 v&agrave;o d\u1ecbp th&aacute;ng 11 h&agrave;ng n\u0103m, nh\u01b0 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng th\u01b0\u1eddng ni&ecirc;n, Vietravel t\u1ed5 ch\u1ee9c Ng&agrave;y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch &ldquo;L\u1eddi c\u1ea3m \u01a1n t\u1eeb tr&aacute;i tim&rdquo; nh\u01b0 l\u1eddi tri &acirc;n t\u1edbi to&agrave;n b\u1ed9 kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thi\u1ebft trong su\u1ed1t n\u0103m v\u1eeba qua.<br \/> V\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m b&igrave;nh qu&acirc;n t\u1eeb 12 - 35% c&ugrave;ng nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111&atilde;i gi&aacute; tr\u1ecb gia t\u0103ng h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0 gi\u1ea3m gi&aacute; th\u1ebb th&agrave;nh vi&ecirc;n, gi\u1ea3m gi&aacute; khi \u0111\u0103ng k&yacute; tour online, t\u1eb7ng voucher mi\u1ec5n ph&iacute; v&agrave; h&agrave;ng ng&agrave;n qu&agrave; t\u1eb7ng h\u1ea5p d\u1eabn kh&aacute;c t\u1ea1i Vietravel&rsquo;s Day r&otilde; r&agrave;ng gi&uacute;p c&aacute;c du kh&aacute;ch d\u1ec5 d&agrave;ng \u0111\u01b0a ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh mua tour ch\u1ec9 trong 1-3 ng&agrave;y. T\u1ea1i ng&agrave;y h\u1ed9i, Vietravel H\u1ea3i Ph&ograve;ng s\u1ebd \u0111\u01b0a ra 05 b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m: S\u1ea3n ph\u1ea9m m&ugrave;a thu \u0111&ocirc;ng 2017; s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi; s\u1ea3n ph\u1ea9m si&ecirc;u ti\u1ebft ki\u1ec7m; s\u1ea3n ph\u1ea9m T\u1ebft; s\u1ea3n ph\u1ea9m Xu&acirc;n 2018. Trong \u0111&oacute;. tour trong n\u01b0\u1edbc ch\u1ec9 t\u1eeb: 1.298.000\u0111 v&agrave; tour n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i ch\u1ec9 t\u1eeb 4.998.000\u0111. Ng&agrave;y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch &quot;L\u1eddi c\u1ea3m \u01a1n t\u1eeb tr&aacute;i tim&quot; h\u1ee9a h\u1eb9n s\u1ebd l&agrave; c\u01a1 h\u1ed9i v&agrave;ng s\u1edf h\u1eefu nh\u1eefng ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh tour \u01b0u \u0111&atilde;i h\u1ea5p d\u1eabn nh\u1ea5t t\u1eeb tr\u01b0\u1edbc \u0111\u1ebfn nay v\u1edbi c&aacute;c \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn \u0111\u1eb7c s\u1eafc c\u1ee7a \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc Vi\u1ec7t Nam xinh \u0111\u1eb9p hay c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; kh\u1eafp 5 ch&acirc;u: &Acirc;u &ndash;&Aacute;-M\u1ef9- Phi, t\u1eeb du l\u1ecbch ngh\u1ec9 d\u01b0\u1ee1ng, tr\u1ea3i nghi\u1ec7m, t\u1edbi c&aacute;c tour du thuy\u1ec1n Mice, Goft&hellip;&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-HAI-PHONG.jpg' title='Vietravel thu hút du khách H\u1ea3i Phòng \u0111\u1ebfn tham d\u1ef1 Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch Vietravel’s Day 2017' alt='Vietravel thu hút du khách H\u1ea3i Phòng \u0111\u1ebfn tham d\u1ef1 Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch Vietravel’s Day 2017'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u200b\u0110\u1ec3 t\u1ed5 ch\u1ee9c Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> \u0111òi h\u1ecfi doanh nghi\u1ec7p c\u1ea7n ph\u1ea3i có quy mô c\u0169ng nh\u01b0 kinh nghi\u1ec7m t\u1ed5 ch\u1ee9c nhi\u1ec1u n\u0103m, b\u1edfi ngày h\u1ed9i không ch\u1ec9 mang t\u1edbi nh\u1eefng thông tin du l\u1ecbch mà còn \u0111áp \u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c nhu c\u1ea7u t\u01b0 v\u1ea5n và mua tour \u0111a d\u1ea1ng c\u1ee7a khách hàng, k\u1ebft h\u1ee3p nh\u1eefng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m v\u0103n hóa \u0111\u1eb7c s\u1eafc. <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> H\u1ea3i Phòng là \u0111\u01a1n v\u1ecb tiên phong phía B\u1eafc sau Hà N\u1ed9i, t\u1ed5 ch\u1ee9c thành công Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch 3 n\u0103m liên ti\u1ebfp, mang t\u1edbi nh\u1eefng tour du l\u1ecbch ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, giá h\u1ee3p lý cùng nhi\u1ec1u ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng v\u0103n hóa, gi\u1ea3i trí h\u1ea5p d\u1eabn thu hút nhi\u1ec1u du khách và ng\u01b0\u1eddi dân thành ph\u1ed1 Hoa ph\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ecf. C\u1ee5 th\u1ec3, c\u1ee9 vào d\u1ecbp tháng 11 hàng n\u0103m, nh\u01b0 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng th\u01b0\u1eddng niên, Vietravel t\u1ed5 ch\u1ee9c Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch “L\u1eddi c\u1ea3m \u01a1n t\u1eeb trái tim” nh\u01b0 l\u1eddi tri ân t\u1edbi toàn b\u1ed9 khách hàng thân thi\u1ebft trong su\u1ed1t n\u0103m v\u1eeba qua.<br \/> V\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m bình quân t\u1eeb 12 - 35% cùng nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111ãi giá tr\u1ecb gia t\u0103ng h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0 gi\u1ea3m giá th\u1ebb thành viên, gi\u1ea3m giá khi \u0111\u0103ng ký tour online, t\u1eb7ng voucher mi\u1ec5n phí và hàng ngàn quà t\u1eb7ng h\u1ea5p d\u1eabn khác t\u1ea1i Vietravel’s Day rõ ràng giúp các du khách d\u1ec5 dàng \u0111\u01b0a ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh mua tour ch\u1ec9 trong 1-3 ngày. T\u1ea1i ngày h\u1ed9i, Vietravel H\u1ea3i Phòng s\u1ebd \u0111\u01b0a ra 05 b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m: S\u1ea3n ph\u1ea9m mùa thu \u0111ông 2017; s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi; s\u1ea3n ph\u1ea9m siêu ti\u1ebft ki\u1ec7m; s\u1ea3n ph\u1ea9m T\u1ebft; s\u1ea3n ph\u1ea9m Xuân 2018. Trong \u0111ó. tour trong n\u01b0\u1edbc ch\u1ec9 t\u1eeb: 1.298.000\u0111 và tour n\u01b0\u1edbc ngoài ch\u1ec9 t\u1eeb 4.998.000\u0111. Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch "L\u1eddi c\u1ea3m \u01a1n t\u1eeb trái tim" h\u1ee9a h\u1eb9n s\u1ebd là c\u01a1 h\u1ed9i vàng s\u1edf h\u1eefu nh\u1eefng ch\u01b0\u01a1ng trình tour \u01b0u \u0111ãi h\u1ea5p d\u1eabn nh\u1ea5t t\u1eeb tr\u01b0\u1edbc \u0111\u1ebfn nay v\u1edbi các \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn \u0111\u1eb7c s\u1eafc c\u1ee7a \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc Vi\u1ec7t Nam xinh \u0111\u1eb9p hay các hành trình khám phá kh\u1eafp 5 châu: Âu –Á-M\u1ef9- Phi, t\u1eeb du l\u1ecbch ngh\u1ec9 d\u01b0\u1ee1ng, tr\u1ea3i nghi\u1ec7m, t\u1edbi các tour du thuy\u1ec1n Mice, Goft… <\/div> <\/li><li><h2>Tour siêu ti\u1ebft ki\u1ec7m<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/01-haiphong.jpg' title='Tour siêu ti\u1ebft ki\u1ec7m<br\/><div style="text-align: justify;">B&ecirc;n c\u1ea1nh ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh khuy\u1ebfn m\u1ea1i, c&aacute;c tour \u0111\u01b0\u1eddng b\u1ed9 tham quan H\u1ea3i Ph&ograve;ng v&agrave; c&aacute;c t\u1ec9nh th&agrave;nh mi\u1ec1n B\u1eafc nh\u01b0 &nbsp;tr\u1ea3i nghi\u1ec7m m&ugrave;a hoa h\u01b0\u1edbng d\u01b0\u01a1ng Ngh\u1ec7 An, hoa c\u1ea3i M\u1ed9c Ch&acirc;u, hoa tam gi&aacute;c mach H&agrave; Giang ch\u1ec9 t\u1eeb 1.398.000 \u0111\u1ed3ng,Vietravel H\u1ea3i Ph&ograve;ng c&ograve;n khuy\u1ebfn m\u1ea1i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t tour \u0111\u01b0\u1eddng bay v\u1edbi gi&aacute; ch\u1ec9 t\u1eeb 2.998.000 \u0111\u1ed3ng cho h&agrave;nh tr&igrave;nh tr\u1ecdn g&oacute;i 3N2\u0110 tham quan \u0110&agrave; N\u1eb5ng ; kh&aacute;m ph&aacute; th&agrave;nh ph\u1ed1 ng&agrave;n hoa - \u0110&agrave; L\u1ea1t ch\u1ec9 t\u1eeb 5.298.000 \u0111\u1ed3ng; \u0110\u1ea3o ng\u1ecdc Ph&uacute; Qu\u1ed1c t\u1eeb 5.098.000\u0111 v&agrave; h&agrave;ng tr\u0103m s\u1ea3n ph\u1ea9m khuy\u1ebfn m\u1ea1i \u0111\u01b0\u1eddng bay kh&aacute;c kh\u1edfi h&agrave;nh t\u1eeb s&acirc;n bay qu\u1ed1c t\u1ebf C&aacute;t Bi H\u1ea3i Ph&ograve;ng t\u1eeb m&ugrave;a thu \u0111&ocirc;ng t\u1edbi t\u1ebft v&agrave; xu&acirc;n 2018. Ngo&agrave;i ra, du kh&aacute;ch c&oacute; th\u1ec3 tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh 5 ng&agrave;y kh&aacute;m ph&aacute; x\u1ee9 s\u1edf n\u1ee5 c\u01b0\u1eddi Th&aacute;i Lan sau 1 gi\u01a1\u0300 30 phu\u0301t bay th\u1eb3ng HPH - BKK ( Bangkok - Pattaya - Ng&ocirc;i nh&agrave; t\u1ef7 ph&uacute; ) v\u1edbi gi&aacute; ch\u1ec9 t\u1eeb 4.998.000, Qu\u1ed1c \u0111\u1ea3o S\u01b0 t\u1eed v\u1edbi gi&aacute; t\u1eeb: 9.698.000 \u0111\u1ed3ng; hay \u0111&ecirc;\u0301n v\u01a1\u0301i x\u01b0\u0301 s\u01a1\u0309 Kim Chi ( Ha\u0300n Qu&ocirc;\u0301c) sau h\u01a1n 4 gi\u01a1\u0300 bay cu\u0300ng ha\u0300ng kh&ocirc;ng Vietjet v\u01a1\u0301i gia\u0301 chi\u0309 t\u01b0\u0300 9.998.000\u0111&ocirc;\u0300ng cho h&agrave;nh tr&igrave;nh 5 ng&agrave;y, vi vu \u0110&agrave;i Loan &nbsp;v\u1edbi gi&aacute; ch\u1ec9 t\u1eeb: 10.998.000\u0111 v&agrave; h&agrave;ng tr\u0103m s\u1ea3n ph\u1ea9m khuy\u1ebfn m\u1ea1i s\u1ed1c kh&aacute;c.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/01-haiphong.jpg' title='Tour siêu ti\u1ebft ki\u1ec7m' alt='Tour siêu ti\u1ebft ki\u1ec7m'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Bên c\u1ea1nh ch\u01b0\u01a1ng trình khuy\u1ebfn m\u1ea1i, các tour \u0111\u01b0\u1eddng b\u1ed9 tham quan H\u1ea3i Phòng và các t\u1ec9nh thành mi\u1ec1n B\u1eafc nh\u01b0  tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mùa hoa h\u01b0\u1edbng d\u01b0\u01a1ng Ngh\u1ec7 An, hoa c\u1ea3i M\u1ed9c Châu, hoa tam giác mach Hà Giang ch\u1ec9 t\u1eeb 1.398.000 \u0111\u1ed3ng, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> H\u1ea3i Phòng còn khuy\u1ebfn m\u1ea1i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t tour \u0111\u01b0\u1eddng bay v\u1edbi giá ch\u1ec9 t\u1eeb 2.998.000 \u0111\u1ed3ng cho hành trình tr\u1ecdn gói 3N2\u0110 tham quan <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-nang.aspx' title='\u0110à N\u1eb5ng'>\u0110à N\u1eb5ng<\/a> ; khám phá thành ph\u1ed1 ngàn hoa - <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-lat.aspx' title='\u0110à L\u1ea1t'>\u0110à L\u1ea1t<\/a> ch\u1ec9 t\u1eeb 5.298.000 \u0111\u1ed3ng; \u0110\u1ea3o ng\u1ecdc Phú Qu\u1ed1c t\u1eeb 5.098.000\u0111 và hàng tr\u0103m s\u1ea3n ph\u1ea9m khuy\u1ebfn m\u1ea1i \u0111\u01b0\u1eddng bay khác kh\u1edfi hành t\u1eeb sân bay qu\u1ed1c t\u1ebf Cát Bi H\u1ea3i Phòng t\u1eeb mùa thu \u0111ông t\u1edbi t\u1ebft và xuân 2018. Ngoài ra, du khách có th\u1ec3 tham gia hành trình 5 ngày khám phá x\u1ee9 s\u1edf n\u1ee5 c\u01b0\u1eddi Thái Lan sau 1 gi\u01a1\u0300 30 phu\u0301t bay th\u1eb3ng HPH - BKK ( Bangkok - Pattaya - Ngôi nhà t\u1ef7 phú ) v\u1edbi giá ch\u1ec9 t\u1eeb 4.998.000, Qu\u1ed1c \u0111\u1ea3o S\u01b0 t\u1eed v\u1edbi giá t\u1eeb: 9.698.000 \u0111\u1ed3ng; hay \u0111ê\u0301n v\u01a1\u0301i x\u01b0\u0301 s\u01a1\u0309 Kim Chi ( Ha\u0300n Quô\u0301c) sau h\u01a1n 4 gi\u01a1\u0300 bay cu\u0300ng ha\u0300ng không Vietjet v\u01a1\u0301i gia\u0301 chi\u0309 t\u01b0\u0300 9.998.000\u0111ô\u0300ng cho hành trình 5 ngày, vi vu \u0110ài Loan  v\u1edbi giá ch\u1ec9 t\u1eeb: 10.998.000\u0111 và hàng tr\u0103m s\u1ea3n ph\u1ea9m khuy\u1ebfn m\u1ea1i s\u1ed1c khác.<\/div> <\/li><li><h2>Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m hành trình m\u1edbi<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/02-hai-phong.jpg' title='Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m hành trình m\u1edbi<br\/><div style="text-align: justify;">Ng&agrave;y h\u1ed9i du l\u1ecbch lu&ocirc;n l&agrave; th\u1eddi \u0111i\u1ec3m thu\u1eadn l\u1ee3i \u0111\u1ec3 c&aacute;c \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef h&agrave;nh ti\u1ebfp x&uacute;c tr\u1ef1c ti\u1ebfp v\u1edbi kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thi\u1ebft. Do \u0111&oacute;, \u0111&acirc;y c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c coi l&agrave; d\u1ecbp l&yacute; t\u01b0\u1edfng \u0111\u1ec3 h\u1ecd c&oacute; th\u1ec3 gi\u1edbi thi\u1ec7u \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 nh\u1ea5t c&aacute;c s\u1ea3n ph\u1ea9m tour m\u1edbi ra m\u1eaft. V&agrave; t\u1ea5t nhi&ecirc;n, ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh khuy\u1ebfn m\u1ea1i nh&acirc;n d\u1ecbp n&agrave;y c\u0169ng l&agrave; \u01b0u ti&ecirc;n c\u1ee7a c&aacute;c c&ocirc;ng ty du l\u1ecbch d&agrave;nh cho nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi ti&ecirc;n phong khai ph&aacute; h&agrave;nh tr&igrave;nh m\u1edbi.<br \/> N\u0103m 2017 \u0111&aacute;nh d\u1ea5u m\u1ed9t n\u0103m m\u1edf v\u1edbi du l\u1ecbch n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i, du kh&aacute;ch Vi\u1ec7t c&oacute; th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn tr\u1ea3i nghi\u1ec7m, kh&aacute;m ph&aacute; nh\u1eefng v&ugrave;ng \u0111\u1ea5t ho&agrave;n to&agrave;n m\u1edbi nh\u01b0: Israel, Th\u1ed5 Nh\u0129 K\u1ef3, Doha, Ai C\u1eadp c&ugrave;ng m\u1ee9c gi&aacute; gi\u1edbi thi\u1ec7u h\u1ea5p d\u1eabn ch\u1ec9 t\u1eeb 25,5 tri\u1ec7u. Ngo&agrave;i ra, du kh&aacute;ch c&oacute; th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn r\u1ea5t nhi\u1ec1u s\u1ea3n ph\u1ea9m khuy\u1ebfn m\u1ea1i kh&aacute;c t\u1eeb Malaysia, Hongkong, Trung Qu\u1ed1c, ng\u1eafm hoa anh \u0111&agrave;o Nh\u1eadt B\u1ea3n, Bali&hellip;c\u1ee7a Ch&acirc;u &Aacute;, hay kh&aacute;m ph&aacute; n\u01b0\u1edbc &Uacute;c xinh \u0111\u1eb9p, Trung \u0110&ocirc;ng Huy\u1ec1n B&iacute;, Ch&acirc;u &Acirc;u c\u1ed5 k&iacute;nh, Hoa K\u1ef3 tr&aacute;ng l\u1ec7, Canada v\u1edbi gi&aacute; h\u1ea5p d\u1eabn ch\u01b0a t\u1eebng c&oacute; t\u1eeb m&ugrave;a thu t\u1edbi s\u1ea3n ph\u1ea9m l\u1ec5 h\u1ed9i m&ugrave;a xu&acirc;n 2018.<br \/> Tr&acirc;n tr\u1ecdng k&iacute;nh m\u1eddi Qu&yacute; kh&aacute;ch \u0111\u1ebfn v\u1edbi Ng&agrave;y h\u1ed9i T\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch t\u1eeb 3-5\/11\/2017 t\u1ea1i V\u0103n ph&ograve;ng Vietravel H\u1ea3i Ph&ograve;ng - S\u1ed1 04 Tr\u1ea7n H\u01b0ng \u0110\u1ea1o, H\u1ed3ng B&agrave;ng, H\u1ea3i Ph&ograve;ng v&agrave; VPGD Th\u1ee7y Nguy&ecirc;n - s\u1ed1 55 B\u1ed3 \u0110\u1ec1, Th\u1ee7y \u0110\u01b0\u1eddng, Th\u1ee7y Nguy&ecirc;n, H\u1ea3i Ph&ograve;ng trong d\u1ecbp tri &acirc;n \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t n&agrave;y; \u0111\u1ec3 ch&uacute;ng t&ocirc;i tri &acirc;n v&agrave; mang l\u1ea1i c\u1ea3m x&uacute;c th\u0103ng hoa cho Qu&yacute; v\u1ecb tr&ecirc;n m\u1ecdi n\u1ebbo \u0111\u01b0\u1eddng tour!<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/02-hai-phong.jpg' title='Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m hành trình m\u1edbi' alt='Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m hành trình m\u1edbi'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Ngày h\u1ed9i <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> luôn là th\u1eddi \u0111i\u1ec3m thu\u1eadn l\u1ee3i \u0111\u1ec3 các \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành ti\u1ebfp xúc tr\u1ef1c ti\u1ebfp v\u1edbi khách hàng thân thi\u1ebft. Do \u0111ó, \u0111ây c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c coi là d\u1ecbp lý t\u01b0\u1edfng \u0111\u1ec3 h\u1ecd có th\u1ec3 gi\u1edbi thi\u1ec7u \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 nh\u1ea5t các s\u1ea3n ph\u1ea9m tour m\u1edbi ra m\u1eaft. Và t\u1ea5t nhiên, ch\u01b0\u01a1ng trình khuy\u1ebfn m\u1ea1i nhân d\u1ecbp này c\u0169ng là \u01b0u tiên c\u1ee7a các công ty du l\u1ecbch dành cho nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi tiên phong khai phá hành trình m\u1edbi.<br \/> N\u0103m 2017 \u0111ánh d\u1ea5u m\u1ed9t n\u0103m m\u1edf v\u1edbi du l\u1ecbch n\u01b0\u1edbc ngoài, du khách Vi\u1ec7t có th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn tr\u1ea3i nghi\u1ec7m, khám phá nh\u1eefng vùng \u0111\u1ea5t hoàn toàn m\u1edbi nh\u01b0: Israel, Th\u1ed5 Nh\u0129 K\u1ef3, Doha, Ai C\u1eadp cùng m\u1ee9c giá gi\u1edbi thi\u1ec7u h\u1ea5p d\u1eabn ch\u1ec9 t\u1eeb 25,5 tri\u1ec7u. Ngoài ra, du khách có th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn r\u1ea5t nhi\u1ec1u s\u1ea3n ph\u1ea9m khuy\u1ebfn m\u1ea1i khác t\u1eeb Malaysia, Hongkong, Trung Qu\u1ed1c, ng\u1eafm hoa anh \u0111ào Nh\u1eadt B\u1ea3n, Bali…c\u1ee7a Châu Á, hay khám phá n\u01b0\u1edbc Úc xinh \u0111\u1eb9p, Trung \u0110ông Huy\u1ec1n Bí, Châu Âu c\u1ed5 kính, Hoa K\u1ef3 tráng l\u1ec7, Canada v\u1edbi giá h\u1ea5p d\u1eabn ch\u01b0a t\u1eebng có t\u1eeb mùa thu t\u1edbi s\u1ea3n ph\u1ea9m l\u1ec5 h\u1ed9i mùa xuân 2018.<br \/> Trân tr\u1ecdng kính m\u1eddi Quý khách \u0111\u1ebfn v\u1edbi Ngày h\u1ed9i T\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch t\u1eeb 3-5\/11\/2017 t\u1ea1i V\u0103n phòng <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> H\u1ea3i Phòng - S\u1ed1 04 Tr\u1ea7n H\u01b0ng \u0110\u1ea1o, H\u1ed3ng Bàng, H\u1ea3i Phòng và VPGD Th\u1ee7y Nguyên - s\u1ed1 55 B\u1ed3 \u0110\u1ec1, Th\u1ee7y \u0110\u01b0\u1eddng, Th\u1ee7y Nguyên, H\u1ea3i Phòng trong d\u1ecbp tri ân \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t này; \u0111\u1ec3 chúng tôi tri ân và mang l\u1ea1i c\u1ea3m xúc th\u0103ng hoa cho Quý v\u1ecb trên m\u1ecdi n\u1ebbo \u0111\u01b0\u1eddng tour!<\/div> <\/li>" }, "16": { "title": "T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn m\u00e3i ng\u00e0y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch Vietravel 2017 c\u00f9ng Vietravel Qu\u1ea3ng Ninh", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/000-thumnail.jpg' alt='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch Vietravel 2017 cùng Vietravel Qu\u1ea3ng Ninh' title='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/000-quang-ninh.jpg' title='<br\/>Nh\u01b0 m\u1ed9t l\u1eddi c\u1ea3m \u01a1n t\u1eeb d&agrave;nh cho s\u1ef1 tin t\u01b0\u1edfng c\u1ee7a Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thi\u1ebft \u0111&atilde; \u0111\u1ed3ng h&agrave;nh c&ugrave;ng <strong>Vietravel Qu\u1ea3ng Ninh <\/strong>trong su\u1ed1t th\u1eddi gian qua v&agrave; k\u1ef7 ni\u1ec7m sinh nh\u1eadt c&ocirc;ng ty, n\u0103m nay Vietravel t\u1ef1 tin s\u1ebd ti\u1ebfp t\u1ee5c l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng ng\u01b0\u1eddi y&ecirc;u du l\u1ecbch b\u1eb1ng c&aacute;c ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh \u01b0u \u0111&atilde;i tri &acirc;n <strong>ch\u1ec9 ri&ecirc;ng c&oacute; t\u1ea1i Vietravel.<\/strong><br \/> Theo \u0111&oacute;, t\u1eeb ng&agrave;y 3 - 4\/11, Vietravel Qu\u1ea3ng Ninh s\u1ebd t\u1ed5 ch\u1ee9c Ng&agrave;y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch VIETRAVEL&rsquo;S DAY v\u1edbi nhi\u1ec1u b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ed9c \u0111&aacute;o, m\u1edbi l\u1ea1, \u0111a d\u1ea1ng c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh c&ugrave;ng m\u1ee9c gi&aacute; ph&ugrave; h\u1ee3p cho du kh&aacute;ch. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t Vietravel c&ograve;n g\u1eedi t\u1edbi du kh&aacute;ch ch&ugrave;m tour si&ecirc;u khuy\u1ebfn m&atilde;i m\u1edf b&aacute;n duy nh\u1ea5t trong th\u1eddi gian di\u1ec5n ra s\u1ef1 ki\u1ec7n .&nbsp;<br \/> M\u1edf b&aacute;n tour <strong>si&ecirc;u khuy\u1ebfn m\u1ea1i gi\u1ea3m gi&aacute; t\u1edbi 35%<\/strong>: B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m trung b&igrave;nh t\u1eeb 12%-35%, th\u1eddi gian kh\u1edfi h&agrave;nh c\u1ee7a c&aacute;c tour t\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed1i linh \u0111\u1ed9ng, k&eacute;o d&agrave;i t\u1eeb th&aacute;ng 11 n\u0103m nay \u0111\u1ebfn t\u1eadn th&aacute;ng 3 n\u0103m sau.&nbsp;<br \/> <strong>Gi\u1ea3m t\u1edbi 2.000.000\u0111\/kh&aacute;ch<\/strong> cho kh&aacute;ch \u0111\u0103ng k&yacute; s\u1edbm tour T\u1ebft: \u0110\u1ed1i v\u1edbi c&aacute;c tour kh\u1edfi h&agrave;nh t\u1eeb Qu\u1ea3ng Ninh: c&aacute;c tour n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i nh\u01b0 Campuchia, Th&aacute;i Lan, Dubai gi\u1ea3m gi&aacute; l&ecirc;n t\u1edbi 1,500,000\u0111; c&aacute;c tour trong n\u01b0\u1edbc nh\u01b0 Ngh\u1ec7 An, H&agrave; Giang, Ninh B&igrave;nh, \u0110i\u1ec7n Bi&ecirc;n, \u0110&agrave; N\u1eb5ng c&oacute; m\u1ee9c gi\u1ea3m gi&aacute; l&ecirc;n t\u1edbi 500,000\u0111.&nbsp;'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/000-quang-ninh.jpg' title='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch Vietravel 2017 cùng Vietravel Qu\u1ea3ng Ninh' alt='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch Vietravel 2017 cùng Vietravel Qu\u1ea3ng Ninh'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div>Nh\u01b0 m\u1ed9t l\u1eddi c\u1ea3m \u01a1n t\u1eeb dành cho s\u1ef1 tin t\u01b0\u1edfng c\u1ee7a Quý khách hàng thân thi\u1ebft \u0111ã \u0111\u1ed3ng hành cùng <strong> <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Qu\u1ea3ng Ninh <\/strong>trong su\u1ed1t th\u1eddi gian qua và k\u1ef7 ni\u1ec7m sinh nh\u1eadt công ty, n\u0103m nay Vietravel t\u1ef1 tin s\u1ebd ti\u1ebfp t\u1ee5c làm hài lòng ng\u01b0\u1eddi yêu <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> b\u1eb1ng các ch\u01b0\u01a1ng trình \u01b0u \u0111ãi tri ân <strong>ch\u1ec9 riêng có t\u1ea1i Vietravel.<\/strong><br \/> Theo \u0111ó, t\u1eeb ngày 3 - 4\/11, Vietravel Qu\u1ea3ng Ninh s\u1ebd t\u1ed5 ch\u1ee9c Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch VIETRAVEL’S DAY v\u1edbi nhi\u1ec1u b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ed9c \u0111áo, m\u1edbi l\u1ea1, \u0111a d\u1ea1ng các hành trình cùng m\u1ee9c giá phù h\u1ee3p cho du khách. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t Vietravel còn g\u1eedi t\u1edbi du khách chùm tour siêu khuy\u1ebfn mãi m\u1edf bán duy nh\u1ea5t trong th\u1eddi gian di\u1ec5n ra s\u1ef1 ki\u1ec7n . <br \/> M\u1edf bán tour <strong>siêu khuy\u1ebfn m\u1ea1i gi\u1ea3m giá t\u1edbi 35%<\/strong>: B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m trung bình t\u1eeb 12%-35%, th\u1eddi gian kh\u1edfi hành c\u1ee7a các tour t\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed1i linh \u0111\u1ed9ng, kéo dài t\u1eeb tháng 11 n\u0103m nay \u0111\u1ebfn t\u1eadn tháng 3 n\u0103m sau. <br \/> <strong>Gi\u1ea3m t\u1edbi 2.000.000\u0111\/khách<\/strong> cho khách \u0111\u0103ng ký s\u1edbm tour T\u1ebft: \u0110\u1ed1i v\u1edbi các tour kh\u1edfi hành t\u1eeb Qu\u1ea3ng Ninh: các tour n\u01b0\u1edbc ngoài nh\u01b0 Campuchia, Thái Lan, Dubai gi\u1ea3m giá lên t\u1edbi 1,500,000\u0111; các tour trong n\u01b0\u1edbc nh\u01b0 Ngh\u1ec7 An, Hà Giang, Ninh Bình, \u0110i\u1ec7n Biên, <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-nang.aspx' title='\u0110à N\u1eb5ng'>\u0110à N\u1eb5ng<\/a> có m\u1ee9c gi\u1ea3m giá lên t\u1edbi 500,000\u0111. <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/11-quang-ninh (3)_1.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">B&ecirc;n c\u1ea1nh \u0111&oacute;, t\u1ea1i Ng&agrave;y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch du kh&aacute;ch c&ograve;n b\u1ea5t ng\u1edd v\u1edbi nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh \u01b0u \u0111&atilde;i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t, h\u1ea5p d\u1eabn kh&aacute;c nh\u01b0: ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh Mua tour t\u1eb7ng tour : T\u1eb7ng ngay tour B&igrave;nh Li&ecirc;u m&ugrave;a hoa s\u1edf cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mua tour n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i kh\u1edfi h&agrave;nh t\u1eeb Qu\u1ea3ng Ninh; &nbsp;C&ugrave;ng r\u1ea5t nhi\u1ec1u qu&agrave; t\u1eb7ng nh\u01b0 &ocirc;, &aacute;o m\u01b0a, t&uacute;i du l\u1ecbch Vietravel v&agrave; voucher mi\u1ec5n ph&iacute; t\u1eeb c&aacute;c \u0111\u1ed1i t&aacute;c c\u1ee7a Vietravel cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111\u1ebfn mua tour tr<strong>ong 2 ng&agrave;y 3,4\/11 t\u1ea1i v\u0103n ph&ograve;ng Vietravel Qu\u1ea3ng Ninh<\/strong><\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/11-quang-ninh (3)_1.jpg' title='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch Vietravel 2017 cùng Vietravel Qu\u1ea3ng Ninh' alt='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch Vietravel 2017 cùng Vietravel Qu\u1ea3ng Ninh'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Bên c\u1ea1nh \u0111ó, t\u1ea1i Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> du khách còn b\u1ea5t ng\u1edd v\u1edbi nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng trình \u01b0u \u0111ãi \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t, h\u1ea5p d\u1eabn khác nh\u01b0: ch\u01b0\u01a1ng trình Mua tour t\u1eb7ng tour : T\u1eb7ng ngay tour Bình Liêu mùa hoa s\u1edf cho khách hàng mua tour n\u01b0\u1edbc ngoài kh\u1edfi hành t\u1eeb Qu\u1ea3ng Ninh;  Cùng r\u1ea5t nhi\u1ec1u quà t\u1eb7ng nh\u01b0 ô, áo m\u01b0a, túi du l\u1ecbch <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> và voucher mi\u1ec5n phí t\u1eeb các \u0111\u1ed1i tác c\u1ee7a Vietravel cho các khách hàng \u0111\u1ebfn mua tour tr<strong>ong 2 ngày 3,4\/11 t\u1ea1i v\u0103n phòng Vietravel Qu\u1ea3ng Ninh<\/strong><\/div> <\/li>" }, "17": { "title": "T\u01b0ng b\u1eebng kh\u00f4ng kh\u00ed Ng\u00e0y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n Du l\u1ecbch c\u00f9ng Vietravel H\u00e0 N\u1ed9i", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/thumbmail_1.jpg' alt='T\u01b0ng b\u1eebng không khí Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n Du l\u1ecbch cùng Vietravel Hà N\u1ed9i' title='T\u01b0ng b\u1eebng không khí Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n Du l\u1ecbch cùng Vietrav", "content": "<li><h2>Tour siêu khuy\u1ebfn m\u1ea1i gi\u1ea3m t\u1edbi 35% và \u01b0u \u0111ãi khi mua tour T\u1ebft s\u1edbm<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-quang-ninh_1.jpg' title='Tour siêu khuy\u1ebfn m\u1ea1i gi\u1ea3m t\u1edbi 35% và \u01b0u \u0111ãi khi mua tour T\u1ebft s\u1edbm<br\/><div style="text-align: justify;">V\u1edbi kinh nghi\u1ec7m t\u1ed5 ch\u1ee9c Ng&agrave;y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch l\u1ea7n th\u1ee9 3 li&ecirc;n ti\u1ebfp, t\u1ea1i s\u1ef1 ki\u1ec7n n\u0103m nay Vietravel \u0111&atilde; gi\u1edbi thi\u1ec7u t\u1edbi du kh&aacute;ch 7 b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m c&oacute; m\u1ee9c gi&aacute; t\u1ed1t nh\u1ea5t, h&agrave;nh tr&igrave;nh \u0111a d\u1ea1ng v&agrave; m\u1edbi l\u1ea1, bao g\u1ed3m: B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m si&ecirc;u khuy\u1ebfn m&atilde;i v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m gi&aacute; l&ecirc;n t\u1edbi 35%; B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m T\u1ebft &Acirc;m &ndash; D\u01b0\u01a1ng l\u1ecbch; B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m tour m\u1edbi; B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m Kh&uacute;c giao m&ugrave;a \u0110&ocirc;ng &ndash; Xu&acirc;n; B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m 2018: Du thuy\u1ec1n, Tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft m&ugrave;a \u0111&ocirc;ng; Ng\u1eafm hoa anh \u0111&agrave;o; S\u1ea3n ph\u1ea9m Hanoi Free Walking Tour; B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m Free &amp; Easy n\u1ed9i \u0111\u1ecba.<br \/> T&iacute;nh \u0111\u1ebfn \u0111\u1ea7u gi\u1edd chi\u1ec1u ng&agrave;y khai m\u1ea1c, Ng&agrave;y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch \u0111&atilde; thu h&uacute;t tr&ecirc;n 1,000 du kh&aacute;ch t\u1edbi tham quan, t\u01b0 v\u1ea5n v&agrave; \u0111\u0103ng k&yacute; tour. &Ocirc;ng Ph\u1ea1m V\u0103n B\u1ea3y &ndash; Ph&oacute; gi&aacute;m \u0111\u1ed1c Vietravel Chi nh&aacute;nh H&agrave; N\u1ed9i cho bi\u1ebft &ldquo;Trong 3 ng&agrave;y di\u1ec5n ra s\u1ef1 ki\u1ec7n, Vietravel d\u1ef1 ki\u1ebfn m\u1edf b&aacute;n tr&ecirc;n 3,000 ch\u1ed7 bao g\u1ed3m 16 h&agrave;nh tr&igrave;nh trong n\u01b0\u1edbc v&agrave; 50 h&agrave;nh tr&igrave;nh n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m trung b&igrave;nh t\u1eeb 12%-35%, th\u1eddi gian kh\u1edfi h&agrave;nh k&eacute;o d&agrave;i t\u1eeb th&aacute;ng 11 \u0111\u1ebfn th&aacute;ng 3 n\u0103m sau.&rdquo;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-quang-ninh_1.jpg' title='Tour siêu khuy\u1ebfn m\u1ea1i gi\u1ea3m t\u1edbi 35% và \u01b0u \u0111ãi khi mua tour T\u1ebft s\u1edbm' alt='Tour siêu khuy\u1ebfn m\u1ea1i gi\u1ea3m t\u1edbi 35% và \u01b0u \u0111ãi khi mua tour T\u1ebft s\u1edbm'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">V\u1edbi kinh nghi\u1ec7m t\u1ed5 ch\u1ee9c Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> l\u1ea7n th\u1ee9 3 liên ti\u1ebfp, t\u1ea1i s\u1ef1 ki\u1ec7n n\u0103m nay <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111ã gi\u1edbi thi\u1ec7u t\u1edbi du khách 7 b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m có m\u1ee9c giá t\u1ed1t nh\u1ea5t, hành trình \u0111a d\u1ea1ng và m\u1edbi l\u1ea1, bao g\u1ed3m: B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m siêu khuy\u1ebfn mãi v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m giá lên t\u1edbi 35%; B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m T\u1ebft Âm – D\u01b0\u01a1ng l\u1ecbch; B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m tour m\u1edbi; B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m Khúc giao mùa \u0110ông – Xuân; B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m 2018: Du thuy\u1ec1n, Tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft mùa \u0111ông; Ng\u1eafm hoa anh \u0111ào; S\u1ea3n ph\u1ea9m Hanoi Free Walking Tour; B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m Free & Easy n\u1ed9i \u0111\u1ecba.<br \/> Tính \u0111\u1ebfn \u0111\u1ea7u gi\u1edd chi\u1ec1u ngày khai m\u1ea1c, Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch \u0111ã thu hút trên 1,000 du khách t\u1edbi tham quan, t\u01b0 v\u1ea5n và \u0111\u0103ng ký tour. Ông Ph\u1ea1m V\u0103n B\u1ea3y – Phó giám \u0111\u1ed1c Vietravel Chi nhánh Hà N\u1ed9i cho bi\u1ebft “Trong 3 ngày di\u1ec5n ra s\u1ef1 ki\u1ec7n, Vietravel d\u1ef1 ki\u1ebfn m\u1edf bán trên 3,000 ch\u1ed7 bao g\u1ed3m 16 hành trình trong n\u01b0\u1edbc và 50 hành trình n\u01b0\u1edbc ngoài v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m trung bình t\u1eeb 12%-35%, th\u1eddi gian kh\u1edfi hành kéo dài t\u1eeb tháng 11 \u0111\u1ebfn tháng 3 n\u0103m sau.”<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-quang-ninh_1.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">D\u1ecbp T\u1ebft n\u0103m 2018 n&agrave;y, ngo&agrave;i c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh trong n\u01b0\u1edbc v&agrave; 50 \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i truy\u1ec1n th\u1ed1ng v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m gi&aacute; l&ecirc;n t\u1edbi 2,000,000\u0111 cho kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111\u0103ng k&yacute; s\u1edbm, Vietravel c\u0169ng tung ra b\u1ed9 s\u1ea3n ch&ugrave;m tour v\u1edbi g\u1ea7n 10 tuy\u1ebfn \u0111i\u1ec3m du l\u1ecbch m\u1edbi, \u0111\u1ec3 du kh&aacute;ch c&oacute; th&ecirc;m nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m m\u1edbi l\u1ea1, \u0111\u1ed9c \u0111&aacute;o trong d\u1ecbp ngh\u1ec9 l\u1ec5 d&agrave;i s\u1eafp t\u1edbi. V\u1edbi nh\u1eefng h&agrave;nh tr&igrave;nh m\u1edbi du kh&aacute;ch c&ograve;n \u0111\u01b0\u1ee3c \u01b0u \u0111&atilde;i &nbsp;khuy\u1ebfn m\u1ea1i trong th\u1eddi gian \u0111\u1ea7u khai m\u1edf nh\u01b0 t\u1eb7ng Voucher ngh\u1ec9 d\u01b0\u1ee1ng cao c\u1ea5p Sol Beach 5 sao Ph&uacute; Qu\u1ed1c cho tour tr&ecirc;n 40 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng, Voucher Sun World H\u1ea1 Long Park cho tour d\u01b0\u1edbi 40 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng. M\u1ed9t s\u1ed1 \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1edbi du kh&aacute;ch Vi\u1ec7t c&oacute; th\u1ec3 tham kh\u1ea3o nh\u01b0: tour ChiangMai gi&aacute; ch\u1ec9 t\u1eeb 9,9 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng, tour Th\u1ed5 Nh\u0129 K\u1ef3 s\u1ebd c&oacute; gi&aacute; \u01b0u \u0111&atilde;i t\u1eeb 29.99 tri\u1ec7u, Tour \u1ea4n \u0110\u1ed9 - h&agrave;nh h\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 mi\u1ec1n \u0111\u1ea5t Ph\u1eadt c\u0169ng dao \u0111\u1ed9ng t\u1eeb 24.99 &ndash; 29.99 tri\u1ec7u cho h&agrave;nh tr&igrave;nh 3 ng&agrave;y v&agrave; 6 ng&agrave;y, ti\u1ebft ki\u1ec7m cho du kh&aacute;ch t\u1edbi 8 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng v&agrave; th\u1eddi gian di chuy\u1ec3n ch\u1ec9 c&ograve;n g\u1ea7n 3 ti\u1ebfng nh\u1edd di chuy\u1ec3n b\u1eb1ng m&aacute;y bay ri&ecirc;ng, bay th\u1eb3ng H&agrave; N\u1ed9i &ndash; Bodhagaya. Nh\u1eefng h&agrave;nh tr&igrave;nh m\u1edbi kh&aacute;c tuy c&oacute; m\u1ee9c gi&aacute; cao h\u01a1n nh\u01b0 Ai C\u1eadp t\u1eeb 52,99 tri\u1ec7u Israel t\u1eeb 56.5 tri\u1ec7u, Bhutan t\u1eeb 56.9 tri\u1ec7u, New Zealand t\u1eeb 61.9 tri\u1ec7u&hellip; song \u0111\u1ec1u l&agrave; ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh tour cao c\u1ea5p, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o s\u1ebd mang l\u1ea1i nh\u1eefng \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1eb9p, kh&oacute; phai m\u1edd trong l&ograve;ng du kh&aacute;ch d\u1ecbp ngh\u1ec9 T\u1ebft. Vietravel c\u0169ng mang t\u1edbi cho du kh&aacute;ch h&agrave;nh tr&igrave;nh du l\u1ecbch v&agrave;ng c&ugrave;ng du thuy\u1ec1n \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p 5 sao nh\u01b0 \u0111i li&ecirc;n tuy\u1ebfn 2-3 qu\u1ed1c gia nh\u01b0 l&agrave; m\u1ed9t kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh cho vi\u1ec7c ti&ecirc;n phong m\u1edf ra nh\u1eefng h&agrave;nh tr&igrave;nh \u0111\u1ed9c \u0111&aacute;o, m\u1edbi l\u1ea1.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-quang-ninh_1.jpg' title='T\u01b0ng b\u1eebng không khí Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n Du l\u1ecbch cùng Vietravel Hà N\u1ed9i' alt='T\u01b0ng b\u1eebng không khí Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n Du l\u1ecbch cùng Vietravel Hà N\u1ed9i'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">D\u1ecbp T\u1ebft n\u0103m 2018 này, ngoài các hành trình trong n\u01b0\u1edbc và 50 \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn n\u01b0\u1edbc ngoài truy\u1ec1n th\u1ed1ng v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m giá lên t\u1edbi 2,000,000\u0111 cho khách hàng \u0111\u0103ng ký s\u1edbm, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> c\u0169ng tung ra b\u1ed9 s\u1ea3n chùm tour v\u1edbi g\u1ea7n 10 tuy\u1ebfn \u0111i\u1ec3m <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> m\u1edbi, \u0111\u1ec3 du khách có thêm nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m m\u1edbi l\u1ea1, \u0111\u1ed9c \u0111áo trong d\u1ecbp ngh\u1ec9 l\u1ec5 dài s\u1eafp t\u1edbi. V\u1edbi nh\u1eefng hành trình m\u1edbi du khách còn \u0111\u01b0\u1ee3c \u01b0u \u0111ãi  khuy\u1ebfn m\u1ea1i trong th\u1eddi gian \u0111\u1ea7u khai m\u1edf nh\u01b0 t\u1eb7ng Voucher ngh\u1ec9 d\u01b0\u1ee1ng cao c\u1ea5p Sol Beach 5 sao Phú Qu\u1ed1c cho tour trên 40 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng, Voucher Sun World <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-ha-long.aspx' title='H\u1ea1 Long'>H\u1ea1 Long<\/a> Park cho tour d\u01b0\u1edbi 40 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng. M\u1ed9t s\u1ed1 \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1edbi du khách Vi\u1ec7t có th\u1ec3 tham kh\u1ea3o nh\u01b0: tour ChiangMai giá ch\u1ec9 t\u1eeb 9,9 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng, tour Th\u1ed5 Nh\u0129 K\u1ef3 s\u1ebd có giá \u01b0u \u0111ãi t\u1eeb 29.99 tri\u1ec7u, Tour \u1ea4n \u0110\u1ed9 - hành h\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 mi\u1ec1n \u0111\u1ea5t Ph\u1eadt c\u0169ng dao \u0111\u1ed9ng t\u1eeb 24.99 – 29.99 tri\u1ec7u cho hành trình 3 ngày và 6 ngày, ti\u1ebft ki\u1ec7m cho du khách t\u1edbi 8 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng và th\u1eddi gian di chuy\u1ec3n ch\u1ec9 còn g\u1ea7n 3 ti\u1ebfng nh\u1edd di chuy\u1ec3n b\u1eb1ng máy bay riêng, bay th\u1eb3ng Hà N\u1ed9i – Bodhagaya. Nh\u1eefng hành trình m\u1edbi khác tuy có m\u1ee9c giá cao h\u01a1n nh\u01b0 Ai C\u1eadp t\u1eeb 52,99 tri\u1ec7u Israel t\u1eeb 56.5 tri\u1ec7u, Bhutan t\u1eeb 56.9 tri\u1ec7u, New Zealand t\u1eeb 61.9 tri\u1ec7u… song \u0111\u1ec1u là ch\u01b0\u01a1ng trình tour cao c\u1ea5p, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o s\u1ebd mang l\u1ea1i nh\u1eefng \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1eb9p, khó phai m\u1edd trong lòng du khách d\u1ecbp ngh\u1ec9 T\u1ebft. Vietravel c\u0169ng mang t\u1edbi cho du khách hành trình du l\u1ecbch vàng cùng du thuy\u1ec1n \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p 5 sao nh\u01b0 \u0111i liên tuy\u1ebfn 2-3 qu\u1ed1c gia nh\u01b0 là m\u1ed9t kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh cho vi\u1ec7c tiên phong m\u1edf ra nh\u1eefng hành trình \u0111\u1ed9c \u0111áo, m\u1edbi l\u1ea1.<\/div> <\/li><li><h2>H\u1ea5p d\u1eabn v\u1edbi nh\u1eefng \u01b0u \u0111ãi ch\u1ec9 có riêng t\u1ea1i Vietravel<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-quang-ninh_1.jpg' title='H\u1ea5p d\u1eabn v\u1edbi nh\u1eefng \u01b0u \u0111ãi ch\u1ec9 có riêng t\u1ea1i Vietravel<br\/><div style="text-align: justify;">T\u1ea1i ng&agrave;y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch, du kh&aacute;ch c\u0169ng d&agrave;nh s\u1ef1 quan t&acirc;m \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t t\u1edbi s\u1ea3n ph\u1ea9m &ldquo;H&agrave; N\u1ed9i Free Walking tour&rdquo; &ndash; tour \u0111i b\u1ed9 mi\u1ec5n ph&iacute; d&agrave;nh cho kh&aacute;ch n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i v&agrave; kh&aacute;ch ngo\u1ea1i t\u1ec9nh do Vietravel ti&ecirc;n phong t\u1ed5 ch\u1ee9c. \u0110&acirc;y l&agrave; m\u1ed9t \u0111i\u1ec3m nh\u1ea5n, gi&aacute; tr\u1ecb gia t\u0103ng m&agrave; Vietravel d&agrave;nh t\u1eb7ng cho du kh&aacute;ch ngo\u1ea1i t\u1ec9nh khi mua tour, gi&uacute;p du kh&aacute;ch c&oacute; th&ecirc;m nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m m\u1edbi m\u1ebb, \u0111\u1ed9c \u0111&aacute;o v\u1ec1 th&agrave;nh ph\u1ed1 H&agrave; N\u1ed9i. B&ecirc;n c\u1ea1nh \u0111&oacute;, Vietravel c&ograve;n tri\u1ec3n khai ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh khuy\u1ebfn m\u1ea1i H\u1ed9 chi\u1ebfu tr\u1eafng cho du kh&aacute;ch l\u1ea7n \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n \u0111i du l\u1ecbch n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m gi&aacute; l&ecirc;n t\u1edbi 600,000vn\u0111.&nbsp;<br \/> Ng&agrave;y h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch Vietravel&rsquo;s Day c&ograve;n ti\u1ebfp t\u1ee5c k&eacute;o d&agrave;i t\u1edbi h\u1ebft ng&agrave;y 5\/11, du kh&aacute;ch c&oacute; th\u1ec3 qua V\u0103n ph&ograve;ng ph&ograve;ng ch&iacute;nh Vietravel t\u1ea1i s\u1ed1 3 Hai B&agrave; Tr\u01b0ng, Ho&agrave;n Ki\u1ebfm, H&agrave; N\u1ed9i ho\u1eb7c gian h&agrave;ng t\u1ea1i \u0111\u01b0\u1eddng L&ecirc; Lai, v\u01b0\u1eddn hoa L&yacute; Th&aacute;i T\u1ed5, H\u1ed3 G\u01b0\u01a1m \u0111\u1ec3 th\u0103m quan, t\u01b0 v\u1ea5n v&agrave; \u0111\u0103ng k&yacute; tour.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-quang-ninh_1.jpg' title='H\u1ea5p d\u1eabn v\u1edbi nh\u1eefng \u01b0u \u0111ãi ch\u1ec9 có riêng t\u1ea1i Vietravel' alt='H\u1ea5p d\u1eabn v\u1edbi nh\u1eefng \u01b0u \u0111ãi ch\u1ec9 có riêng t\u1ea1i Vietravel'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">T\u1ea1i ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a>, du khách c\u0169ng dành s\u1ef1 quan tâm \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t t\u1edbi s\u1ea3n ph\u1ea9m “Hà N\u1ed9i Free Walking tour” – tour \u0111i b\u1ed9 mi\u1ec5n phí dành cho khách n\u01b0\u1edbc ngoài và khách ngo\u1ea1i t\u1ec9nh do <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> tiên phong t\u1ed5 ch\u1ee9c. \u0110ây là m\u1ed9t \u0111i\u1ec3m nh\u1ea5n, giá tr\u1ecb gia t\u0103ng mà Vietravel dành t\u1eb7ng cho du khách ngo\u1ea1i t\u1ec9nh khi mua tour, giúp du khách có thêm nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m m\u1edbi m\u1ebb, \u0111\u1ed9c \u0111áo v\u1ec1 thành ph\u1ed1 Hà N\u1ed9i. Bên c\u1ea1nh \u0111ó, Vietravel còn tri\u1ec3n khai ch\u01b0\u01a1ng trình khuy\u1ebfn m\u1ea1i H\u1ed9 chi\u1ebfu tr\u1eafng cho du khách l\u1ea7n \u0111\u1ea7u tiên \u0111i du l\u1ecbch n\u01b0\u1edbc ngoài v\u1edbi m\u1ee9c gi\u1ea3m giá lên t\u1edbi 600,000vn\u0111. <br \/> Ngày h\u1ed9i t\u01b0 v\u1ea5n du l\u1ecbch Vietravel’s Day còn ti\u1ebfp t\u1ee5c kéo dài t\u1edbi h\u1ebft ngày 5\/11, du khách có th\u1ec3 qua V\u0103n phòng phòng chính Vietravel t\u1ea1i s\u1ed1 3 Hai Bà Tr\u01b0ng, Hoàn Ki\u1ebfm, Hà N\u1ed9i ho\u1eb7c gian hàng t\u1ea1i \u0111\u01b0\u1eddng Lê Lai, v\u01b0\u1eddn hoa Lý Thái T\u1ed5, H\u1ed3 G\u01b0\u01a1m \u0111\u1ec3 th\u0103m quan, t\u01b0 v\u1ea5n và \u0111\u0103ng ký tour. <\/div> <\/li>" }, "18": { "title": "Vietravel g\u1eb7p g\u1ee1 l\u00e3nh \u0111\u1ea1o c\u00e1c t\u1ec9nh thu\u1ed9c v\u00f9ng Hokkaido (Nh\u1eadt B\u1ea3n) ph\u00e1t tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/furano_00.jpg' alt='Vietravel g\u1eb7p g\u1ee1 lãnh \u0111\u1ea1o các t\u1ec9nh thu\u1ed9c vùng Hokkaido (Nh\u1eadt B\u1ea3n) phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi' title='Vietravel g\u1eb7p g\u1ee1 lãnh \u0111\u1ea1o các t\u1ec9nh", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/furano_0.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">T\u1ea1i bu\u1ed5i g\u1eb7p m\u1eb7t, Ch\u1ee7 t\u1ecbch H\u1ed9i \u0111\u1ed3ng Qu\u1ea3n tr\u1ecb ki&ecirc;m T\u1ed5ng Gi&aacute;m \u0110\u1ed1c Nguy\u1ec5n Qu\u1ed1c K\u1ef3 \u0111&atilde; ti\u1ebfp &ocirc;ng Toshifumi Suzuki &ndash; Ch\u1ee7 t\u1ecbch Hi\u1ec7p h\u1ed9i Du l\u1ecbch Furano, &ocirc;ng Yoshiaki Noto &ndash; t\u1ec9nh tr\u01b0\u1edfng t\u1ec9nh Furano c&ugrave;ng l&atilde;nh \u0111\u1ea1o c\u1ee7a ng&agrave;nh du l\u1ecbch, \u0111\u1ea1i di\u1ec7n doanh nghi\u1ec7p du l\u1ecbch c&aacute;c th&agrave;nh ph\u1ed1 Furano, Biei v&agrave; nh\u1eefng th&agrave;nh ph\u1ed1 l&acirc;n c\u1eadn thu\u1ed9c v&ugrave;ng Hokaido. T\u1ed5ng Gi&aacute;m \u0110\u1ed1c \u0111&atilde; h&acirc;n h\u1ea1nh gi\u1edbi thi\u1ec7u 22 n\u0103m h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t tri\u1ec3n c\u1ee7a Vietravel &ndash; th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u du l\u1ecbch h&agrave;ng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi &ocirc;ng nh\u1ea5n m\u1ea1nh, Vietravel c\u0169ng l&agrave; \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef h&agrave;nh h&agrave;ng \u0111\u1ea7u \u0111\u01b0a kh&aacute;ch Vi\u1ec7t \u0111\u1ebfn v\u1edbi Nh\u1eadt B\u1ea3n v\u1edbi nhi\u1ec1u s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch m\u1edbi l\u1ea1 v&agrave; \u0111\u1eb7c s\u1eafc. L\u01b0\u1ee3ng kh&aacute;ch h&agrave;ng Vietravel \u0111\u1ebfn Nh\u1eadt lu&ocirc;n \u0111\u1ea1t m\u1ee9c t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng r\u1ea5t \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng qua t\u1eebng n\u0103m.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/furano_0.jpg' title='Vietravel g\u1eb7p g\u1ee1 lãnh \u0111\u1ea1o các t\u1ec9nh thu\u1ed9c vùng Hokkaido (Nh\u1eadt B\u1ea3n) phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi' alt='Vietravel g\u1eb7p g\u1ee1 lãnh \u0111\u1ea1o các t\u1ec9nh thu\u1ed9c vùng Hokkaido (Nh\u1eadt B\u1ea3n) phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">T\u1ea1i bu\u1ed5i g\u1eb7p m\u1eb7t, Ch\u1ee7 t\u1ecbch H\u1ed9i \u0111\u1ed3ng Qu\u1ea3n tr\u1ecb kiêm T\u1ed5ng Giám \u0110\u1ed1c Nguy\u1ec5n Qu\u1ed1c K\u1ef3 \u0111ã ti\u1ebfp ông Toshifumi Suzuki – Ch\u1ee7 t\u1ecbch Hi\u1ec7p h\u1ed9i <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> Furano, ông Yoshiaki Noto – t\u1ec9nh tr\u01b0\u1edfng t\u1ec9nh Furano cùng lãnh \u0111\u1ea1o c\u1ee7a ngành <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a>, \u0111\u1ea1i di\u1ec7n doanh nghi\u1ec7p du l\u1ecbch các thành ph\u1ed1 Furano, Biei và nh\u1eefng thành ph\u1ed1 lân c\u1eadn thu\u1ed9c vùng Hokaido. T\u1ed5ng Giám \u0110\u1ed1c \u0111ã hân h\u1ea1nh gi\u1edbi thi\u1ec7u 22 n\u0103m hình thành và phát tri\u1ec3n c\u1ee7a <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> – th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u du l\u1ecbch hàng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi ông nh\u1ea5n m\u1ea1nh, Vietravel c\u0169ng là \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành hàng \u0111\u1ea7u \u0111\u01b0a khách Vi\u1ec7t \u0111\u1ebfn v\u1edbi Nh\u1eadt B\u1ea3n v\u1edbi nhi\u1ec1u s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch m\u1edbi l\u1ea1 và \u0111\u1eb7c s\u1eafc. L\u01b0\u1ee3ng khách hàng Vietravel \u0111\u1ebfn Nh\u1eadt luôn \u0111\u1ea1t m\u1ee9c t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng r\u1ea5t \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng qua t\u1eebng n\u0103m. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/furano_2.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">B&ecirc;n c\u1ea1nh s\u1ea3n ph\u1ea9m truy\u1ec1n th\u1ed1ng, c&ocirc;ng ty c&ograve;n n\u1ed7 l\u1ef1c x&acirc;y d\u1ef1ng nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi, h\u1ea5p d\u1eabn b\u1eb1ng c&aacute;c h\u1ee3p t&aacute;c ch\u1eb7t ch\u1ebd v\u1edbi c&aacute;c t\u1ec9nh c&oacute; ng&agrave;nh du l\u1ecbch ph&aacute;t tri\u1ec3n t\u1ea1i Nh\u1eadt B\u1ea3n. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, m\u1edbi \u0111&acirc;y Vietravel \u0111&atilde; k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi th&agrave;nh ph\u1ed1 Fukushima t\u1ed5 ch\u1ee9c c&aacute;c chuy\u1ebfn bay thu&ecirc; bao ch\u1edf kh&aacute;ch Vi\u1ec7t Nam \u0111\u1ebfn Nh\u1eadt B\u1ea3n v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n 2018 v\u1edbi h&agrave;nh tr&igrave;nh m\u1edbi l\u1ea1, m\u1ee9c gi&aacute; t\u1ed1t nh\u1ea5t th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng. Th&ocirc;ng qua chuy\u1ebfn c&ocirc;ng t&aacute;c l\u1ea7n n&agrave;y c\u1ee7a \u0111o&agrave;n, T\u1ed5ng Gi&aacute;m \u0110\u1ed1c b&agrave;y t\u1ecf hy v\u1ecdng s\u1ebd th&uacute;c \u0111\u1ea9y h\u01a1n n\u1eefa m\u1ed1i quan h\u1ec7 h\u1ee3p t&aacute;c, c&ugrave;ng x&acirc;y d\u1ef1ng nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi h\u1ea5p d\u1eabn t\u1ea1i v&ugrave;ng Hokkaido \u0111\u1ebfn v\u1edbi \u0111&ocirc;ng \u0111\u1ea3o du kh&aacute;ch Vi\u1ec7t.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/furano_2.jpg' title='Vietravel g\u1eb7p g\u1ee1 lãnh \u0111\u1ea1o các t\u1ec9nh thu\u1ed9c vùng Hokkaido (Nh\u1eadt B\u1ea3n) phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi' alt='Vietravel g\u1eb7p g\u1ee1 lãnh \u0111\u1ea1o các t\u1ec9nh thu\u1ed9c vùng Hokkaido (Nh\u1eadt B\u1ea3n) phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Bên c\u1ea1nh s\u1ea3n ph\u1ea9m truy\u1ec1n th\u1ed1ng, công ty còn n\u1ed7 l\u1ef1c xây d\u1ef1ng nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi, h\u1ea5p d\u1eabn b\u1eb1ng các h\u1ee3p tác ch\u1eb7t ch\u1ebd v\u1edbi các t\u1ec9nh có ngành <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> phát tri\u1ec3n t\u1ea1i Nh\u1eadt B\u1ea3n. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, m\u1edbi \u0111ây <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111ã k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi thành ph\u1ed1 Fukushima t\u1ed5 ch\u1ee9c các chuy\u1ebfn bay thuê bao ch\u1edf khách Vi\u1ec7t Nam \u0111\u1ebfn Nh\u1eadt B\u1ea3n vào mùa xuân 2018 v\u1edbi hành trình m\u1edbi l\u1ea1, m\u1ee9c giá t\u1ed1t nh\u1ea5t th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng. Thông qua chuy\u1ebfn công tác l\u1ea7n này c\u1ee7a \u0111oàn, T\u1ed5ng Giám \u0110\u1ed1c bày t\u1ecf hy v\u1ecdng s\u1ebd thúc \u0111\u1ea9y h\u01a1n n\u1eefa m\u1ed1i quan h\u1ec7 h\u1ee3p tác, cùng xây d\u1ef1ng nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi h\u1ea5p d\u1eabn t\u1ea1i vùng Hokkaido \u0111\u1ebfn v\u1edbi \u0111ông \u0111\u1ea3o du khách Vi\u1ec7t.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/furano_3.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">\u0110o&agrave;n l&atilde;nh \u0111\u1ea1o c&aacute;c th&agrave;nh ph\u1ed1 v&ugrave;ng Hokkaido c\u0169ng gi\u1edbi thi\u1ec7u nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch \u0111\u1eb7c s\u1eafc t\u1ea1i v&ugrave;ng. \u0110\u01b0\u1ee3c ca ng\u1ee3i nh\u01b0 &ldquo;v&ugrave;ng \u0111\u1ea5t th\u1ea7n k\u1ef3&rdquo; c\u1ee7a n\u01b0\u1edbc Nh\u1eadt, Hokkaido mang v\u1ebb \u0111\u1eb9p th\u01a1 m\u1ed9ng, \u0111\u1eadm ch\u1ea5t ch&acirc;u &Acirc;u v\u1edbi nh\u1eefng t&ograve;a nh&agrave; c&oacute; ki\u1ebfn tr&uacute;c ph\u01b0\u01a1ng T&acirc;y nh\u01b0ng v\u1eabn gi\u1eef \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ea5t ri&ecirc;ng c\u1ee7a v\u0103n h&oacute;a Nh\u1eadt. M\u1ed7i m&ugrave;a \u1edf Hokkaido \u0111\u1ec1u mang m\u1ed9t v\u1ebb \u0111\u1eb9p kh&aacute;c nhau, m&ugrave;a xu&acirc;n hoa \u0111&agrave;o n\u1edf th\u1eafm, m&ugrave;a h\u1ea1 mu&ocirc;n hoa khoe s\u1eafc, m&ugrave;a thu r\u1ee3p s\u1eafc l&aacute; v&agrave;ng l&aacute; \u0111\u1ecf c&ograve;n m&ugrave;a \u0111&ocirc;ng tuy\u1ebft r\u01a1i tr\u1eafng x&oacute;a.&nbsp;<br \/> <br \/> Furano &ndash; m\u1ed9t trong 13 \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn thu h&uacute;t nh\u1ea5t n\u01b0\u1edbc Nh\u1eadt ch&iacute;nh l&agrave; n\u01a1i ph\u1ea3i \u0111\u1ebfn c\u1ee7a b\u1ea5t k\u1ef3 du kh&aacute;ch n&agrave;o. N\u01a1i \u0111&acirc;y c&oacute; nh\u1eefng n&ocirc;ng tr\u1ea1i tr\u1ed3ng hoa v\u1edbi r\u1ea5t nhi\u1ec1u ch\u1ee7ng lo\u1ea1i, n\u1ed5i b\u1eadt nh\u1ea5t l&agrave; o\u1ea3i h\u01b0\u01a1ng t&iacute;m ng&aacute;t n\u1edf r\u1ed9 v&agrave;o gi\u1eefa th&aacute;ng 6 - gi\u1eefa th&aacute;ng 8. Nh\u1eefng c&aacute;nh \u0111\u1ed3ng hoa o\u1ea3i h\u01b0\u01a1ng, th\u1ee7y ti&ecirc;n v&agrave; c&uacute;c v\u1ea1n th\u1ecd r\u1ed9ng l\u1edbn \u0111\u1ee7 s\u1eafc m&agrave;u l&agrave;m n&ecirc;n nh\u1eefng v&agrave;nh \u0111ai hoa \u0111\u1eb9p nh\u01b0 tranh v\u1ebd. C&aacute;c th&agrave;nh ph\u1ed1 l&acirc;n c\u1eadn nh\u01b0 Biei, Kamifurano&hellip; c\u0169ng c&oacute; nhi\u1ec1u \u0111i\u1ec3m h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0: c&aacute;c l\u1ec5 h\u1ed9i t\u1ed5 ch\u1ee9c quanh n\u0103m nh\u01b0 cu\u1ed9c thi ch\u1ea1y \u0111ua marathon, l\u1ec5 h\u1ed9i tuy\u1ebft; c&aacute;c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng th\u1ec3 thao \u0111a d\u1ea1ng: \u0111\u1ea1p xe, trecking, ch&egrave;o cano, v\u01b0\u1ee3t th&aacute;c, c&acirc;u c&aacute;, c&acirc;u c&aacute;, ng\u1eafm c\u1ea3nh t\u1eeb khinh kh&iacute; c\u1ea7u, t\u1eafm su&ocirc;i n\u01b0\u1edbc n&oacute;ng...&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/furano_3.jpg' title='Vietravel g\u1eb7p g\u1ee1 lãnh \u0111\u1ea1o các t\u1ec9nh thu\u1ed9c vùng Hokkaido (Nh\u1eadt B\u1ea3n) phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi' alt='Vietravel g\u1eb7p g\u1ee1 lãnh \u0111\u1ea1o các t\u1ec9nh thu\u1ed9c vùng Hokkaido (Nh\u1eadt B\u1ea3n) phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u0110oàn lãnh \u0111\u1ea1o các thành ph\u1ed1 vùng Hokkaido c\u0169ng gi\u1edbi thi\u1ec7u nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> \u0111\u1eb7c s\u1eafc t\u1ea1i vùng. \u0110\u01b0\u1ee3c ca ng\u1ee3i nh\u01b0 “vùng \u0111\u1ea5t th\u1ea7n k\u1ef3” c\u1ee7a n\u01b0\u1edbc Nh\u1eadt, Hokkaido mang v\u1ebb \u0111\u1eb9p th\u01a1 m\u1ed9ng, \u0111\u1eadm ch\u1ea5t châu Âu v\u1edbi nh\u1eefng tòa nhà có ki\u1ebfn trúc ph\u01b0\u01a1ng Tây nh\u01b0ng v\u1eabn gi\u1eef \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ea5t riêng c\u1ee7a v\u0103n hóa Nh\u1eadt. M\u1ed7i mùa \u1edf Hokkaido \u0111\u1ec1u mang m\u1ed9t v\u1ebb \u0111\u1eb9p khác nhau, mùa xuân hoa \u0111ào n\u1edf th\u1eafm, mùa h\u1ea1 muôn hoa khoe s\u1eafc, mùa thu r\u1ee3p s\u1eafc lá vàng lá \u0111\u1ecf còn mùa \u0111ông tuy\u1ebft r\u01a1i tr\u1eafng xóa. <br \/> <br \/> Furano – m\u1ed9t trong 13 \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn thu hút nh\u1ea5t n\u01b0\u1edbc Nh\u1eadt chính là n\u01a1i ph\u1ea3i \u0111\u1ebfn c\u1ee7a b\u1ea5t k\u1ef3 du khách nào. N\u01a1i \u0111ây có nh\u1eefng nông tr\u1ea1i tr\u1ed3ng hoa v\u1edbi r\u1ea5t nhi\u1ec1u ch\u1ee7ng lo\u1ea1i, n\u1ed5i b\u1eadt nh\u1ea5t là o\u1ea3i h\u01b0\u01a1ng tím ngát n\u1edf r\u1ed9 vào gi\u1eefa tháng 6 - gi\u1eefa tháng 8. Nh\u1eefng cánh \u0111\u1ed3ng hoa o\u1ea3i h\u01b0\u01a1ng, th\u1ee7y tiên và cúc v\u1ea1n th\u1ecd r\u1ed9ng l\u1edbn \u0111\u1ee7 s\u1eafc màu làm nên nh\u1eefng vành \u0111ai hoa \u0111\u1eb9p nh\u01b0 tranh v\u1ebd. Các thành ph\u1ed1 lân c\u1eadn nh\u01b0 Biei, Kamifurano… c\u0169ng có nhi\u1ec1u \u0111i\u1ec3m h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0: các l\u1ec5 h\u1ed9i t\u1ed5 ch\u1ee9c quanh n\u0103m nh\u01b0 cu\u1ed9c thi ch\u1ea1y \u0111ua marathon, l\u1ec5 h\u1ed9i tuy\u1ebft; các ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng th\u1ec3 thao \u0111a d\u1ea1ng: \u0111\u1ea1p xe, trecking, chèo cano, v\u01b0\u1ee3t thác, câu cá, câu cá, ng\u1eafm c\u1ea3nh t\u1eeb khinh khí c\u1ea7u, t\u1eafm suôi n\u01b0\u1edbc nóng... <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/furano_4.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, Hokkaido c&ograve;n n\u1ed5i ti\u1ebfng l&agrave; v&ugrave;ng c&oacute; nhi\u1ec1u h\u1ea3i s\u1ea3n t\u01b0\u01a1i ngon nh\u1ea5t Nh\u1eadt B\u1ea3n v\u1edbi c&aacute;c \u0111\u1eb7c s\u1ea3n: cua Hanasaki, cua tuy\u1ebft, cua Ho&agrave;ng \u0110\u1ebf, m\u1ef1c, tr\u1ee9ng c&aacute; h\u1ed3i, nh&iacute;m bi\u1ec3n v&agrave; s&ograve; \u0111i\u1ec7p&hellip; Sau bu\u1ed5i g\u1eb7p m\u1eb7t, c\u1ea3 hai b&ecirc;n s\u1ebd ti\u1ebfp t\u1ee5c l&ecirc;n ph\u01b0\u01a1ng &aacute;n h\u1ee3p t&aacute;c \u0111\u1ec3 c&ugrave;ng x&acirc;y d\u1ef1ng nh\u1eefng tour tuy\u1ebfn h\u1ea5p d\u1eabn d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho du kh&aacute;ch Vi\u1ec7t \u0111\u1ec3 chu\u1ea9n b\u1ecb cho m&ugrave;a xu&acirc;n v&agrave; m&ugrave;a h&egrave; n\u0103m 2018 &ndash; hai m&ugrave;a du l\u1ecbch cao \u0111i\u1ec3m nh\u1ea5t trong n\u0103m. &nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/furano_4.jpg' title='Vietravel g\u1eb7p g\u1ee1 lãnh \u0111\u1ea1o các t\u1ec9nh thu\u1ed9c vùng Hokkaido (Nh\u1eadt B\u1ea3n) phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi' alt='Vietravel g\u1eb7p g\u1ee1 lãnh \u0111\u1ea1o các t\u1ec9nh thu\u1ed9c vùng Hokkaido (Nh\u1eadt B\u1ea3n) phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Ngoài ra, Hokkaido còn n\u1ed5i ti\u1ebfng là vùng có nhi\u1ec1u h\u1ea3i s\u1ea3n t\u01b0\u01a1i ngon nh\u1ea5t Nh\u1eadt B\u1ea3n v\u1edbi các \u0111\u1eb7c s\u1ea3n: cua Hanasaki, cua tuy\u1ebft, cua Hoàng \u0110\u1ebf, m\u1ef1c, tr\u1ee9ng cá h\u1ed3i, nhím bi\u1ec3n và sò \u0111i\u1ec7p… Sau bu\u1ed5i g\u1eb7p m\u1eb7t, c\u1ea3 hai bên s\u1ebd ti\u1ebfp t\u1ee5c lên ph\u01b0\u01a1ng án h\u1ee3p tác \u0111\u1ec3 cùng xây d\u1ef1ng nh\u1eefng tour tuy\u1ebfn h\u1ea5p d\u1eabn dành riêng cho du khách Vi\u1ec7t \u0111\u1ec3 chu\u1ea9n b\u1ecb cho mùa xuân và <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-he.aspx' title='mùa hè'>mùa hè<\/a> n\u0103m 2018 – hai mùa <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> cao \u0111i\u1ec3m nh\u1ea5t trong n\u0103m.  <\/div> <\/li>" }, "19": { "title": "C\u00f4ng b\u1ed1 th\u00f4ng tin v\u1ec1 vi\u1ec7c Giao d\u1ecbch mua l\u1ea1i c\u1ed5 phi\u1ebfu qu\u1ef9", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/Vietravel_30.jpg' alt='Công b\u1ed1 thông tin v\u1ec1 vi\u1ec7c Giao d\u1ecbch mua l\u1ea1i c\u1ed5 phi\u1ebfu qu\u1ef9' title='Công b\u1ed1 thông tin v\u1ec1 vi\u1ec7c Giao d\u1ecbch mua l\u1ea1i c\u1ed5 phi\u1ebfu qu\u1ef9'\/><span", "content": "" }, "20": { "title": "PH\u00da QU\u1ed0C \u2013 \u0110I HO\u00c0I KH\u00d4NG \u201cCH\u00c1N\u201d!", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/thumbnail_12.jpg' alt='PHÚ QU\u1ed0C – \u0110I HOÀI KHÔNG “CHÁN”!' title='PHÚ QU\u1ed0C – \u0110I HOÀI KHÔNG “CHÁN”!'\/><span>13\/11\/2017<\/span><p>Hãy t\u1ea1m quên Bãi Dài, Bãi S", "content": "<li><h2>Hòn Móng Tay, \u0111\u1ebfn là \u0111\u1ec3 quay l\u1ea1i<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_hon_mong_tay.jpg' title='Hòn Móng Tay, \u0111\u1ebfn là \u0111\u1ec3 quay l\u1ea1i<br\/><div style="text-align: justify;">H&ograve;n M&oacute;ng Tay n\u1eb1m \u1edf ph&iacute;a Nam, c&aacute;ch huy\u1ec7n \u0111\u1ea3o Ph&uacute; Qu\u1ed1c kho\u1ea3ng 14km. \u0110\u1ea3o n\u1eb1m khu\u1ea5t so v\u1edbi \u0111\u01b0\u1eddng v\u1eadn chuy\u1ec3n h&agrave;ng h\u1ea3i v&agrave; &iacute;t t&agrave;u b&egrave; qua l\u1ea1i, do \u0111&oacute; n&oacute; \u0111&atilde; tr\u1edf th&agrave;nh hoang \u0111\u1ea3o \u0111&uacute;ng ngh\u0129a n&ecirc;n c&ograve;n \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1ecdi l&agrave; &ldquo;h&ograve;n c&ocirc; \u0111\u01a1n&rdquo;. \u0110\u1eb7t nh\u1eefng b\u01b0\u1edbc ch&acirc;n \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n l&ecirc;n h&ograve;n M&oacute;ng Tay, b\u1ea1n s\u1ebd cho&aacute;ng ng\u1ee3p v\u1edbi khung c\u1ea3nh \u0111\u1eb9p m&ecirc; h\u1ed3n c\u1ee7a &ldquo;thi&ecirc;n \u0111\u01b0\u1eddng Maldives phi&ecirc;n b\u1ea3n Vi\u1ec7t&rdquo; hi\u1ec7n ra tr\u01b0\u1edbc m\u1eaft.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_hon_mong_tay.jpg' title='Hòn Móng Tay, \u0111\u1ebfn là \u0111\u1ec3 quay l\u1ea1i' alt='Hòn Móng Tay, \u0111\u1ebfn là \u0111\u1ec3 quay l\u1ea1i'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Hòn Móng Tay n\u1eb1m \u1edf phía Nam, cách huy\u1ec7n \u0111\u1ea3o Phú Qu\u1ed1c kho\u1ea3ng 14km. \u0110\u1ea3o n\u1eb1m khu\u1ea5t so v\u1edbi \u0111\u01b0\u1eddng v\u1eadn chuy\u1ec3n hàng h\u1ea3i và ít tàu bè qua l\u1ea1i, do \u0111ó nó \u0111ã tr\u1edf thành hoang \u0111\u1ea3o \u0111úng ngh\u0129a nên còn \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1ecdi là “hòn cô \u0111\u01a1n”. \u0110\u1eb7t nh\u1eefng b\u01b0\u1edbc chân \u0111\u1ea7u tiên lên hòn Móng Tay, b\u1ea1n s\u1ebd choáng ng\u1ee3p v\u1edbi khung c\u1ea3nh \u0111\u1eb9p mê h\u1ed3n c\u1ee7a “thiên \u0111\u01b0\u1eddng Maldives phiên b\u1ea3n Vi\u1ec7t” hi\u1ec7n ra tr\u01b0\u1edbc m\u1eaft. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_hon_mong_tay.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">N\u01a1i \u0111&acirc;y, l&agrave;n n\u01b0\u1edbc trong v\u1eaft xanh m&agrave;u ng\u1ecdc b&iacute;ch c&ugrave;ng d\u1ea3i c&aacute;t ph\u1eb3ng m\u1ecbn m&agrave;ng tr\u1ea3i d&agrave;i nh\u01b0 kh&uacute;c t&igrave;nh ca ru ta v\u1ec1 mi\u1ec1n bi\u1ec3n xanh &ecirc;m d\u1ecbu. H&agrave;ng d\u1eeba nghi&ecirc;ng nghi&ecirc;ng soi b&oacute;ng \u0111\u1eb9p t\u1ef1a ch\u1ed1n thi&ecirc;n d\u01b0\u01a1ngd. Nh\u1eefng phi\u1ebfn \u0111&aacute; \u0111\u1ed9c \u0111&aacute;o c&oacute; h&igrave;nh th&ugrave; l\u1ea1 m\u1eaft, nh\u1eefng r\u1ea1n san h&ocirc; \u0111\u1ea7y s\u1eafc m&agrave;u v&agrave; t\u1eebng \u0111&agrave;n c&aacute; tung t\u0103ng b\u01a1i l\u1ed9i... T\u1ea5t c\u1ea3 c&ugrave;ng h&ograve;a quy\u1ec7n, v\u1ebd n&ecirc;n b\u1ee9c tranh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tuy\u1ec7t m\u1ef9 ch\u1eb3ng c&oacute; ng&ocirc;n t\u1eeb n&agrave;o c&oacute; th\u1ec3 di\u1ec5n t\u1ea3 tr\u1ecdn v\u1eb9n.<br \/> N\u01b0\u1edbc bi\u1ec3n \u1edf h&ograve;n M&oacute;ng Tay r\u1ea5t trong v&agrave; c&oacute; nh\u1eefng s\u1eafc xanh kh&aacute;c nhau, chuy\u1ec3n ti\u1ebfp ho&agrave;n h\u1ea3o t\u1eeb nh\u1ea1t sang \u0111\u1eadm h\u01a1n v\u1ec1 ph&iacute;a bi\u1ec3n xa. M\u1eb7t n\u01b0\u1edbc trong c&ugrave;ng ti\u1ebfp x&uacute;c v\u1edbi b\u1edd c&aacute;t c&oacute; m&agrave;u xanh \u0111\u01b0\u1ee3c pha tr\u1ed9n gi\u1eefa m&agrave;u l\u1ee5c v&agrave; xanh da tr\u1eddi, h\u1ec7t nh\u01b0 m&agrave;u s\u1eafc c\u1ee7a ly cocktail b\u1ea1c h&agrave; m&aacute;t l\u1ea1nh. L\u1edbp n\u01b0\u1edbc ti\u1ebfp theo s&acirc;u h\u01a1n c&oacute; m&agrave;u xanh bi\u1ec3n m&aacute;t l&agrave;nh. Ph&iacute;a ngo&agrave;i c&ugrave;ng l&agrave; m&agrave;u xanh \u0111\u1eadm th\u0103m th\u1eb3m v\u1eeba b&iacute; \u1ea9n quy\u1ebfn r\u0169, v\u1eeba m\u01a1 m&agrave;ng. Bi\u1ec3n trong v&agrave; s\u1ea1ch t\u1edbi n\u1ed7i d\u01b0\u1eddng nh\u01b0 c&oacute; th\u1ec3 nh&igrave;n th\u1ea5y h\u1ebft t\u1eebng h\u1ea1t c&aacute;t nh\u1ecf li ti d\u01b0\u1edbi ch&acirc;n, t\u1eebng \u0111&agrave;n c&aacute; n&ocirc; \u0111&ugrave;a b&ecirc;n r\u1ea1n san h&ocirc; l\u1ed9ng l\u1eaby.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_hon_mong_tay.jpg' title='PHÚ QU\u1ed0C – \u0110I HOÀI KHÔNG “CHÁN”!' alt='PHÚ QU\u1ed0C – \u0110I HOÀI KHÔNG “CHÁN”!'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">N\u01a1i \u0111ây, làn n\u01b0\u1edbc trong v\u1eaft xanh màu ng\u1ecdc bích cùng d\u1ea3i cát ph\u1eb3ng m\u1ecbn màng tr\u1ea3i dài nh\u01b0 khúc tình ca ru ta v\u1ec1 mi\u1ec1n bi\u1ec3n xanh êm d\u1ecbu. Hàng d\u1eeba nghiêng nghiêng soi bóng \u0111\u1eb9p t\u1ef1a ch\u1ed1n thiên d\u01b0\u01a1ngd. Nh\u1eefng phi\u1ebfn \u0111á \u0111\u1ed9c \u0111áo có hình thù l\u1ea1 m\u1eaft, nh\u1eefng r\u1ea1n san hô \u0111\u1ea7y s\u1eafc màu và t\u1eebng \u0111àn cá tung t\u0103ng b\u01a1i l\u1ed9i... T\u1ea5t c\u1ea3 cùng hòa quy\u1ec7n, v\u1ebd nên b\u1ee9c tranh thiên nhiên tuy\u1ec7t m\u1ef9 ch\u1eb3ng có ngôn t\u1eeb nào có th\u1ec3 di\u1ec5n t\u1ea3 tr\u1ecdn v\u1eb9n.<br \/> N\u01b0\u1edbc bi\u1ec3n \u1edf hòn Móng Tay r\u1ea5t trong và có nh\u1eefng s\u1eafc xanh khác nhau, chuy\u1ec3n ti\u1ebfp hoàn h\u1ea3o t\u1eeb nh\u1ea1t sang \u0111\u1eadm h\u01a1n v\u1ec1 phía bi\u1ec3n xa. M\u1eb7t n\u01b0\u1edbc trong cùng ti\u1ebfp xúc v\u1edbi b\u1edd cát có màu xanh \u0111\u01b0\u1ee3c pha tr\u1ed9n gi\u1eefa màu l\u1ee5c và xanh da tr\u1eddi, h\u1ec7t nh\u01b0 màu s\u1eafc c\u1ee7a ly cocktail b\u1ea1c hà mát l\u1ea1nh. L\u1edbp n\u01b0\u1edbc ti\u1ebfp theo sâu h\u01a1n có màu xanh bi\u1ec3n mát lành. Phía ngoài cùng là màu xanh \u0111\u1eadm th\u0103m th\u1eb3m v\u1eeba bí \u1ea9n quy\u1ebfn r\u0169, v\u1eeba m\u01a1 màng. Bi\u1ec3n trong và s\u1ea1ch t\u1edbi n\u1ed7i d\u01b0\u1eddng nh\u01b0 có th\u1ec3 nhìn th\u1ea5y h\u1ebft t\u1eebng h\u1ea1t cát nh\u1ecf li ti d\u01b0\u1edbi chân, t\u1eebng \u0111àn cá nô \u0111ùa bên r\u1ea1n san hô l\u1ed9ng l\u1eaby. <\/div> <\/li><li><h2>S\u1ef1 k\u1ef3 di\u1ec7u mang tên Hòn G\u1ea7m Ghì<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_hon_gam_ghi.jpg' title='S\u1ef1 k\u1ef3 di\u1ec7u mang tên Hòn G\u1ea7m Ghì<br\/><div style="text-align: justify;">C&ograve;n g\u1ecdi l&agrave; h&ograve;n D\u0103m Ngang thu\u1ed9c qu\u1ea7n \u0111\u1ea3o An Th\u1edbi, m\u1ed7i ph&uacute;t gi&acirc;y \u1edf h&ograve;n \u0111\u1ea3o m\u1edbi toanh n&agrave;y s\u1ebd mang \u0111\u1ebfn b\u1ea1n nh\u1eefng kho\u1ea3nh kh\u1eafc th\u1eadt tuy\u1ec7t v\u1eddi. N\u01b0\u1edbc bi\u1ec3n \u1edf \u0111&acirc;y xanh nh\u01b0 ng\u1ecdc b&iacute;ch, trong veo \u0111\u1ebfn m\u1ee9c c&oacute; th\u1ec3 nh&igrave;n th\u1ea5y \u0111&aacute;y bi\u1ec3n v&agrave; c\u1ea3 nh\u1eefng r\u1ea1n san h&ocirc; nhi\u1ec1u m&agrave;u s\u1eafc. B\u1edd bi\u1ec3n u\u1ed1n l\u01b0\u1ee3n v\u1edbi c&aacute;t tr\u1eafng tinh l\u1ea5p l&aacute;nh m\u1ec1m m\u1ecbn &ocirc;m l\u1ea5y h&agrave;ng d\u1eeba r&igrave; r&agrave;o trong gi&oacute;.&nbsp;<br \/> N\u01a1i \u0111&acirc;y c&oacute; r\u1ea5t nhi\u1ec1u nh\u1eefng t\u1ea3ng \u0111&aacute; to, khi s&oacute;ng bi\u1ec3n x&ocirc; v&agrave;o b\u1ecdt tung tr\u1eafng x&oacute;a l&agrave;m cho khung c\u1ea3nh th&ecirc;m ph\u1ea7n hoang s\u01a1. Tr&ecirc;n b\u1edd bi\u1ec3n hi\u1ebfm d\u1ea5u ch&acirc;n ng\u01b0\u1eddi, h&atilde;y th\u01b0 th\u1ea3 \u0111i d\u1ea1o tr&ecirc;n b\u1edd c&aacute;t tr\u1eafng, \u0111\u1ec3 t\u1eebng c\u01a1n s&oacute;ng x&ocirc; nh\u1eb9 v&agrave;o \u0111&ocirc;i ch&acirc;n tr\u1ea7n m\u1edbi m\u1edbi l&atilde;ng m\u1ea1n l&agrave;m sao! M&ecirc; kh&aacute;m ph&aacute;, b\u1ea1n c&oacute; th\u1ec3 th\u1eed s\u1ee9c v\u1edbi m&ocirc;n l\u1eb7n bi\u1ec3n ng\u1eafm san h&ocirc;. Nh\u1eefng r\u1ea1n san h&ocirc; l\u1edbn \u0111\u1ea7y m&agrave;u s\u1eafc n\u1eb1m r\u1ea5t g\u1ea7n b\u1edd c&ugrave;ng \u0111&agrave;n c&aacute; l\u1ed9i tung t\u0103ng qu\u1ea3 th\u1eadt l&agrave; m\u1ed9t th\u1ee7y cung tuy\u1ec7t \u0111\u1eb9p kh&ocirc;ng \u0111&acirc;u s&aacute;nh b\u1eb1ng.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_hon_gam_ghi.jpg' title='S\u1ef1 k\u1ef3 di\u1ec7u mang tên Hòn G\u1ea7m Ghì' alt='S\u1ef1 k\u1ef3 di\u1ec7u mang tên Hòn G\u1ea7m Ghì'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Còn g\u1ecdi là hòn D\u0103m Ngang thu\u1ed9c qu\u1ea7n \u0111\u1ea3o An Th\u1edbi, m\u1ed7i phút giây \u1edf hòn \u0111\u1ea3o m\u1edbi toanh này s\u1ebd mang \u0111\u1ebfn b\u1ea1n nh\u1eefng kho\u1ea3nh kh\u1eafc th\u1eadt tuy\u1ec7t v\u1eddi. N\u01b0\u1edbc bi\u1ec3n \u1edf \u0111ây xanh nh\u01b0 ng\u1ecdc bích, trong veo \u0111\u1ebfn m\u1ee9c có th\u1ec3 nhìn th\u1ea5y \u0111áy bi\u1ec3n và c\u1ea3 nh\u1eefng r\u1ea1n san hô nhi\u1ec1u màu s\u1eafc. B\u1edd bi\u1ec3n u\u1ed1n l\u01b0\u1ee3n v\u1edbi cát tr\u1eafng tinh l\u1ea5p lánh m\u1ec1m m\u1ecbn ôm l\u1ea5y hàng d\u1eeba rì rào trong gió. <br \/> N\u01a1i \u0111ây có r\u1ea5t nhi\u1ec1u nh\u1eefng t\u1ea3ng \u0111á to, khi sóng bi\u1ec3n xô vào b\u1ecdt tung tr\u1eafng xóa làm cho khung c\u1ea3nh thêm ph\u1ea7n hoang s\u01a1. Trên b\u1edd bi\u1ec3n hi\u1ebfm d\u1ea5u chân ng\u01b0\u1eddi, hãy th\u01b0 th\u1ea3 \u0111i d\u1ea1o trên b\u1edd cát tr\u1eafng, \u0111\u1ec3 t\u1eebng c\u01a1n sóng xô nh\u1eb9 vào \u0111ôi chân tr\u1ea7n m\u1edbi m\u1edbi lãng m\u1ea1n làm sao! Mê khám phá, b\u1ea1n có th\u1ec3 th\u1eed s\u1ee9c v\u1edbi môn l\u1eb7n bi\u1ec3n ng\u1eafm san hô. Nh\u1eefng r\u1ea1n san hô l\u1edbn \u0111\u1ea7y màu s\u1eafc n\u1eb1m r\u1ea5t g\u1ea7n b\u1edd cùng \u0111àn cá l\u1ed9i tung t\u0103ng qu\u1ea3 th\u1eadt là m\u1ed9t th\u1ee7y cung tuy\u1ec7t \u0111\u1eb9p không \u0111âu sánh b\u1eb1ng. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4_hon_gam_ghi.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Th&uacute; v\u1ecb kh&ocirc;ng k&eacute;m l&agrave; c&acirc;u c&aacute;. Ch\u1ec9 c\u1ea7n th\u1ea3 m\u1ed3i, ng\u1ed3i ch\u1edd \u0111\u1ee3i trong ph&uacute;t ch\u1ed1c b\u1ea1n s\u1ebd t&oacute;m \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng ch&uacute; c&aacute; h&aacute;o \u0103n. Ch\u1ea3 m\u1ea5y ch\u1ed1c m&agrave; \u0111\u1ea7u x&ocirc; c&aacute;, v&agrave; chi\u1ebfn l\u1ee3i ph\u1ea9m mang v\u1ec1 s\u1ebd c&ugrave;ng &ldquo;g&oacute;p vui&rdquo; cho m\u1ed9t b\u1eefa ti\u1ec7c h\u1ea3i s\u1ea3n th\u1ecbnh so\u1ea1n tr&ecirc;n hoang \u0111\u1ea3o. Nh\u1edb th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u1ea3i s\u1ea3n t\u01b0\u01a1i ngon nh\u01b0 gh\u1eb9, c&aacute;c lo\u1ea1i \u1ed1c, c&aacute; bi\u1ec3n, nhum&hellip; t\u01b0\u01a1i roi r&oacute;i m&agrave; gi&aacute; r\u1ebb \u0111\u1ebfn b\u1ea5t ng\u1edd. Ch\u1eafc ch\u1eafn b\u1ea1n s\u1ebd c&oacute; nh\u1eefng gi&acirc;y ph&uacute;t s\u1ea3ng kho&aacute;i gi\u1eefa thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoang s\u01a1 v&agrave; n\u1ea1p \u0111\u1ea7y n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng cho nh\u1eefng th&aacute;ng cu\u1ed1i n\u0103m b\u1ed9n b\u1ec1.<br \/> <em>(\u1ea2nh: Internet)&nbsp;<\/em><\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4_hon_gam_ghi.jpg' title='PHÚ QU\u1ed0C – \u0110I HOÀI KHÔNG “CHÁN”!' alt='PHÚ QU\u1ed0C – \u0110I HOÀI KHÔNG “CHÁN”!'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Thú v\u1ecb không kém là câu cá. Ch\u1ec9 c\u1ea7n th\u1ea3 m\u1ed3i, ng\u1ed3i ch\u1edd \u0111\u1ee3i trong phút ch\u1ed1c b\u1ea1n s\u1ebd tóm \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng chú cá háo \u0103n. Ch\u1ea3 m\u1ea5y ch\u1ed1c mà \u0111\u1ea7u xô cá, và chi\u1ebfn l\u1ee3i ph\u1ea9m mang v\u1ec1 s\u1ebd cùng “góp vui” cho m\u1ed9t b\u1eefa ti\u1ec7c h\u1ea3i s\u1ea3n th\u1ecbnh so\u1ea1n trên hoang \u0111\u1ea3o. Nh\u1edb th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u1ea3i s\u1ea3n t\u01b0\u01a1i ngon nh\u01b0 gh\u1eb9, các lo\u1ea1i \u1ed1c, cá bi\u1ec3n, nhum… t\u01b0\u01a1i roi rói mà giá r\u1ebb \u0111\u1ebfn b\u1ea5t ng\u1edd. Ch\u1eafc ch\u1eafn b\u1ea1n s\u1ebd có nh\u1eefng giây phút s\u1ea3ng khoái gi\u1eefa thiên nhiên hoang s\u01a1 và n\u1ea1p \u0111\u1ea7y n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng cho nh\u1eefng tháng cu\u1ed1i n\u0103m b\u1ed9n b\u1ec1.<br \/> <em>(\u1ea2nh: Internet) <\/em><\/div> <\/li>" }, "21": { "title": "FESTIVAL HOA \u0110\u00c0 L\u1ea0T \u2013 \u0110\u1eaeM SAY S\u1eaeC HOA PH\u1ed0 N\u00daI", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/thumbnail_13.jpg' alt='FESTIVAL HOA \u0110À L\u1ea0T – \u0110\u1eaeM SAY S\u1eaeC HOA PH\u1ed0 NÚI' title='FESTIVAL HOA \u0110À L\u1ea0T – \u0110\u1eaeM SAY S\u1eaeC HOA PH\u1ed0 NÚI'\/><span>13\/11\/2017<\/span><p>T", "content": "<li><h2>“Hoa \u0110à L\u1ea1t - k\u1ebft tinh k\u1ef3 di\u1ec7u t\u1eeb \u0111\u1ea5t lành”<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_festival_hoa.jpg' title='“Hoa \u0110à L\u1ea1t - k\u1ebft tinh k\u1ef3 di\u1ec7u t\u1eeb \u0111\u1ea5t lành”<br\/><div style="text-align: justify;">D\u1ef1 ki\u1ebfn t\u1eeb 23 - 27\/12, t\u1ea1i Tp. \u0110&agrave; L\u1ea1t, Tp. B\u1ea3o L\u1ed9c v&agrave; m\u1ed9t s\u1ed1 \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng trong t\u1ec9nh L&acirc;m \u0110\u1ed3ng, Festival Hoa \u0110&agrave; L\u1ea1t l\u1ea7n th\u1ee9 7 - 2017 s\u1ebd di\u1ec5n ra. Tham d\u1ef1 Festival, ngo&agrave;i vi\u1ec7c chi&ecirc;m ng\u01b0\u1ee1ng c&aacute;c lo\u1ea1i hoa, c&aacute;c b\u1ea1n c&ograve;n tham gia h&agrave;ng ch\u1ee5c s\u1ef1 ki\u1ec7n kh&aacute;c nh\u01b0: th\u01b0\u1edfng tr&agrave;, \u0111&ecirc;m h\u1ed9i r\u01b0\u1ee3u vang, v\u1ebd tranh, c&aacute;c bu\u1ed5i ca nh\u1ea1c c&ugrave;ng nh\u01b0 ngh\u1ec7 s\u0129 n\u1ed5i ti\u1ebfng hay c&aacute;c h\u1ed9i th\u1ea3o v\u1ec1 ch&egrave;, t\u01a1 l\u1ee5a&hellip; V\u1edbi ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh &nbsp;&ldquo;\u0110&agrave; L\u1ea1t kh&oacute;i s\u01b0\u01a1ng&rdquo;, c&aacute;c b\u1ea1n c&ograve;n \u0111\u01b0\u1ee3c th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c nh\u1eefng b\u1ea3n t&igrave;nh ca l&atilde;ng m\u1ea1n v\u1ec1 x\u1ee9 s\u1edf ng&agrave;n hoa, \u0111\u1ec3 r\u1ed3i quy\u1ebfn luy\u1ebfn, y&ecirc;u th\u01b0\u01a1ng&hellip; v&agrave; kh&ocirc;ng mu\u1ed1n d\u1eddi g&oacute;t b\u01b0\u1edbc \u0111i n\u1eefa!<br \/> \u0110i\u1ec3m m\u1edbi c\u1ee7a L\u1ec5 h\u1ed9i n\u0103m nay ch&iacute;nh l&agrave; l\u1ea7n \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n &ldquo;Tu\u1ea7n V\u0103n h&oacute;a Tr&agrave; L&acirc;m \u0110\u1ed3ng&rdquo; sau 5 l\u1ea7n t\u1ed5 ch\u1ee9c ri&ecirc;ng s\u1ebd ch&iacute;nh th\u1ee9c k\u1ebft h\u1ee3p t\u1ed5 ch\u1ee9c th&agrave;nh m\u1ed9t trong nh\u1eefng n\u1ed9i dung c\u1ee7a Festival Hoa \u0110&agrave; L\u1ea1t. M\u1ed9t s\u1ed1 ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh h\u1ea5p d\u1eabn &nbsp;kh&aacute;c di\u1ec5n ra trong L\u1ec5 h\u1ed9i nh\u01b0: \u0110&ecirc;m R\u01b0\u1ee3u Vang \u0110&agrave; L\u1ea1t v&agrave; ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh &ldquo;Th\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 mi\u1ec1n \u0111\u1ea5t l\u1ea1nh&rdquo;; \u0110&ecirc;m h\u1ed9i T\u01a1 &ndash; Tr&agrave;; Tu\u1ea7n L\u1ec5 th\u1eddi trang &aacute;o d&agrave;i L\u1ee5a v&agrave; \u0110&ecirc;m h\u1ed9i \u0111\u01b0\u1ee3c mong ch\u1edd nh\u1ea5t: &ldquo;\u0110&agrave; L\u1ea1t &ndash; K\u1ebft tinh k\u1ef3 di\u1ec7u t\u1eeb \u0111\u1ea5t l&agrave;nh&rdquo;&hellip;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_festival_hoa.jpg' title='“Hoa \u0110à L\u1ea1t - k\u1ebft tinh k\u1ef3 di\u1ec7u t\u1eeb \u0111\u1ea5t lành”' alt='“Hoa \u0110à L\u1ea1t - k\u1ebft tinh k\u1ef3 di\u1ec7u t\u1eeb \u0111\u1ea5t lành”'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">D\u1ef1 ki\u1ebfn t\u1eeb 23 - 27\/12, t\u1ea1i Tp. <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-lat.aspx' title='\u0110à L\u1ea1t'>\u0110à L\u1ea1t<\/a>, Tp. B\u1ea3o L\u1ed9c và m\u1ed9t s\u1ed1 \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng trong t\u1ec9nh Lâm \u0110\u1ed3ng, Festival Hoa \u0110à L\u1ea1t l\u1ea7n th\u1ee9 7 - 2017 s\u1ebd di\u1ec5n ra. Tham d\u1ef1 Festival, ngoài vi\u1ec7c chiêm ng\u01b0\u1ee1ng các lo\u1ea1i hoa, các b\u1ea1n còn tham gia hàng ch\u1ee5c s\u1ef1 ki\u1ec7n khác nh\u01b0: th\u01b0\u1edfng trà, \u0111êm h\u1ed9i r\u01b0\u1ee3u vang, v\u1ebd tranh, các bu\u1ed5i ca nh\u1ea1c cùng nh\u01b0 ngh\u1ec7 s\u0129 n\u1ed5i ti\u1ebfng hay các h\u1ed9i th\u1ea3o v\u1ec1 chè, t\u01a1 l\u1ee5a… V\u1edbi ch\u01b0\u01a1ng trình  “\u0110à L\u1ea1t khói s\u01b0\u01a1ng”, các b\u1ea1n còn \u0111\u01b0\u1ee3c th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c nh\u1eefng b\u1ea3n tình ca lãng m\u1ea1n v\u1ec1 x\u1ee9 s\u1edf ngàn hoa, \u0111\u1ec3 r\u1ed3i quy\u1ebfn luy\u1ebfn, yêu th\u01b0\u01a1ng… và không mu\u1ed1n d\u1eddi gót b\u01b0\u1edbc \u0111i n\u1eefa!<br \/> \u0110i\u1ec3m m\u1edbi c\u1ee7a L\u1ec5 h\u1ed9i n\u0103m nay chính là l\u1ea7n \u0111\u1ea7u tiên “Tu\u1ea7n V\u0103n hóa Trà Lâm \u0110\u1ed3ng” sau 5 l\u1ea7n t\u1ed5 ch\u1ee9c riêng s\u1ebd chính th\u1ee9c k\u1ebft h\u1ee3p t\u1ed5 ch\u1ee9c thành m\u1ed9t trong nh\u1eefng n\u1ed9i dung c\u1ee7a Festival Hoa \u0110à L\u1ea1t. M\u1ed9t s\u1ed1 ch\u01b0\u01a1ng trình h\u1ea5p d\u1eabn  khác di\u1ec5n ra trong L\u1ec5 h\u1ed9i nh\u01b0: \u0110êm R\u01b0\u1ee3u Vang \u0110à L\u1ea1t và ch\u01b0\u01a1ng trình “Th\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 mi\u1ec1n \u0111\u1ea5t l\u1ea1nh”; \u0110êm h\u1ed9i T\u01a1 – Trà; Tu\u1ea7n L\u1ec5 th\u1eddi trang áo dài L\u1ee5a và \u0110êm h\u1ed9i \u0111\u01b0\u1ee3c mong ch\u1edd nh\u1ea5t: “\u0110à L\u1ea1t – K\u1ebft tinh k\u1ef3 di\u1ec7u t\u1eeb \u0111\u1ea5t lành”…<\/div> <\/li><li><h2>\u0110à L\u1ea1t & nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn “c\u1ee9 \u0111i và c\u1ee9 mãi yêu”<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_festival hoa .jpg' title='\u0110à L\u1ea1t & nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn “c\u1ee9 \u0111i và c\u1ee9 mãi yêu”<br\/><div style="text-align: justify;">T&ocirc;i c&oacute; m\u1ea5y \u0111\u1ee9a b\u1ea1n \u1edf S&agrave;i G&ograve;n, ch&uacute;ng n&oacute; b\u1ea3o n\u0103m n&agrave;o c\u0169ng ph\u1ea3i \u0111i \u0110&agrave; L\u1ea1t, c&oacute; n\u0103m th\u1eadm ch&iacute; ph\u1ea3i \u0111i m\u1ea5y l\u1ea7n. Festival hoa l\u1ea7n n&agrave;y, ch\u1eafc c\u0169ng x&aacute;ch balo l&ecirc;n \u0111i ti\u1ebfp! M&agrave; \u0111i \u0110&agrave; L\u1ea1t l\u1ec5 h\u1ed9i hoa, th&igrave; &ldquo;check-in&rdquo; \u1edf \u0111&acirc;u cho ch\u1ea5t nh\u1ec9? \u0110&oacute; l&agrave; qu\u1ea3ng tr\u01b0\u1eddng L&acirc;m Vi&ecirc;n, Ga \u0110&agrave; L\u1ea1t, \u0111\u01b0\u1eddng h\u1ea7m \u0110\u1ea5t S&eacute;t hay nh\u1eefng homestay m\u1edbi &ldquo;tinh&rdquo;, m\u1ea5y qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; &ldquo;x\u1ecbn x\u1ecbn&rdquo;&hellip;<br \/> K\u1ec3 ra th&igrave; ch\u1eafc m&atilde;i kh&ocirc;ng h\u1ebft n\u1ed5i! M&agrave; n\u1ebfu l&agrave; ng\u01b0\u1eddi m&ecirc; c&aacute;i xanh m&aacute;t c\u1ee7a c&acirc;y c\u1ed1i, c&aacute;i l&atilde;ng \u0111&atilde;ng th\u01a1 m\u1ed9ng c\u1ee7a n&uacute;i \u0111\u1ed3i, th&igrave; \u0110&agrave; L\u1ea1t ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;ng\u01b0\u1eddi t&igrave;nh ngh&igrave;n n\u0103m&rdquo; d&agrave;nh cho b\u1ea1n. \u0110&agrave; L\u1ea1t l&agrave; v\u1eady! C\u1ee9 th\u1ebf m&agrave; vi vu t\u1eeb Su\u1ed1i V&agrave;ng, Tr\u1ea1i M&aacute;t, H\u1ed3 Xu&acirc;n H\u01b0\u01a1ng, \u0111\u01b0\u1eddng h\u1ea7m \u0110\u1ea5t S&eacute;t, l&agrave;ng C&ugrave; L\u1ea7n, \u0111\u1ed3i ch&egrave; C\u1ea7u \u0110\u1ea5t&hellip; \u0111\u1ec3 th\u1ea5y \u0111\u1ea5t tr\u1eddi th&ecirc;nh thang m\u1edf ra tr\u01b0\u1edbc m\u1eb7t.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_festival hoa .jpg' title='\u0110à L\u1ea1t & nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn “c\u1ee9 \u0111i và c\u1ee9 mãi yêu”' alt='\u0110à L\u1ea1t & nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn “c\u1ee9 \u0111i và c\u1ee9 mãi yêu”'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Tôi có m\u1ea5y \u0111\u1ee9a b\u1ea1n \u1edf Sài Gòn, chúng nó b\u1ea3o n\u0103m nào c\u0169ng ph\u1ea3i \u0111i <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-lat.aspx' title='\u0110à L\u1ea1t'>\u0110à L\u1ea1t<\/a>, có n\u0103m th\u1eadm chí ph\u1ea3i \u0111i m\u1ea5y l\u1ea7n. Festival hoa l\u1ea7n này, ch\u1eafc c\u0169ng xách balo lên \u0111i ti\u1ebfp! Mà \u0111i \u0110à L\u1ea1t l\u1ec5 h\u1ed9i hoa, thì “check-in” \u1edf \u0111âu cho ch\u1ea5t nh\u1ec9? \u0110ó là qu\u1ea3ng tr\u01b0\u1eddng Lâm Viên, Ga \u0110à L\u1ea1t, \u0111\u01b0\u1eddng h\u1ea7m \u0110\u1ea5t Sét hay nh\u1eefng homestay m\u1edbi “tinh”, m\u1ea5y quán cà phê “x\u1ecbn x\u1ecbn”…<br \/> K\u1ec3 ra thì ch\u1eafc mãi không h\u1ebft n\u1ed5i! Mà n\u1ebfu là ng\u01b0\u1eddi mê cái xanh mát c\u1ee7a cây c\u1ed1i, cái lãng \u0111ãng th\u01a1 m\u1ed9ng c\u1ee7a núi \u0111\u1ed3i, thì \u0110à L\u1ea1t chính là “ng\u01b0\u1eddi tình nghìn n\u0103m” dành cho b\u1ea1n. \u0110à L\u1ea1t là v\u1eady! C\u1ee9 th\u1ebf mà vi vu t\u1eeb Su\u1ed1i Vàng, Tr\u1ea1i Mát, H\u1ed3 Xuân H\u01b0\u01a1ng, \u0111\u01b0\u1eddng h\u1ea7m \u0110\u1ea5t Sét, làng Cù L\u1ea7n, \u0111\u1ed3i chè C\u1ea7u \u0110\u1ea5t… \u0111\u1ec3 th\u1ea5y \u0111\u1ea5t tr\u1eddi thênh thang m\u1edf ra tr\u01b0\u1edbc m\u1eb7t. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4_festival hoa.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">M&agrave; th\u1ef1c ra, n\u1ebfu m\u1ed9t ng&agrave;y c\u1ea3m th\u1ea5y ch&aacute;n ch\u01b0\u1eddng, ch\u1ec9 mu\u1ed1n ngh\u1ec9 d\u01b0\u1ee1ng th&igrave; \u1edf \u0110&agrave; L\u1ea1t, kh&ocirc;ng c\u1ea7n \u0111i \u0111&acirc;u, ch\u1ec9 n\u1eb1m b&ecirc;n &ocirc; c\u1eeda s\u1ed5, h&iacute;t m\u1ed9t b\u1ee5ng th\u1eadt \u0111\u1ea7y kh&ocirc;ng kh&iacute; n\u01a1i \u0111&acirc;y th&ocirc;i c\u0169ng \u0111&atilde; th\u1ea5y&hellip; s\u01b0\u1edbng. V&agrave; c\u1ee9 th\u1ebf, \u0110&agrave; L\u1ea1t tr\u1edf th&agrave;nh n\u01a1i ai c\u0169ng ao \u01b0\u1edbc \u0111\u1ebfn th\u0103m. Ch\u01b0a \u0111i \u0111&atilde; th&iacute;ch, ch\u01b0a v\u1ec1 \u0111&atilde; nh\u1edb, v\u1ec1 r\u1ed3i th&igrave; l\u1ea1i mu\u1ed1n \u0111i th&ecirc;m.<br \/> \u0110i ch&aacute;n r\u1ed3i, h&atilde;y \u0111\u1ec3 \u0110&agrave; L\u1ea1t ti\u1ebfp \u0111&oacute;n b\u1ea1n b\u1eb1ng nh\u1eefng m&oacute;n \u0103n b&igrave;nh d\u1ecb v&ocirc; c&ugrave;ng nh\u01b0ng c&agrave;ng \u0103n c&agrave;ng ghi\u1ec1n. B&aacute;nh m&igrave; x&iacute;u m\u1ea1i \u1edf Ho&agrave;ng Di\u1ec7u, b&aacute;nh c\u0103n, b&aacute;nh \u01b0\u1edbt l&ograve;ng g&agrave; T\u0103ng B\u1ea1t H\u1ed5, \u1ed1c nh\u1ed3i th\u1ecbt Hai B&agrave; Tr\u01b0ng, nem n\u01b0\u1edbng b&agrave; H&ugrave;ng... \u0111&oacute; ch\u1ec9 m\u1edbi l&agrave; m\u1ed9t ph\u1ea7n nh\u1ecf trong c&aacute;i b\u1ea3n \u0111\u1ed3 \u1ea9m th\u1ef1c \u1edf th&agrave;nh ph\u1ed1 n&agrave;y. M\u1ed9t chuy\u1ebfn \u0111i tr\u1ecdn v\u1eb9n v\u1edbi s\u1eafc hoa, v\u1edbi c&aacute;i b&igrave;nh y&ecirc;n c\u1ee7a \u0110&agrave; L\u1ea1t v&agrave; nh\u1eefng m&oacute;n \u0103n ngon&hellip; Mu\u1ed1n \u1edf nh&agrave;, c\u0169ng ch\u1eb3ng \u0111&agrave;nh. \u0110&agrave; L\u1ea1t nh\u1ec9?<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4_festival hoa.jpg' title='FESTIVAL HOA \u0110À L\u1ea0T – \u0110\u1eaeM SAY S\u1eaeC HOA PH\u1ed0 NÚI' alt='FESTIVAL HOA \u0110À L\u1ea0T – \u0110\u1eaeM SAY S\u1eaeC HOA PH\u1ed0 NÚI'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Mà th\u1ef1c ra, n\u1ebfu m\u1ed9t ngày c\u1ea3m th\u1ea5y chán ch\u01b0\u1eddng, ch\u1ec9 mu\u1ed1n ngh\u1ec9 d\u01b0\u1ee1ng thì \u1edf <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-lat.aspx' title='\u0110à L\u1ea1t'>\u0110à L\u1ea1t<\/a>, không c\u1ea7n \u0111i \u0111âu, ch\u1ec9 n\u1eb1m bên ô c\u1eeda s\u1ed5, hít m\u1ed9t b\u1ee5ng th\u1eadt \u0111\u1ea7y không khí n\u01a1i \u0111ây thôi c\u0169ng \u0111ã th\u1ea5y… s\u01b0\u1edbng. Và c\u1ee9 th\u1ebf, \u0110à L\u1ea1t tr\u1edf thành n\u01a1i ai c\u0169ng ao \u01b0\u1edbc \u0111\u1ebfn th\u0103m. Ch\u01b0a \u0111i \u0111ã thích, ch\u01b0a v\u1ec1 \u0111ã nh\u1edb, v\u1ec1 r\u1ed3i thì l\u1ea1i mu\u1ed1n \u0111i thêm.<br \/> \u0110i chán r\u1ed3i, hãy \u0111\u1ec3 \u0110à L\u1ea1t ti\u1ebfp \u0111ón b\u1ea1n b\u1eb1ng nh\u1eefng món \u0103n bình d\u1ecb vô cùng nh\u01b0ng càng \u0103n càng ghi\u1ec1n. Bánh mì xíu m\u1ea1i \u1edf Hoàng Di\u1ec7u, bánh c\u0103n, bánh \u01b0\u1edbt lòng gà T\u0103ng B\u1ea1t H\u1ed5, \u1ed1c nh\u1ed3i th\u1ecbt Hai Bà Tr\u01b0ng, nem n\u01b0\u1edbng bà Hùng... \u0111ó ch\u1ec9 m\u1edbi là m\u1ed9t ph\u1ea7n nh\u1ecf trong cái b\u1ea3n \u0111\u1ed3 \u1ea9m th\u1ef1c \u1edf thành ph\u1ed1 này. M\u1ed9t chuy\u1ebfn \u0111i tr\u1ecdn v\u1eb9n v\u1edbi s\u1eafc hoa, v\u1edbi cái bình yên c\u1ee7a \u0110à L\u1ea1t và nh\u1eefng món \u0103n ngon… Mu\u1ed1n \u1edf nhà, c\u0169ng ch\u1eb3ng \u0111ành. \u0110à L\u1ea1t nh\u1ec9?<\/div> <\/li><li><h2>Tour Festival hoa \u0110à L\u1ea1t – giá t\u1ed1t, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_festival hoa .jpg' title='Tour Festival hoa \u0110à L\u1ea1t – giá t\u1ed1t, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng<br\/><div style="text-align: justify;">D\u1ef1 ki\u1ebfn, m\u1ed7i ng&agrave;y c&oacute; kho\u1ea3ng h\u01a1n 100.000 l\u01b0\u1ee3t kh&aacute;ch \u0111\u1ebfn \u0110&agrave; L\u1ea1t v&agrave;o d\u1ecbp Festival hoa. N\u1ebfu kh&ocirc;ng \u0111\u1eb7t d\u1ecbch v\u1ee5 t\u1eeb tr\u01b0\u1edbc, b\u1eb7n s\u1ebd g\u1eb7p nguy c\u01a1 &ldquo;ch&aacute;y ph&ograve;ng&rdquo; kh&aacute;ch s\u1ea1n ho\u1eb7c ch\u1eb7t ch&eacute;m v\u1edbi gi&aacute; &ldquo;tr&ecirc;n tr\u1eddi&rdquo;. V&igrave; th\u1ebf, \u0111\u1ec3 c\u1ed1 g\u1eafng mang \u0111\u1ebfn cho du kh&aacute;ch m\u1ee9c gi&aacute; t\u1ed1t nh\u1ea5t v&agrave; \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v&igrave; \u0111&atilde; \u0111\u1eb7t d\u1ecbch v\u1ee5 t\u1eeb nhi\u1ec1u th&aacute;ng tr\u01b0\u1edbc. H\u01a1n n\u1eefa, chi nh&aacute;nh Vietravel \u0110&agrave; L\u1ea1t tr\u1ef1c ti\u1ebfp \u0111i\u1ec1u h&agrave;nh v&agrave; ki\u1ec3m tra d\u1ecbch v\u1ee5 n&ecirc;n du kh&aacute;ch s\u1ebd c&oacute; m\u1ed9t h&agrave;nh tr&igrave;nh tham quan vui v\u1ebb v&agrave; tr\u1ecdn v\u1eb9n nh\u1ea5t.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_festival hoa .jpg' title='Tour Festival hoa \u0110à L\u1ea1t – giá t\u1ed1t, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng' alt='Tour Festival hoa \u0110à L\u1ea1t – giá t\u1ed1t, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">D\u1ef1 ki\u1ebfn, m\u1ed7i ngày có kho\u1ea3ng h\u01a1n 100.000 l\u01b0\u1ee3t khách \u0111\u1ebfn <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-lat.aspx' title='\u0110à L\u1ea1t'>\u0110à L\u1ea1t<\/a> vào d\u1ecbp Festival hoa. N\u1ebfu không \u0111\u1eb7t d\u1ecbch v\u1ee5 t\u1eeb tr\u01b0\u1edbc, b\u1eb7n s\u1ebd g\u1eb7p nguy c\u01a1 “cháy phòng” khách s\u1ea1n ho\u1eb7c ch\u1eb7t chém v\u1edbi giá “trên tr\u1eddi”. Vì th\u1ebf, \u0111\u1ec3 c\u1ed1 g\u1eafng mang \u0111\u1ebfn cho du khách m\u1ee9c giá t\u1ed1t nh\u1ea5t và \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng vì \u0111ã \u0111\u1eb7t d\u1ecbch v\u1ee5 t\u1eeb nhi\u1ec1u tháng tr\u01b0\u1edbc. H\u01a1n n\u1eefa, chi nhánh <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0110à L\u1ea1t tr\u1ef1c ti\u1ebfp \u0111i\u1ec1u hành và ki\u1ec3m tra d\u1ecbch v\u1ee5 nên du khách s\u1ebd có m\u1ed9t hành trình tham quan vui v\u1ebb và tr\u1ecdn v\u1eb9n nh\u1ea5t. <\/div> <\/li>" }, "22": { "title": "Vietravel c\u00f9ng chung tay h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 \u201cKh\u00fac ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung\u201d", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/3-MIEN-TRUNG-THUMBNAIL.jpg' alt='Vietravel cùng chung tay h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 “Khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung”' title='Vietravel cùng chung tay h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 “Khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trun", "content": "<li><h2>Hàng tri\u1ec7u ng\u01b0\u1eddi dân tr\u1eafng tay sau c\u01a1n bão s\u1ed1 12<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-MIEN-TRUNG.jpg' title='Hàng tri\u1ec7u ng\u01b0\u1eddi dân tr\u1eafng tay sau c\u01a1n bão s\u1ed1 12<br\/><div style="text-align: justify;">C&oacute; th\u1ec3 n&oacute;i, ch\u01b0a khi n&agrave;o thi&ecirc;n tai l\u1ea1i g&acirc;y thi\u1ec7t h\u1ea1i n\u1eb7ng n\u1ec1 nh\u01b0 nh\u1eefng ng&agrave;y v\u1eeba qua, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l&agrave; b&atilde;o s\u1ed1 12 v\u1edbi s\u1ee9c gi&oacute; r\u1ea5t m\u1ea1nh \u0111&atilde; t&agrave;n ph&aacute; v&agrave; g&acirc;y ng\u1eadp l\u1ee5t h&agrave;ng lo\u1ea1t khu v\u1ef1c mi\u1ec1n Trung, T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; Nam Trung b\u1ed9, g&acirc;y thi\u1ec7t h\u1ea1i nghi&ecirc;m \u0111\u1ebfn c&aacute;c t\u1ec9nh: Th\u1eeba Thi&ecirc;n Hu\u1ebf, Qu\u1ea3ng Nam, Qu\u1ea3ng Ng&atilde;i, Kh&aacute;nh H&ograve;a, Ph&uacute; Y&ecirc;n, B&igrave;nh \u0110\u1ecbnh, \u0110\u1eafc L\u1eafc&hellip; Theo s\u1ed1 li\u1ec7u c\u1ee7a V\u0103n ph&ograve;ng \u1ee6y ban Qu\u1ed1c gia t&igrave;m ki\u1ebfm c\u1ee9u n\u1ea1n, C\u1ee5c C\u1ee9u h\u1ed9 c\u1ee9u n\u1ea1n (B\u1ed9 Qu\u1ed1c ph&ograve;ng), t&iacute;nh \u0111\u1ebfn ng&agrave;y 9\/11, c\u01a1n b&atilde;o s\u1ed1 12 &nbsp;l&agrave;m ch\u1ebft 106 ng\u01b0\u1eddi, 25 ng\u01b0\u1eddi m\u1ea5t t&iacute;ch; h\u01a1n 120.000 ng&ocirc;i nh&agrave; s\u1eadp \u0111\u1ed5, t\u1ed1c m&aacute;i, h\u01b0 h\u1ecfng; g\u1ea7n 10.000ha l&uacute;a b\u1ecb ng\u1eadp, 15.203ha rau m&agrave;u thi\u1ec7t h\u1ea1i; 25.957 l\u1ed3ng b&egrave; nu&ocirc;i tr\u1ed3ng th\u1ee7y s\u1ea3n m\u1ea5t tr\u1eafng. C&oacute; &iacute;t nh\u1ea5t 1.294 t&agrave;u thuy\u1ec1n c\u1ee7a ng\u01b0 d&acirc;n b\u1ecb ch&igrave;m, h\u01b0 h\u1ecfng; h&agrave;ng lo\u1ea1t c&acirc;y xanh b\u1ecb b\u1eadt g\u1ed1c, g&atilde;y \u0111\u1ed5 ng\u1ed5n ngang. R\u1ea5t nhi\u1ec1u c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y d\u1ef1ng ph\u1ee5c v\u1ee5 \u0111\u1eddi s\u1ed1ng c\u1ee7a nh&acirc;n d&acirc;n nh\u01b0 tr\u01b0\u1eddng h\u1ecdc, tr\u1ea1m y t\u1ebf, c\u1ea7u, \u0111\u01b0\u1eddng... b\u1ecb h\u01b0 h\u1ea1i n\u1eb7ng n\u1ec1.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-MIEN-TRUNG.jpg' title='Hàng tri\u1ec7u ng\u01b0\u1eddi dân tr\u1eafng tay sau c\u01a1n bão s\u1ed1 12' alt='Hàng tri\u1ec7u ng\u01b0\u1eddi dân tr\u1eafng tay sau c\u01a1n bão s\u1ed1 12'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Có th\u1ec3 nói, ch\u01b0a khi nào thiên tai l\u1ea1i gây thi\u1ec7t h\u1ea1i n\u1eb7ng n\u1ec1 nh\u01b0 nh\u1eefng ngày v\u1eeba qua, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t là bão s\u1ed1 12 v\u1edbi s\u1ee9c gió r\u1ea5t m\u1ea1nh \u0111ã tàn phá và gây ng\u1eadp l\u1ee5t hàng lo\u1ea1t khu v\u1ef1c mi\u1ec1n Trung, <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-lat.aspx' title='Tây Nguyên'>Tây Nguyên<\/a> và Nam Trung b\u1ed9, gây thi\u1ec7t h\u1ea1i nghiêm \u0111\u1ebfn các t\u1ec9nh: Th\u1eeba Thiên <a href='https:\/\/travel.com.vn\/mien-trung\/tour-hue.aspx' title='Hu\u1ebf'>Hu\u1ebf<\/a>, Qu\u1ea3ng Nam, Qu\u1ea3ng Ngãi, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình \u0110\u1ecbnh, \u0110\u1eafc L\u1eafc… Theo s\u1ed1 li\u1ec7u c\u1ee7a V\u0103n phòng \u1ee6y ban Qu\u1ed1c gia tìm ki\u1ebfm c\u1ee9u n\u1ea1n, C\u1ee5c C\u1ee9u h\u1ed9 c\u1ee9u n\u1ea1n (B\u1ed9 Qu\u1ed1c phòng), tính \u0111\u1ebfn ngày 9\/11, c\u01a1n bão s\u1ed1 12  làm ch\u1ebft 106 ng\u01b0\u1eddi, 25 ng\u01b0\u1eddi m\u1ea5t tích; h\u01a1n 120.000 ngôi nhà s\u1eadp \u0111\u1ed5, t\u1ed1c mái, h\u01b0 h\u1ecfng; g\u1ea7n 10.000ha lúa b\u1ecb ng\u1eadp, 15.203ha rau màu thi\u1ec7t h\u1ea1i; 25.957 l\u1ed3ng bè nuôi tr\u1ed3ng th\u1ee7y s\u1ea3n m\u1ea5t tr\u1eafng. Có ít nh\u1ea5t 1.294 tàu thuy\u1ec1n c\u1ee7a ng\u01b0 dân b\u1ecb chìm, h\u01b0 h\u1ecfng; hàng lo\u1ea1t cây xanh b\u1ecb b\u1eadt g\u1ed1c, gãy \u0111\u1ed5 ng\u1ed5n ngang. R\u1ea5t nhi\u1ec1u công trình xây d\u1ef1ng ph\u1ee5c v\u1ee5 \u0111\u1eddi s\u1ed1ng c\u1ee7a nhân dân nh\u01b0 tr\u01b0\u1eddng h\u1ecdc, tr\u1ea1m y t\u1ebf, c\u1ea7u, \u0111\u01b0\u1eddng... b\u1ecb h\u01b0 h\u1ea1i n\u1eb7ng n\u1ec1. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-MIEN-TRUNG.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">H&agrave;ng ngh&igrave;n ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n v&ugrave;ng l\u0169 \u0111ang s\u1ed1ng trong c\u1ea3nh m&agrave;n tr\u1eddi chi\u1ebfu \u0111\u1ea5t, ch&acirc;n l\u1ea5m lem, m\u1ec7t m\u1ecfi x&aacute;ch t\u1eebng x&ocirc; n\u01b0\u1edbc \u0111\u1ecdng b\u1ea9n, th\u1ea5t th\u1ea7n nhai g&oacute;i m&igrave; t&ocirc;m s\u1ed1ng qua ng&agrave;y; gia s&uacute;c gia c\u1ea7m b\u1ecb n\u01b0\u1edbc cu\u1ed1n ch\u1ebft tr&ocirc;i&hellip; Kh&ocirc;ng \u0111i\u1ec7n, kh&ocirc;ng n\u01b0\u1edbc s\u1ea1ch, s\u1ee9c kh\u1ecfe, t&iacute;nh m\u1ea1ng b\u1ecb \u0111e d\u1ecda nghi&ecirc;m tr\u1ecdng. M\u1ecdi ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng sinh ho\u1ea1t, c&ocirc;ng vi\u1ec7c l&agrave;m \u0103n, s\u1ef1 h\u1ecdc c\u1ee7a tr\u1ebb nh\u1ecf \u0111\u1ec1u d\u1eebng l\u1ea1i do \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng c\u1ee7a b&atilde;o. C&oacute; th\u1ec3 n&oacute;i, ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n c&aacute;c t\u1ec9nh mi\u1ec1n Trung, T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; Nam Trung b\u1ed9 \u0111ang ph\u1ea3i g&aacute;nh ch\u1ecbu c\u01a1n th\u1ecbnh n\u1ed9 c\u1ee7a thi&ecirc;n nhi&ecirc;n ch\u01b0a t\u1eebng c&oacute; trong su\u1ed1t 20 n\u0103m tr\u1edf l\u1ea1i \u0111&acirc;y. \u01af\u1edbc t&iacute;nh, thi\u1ec7t h\u1ea1i v\u1ec1 v\u1eadt ch\u1ea5t do b&atilde;o s\u1ed1 12 g&acirc;y n&ecirc;n \u0111ang \u1edf m\u1ee9c h&agrave;ng ch\u1ee5c ng&agrave;n t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng. Ngay l&uacute;c n&agrave;y, ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n c&aacute;c t\u1ec9nh ch\u1ecbu thi\u1ec7t h\u1ea1i b&atilde;o l\u0169 h\u01a1n ai h\u1ebft \u0111ang r\u1ea5t c\u1ea7n s\u1ef1 gi&uacute;p \u0111\u1ee1 c\u1ee7a \u0111\u1ed3ng b&agrave;o c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc, Vi\u1ec7t ki\u1ec1u v&agrave; b\u1ea1n b&egrave; qu\u1ed1c t\u1ebf.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-MIEN-TRUNG.jpg' title='Vietravel cùng chung tay h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 “Khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung”' alt='Vietravel cùng chung tay h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 “Khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung”'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Hàng nghìn ng\u01b0\u1eddi dân vùng l\u0169 \u0111ang s\u1ed1ng trong c\u1ea3nh màn tr\u1eddi chi\u1ebfu \u0111\u1ea5t, chân l\u1ea5m lem, m\u1ec7t m\u1ecfi xách t\u1eebng xô n\u01b0\u1edbc \u0111\u1ecdng b\u1ea9n, th\u1ea5t th\u1ea7n nhai gói mì tôm s\u1ed1ng qua ngày; gia súc gia c\u1ea7m b\u1ecb n\u01b0\u1edbc cu\u1ed1n ch\u1ebft trôi… Không \u0111i\u1ec7n, không n\u01b0\u1edbc s\u1ea1ch, s\u1ee9c kh\u1ecfe, tính m\u1ea1ng b\u1ecb \u0111e d\u1ecda nghiêm tr\u1ecdng. M\u1ecdi ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng sinh ho\u1ea1t, công vi\u1ec7c làm \u0103n, s\u1ef1 h\u1ecdc c\u1ee7a tr\u1ebb nh\u1ecf \u0111\u1ec1u d\u1eebng l\u1ea1i do \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng c\u1ee7a bão. Có th\u1ec3 nói, ng\u01b0\u1eddi dân các t\u1ec9nh mi\u1ec1n Trung, <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-lat.aspx' title='Tây Nguyên'>Tây Nguyên<\/a> và Nam Trung b\u1ed9 \u0111ang ph\u1ea3i gánh ch\u1ecbu c\u01a1n th\u1ecbnh n\u1ed9 c\u1ee7a thiên nhiên ch\u01b0a t\u1eebng có trong su\u1ed1t 20 n\u0103m tr\u1edf l\u1ea1i \u0111ây. \u01af\u1edbc tính, thi\u1ec7t h\u1ea1i v\u1ec1 v\u1eadt ch\u1ea5t do bão s\u1ed1 12 gây nên \u0111ang \u1edf m\u1ee9c hàng ch\u1ee5c ngàn t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng. Ngay lúc này, ng\u01b0\u1eddi dân các t\u1ec9nh ch\u1ecbu thi\u1ec7t h\u1ea1i bão l\u0169 h\u01a1n ai h\u1ebft \u0111ang r\u1ea5t c\u1ea7n s\u1ef1 giúp \u0111\u1ee1 c\u1ee7a \u0111\u1ed3ng bào c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc, Vi\u1ec7t ki\u1ec1u và b\u1ea1n bè qu\u1ed1c t\u1ebf. <\/div> <\/li><li><h2>Vietravel h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 “Khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung”<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-MIEN-TRUNG.jpg' title='Vietravel h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 “Khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung”<br\/><div style="text-align: justify;">C\u01a1n b&atilde;o s\u1ed1 12 qua \u0111i, song ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n c&aacute;c t\u1ec9nh mi\u1ec1n Trung, T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; Nam Trung b\u1ed9 ch\u01b0a bao gi\u1edd \u0111\u01a1n \u0111\u1ed9c. Gi\u1edd \u0111&acirc;y, c&ugrave;ng v\u1edbi nh&acirc;n d&acirc;n c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc, Vietravel \u0111&atilde; s\u1eb5n s&agrave;ng chung tay chia s\u1ebb nh\u1eefng m\u1ea5t m&aacute;t, thi\u1ec7t h\u1ea1i ng\u01b0\u1eddi v&agrave; t&agrave;i s\u1ea3n c\u1ee7a \u0111\u1ed3ng b&agrave;o v&ugrave;ng l\u0169. T&igrave;nh c\u1ea3m h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 \u0111\u1ed3ng b&agrave;o v&ugrave;ng l\u0169 c&agrave;ng t\u0103ng l&ecirc;n khi &ocirc;ng Nguy\u1ec5n Minh Ng\u1ecdc - Ch\u1ee7 t\u1ecbch C&ocirc;ng \u0111o&agrave;n ph&aacute;t \u0111\u1ed9ng ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh &ldquo;Th\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 kh&uacute;c ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung&rdquo; \u0111\u1ebfn to&agrave;n th\u1ec3 CB-NV c&ocirc;ng ty. B\u1eb1ng vi\u1ec7c l&agrave;m c\u1ee5 th\u1ec3, m\u1ed7i CB-NV t&igrave;nh nguy\u1ec7n \u1ee7ng h\u1ed9 01 ng&agrave;y l\u01b0\u01a1ng th&aacute;ng 11\/2017 v&agrave; c&ocirc;ng ty s\u1ebd \u0111&oacute;ng g&oacute;p ti\u1ec1n tr&iacute;ch t\u1eeb m\u1ed9t ph\u1ea7n l\u1ee3i nhu\u1eadn kinh doanh. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, c&ocirc;ng ty c&ograve;n k&ecirc;u g\u1ecdi t\u1ea5m l&ograve;ng h\u1ea3o t&acirc;m c\u1ee7a CB-NV \u0111&oacute;ng g&oacute;p th&ecirc;m hi\u1ec7n kim ho\u1eb7c qu&agrave; t\u1eb7ng (qu\u1ea7n &aacute;o c\u0169, c\u1eb7p, s&aacute;ch v\u1edf, b&uacute;t vi\u1ebft v&agrave; c&aacute;c nhu y\u1ebfu ph\u1ea9m c\u1ea7n thi\u1ebft kh&aacute;c...) nh\u1eb1m gi&uacute;p \u0111\u1ee1 \u0111\u1ed3ng b&agrave;o mi\u1ec1n Trung s\u1edbm kh\u1eafc ph\u1ee5c h\u1eadu qu\u1ea3 thi&ecirc;n tai, d\u1ea7n kh&ocirc;i ph\u1ee5c s\u1ea3n xu\u1ea5t v&agrave; \u1ed5n \u0111\u1ecbnh cu\u1ed9c s\u1ed1ng.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-MIEN-TRUNG.jpg' title='Vietravel h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 “Khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung”' alt='Vietravel h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 “Khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung”'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">C\u01a1n bão s\u1ed1 12 qua \u0111i, song ng\u01b0\u1eddi dân các t\u1ec9nh mi\u1ec1n Trung, <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-lat.aspx' title='Tây Nguyên'>Tây Nguyên<\/a> và Nam Trung b\u1ed9 ch\u01b0a bao gi\u1edd \u0111\u01a1n \u0111\u1ed9c. Gi\u1edd \u0111ây, cùng v\u1edbi nhân dân c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111ã s\u1eb5n sàng chung tay chia s\u1ebb nh\u1eefng m\u1ea5t mát, thi\u1ec7t h\u1ea1i ng\u01b0\u1eddi và tài s\u1ea3n c\u1ee7a \u0111\u1ed3ng bào vùng l\u0169. Tình c\u1ea3m h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 \u0111\u1ed3ng bào vùng l\u0169 càng t\u0103ng lên khi ông Nguy\u1ec5n Minh Ng\u1ecdc - Ch\u1ee7 t\u1ecbch Công \u0111oàn phát \u0111\u1ed9ng ch\u01b0\u01a1ng trình “Th\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung” \u0111\u1ebfn toàn th\u1ec3 CB-NV công ty. B\u1eb1ng vi\u1ec7c làm c\u1ee5 th\u1ec3, m\u1ed7i CB-NV tình nguy\u1ec7n \u1ee7ng h\u1ed9 01 ngày l\u01b0\u01a1ng tháng 11\/2017 và công ty s\u1ebd \u0111óng góp ti\u1ec1n trích t\u1eeb m\u1ed9t ph\u1ea7n l\u1ee3i nhu\u1eadn kinh doanh. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, công ty còn kêu g\u1ecdi t\u1ea5m lòng h\u1ea3o tâm c\u1ee7a CB-NV \u0111óng góp thêm hi\u1ec7n kim ho\u1eb7c quà t\u1eb7ng (qu\u1ea7n áo c\u0169, c\u1eb7p, sách v\u1edf, bút vi\u1ebft và các nhu y\u1ebfu ph\u1ea9m c\u1ea7n thi\u1ebft khác...) nh\u1eb1m giúp \u0111\u1ee1 \u0111\u1ed3ng bào mi\u1ec1n Trung s\u1edbm kh\u1eafc ph\u1ee5c h\u1eadu qu\u1ea3 thiên tai, d\u1ea7n khôi ph\u1ee5c s\u1ea3n xu\u1ea5t và \u1ed5n \u0111\u1ecbnh cu\u1ed9c s\u1ed1ng.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4-MIEN-TRUNG.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">To&agrave;n b\u1ed9 s\u1ef1 quy&ecirc;n g&oacute;p, \u1ee7ng h\u1ed9 \u0111\u1ed3ng b&agrave;o mi\u1ec1n Trung b\u1ecb thi\u1ec7t h\u1ea1i n\u1eb7ng n\u1ec1 b\u1edfi c\u01a1n b&atilde;o s\u1ed1 12, Ban ch\u1ea5p h&agrave;nh C&ocirc;ng \u0111o&agrave;n Vietravel \u0111&atilde; t\u1ed5 ch\u1ee9c ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh t\u1eeb thi\u1ec7n c\u1ee9u tr\u1ee3 \u0111\u1ee3t 01 v&agrave;o ng&agrave;y 10\/11 \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n t\u1ec9nh Kh&aacute;nh H&ograve;a v\u1edbi 200 ph\u1ea7n qu&agrave; tr\u1ecb gi&aacute; 200 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng c&ugrave;ng nhi\u1ec1u ti\u1ec1n m\u1eb7t, &aacute;o qu\u1ea7n c\u0169, s&aacute;ch v\u1edf v&agrave; nhu y\u1ebfu ph\u1ea9m&hellip; \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, ban l&atilde;nh \u0111\u1ea1o c&ocirc;ng ty c\u0169ng c&oacute; nh\u1eefng gi\u1ea3i ph&aacute;p h\u1ed7 tr\u1ee3 k\u1ecbp th\u1eddi \u0111\u1ebfn nh\u1eefng CB-NV c\u1ee7a chi nh&aacute;nh b\u1ecb thi&ecirc;n tai l\u0169 l\u1ee5t v\u01b0\u1ee3t qua giai \u0111o\u1ea1n kh&oacute; kh\u0103n \u0111\u1ec3 y&ecirc;n t&acirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c. D\u1ef1 ki\u1ebfn \u0111\u1ee3t 2 s\u1eafp t\u1edbi, ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh t\u1eeb thi\u1ec7n c\u1ee9u tr\u1ee3 s\u1ebd \u0111\u1ebfn v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n c&aacute;c t\u1ec9nh: Ph&uacute; Y&ecirc;n, B&igrave;nh \u0110\u1ecbnh, Qu\u1ea3ng Ng&atilde;i, Qu\u1ea3ng Nam&hellip;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4-MIEN-TRUNG.jpg' title='Vietravel cùng chung tay h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 “Khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung”' alt='Vietravel cùng chung tay h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 “Khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung”'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Toàn b\u1ed9 s\u1ef1 quyên góp, \u1ee7ng h\u1ed9 \u0111\u1ed3ng bào mi\u1ec1n Trung b\u1ecb thi\u1ec7t h\u1ea1i n\u1eb7ng n\u1ec1 b\u1edfi c\u01a1n bão s\u1ed1 12, Ban ch\u1ea5p hành Công \u0111oàn <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111ã t\u1ed5 ch\u1ee9c ch\u01b0\u01a1ng trình t\u1eeb thi\u1ec7n c\u1ee9u tr\u1ee3 \u0111\u1ee3t 01 vào ngày 10\/11 \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi dân t\u1ec9nh Khánh Hòa v\u1edbi 200 ph\u1ea7n quà tr\u1ecb giá 200 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng cùng nhi\u1ec1u ti\u1ec1n m\u1eb7t, áo qu\u1ea7n c\u0169, sách v\u1edf và nhu y\u1ebfu ph\u1ea9m… \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, ban lãnh \u0111\u1ea1o công ty c\u0169ng có nh\u1eefng gi\u1ea3i pháp h\u1ed7 tr\u1ee3 k\u1ecbp th\u1eddi \u0111\u1ebfn nh\u1eefng CB-NV c\u1ee7a chi nhánh b\u1ecb thiên tai l\u0169 l\u1ee5t v\u01b0\u1ee3t qua giai \u0111o\u1ea1n khó kh\u0103n \u0111\u1ec3 yên tâm công tác. D\u1ef1 ki\u1ebfn \u0111\u1ee3t 2 s\u1eafp t\u1edbi, ch\u01b0\u01a1ng trình t\u1eeb thi\u1ec7n c\u1ee9u tr\u1ee3 s\u1ebd \u0111\u1ebfn v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi dân các t\u1ec9nh: Phú Yên, Bình \u0110\u1ecbnh, Qu\u1ea3ng Ngãi, Qu\u1ea3ng Nam…<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/5-MIEN-TRUNG.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh x&acirc;y d\u1ef1ng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u, Vietravel x&aacute;c \u0111\u1ecbnh tr&aacute;ch nhi\u1ec7m c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng lu&ocirc;n l&agrave; m\u1ee5c ti&ecirc;u song h&agrave;nh c&ugrave;ng s\u1ef1 ph&aacute;t tri\u1ec3n v\u1eefng m\u1ea1nh c\u1ee7a c&ocirc;ng ty. H\u01a1n 20 n\u0103m qua, m\u1ed7i khi nghe tin \u0111\u1ed3ng b&agrave;o b\u1ecb thi&ecirc;n tai l\u0169 l\u1ee5t l&agrave; to&agrave;n th\u1ec3 CB-NV ph&aacute;t huy truy\u1ec1n th\u1ed1ng \u0111o&agrave;n k\u1ebft, t\u01b0\u01a1ng th&acirc;n t\u01b0\u01a1ng &aacute;i &ldquo;l&aacute; l&agrave;nh \u0111&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&rdquo; v\u1edbi tinh th\u1ea7n &ldquo;nh\u01b0\u1eddng c\u01a1m s\u1ebb &aacute;o&rdquo;. Nh\u1eefng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng \u0111&oacute; c&agrave;ng t&ocirc; \u0111\u1eadm th&ecirc;m truy\u1ec1n th\u1ed1ng ngh\u0129a t&igrave;nh &ldquo;v&igrave; c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc, c&ugrave;ng c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc&rdquo; chung tay h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 &ldquo;Kh&uacute;c ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung&rdquo;. &nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/5-MIEN-TRUNG.jpg' title='Vietravel cùng chung tay h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 “Khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung”' alt='Vietravel cùng chung tay h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 “Khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung”'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Trên hành trình xây d\u1ef1ng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> xác \u0111\u1ecbnh trách nhi\u1ec7m c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng luôn là m\u1ee5c tiêu song hành cùng s\u1ef1 phát tri\u1ec3n v\u1eefng m\u1ea1nh c\u1ee7a công ty. H\u01a1n 20 n\u0103m qua, m\u1ed7i khi nghe tin \u0111\u1ed3ng bào b\u1ecb thiên tai l\u0169 l\u1ee5t là toàn th\u1ec3 CB-NV phát huy truy\u1ec1n th\u1ed1ng \u0111oàn k\u1ebft, t\u01b0\u01a1ng thân t\u01b0\u01a1ng ái “lá lành \u0111ùm lá rách” v\u1edbi tinh th\u1ea7n “nh\u01b0\u1eddng c\u01a1m s\u1ebb áo”. Nh\u1eefng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng \u0111ó càng tô \u0111\u1eadm thêm truy\u1ec1n th\u1ed1ng ngh\u0129a tình “vì c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc, cùng c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc” chung tay h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 “Khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung”.  <\/div> <\/li>" }, "23": { "title": "Du xu\u00e2n ng\u00e0y T\u1ebft - G\u1eafn k\u1ebft y\u00eau th\u01b0\u01a1ng", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/thumbnail_14.jpg' alt='Du xuân ngày T\u1ebft - G\u1eafn k\u1ebft yêu th\u01b0\u01a1ng' title='Du xuân ngày T\u1ebft - G\u1eafn k\u1ebft yêu th\u01b0\u01a1ng'\/><span>14\/11\/2017<\/span><p>Kh\u1edfi \u0111\u1ea7u cho mùa ", "content": "<li><h2>“Du xuân ngày T\u1ebft – G\u1eafn k\u1ebft yêu th\u01b0\u01a1ng”<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_duxuanngaytet.jpg' title='“Du xuân ngày T\u1ebft – G\u1eafn k\u1ebft yêu th\u01b0\u01a1ng”<br\/><div style="text-align: center;"><em>Du xu&acirc;n ng&agrave;y T\u1ebft &ndash; G\u1eafn k\u1ebft y&ecirc;u th\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u0111\u1ec3 s\u1eb5n s&agrave;ng cho n\u0103m m\u01a1\u0301i hanh th&ocirc;ng, tra\u0300n \u0111&acirc;\u0300y n\u0103ng l\u01b0\u01a1\u0323ng<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">H\u01a1n 3 th&aacute;ng n\u1eefa l&agrave; \u0111\u1ebfn T&ecirc;\u0301t Nguy&ecirc;n \u0111a\u0301n 2018 &ndash; k\u1ef3 ngh\u1ec9 da\u0300i nh\u1ea5t trong n\u0103m. H\u1eb3n c&oacute; nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi \u0111&atilde; l&ecirc;n k\u1ebf ho\u1ea1ch cho m&ugrave;a xu&acirc;n n&agrave;y. Ng&agrave;y T\u1ebft truy\u1ec1n th\u1ed1ng c\u1ee7a b\u1ea1n l&agrave; g&igrave;? \u1ede nh&agrave; t\u1ea5t b\u1eadt chu\u1ea9n b\u1ecb m&acirc;m c\u1ed7, ti\u1ec7c t&ugrave;ng, g\u1eb7p g\u1ee1 ng\u01b0\u1eddi th&acirc;n v&agrave; b\u1ea1n b&egrave; hay ch\u1ec9 \u0111\u01a1n gi\u1ea3n l&agrave; &ldquo;\u0103n no ng\u1ee7 k\u1ef9&rdquo;? Nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi ph\u1ee5 n\u1eef ph\u1ea3i c\u1eafm c&uacute;i trong b\u1ebfp c&ograve;n c&aacute;nh \u0111&agrave;n &ocirc;ng th&igrave; m\u1ec7t m\u1ecfi v&igrave; bia r\u01b0\u1ee3u. \u0110\u1eddi s\u1ed1ng hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, quan ni\u1ec7m v\u1ec1 ng&agrave;y T\u1ebft c\u0169ng thay \u0111\u1ed5i kh&aacute; nhi\u1ec1u. Thay v&igrave; ph\u1ea3i m\u1ec7t m\u1ecfi trong g&oacute;c b\u1ebfp hay ti\u1ec7c t&ugrave;ng li&ecirc;n mi&ecirc;n, c&aacute;c gia \u0111&igrave;nh Vi\u1ec7t ng&agrave;y nay \u0111&oacute;n T\u1ebft r\u1ea5t nh\u1eb9 nh&agrave;ng v&agrave; g\u1ecdn nh\u1eb9. Sau Giao th\u1eeba, c&uacute;ng ki\u1ebfn t\u1ed5 ti&ecirc;n, m\u1eebng tu\u1ed5i &ocirc;ng b&agrave; &ndash; cha m\u1eb9 l&agrave; c\u1ea3 nh&agrave; c&ugrave;ng k&eacute;o va li l&ecirc;n \u0111\u01b0\u1eddng du l\u1ecbch. H&atilde;y c&ugrave;ng &ldquo;Du xu&acirc;n ng&agrave;y T\u1ebft &ndash; G\u1eafn k\u1ebft y&ecirc;u th\u01b0\u01a1ng&rdquo; \u0111\u1ec3 s\u1eb5n s&agrave;ng cho n\u0103m m\u01a1\u0301i hanh th&ocirc;ng, tra\u0300n \u0111&acirc;\u0300y n\u0103ng l\u01b0\u01a1\u0323ng l&agrave; \u0111i\u1ec1u b\u1ea1n n&ecirc;n t\u1ef1 th\u01b0\u1edfng cho m&igrave;nh sau m\u1ed9t n\u0103m l&agrave;m vi\u1ec7c v\u1ea5t v\u1ea3. Ch\u1ec9 c\u1ea7n ch\u1ecdn l\u1ecbch tr&igrave;nh ph&ugrave; h\u1ee3p v\u1edbi s\u1edf th&iacute;ch v&agrave; ng&acirc;n s&aacute;ch, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5, b\u1ea3o hi\u1ec3m, s\u1ef1 an to&agrave;n&hellip; \u0111&atilde; c&oacute; Vietravel lo li\u1ec7u gi&uacute;p b\u1ea1n.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_duxuanngaytet.jpg' title='“Du xuân ngày T\u1ebft – G\u1eafn k\u1ebft yêu th\u01b0\u01a1ng”' alt='“Du xuân ngày T\u1ebft – G\u1eafn k\u1ebft yêu th\u01b0\u01a1ng”'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>Du xuân ngày T\u1ebft – G\u1eafn k\u1ebft yêu th\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ec3 s\u1eb5n sàng cho n\u0103m m\u01a1\u0301i hanh thông, tra\u0300n \u0111â\u0300y n\u0103ng l\u01b0\u01a1\u0323ng<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">H\u01a1n 3 tháng n\u1eefa là \u0111\u1ebfn Tê\u0301t Nguyên \u0111a\u0301n 2018 – k\u1ef3 ngh\u1ec9 da\u0300i nh\u1ea5t trong n\u0103m. H\u1eb3n có nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi \u0111ã lên k\u1ebf ho\u1ea1ch cho mùa xuân này. Ngày T\u1ebft truy\u1ec1n th\u1ed1ng c\u1ee7a b\u1ea1n là gì? \u1ede nhà t\u1ea5t b\u1eadt chu\u1ea9n b\u1ecb mâm c\u1ed7, ti\u1ec7c tùng, g\u1eb7p g\u1ee1 ng\u01b0\u1eddi thân và b\u1ea1n bè hay ch\u1ec9 \u0111\u01a1n gi\u1ea3n là “\u0103n no ng\u1ee7 k\u1ef9”? Nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi ph\u1ee5 n\u1eef ph\u1ea3i c\u1eafm cúi trong b\u1ebfp còn cánh \u0111àn ông thì m\u1ec7t m\u1ecfi vì bia r\u01b0\u1ee3u. \u0110\u1eddi s\u1ed1ng hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, quan ni\u1ec7m v\u1ec1 ngày T\u1ebft c\u0169ng thay \u0111\u1ed5i khá nhi\u1ec1u. Thay vì ph\u1ea3i m\u1ec7t m\u1ecfi trong góc b\u1ebfp hay ti\u1ec7c tùng liên miên, các gia \u0111ình Vi\u1ec7t ngày nay \u0111ón T\u1ebft r\u1ea5t nh\u1eb9 nhàng và g\u1ecdn nh\u1eb9. Sau Giao th\u1eeba, cúng ki\u1ebfn t\u1ed5 tiên, m\u1eebng tu\u1ed5i ông bà – cha m\u1eb9 là c\u1ea3 nhà cùng kéo va li lên \u0111\u01b0\u1eddng <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a>. Hãy cùng “Du xuân ngày T\u1ebft – G\u1eafn k\u1ebft yêu th\u01b0\u01a1ng” \u0111\u1ec3 s\u1eb5n sàng cho n\u0103m m\u01a1\u0301i hanh thông, tra\u0300n \u0111â\u0300y n\u0103ng l\u01b0\u01a1\u0323ng là \u0111i\u1ec1u b\u1ea1n nên t\u1ef1 th\u01b0\u1edfng cho mình sau m\u1ed9t n\u0103m làm vi\u1ec7c v\u1ea5t v\u1ea3. Ch\u1ec9 c\u1ea7n ch\u1ecdn l\u1ecbch trình phù h\u1ee3p v\u1edbi s\u1edf thích và ngân sách, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5, b\u1ea3o hi\u1ec3m, s\u1ef1 an toàn… \u0111ã có <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> lo li\u1ec7u giúp b\u1ea1n.<\/div> <\/li><li><h2>Vui T\u1ebft trên nh\u1eefng cung \u0111\u01b0\u1eddng mùa xuân<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_duxuanngaytet.jpg' title='Vui T\u1ebft trên nh\u1eefng cung \u0111\u01b0\u1eddng mùa xuân<br\/><div style="text-align: center;"><em>C\u1ea3nh s\u1eafc r\u1ef1c r\u1ee1 c\u1ee7a c&ocirc;ng vi&ecirc;n Hanamiyama (Nh\u1eadt B\u1ea3n)&nbsp;v&agrave;o m&ugrave;a Xu&acirc;n<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">M&ugrave;a Xu&acirc;n n\u0103m nay, v\u1edbi mong mu\u1ed1n mang l\u1ea1i cho du kh&aacute;ch nh\u1eefng d\u1ecbch v\u1ee5 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p, Vietravel gi\u1edbi thi\u1ec7u \u0111\u1ebfn du kh&aacute;ch h\u01a1n 80 b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m trong n\u01b0\u1edbc &amp; 300 s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o t\u1ea7n su\u1ea5t kh\u1edfi h&agrave;nh li&ecirc;n t\u1ee5c \u0111\u1ec3 du kh&aacute;ch d\u1ec5 d&agrave;ng ch\u1ecdn l\u1ef1a.&nbsp;<br \/> Tr&ecirc;n nh\u1eefng cung \u0111\u01b0\u1eddng \u0110&ocirc;ng - T&acirc;y B\u1eafc, h&igrave;nh \u1ea3nh hoa m\u01a1, hoa m\u1eadn, hoa \u0111&agrave;o, hoa c\u1ea3i&hellip; n\u1edf r\u1ed9 kh\u1eafp \u0111\u1ea5t tr\u1eddi \u0111&atilde; v\u1ebd n&ecirc;n m\u1ed9t b\u1ee9c tranh m&ugrave;a xu&acirc;n v&ugrave;ng r\u1ebbo cao tuy\u1ec7t \u0111\u1eb9p. Ng&agrave;y xu&acirc;n, h&agrave;nh h\u01b0\u01a1ng, h&atilde;y gh&eacute; nh\u1eefng ng&ocirc;i c\u1ed5 t\u1ef1 linh thi&ecirc;ng nh\u01b0: ch&ugrave;a H\u01b0\u01a1ng, ch&ugrave;a B&aacute;i \u0110&iacute;nh, ch&ugrave;a Linh \u1ee8ng, ch&ugrave;a Thi&ecirc;n M\u1ee5&hellip; \u0111\u1ec3 c\u1ea7u b&igrave;nh an cho gia \u0111\u1ea1o. Ngo&agrave;i ra, h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;S\u1eafc xu&acirc;n di s\u1ea3n mi\u1ec1n Trung&rdquo;, th\u01b0 gi&atilde;n n\u01a1i bi\u1ec3n xanh Nam Trung b\u1ed9, C&ocirc;n \u0110\u1ea3o, Ph&uacute; Qu\u1ed1c hay v\u1ec1 mi\u1ec1n T&acirc;y m&ugrave;a hoa xu&acirc;n \u0111ua n\u1edf&hellip; ch&iacute;nh l&agrave; l\u1ef1a ch\u1ecdn h&agrave;ng \u0111\u1ea7u.&nbsp;<br \/> R\u1ed9n r&atilde; du xu&acirc;n n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i, kh&aacute;ch h&agrave;ng c\u0169ng c&oacute; nhi\u1ec1u l\u1ef1a ch\u1ecdn. G\u1ea7n nh\u1ea5t l&agrave; khu v\u1ef1c \u0110&ocirc;ng Nam &Aacute;, \u0110&ocirc;ng B\u1eafc &Aacute;&hellip; v\u1eeba t&uacute;i ti\u1ec1n l\u1ea1i c&oacute; nhi\u1ec1u l\u1ec5 h\u1ed9i n\u0103m m\u1edbi t\u01b0ng b\u1eebng. Ng&acirc;n s&aacute;ch r\u1ee7ng r\u1ec9nh ch&uacute;t, c&oacute; th\u1ec3 ch\u1ecdn th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng xa nh\u01b0: &Uacute;c, Hoa K\u1ef3, Canada, ch&acirc;u &Acirc;u&hellip; \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, hai s\u1ea3n ph\u1ea9m charter bay th\u1eb3ng \u0111\u1ebfn Fukushima (Nh\u1eadt B\u1ea3n) v&agrave; Ninh Ba (Trung Qu\u1ed1c) \u0111\u1ed9c quy\u1ec1n ch\u1ec9 c&oacute; t\u1ea1i Vietravel v\u1edbi m\u1ee9c gi&aacute; t\u1ed1t nh\u1ea5t th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng, d\u1ecbch v\u1ee5 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111ang l&agrave; ch&ugrave;m tour &ldquo;hot&rdquo; nh\u1ea5t \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u kh&aacute;ch h&agrave;ng &ldquo;s\u0103n l&ugrave;ng&rdquo; trong m&ugrave;a T\u1ebft 2018.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_duxuanngaytet.jpg' title='Vui T\u1ebft trên nh\u1eefng cung \u0111\u01b0\u1eddng mùa xuân' alt='Vui T\u1ebft trên nh\u1eefng cung \u0111\u01b0\u1eddng mùa xuân'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>C\u1ea3nh s\u1eafc r\u1ef1c r\u1ee1 c\u1ee7a công viên Hanamiyama (Nh\u1eadt B\u1ea3n) vào mùa Xuân<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Mùa Xuân n\u0103m nay, v\u1edbi mong mu\u1ed1n mang l\u1ea1i cho du khách nh\u1eefng d\u1ecbch v\u1ee5 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> gi\u1edbi thi\u1ec7u \u0111\u1ebfn du khách h\u01a1n 80 b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m trong n\u01b0\u1edbc & 300 s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u01b0\u1edbc ngoài, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o t\u1ea7n su\u1ea5t kh\u1edfi hành liên t\u1ee5c \u0111\u1ec3 du khách d\u1ec5 dàng ch\u1ecdn l\u1ef1a. <br \/> Trên nh\u1eefng cung \u0111\u01b0\u1eddng \u0110ông - Tây B\u1eafc, hình \u1ea3nh hoa m\u01a1, hoa m\u1eadn, hoa \u0111ào, hoa c\u1ea3i… n\u1edf r\u1ed9 kh\u1eafp \u0111\u1ea5t tr\u1eddi \u0111ã v\u1ebd nên m\u1ed9t b\u1ee9c tranh mùa xuân vùng r\u1ebbo cao tuy\u1ec7t \u0111\u1eb9p. Ngày xuân, hành h\u01b0\u01a1ng, hãy ghé nh\u1eefng ngôi c\u1ed5 t\u1ef1 linh thiêng nh\u01b0: chùa H\u01b0\u01a1ng, chùa Bái \u0110ính, chùa Linh \u1ee8ng, chùa Thiên M\u1ee5… \u0111\u1ec3 c\u1ea7u bình an cho gia \u0111\u1ea1o. Ngoài ra, hành trình “S\u1eafc xuân di s\u1ea3n mi\u1ec1n Trung”, th\u01b0 giãn n\u01a1i bi\u1ec3n xanh Nam Trung b\u1ed9, Côn \u0110\u1ea3o, Phú Qu\u1ed1c hay v\u1ec1 mi\u1ec1n Tây mùa hoa xuân \u0111ua n\u1edf… chính là l\u1ef1a ch\u1ecdn hàng \u0111\u1ea7u. <br \/> R\u1ed9n rã du xuân n\u01b0\u1edbc ngoài, khách hàng c\u0169ng có nhi\u1ec1u l\u1ef1a ch\u1ecdn. G\u1ea7n nh\u1ea5t là khu v\u1ef1c \u0110ông Nam Á, \u0110ông B\u1eafc Á… v\u1eeba túi ti\u1ec1n l\u1ea1i có nhi\u1ec1u l\u1ec5 h\u1ed9i n\u0103m m\u1edbi t\u01b0ng b\u1eebng. Ngân sách r\u1ee7ng r\u1ec9nh chút, có th\u1ec3 ch\u1ecdn th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng xa nh\u01b0: Úc, Hoa K\u1ef3, Canada, châu Âu… \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, hai s\u1ea3n ph\u1ea9m charter bay th\u1eb3ng \u0111\u1ebfn Fukushima (Nh\u1eadt B\u1ea3n) và Ninh Ba (Trung Qu\u1ed1c) \u0111\u1ed9c quy\u1ec1n ch\u1ec9 có t\u1ea1i Vietravel v\u1edbi m\u1ee9c giá t\u1ed1t nh\u1ea5t th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng, d\u1ecbch v\u1ee5 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111ang là chùm tour “hot” nh\u1ea5t \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u khách hàng “s\u0103n lùng” trong mùa T\u1ebft 2018.<\/div> <\/li><li><h2>Ch\u01b0\u01a1ng trình khuy\u1ebfn m\u1ea1i v\u1edbi t\u1ed5ng giá tr\u1ecb lên \u0111\u1ebfn 12 t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_duxuanngaytet.jpg' title='Ch\u01b0\u01a1ng trình khuy\u1ebfn m\u1ea1i v\u1edbi t\u1ed5ng giá tr\u1ecb lên \u0111\u1ebfn 12 t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng<br\/><div style="text-align: center;"><em>Kh&aacute;ch h&agrave;ng s\u1edf h\u1eefu th\u1ebb th&agrave;nh vi&ecirc;n Vietravel &nbsp;s\u1ebd nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c qu&agrave; t\u1eb7ng h\u1ea5p d\u1eabn t\u1eeb c&aacute;c \u0111\u1ed1i t&aacute;c<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Di\u1ec5n ra t\u1eeb&nbsp;<strong>28\/11\/2017 &ndash;25\/02\/2018<\/strong>&nbsp;tr&ecirc;n ph\u1ea1m vi to&agrave;n qu\u1ed1c, ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh khuy\u1ebfn m\u1ea1i Xu&acirc;n 2018 &aacute;p d\u1ee5ng cho c&aacute;c tour kh\u1edfi h&agrave;nh tr\u01b0\u1edbc 31\/3\/2017, trong \u0111&oacute;, c&aacute;c m\u1ee9c gi\u1ea3m gi&aacute; \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t nh\u01b0 sau:&nbsp;<br \/> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong>Gi\u1ea3m gi&aacute; nh&oacute;m<\/strong>&nbsp;\u0111\u1ebfn 1,6 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng\/kh&aacute;ch<br \/> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong>H\u1ed9 chi\u1ebfu quy\u1ec1n l\u1ef1c<\/strong>&nbsp;gi\u1ea3m gi&aacute; \u0111\u1ebfn 1,6 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng\/kh&aacute;ch<br \/> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Gi\u1ea3m gi&aacute; th\u1ebb&nbsp;<strong>Th&agrave;nh vi&ecirc;n Vietravel<\/strong>&nbsp;l&ecirc;n \u0111\u1ebfn 3 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng\/kh&aacute;ch<br \/> B&ecirc;n c\u1ea1nh \u01b0u \u0111&atilde;i gi\u1ea3m gi&aacute; l&ecirc;n \u0111\u1ebfn 4,6 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&ograve;n c&oacute; c\u01a1 h\u1ed9i tr&uacute;ng gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng h&agrave;ng tu\u1ea7n h\u1ea5p d\u1eabn v&agrave; gi\u1ea3i&nbsp;<strong>th\u01b0\u1edfng cu\u1ed1i k\u1ef3 l&agrave; 01 chuy\u1ebfn du l\u1ecbch &Uacute;c tr\u1ecb gi&aacute; 40 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng nh&acirc;n v\u1edbi to&agrave;n b\u1ed9 th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ugrave;ng \u0111i trong tour (d\u1ef1 ki\u1ebfn gi\u1ea3i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t c&oacute; th\u1ec3 l&ecirc;n \u0111\u1ebfn h\u01a1n 400 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng).&nbsp;<\/strong><br \/> &nbsp;<\/div> <div style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; th\u1ec3 mua tour l&atilde;i su\u1ea5t 0% v\u1edbi ng&acirc;n h&agrave;ng Sacombank, Shinhan Bank, Maritime Bank hay \u0111\u01b0\u1ee3c ho&agrave;n ti\u1ec1n khi mua tour Nh\u1eadt (kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; ch\u1ee7 th\u1ebb JCB). D\u1ef1 ki\u1ebfn, Vietravel s\u1ebd ra m\u1eaft th\u1ebb \u0111\u1ed3ng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u Vietinbank - Vietravel JCB c&ugrave;ng nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh khuy\u1ebfn m\u1ea1i h\u1ea5p d\u1eabn l&ecirc;n \u0111\u1ebfn 4 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng d&agrave;nh cho ch\u1ee7 th\u1ebb m\u1edbi.Phi\u1ebfu kh&aacute;m r\u0103ng Nha Khoa Ucare 1,000,000\u0111; Coupon Vascara 150,000\u0111; Coupon s\u1ea3n ph\u1ea9m s&aacute;ng t\u1ea1o 8 Trung Nguy&ecirc;n 100,000\u0111; Coupon EON 51 500,000; Coupon Dunkin&rsquo; Donuts mua 1 t\u1eb7ng 1; Phi\u1ebfu \u01b0u \u0111&atilde;i 20% Fanny Ice Cream; Phi\u1ebfu qu&agrave; t\u1eb7ng Pierre Cardin Paris Gi\u1ea3m 40%; Th\u1ee9c u\u1ed1ng th\u1ea3o d\u01b0\u1ee3c TH True Herbal d&agrave;nh t\u1eb7ng kh&aacute;ch h&agrave;ng mua tour.&nbsp;<br \/> <em>(Kh&aacute;ch h&agrave;ng ch\u1ecdn h&igrave;nh th\u1ee9c gi\u1ea3m gi&aacute; gi\u1ea3m gi&aacute; nh&oacute;m ho\u1eb7c gi\u1ea3m gi&aacute; h\u1ed9 chi\u1ebfu \u0111\u1ed3ng th\u1eddi v\u1edbi gi\u1ea3m gi&aacute; Th\u1ebb th&agrave;nh vi&ecirc;n; C&aacute;c ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh &aacute;p d\u1ee5ng m\u1ee9c gi\u1ea3m 100% v\u1edbi d&ograve;ng tour cao c\u1ea5p, d&ograve;ng tour ti&ecirc;u chu\u1ea9n, gi\u1ea3m 50% v\u1edbi tour ti\u1ebft ki\u1ec7m, kh&ocirc;ng &aacute;p d\u1ee5ng cho tour gi&aacute; s\u1ed1c. Li&ecirc;n h\u1ec7 \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edbng d\u1eabn chi ti\u1ebft.)<\/em><\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_duxuanngaytet.jpg' title='Ch\u01b0\u01a1ng trình khuy\u1ebfn m\u1ea1i v\u1edbi t\u1ed5ng giá tr\u1ecb lên \u0111\u1ebfn 12 t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng' alt='Ch\u01b0\u01a1ng trình khuy\u1ebfn m\u1ea1i v\u1edbi t\u1ed5ng giá tr\u1ecb lên \u0111\u1ebfn 12 t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>Khách hàng s\u1edf h\u1eefu th\u1ebb thành viên <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a>  s\u1ebd nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c quà t\u1eb7ng h\u1ea5p d\u1eabn t\u1eeb các \u0111\u1ed1i tác<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Di\u1ec5n ra t\u1eeb <strong>28\/11\/2017 –25\/02\/2018<\/strong> trên ph\u1ea1m vi toàn qu\u1ed1c, ch\u01b0\u01a1ng trình khuy\u1ebfn m\u1ea1i Xuân 2018 áp d\u1ee5ng cho các tour kh\u1edfi hành tr\u01b0\u1edbc 31\/3\/2017, trong \u0111ó, các m\u1ee9c gi\u1ea3m giá \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t nh\u01b0 sau: <br \/> •    <strong>Gi\u1ea3m giá nhóm<\/strong> \u0111\u1ebfn 1,6 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng\/khách<br \/> •    <strong>H\u1ed9 chi\u1ebfu quy\u1ec1n l\u1ef1c<\/strong> gi\u1ea3m giá \u0111\u1ebfn 1,6 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng\/khách<br \/> •    Gi\u1ea3m giá th\u1ebb <strong>Thành viên Vietravel<\/strong> lên \u0111\u1ebfn 3 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng\/khách<br \/> Bên c\u1ea1nh \u01b0u \u0111ãi gi\u1ea3m giá lên \u0111\u1ebfn 4,6 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng, khách hàng còn có c\u01a1 h\u1ed9i trúng gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng hàng tu\u1ea7n h\u1ea5p d\u1eabn và gi\u1ea3i <strong>th\u01b0\u1edfng cu\u1ed1i k\u1ef3 là 01 chuy\u1ebfn <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> Úc tr\u1ecb giá 40 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng nhân v\u1edbi toàn b\u1ed9 thành viên cùng \u0111i trong tour (d\u1ef1 ki\u1ebfn gi\u1ea3i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t có th\u1ec3 lên \u0111\u1ebfn h\u01a1n 400 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng). <\/strong><br \/>  <\/div> <div style="text-align: justify;">Ngoài ra, khách hàng có th\u1ec3 mua tour lãi su\u1ea5t 0% v\u1edbi ngân hàng Sacombank, Shinhan Bank, Maritime Bank hay \u0111\u01b0\u1ee3c hoàn ti\u1ec1n khi mua tour Nh\u1eadt (khách hàng là ch\u1ee7 th\u1ebb JCB). D\u1ef1 ki\u1ebfn, Vietravel s\u1ebd ra m\u1eaft th\u1ebb \u0111\u1ed3ng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u Vietinbank - Vietravel JCB cùng nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng trình khuy\u1ebfn m\u1ea1i h\u1ea5p d\u1eabn lên \u0111\u1ebfn 4 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng dành cho ch\u1ee7 th\u1ebb m\u1edbi.Phi\u1ebfu khám r\u0103ng Nha Khoa Ucare 1,000,000\u0111; Coupon Vascara 150,000\u0111; Coupon s\u1ea3n ph\u1ea9m sáng t\u1ea1o 8 Trung Nguyên 100,000\u0111; Coupon EON 51 500,000; Coupon Dunkin’ Donuts mua 1 t\u1eb7ng 1; Phi\u1ebfu \u01b0u \u0111ãi 20% Fanny Ice Cream; Phi\u1ebfu quà t\u1eb7ng Pierre Cardin Paris Gi\u1ea3m 40%; Th\u1ee9c u\u1ed1ng th\u1ea3o d\u01b0\u1ee3c TH True Herbal dành t\u1eb7ng khách hàng mua tour. <br \/> <em>(Khách hàng ch\u1ecdn hình th\u1ee9c gi\u1ea3m giá gi\u1ea3m giá nhóm ho\u1eb7c gi\u1ea3m giá h\u1ed9 chi\u1ebfu \u0111\u1ed3ng th\u1eddi v\u1edbi gi\u1ea3m giá Th\u1ebb thành viên; Các ch\u01b0\u01a1ng trình áp d\u1ee5ng m\u1ee9c gi\u1ea3m 100% v\u1edbi dòng tour cao c\u1ea5p, dòng tour tiêu chu\u1ea9n, gi\u1ea3m 50% v\u1edbi tour ti\u1ebft ki\u1ec7m, không áp d\u1ee5ng cho tour giá s\u1ed1c. Liên h\u1ec7 \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edbng d\u1eabn chi ti\u1ebft.)<\/em><\/div> <\/li>" }, "24": { "title": "Giao d\u1ecbch mua l\u1ea1i c\u1ed5 phi\u1ebfu qu\u1ef9", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/noImage.jpg' alt='Giao d\u1ecbch mua l\u1ea1i c\u1ed5 phi\u1ebfu qu\u1ef9' title='Giao d\u1ecbch mua l\u1ea1i c\u1ed5 phi\u1ebfu qu\u1ef9'\/><span>16\/11\/2017<\/span><p>Giao d\u1ecbch mua l\u1ea1i c\u1ed5 phi\u1ebfu qu\u1ef9<\/p>", "content": "" }, "25": { "title": "M\u1ef8 & CUBA - CHUY\u1ebeN DU H\u00c0NH NG\u01af\u1ee2C D\u00d2NG TH\u1edcI GIAN", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0-THUMNAIL.jpg' alt='M\u1ef8 & CUBA - CHUY\u1ebeN DU HÀNH NG\u01af\u1ee2C DÒNG TH\u1edcI GIAN' title='M\u1ef8 & CUBA - CHUY\u1ebeN DU HÀNH NG\u01af\u1ee2C DÒNG TH\u1edcI GIAN'\/><span>21\/11\/2017<\/span><p", "content": "<li><h2>M\u1ed9t n\u01b0\u1edbc M\u1ef9 hoa l\u1ec7, và h\u01a1n th\u1ebf n\u1eefa…<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-MY-CUBA.jpg' title='M\u1ed9t n\u01b0\u1edbc M\u1ef9 hoa l\u1ec7, và h\u01a1n th\u1ebf n\u1eefa…<br\/><div style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng ch\u1ec9 t\u1ef1 h&agrave;o b\u1edfi m\u1ed9t Washington DC xa hoa, New York hoa l\u1ec7, n\u01b0\u1edbc M\u1ef9 c&ograve;n c&oacute; m\u1ed9t &ldquo;g&oacute;c kh&aacute;c&rdquo; r\u1ea5t duy&ecirc;n d&aacute;ng v\u1edbi th&agrave;nh ph\u1ed1 c\u1ea3ng Miami n\u1ed5i ti\u1ebfng. Miami s\u1edf h\u1eefu nhi\u1ec1u b&atilde;i bi\u1ec3n ng\u1eadp n\u1eafng, hoang s\u01a1 c&ugrave;ng nhi\u1ec1u ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng h\u1ea5p d\u1eabn thu h&uacute;t h&agrave;ng tri\u1ec7u du kh&aacute;ch. \u0110i\u1ec3m h\u1eb9n l&yacute; t\u01b0\u1edfng d&agrave;nh cho d&acirc;n m&ecirc; th\u1ec3 thao, gi&uacute;p Miami n\u1ed5i ti\u1ebfng kh&ocirc;ng n\u01a1i \u0111&acirc;u kh&aacute;c ch&iacute;nh l&agrave; South Beach. B\u1ea5t k\u1ef3 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng b&atilde;i bi\u1ec3n n&agrave;o b\u1ea1n y&ecirc;u th&iacute;ch \u0111\u1ec1u c&oacute; \u1edf \u0111&acirc;y, h&atilde;y s\u1eb5n s&agrave;ng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-MY-CUBA.jpg' title='M\u1ed9t n\u01b0\u1edbc M\u1ef9 hoa l\u1ec7, và h\u01a1n th\u1ebf n\u1eefa…' alt='M\u1ed9t n\u01b0\u1edbc M\u1ef9 hoa l\u1ec7, và h\u01a1n th\u1ebf n\u1eefa…'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Không ch\u1ec9 t\u1ef1 hào b\u1edfi m\u1ed9t Washington DC xa hoa, New York hoa l\u1ec7, n\u01b0\u1edbc M\u1ef9 còn có m\u1ed9t “góc khác” r\u1ea5t duyên dáng v\u1edbi thành ph\u1ed1 c\u1ea3ng Miami n\u1ed5i ti\u1ebfng. Miami s\u1edf h\u1eefu nhi\u1ec1u bãi bi\u1ec3n ng\u1eadp n\u1eafng, hoang s\u01a1 cùng nhi\u1ec1u ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng h\u1ea5p d\u1eabn thu hút hàng tri\u1ec7u du khách. \u0110i\u1ec3m h\u1eb9n lý t\u01b0\u1edfng dành cho dân mê th\u1ec3 thao, giúp Miami n\u1ed5i ti\u1ebfng không n\u01a1i \u0111âu khác chính là South Beach. B\u1ea5t k\u1ef3 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng bãi bi\u1ec3n nào b\u1ea1n yêu thích \u0111\u1ec1u có \u1edf \u0111ây, hãy s\u1eb5n sàng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-MY-CUBA.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i nh\u1eefng b&atilde;i bi\u1ec3n \u0111\u1eafng c\u1ea5p qu\u1ed1c t\u1ebf, Miami c&ograve;n m\u1ec7nh danh l&agrave; &ldquo;th\u1ee7 \u0111&ocirc; du thuy\u1ec1n&rdquo; c\u1ee7a th\u1ebf gi\u1edbi b\u1edfi s\u1ef1 t\u1ea5p n\u1eadp c\u1ee7a t&agrave;u du l\u1ecbch ra v&agrave;o c\u1eadp c\u1ea3ng, nh\u1eefng du thuy\u1ec1n sang tr\u1ecdng b\u1eadc nh\u1ea5t th\u1ebf gi\u1edbi \u0111\u1ec1u t\u1eadp trung \u1edf \u0111&acirc;y. B\u1ea1n c&oacute; th\u1ec3 t\u1eadn h\u01b0\u1edfng c\u1ea3m gi&aacute;c \u0111\u1ee9ng tr&ecirc;n m\u0169i du thuy\u1ec1n &ldquo;sang ch\u1ea3nh&rdquo;, d\u1ea1o quanh v\u1ecbnh Biscayne, du ngo\u1ea1n m\u1ed9t v&ograve;ng ng\u1eafm to&agrave;n c\u1ea3nh b&atilde;i bi\u1ec3n, nh\u1eefng ng&ocirc;i nh&agrave; sang tr\u1ecdng b\u1eadc nh\u1ea5t th\u1ebf gi\u1edbi v&agrave; th&agrave;nh ph\u1ed1 Miami xinh \u0111\u1eb9p t\u1eeb ngo&agrave;i kh\u01a1i.&nbsp;<br \/> Miami th\u1ef1c s\u1ef1 l&agrave; m\u1ed9t \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn ngh\u1ec7 thu\u1eadt s\u1ed1ng \u0111\u1ed9ng, &ldquo;ng&ocirc;i nh&agrave;&rdquo; c\u1ee7a r\u1ea5t nhi\u1ec1u b\u1ea3o t&agrave;ng, trung t&acirc;m tri\u1ec3n l&atilde;m. B\u1ea1n c&oacute; th\u1ec3 gh&eacute; qu\u1eadn Art Deco \u0111\u1ec3 chi&ecirc;m ng\u01b0\u1ee1ng ki\u1ebfn tr&uacute;c nh\u1eefng n\u0103m 1930 \u0111&atilde; \u0111\u01b0\u1ee3c c&ocirc;ng nh\u1eadn l&agrave; \u0111\u1ecba danh l\u1ecbch s\u1eed. N\u1ebfu l&agrave; m\u1ed9t t&iacute;n \u0111\u1ed3 mua s\u1eafm, b\u1ea1n \u0111\u1eebng b\u1ecf qua trung t&acirc;m mua s\u1eafm ngo&agrave;i tr\u1eddi Bayside Marketplace &ndash; \u0111\u1ec9nh cao mua s\u1eafm t\u1ea1i Miami. B\u1ea1n s\u1ebd tha h\u1ed3 d\u1ea1o quanh c\u1eeda h&agrave;ng c\u1ee7a c&aacute;c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u1ed5i ti\u1ebfng th\u1ebf gi\u1edbi, th\u1ecfa s\u1ee9c mua s\u1eafm v&agrave; h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o b\u1ea7u kh&ocirc;ng kh&iacute; n&aacute;o nhi\u1ec7t c\u1ee7a \u0111&aacute;m \u0111&ocirc;ng.&nbsp;<br \/> \u0110\u1eebng qu&ecirc;n gh&eacute; th\u0103m New York - \u0111&ocirc; th\u1ecb \u0111&ocirc;ng d&acirc;n nh\u1ea5t n\u01b0\u1edbc M\u1ef9 v\u1edbi kh&ocirc;ng kh&iacute; nh\u1ed9n nh\u1ecbp, \u0111&ocirc;ng \u0111&uacute;c. Ngo&agrave;i nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn quen thu\u1ed9c, b\u1ea1n s\u1ebd t&igrave;m th\u1ea5y m\u1ed9t n\u01a1i kh&aacute; hay ho ph\u1ea3i &ldquo;check &ndash; in&rdquo; \u0111\u1ec3 b\u1eaft k\u1ecbp xu h\u01b0\u1edbng ch&iacute;nh l&agrave; Trump Tower &ndash; t&ograve;a th&aacute;p mang t&ecirc;n c\u1ee7a T\u1ed5ng Th\u1ed1ng Hoa K\u1ef3. T\u1eadn m\u1eaft chi&ecirc;m ng\u01b0\u1ee1ng t\u01b0\u1ee3ng N\u1eef Th\u1ea7n T\u1ef1 Do tr&ecirc;n chi\u1ebfc du thuy\u1ec1n sang ch\u1ea3nh, ch\u1ee5p \u1ea3nh t\u1ea1i nh&agrave; ga Grand Central Terminal&hellip; s\u1ebd l&agrave; kho\u1ea3nh kh\u1eafc l&atilde;ng m\u1ea1n hi\u1ebfm c&oacute; gi\u1eefa ch\u1ed1n ph\u1ed3n hoa \u0111&ocirc; h\u1ed9i nh\u01b0 New York.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-MY-CUBA.jpg' title='M\u1ef8 & CUBA - CHUY\u1ebeN DU HÀNH NG\u01af\u1ee2C DÒNG TH\u1edcI GIAN' alt='M\u1ef8 & CUBA - CHUY\u1ebeN DU HÀNH NG\u01af\u1ee2C DÒNG TH\u1edcI GIAN'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Ngoài nh\u1eefng bãi bi\u1ec3n \u0111\u1eafng c\u1ea5p qu\u1ed1c t\u1ebf, Miami còn m\u1ec7nh danh là “th\u1ee7 \u0111ô du thuy\u1ec1n” c\u1ee7a th\u1ebf gi\u1edbi b\u1edfi s\u1ef1 t\u1ea5p n\u1eadp c\u1ee7a tàu <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> ra vào c\u1eadp c\u1ea3ng, nh\u1eefng du thuy\u1ec1n sang tr\u1ecdng b\u1eadc nh\u1ea5t th\u1ebf gi\u1edbi \u0111\u1ec1u t\u1eadp trung \u1edf \u0111ây. B\u1ea1n có th\u1ec3 t\u1eadn h\u01b0\u1edfng c\u1ea3m giác \u0111\u1ee9ng trên m\u0169i du thuy\u1ec1n “sang ch\u1ea3nh”, d\u1ea1o quanh v\u1ecbnh Biscayne, du ngo\u1ea1n m\u1ed9t vòng ng\u1eafm toàn c\u1ea3nh bãi bi\u1ec3n, nh\u1eefng ngôi nhà sang tr\u1ecdng b\u1eadc nh\u1ea5t th\u1ebf gi\u1edbi và thành ph\u1ed1 Miami xinh \u0111\u1eb9p t\u1eeb ngoài kh\u01a1i. <br \/> Miami th\u1ef1c s\u1ef1 là m\u1ed9t \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn ngh\u1ec7 thu\u1eadt s\u1ed1ng \u0111\u1ed9ng, “ngôi nhà” c\u1ee7a r\u1ea5t nhi\u1ec1u b\u1ea3o tàng, trung tâm tri\u1ec3n lãm. B\u1ea1n có th\u1ec3 ghé qu\u1eadn Art Deco \u0111\u1ec3 chiêm ng\u01b0\u1ee1ng ki\u1ebfn trúc nh\u1eefng n\u0103m 1930 \u0111ã \u0111\u01b0\u1ee3c công nh\u1eadn là \u0111\u1ecba danh l\u1ecbch s\u1eed. N\u1ebfu là m\u1ed9t tín \u0111\u1ed3 mua s\u1eafm, b\u1ea1n \u0111\u1eebng b\u1ecf qua trung tâm mua s\u1eafm ngoài tr\u1eddi Bayside Marketplace – \u0111\u1ec9nh cao mua s\u1eafm t\u1ea1i Miami. B\u1ea1n s\u1ebd tha h\u1ed3 d\u1ea1o quanh c\u1eeda hàng c\u1ee7a các th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u1ed5i ti\u1ebfng th\u1ebf gi\u1edbi, th\u1ecfa s\u1ee9c mua s\u1eafm và hòa mình vào b\u1ea7u không khí náo nhi\u1ec7t c\u1ee7a \u0111ám \u0111ông. <br \/> \u0110\u1eebng quên ghé th\u0103m New York - \u0111ô th\u1ecb \u0111ông dân nh\u1ea5t n\u01b0\u1edbc M\u1ef9 v\u1edbi không khí nh\u1ed9n nh\u1ecbp, \u0111ông \u0111úc. Ngoài nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn quen thu\u1ed9c, b\u1ea1n s\u1ebd tìm th\u1ea5y m\u1ed9t n\u01a1i khá hay ho ph\u1ea3i “check – in” \u0111\u1ec3 b\u1eaft k\u1ecbp xu h\u01b0\u1edbng chính là Trump Tower – tòa tháp mang tên c\u1ee7a T\u1ed5ng Th\u1ed1ng Hoa K\u1ef3. T\u1eadn m\u1eaft chiêm ng\u01b0\u1ee1ng t\u01b0\u1ee3ng N\u1eef Th\u1ea7n T\u1ef1 Do trên chi\u1ebfc du thuy\u1ec1n sang ch\u1ea3nh, ch\u1ee5p \u1ea3nh t\u1ea1i nhà ga Grand Central Terminal… s\u1ebd là kho\u1ea3nh kh\u1eafc lãng m\u1ea1n hi\u1ebfm có gi\u1eefa ch\u1ed1n ph\u1ed3n hoa \u0111ô h\u1ed9i nh\u01b0 New York. <\/div> <\/li><li><h2>Hãy \u0111\u1ebfn Cuba ngay, tr\u01b0\u1edbc khi m\u1ecdi th\u1ee9 thay \u0111\u1ed5i<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-MY-CUBA.jpg' title='Hãy \u0111\u1ebfn Cuba ngay, tr\u01b0\u1edbc khi m\u1ecdi th\u1ee9 thay \u0111\u1ed5i<br\/><div style="text-align: justify;">Chia tay n\u01b0\u1edbc M\u1ef9 hoa l\u1ec7, h&atilde;y \u0111&oacute;n chuy\u1ebfn bay \u0111\u1ebfn th\u1ee7 \u0111&ocirc; Havana c\u1ee7a Cuba huy\u1ec1n b&iacute;. La Habana mang bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a s\u1ef1 qu\u1ea3 c\u1ea3m, say m&ecirc; v&agrave; nhi\u1ec7t huy\u1ebft. \u0110i d\u1ea1o b\u1edd bi\u1ec3n, \u0111&acirc;u \u0111&acirc;u c\u0169ng th\u1ea5y c&aacute;c qu&aacute;n bar m&aacute;i l\u1ee3p l&aacute; c\u1ecd v\u1edbi c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i, ch&agrave;ng trai tay c\u1ea7m ly bia ho\u1eb7c r\u01b0\u1ee3u cocktail \u0111ang u\u1ed1n m&igrave;nh, l\u1eafc h&ocirc;ng theo n\u1ec1n nh\u1ea1c salsa d\u01b0\u1edbi &aacute;nh ho&agrave;ng h&ocirc;n.&nbsp;<br \/> Havana cu\u1ed1n h&uacute;t du kh&aacute;ch b\u1eb1ng m\u1ed9t v\u1ebb \u0111\u1eb9p kh&aacute;c bi\u1ec7t nh\u1edd khu ph\u1ed1 c\u1ed5 La Habana Vieja. Nh\u1eefng con ph\u1ed1 l&aacute;t \u0111&aacute; cu\u1ed9i \u0111&aacute;ng y&ecirc;u v&agrave; v&ocirc; s\u1ed1 c&ocirc;ng tr&igrave;nh ki\u1ebfn tr&uacute;c mang phong c&aacute;ch Baroque tuy\u1ec7t \u0111\u1eb9p lu&ocirc;n n&iacute;u ch&acirc;n kh&aacute;ch b\u1ed9 h&agrave;nh. Havana v\u1eabn lu&ocirc;n t\u1ef1 h&agrave;o v&igrave; l&agrave; &ldquo;th\u1ee7 \u0111&ocirc;&rdquo; c\u1ee7a nh\u1eefng chi\u1ebfc &ocirc; t&ocirc; c\u1ed5 k&iacute;nh nh\u01b0 trong vi\u1ec7n b\u1ea3o t&agrave;ng. Nh\u1eefng chi\u1ebfc Chevrolet, Ford v&agrave; Cadillac t\u1eeb nh\u1eefng n\u0103m 1950 v\u1eabn c&ograve;n ch\u1ea1y bon bon tr&ecirc;n \u0111\u01b0\u1eddng ph\u1ed1. B\u1ea1n s\u1ebd m\u1ea5t r\u1ea5t nhi\u1ec1u th\u1eddi gian, ch\u1ec9 \u0111\u1ec3&hellip; ng\u1eafm nh&igrave;n v&agrave; ch\u1ee5p \u1ea3nh b\u1ed9 s\u01b0u t\u1eadp xe h\u01a1i c\u1ed5 r\u1ef1c r\u1ee1 s\u1eafc m&agrave;u ch\u1ea1y tr&ecirc;n \u0111\u01b0\u1eddng hay \u0111\u1eadu \u1edf m\u1ed9t g&oacute;c ph\u1ed1 nh\u1ecf xinh x\u1eafn.&nbsp;<br \/> Ngo&agrave;i xe c\u1ed5, c&ograve;n m\u1ed9t &ldquo;\u0111\u1eb7c s\u1ea3n&rdquo; b\u1ea1n kh&ocirc;ng th\u1ec3 b\u1ecf qua ch&iacute;nh l&agrave; x&igrave; g&agrave; v&agrave; r\u01b0\u1ee3u Rum. \u0110\u1eebng ng\u1ea1c nhi&ecirc;n khi b\u1ea1n nh&igrave;n th\u1ea5y ng\u01b0\u1eddi Cuba h&uacute;t x&igrave; g&agrave; m\u1ecdi l&uacute;c m\u1ecdi n\u01a1i, t\u1eeb \u0111\u01b0\u1eddng ph\u1ed1, c\u1eeda ti\u1ec7m, nh&agrave; h&agrave;ng cho \u0111\u1ebfn qu\u1ea7y bar&hellip; v&igrave; \u0111&oacute; l&agrave; ni\u1ec1m t\u1ef1 h&agrave;o c\u1ee7a h\u1ecd. N\u1ebfu x&igrave; g&agrave; qu&aacute; \u0111\u1eaft \u0111\u1ecf \u0111\u1ec3 mua v\u1ec1 l&agrave;m qu&agrave;, Cuba c&ograve;n s\u1edf h\u1eefu th&ecirc;m m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u1ed5i ti\u1ebfng \u0111&oacute; l&agrave; r\u01b0\u1ee3u Rum b\u1edfi t\u1eeb l&acirc;u n&oacute; \u0111&atilde; &ldquo;chi\u1ebfm&rdquo; tr&aacute;i tim c\u1ee7a r\u1ea5t nhi\u1ec1u du kh&aacute;ch.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-MY-CUBA.jpg' title='Hãy \u0111\u1ebfn Cuba ngay, tr\u01b0\u1edbc khi m\u1ecdi th\u1ee9 thay \u0111\u1ed5i' alt='Hãy \u0111\u1ebfn Cuba ngay, tr\u01b0\u1edbc khi m\u1ecdi th\u1ee9 thay \u0111\u1ed5i'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Chia tay n\u01b0\u1edbc M\u1ef9 hoa l\u1ec7, hãy \u0111ón chuy\u1ebfn bay \u0111\u1ebfn th\u1ee7 \u0111ô Havana c\u1ee7a Cuba huy\u1ec1n bí. La Habana mang bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a s\u1ef1 qu\u1ea3 c\u1ea3m, say mê và nhi\u1ec7t huy\u1ebft. \u0110i d\u1ea1o b\u1edd bi\u1ec3n, \u0111âu \u0111âu c\u0169ng th\u1ea5y các quán bar mái l\u1ee3p lá c\u1ecd v\u1edbi các cô gái, chàng trai tay c\u1ea7m ly bia ho\u1eb7c r\u01b0\u1ee3u cocktail \u0111ang u\u1ed1n mình, l\u1eafc hông theo n\u1ec1n nh\u1ea1c salsa d\u01b0\u1edbi ánh hoàng hôn. <br \/> Havana cu\u1ed1n hút du khách b\u1eb1ng m\u1ed9t v\u1ebb \u0111\u1eb9p khác bi\u1ec7t nh\u1edd khu ph\u1ed1 c\u1ed5 La Habana Vieja. Nh\u1eefng con ph\u1ed1 lát \u0111á cu\u1ed9i \u0111áng yêu và vô s\u1ed1 công trình ki\u1ebfn trúc mang phong cách Baroque tuy\u1ec7t \u0111\u1eb9p luôn níu chân khách b\u1ed9 hành. Havana v\u1eabn luôn t\u1ef1 hào vì là “th\u1ee7 \u0111ô” c\u1ee7a nh\u1eefng chi\u1ebfc ô tô c\u1ed5 kính nh\u01b0 trong vi\u1ec7n b\u1ea3o tàng. Nh\u1eefng chi\u1ebfc Chevrolet, Ford và Cadillac t\u1eeb nh\u1eefng n\u0103m 1950 v\u1eabn còn ch\u1ea1y bon bon trên \u0111\u01b0\u1eddng ph\u1ed1. B\u1ea1n s\u1ebd m\u1ea5t r\u1ea5t nhi\u1ec1u th\u1eddi gian, ch\u1ec9 \u0111\u1ec3… ng\u1eafm nhìn và ch\u1ee5p \u1ea3nh b\u1ed9 s\u01b0u t\u1eadp xe h\u01a1i c\u1ed5 r\u1ef1c r\u1ee1 s\u1eafc màu ch\u1ea1y trên \u0111\u01b0\u1eddng hay \u0111\u1eadu \u1edf m\u1ed9t góc ph\u1ed1 nh\u1ecf xinh x\u1eafn. <br \/> Ngoài xe c\u1ed5, còn m\u1ed9t “\u0111\u1eb7c s\u1ea3n” b\u1ea1n không th\u1ec3 b\u1ecf qua chính là xì gà và r\u01b0\u1ee3u Rum. \u0110\u1eebng ng\u1ea1c nhiên khi b\u1ea1n nhìn th\u1ea5y ng\u01b0\u1eddi Cuba hút xì gà m\u1ecdi lúc m\u1ecdi n\u01a1i, t\u1eeb \u0111\u01b0\u1eddng ph\u1ed1, c\u1eeda ti\u1ec7m, nhà hàng cho \u0111\u1ebfn qu\u1ea7y bar… vì \u0111ó là ni\u1ec1m t\u1ef1 hào c\u1ee7a h\u1ecd. N\u1ebfu xì gà quá \u0111\u1eaft \u0111\u1ecf \u0111\u1ec3 mua v\u1ec1 làm quà, Cuba còn s\u1edf h\u1eefu thêm m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u1ed5i ti\u1ebfng \u0111ó là r\u01b0\u1ee3u Rum b\u1edfi t\u1eeb lâu nó \u0111ã “chi\u1ebfm” trái tim c\u1ee7a r\u1ea5t nhi\u1ec1u du khách. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4-MY-CUBA.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">\u0110&atilde; \u0111\u1ebfn Cuba ch\u1eafc ch\u1eafn b\u1ea1n kh&ocirc;ng th\u1ec3 b\u1ecf qua thung l\u0169ng Vi&ntilde;ales \u0111\u01b0\u1ee3c UNESCO c&ocirc;ng nh\u1eadn l&agrave; Di s\u1ea3n v\u0103n h&oacute;a, n\u01a1i s\u1ea3n sinh c&aacute;c lo\u1ea1i thu\u1ed1c l&aacute; ngon nh\u1ea5t th\u1ebf gi\u1edbi. B\u1ea1n s\u1ebd lu&ocirc;n ng\u1eedi th\u1ea5y h\u01b0\u01a1ng x&igrave; g&agrave; thoang tho\u1ea3ng, t&igrave;m hi\u1ec3u qu&aacute; tr&igrave;nh s\u1ea3n xu\u1ea5t th\u1ee7 c&ocirc;ng c&ocirc;ng phu. Ngo&agrave;i ra, khung c\u1ea3nh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n k\u1ef3 th&uacute; v\u1edbi nh\u1eefng ng\u1ecdn n&uacute;i h&ugrave;ng v\u0129 bao quanh thung l\u0169ng xanh t\u01b0\u01a1i s\u1ebd mang \u0111\u1ebfn b\u1ea1n nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m v&ocirc; c&ugrave;ng m\u1edbi l\u1ea1.&nbsp;<br \/> N\u1eafm b\u1eaft \u0111\u01b0\u1ee3c nhu c\u1ea7u th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng, Vietravel gi\u1edbi thi\u1ec7u h&agrave;nh tr&igrave;nh li&ecirc;n tuy\u1ebfn M\u1ef9-Cuba v\u1edbi l\u1ecbch tr&igrave;nh tour h\u1ee3p l&yacute;, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u0111\u1ee7 \u0111i\u1ec3m tham quan, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l&agrave; gi&aacute; tour c\u1ef1c h\u1ea5p d\u1eabn. \u0110&acirc;y l&agrave; l\u1ef1a ch\u1ecdn h&agrave;ng \u0111\u1ea7u d&agrave;nh cho nh\u1eefng ai mu\u1ed1n tr\u1ea3i nghi\u1ec7m hai n\u1ec1n v\u0103n h&oacute;a kh&aacute;c bi\u1ec7t v&agrave; \u0111\u1ed9c \u0111&aacute;o h&agrave;ng \u0111\u1ea7u th\u1ebf gi\u1edbi. Ngo&agrave;i ra, du kh&aacute;ch c&ograve;n \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1eb7ng l\u1ec7 ph&iacute; visa tr\u1ecb gi&aacute; 3,7 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng n\u1ebfu \u0111\u0103ng k&yacute; tour tr\u01b0\u1edbc ng&agrave;y kh\u1edfi h&agrave;nh &iacute;t nh\u1ea5t 70 ng&agrave;y.&nbsp;<br \/> <br \/> (\u1ea2nh: Internet)&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4-MY-CUBA.jpg' title='M\u1ef8 & CUBA - CHUY\u1ebeN DU HÀNH NG\u01af\u1ee2C DÒNG TH\u1edcI GIAN' alt='M\u1ef8 & CUBA - CHUY\u1ebeN DU HÀNH NG\u01af\u1ee2C DÒNG TH\u1edcI GIAN'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u0110ã \u0111\u1ebfn Cuba ch\u1eafc ch\u1eafn b\u1ea1n không th\u1ec3 b\u1ecf qua thung l\u0169ng Viñales \u0111\u01b0\u1ee3c UNESCO công nh\u1eadn là Di s\u1ea3n v\u0103n hóa, n\u01a1i s\u1ea3n sinh các lo\u1ea1i thu\u1ed1c lá ngon nh\u1ea5t th\u1ebf gi\u1edbi. B\u1ea1n s\u1ebd luôn ng\u1eedi th\u1ea5y h\u01b0\u01a1ng xì gà thoang tho\u1ea3ng, tìm hi\u1ec3u quá trình s\u1ea3n xu\u1ea5t th\u1ee7 công công phu. Ngoài ra, khung c\u1ea3nh thiên nhiên k\u1ef3 thú v\u1edbi nh\u1eefng ng\u1ecdn núi hùng v\u0129 bao quanh thung l\u0169ng xanh t\u01b0\u01a1i s\u1ebd mang \u0111\u1ebfn b\u1ea1n nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m vô cùng m\u1edbi l\u1ea1. <br \/> N\u1eafm b\u1eaft \u0111\u01b0\u1ee3c nhu c\u1ea7u th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> gi\u1edbi thi\u1ec7u hành trình liên tuy\u1ebfn M\u1ef9-Cuba v\u1edbi l\u1ecbch trình tour h\u1ee3p lý, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u0111\u1ee7 \u0111i\u1ec3m tham quan, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t là giá tour c\u1ef1c h\u1ea5p d\u1eabn. \u0110ây là l\u1ef1a ch\u1ecdn hàng \u0111\u1ea7u dành cho nh\u1eefng ai mu\u1ed1n tr\u1ea3i nghi\u1ec7m hai n\u1ec1n v\u0103n hóa khác bi\u1ec7t và \u0111\u1ed9c \u0111áo hàng \u0111\u1ea7u th\u1ebf gi\u1edbi. Ngoài ra, du khách còn \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1eb7ng l\u1ec7 phí visa tr\u1ecb giá 3,7 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng n\u1ebfu \u0111\u0103ng ký tour tr\u01b0\u1edbc ngày kh\u1edfi hành ít nh\u1ea5t 70 ngày. <br \/> <br \/> (\u1ea2nh: Internet) <\/div> <\/li>" }, "26": { "title": "\u201c22 NG\u00c0Y V\u00c0NG\u201d \u2013 TRI \u00c2N V\u00c0NG, NG\u00c0N \u01afU \u0110\u00c3I", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/thumbnail_15.jpg' alt='“22 NGÀY VÀNG” – TRI ÂN VÀNG, NGÀN \u01afU \u0110ÃI' title='“22 NGÀY VÀNG” – TRI ÂN VÀNG, NGÀN \u01afU \u0110ÃI'\/><span>24\/11\/2017<\/span><p>Bên c\u1ea1nh ", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1336x890_1_1.jpg' title='<br\/><div>Kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh l&agrave; ng\u01b0\u1eddi t\u1ea1o n&ecirc;n th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u Vietravel nh\u01b0 h&ocirc;m nay. 22 n\u0103m qua, c&ocirc;ng ty lu&ocirc;n nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 \u0111\u1ed3ng h&agrave;nh, tin y&ecirc;u c\u1ee7a kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111\u1ec3 t\u1eebng b\u01b0\u1edbc chinh ph\u1ee5c nh\u1eefng th\u1eed th&aacute;ch m\u1edbi. Tr&ecirc;n t\u1eebng \u0111\u01b0\u1eddng tour, c&ocirc;ng ty lu&ocirc;n l\u1eafng nghe g&oacute;p &yacute; c\u1ee7a kh&aacute;ch h&agrave;ng t\u1eeb nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u nh\u1ecf nh\u1ea5t \u0111\u1ec3 ho&agrave;n thi\u1ec7n h\u01a1n n\u1eefa ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1336x890_1_1.jpg' title='“22 NGÀY VÀNG” – TRI ÂN VÀNG, NGÀN \u01afU \u0110ÃI' alt='“22 NGÀY VÀNG” – TRI ÂN VÀNG, NGÀN \u01afU \u0110ÃI'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div>Khách hàng chính là ng\u01b0\u1eddi t\u1ea1o nên th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> nh\u01b0 hôm nay. 22 n\u0103m qua, công ty luôn nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 \u0111\u1ed3ng hành, tin yêu c\u1ee7a khách hàng \u0111\u1ec3 t\u1eebng b\u01b0\u1edbc chinh ph\u1ee5c nh\u1eefng th\u1eed thách m\u1edbi. Trên t\u1eebng \u0111\u01b0\u1eddng tour, công ty luôn l\u1eafng nghe góp ý c\u1ee7a khách hàng t\u1eeb nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u nh\u1ecf nh\u1ea5t \u0111\u1ec3 hoàn thi\u1ec7n h\u01a1n n\u1eefa ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1336x890px.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">V\u1edbi s\u1ee9 m\u1ec7nh mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng l\u1ee3i &iacute;ch thi\u1ebft th\u1ef1c, gi&aacute; tr\u1ecb cao nh\u1ea5t d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, Vietravel li&ecirc;n t\u1ee5c gi\u1edbi thi\u1ec7u nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111&atilde;i h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0 m\u1ed9t l\u1eddi c\u1ea3m \u01a1n ch&acirc;n th&agrave;nh. Ngo&agrave;i \u01b0u \u0111&atilde;i c\u1ee7a ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh khuy\u1ebfn m\u1ea1i Xu&acirc;n 2018 (28\/11\/2017 - 25\/02\/2018), Vietravel \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t d&agrave;nh ra &ldquo;22 ng&agrave;y v&agrave;ng&rdquo; (28\/11 &ndash; 20\/12\/2017) tri &acirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng nh&acirc;n d\u1ecbp 22 n\u0103m th&agrave;nh l\u1eadp c&ocirc;ng ty. Theo \u0111&oacute;, khi thanh to&aacute;n 100% gi&aacute; tr\u1ecb tour trong 22 ng&agrave;y v&agrave;ng, du kh&aacute;ch c&ograve;n tham gia nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh h\u1ea5p d\u1eabn:<\/div> <ul> \t<li style="text-align:justify">&nbsp;<strong>Nh\u1eadn ngay coupon kh&ocirc;ng gi\u1edbi h\u1ea1n gi&aacute; tr\u1ecb<\/strong>, v\u1edbi m\u1ed7i 3 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng ho&agrave;n t\u1ea5t thanh to&aacute;n, kh&aacute;ch h&agrave;ng s\u1ebd nh\u1eadn ngay 50 ng&agrave;n \u0111\u1ed3ng coupon. M\u1ee9c thanh to&aacute;n c&agrave;ng cao, gi&aacute; tr\u1ecb coupon nh\u1eadn v\u1ec1 c&agrave;ng l\u1edbn v&agrave; kh&ocirc;ng gi\u1edbi h\u1ea1n gi&aacute; tr\u1ecb.<\/li> \t<li style="text-align:justify"><strong>Nh&acirc;n \u0111&ocirc;i m\u1ee9c gi\u1ea3m gi&aacute; nh&oacute;m<\/strong>,&nbsp;kh&aacute;ch \u0111i tour trong nh&oacute;m c&agrave;ng \u0111&ocirc;ng gi\u1ea3m gi&aacute; c&agrave;ng cao. &Aacute;p d\u1ee5ng \u0111\u1ed3ng th\u1eddi v\u1edbi ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh gi\u1ea3m gi&aacute; Th\u1ebb th&agrave;nh vi&ecirc;n, tuy nhi&ecirc;n v\u1edbi tour ti\u1ebft ki\u1ec7m ch\u1ec9 &aacute;p d\u1ee5ng 50% h\u1ea1n m\u1ee9c gi\u1ea3m v&agrave; kh&ocirc;ng &aacute;p d\u1ee5ng v\u1edbi c&aacute;c ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh gi\u1ea3m gi&aacute; kh&aacute;c.<\/li> \t<li style="text-align:justify">&nbsp;<strong>Tham gia &ldquo;Cu\u1ed9c chi\u1ebfn s\u0103n tour&rdquo; tr&ecirc;n website www.travel.com.vn v&agrave; App Vietravel trong hai khung gi\u1edd v&agrave;ng 12:00 &ndash; 13:00 v&agrave; 22:00 &ndash; 24:00 m\u1ed7i ng&agrave;y.<\/strong> Theo \u0111&oacute;, s\u1ebd c&oacute; nh\u1eefng ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh h\u1ea5p d\u1eabn d&agrave;nh cho b\u1ea1n:<\/li> <\/ul> <div style="text-align: justify;">+ Gi\u1ea3m gi&aacute; \u0111\u1ed3ng lo\u1ea1t tour Xu&acirc;n 2018 (kh&ocirc;ng &aacute;p d\u1ee5ng tour Ti\u1ebft ki\u1ec7m, tour gi&aacute; s\u1ed1c, gi\u1ea3m gi&aacute; online).<br \/> + C\u01a1 h\u1ed9i s\u0103n E-voucher gi&aacute; tr\u1ecb \u0111\u1ebfn 2 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng m&agrave; kh&ocirc;ng c\u1ea7n ph\u1ea3i mua tour. V\u1edbi E-voucher n&agrave;y, b\u1ea1n s\u1ebd tha h\u1ed3 t\u1eadu chuy\u1ebfn du l\u1ecbch T\u1ebft h\u1ea5p d\u1eabn c&ugrave;ng b\u1ea1n b&egrave; v&agrave; ng\u01b0\u1eddi th&acirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng ph\u1ea3i lo ngh\u0129 v\u1ec1 gi&aacute; n\u1eefa.<br \/> + L\u1ea7n \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n, xu\u1ea5t hi\u1ec7n <strong>tour \u0111\u1ed3ng gi&aacute; ch\u1ec9 220,000 &ndash; 2,200,000 &ndash; 22,000,000\u0111&nbsp;<\/strong>c\u1ef1c k\u1ef3 h\u1ea5p d\u1eabn v\u1edbi nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh m\u1edbi l\u1ea1 \u0111\u1ebfn t\u1eeb th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u du l\u1ecbch h&agrave;ng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam. &nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1336x890px.jpg' title='“22 NGÀY VÀNG” – TRI ÂN VÀNG, NGÀN \u01afU \u0110ÃI' alt='“22 NGÀY VÀNG” – TRI ÂN VÀNG, NGÀN \u01afU \u0110ÃI'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">V\u1edbi s\u1ee9 m\u1ec7nh mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng l\u1ee3i ích thi\u1ebft th\u1ef1c, giá tr\u1ecb cao nh\u1ea5t dành cho khách hàng, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> liên t\u1ee5c gi\u1edbi thi\u1ec7u nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111ãi h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0 m\u1ed9t l\u1eddi c\u1ea3m \u01a1n chân thành. Ngoài \u01b0u \u0111ãi c\u1ee7a ch\u01b0\u01a1ng trình khuy\u1ebfn m\u1ea1i Xuân 2018 (28\/11\/2017 - 25\/02\/2018), Vietravel \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t dành ra “22 ngày vàng” (28\/11 – 20\/12\/2017) tri ân khách hàng nhân d\u1ecbp 22 n\u0103m thành l\u1eadp công ty. Theo \u0111ó, khi thanh toán 100% giá tr\u1ecb tour trong 22 ngày vàng, du khách còn tham gia nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng trình h\u1ea5p d\u1eabn:<\/div> <ul> \t<li style="text-align:justify"> <strong>Nh\u1eadn ngay coupon không gi\u1edbi h\u1ea1n giá tr\u1ecb<\/strong>, v\u1edbi m\u1ed7i 3 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng hoàn t\u1ea5t thanh toán, khách hàng s\u1ebd nh\u1eadn ngay 50 ngàn \u0111\u1ed3ng coupon. M\u1ee9c thanh toán càng cao, giá tr\u1ecb coupon nh\u1eadn v\u1ec1 càng l\u1edbn và không gi\u1edbi h\u1ea1n giá tr\u1ecb.<\/li> \t<li style="text-align:justify"><strong>Nhân \u0111ôi m\u1ee9c gi\u1ea3m giá nhóm<\/strong>, khách \u0111i tour trong nhóm càng \u0111ông gi\u1ea3m giá càng cao. Áp d\u1ee5ng \u0111\u1ed3ng th\u1eddi v\u1edbi ch\u01b0\u01a1ng trình gi\u1ea3m giá Th\u1ebb thành viên, tuy nhiên v\u1edbi tour ti\u1ebft ki\u1ec7m ch\u1ec9 áp d\u1ee5ng 50% h\u1ea1n m\u1ee9c gi\u1ea3m và không áp d\u1ee5ng v\u1edbi các ch\u01b0\u01a1ng trình gi\u1ea3m giá khác.<\/li> \t<li style="text-align:justify"> <strong>Tham gia “Cu\u1ed9c chi\u1ebfn s\u0103n tour” trên website <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='www.travel.com.vn'>www.travel.com.vn<\/a> và App Vietravel trong hai khung gi\u1edd vàng 12:00 – 13:00 và 22:00 – 24:00 m\u1ed7i ngày.<\/strong> Theo \u0111ó, s\u1ebd có nh\u1eefng ch\u01b0\u01a1ng trình h\u1ea5p d\u1eabn dành cho b\u1ea1n:<\/li> <\/ul> <div style="text-align: justify;">+ Gi\u1ea3m giá \u0111\u1ed3ng lo\u1ea1t tour Xuân 2018 (không áp d\u1ee5ng tour Ti\u1ebft ki\u1ec7m, tour giá s\u1ed1c, gi\u1ea3m giá online).<br \/> + C\u01a1 h\u1ed9i s\u0103n E-voucher giá tr\u1ecb \u0111\u1ebfn 2 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng mà không c\u1ea7n ph\u1ea3i mua tour. V\u1edbi E-voucher này, b\u1ea1n s\u1ebd tha h\u1ed3 t\u1eadu chuy\u1ebfn <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> T\u1ebft h\u1ea5p d\u1eabn cùng b\u1ea1n bè và ng\u01b0\u1eddi thân mà không ph\u1ea3i lo ngh\u0129 v\u1ec1 giá n\u1eefa.<br \/> + L\u1ea7n \u0111\u1ea7u tiên, xu\u1ea5t hi\u1ec7n <strong>tour \u0111\u1ed3ng giá ch\u1ec9 220,000 – 2,200,000 – 22,000,000\u0111 <\/strong>c\u1ef1c k\u1ef3 h\u1ea5p d\u1eabn v\u1edbi nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng trình m\u1edbi l\u1ea1 \u0111\u1ebfn t\u1eeb th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u du l\u1ecbch hàng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam.  <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1336x890_2.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i c&aacute;c \u01b0u \u0111&atilde;i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t tr&ecirc;n, kh&aacute;ch h&agrave;ng v\u1eabn h\u01b0\u1edfng tr\u1ecdn v\u1eb9n c&aacute;c quy\u1ec1n l\u1ee3i c\u1ee7a khuy\u1ebfn m\u1ea1i Xu&acirc;n 2018 nh\u01b0: gi\u1ea3m gi&aacute; h\u1ed9 chi\u1ebfu; gi\u1ea3m gi&aacute; nh&oacute;m; gi\u1ea3m gi&aacute; Th\u1ebb th&agrave;nh vi&ecirc;n. T\u1eeb ng&agrave;y 21\/12 tr\u1edf \u0111i s\u1ebd c&oacute; th&ecirc;m &ldquo;\u01afu \u0111&atilde;i tu\u1ed5i Tu\u1ea5t&rdquo;, kh&aacute;ch trong nh&oacute;m tu\u1ed5i Tu\u1ea5t s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c nh&acirc;n \u0111&ocirc;i m\u1ee9c gi\u1ea3m gi&aacute; Th\u1ebb th&agrave;nh vi&ecirc;n l&ecirc;n \u0111\u1ebfn 3 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng. B&ecirc;n c\u1ea1nh \u0111&oacute;, du kh&aacute;ch c&ograve;n nh\u1eadn th&ecirc;m qu&agrave; t\u1eb7ng \u0111i tour, \u01b0u \u0111&atilde;i t\u1eeb c&aacute;c \u0111\u1ed1i t&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng, voucher \u0111\u1ed1i t&aacute;c Win Together&hellip;<br \/> Vietravel c&ograve;n t\u1eb7ng ph&iacute; visa cho kh&aacute;ch h&agrave;ng khi \u0111\u0103ng k&yacute; mua c&aacute;c tour Canada,&nbsp;M\u1ef9 v\u1edbi m\u1ee9c t\u1eb7ng l&ecirc;n \u0111\u1ebfn 3,7 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng. \u0110&acirc;y l&agrave; nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng xa ch\u1ee7 l\u1ef1c, \u0111&atilde; kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh v\u1ecb th\u1ebf ti&ecirc;n phong c\u1ee7a Vietravel lu&ocirc;n d\u1eabn \u0111\u1ea7u v\u1ec1 s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng kh&aacute;ch l\u1edbn v&agrave; \u1ed5n \u0111\u1ecbnh, t\u1ea7n su\u1ea5t kh\u1edfi h&agrave;nh th\u01b0\u1eddng xuy&ecirc;n.<br \/> H&atilde;y \u0111\u1ebfn ngay tr\u1ee5 s\u1edf, c&aacute;c chi nh&aacute;nh v&agrave; v\u0103n ph&ograve;ng giao d\u1ecbch Vietravel tr&ecirc;n to&agrave;n qu\u1ed1c \u0111\u1ec3 book tour gi\u1eef ch\u1ed7 ho\u1eb7c \u0111\u1eb7t c\u1ecdc, v&agrave; ch\u1edd \u0111\u1ebfn ng&agrave;y khuy\u1ebfn m\u1ea1i (28\/11 &ndash; 20\/12\/2017) \u0111\u1ec3 thanh to&aacute;n h\u1ebft 100% v&agrave; nh\u1eadn ngay c&aacute;c \u01b0u \u0111&atilde;i b\u1ea5t ng\u1edd m&agrave; Vietravel d&agrave;nh cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. S\u1ef1 ki\u1ec7n &ldquo;22 ng&agrave;y v&agrave;ng&rdquo; &ndash; tri &acirc;n v&agrave;ng, ng&agrave;n \u01b0u \u0111&atilde;i \u0111&atilde; s\u1eb5n s&agrave;ng ph\u1ee5c v\u1ee5 du kh&aacute;ch.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1336x890_2.jpg' title='“22 NGÀY VÀNG” – TRI ÂN VÀNG, NGÀN \u01afU \u0110ÃI' alt='“22 NGÀY VÀNG” – TRI ÂN VÀNG, NGÀN \u01afU \u0110ÃI'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Ngoài các \u01b0u \u0111ãi \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t trên, khách hàng v\u1eabn h\u01b0\u1edfng tr\u1ecdn v\u1eb9n các quy\u1ec1n l\u1ee3i c\u1ee7a khuy\u1ebfn m\u1ea1i Xuân 2018 nh\u01b0: gi\u1ea3m giá h\u1ed9 chi\u1ebfu; gi\u1ea3m giá nhóm; gi\u1ea3m giá Th\u1ebb thành viên. T\u1eeb ngày 21\/12 tr\u1edf \u0111i s\u1ebd có thêm “\u01afu \u0111ãi tu\u1ed5i Tu\u1ea5t”, khách trong nhóm tu\u1ed5i Tu\u1ea5t s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c nhân \u0111ôi m\u1ee9c gi\u1ea3m giá Th\u1ebb thành viên lên \u0111\u1ebfn 3 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng. Bên c\u1ea1nh \u0111ó, du khách còn nh\u1eadn thêm quà t\u1eb7ng \u0111i tour, \u01b0u \u0111ãi t\u1eeb các \u0111\u1ed1i tác ngân hàng, voucher \u0111\u1ed1i tác Win Together…<br \/> <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> còn t\u1eb7ng phí visa cho khách hàng khi \u0111\u0103ng ký mua các tour Canada, M\u1ef9 v\u1edbi m\u1ee9c t\u1eb7ng lên \u0111\u1ebfn 3,7 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng. \u0110ây là nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng xa ch\u1ee7 l\u1ef1c, \u0111ã kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh v\u1ecb th\u1ebf tiên phong c\u1ee7a Vietravel luôn d\u1eabn \u0111\u1ea7u v\u1ec1 s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng khách l\u1edbn và \u1ed5n \u0111\u1ecbnh, t\u1ea7n su\u1ea5t kh\u1edfi hành th\u01b0\u1eddng xuyên.<br \/> Hãy \u0111\u1ebfn ngay tr\u1ee5 s\u1edf, các chi nhánh và v\u0103n phòng giao d\u1ecbch Vietravel trên toàn qu\u1ed1c \u0111\u1ec3 book tour gi\u1eef ch\u1ed7 ho\u1eb7c \u0111\u1eb7t c\u1ecdc, và ch\u1edd \u0111\u1ebfn ngày khuy\u1ebfn m\u1ea1i (28\/11 – 20\/12\/2017) \u0111\u1ec3 thanh toán h\u1ebft 100% và nh\u1eadn ngay các \u01b0u \u0111ãi b\u1ea5t ng\u1edd mà Vietravel dành cho Quý khách hàng. S\u1ef1 ki\u1ec7n “22 ngày vàng” – tri ân vàng, ngàn \u01b0u \u0111ãi \u0111ã s\u1eb5n sàng ph\u1ee5c v\u1ee5 du khách.<\/div> <\/li>" }, "27": { "title": "Vietravel \u0111\u1ed3ng h\u00e0nh v\u1edbi c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a Li\u00ean \u0111o\u00e0n qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam 2017", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/thumbnail_16.jpg' alt='Vietravel \u0111\u1ed3ng hành v\u1edbi các ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a Liên \u0111oàn qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam 2017' title='Vietravel \u0111\u1ed3ng hành v\u1edbi các ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a Liên", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1qv.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">C\u0169ng t\u1ea1i bu\u1ed5i g\u1eb7p g\u1ee1, Ban t\u1ed5 ch\u1ee9c \u0111&atilde; c&ocirc;ng b\u1ed1 Gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t C&aacute;c C&acirc;y v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vi\u1ec7t Nam &ndash; Vietravel Cup 2017 t\u1eeb ng&agrave;y 17 \u0111\u1ebfn ng&agrave;y 22\/12\/2017 t\u1ea1i C\u1ee5m s&acirc;n qu\u1ea7n v\u1ee3t Trung Long, \u0110\u01b0\u1eddng L&ecirc; Mao, TP Vinh, t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An do Li&ecirc;n \u0111o&agrave;n Qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi S\u1edf V\u0103n h&oacute;a v&agrave; Th\u1ec3 thao t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An, Li&ecirc;n \u0111o&agrave;n Qu\u1ea7n v\u1ee3t t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An t\u1ed5 ch\u1ee9c. C&aacute;c tr\u1eadn \u0111\u1ea5u t\u1ea1i gi\u1ea3i s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c t\u01b0\u1eddng thu\u1eadt tr\u1ef1c ti\u1ebfp tr&ecirc;n Th\u1ec3 thao TV\/ Th\u1ec3 thao tin t\u1ee9c HD t\u1eeb 8h30 ng&agrave;y 17\/12\/2017 v&agrave; t\u1eeb 9h00 ng&agrave;y 18 \u0111\u1ebfn ng&agrave;y 22\/12\/2017.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1qv.jpg' title='Vietravel \u0111\u1ed3ng hành v\u1edbi các ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a Liên \u0111oàn qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam 2017' alt='Vietravel \u0111\u1ed3ng hành v\u1edbi các ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a Liên \u0111oàn qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam 2017'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">C\u0169ng t\u1ea1i bu\u1ed5i g\u1eb7p g\u1ee1, Ban t\u1ed5 ch\u1ee9c \u0111ã công b\u1ed1 Gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t Các Cây v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vi\u1ec7t Nam – <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Cup 2017 t\u1eeb ngày 17 \u0111\u1ebfn ngày 22\/12\/2017 t\u1ea1i C\u1ee5m sân qu\u1ea7n v\u1ee3t Trung Long, \u0110\u01b0\u1eddng Lê Mao, TP Vinh, t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An do Liên \u0111oàn Qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi S\u1edf V\u0103n hóa và Th\u1ec3 thao t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An, Liên \u0111oàn Qu\u1ea7n v\u1ee3t t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An t\u1ed5 ch\u1ee9c. Các tr\u1eadn \u0111\u1ea5u t\u1ea1i gi\u1ea3i s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c t\u01b0\u1eddng thu\u1eadt tr\u1ef1c ti\u1ebfp trên Th\u1ec3 thao TV\/ Th\u1ec3 thao tin t\u1ee9c HD t\u1eeb 8h30 ngày 17\/12\/2017 và t\u1eeb 9h00 ngày 18 \u0111\u1ebfn ngày 22\/12\/2017.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_qv.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">L&agrave; th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1edbn trong ng&agrave;nh l\u1eef h&agrave;nh, b&ecirc;n c\u1ea1nh vi\u1ec7c x&acirc;y d\u1ef1ng s\u1ea3n ph\u1ea9m tour phong ph&uacute;, cam k\u1ebft ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u01b0\u1ee3t tr\u1ed9i, \u0111\u01b0a ra c&aacute;c g&oacute;i quy\u1ec1n l\u1ee3i ch\u0103m s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng \u01b0u vi\u1ec7t th&igrave; Vietravel lu&ocirc;n \u0111\u1ed3ng h&agrave;nh c&ugrave;ng v\u1edbi c&aacute;c s\u1ef1 ki\u1ec7n l\u1edbn c\u1ee7a th\u1ec3 thao Vi\u1ec7t Nam. Th&ocirc;ng qua nh\u1eefng vi\u1ec7c l&agrave;m thi\u1ebft th\u1ef1c, \u0111\u1ea7y &yacute; ngh\u0129a \u0111&oacute;, Vietravel x&aacute;c \u0111\u1ecbnh lu&ocirc;n \u0111\u1eb7t l\u1ee3i &iacute;ch c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng l&ecirc;n h&agrave;ng \u0111\u1ea7u v&agrave; g\u1eafn li\u1ec1n v\u1edbi ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng doanh nghi\u1ec7p.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_qv.jpg' title='Vietravel \u0111\u1ed3ng hành v\u1edbi các ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a Liên \u0111oàn qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam 2017' alt='Vietravel \u0111\u1ed3ng hành v\u1edbi các ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a Liên \u0111oàn qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam 2017'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Là th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1edbn trong ngành l\u1eef hành, bên c\u1ea1nh vi\u1ec7c xây d\u1ef1ng s\u1ea3n ph\u1ea9m tour phong phú, cam k\u1ebft ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u01b0\u1ee3t tr\u1ed9i, \u0111\u01b0a ra các gói quy\u1ec1n l\u1ee3i ch\u0103m sóc khách hàng \u01b0u vi\u1ec7t thì <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> luôn \u0111\u1ed3ng hành cùng v\u1edbi các s\u1ef1 ki\u1ec7n l\u1edbn c\u1ee7a th\u1ec3 thao Vi\u1ec7t Nam. Thông qua nh\u1eefng vi\u1ec7c làm thi\u1ebft th\u1ef1c, \u0111\u1ea7y ý ngh\u0129a \u0111ó, Vietravel xác \u0111\u1ecbnh luôn \u0111\u1eb7t l\u1ee3i ích c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng lên hàng \u0111\u1ea7u và g\u1eafn li\u1ec1n v\u1edbi ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng doanh nghi\u1ec7p.<\/div> <\/li>" }, "28": { "title": "VIETRAVEL TRAO 400 SU\u1ea4T QU\u00c0 \u0110\u1ebeN NG\u01af\u1edcI D\u00c2N V\u00d9NG L\u0168 T\u1ea0I HU\u1ebe", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/thumbnail_17.jpg' alt='VIETRAVEL TRAO 400 SU\u1ea4T QUÀ \u0110\u1ebeN NG\u01af\u1edcI DÂN VÙNG L\u0168 T\u1ea0I HU\u1ebe' title='VIETRAVEL TRAO 400 SU\u1ea4T QUÀ \u0110\u1ebeN NG\u01af\u1edcI DÂN VÙNG L\u0168 T\u1ea0I HU\u1ebe'\/><sp", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1336x890_cuutrohue.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh x&acirc;y d\u1ef1ng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u, Vietravel x&aacute;c \u0111\u1ecbnh tr&aacute;ch nhi\u1ec7m c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng lu&ocirc;n l&agrave; m\u1ee5c ti&ecirc;u song h&agrave;nh c&ugrave;ng s\u1ef1 ph&aacute;t tri\u1ec3n v\u1eefng m\u1ea1nh c\u1ee7a c&ocirc;ng ty. Ban ch\u1ea5p h&agrave;nh C&ocirc;ng \u0111o&agrave;n Vietravel \u0111&atilde; t\u1ed5 ch\u1ee9c ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh t\u1eeb thi\u1ec7n, c\u1ee9u tr\u1ee3 mang t&ecirc;n &ldquo;Th\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 Kh&uacute;c ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung&rdquo; v\u1edbi nhi\u1ec1u \u0111\u1ee3t c\u1ee9u tr\u1ee3, l\u1ea7n l\u01b0\u1ee3t t\u1ea1i c&aacute;c \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng c&oacute; chi nh&aacute;nh, v\u0103n ph&ograve;ng C&ocirc;ng ty tr&uacute; \u0111&oacute;ng nh\u01b0 Kh&aacute;nh H&ograve;a, Th\u1eeba Thi&ecirc;n - Hu\u1ebf, B&igrave;nh \u0110\u1ecbnh...<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1336x890_cuutrohue.jpg' title='VIETRAVEL TRAO 400 SU\u1ea4T QUÀ \u0110\u1ebeN NG\u01af\u1edcI DÂN VÙNG L\u0168 T\u1ea0I HU\u1ebe' alt='VIETRAVEL TRAO 400 SU\u1ea4T QUÀ \u0110\u1ebeN NG\u01af\u1edcI DÂN VÙNG L\u0168 T\u1ea0I HU\u1ebe'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Trên hành trình xây d\u1ef1ng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> xác \u0111\u1ecbnh trách nhi\u1ec7m c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng luôn là m\u1ee5c tiêu song hành cùng s\u1ef1 phát tri\u1ec3n v\u1eefng m\u1ea1nh c\u1ee7a công ty. Ban ch\u1ea5p hành Công \u0111oàn Vietravel \u0111ã t\u1ed5 ch\u1ee9c ch\u01b0\u01a1ng trình t\u1eeb thi\u1ec7n, c\u1ee9u tr\u1ee3 mang tên “Th\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 Khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung” v\u1edbi nhi\u1ec1u \u0111\u1ee3t c\u1ee9u tr\u1ee3, l\u1ea7n l\u01b0\u1ee3t t\u1ea1i các \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng có chi nhánh, v\u0103n phòng Công ty trú \u0111óng nh\u01b0 Khánh Hòa, Th\u1eeba Thiên - <a href='https:\/\/travel.com.vn\/mien-trung\/tour-hue.aspx' title='Hu\u1ebf'>Hu\u1ebf<\/a>, Bình \u0110\u1ecbnh...<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/DSC_3459_1.JPG' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Theo \u0111&oacute;, trong hai ng&agrave;y 18 v&agrave; 19\/11, C&ocirc;ng ty Du l\u1ecbch Vietravel \u0111&atilde; ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi H\u1ed9i Ch\u1eef th\u1eadp \u0111\u1ecf t\u1ec9nh Th\u1eeba Thi&ecirc;n - Hu\u1ebf, \u0111i th\u0103m v&agrave; trao t\u1eb7ng 400 su\u1ea5t qu&agrave;, m\u1ed7i su\u1ea5t g\u1ed3m 500 ngh&igrave;n \u0111\u1ed3ng ti\u1ec1n m\u1eb7t v&agrave; &aacute;o qu\u1ea7n, t\u1eadp v\u1edf cho 400 h\u1ed9 d&acirc;n t\u1ea1i 4 x&atilde; ch\u1ecbu nhi\u1ec1u thi\u1ec7t h\u1ea1i: L\u1ed9c \u0110i\u1ec1n (Ph&uacute; L\u1ed9c); Qu\u1ea3ng Ph&uacute;, Qu\u1ea3ng An (Qu\u1ea3ng \u0110i\u1ec1n) v&agrave; Phong Ch\u01b0\u01a1ng (Phong \u0110i\u1ec1n). \u0110&acirc;y l&agrave; chuy\u1ebfn h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Th\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 Kh&uacute;c ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung&rdquo; \u0111\u1ee3t 2 \u0111\u01b0\u1ee3c Ban ch\u1ea5p h&agrave;nh C&ocirc;ng \u0111o&agrave;n Vietravel t\u1ed5 ch\u1ee9c, ngay sau chuy\u1ebfn \u0111\u1ee3t 1 \u0111&atilde; kh\u1edfi h&agrave;nh ng&agrave;y 9-11, \u0111i th\u0103m v&agrave; t\u1eb7ng qu&agrave; cho \u0111\u1ed3ng b&agrave;o v&ugrave;ng t&acirc;m \u1edf th\u1ecb tr\u1ea5n V\u1ea1n Gi&atilde; v&agrave; x&atilde; V\u1ea1n L\u01b0\u01a1ng, huy\u1ec7n V\u1ea1n Ninh.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/DSC_3459_1.JPG' title='VIETRAVEL TRAO 400 SU\u1ea4T QUÀ \u0110\u1ebeN NG\u01af\u1edcI DÂN VÙNG L\u0168 T\u1ea0I HU\u1ebe' alt='VIETRAVEL TRAO 400 SU\u1ea4T QUÀ \u0110\u1ebeN NG\u01af\u1edcI DÂN VÙNG L\u0168 T\u1ea0I HU\u1ebe'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Theo \u0111ó, trong hai ngày 18 và 19\/11, Công ty <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111ã ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi H\u1ed9i Ch\u1eef th\u1eadp \u0111\u1ecf t\u1ec9nh Th\u1eeba Thiên - <a href='https:\/\/travel.com.vn\/mien-trung\/tour-hue.aspx' title='Hu\u1ebf'>Hu\u1ebf<\/a>, \u0111i th\u0103m và trao t\u1eb7ng 400 su\u1ea5t quà, m\u1ed7i su\u1ea5t g\u1ed3m 500 nghìn \u0111\u1ed3ng ti\u1ec1n m\u1eb7t và áo qu\u1ea7n, t\u1eadp v\u1edf cho 400 h\u1ed9 dân t\u1ea1i 4 xã ch\u1ecbu nhi\u1ec1u thi\u1ec7t h\u1ea1i: L\u1ed9c \u0110i\u1ec1n (Phú L\u1ed9c); Qu\u1ea3ng Phú, Qu\u1ea3ng An (Qu\u1ea3ng \u0110i\u1ec1n) và Phong Ch\u01b0\u01a1ng (Phong \u0110i\u1ec1n). \u0110ây là chuy\u1ebfn hành trình “Th\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 Khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung” \u0111\u1ee3t 2 \u0111\u01b0\u1ee3c Ban ch\u1ea5p hành Công \u0111oàn Vietravel t\u1ed5 ch\u1ee9c, ngay sau chuy\u1ebfn \u0111\u1ee3t 1 \u0111ã kh\u1edfi hành ngày 9-11, \u0111i th\u0103m và t\u1eb7ng quà cho \u0111\u1ed3ng bào vùng tâm \u1edf th\u1ecb tr\u1ea5n V\u1ea1n Giã và xã V\u1ea1n L\u01b0\u01a1ng, huy\u1ec7n V\u1ea1n Ninh.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/DSC_3521.JPG' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Vietravel lu&ocirc;n mong mu\u1ed1n ti\u1ebfp t\u1ee5c ph&aacute;t huy \u0111&oacute;ng g&oacute;p v&igrave; s\u1ef1 ph&aacute;t tri\u1ec3n c\u1ee7a c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng b\u1eb1ng nh\u1eefng vi\u1ec7c l&agrave;m thi\u1ebft th\u1ef1c, c&aacute;c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng x&atilde; h\u1ed9i \u0111\u1ea7y &yacute; ngh\u0129a \u0111\u1ec3 kh&ocirc;ng nh\u1eefng l&agrave; \u0111\u01a1n v\u1ecb th\u1ef1c hi\u1ec7n t\u1ed1t m\u1ee5c ti&ecirc;u kinh doanh v&agrave; m&agrave; c&ograve;n h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ebfn m\u1ee5c ti&ecirc;u cao \u0111\u1eb9p &ldquo;Du l\u1ecbch c&oacute; tr&aacute;ch nhi\u1ec7m v\u1edbi c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng&rdquo;, mang l\u1ea1i nhi\u1ec1u gi&aacute; tr\u1ecb nh&acirc;n v\u0103n cho x&atilde; h\u1ed9i.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/DSC_3521.JPG' title='VIETRAVEL TRAO 400 SU\u1ea4T QUÀ \u0110\u1ebeN NG\u01af\u1edcI DÂN VÙNG L\u0168 T\u1ea0I HU\u1ebe' alt='VIETRAVEL TRAO 400 SU\u1ea4T QUÀ \u0110\u1ebeN NG\u01af\u1edcI DÂN VÙNG L\u0168 T\u1ea0I HU\u1ebe'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;"> <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> luôn mong mu\u1ed1n ti\u1ebfp t\u1ee5c phát huy \u0111óng góp vì s\u1ef1 phát tri\u1ec3n c\u1ee7a c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng b\u1eb1ng nh\u1eefng vi\u1ec7c làm thi\u1ebft th\u1ef1c, các ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng xã h\u1ed9i \u0111\u1ea7y ý ngh\u0129a \u0111\u1ec3 không nh\u1eefng là \u0111\u01a1n v\u1ecb th\u1ef1c hi\u1ec7n t\u1ed1t m\u1ee5c tiêu kinh doanh và mà còn h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ebfn m\u1ee5c tiêu cao \u0111\u1eb9p “ <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> có trách nhi\u1ec7m v\u1edbi c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng”, mang l\u1ea1i nhi\u1ec1u giá tr\u1ecb nhân v\u0103n cho xã h\u1ed9i.<\/div> <\/li>" }, "29": { "title": "Du l\u1ecbch t\u1eeb thi\u1ec7n: \u0110em ni\u1ec1m vui cho h\u1ecdc sinh v\u00f9ng cao", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/thumnsa_1.jpg' alt='Du l\u1ecbch t\u1eeb thi\u1ec7n: \u0110em ni\u1ec1m vui cho h\u1ecdc sinh vùng cao' title='Du l\u1ecbch t\u1eeb thi\u1ec7n: \u0110em ni\u1ec1m vui cho h\u1ecdc sinh vùng cao'\/><span>25\/11\/2017", "content": "<li><h2>\u0110em ni\u1ec1m vui cho h\u1ecdc sinh vùng cao<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/thacbangioc (3).JPG' title='\u0110em ni\u1ec1m vui cho h\u1ecdc sinh vùng cao<br\/><div style="text-align: justify;">Trong nh\u1eefng ng&agrave;y cu\u1ed1i thu, th\u1eddi ti\u1ebft b\u1eaft \u0111\u1ea7u tr\u1edf l\u1ea1nh c\u0169ng l&agrave; l&uacute;c Vietravel H&agrave; N\u1ed9i l\u1ea1i g\u1ea5p r&uacute;t th\u1ef1c hi\u1ec7n th&ecirc;m nhi\u1ec1u chuy\u1ebfn \u0111i du l\u1ecbch k\u1ebft h\u1ee3p t\u1eeb thi\u1ec7n &ldquo;&Aacute;o \u1ea5m cho em&rdquo; gi&uacute;p \u0111\u1ee1 h\u1ecdc sinh kh&oacute; kh\u0103n v&ugrave;ng cao \u0110&ocirc;ng T&acirc;y B\u1eafc, mang l\u1ea1i cho c&aacute;c em m\u1ed9t m&ugrave;a \u0111&ocirc;ng \u1ea5m &aacute;p. Chuy\u1ebfn \u0111i ng&agrave;y 16\/11 v\u1eeba qua t\u1edbi \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng T&agrave; Han, huy\u1ec7n Ch\u1ee3 \u0110\u1ed3n, t\u1ec9nh B\u1eafc C\u1ea1n l&agrave; chuy\u1ebfn \u0111i th\u1ee9 3 trong ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh n\u0103m nay. Tham gia chuy\u1ebfn \u0111i l\u1ea7n n&agrave;y ngo&agrave;i s\u1ef1 c&oacute; m\u1eb7t c\u1ee7a h\u01b0\u1edbng d\u1eabn vi&ecirc;n v&agrave; m\u1ed9t s\u1ed1 nh&acirc;n vi&ecirc;n thu\u1ed9c nhi\u1ec1u b\u1ed9 ph\u1eadn trong c&ocirc;ng ty, c&ograve;n c&oacute; h\u01a1n 20 du kh&aacute;ch, trong \u0111&oacute; c&oacute; c\u1ea3 du kh&aacute;ch \u0111\u1ebfn t\u1eeb Tp. H\u1ed3 Ch&iacute; Minh.<br \/> \u0110i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng T&agrave; Han l&agrave; m\u1ed9t n\u01a1i g\u1ea7n nh\u01b0 xa nh\u1ea5t c\u1ee7a huy\u1ec7n Ch\u1ee3 \u0110\u1ed3n, \u0111\u01b0\u1eddng v&agrave;o \u0111\u1ebfn tr\u01b0\u1eddng kh&aacute; kh&oacute; kh\u0103n b\u1edfi d\u1ed1c cao, n\u1ebfu nh\u01b0 v&agrave;o ng&agrave;y m\u01b0a th&igrave; ch\u1ec9 c&oacute; c&aacute;ch \u0111i b\u1ed9 v&agrave;o tr\u01b0\u1eddng, v&agrave; c&oacute; l\u1ebd ph\u1ea3i m\u1ea5t v&agrave;i ti\u1ebfng. \u0110\u01b0\u1ee3c bi\u1ebft, nh&agrave; tr\u01b0\u1eddng m\u1edbi c&oacute; \u0111i\u1ec7n c&aacute;ch \u0111&acirc;y 3 ng&agrave;y, xung quanh tr\u01b0\u1eddng ch\u1ec9 c&oacute; v&agrave;i n&oacute;c nh&agrave; c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n. H\u1ecdc sinh t\u1edbi \u0111&acirc;y h\u1ecdc, em g\u1ea7n nh\u1ea5t th&igrave; ngay \u0111\u1ec9nh \u0111\u1ed3i, c&ograve;n xa nh\u1ea5t c\u0169ng ph\u1ea3i \u0111i b\u1ed9 7 c&acirc;y s\u1ed1 \u0111\u1ec3 t\u1edbi tr\u01b0\u1eddng.<br \/> C&ocirc; gi&aacute;o Tri\u1ec7u Th\u1ecb Ph\u01b0\u01a1ng, ng\u01b0\u1eddi huy\u1ec7n Ch\u1ee3 \u0110\u1ed3n chia s\u1ebb nh&agrave; c&ocirc; c&aacute;ch \u0111&acirc;y 70 km nh\u01b0ng c\u0169ng c&oacute; c&ocirc; gi&aacute;o kh&aacute;c s\u1ed1ng \u1edf xa h\u01a1n, h&agrave;ng tu\u1ea7n c&aacute;c c&ocirc; t\u1edbi tr\u01b0\u1eddng v&agrave;o ch\u1ee7 nh\u1eadt v&agrave; v\u1ec1 nh&agrave; v&agrave;o th\u1ee9 s&aacute;u. &nbsp;Ng&agrave;y tr\u01b0\u1edbc, khi ch\u01b0a c&oacute; \u0111i\u1ec7n, c&aacute;c c&ocirc; gi&aacute;o \u1edf \u0111&acirc;y ph\u1ea3i d\u1ea1y h\u1ecdc b\u1eb1ng \u1eafc quy, \u0111&egrave;n t&iacute;ch \u0111i\u1ec7n; nh\u01b0ng nh\u1eefng h&ocirc;m m\u01b0a, tr\u1eddi t\u1ed1i qu&aacute; kh&ocirc;ng th\u1ec3 d\u1ea1y h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c.<br \/> M\u1ed9t trong nh\u1eefng kh&oacute; kh\u0103n m&agrave; c&aacute;c c&ocirc; ph\u1ea3i t\u1ed1n nhi\u1ec1u c&ocirc;ng s\u1ee9c nh\u1ea5t, \u0111&oacute; l&agrave; vi\u1ec7c v\u1eadn \u0111\u1ed9ng ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n \u0111\u01b0a con t\u1edbi tr\u01b0\u1eddng. Tuy nhi&ecirc;n, sau 2 n\u0103m b&aacute;m \u0111\u1ecba b&agrave;n, c&aacute;c c&ocirc; gi&aacute;o tr\u01b0\u1eddng T&agrave; Han, c&ugrave;ng s\u1ef1 chung tay c\u1ee7a c&aacute;c c\u1ea5p l&atilde;nh \u0111\u1ea1o x&atilde;, huy\u1ec7n v&agrave; t\u1ec9nh \u0111&atilde; r\u1ea5t th&agrave;nh c&ocirc;ng trong vi\u1ec7c v\u1eadn \u0111\u1ed9ng c&aacute;c h\u1ed9 gia \u0111&igrave;nh \u0111\u01b0a con t\u1edbi tr\u01b0\u1eddng. Cho t\u1edbi nay, 100% c&aacute;c em nh\u1ecf \u1edf \u0111&acirc;y \u0111&atilde; \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111i h\u1ecdc.<br \/> Trong chuy\u1ebfn \u0111i l\u1ea7n n&agrave;y, \u0111\u1ea1i di\u1ec7n Vietravel H&agrave; N\u1ed9i v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111&atilde; trao t\u1eb7ng cho \u0110i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng T&agrave; Han r\u1ea5t nhi\u1ec1u &aacute;o \u1ea5m, ch\u0103n \u1ea5m \u0111\u1ec3 \u0111&oacute;n m&ugrave;a \u0111&ocirc;ng s\u1eafp \u0111\u1ebfn, c&ugrave;ng nhi\u1ec1u d\u1ee5ng c\u1ee5 h\u1ecdc t\u1eadp v&agrave; c&aacute;c th\u1ef1c ph\u1ea9m kh&aacute;c&hellip; C&aacute;c em \u0111\u1ec1u r\u1ea5t vui khi nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng m&oacute;n qu&agrave; nh\u1ecf b&eacute; nh\u01b0ng l\u1ea1i c&oacute; &yacute; ngh\u0129a v&ocirc; c&ugrave;ng l\u1edbn \u0111&oacute;. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t v\u1edbi m&oacute;n qu&agrave; l&agrave; chi\u1ebfc m&aacute;y t&iacute;nh cho Vietravel H&agrave; N\u1ed9i trao t\u1eb7ng, th\u1ea7y c&ocirc; s\u1ebd c\u1ed1 g\u1eafng c\u1eadp nh\u1eadt th&ocirc;ng tin, truy\u1ec1n \u0111\u1ea1t l\u1ea1i cho c&aacute;c em nh\u1eefng ki\u1ebfn th\u1ee9c b\u1ed5 &iacute;ch nh\u1ea5t l&agrave; ki\u1ebfn th\u1ee9c v\u1ec1 bi\u1ec3n \u0111\u1ea3o, ch\u1ee7 quy\u1ec1n c\u1ee7a T\u1ed5 Qu\u1ed1c.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/thacbangioc (3).JPG' title='\u0110em ni\u1ec1m vui cho h\u1ecdc sinh vùng cao' alt='\u0110em ni\u1ec1m vui cho h\u1ecdc sinh vùng cao'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Trong nh\u1eefng ngày cu\u1ed1i thu, th\u1eddi ti\u1ebft b\u1eaft \u0111\u1ea7u tr\u1edf l\u1ea1nh c\u0169ng là lúc <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Hà N\u1ed9i l\u1ea1i g\u1ea5p rút th\u1ef1c hi\u1ec7n thêm nhi\u1ec1u chuy\u1ebfn \u0111i <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> k\u1ebft h\u1ee3p t\u1eeb thi\u1ec7n “Áo \u1ea5m cho em” giúp \u0111\u1ee1 h\u1ecdc sinh khó kh\u0103n vùng cao \u0110ông Tây B\u1eafc, mang l\u1ea1i cho các em m\u1ed9t mùa \u0111ông \u1ea5m áp. Chuy\u1ebfn \u0111i ngày 16\/11 v\u1eeba qua t\u1edbi \u0111i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng Tà Han, huy\u1ec7n Ch\u1ee3 \u0110\u1ed3n, t\u1ec9nh B\u1eafc C\u1ea1n là chuy\u1ebfn \u0111i th\u1ee9 3 trong ch\u01b0\u01a1ng trình n\u0103m nay. Tham gia chuy\u1ebfn \u0111i l\u1ea7n này ngoài s\u1ef1 có m\u1eb7t c\u1ee7a h\u01b0\u1edbng d\u1eabn viên và m\u1ed9t s\u1ed1 nhân viên thu\u1ed9c nhi\u1ec1u b\u1ed9 ph\u1eadn trong công ty, còn có h\u01a1n 20 du khách, trong \u0111ó có c\u1ea3 du khách \u0111\u1ebfn t\u1eeb Tp. H\u1ed3 Chí Minh.<br \/> \u0110i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng Tà Han là m\u1ed9t n\u01a1i g\u1ea7n nh\u01b0 xa nh\u1ea5t c\u1ee7a huy\u1ec7n Ch\u1ee3 \u0110\u1ed3n, \u0111\u01b0\u1eddng vào \u0111\u1ebfn tr\u01b0\u1eddng khá khó kh\u0103n b\u1edfi d\u1ed1c cao, n\u1ebfu nh\u01b0 vào ngày m\u01b0a thì ch\u1ec9 có cách \u0111i b\u1ed9 vào tr\u01b0\u1eddng, và có l\u1ebd ph\u1ea3i m\u1ea5t vài ti\u1ebfng. \u0110\u01b0\u1ee3c bi\u1ebft, nhà tr\u01b0\u1eddng m\u1edbi có \u0111i\u1ec7n cách \u0111ây 3 ngày, xung quanh tr\u01b0\u1eddng ch\u1ec9 có vài nóc nhà c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi dân. H\u1ecdc sinh t\u1edbi \u0111ây h\u1ecdc, em g\u1ea7n nh\u1ea5t thì ngay \u0111\u1ec9nh \u0111\u1ed3i, còn xa nh\u1ea5t c\u0169ng ph\u1ea3i \u0111i b\u1ed9 7 cây s\u1ed1 \u0111\u1ec3 t\u1edbi tr\u01b0\u1eddng.<br \/> Cô giáo Tri\u1ec7u Th\u1ecb Ph\u01b0\u01a1ng, ng\u01b0\u1eddi huy\u1ec7n Ch\u1ee3 \u0110\u1ed3n chia s\u1ebb nhà cô cách \u0111ây 70 km nh\u01b0ng c\u0169ng có cô giáo khác s\u1ed1ng \u1edf xa h\u01a1n, hàng tu\u1ea7n các cô t\u1edbi tr\u01b0\u1eddng vào ch\u1ee7 nh\u1eadt và v\u1ec1 nhà vào th\u1ee9 sáu.  Ngày tr\u01b0\u1edbc, khi ch\u01b0a có \u0111i\u1ec7n, các cô giáo \u1edf \u0111ây ph\u1ea3i d\u1ea1y h\u1ecdc b\u1eb1ng \u1eafc quy, \u0111èn tích \u0111i\u1ec7n; nh\u01b0ng nh\u1eefng hôm m\u01b0a, tr\u1eddi t\u1ed1i quá không th\u1ec3 d\u1ea1y h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c.<br \/> M\u1ed9t trong nh\u1eefng khó kh\u0103n mà các cô ph\u1ea3i t\u1ed1n nhi\u1ec1u công s\u1ee9c nh\u1ea5t, \u0111ó là vi\u1ec7c v\u1eadn \u0111\u1ed9ng ng\u01b0\u1eddi dân \u0111\u01b0a con t\u1edbi tr\u01b0\u1eddng. Tuy nhiên, sau 2 n\u0103m bám \u0111\u1ecba bàn, các cô giáo tr\u01b0\u1eddng Tà Han, cùng s\u1ef1 chung tay c\u1ee7a các c\u1ea5p lãnh \u0111\u1ea1o xã, huy\u1ec7n và t\u1ec9nh \u0111ã r\u1ea5t thành công trong vi\u1ec7c v\u1eadn \u0111\u1ed9ng các h\u1ed9 gia \u0111ình \u0111\u01b0a con t\u1edbi tr\u01b0\u1eddng. Cho t\u1edbi nay, 100% các em nh\u1ecf \u1edf \u0111ây \u0111ã \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111i h\u1ecdc.<br \/> Trong chuy\u1ebfn \u0111i l\u1ea7n này, \u0111\u1ea1i di\u1ec7n Vietravel Hà N\u1ed9i và khách hàng \u0111ã trao t\u1eb7ng cho \u0110i\u1ec3m tr\u01b0\u1eddng Tà Han r\u1ea5t nhi\u1ec1u áo \u1ea5m, ch\u0103n \u1ea5m \u0111\u1ec3 \u0111ón mùa \u0111ông s\u1eafp \u0111\u1ebfn, cùng nhi\u1ec1u d\u1ee5ng c\u1ee5 h\u1ecdc t\u1eadp và các th\u1ef1c ph\u1ea9m khác… Các em \u0111\u1ec1u r\u1ea5t vui khi nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng món quà nh\u1ecf bé nh\u01b0ng l\u1ea1i có ý ngh\u0129a vô cùng l\u1edbn \u0111ó. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t v\u1edbi món quà là chi\u1ebfc máy tính cho Vietravel Hà N\u1ed9i trao t\u1eb7ng, th\u1ea7y cô s\u1ebd c\u1ed1 g\u1eafng c\u1eadp nh\u1eadt thông tin, truy\u1ec1n \u0111\u1ea1t l\u1ea1i cho các em nh\u1eefng ki\u1ebfn th\u1ee9c b\u1ed5 ích nh\u1ea5t là ki\u1ebfn th\u1ee9c v\u1ec1 bi\u1ec3n \u0111\u1ea3o, ch\u1ee7 quy\u1ec1n c\u1ee7a T\u1ed5 Qu\u1ed1c.<\/div> <\/li><li><h2>Phát tri\u1ec3n thêm nhi\u1ec1u \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m du l\u1ecbch m\u1edbi<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/thacbangioc (1).jpg' title='Phát tri\u1ec3n thêm nhi\u1ec1u \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m du l\u1ecbch m\u1edbi<br\/><div style="text-align: justify;">Th&ocirc;ng qua c&aacute;c ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh t\u1eeb thi\u1ec7n, Vietravel H&agrave; N\u1ed9i c&ograve;n gi\u1edbi thi\u1ec7u th&ecirc;m nhi\u1ec1u \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m du l\u1ecbch m\u1edbi t\u1edbi du kh&aacute;ch tr&ecirc;n c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t ch&uacute; tr\u1ecdng t\u1edbi c&aacute;c t\u1ec9nh v&ugrave;ng cao \u0110&ocirc;ng T&acirc;y B\u1eafc, b\u1edfi n\u01a1i \u0111&acirc;y kh&ocirc;ng ch\u1ec9 s\u1edf h\u1eefu phong c\u1ea3nh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tuy\u1ec7t \u0111\u1eb9p, c&oacute; gi&aacute; tr\u1ecb nh\u01b0 H\u1ed3 Ba B\u1ec3, Hang P&aacute;c P&oacute;, Th&aacute;c B\u1ea3n Gi\u1ed1c&hellip;m&agrave; v\u1edbi n\u1ec1n v\u0103n h&oacute;a l&acirc;u \u0111\u1eddi, \u0111a d\u1ea1ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n t\u1ed9c v&ugrave;ng cao, \u0111&atilde; t\u1ea1o th&agrave;nh b\u1ea3n s\u1eafc c\u1ee7a Vi\u1ec7t Nam, kh&ocirc;ng n\u01a1i n&agrave;o tr&ecirc;n th\u1ebf gi\u1edbi c&oacute; \u0111\u01b0\u1ee3c.<br \/> \u0110\u1ea1i di\u1ec7n Vietravel H&agrave; N\u1ed9i, anh Ph\u1ea1m Xu&acirc;n Ki&ecirc;n chia s\u1ebb &ldquo;Du kh&aacute;ch \u0111\u1ebfn v\u1edbi Vietravel kh&ocirc;ng ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1eadn h\u01b0\u1edfng nh\u1eefng chuy\u1ebfn \u0111i th&uacute; v\u1ecb, m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p m\u1ed9t ph\u1ea7n nh\u1ecf b&eacute;, \u0111em l\u1ea1i ni\u1ec1m vui, ti\u1ebfng c\u01b0\u1eddi cho c&aacute;c em nh\u1ecf v&ugrave;ng cao. Ngo&agrave;i ra, th&ocirc;ng qua ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh du l&iacute;ch k\u1ebft h\u1ee3p t\u1eeb thi\u1ec7n, Vietravel c\u0169ng mong mu\u1ed1n ph&aacute;t tri\u1ec3n du l\u1ecbch c\u1ee7a t\u1ec9nh B\u1eafc C\u1ea1n, gi\u1edbi thi\u1ec7u th&ecirc;m nhi\u1ec1u \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m \u0111\u1eb9p, h\u1ea5p d\u1eabn t\u1edbi du kh&aacute;ch tr&ecirc;n c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc, g&oacute;p ph\u1ea7n n&acirc;ng cao cu\u1ed9c s\u1ed1ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n n\u01a1i \u0111&acirc;y. \u0110&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; m\u1ee5c \u0111&iacute;ch c\u1ee7a Vietravel khi t\u1ed5 ch\u1ee9c nh\u1eefng ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh nh\u01b0 th\u1ebf n&agrave;y&rdquo;.<br \/> K\u1ebft th&uacute;c ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh t\u1eeb thi\u1ec7n, du kh&aacute;ch c&ograve;n r\u1ea5t vui v&agrave; th&iacute;ch th&uacute; khi \u0111\u01b0\u1ee3c nghe gi\u1edbi thi\u1ec7u v&agrave; tham quan nh\u1eefng \u0111\u1ecba danh n\u1ed5i ti\u1ebfng t\u1ea1i t\u1ec9nh B\u1eafc C\u1ea1n v&agrave; Cao B\u1eb1ng. Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m du ngo\u1ea1n h\u1ed3 Ba B\u1ec3 - top 20 h\u1ed3 n\u01b0\u1edbc ng\u1ecdt \u0111\u1eb9p nh\u1ea5t th\u1ebf gi\u1edbi tr&ecirc;n nh\u1eefng chi\u1ebfc thuy\u1ec1n \u0111\u1ed9c m\u1ed9c, t\u1ef1a nh\u01b0 l\u1ea1c v&agrave;o ch\u1ed1n ti&ecirc;n c\u1ea3nh v\u1edbi n\u01b0\u1edbc h\u1ed3 xanh ng&aacute;t in b&oacute;ng n&uacute;i, m&acirc;y tr\u1eddi . Hay th&ecirc;m y&ecirc;u v&agrave; t\u1ef1 h\u1ea3o T\u1ed5 qu\u1ed1c Vi\u1ec7t Nam khi ch\u1ee9ng ki\u1ebfn Th&aacute;c B\u1ea3n Gi\u1ed1c, s\u1ef1 d\u1eef d\u1ed9i, h&ugrave;ng v\u0129 lu&ocirc;n \u0111an xen v\u1edbi n&eacute;t th\u01a1 m\u1ed9ng, hi\u1ec1n h&ograve;a.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/thacbangioc (1).jpg' title='Phát tri\u1ec3n thêm nhi\u1ec1u \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m du l\u1ecbch m\u1edbi' alt='Phát tri\u1ec3n thêm nhi\u1ec1u \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m du l\u1ecbch m\u1edbi'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Thông qua các ch\u01b0\u01a1ng trình t\u1eeb thi\u1ec7n, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Hà N\u1ed9i còn gi\u1edbi thi\u1ec7u thêm nhi\u1ec1u \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> m\u1edbi t\u1edbi du khách trên c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t chú tr\u1ecdng t\u1edbi các t\u1ec9nh vùng cao \u0110ông Tây B\u1eafc, b\u1edfi n\u01a1i \u0111ây không ch\u1ec9 s\u1edf h\u1eefu phong c\u1ea3nh thiên nhiên tuy\u1ec7t \u0111\u1eb9p, có giá tr\u1ecb nh\u01b0 H\u1ed3 Ba B\u1ec3, Hang Pác Pó, Thác B\u1ea3n Gi\u1ed1c…mà v\u1edbi n\u1ec1n v\u0103n hóa lâu \u0111\u1eddi, \u0111a d\u1ea1ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi dân t\u1ed9c vùng cao, \u0111ã t\u1ea1o thành b\u1ea3n s\u1eafc c\u1ee7a Vi\u1ec7t Nam, không n\u01a1i nào trên th\u1ebf gi\u1edbi có \u0111\u01b0\u1ee3c.<br \/> \u0110\u1ea1i di\u1ec7n Vietravel Hà N\u1ed9i, anh Ph\u1ea1m Xuân Kiên chia s\u1ebb “Du khách \u0111\u1ebfn v\u1edbi Vietravel không ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1eadn h\u01b0\u1edfng nh\u1eefng chuy\u1ebfn \u0111i thú v\u1ecb, mà còn góp m\u1ed9t ph\u1ea7n nh\u1ecf bé, \u0111em l\u1ea1i ni\u1ec1m vui, ti\u1ebfng c\u01b0\u1eddi cho các em nh\u1ecf vùng cao. Ngoài ra, thông qua ch\u01b0\u01a1ng trình du lích k\u1ebft h\u1ee3p t\u1eeb thi\u1ec7n, Vietravel c\u0169ng mong mu\u1ed1n phát tri\u1ec3n du l\u1ecbch c\u1ee7a t\u1ec9nh B\u1eafc C\u1ea1n, gi\u1edbi thi\u1ec7u thêm nhi\u1ec1u \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m \u0111\u1eb9p, h\u1ea5p d\u1eabn t\u1edbi du khách trên c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc, góp ph\u1ea7n nâng cao cu\u1ed9c s\u1ed1ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi dân n\u01a1i \u0111ây. \u0110ó chính là m\u1ee5c \u0111ích c\u1ee7a Vietravel khi t\u1ed5 ch\u1ee9c nh\u1eefng ch\u01b0\u01a1ng trình nh\u01b0 th\u1ebf này”.<br \/> K\u1ebft thúc ch\u01b0\u01a1ng trình t\u1eeb thi\u1ec7n, du khách còn r\u1ea5t vui và thích thú khi \u0111\u01b0\u1ee3c nghe gi\u1edbi thi\u1ec7u và tham quan nh\u1eefng \u0111\u1ecba danh n\u1ed5i ti\u1ebfng t\u1ea1i t\u1ec9nh B\u1eafc C\u1ea1n và Cao B\u1eb1ng. Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m du ngo\u1ea1n h\u1ed3 Ba B\u1ec3 - top 20 h\u1ed3 n\u01b0\u1edbc ng\u1ecdt \u0111\u1eb9p nh\u1ea5t th\u1ebf gi\u1edbi trên nh\u1eefng chi\u1ebfc thuy\u1ec1n \u0111\u1ed9c m\u1ed9c, t\u1ef1a nh\u01b0 l\u1ea1c vào ch\u1ed1n tiên c\u1ea3nh v\u1edbi n\u01b0\u1edbc h\u1ed3 xanh ngát in bóng núi, mây tr\u1eddi . Hay thêm yêu và t\u1ef1 h\u1ea3o T\u1ed5 qu\u1ed1c Vi\u1ec7t Nam khi ch\u1ee9ng ki\u1ebfn Thác B\u1ea3n Gi\u1ed1c, s\u1ef1 d\u1eef d\u1ed9i, hùng v\u0129 luôn \u0111an xen v\u1edbi nét th\u01a1 m\u1ed9ng, hi\u1ec1n hòa.<\/div> <\/li>" }, "30": { "title": "Vietravel trao 200 su\u1ea5t qu\u00e0 \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n huy\u1ec7n V\u1ea1n Ninh", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/1thumnail.jpg' alt='Vietravel trao 200 su\u1ea5t quà \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi dân huy\u1ec7n V\u1ea1n Ninh' title='Vietravel trao 200 su\u1ea5t quà \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi dân huy\u1ec7n V\u1ea1n Ninh'\/><span>25", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1336x890_nhatrang.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Theo \u0111&oacute;, ng&agrave;y 9-11, C&ocirc;ng ty Du l\u1ecbch Vietravel \u0111&atilde; \u0111i th\u0103m v&agrave; t\u1eb7ng qu&agrave; cho \u0111\u1ed3ng b&agrave;o v&ugrave;ng t&acirc;m b&atilde;o huy\u1ec7n V\u1ea1n Ninh, Kh&aacute;nh H&ograve;a 200 ph\u1ea7n qu&agrave;, m\u1ed7i ph\u1ea7n qu&agrave; tr\u1ecb gi&aacute; 1 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng, bao g\u1ed3m 500.000 \u0111\u1ed3ng ti\u1ec1n m\u1eb7t v&agrave; c&aacute;c nhu y\u1ebfu ph\u1ea9m c\u1ea7n thi\u1ebft \u0111&atilde; \u0111\u01b0\u1ee3c l&atilde;nh \u0111\u1ea1o c&ocirc;ng ty trao t\u1eadn tay nh\u1eefng h\u1ed9 d&acirc;n b\u1ecb thi\u1ec7t h\u1ea1i n\u1eb7ng v\u1ec1 ng\u01b0\u1eddi v&agrave; c\u1ee7a trong c\u01a1n b&atilde;o s\u1ed1 12 \u1edf th\u1ecb tr\u1ea5n V\u1ea1n Gi&atilde; v&agrave; x&atilde; V\u1ea1n L\u01b0\u01a1ng, huy\u1ec7n V\u1ea1n Ninh.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1336x890_nhatrang.jpg' title='Vietravel trao 200 su\u1ea5t quà \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi dân huy\u1ec7n V\u1ea1n Ninh' alt='Vietravel trao 200 su\u1ea5t quà \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi dân huy\u1ec7n V\u1ea1n Ninh'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Theo \u0111ó, ngày 9-11, Công ty <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111ã \u0111i th\u0103m và t\u1eb7ng quà cho \u0111\u1ed3ng bào vùng tâm bão huy\u1ec7n V\u1ea1n Ninh, Khánh Hòa 200 ph\u1ea7n quà, m\u1ed7i ph\u1ea7n quà tr\u1ecb giá 1 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng, bao g\u1ed3m 500.000 \u0111\u1ed3ng ti\u1ec1n m\u1eb7t và các nhu y\u1ebfu ph\u1ea9m c\u1ea7n thi\u1ebft \u0111ã \u0111\u01b0\u1ee3c lãnh \u0111\u1ea1o công ty trao t\u1eadn tay nh\u1eefng h\u1ed9 dân b\u1ecb thi\u1ec7t h\u1ea1i n\u1eb7ng v\u1ec1 ng\u01b0\u1eddi và c\u1ee7a trong c\u01a1n bão s\u1ed1 12 \u1edf th\u1ecb tr\u1ea5n V\u1ea1n Giã và xã V\u1ea1n L\u01b0\u01a1ng, huy\u1ec7n V\u1ea1n Ninh.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1336x890_nhatrang1.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Trong hai ng&agrave;y 18 v&agrave; 19\/11 s\u1eafp t\u1edbi \u0111&acirc;y, C&ocirc;ng ty Du l\u1ecbch Vietravel s\u1ebd ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi H\u1ed9i Ch\u1eef th\u1eadp \u0111\u1ecf t\u1ec9nh Th\u1eeba Thi&ecirc;n - Hu\u1ebf, \u0111i th\u0103m v&agrave; trao t\u1eb7ng 400 su\u1ea5t qu&agrave;, m\u1ed7i su\u1ea5t g\u1ed3m 500 ngh&igrave;n \u0111\u1ed3ng ti\u1ec1n m\u1eb7t v&agrave; &aacute;o qu\u1ea7n, t\u1eadp v\u1edf cho 400 h\u1ed9 d&acirc;n t\u1ea1i 4 x&atilde; ch\u1ecbu nhi\u1ec1u thi\u1ec7t h\u1ea1i: L\u1ed9c \u0110i\u1ec1n (Ph&uacute; L\u1ed9c); Qu\u1ea3ng Ph&uacute;, Qu\u1ea3ng An (Qu\u1ea3ng \u0110i\u1ec1n) v&agrave; Phong Ch\u01b0\u01a1ng (Phong \u0110i\u1ec1n) tr&ecirc;n \u0111\u1ecba b&agrave;n T\u1ec9nh.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1336x890_nhatrang1.jpg' title='Vietravel trao 200 su\u1ea5t quà \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi dân huy\u1ec7n V\u1ea1n Ninh' alt='Vietravel trao 200 su\u1ea5t quà \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi dân huy\u1ec7n V\u1ea1n Ninh'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Trong hai ngày 18 và 19\/11 s\u1eafp t\u1edbi \u0111ây, Công ty <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> s\u1ebd ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi H\u1ed9i Ch\u1eef th\u1eadp \u0111\u1ecf t\u1ec9nh Th\u1eeba Thiên - <a href='https:\/\/travel.com.vn\/mien-trung\/tour-hue.aspx' title='Hu\u1ebf'>Hu\u1ebf<\/a>, \u0111i th\u0103m và trao t\u1eb7ng 400 su\u1ea5t quà, m\u1ed7i su\u1ea5t g\u1ed3m 500 nghìn \u0111\u1ed3ng ti\u1ec1n m\u1eb7t và áo qu\u1ea7n, t\u1eadp v\u1edf cho 400 h\u1ed9 dân t\u1ea1i 4 xã ch\u1ecbu nhi\u1ec1u thi\u1ec7t h\u1ea1i: L\u1ed9c \u0110i\u1ec1n (Phú L\u1ed9c); Qu\u1ea3ng Phú, Qu\u1ea3ng An (Qu\u1ea3ng \u0110i\u1ec1n) và Phong Ch\u01b0\u01a1ng (Phong \u0110i\u1ec1n) trên \u0111\u1ecba bàn T\u1ec9nh.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1336x890px_nhatrang.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">B&ecirc;n c\u1ea1nh \u0111&oacute;, ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh t\u1eeb thi\u1ec7n, c\u1ee9u tr\u1ee3 mang t&ecirc;n &ldquo;Th\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 kh&uacute;c ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung&rdquo; s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c Ban ch\u1ea5p h&agrave;nh C&ocirc;ng \u0111o&agrave;n Vietravel t\u1ed5 ch\u1ee9c l&agrave;m nhi\u1ec1u \u0111\u1ee3t l\u1ea7n l\u01b0\u1ee3t \u0111\u1ebfn v\u1edbi c&aacute;c \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng c&oacute; chi nh&aacute;nh, v\u0103n ph&ograve;ng C&ocirc;ng ty tr&uacute; \u0111&oacute;ng nh\u01b0 Kh&aacute;nh H&ograve;a, Th\u1eeba Thi&ecirc;n - Hu\u1ebf, B&igrave;nh \u0110\u1ecbnh... nh\u1eb1m thi\u1ebft th\u1ef1c s\u1ebb chia tr&aacute;ch nhi\u1ec7m x&atilde; h\u1ed9i v&agrave; c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng, h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 \u0111\u1ed3ng b&agrave;o mi\u1ec1n Trung b\u1ecb thi\u1ec7t h\u1ea1i do thi&ecirc;n tai, m\u01b0a l\u0169; qua \u0111&oacute; ph&aacute;t huy truy\u1ec1n th\u1ed1ng &ldquo;l&aacute; l&agrave;nh \u0111&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&rdquo; t\u1ed1t \u0111\u1eb9p c\u1ee7a d&acirc;n t\u1ed9c.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1336x890px_nhatrang.jpg' title='Vietravel trao 200 su\u1ea5t quà \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi dân huy\u1ec7n V\u1ea1n Ninh' alt='Vietravel trao 200 su\u1ea5t quà \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi dân huy\u1ec7n V\u1ea1n Ninh'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Bên c\u1ea1nh \u0111ó, ch\u01b0\u01a1ng trình t\u1eeb thi\u1ec7n, c\u1ee9u tr\u1ee3 mang tên “Th\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung” s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c Ban ch\u1ea5p hành Công \u0111oàn <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> t\u1ed5 ch\u1ee9c làm nhi\u1ec1u \u0111\u1ee3t l\u1ea7n l\u01b0\u1ee3t \u0111\u1ebfn v\u1edbi các \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng có chi nhánh, v\u0103n phòng Công ty trú \u0111óng nh\u01b0 Khánh Hòa, Th\u1eeba Thiên - <a href='https:\/\/travel.com.vn\/mien-trung\/tour-hue.aspx' title='Hu\u1ebf'>Hu\u1ebf<\/a>, Bình \u0110\u1ecbnh... nh\u1eb1m thi\u1ebft th\u1ef1c s\u1ebb chia trách nhi\u1ec7m xã h\u1ed9i và c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng, h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 \u0111\u1ed3ng bào mi\u1ec1n Trung b\u1ecb thi\u1ec7t h\u1ea1i do thiên tai, m\u01b0a l\u0169; qua \u0111ó phát huy truy\u1ec1n th\u1ed1ng “lá lành \u0111ùm lá rách” t\u1ed1t \u0111\u1eb9p c\u1ee7a dân t\u1ed9c.<\/div> <\/li>" }, "31": { "title": "Vietravel \u2013 \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef h\u00e0nh \u0111\u01b0a kh\u00e1ch Vi\u1ec7t Nam du l\u1ecbch H\u00e0n Qu\u1ed1c nhi\u1ec1u nh\u1ea5t n\u0103m 2017", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/AVATAR_1.jpg' alt='Vietravel – \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành \u0111\u01b0a khách Vi\u1ec7t Nam du l\u1ecbch Hàn Qu\u1ed1c nhi\u1ec1u nh\u1ea5t n\u0103m 2017' title='Vietravel – \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành \u0111\u01b0a khách Vi\u1ec7t", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/kto_1.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">T\u1ea1i \u0111&ecirc;m trao gi\u1ea3i Du l\u1ecbch H&agrave;n Qu\u1ed1c n\u0103m 2017, Vietravel m\u1ed9t l\u1ea7n n\u1eefa kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh l&agrave; th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1eef h&agrave;nh h&agrave;ng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam \u0111\u01b0a du kh&aacute;ch \u0111\u1ebfn H&agrave;n Qu\u1ed1c nhi\u1ec1u nh\u1ea5t n\u0103m 2017 v&agrave; l&agrave; ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n \u0111\u1ed3ng h&agrave;nh \u0111&aacute;ng tin c\u1eady c\u1ee7a kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111\u1ea1t 03 gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng uy t&iacute;n, bao g\u1ed3m: \u0110\u1ed1i t&aacute;c V&agrave;ng h\u1ea1ng m\u1ee5c du l\u1ecbch khen th\u01b0\u1edfng; Gi\u1ea3i V&agrave;ng h\u1ea1ng m\u1ee5c \u0111\u1ed1i t&aacute;c xu\u1ea5t s\u1eafc v&agrave; Gi\u1ea3i MICE Alliance Awards danh gi&aacute; nh\u1ea5t \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t trao t\u1eb7ng cho \u0111\u01a1n v\u1ecb duy nh\u1ea5t l&agrave; Vietravel v&igrave; \u0111&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xu\u1ea5t s\u1eafc trong vi\u1ec7c ph&aacute;t tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghi\u1ec7p du l\u1ecbch MICE c\u1ee7a H&agrave;n Qu\u1ed1c tr&ecirc;n t\u1ea5t c\u1ea3 th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng c&oacute; VP\u0110D c\u1ee7a KTO tr&ecirc;n to&agrave;n th\u1ebf gi\u1edbi.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/kto_1.jpg' title='Vietravel – \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành \u0111\u01b0a khách Vi\u1ec7t Nam du l\u1ecbch Hàn Qu\u1ed1c nhi\u1ec1u nh\u1ea5t n\u0103m 2017' alt='Vietravel – \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành \u0111\u01b0a khách Vi\u1ec7t Nam du l\u1ecbch Hàn Qu\u1ed1c nhi\u1ec1u nh\u1ea5t n\u0103m 2017'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">T\u1ea1i \u0111êm trao gi\u1ea3i <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> Hàn Qu\u1ed1c n\u0103m 2017, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> m\u1ed9t l\u1ea7n n\u1eefa kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh là th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1eef hành hàng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam \u0111\u01b0a du khách \u0111\u1ebfn Hàn Qu\u1ed1c nhi\u1ec1u nh\u1ea5t n\u0103m 2017 và là ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n \u0111\u1ed3ng hành \u0111áng tin c\u1eady c\u1ee7a khách hàng \u0111\u1ea1t 03 gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng uy tín, bao g\u1ed3m: \u0110\u1ed1i tác Vàng h\u1ea1ng m\u1ee5c <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> khen th\u01b0\u1edfng; Gi\u1ea3i Vàng h\u1ea1ng m\u1ee5c \u0111\u1ed1i tác xu\u1ea5t s\u1eafc và Gi\u1ea3i MICE Alliance Awards danh giá nh\u1ea5t \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t trao t\u1eb7ng cho \u0111\u01a1n v\u1ecb duy nh\u1ea5t là Vietravel vì \u0111ã có thành tích xu\u1ea5t s\u1eafc trong vi\u1ec7c phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m ngành công nghi\u1ec7p du l\u1ecbch MICE c\u1ee7a Hàn Qu\u1ed1c trên t\u1ea5t c\u1ea3 th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng có VP\u0110D c\u1ee7a KTO trên toàn th\u1ebf gi\u1edbi. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/KTO_2.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">&nbsp;<br \/> K\u1ebft qu\u1ea3 c\u1ee7a nh\u1eefng n\u1ed7 l\u1ef1c n&agrave;y, 10 th&aacute;ng \u0111\u1ea7u n\u0103m 2017 Vietravel \u0111&atilde; \u0111\u1ea1t 20.000 l\u01b0\u1ee3t kh&aacute;ch tham quan x\u1ee9 s\u1edf kim chi. D\u1ef1 ki\u1ebfn n\u0103m 2017, Vietravel s\u1ebd ph\u1ee5c v\u1ee5 25.000 l\u01b0\u1ee3t kh&aacute;ch, t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng b&igrave;nh qu&acirc;n 30%\/n\u0103m. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t n\u0103m 2017, Vietravel \u0111\u01b0a nhi\u1ec1u \u0111o&agrave;n kh&aacute;ch GIT v\u1edbi quy m&ocirc; l\u1edbn \u0111&atilde; \u0111\u1ebfn th\u0103m H&agrave;n Qu\u1ed1c. \u0110i\u1ec1u n&agrave;y ch\u1ee9ng t\u1ecf s\u1ee9c h\u1ea5p d\u1eabn c\u1ee7a du l\u1ecbch H&agrave;n Qu\u1ed1c l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111&aacute;nh gi&aacute; t\u1ed1t t\u1eeb ph&iacute;a c&aacute;c \u0111\u1ed1i t&aacute;c v&agrave; du kh&aacute;ch.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/KTO_2.jpg' title='Vietravel – \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành \u0111\u01b0a khách Vi\u1ec7t Nam du l\u1ecbch Hàn Qu\u1ed1c nhi\u1ec1u nh\u1ea5t n\u0103m 2017' alt='Vietravel – \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành \u0111\u01b0a khách Vi\u1ec7t Nam du l\u1ecbch Hàn Qu\u1ed1c nhi\u1ec1u nh\u1ea5t n\u0103m 2017'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;"> <br \/> K\u1ebft qu\u1ea3 c\u1ee7a nh\u1eefng n\u1ed7 l\u1ef1c này, 10 tháng \u0111\u1ea7u n\u0103m 2017 <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111ã \u0111\u1ea1t 20.000 l\u01b0\u1ee3t khách tham quan x\u1ee9 s\u1edf kim chi. D\u1ef1 ki\u1ebfn n\u0103m 2017, Vietravel s\u1ebd ph\u1ee5c v\u1ee5 25.000 l\u01b0\u1ee3t khách, t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng bình quân 30%\/n\u0103m. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t n\u0103m 2017, Vietravel \u0111\u01b0a nhi\u1ec1u \u0111oàn khách GIT v\u1edbi quy mô l\u1edbn \u0111ã \u0111\u1ebfn th\u0103m Hàn Qu\u1ed1c. \u0110i\u1ec1u này ch\u1ee9ng t\u1ecf s\u1ee9c h\u1ea5p d\u1eabn c\u1ee7a <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> Hàn Qu\u1ed1c làm hài lòng khách hàng và nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111ánh giá t\u1ed1t t\u1eeb phía các \u0111\u1ed1i tác và du khách. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/pyeongchang-2018-olympic-winter-games.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">N\u0103m 2017 \u0111&aacute;nh d\u1ea5u 25 n\u0103m m\u1ed1i quan h\u1ec7 Ngo\u1ea1i giao ch&iacute;nh th\u1ee9c gi\u1eefa Vi\u1ec7t Nam v&agrave; H&agrave;n Qu\u1ed1c v\u1edbi nhi\u1ec1u s\u1ef1 ph&aacute;t tri\u1ec3n v\u01b0\u1ee3t b\u1eadc trong m\u1ecdi l\u0129nh v\u1ef1c kinh t\u1ebf, v\u0103n h&oacute;a, x&atilde; h\u1ed9i v&agrave; \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l&agrave; trong l\u0129nh v\u1ef1c du l\u1ecbch. V\u1edbi s\u1ef1 ph\u1ed1i h\u1ee3p ch\u1eb7t ch\u1ebd c&ugrave;ng T\u1ed5ng c\u1ee5c Du l\u1ecbch H&agrave;n Qu\u1ed1c t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam (KTO), Vietravel \u0111&atilde; li&ecirc;n t\u1ee5c qu\u1ea3ng b&aacute;, gi\u1edbi thi\u1ec7u th&ecirc;m nhi\u1ec1u s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch H&agrave;n Qu\u1ed1c v&agrave;o m&ugrave;a \u0110&ocirc;ng v\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ea3m b\u1ea3o. C&aacute;c s\u1ea3n ph\u1ea9m c&oacute; gi&aacute; tr&ecirc;n 14 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng (4 ng&agrave;y 3 \u0111&ecirc;m), 16 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng (5 ng&agrave;y 4 \u0111&ecirc;m)&nbsp; v&agrave; tr&ecirc;n 18 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng (6 ng&agrave;y 5 \u0111&ecirc;m).&nbsp; C&aacute;c s\u1ea3n ph\u1ea9m bao g\u1ed3m c&aacute;c ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh h\u1ecdc tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft, tham gia l\u1ec5 h\u1ed9i c&acirc;u c&aacute; tr&ecirc;n b\u0103ng h\u1ea5p d\u1eabn v&agrave; tham quan nhi\u1ec1u \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn du l\u1ecbch n\u1ed5i ti\u1ebfng c\u1ee7a t\u1ec9nh Gangwon v&agrave; th&agrave;nh ph\u1ed1 Pyeongchang, n\u01a1i s\u1ebd di\u1ec5n ra th\u1ebf v\u1eadn h\u1ed9i m&ugrave;a \u0110&ocirc;ng n\u0103m 2018&hellip;<br \/> &nbsp;<br \/> C&aacute;c gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng \u0111\u1ea1t \u0111\u01b0\u1ee3c ch&iacute;nh l&agrave; \u0111\u1ed9ng l\u1ef1c \u0111\u1ec3 Vietravel kh&ocirc;ng ng\u1eebng \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh, ph&aacute;t tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m H&agrave;n Qu\u1ed1c ng&agrave;y c&agrave;ng \u0111a d\u1ea1ng, phong ph&uacute; h\u01a1n. M\u1ed9t l\u1ea7n n\u1eefa, Vietravel tr&acirc;n tr\u1ecdng c\u1ea3m \u01a1n t\u1ea5t c\u1ea3 kh&aacute;ch h&agrave;ng trong v&agrave; ngo&agrave;i n\u01b0\u1edbc \u0111&atilde; lu&ocirc;n \u0111\u1ed3ng h&agrave;nh v&agrave; \u1ee7ng h\u1ed9 c&ocirc;ng ty trong su\u1ed1t th\u1eddi gian qua.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/pyeongchang-2018-olympic-winter-games.jpg' title='Vietravel – \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành \u0111\u01b0a khách Vi\u1ec7t Nam du l\u1ecbch Hàn Qu\u1ed1c nhi\u1ec1u nh\u1ea5t n\u0103m 2017' alt='Vietravel – \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành \u0111\u01b0a khách Vi\u1ec7t Nam du l\u1ecbch Hàn Qu\u1ed1c nhi\u1ec1u nh\u1ea5t n\u0103m 2017'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">N\u0103m 2017 \u0111ánh d\u1ea5u 25 n\u0103m m\u1ed1i quan h\u1ec7 Ngo\u1ea1i giao chính th\u1ee9c gi\u1eefa Vi\u1ec7t Nam và Hàn Qu\u1ed1c v\u1edbi nhi\u1ec1u s\u1ef1 phát tri\u1ec3n v\u01b0\u1ee3t b\u1eadc trong m\u1ecdi l\u0129nh v\u1ef1c kinh t\u1ebf, v\u0103n hóa, xã h\u1ed9i và \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t là trong l\u0129nh v\u1ef1c <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a>. V\u1edbi s\u1ef1 ph\u1ed1i h\u1ee3p ch\u1eb7t ch\u1ebd cùng T\u1ed5ng c\u1ee5c <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> Hàn Qu\u1ed1c t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam (KTO), <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111ã liên t\u1ee5c qu\u1ea3ng bá, gi\u1edbi thi\u1ec7u thêm nhi\u1ec1u s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch Hàn Qu\u1ed1c vào mùa \u0110ông v\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ea3m b\u1ea3o. Các s\u1ea3n ph\u1ea9m có giá trên 14 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng (4 ngày 3 \u0111êm), 16 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng (5 ngày 4 \u0111êm)  và trên 18 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng (6 ngày 5 \u0111êm).  Các s\u1ea3n ph\u1ea9m bao g\u1ed3m các ch\u01b0\u01a1ng trình h\u1ecdc tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft, tham gia l\u1ec5 h\u1ed9i câu cá trên b\u0103ng h\u1ea5p d\u1eabn và tham quan nhi\u1ec1u \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn du l\u1ecbch n\u1ed5i ti\u1ebfng c\u1ee7a t\u1ec9nh Gangwon và thành ph\u1ed1 Pyeongchang, n\u01a1i s\u1ebd di\u1ec5n ra th\u1ebf v\u1eadn h\u1ed9i mùa \u0110ông n\u0103m 2018…<br \/>  <br \/> Các gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng \u0111\u1ea1t \u0111\u01b0\u1ee3c chính là \u0111\u1ed9ng l\u1ef1c \u0111\u1ec3 Vietravel không ng\u1eebng \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh, phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m Hàn Qu\u1ed1c ngày càng \u0111a d\u1ea1ng, phong phú h\u01a1n. M\u1ed9t l\u1ea7n n\u1eefa, Vietravel trân tr\u1ecdng c\u1ea3m \u01a1n t\u1ea5t c\u1ea3 khách hàng trong và ngoài n\u01b0\u1edbc \u0111ã luôn \u0111\u1ed3ng hành và \u1ee7ng h\u1ed9 công ty trong su\u1ed1t th\u1eddi gian qua.<\/div> <\/li>" }, "32": { "title": "T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn m\u00e3i t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 C\u00f4ng nghi\u1ec7p - Th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i Khu v\u1ef1c B\u1eafc Trung B\u1ed9, Thanh H\u00f3a 2017", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/AVATAR_2.jpg' alt='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 Công nghi\u1ec7p - Th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i Khu v\u1ef1c B\u1eafc Trung B\u1ed9, Thanh Hóa 2017' title='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi t\u1ea1i H\u1ed9i", "content": "<li><h2>Du xuân ngày T\u1ebft - G\u1eafn k\u1ebft yêu th\u01b0\u01a1ng<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_duxuanngaytet_1.jpg' title='Du xuân ngày T\u1ebft - G\u1eafn k\u1ebft yêu th\u01b0\u01a1ng<br\/><div style="text-align: justify;">Sau 6 th&aacute;ng ch&iacute;nh th\u1ee9c \u0111i v&agrave;o ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng Vietravel Thanh H&oacute;a d\u1ea7n tr\u1edf th&agrave;nh \u0111\u1ecba ch\u1ec9 tin c\u1eady cho du kh&aacute;ch \u0111\u0103ng k&yacute; tour du l\u1ecbch. T\u1eeb ng&agrave;y 7 -13\/12\/2017, t\u1ea1i Trung t&acirc;m Truy\u1ec1n h&igrave;nh - Tri\u1ec3n l&atilde;m - H\u1ed9i ch\u1ee3 - Qu\u1ea3ng c&aacute;o t\u1ec9nh Thanh H&oacute;a, l\u1ea7n \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n Vietravel Thanh H&oacute;a tham gia gian h&agrave;ng t\u1ea1i tri\u1ec3n l&atilde;m t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 C&ocirc;ng nghi\u1ec7p - Th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i khu v\u1ef1c B\u1eafc Trung B\u1ed9, \u0111&acirc;y l&agrave; c\u01a1 h\u1ed9i Vietravel Thanh H&oacute;a qu\u1ea3ng b&aacute; th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u, k\u1ebft n\u1ed1i du l\u1ecbch Thanh H&oacute;a v\u1edbi du l\u1ecbch c&aacute;c \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng. Vietravel Thanh H&oacute;a h\u1ee9a h\u1eb9n s\u1ebd l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng ng\u01b0\u1eddi y&ecirc;u du l\u1ecbch b\u1eb1ng c&aacute;c b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ed9c \u0111&aacute;o, c&aacute;c ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh \u01b0u \u0111&atilde;i, tri &acirc;n ch\u1ec9 c&oacute; ri&ecirc;ng t\u1ea1i Vietravel.&nbsp;<br \/> B&ecirc;n c\u1ea1nh ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh khuy\u1ebfn m\u1ea1i Xu&acirc;n v\u1edbi th&ocirc;ng \u0111i\u1ec7p &ldquo;Du xu&acirc;n ng&agrave;y T\u1ebft - G\u1eafn k\u1ebft y&ecirc;u th\u01b0\u01a1ng&rdquo; \u0111\u01b0\u1ee3c di\u1ec5n ra t\u1eeb 28\/11\/2017 \u0111\u1ebfn 25\/02\/2018, trong th\u1eddi gian di\u1ec5n ra h\u1ed9i ch\u1ee3, du kh&aacute;ch \u0111\u0103ng k&yacute; tour c&ograve;n nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng \u01b0u \u0111&atilde;i h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0: Gi\u1ea3m gi&aacute; nh&oacute;m\/H\u1ed9 chi\u1ebfu quy\u1ec1n l\u1ef1c l&ecirc;n \u0111\u1ebfn 800.000 \u0111\u1ed3ng\/kh&aacute;ch; Gi\u1ea3m gi&aacute; th\u1ebb Th&agrave;nh vi&ecirc;n Vietravel l&ecirc;n \u0111\u1ebfn 3 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng\/kh&aacute;ch; Nh\u1eadn ngay coupon \u01b0u \u0111&atilde;i khi thanh to&aacute;n 100% tour t\u1eeb 28\/11 - 20\/12\/2017; Mi\u1ec5n ph&iacute; xe ti\u1ec5n v&agrave; gi\u1ea3m gi&aacute; tr\u1ef1c ti\u1ebfp v\u1edbi kh&aacute;ch mua tour trong th\u1eddi gian di\u1ec5n ra h\u1ed9i ch\u1ee3 v\u1edbi tour \u0111\u01b0\u1eddng bay kh\u1edfi h&agrave;nh t\u1eeb H&agrave; N\u1ed9i; v&agrave; r\u1ea5t nhi\u1ec1u qu&agrave; t\u1eb7ng \u0111\u1ebfn t\u1eeb Vietravel c\u0169ng nh\u01b0 c&aacute;c \u0111\u1ed1i t&aacute;c v&agrave;ng, \u0111\u1ed1i t&aacute;c chi\u1ebfn l\u01b0\u1ee3c.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_duxuanngaytet_1.jpg' title='Du xuân ngày T\u1ebft - G\u1eafn k\u1ebft yêu th\u01b0\u01a1ng' alt='Du xuân ngày T\u1ebft - G\u1eafn k\u1ebft yêu th\u01b0\u01a1ng'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Sau 6 tháng chính th\u1ee9c \u0111i vào ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Thanh Hóa d\u1ea7n tr\u1edf thành \u0111\u1ecba ch\u1ec9 tin c\u1eady cho du khách \u0111\u0103ng ký tour <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a>. T\u1eeb ngày 7 -13\/12\/2017, t\u1ea1i Trung tâm Truy\u1ec1n hình - Tri\u1ec3n lãm - H\u1ed9i ch\u1ee3 - Qu\u1ea3ng cáo t\u1ec9nh Thanh Hóa, l\u1ea7n \u0111\u1ea7u tiên Vietravel Thanh Hóa tham gia gian hàng t\u1ea1i tri\u1ec3n lãm t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 Công nghi\u1ec7p - Th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i khu v\u1ef1c B\u1eafc Trung B\u1ed9, \u0111ây là c\u01a1 h\u1ed9i Vietravel Thanh Hóa qu\u1ea3ng bá th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u, k\u1ebft n\u1ed1i du l\u1ecbch Thanh Hóa v\u1edbi du l\u1ecbch các \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng. Vietravel Thanh Hóa h\u1ee9a h\u1eb9n s\u1ebd làm hài lòng ng\u01b0\u1eddi yêu du l\u1ecbch b\u1eb1ng các b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ed9c \u0111áo, các ch\u01b0\u01a1ng trình \u01b0u \u0111ãi, tri ân ch\u1ec9 có riêng t\u1ea1i Vietravel. <br \/> Bên c\u1ea1nh ch\u01b0\u01a1ng trình khuy\u1ebfn m\u1ea1i Xuân v\u1edbi thông \u0111i\u1ec7p “Du xuân ngày T\u1ebft - G\u1eafn k\u1ebft yêu th\u01b0\u01a1ng” \u0111\u01b0\u1ee3c di\u1ec5n ra t\u1eeb 28\/11\/2017 \u0111\u1ebfn 25\/02\/2018, trong th\u1eddi gian di\u1ec5n ra h\u1ed9i ch\u1ee3, du khách \u0111\u0103ng ký tour còn nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng \u01b0u \u0111ãi h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0: Gi\u1ea3m giá nhóm\/H\u1ed9 chi\u1ebfu quy\u1ec1n l\u1ef1c lên \u0111\u1ebfn 800.000 \u0111\u1ed3ng\/khách; Gi\u1ea3m giá th\u1ebb Thành viên Vietravel lên \u0111\u1ebfn 3 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng\/khách; Nh\u1eadn ngay coupon \u01b0u \u0111ãi khi thanh toán 100% tour t\u1eeb 28\/11 - 20\/12\/2017; Mi\u1ec5n phí xe ti\u1ec5n và gi\u1ea3m giá tr\u1ef1c ti\u1ebfp v\u1edbi khách mua tour trong th\u1eddi gian di\u1ec5n ra h\u1ed9i ch\u1ee3 v\u1edbi tour \u0111\u01b0\u1eddng bay kh\u1edfi hành t\u1eeb Hà N\u1ed9i; và r\u1ea5t nhi\u1ec1u quà t\u1eb7ng \u0111\u1ebfn t\u1eeb Vietravel c\u0169ng nh\u01b0 các \u0111\u1ed1i tác vàng, \u0111\u1ed1i tác chi\u1ebfn l\u01b0\u1ee3c. <\/div> <\/li><li><h2>Vui T\u1ebft trên nh\u1eefng cung \u0111\u01b0\u1eddng mùa xuân<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_thanhhoa.jpg' title='Vui T\u1ebft trên nh\u1eefng cung \u0111\u01b0\u1eddng mùa xuân<br\/><div style="text-align: justify;">V\u1edbi ng\u01b0\u1eddi Vi\u1ec7t, ng&agrave;y T\u1ebft lu&ocirc;n c&oacute; m\u1ed9t &yacute; ngh\u0129a r\u1ea5t thi&ecirc;ng li&ecirc;ng, khi c\u1ea3 nh&agrave; c&ugrave;ng qu&acirc;y qu\u1ea7n \u0111&oacute;n m\u1ed9t m&ugrave;a xu&acirc;n h\u1ea1nh ph&uacute;c, tuy nhi&ecirc;n vi\u1ec7c ph\u1ea3i t\u1ea5t b\u1eadn d\u1ecdn d\u1eb9p, chu\u1ea9n b\u1ecb c\u1ed7 b&agrave;n ti\u1ebfp \u0111&atilde;i kh&aacute;ch kh\u1ee9a khi\u1ebfn kh&ocirc;ng c&ograve;n nhi\u1ec1u th\u1eddi gian \u0111\u1ec3 ngh\u1ec9 ng\u01a1i. Nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi \u0111&atilde; d\u1ea7n thay \u0111\u1ed5i quan ni\u1ec7m &ldquo;\u0103n&rdquo; T\u1ebft m&agrave; chuy\u1ec3n sang &ldquo;vui&rdquo; T\u1ebft, &ldquo;ch\u01a1i&rdquo; T\u1ebft. Ch&iacute;nh v&igrave; v\u1eady, Vietravel Thanh H&oacute;a \u0111&atilde; tung ra b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m g\u1ed3m h\u01a1n 30 h&agrave;nh tr&igrave;nh trong n\u01b0\u1edbc, 30 h&agrave;nh tr&igrave;nh n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i \u0111\u1ec3 \u0111&aacute;p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u c\u1ee7a du kh&aacute;ch trong d\u1ecbp n&agrave;y.<br \/> V\u1edbi m\u1ee9c gi&aacute; ch\u1ec9 t\u1eeb 2.790.000\u0111 xu&acirc;n v\u1ec1 l&agrave; th\u1eddi \u0111i\u1ec3m tuy\u1ec7t v\u1eddi \u0111\u1ec3 rong ru\u1ed5i ng\u1eafm c&aacute;c lo&agrave;i hoa d\u1ecdc mi\u1ec1n \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc. T\u1eeb nh\u1eefng c&aacute;nh \u0111\u1ed3ng hoa c\u1ea3i tr\u1eafng b\u1ea1t ng&agrave;n \u1edf M\u1ed9c Ch&acirc;u, hoa m\u01a1, hoa m\u1eadn tr\u1eafng mu\u1ed1t t\u1ea1i Sapa, s\u1eafc v&agrave;ng r\u1ef1c r\u1ee1 hoa h\u01b0\u1edbng d\u01b0\u01a1ng Ngh\u1ec7 An, s\u1eafc \u0111&agrave;o h\u1ed3ng th\u1eafm t\u1ea1i cao nguy&ecirc;n \u0111&aacute; H&agrave; Giang&hellip;ch\u1eafc ch\u1eafn mang l\u1ea1i cho du kh&aacute;ch c\u1ea3m x&uacute;c th\u0103ng hoa.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_thanhhoa.jpg' title='Vui T\u1ebft trên nh\u1eefng cung \u0111\u01b0\u1eddng mùa xuân' alt='Vui T\u1ebft trên nh\u1eefng cung \u0111\u01b0\u1eddng mùa xuân'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">V\u1edbi ng\u01b0\u1eddi Vi\u1ec7t, ngày T\u1ebft luôn có m\u1ed9t ý ngh\u0129a r\u1ea5t thiêng liêng, khi c\u1ea3 nhà cùng quây qu\u1ea7n \u0111ón m\u1ed9t mùa xuân h\u1ea1nh phúc, tuy nhiên vi\u1ec7c ph\u1ea3i t\u1ea5t b\u1eadn d\u1ecdn d\u1eb9p, chu\u1ea9n b\u1ecb c\u1ed7 bàn ti\u1ebfp \u0111ãi khách kh\u1ee9a khi\u1ebfn không còn nhi\u1ec1u th\u1eddi gian \u0111\u1ec3 ngh\u1ec9 ng\u01a1i. Nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi \u0111ã d\u1ea7n thay \u0111\u1ed5i quan ni\u1ec7m “\u0103n” T\u1ebft mà chuy\u1ec3n sang “vui” T\u1ebft, “ch\u01a1i” T\u1ebft. Chính vì v\u1eady, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Thanh Hóa \u0111ã tung ra b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m g\u1ed3m h\u01a1n 30 hành trình trong n\u01b0\u1edbc, 30 hành trình n\u01b0\u1edbc ngoài \u0111\u1ec3 \u0111áp \u1ee9ng nhu c\u1ea7u c\u1ee7a du khách trong d\u1ecbp này.<br \/> V\u1edbi m\u1ee9c giá ch\u1ec9 t\u1eeb 2.790.000\u0111 xuân v\u1ec1 là th\u1eddi \u0111i\u1ec3m tuy\u1ec7t v\u1eddi \u0111\u1ec3 rong ru\u1ed5i ng\u1eafm các loài hoa d\u1ecdc mi\u1ec1n \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc. T\u1eeb nh\u1eefng cánh \u0111\u1ed3ng hoa c\u1ea3i tr\u1eafng b\u1ea1t ngàn \u1edf M\u1ed9c Châu, hoa m\u01a1, hoa m\u1eadn tr\u1eafng mu\u1ed1t t\u1ea1i Sapa, s\u1eafc vàng r\u1ef1c r\u1ee1 hoa h\u01b0\u1edbng d\u01b0\u01a1ng Ngh\u1ec7 An, s\u1eafc \u0111ào h\u1ed3ng th\u1eafm t\u1ea1i cao nguyên \u0111á Hà Giang…ch\u1eafc ch\u1eafn mang l\u1ea1i cho du khách c\u1ea3m xúc th\u0103ng hoa.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_thanhhoa.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">N\u1ebfu r\u1ee7ng r\u1ec9nh v\u1ec1 th\u1eddi gian kho\u1ea3ng cu\u1ed1i th&aacute;ng m\u01b0\u1eddi hai, \u0111\u1ea7u th&aacute;ng m\u1ed9t l&agrave; th\u1eddi \u0111i\u1ec3m th&uacute; v\u1ecb \u0111\u1ec3 b\u1ea1n c&oacute; th\u1ec3 du l\u1ecbch \u0111\u1ebfn Nh\u1eadt B\u1ea3n, H&agrave;n Qu\u1ed1c, Trung Qu\u1ed1c \u0111\u1ec3 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft m&ugrave;a \u0111&ocirc;ng v\u1edbi m\u1ee9c gi&aacute; ch\u1ec9 t\u1eeb 10,9 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_thanhhoa.jpg' title='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 Công nghi\u1ec7p - Th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i Khu v\u1ef1c B\u1eafc Trung B\u1ed9, Thanh Hóa 2017' alt='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 Công nghi\u1ec7p - Th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i Khu v\u1ef1c B\u1eafc Trung B\u1ed9, Thanh Hóa 2017'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">N\u1ebfu r\u1ee7ng r\u1ec9nh v\u1ec1 th\u1eddi gian kho\u1ea3ng cu\u1ed1i tháng m\u01b0\u1eddi hai, \u0111\u1ea7u tháng m\u1ed9t là th\u1eddi \u0111i\u1ec3m thú v\u1ecb \u0111\u1ec3 b\u1ea1n có th\u1ec3 <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> \u0111\u1ebfn Nh\u1eadt B\u1ea3n, Hàn Qu\u1ed1c, Trung Qu\u1ed1c \u0111\u1ec3 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft mùa \u0111ông v\u1edbi m\u1ee9c giá ch\u1ec9 t\u1eeb 10,9 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_thanhhoa.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">\u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, v\u1edbi s\u1ef1 ki\u1ec7n n\u1ed5i b\u1eadt khai tr\u01b0\u01a1ng \u0111\u01b0\u1eddng bay th\u1eb3ng qu\u1ed1c t\u1ebf \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n Thanh H&oacute;a - Th&aacute;i Lan v&agrave;o th&aacute;ng 7\/2017 v\u1eeba qua \u0111&atilde; t\u1ea1o \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n thu\u1eadn l\u1ee3i cho ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n Thanh H&oacute;a v&agrave; c&aacute;c t\u1ec9nh l&acirc;n c\u1eadn nh\u01b0 Ngh\u1ec7 An, Ninh B&igrave;nh&hellip; c&oacute; h&agrave;nh tr&igrave;nh tr\u1ea3i nghi\u1ec7m th&uacute; v\u1ecb t\u1ea1i &ldquo;X\u1ee9 s\u1edf n\u1ee5 c\u01b0\u1eddi&rdquo; Th&aacute;i Lan. L\u1ef1a ch\u1ecdn t\u1edbi nh\u1eefng qu\u1ed1c gia nh\u01b0 Th&aacute;i Lan, Singapore, Malayssia v\u1edbi m\u1ee9c gi&aacute; ch\u1ec9 t\u1eeb 5,6 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng c\u0169ng th\u1eadt d\u1ec5 d&agrave;ng b\u1edfi ch&iacute;nh s&aacute;ch mi\u1ec5n visa, n&ecirc;n du kh&aacute;ch ch\u1ec9 c\u1ea7n chu\u1ea9n b\u1ecb h\u1ed9 chi\u1ebfu l&agrave; c&oacute; th\u1ec3 th\u1ecfa s\u1ee9c vi vu t\u1edbi c&aacute;c qu\u1ed1c gia xinh \u0111\u1eb9p v&agrave; hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i r\u1ed3i.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_thanhhoa.jpg' title='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 Công nghi\u1ec7p - Th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i Khu v\u1ef1c B\u1eafc Trung B\u1ed9, Thanh Hóa 2017' alt='T\u01b0ng b\u1eebng khuy\u1ebfn mãi t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 Công nghi\u1ec7p - Th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i Khu v\u1ef1c B\u1eafc Trung B\u1ed9, Thanh Hóa 2017'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, v\u1edbi s\u1ef1 ki\u1ec7n n\u1ed5i b\u1eadt khai tr\u01b0\u01a1ng \u0111\u01b0\u1eddng bay th\u1eb3ng qu\u1ed1c t\u1ebf \u0111\u1ea7u tiên Thanh Hóa - Thái Lan vào tháng 7\/2017 v\u1eeba qua \u0111ã t\u1ea1o \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n thu\u1eadn l\u1ee3i cho ng\u01b0\u1eddi dân Thanh Hóa và các t\u1ec9nh lân c\u1eadn nh\u01b0 Ngh\u1ec7 An, Ninh Bình… có hành trình tr\u1ea3i nghi\u1ec7m thú v\u1ecb t\u1ea1i “X\u1ee9 s\u1edf n\u1ee5 c\u01b0\u1eddi” Thái Lan. L\u1ef1a ch\u1ecdn t\u1edbi nh\u1eefng qu\u1ed1c gia nh\u01b0 Thái Lan, Singapore, Malayssia v\u1edbi m\u1ee9c giá ch\u1ec9 t\u1eeb 5,6 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng c\u0169ng th\u1eadt d\u1ec5 dàng b\u1edfi chính sách mi\u1ec5n visa, nên du khách ch\u1ec9 c\u1ea7n chu\u1ea9n b\u1ecb h\u1ed9 chi\u1ebfu là có th\u1ec3 th\u1ecfa s\u1ee9c vi vu t\u1edbi các qu\u1ed1c gia xinh \u0111\u1eb9p và hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i r\u1ed3i.<\/div> <\/li>" }, "33": { "title": "\u0110o\u00e0n c\u1ee9u tr\u1ee3 Vietravel \u201cTh\u01b0\u01a1ng V\u1ec1 Kh\u00fac Ru\u1ed9t Mi\u1ec1n Trung\u201d \u0111\u1ebfn v\u1edbi \u0111\u1ed3ng b\u00e0o huy\u1ec7n Tuy Ph\u01b0\u1edbc (B\u00ecnh \u0110\u1ecbnh)", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/1_thumnail.jpg' alt='\u0110oàn c\u1ee9u tr\u1ee3 Vietravel “Th\u01b0\u01a1ng V\u1ec1 Khúc Ru\u1ed9t Mi\u1ec1n Trung” \u0111\u1ebfn v\u1edbi \u0111\u1ed3ng bào huy\u1ec7n Tuy Ph\u01b0\u1edbc (Bình \u0110\u1ecbnh)' title='\u0110oàn c\u1ee9u tr\u1ee3 Vietrave", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_CuutroMienTrung.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Tr\u01b0\u1edbc t&igrave;nh h&igrave;nh \u0111&oacute;, c&ugrave;ng v\u1edbi nh&acirc;n d&acirc;n c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc, C&ocirc;ng \u0111o&agrave;n c&ocirc;ng ty Vietravel \u0111&atilde; ph&aacute;t \u0111\u1ed9ng ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh &ldquo;Th\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 kh&uacute;c ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung&rdquo; \u0111\u1ec3 chung tay chia s\u1ebb nh\u1eefng m\u1ea5t m&aacute;t, thi\u1ec7t h\u1ea1i ng\u01b0\u1eddi v&agrave; t&agrave;i s\u1ea3n c\u1ee7a \u0111\u1ed3ng b&agrave;o v&ugrave;ng l\u0169 sau c\u01a1n b&atilde;o s\u1ed1 12. B\u1eb1ng vi\u1ec7c l&agrave;m c\u1ee5 th\u1ec3, m\u1ed7i CB-NV t&igrave;nh nguy\u1ec7n \u1ee7ng h\u1ed9 01 ng&agrave;y l\u01b0\u01a1ng th&aacute;ng 11\/2017 v&agrave; c&ocirc;ng ty s\u1ebd \u0111&oacute;ng g&oacute;p ti\u1ec1n tr&iacute;ch t\u1eeb m\u1ed9t ph\u1ea7n l\u1ee3i nhu\u1eadn kinh doanh. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, c&ocirc;ng ty c&ograve;n k&ecirc;u g\u1ecdi t\u1ea5m l&ograve;ng h\u1ea3o t&acirc;m c\u1ee7a CB-NV \u0111&oacute;ng g&oacute;p th&ecirc;m hi\u1ec7n kim ho\u1eb7c qu&agrave; t\u1eb7ng (qu\u1ea7n &aacute;o c\u0169, c\u1eb7p, s&aacute;ch v\u1edf, b&uacute;t vi\u1ebft v&agrave; c&aacute;c nhu y\u1ebfu ph\u1ea9m c\u1ea7n thi\u1ebft kh&aacute;c...) nh\u1eb1m gi&uacute;p \u0111\u1ee1 \u0111\u1ed3ng b&agrave;o mi\u1ec1n Trung s\u1edbm kh\u1eafc ph\u1ee5c h\u1eadu qu\u1ea3 thi&ecirc;n tai v&agrave; \u1ed5n \u0111\u1ecbnh cu\u1ed9c s\u1ed1ng.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_CuutroMienTrung.jpg' title='\u0110oàn c\u1ee9u tr\u1ee3 Vietravel “Th\u01b0\u01a1ng V\u1ec1 Khúc Ru\u1ed9t Mi\u1ec1n Trung” \u0111\u1ebfn v\u1edbi \u0111\u1ed3ng bào huy\u1ec7n Tuy Ph\u01b0\u1edbc (Bình \u0110\u1ecbnh)' alt='\u0110oàn c\u1ee9u tr\u1ee3 Vietravel “Th\u01b0\u01a1ng V\u1ec1 Khúc Ru\u1ed9t Mi\u1ec1n Trung” \u0111\u1ebfn v\u1edbi \u0111\u1ed3ng bào huy\u1ec7n Tuy Ph\u01b0\u1edbc (Bình \u0110\u1ecbnh)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Tr\u01b0\u1edbc tình hình \u0111ó, cùng v\u1edbi nhân dân c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc, Công \u0111oàn công ty <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111ã phát \u0111\u1ed9ng ch\u01b0\u01a1ng trình “Th\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung” \u0111\u1ec3 chung tay chia s\u1ebb nh\u1eefng m\u1ea5t mát, thi\u1ec7t h\u1ea1i ng\u01b0\u1eddi và tài s\u1ea3n c\u1ee7a \u0111\u1ed3ng bào vùng l\u0169 sau c\u01a1n bão s\u1ed1 12. B\u1eb1ng vi\u1ec7c làm c\u1ee5 th\u1ec3, m\u1ed7i CB-NV tình nguy\u1ec7n \u1ee7ng h\u1ed9 01 ngày l\u01b0\u01a1ng tháng 11\/2017 và công ty s\u1ebd \u0111óng góp ti\u1ec1n trích t\u1eeb m\u1ed9t ph\u1ea7n l\u1ee3i nhu\u1eadn kinh doanh. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, công ty còn kêu g\u1ecdi t\u1ea5m lòng h\u1ea3o tâm c\u1ee7a CB-NV \u0111óng góp thêm hi\u1ec7n kim ho\u1eb7c quà t\u1eb7ng (qu\u1ea7n áo c\u0169, c\u1eb7p, sách v\u1edf, bút vi\u1ebft và các nhu y\u1ebfu ph\u1ea9m c\u1ea7n thi\u1ebft khác...) nh\u1eb1m giúp \u0111\u1ee1 \u0111\u1ed3ng bào mi\u1ec1n Trung s\u1edbm kh\u1eafc ph\u1ee5c h\u1eadu qu\u1ea3 thiên tai và \u1ed5n \u0111\u1ecbnh cu\u1ed9c s\u1ed1ng. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_CuutroMienTrung3.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">V&agrave;o ng&agrave;y 30\/11\/2017, h&agrave;nh tr&igrave;nh c\u1ee9u tr\u1ee3 t\u1eeb thi\u1ec7n &ldquo;Th\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 kh&uacute;c ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung&rdquo; &ndash; \u0110\u1ee3t 3 \u0111&atilde; \u0111\u1ebfn v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n t\u1ea1i huy\u1ec7n Tuy Ph\u01b0\u1edbc, t\u1ec9nh B&igrave;nh \u0110\u1ecbnh. C&ocirc;ng \u0111o&agrave;n c&ocirc;ng ty Vietravel \u0111&atilde; ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi H\u1ed9i ch\u1eef th\u1eadp \u0111\u1ecf t\u1ec9nh B&igrave;nh \u0110\u1ecbnh trao t\u1eb7ng qu&agrave; v&agrave; ti\u1ec1n m\u1eb7t cho c&aacute;c h\u1ed9 gia \u0111&igrave;nh b\u1ecb s\u1eadp nh&agrave; t\u1ea1i c&aacute;c x&atilde;: Ph\u01b0\u1edbc H&ograve;a, Ph\u01b0\u1edbc Th\u1eafng, Ph\u01b0\u1edbc S\u01a1n, Ph\u01b0\u1edbc Thu\u1eadn (Huy\u1ec7n Tuy Ph\u01b0\u1edbc, B&igrave;nh \u0110\u1ecbnh) v\u1edbi t\u1ed5ng gi&aacute; tr\u1ecb h\u01a1n 50 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng. M\u1ed7i ph\u1ea7n qu&agrave; bao g\u1ed3m 500.000 \u0111\u1ed3ng ti\u1ec1n m\u1eb7t v&agrave; nhu y\u1ebfu ph\u1ea9m nh\u01b0 g\u1ea1o, m&igrave; t&ocirc;m, qu\u1ea7n &aacute;o c\u0169,&hellip;\u0110o&agrave;n c\u0169ng \u0111&atilde; tr\u1ef1c ti\u1ebfp \u0111\u1ebfn th\u0103m v&agrave; t\u1eb7ng qu&agrave; cho h\u1ed9 ch\u1ecb Nguy\u1ec5n Th\u1ecb T&aacute;m (th&ocirc;n An L\u1ee3i, x&atilde; Ph\u01b0\u1edbc Th\u1eafng, huy\u1ec7n Tuy Ph\u01b0\u1edbc) v&agrave; h\u1ed9 anh Nguy\u1ec5n Th&agrave;nh C&ocirc;ng (th&ocirc;n T&acirc;n Gi\u1ea3n, x&atilde; Ph\u01b0\u1edbc H&ograve;a, huy\u1ec7n Tuy Ph\u01b0\u1edbc), \u0111&acirc;y l&agrave; nh\u1eefng h\u1ed9 gia \u0111&igrave;nh b\u1ecb s\u1eadp nh&agrave;, thi\u1ec7t h\u1ea1i n\u1eb7ng sau c\u01a1n b&atilde;o s\u1ed1 12.&nbsp;<br \/> Tr\u01b0\u1edbc \u0111&oacute;, C&ocirc;ng \u0111o&agrave;n Vietravel \u0111&atilde; t\u1ed5 ch\u1ee9c 02 \u0111\u1ee3t c\u1ee9u tr\u1ee3 t\u1eeb thi\u1ec7n t\u1ea1i 2 t\u1ec9nh Kh&aacute;nh H&ograve;a v&agrave; Th\u1eeba Thi&ecirc;n - Hu\u1ebf, nh\u1eefng \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng ch\u1ecbu thi\u1ec7t h\u1ea1i n\u1eb7ng n\u1ec1 do b&atilde;o s\u1ed1 12. \u0110\u1ee3t 1 t\u1ea1i Kh&aacute;nh H&ograve;a, ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh \u0111&atilde; trao 200 ph\u1ea7n qu&agrave; tr\u1ecb gi&aacute; 200 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng c&ugrave;ng nhi\u1ec1u ti\u1ec1n m\u1eb7t, &aacute;o qu\u1ea7n c\u0169, s&aacute;ch v\u1edf v&agrave; nhu y\u1ebfu ph\u1ea9m &nbsp;v&agrave;o ng&agrave;y 10\/11. \u0110\u1ee3t 2 trong hai ng&agrave;y 18 v&agrave; 19\/11 t\u1ea1i Hu\u1ebf, C&ocirc;ng ty Du l\u1ecbch Vietravel c\u0169ng \u0111&atilde; \u0111i th\u0103m v&agrave; trao t\u1eb7ng 400 su\u1ea5t qu&agrave;, m\u1ed7i su\u1ea5t g\u1ed3m 500 ngh&igrave;n \u0111\u1ed3ng ti\u1ec1n m\u1eb7t v&agrave; &aacute;o qu\u1ea7n, t\u1eadp v\u1edf cho 400 h\u1ed9 d&acirc;n \u1edf \u0111&acirc;y.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_CuutroMienTrung3.jpg' title='\u0110oàn c\u1ee9u tr\u1ee3 Vietravel “Th\u01b0\u01a1ng V\u1ec1 Khúc Ru\u1ed9t Mi\u1ec1n Trung” \u0111\u1ebfn v\u1edbi \u0111\u1ed3ng bào huy\u1ec7n Tuy Ph\u01b0\u1edbc (Bình \u0110\u1ecbnh)' alt='\u0110oàn c\u1ee9u tr\u1ee3 Vietravel “Th\u01b0\u01a1ng V\u1ec1 Khúc Ru\u1ed9t Mi\u1ec1n Trung” \u0111\u1ebfn v\u1edbi \u0111\u1ed3ng bào huy\u1ec7n Tuy Ph\u01b0\u1edbc (Bình \u0110\u1ecbnh)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Vào ngày 30\/11\/2017, hành trình c\u1ee9u tr\u1ee3 t\u1eeb thi\u1ec7n “Th\u01b0\u01a1ng v\u1ec1 khúc ru\u1ed9t mi\u1ec1n Trung” – \u0110\u1ee3t 3 \u0111ã \u0111\u1ebfn v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi dân t\u1ea1i huy\u1ec7n Tuy Ph\u01b0\u1edbc, t\u1ec9nh Bình \u0110\u1ecbnh. Công \u0111oàn công ty <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111ã ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi H\u1ed9i ch\u1eef th\u1eadp \u0111\u1ecf t\u1ec9nh Bình \u0110\u1ecbnh trao t\u1eb7ng quà và ti\u1ec1n m\u1eb7t cho các h\u1ed9 gia \u0111ình b\u1ecb s\u1eadp nhà t\u1ea1i các xã: Ph\u01b0\u1edbc Hòa, Ph\u01b0\u1edbc Th\u1eafng, Ph\u01b0\u1edbc S\u01a1n, Ph\u01b0\u1edbc Thu\u1eadn (Huy\u1ec7n Tuy Ph\u01b0\u1edbc, Bình \u0110\u1ecbnh) v\u1edbi t\u1ed5ng giá tr\u1ecb h\u01a1n 50 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng. M\u1ed7i ph\u1ea7n quà bao g\u1ed3m 500.000 \u0111\u1ed3ng ti\u1ec1n m\u1eb7t và nhu y\u1ebfu ph\u1ea9m nh\u01b0 g\u1ea1o, mì tôm, qu\u1ea7n áo c\u0169,…\u0110oàn c\u0169ng \u0111ã tr\u1ef1c ti\u1ebfp \u0111\u1ebfn th\u0103m và t\u1eb7ng quà cho h\u1ed9 ch\u1ecb Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Tám (thôn An L\u1ee3i, xã Ph\u01b0\u1edbc Th\u1eafng, huy\u1ec7n Tuy Ph\u01b0\u1edbc) và h\u1ed9 anh Nguy\u1ec5n Thành Công (thôn Tân Gi\u1ea3n, xã Ph\u01b0\u1edbc Hòa, huy\u1ec7n Tuy Ph\u01b0\u1edbc), \u0111ây là nh\u1eefng h\u1ed9 gia \u0111ình b\u1ecb s\u1eadp nhà, thi\u1ec7t h\u1ea1i n\u1eb7ng sau c\u01a1n bão s\u1ed1 12. <br \/> Tr\u01b0\u1edbc \u0111ó, Công \u0111oàn Vietravel \u0111ã t\u1ed5 ch\u1ee9c 02 \u0111\u1ee3t c\u1ee9u tr\u1ee3 t\u1eeb thi\u1ec7n t\u1ea1i 2 t\u1ec9nh Khánh Hòa và Th\u1eeba Thiên - <a href='https:\/\/travel.com.vn\/mien-trung\/tour-hue.aspx' title='Hu\u1ebf'>Hu\u1ebf<\/a>, nh\u1eefng \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng ch\u1ecbu thi\u1ec7t h\u1ea1i n\u1eb7ng n\u1ec1 do bão s\u1ed1 12. \u0110\u1ee3t 1 t\u1ea1i Khánh Hòa, ch\u01b0\u01a1ng trình \u0111ã trao 200 ph\u1ea7n quà tr\u1ecb giá 200 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng cùng nhi\u1ec1u ti\u1ec1n m\u1eb7t, áo qu\u1ea7n c\u0169, sách v\u1edf và nhu y\u1ebfu ph\u1ea9m  vào ngày 10\/11. \u0110\u1ee3t 2 trong hai ngày 18 và 19\/11 t\u1ea1i Hu\u1ebf, Công ty <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> Vietravel c\u0169ng \u0111ã \u0111i th\u0103m và trao t\u1eb7ng 400 su\u1ea5t quà, m\u1ed7i su\u1ea5t g\u1ed3m 500 nghìn \u0111\u1ed3ng ti\u1ec1n m\u1eb7t và áo qu\u1ea7n, t\u1eadp v\u1edf cho 400 h\u1ed9 dân \u1edf \u0111ây. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_IMGs_C.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">L&agrave; m\u1ed9t trong nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1eef h&agrave;nh l\u1edbn c&oacute; m\u1eb7t tr&ecirc;n \u0111\u1ecba b&agrave;n t\u1ec9nh, trong qu&aacute; tr&igrave;nh ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng kinh doanh c\u1ee7a m&igrave;nh, Vietravel Quy Nh\u01a1n &yacute; th\u1ee9c s&acirc;u s\u1eafc vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhi\u1ec7m, lu&ocirc;n h\u1ebft s\u1ee9c quan t&acirc;m ch&uacute; tr\u1ecdng t\u1edbi ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng an sinh x&atilde; h\u1ed9i v&igrave; c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng, \u0111\u1ec3 chung tay g&oacute;p s\u1ee9c h\u1ed7 tr\u1ee3, chia s\u1ebb kh&oacute; kh\u0103n v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n n\u01a1i \u0111&acirc;y. Trong nhi\u1ec1u n\u0103m qua, Vietravel Quy Nh\u01a1n c\u0169ng \u0111&atilde; t&iacute;ch c\u1ef1c tham gia, th\u1ef1c hi\u1ec7n nh\u1eefng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng t\u1eeb thi\u1ec7n, ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng x&atilde; h\u1ed9i thi\u1ebft th\u1ef1c nh\u01b0: t\u1eb7ng qu&agrave; T\u1ebft cho c&aacute;c h\u1ed9 ngh&egrave;o, m\u1ed5 m\u1eaft t\u1eeb thi\u1ec7n &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng cu\u1ed9c \u0111\u1eddi&rdquo;, trao t\u1eb7ng d\u1ee5ng c\u1ee5 h\u1ecdc t\u1eadp cho c&aacute;c em h\u1ecdc sinh c&oacute; ho&agrave;n c\u1ea3nh kh&oacute; kh\u0103n, ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y ch\u1ee7 nh\u1eadt xanh &ndash; V&igrave; m\u1ed9t m&ocirc;i tr\u01b0\u1eddng s\u1ea1ch&rdquo;, Qu\u1ed1c t\u1ebf thi\u1ebfu nhi, Trung thu cho b\u1ec7nh nh&acirc;n nhi, &hellip;nh\u1eb1m chia s\u1ebb tr&aacute;ch nhi\u1ec7m v\u1edbi c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng, x&atilde; h\u1ed9i, \u0111&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o s\u1ef1 ph&aacute;t tri\u1ec3n kinh t\u1ebf \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng. &nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_IMGs_C.jpg' title='\u0110oàn c\u1ee9u tr\u1ee3 Vietravel “Th\u01b0\u01a1ng V\u1ec1 Khúc Ru\u1ed9t Mi\u1ec1n Trung” \u0111\u1ebfn v\u1edbi \u0111\u1ed3ng bào huy\u1ec7n Tuy Ph\u01b0\u1edbc (Bình \u0110\u1ecbnh)' alt='\u0110oàn c\u1ee9u tr\u1ee3 Vietravel “Th\u01b0\u01a1ng V\u1ec1 Khúc Ru\u1ed9t Mi\u1ec1n Trung” \u0111\u1ebfn v\u1edbi \u0111\u1ed3ng bào huy\u1ec7n Tuy Ph\u01b0\u1edbc (Bình \u0110\u1ecbnh)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Là m\u1ed9t trong nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1eef hành l\u1edbn có m\u1eb7t trên \u0111\u1ecba bàn t\u1ec9nh, trong quá trình ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng kinh doanh c\u1ee7a mình, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Quy Nh\u01a1n ý th\u1ee9c sâu s\u1eafc vai trò, trách nhi\u1ec7m, luôn h\u1ebft s\u1ee9c quan tâm chú tr\u1ecdng t\u1edbi ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng an sinh xã h\u1ed9i vì c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng, \u0111\u1ec3 chung tay góp s\u1ee9c h\u1ed7 tr\u1ee3, chia s\u1ebb khó kh\u0103n v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi dân n\u01a1i \u0111ây. Trong nhi\u1ec1u n\u0103m qua, Vietravel Quy Nh\u01a1n c\u0169ng \u0111ã tích c\u1ef1c tham gia, th\u1ef1c hi\u1ec7n nh\u1eefng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng t\u1eeb thi\u1ec7n, ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng xã h\u1ed9i thi\u1ebft th\u1ef1c nh\u01b0: t\u1eb7ng quà T\u1ebft cho các h\u1ed9 nghèo, m\u1ed5 m\u1eaft t\u1eeb thi\u1ec7n “Ánh sáng cu\u1ed9c \u0111\u1eddi”, trao t\u1eb7ng d\u1ee5ng c\u1ee5 h\u1ecdc t\u1eadp cho các em h\u1ecdc sinh có hoàn c\u1ea3nh khó kh\u0103n, ch\u01b0\u01a1ng trình “Ngày ch\u1ee7 nh\u1eadt xanh – Vì m\u1ed9t môi tr\u01b0\u1eddng s\u1ea1ch”, Qu\u1ed1c t\u1ebf thi\u1ebfu nhi, Trung thu cho b\u1ec7nh nhân nhi, …nh\u1eb1m chia s\u1ebb trách nhi\u1ec7m v\u1edbi c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng, xã h\u1ed9i, \u0111óng góp vào s\u1ef1 phát tri\u1ec3n kinh t\u1ebf \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng.  <\/div> <\/li>" }, "34": { "title": "Vietravel mi\u1ec1n B\u1eafc \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh x\u00fac ti\u1ebfn du l\u1ecbch xu\u00e2n", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/111_1.jpg' alt='Vietravel mi\u1ec1n B\u1eafc \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh xúc ti\u1ebfn du l\u1ecbch xuân' title='Vietravel mi\u1ec1n B\u1eafc \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh xúc ti\u1ebfn du l\u1ecbch xuân'\/><span>01\/12\/2017<\/span><p>", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/112.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Theo \u0111&oacute;, t\u1eeb ng&agrave;y 1 - 7\/12, Vietravel Qu\u1ea3ng Ninh s\u1ebd tham d\u1ef1 H\u1ed9i ch\u1ee3 th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i v&agrave; du l\u1ecbch qu\u1ed1c t\u1ebf Vi\u1ec7t - Trung di\u1ec5n ra t\u1ea1i TP M&oacute;ng C&aacute;i; Vietravel Vinh l&agrave; H\u1ed9i ch\u1ee3 C&ocirc;ng th\u01b0\u01a1ng khu v\u1ef1c B\u1eafc trung B\u1ed9 - Ngh\u1ec7 An di\u1ec5n ra t\u1ea1i gian h&agrave;ng 185-186, C&ocirc;ng vi&ecirc;n trung t&acirc;m, \u0111\u01b0\u1eddng Tr\u01b0\u1eddng Thi, tp.Vinh. &nbsp;Sau \u0111&oacute; 1 tu\u1ea7n, t\u1eeb ng&agrave;y 7 - 13\/12, t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 C&ocirc;ng nghi\u1ec7p - Th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i khu v\u1ef1c B\u1eafc Trung B\u1ed9, Vietravel Thanh H&oacute;a c\u0169ng s\u1ebd c&oacute; gian h&agrave;ng x&uacute;c ti\u1ebfn du l\u1ecbch t\u1ea1i \u0111&acirc;y.<br \/> T\u1ea1i h\u1ed9i ch\u1ee3, c&aacute;c chi nh&aacute;nh thu\u1ed9c Vietravel s\u1ebd gi\u1edbi thi\u1ec7u t\u1edbi du kh&aacute;ch c&aacute;c b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch chuy&ecirc;n \u0111\u1ec1 cho giai \u0111o\u1ea1n m&ugrave;a Xu&acirc;n v&agrave; T\u1ebft d\u01b0\u01a1ng, &acirc;m l\u1ecbch. Ti&ecirc;u bi\u1ec3u trong \u0111&oacute; c&oacute; th\u1ec3 k\u1ec3 \u0111\u1ebfn b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m m&ugrave;a hoa xu&acirc;n n\u1ed9i \u0111\u1ecba v\u1edbi c&aacute;c cung \u0111\u01b0\u1eddng th\u01b0\u1edfng l&atilde;m s\u1eafc hoa d\u1ecdc ba mi\u1ec1n \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc nh\u01b0: M\u1ed9c Ch&acirc;u m&ugrave;a hoa m\u01a1, hoa m\u1eadn, hoa c\u1ea3i tr\u1eafng; \u0110i\u1ec7n Bi&ecirc;n m&ugrave;a hoa ban t&iacute;m; Sapa, H&agrave; Giang m&ugrave;a hoa \u0111&agrave;o r\u1eebng; s\u1eafc v&agrave;ng r\u1ef1c r\u1ee1 c\u1ee7a hoa h\u01b0\u1edbng d\u01b0\u01a1ng Ngh\u1ec7 An hay hoa d&atilde; qu\u1ef3 T&acirc;y Nguy&ecirc;n, \u0110&agrave; L\u1ea1t; mu&ocirc;n hoa \u0111ua s\u1eafc t\u1ea1i kh\u1eafp c&aacute;c t\u1ec9nh mi\u1ec1n T&acirc;y khi ng&agrave;y T\u1ebft c\u1eadn k\u1ec1.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/112.jpg' title='Vietravel mi\u1ec1n B\u1eafc \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh xúc ti\u1ebfn du l\u1ecbch xuân' alt='Vietravel mi\u1ec1n B\u1eafc \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh xúc ti\u1ebfn du l\u1ecbch xuân'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Theo \u0111ó, t\u1eeb ngày 1 - 7\/12, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Qu\u1ea3ng Ninh s\u1ebd tham d\u1ef1 H\u1ed9i ch\u1ee3 th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i và <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> qu\u1ed1c t\u1ebf Vi\u1ec7t - Trung di\u1ec5n ra t\u1ea1i TP Móng Cái; Vietravel Vinh là H\u1ed9i ch\u1ee3 Công th\u01b0\u01a1ng khu v\u1ef1c B\u1eafc trung B\u1ed9 - Ngh\u1ec7 An di\u1ec5n ra t\u1ea1i gian hàng 185-186, Công viên trung tâm, \u0111\u01b0\u1eddng Tr\u01b0\u1eddng Thi, tp.Vinh.  Sau \u0111ó 1 tu\u1ea7n, t\u1eeb ngày 7 - 13\/12, t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 Công nghi\u1ec7p - Th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i khu v\u1ef1c B\u1eafc Trung B\u1ed9, Vietravel Thanh Hóa c\u0169ng s\u1ebd có gian hàng xúc ti\u1ebfn du l\u1ecbch t\u1ea1i \u0111ây.<br \/> T\u1ea1i h\u1ed9i ch\u1ee3, các chi nhánh thu\u1ed9c Vietravel s\u1ebd gi\u1edbi thi\u1ec7u t\u1edbi du khách các b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch chuyên \u0111\u1ec1 cho giai \u0111o\u1ea1n mùa Xuân và T\u1ebft d\u01b0\u01a1ng, âm l\u1ecbch. Tiêu bi\u1ec3u trong \u0111ó có th\u1ec3 k\u1ec3 \u0111\u1ebfn b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m mùa hoa xuân n\u1ed9i \u0111\u1ecba v\u1edbi các cung \u0111\u01b0\u1eddng th\u01b0\u1edfng lãm s\u1eafc hoa d\u1ecdc ba mi\u1ec1n \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc nh\u01b0: M\u1ed9c Châu mùa hoa m\u01a1, hoa m\u1eadn, hoa c\u1ea3i tr\u1eafng; \u0110i\u1ec7n Biên mùa hoa ban tím; Sapa, Hà Giang mùa hoa \u0111ào r\u1eebng; s\u1eafc vàng r\u1ef1c r\u1ee1 c\u1ee7a hoa h\u01b0\u1edbng d\u01b0\u01a1ng Ngh\u1ec7 An hay hoa dã qu\u1ef3 <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-lat.aspx' title='Tây Nguyên'>Tây Nguyên<\/a>, <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-lat.aspx' title='\u0110à L\u1ea1t'>\u0110à L\u1ea1t<\/a>; muôn hoa \u0111ua s\u1eafc t\u1ea1i kh\u1eafp các t\u1ec9nh mi\u1ec1n Tây khi ngày T\u1ebft c\u1eadn k\u1ec1.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/113.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">\u0110\u1ed1i v\u1edbi du l\u1ecbch n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i, giai \u0111o\u1ea1n qua T\u1ebft &acirc;m l\u1ecbch ch&iacute;nh l&agrave; m&ugrave;a hoa anh \u0111&agrave;o n\u1edf r\u1ed9 t\u1ea1i \u0110&agrave;i Loan, Trung Qu\u1ed1c, H&agrave;n Qu\u1ed1c v&agrave; Nh\u1eadt B\u1ea3n. N\u0103m nay, du kh&aacute;ch \u0111i tour hoa anh \u0111&agrave;o t\u1ea1i Nh\u1eadt B\u1ea3n v&agrave; H&agrave;n Qu\u1ed1c s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c di chuy\u1ec3n b\u1eb1ng m&aacute;y bay ri&ecirc;ng nh\u1edd s\u1ea3n ph\u1ea9m charter, l\u1ea1i c&ograve;n c&oacute; m\u1ee9c gi&aacute; ti\u1ebft ki\u1ec7m h\u01a1n t\u1edbi 30% so v\u1edbi gi&aacute; th&ocirc;ng th\u01b0\u1eddng.&nbsp;<br \/> C&aacute;c tuy\u1ebfn du l\u1ecbch \u0111&uacute;ng m&ugrave;a nh\u01b0 Th&aacute;i Lan, Campuchia, Dubai, Singapore - Malaysia, ch&acirc;u &Acirc;u... c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c c&aacute;c \u0111\u01a1n v\u1ecb gi\u1edbi thi\u1ec7u t\u1ea1i h\u1ed9i ch\u1ee3 v\u1edbi h&agrave;nh tr&igrave;nh \u0111a d\u1ea1ng, d\u1ecbch v\u1ee5 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, gi&aacute; c\u1ea3 c\u1ea1nh tranh. D&ugrave; tour kh\u1edfi h&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y th\u01b0\u1eddng hay d\u1ecbp cao \u0111i\u1ec3m nh\u01b0 T\u1ebft d\u01b0\u01a1ng l\u1ecbch, T\u1ebft &acirc;m l\u1ecbch, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng tour v\u1eabn lu&ocirc;n \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ea3m b\u1ea3o, h\u01b0\u1edbng t\u1edbi s\u1ef1 h&agrave;i l&ograve;ng t\u1ed1i \u0111a c\u1ee7a du kh&aacute;ch h&agrave;ng.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/113.jpg' title='Vietravel mi\u1ec1n B\u1eafc \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh xúc ti\u1ebfn du l\u1ecbch xuân' alt='Vietravel mi\u1ec1n B\u1eafc \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh xúc ti\u1ebfn du l\u1ecbch xuân'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u0110\u1ed1i v\u1edbi <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> n\u01b0\u1edbc ngoài, giai \u0111o\u1ea1n qua T\u1ebft âm l\u1ecbch chính là mùa hoa anh \u0111ào n\u1edf r\u1ed9 t\u1ea1i \u0110ài Loan, Trung Qu\u1ed1c, Hàn Qu\u1ed1c và Nh\u1eadt B\u1ea3n. N\u0103m nay, du khách \u0111i tour hoa anh \u0111ào t\u1ea1i Nh\u1eadt B\u1ea3n và Hàn Qu\u1ed1c s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c di chuy\u1ec3n b\u1eb1ng máy bay riêng nh\u1edd s\u1ea3n ph\u1ea9m charter, l\u1ea1i còn có m\u1ee9c giá ti\u1ebft ki\u1ec7m h\u01a1n t\u1edbi 30% so v\u1edbi giá thông th\u01b0\u1eddng. <br \/> Các tuy\u1ebfn du l\u1ecbch \u0111úng mùa nh\u01b0 Thái Lan, Campuchia, Dubai, Singapore - Malaysia, châu Âu... c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c các \u0111\u01a1n v\u1ecb gi\u1edbi thi\u1ec7u t\u1ea1i h\u1ed9i ch\u1ee3 v\u1edbi hành trình \u0111a d\u1ea1ng, d\u1ecbch v\u1ee5 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, giá c\u1ea3 c\u1ea1nh tranh. Dù tour kh\u1edfi hành vào ngày th\u01b0\u1eddng hay d\u1ecbp cao \u0111i\u1ec3m nh\u01b0 T\u1ebft d\u01b0\u01a1ng l\u1ecbch, T\u1ebft âm l\u1ecbch, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng tour v\u1eabn luôn \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ea3m b\u1ea3o, h\u01b0\u1edbng t\u1edbi s\u1ef1 hài lòng t\u1ed1i \u0111a c\u1ee7a du khách hàng.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/114.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">B&ecirc;n c\u1ea1nh \u0111&oacute;, \u0111\u1ec3 gia t\u0103ng th&ecirc;m l\u1ee3i &iacute;ch cho du kh&aacute;ch \u0111\u1ebfn v\u1edbi gian h&agrave;ng, Vietravel tri\u1ec3n khai ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh \u01b0u \u0111&atilde;i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111\u0103ng k&yacute; tour t\u1ea1i h\u1ed9i ch\u1ee3. V&iacute; d\u1ee5 nh\u01b0 khi kh&aacute;ch h&agrave;ng mua c&aacute;c tour gh&eacute;p kh&aacute;ch l\u1ebb kh\u1edfi h&agrave;nh t\u1eeb Qu\u1ea3ng Ninh s\u1ebd nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng \u01b0u \u0111&atilde;i sau: nh\u1eadn ngay Voucher tr\u1ecb gi&aacute; 1.100.000\u0111 (01 \u0111&ecirc;m ng\u1ee7 &nbsp;t\u1ea1i kh&aacute;ch s\u1ea1n H\u1ea1 Long Park &nbsp;ho\u1eb7c t\u01b0\u01a1ng \u0111\u01b0\u01a1ng v&agrave; v&eacute; xe v\u1eadn chuy\u1ec3n 02 chi\u1ec1u t\u1eeb TP M&oacute;ng C&aacute;i l&ecirc;n TP H\u1ea1 Long) khi mua tour c&oacute; gi&aacute; tr\u1ecb t\u1eeb 16.000.000\u0111; nh\u1eadn Voucher tr\u1ecb gi&aacute; 600.000\u0111 (01 \u0111&ecirc;m ng\u1ee7 t\u1ea1i kh&aacute;ch s\u1ea1n H\u1ea1 Long Park ho\u1eb7c t\u01b0\u01a1ng \u0111\u01b0\u01a1ng t\u1ea1i TP &nbsp;H\u1ea1 Long) khi mua tour \u0111\u01b0\u1eddng bay c&oacute; gi&aacute; d\u01b0\u1edbi 16.000.000\u0111; nh\u1eadn Voucher buffet tr\u1ecb gi&aacute; 280.000\u0111 &nbsp;- th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c \u1ea9m th\u1ef1c t\u1ea1i nh&agrave; h&agrave;ng Sen &Aacute; \u0110&ocirc;ng v&agrave; \u01b0u \u0111&atilde;i cho nh&oacute;m kh&aacute;ch h&agrave;ng mua tour t\u1eeb 4 ng\u01b0\u1eddi.&nbsp;<br \/> Hay kh&aacute;ch h&agrave;ng tham quan v&agrave; mua tour t\u1ea1i &nbsp;gian h&agrave;ng Vietravel Thanh H&oacute;a, Vinh s\u1ebd c&oacute; c\u01a1 h\u1ed9i tham gia c&aacute;c ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh minigame, b\u1ed1c th\u0103m tr&uacute;ng th\u01b0\u1edfng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n qu&agrave; gi&aacute; tr\u1ecb, ti\u1ec7n &iacute;ch, th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c liveshow &acirc;m nh\u1ea1c trong c&aacute;c ng&agrave;y di\u1ec5n ra h\u1ed9i ch\u1ee3. &nbsp;<br \/> H\u1ea5p d\u1eabn h\u01a1n&nbsp;c\u1ea3 l&agrave; ngo&agrave;i c&aacute;c \u01b0u \u0111&atilde;i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t &aacute;p d\u1ee5ng ri&ecirc;ng t\u1ea1i h\u1ed9i ch\u1ee3, du kh&aacute;ch \u0111\u0103ng k&yacute; mua tour \u0111\u1ed3ng th\u1eddi c&ograve;n \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edfng th&ecirc;m c&aacute;c \u01b0u \u0111&atilde;i n\u1eb1m trong &nbsp;ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh khuy\u1ebfn m\u1ea1i Xu&acirc;n c\u1ee7a Vietravel mang t&ecirc;n &ldquo;Du xu&acirc;n ng&agrave;y T\u1ebft - G\u1eafn k\u1ebft y&ecirc;u th\u01b0\u01a1ng&rdquo; di\u1ec5n ra t\u1eeb 28\/11\/2017 \u0111\u1ebfn 25\/02\/2018. Theo \u0111&oacute;, &aacute;p d\u1ee5ng gi\u1ea3m gi&aacute; nh&oacute;m\/H\u1ed9 chi\u1ebfu quy\u1ec1n l\u1ef1c l&ecirc;n \u0111\u1ebfn 800.000 \u0111\u1ed3ng\/kh&aacute;ch; Gi\u1ea3m gi&aacute; th\u1ebb Th&agrave;nh vi&ecirc;n Vietravel l&ecirc;n \u0111\u1ebfn 3 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng\/kh&aacute;ch; Nh\u1eadn ngay coupon \u01b0u \u0111&atilde;i khi thanh to&aacute;n 100% tour t\u1eeb 28\/11 - 20\/12\/2017<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/114.jpg' title='Vietravel mi\u1ec1n B\u1eafc \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh xúc ti\u1ebfn du l\u1ecbch xuân' alt='Vietravel mi\u1ec1n B\u1eafc \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh xúc ti\u1ebfn du l\u1ecbch xuân'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Bên c\u1ea1nh \u0111ó, \u0111\u1ec3 gia t\u0103ng thêm l\u1ee3i ích cho du khách \u0111\u1ebfn v\u1edbi gian hàng, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> tri\u1ec3n khai ch\u01b0\u01a1ng trình \u01b0u \u0111ãi \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t dành riêng cho các khách hàng \u0111\u0103ng ký tour t\u1ea1i h\u1ed9i ch\u1ee3. Ví d\u1ee5 nh\u01b0 khi khách hàng mua các tour ghép khách l\u1ebb kh\u1edfi hành t\u1eeb Qu\u1ea3ng Ninh s\u1ebd nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng \u01b0u \u0111ãi sau: nh\u1eadn ngay Voucher tr\u1ecb giá 1.100.000\u0111 (01 \u0111êm ng\u1ee7  t\u1ea1i khách s\u1ea1n <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-ha-long.aspx' title='H\u1ea1 Long'>H\u1ea1 Long<\/a> Park  ho\u1eb7c t\u01b0\u01a1ng \u0111\u01b0\u01a1ng và vé xe v\u1eadn chuy\u1ec3n 02 chi\u1ec1u t\u1eeb TP Móng Cái lên TP H\u1ea1 Long) khi mua tour có giá tr\u1ecb t\u1eeb 16.000.000\u0111; nh\u1eadn Voucher tr\u1ecb giá 600.000\u0111 (01 \u0111êm ng\u1ee7 t\u1ea1i khách s\u1ea1n H\u1ea1 Long Park ho\u1eb7c t\u01b0\u01a1ng \u0111\u01b0\u01a1ng t\u1ea1i TP  H\u1ea1 Long) khi mua tour \u0111\u01b0\u1eddng bay có giá d\u01b0\u1edbi 16.000.000\u0111; nh\u1eadn Voucher buffet tr\u1ecb giá 280.000\u0111  - th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c \u1ea9m th\u1ef1c t\u1ea1i nhà hàng Sen Á \u0110ông và \u01b0u \u0111ãi cho nhóm khách hàng mua tour t\u1eeb 4 ng\u01b0\u1eddi. <br \/> Hay khách hàng tham quan và mua tour t\u1ea1i  gian hàng Vietravel Thanh Hóa, Vinh s\u1ebd có c\u01a1 h\u1ed9i tham gia các ch\u01b0\u01a1ng trình minigame, b\u1ed1c th\u0103m trúng th\u01b0\u1edfng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n quà giá tr\u1ecb, ti\u1ec7n ích, th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c liveshow âm nh\u1ea1c trong các ngày di\u1ec5n ra h\u1ed9i ch\u1ee3.  <br \/> H\u1ea5p d\u1eabn h\u01a1n c\u1ea3 là ngoài các \u01b0u \u0111ãi \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t áp d\u1ee5ng riêng t\u1ea1i h\u1ed9i ch\u1ee3, du khách \u0111\u0103ng ký mua tour \u0111\u1ed3ng th\u1eddi còn \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edfng thêm các \u01b0u \u0111ãi n\u1eb1m trong  ch\u01b0\u01a1ng trình khuy\u1ebfn m\u1ea1i Xuân c\u1ee7a Vietravel mang tên “Du xuân ngày T\u1ebft - G\u1eafn k\u1ebft yêu th\u01b0\u01a1ng” di\u1ec5n ra t\u1eeb 28\/11\/2017 \u0111\u1ebfn 25\/02\/2018. Theo \u0111ó, áp d\u1ee5ng gi\u1ea3m giá nhóm\/H\u1ed9 chi\u1ebfu quy\u1ec1n l\u1ef1c lên \u0111\u1ebfn 800.000 \u0111\u1ed3ng\/khách; Gi\u1ea3m giá th\u1ebb Thành viên Vietravel lên \u0111\u1ebfn 3 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng\/khách; Nh\u1eadn ngay coupon \u01b0u \u0111ãi khi thanh toán 100% tour t\u1eeb 28\/11 - 20\/12\/2017<\/div> <\/li>" }, "35": { "title": "Vietravel mi\u1ec1n B\u1eafc \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh x\u00fac ti\u1ebfn du l\u1ecbch xu\u00e2n", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/noImage.jpg' alt='Vietravel mi\u1ec1n B\u1eafc \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh xúc ti\u1ebfn du l\u1ecbch xuân' title='Vietravel mi\u1ec1n B\u1eafc \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh xúc ti\u1ebfn du l\u1ecbch xuân'\/><span>01\/12\/2017<\/span><p>Nh\u1eb1", "content": "" }, "36": { "title": "DU L\u1ecaCH \u0110\u1ec2 T\u00ccM L\u1ea0I... TU\u1ed4I THANH XU\u00c2N", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/thumnail_1_1.jpg' alt='DU L\u1ecaCH \u0110\u1ec2 TÌM L\u1ea0I... TU\u1ed4I THANH XUÂN' title='DU L\u1ecaCH \u0110\u1ec2 TÌM L\u1ea0I... TU\u1ed4I THANH XUÂN'\/><span>04\/12\/2017<\/span><p>Ni\u1ec1m \u0111am mê khám ", "content": "<li><h2>Du l\u1ecbch \u0111\u1ec3… tìm l\u1ea1i th\u1eddi thanh xuân \u0111ã qua<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_duxuan.jpg' title='Du l\u1ecbch \u0111\u1ec3… tìm l\u1ea1i th\u1eddi thanh xuân \u0111ã qua<br\/><div style="text-align: center;"><em>Tr\u01b0\u1edbc khi gi&agrave; \u0111i theo n\u0103m th&aacute;ng, ba m\u1eb9 m&igrave;nh \u0111&atilde; c&oacute; m\u1ed9t th\u1eddi thanh xu&acirc;n r\u1ef1c r\u1ee1 v\u1edbi nh\u1eefng kh&aacute;t khao kh&aacute;m ph&aacute; v&agrave; tr\u1ea3i nghi\u1ec7m.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Theo Old Age Travellers &ndash; t\u1ed5 ch\u1ee9c d&agrave;nh cho c&aacute;c du kh&aacute;ch cao tu\u1ed5i, trong s\u1ed1 kh&aacute;ch du l\u1ecbch tr&ecirc;n to&agrave;n th\u1ebf gi\u1edbi m\u1ed7i n\u0103m, c&oacute; \u0111\u1ebfn&hellip; 52% l&agrave; ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i. V&agrave; con s\u1ed1 n&agrave;y kh&ocirc;ng ng\u1eebng t\u0103ng l&ecirc;n nhanh ch&oacute;ng theo t\u1eebng n\u0103m. \u0110i\u1ec1u n&agrave;y ch\u1ee9ng t\u1ecf, m\u1ed9t trong nh\u1eefng mong \u01b0\u1edbc l\u1edbn nh\u1ea5t c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i hi\u1ec7n nay ch&iacute;nh l&agrave;&hellip; \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111i du l\u1ecbch. H\u1ecd mu\u1ed1n t&igrave;m l\u1ea1i tu\u1ed5i thanh xu&acirc;n \u0111&atilde; qua b\u1eb1ng nh\u1eefng chuy\u1ebfn \u0111i ch\u01a1i \u0111&acirc;y \u0111&oacute;, th\u0103m th&uacute; nh\u1eefng c\u1ea3nh \u0111\u1eb9p &ndash; danh th\u1eafng m&igrave;nh \u0111&atilde; b\u1ecf l\u1ee1 th\u1eddi c&ograve;n tr\u1ebb v&igrave; tr&aacute;ch nhi\u1ec7m ch\u0103m s&oacute;c gia \u0111&igrave;nh, con c&aacute;i.&nbsp;<br \/> Nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi v\u1eabn b\u1ecb &ldquo;\u0111&oacute;ng khung&rdquo; trong suy ngh\u0129 r\u1eb1ng, ng\u01b0\u1eddi gi&agrave; ch\u1ec9 n&ecirc;n \u1edf nh&agrave; ngh\u1ec9 ng\u01a1i v&agrave; ch\u0103m s&oacute;c con ch&aacute;u v&agrave; chuy\u1ebfn \u0111i xa ch\u1ec9 h\u1ee3p v\u1edbi nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi tr\u1ebb tu\u1ed5i. Tuy nhi&ecirc;n, quan \u0111i\u1ec3m \u1ea5y th\u1ef1c ra \u0111&atilde; l\u1ed7i th\u1eddi t\u1eeb r\u1ea5t l&acirc;u r\u1ed3i. H\u1ecd \u0111&atilde; qu&ecirc;n m\u1ed9t \u0111i\u1ec1u r\u1eb1ng, tr\u01b0\u1edbc khi gi&agrave; \u0111i theo n\u0103m th&aacute;ng, ba m\u1eb9 m&igrave;nh \u0111&atilde; c&oacute; m\u1ed9t th\u1eddi thanh xu&acirc;n r\u1ef1c r\u1ee1 v\u1edbi nh\u1eefng kh&aacute;t khao kh&aacute;m ph&aacute; v&agrave; tr\u1ea3i nghi\u1ec7m.<br \/> \u0110i du l\u1ecbch l&agrave; ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng tuy\u1ec7t v\u1eddi nh\u1ea5t \u0111\u1ec3 ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i &ldquo;ch\u1eadm&rdquo; gi&agrave; h\u01a1n, t\u1ea1o ra nh\u1eefng m\u1ed1i quan h\u1ec7 m\u1edbi c\u0169ng nh\u01b0 c&oacute; c\u01a1 h\u1ed9i tr\u1ea3i nghi\u1ec7m v\u1ec1 m\u1ed9t v&ugrave;ng \u0111\u1ea5t k\u1ef3 th&uacute; m&agrave; h\u1ecd ch\u01b0a-\u0111\u1eb7t-ch&acirc;n-\u0111\u1ebfn-bao-gi\u1edd. \u0110&acirc;y c\u0169ng l&agrave; th\u1eddi \u0111i\u1ec3m v&agrave;ng khi h\u1ecd c&oacute; nhi\u1ec1u th\u1eddi gian v&igrave; \u0111&atilde; ngh\u1ec9 h\u01b0u, t&iacute;ch l\u0169y \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u ti\u1ec1n h\u01a1n; con c&aacute;i gi\u1edd \u0111&acirc;y \u0111&atilde; tr\u01b0\u1edfng th&agrave;nh, c&oacute; th\u1ec3 h\u1ed7 tr\u1ee3 t&agrave;i ch&iacute;nh cho chuy\u1ebfn \u0111i c\u1ee7a ba m\u1eb9 m&igrave;nh.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_duxuan.jpg' title='Du l\u1ecbch \u0111\u1ec3… tìm l\u1ea1i th\u1eddi thanh xuân \u0111ã qua' alt='Du l\u1ecbch \u0111\u1ec3… tìm l\u1ea1i th\u1eddi thanh xuân \u0111ã qua'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>Tr\u01b0\u1edbc khi già \u0111i theo n\u0103m tháng, ba m\u1eb9 mình \u0111ã có m\u1ed9t th\u1eddi thanh xuân r\u1ef1c r\u1ee1 v\u1edbi nh\u1eefng khát khao khám phá và tr\u1ea3i nghi\u1ec7m.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Theo Old Age Travellers – t\u1ed5 ch\u1ee9c dành cho các du khách cao tu\u1ed5i, trong s\u1ed1 khách <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> trên toàn th\u1ebf gi\u1edbi m\u1ed7i n\u0103m, có \u0111\u1ebfn… 52% là ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i. Và con s\u1ed1 này không ng\u1eebng t\u0103ng lên nhanh chóng theo t\u1eebng n\u0103m. \u0110i\u1ec1u này ch\u1ee9ng t\u1ecf, m\u1ed9t trong nh\u1eefng mong \u01b0\u1edbc l\u1edbn nh\u1ea5t c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i hi\u1ec7n nay chính là… \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111i du l\u1ecbch. H\u1ecd mu\u1ed1n tìm l\u1ea1i tu\u1ed5i thanh xuân \u0111ã qua b\u1eb1ng nh\u1eefng chuy\u1ebfn \u0111i ch\u01a1i \u0111ây \u0111ó, th\u0103m thú nh\u1eefng c\u1ea3nh \u0111\u1eb9p – danh th\u1eafng mình \u0111ã b\u1ecf l\u1ee1 th\u1eddi còn tr\u1ebb vì trách nhi\u1ec7m ch\u0103m sóc gia \u0111ình, con cái. <br \/> Nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi v\u1eabn b\u1ecb “\u0111óng khung” trong suy ngh\u0129 r\u1eb1ng, ng\u01b0\u1eddi già ch\u1ec9 nên \u1edf nhà ngh\u1ec9 ng\u01a1i và ch\u0103m sóc con cháu và chuy\u1ebfn \u0111i xa ch\u1ec9 h\u1ee3p v\u1edbi nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi tr\u1ebb tu\u1ed5i. Tuy nhiên, quan \u0111i\u1ec3m \u1ea5y th\u1ef1c ra \u0111ã l\u1ed7i th\u1eddi t\u1eeb r\u1ea5t lâu r\u1ed3i. H\u1ecd \u0111ã quên m\u1ed9t \u0111i\u1ec1u r\u1eb1ng, tr\u01b0\u1edbc khi già \u0111i theo n\u0103m tháng, ba m\u1eb9 mình \u0111ã có m\u1ed9t th\u1eddi thanh xuân r\u1ef1c r\u1ee1 v\u1edbi nh\u1eefng khát khao khám phá và tr\u1ea3i nghi\u1ec7m.<br \/> \u0110i du l\u1ecbch là ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng tuy\u1ec7t v\u1eddi nh\u1ea5t \u0111\u1ec3 ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i “ch\u1eadm” già h\u01a1n, t\u1ea1o ra nh\u1eefng m\u1ed1i quan h\u1ec7 m\u1edbi c\u0169ng nh\u01b0 có c\u01a1 h\u1ed9i tr\u1ea3i nghi\u1ec7m v\u1ec1 m\u1ed9t vùng \u0111\u1ea5t k\u1ef3 thú mà h\u1ecd ch\u01b0a-\u0111\u1eb7t-chân-\u0111\u1ebfn-bao-gi\u1edd. \u0110ây c\u0169ng là th\u1eddi \u0111i\u1ec3m vàng khi h\u1ecd có nhi\u1ec1u th\u1eddi gian vì \u0111ã ngh\u1ec9 h\u01b0u, tích l\u0169y \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u ti\u1ec1n h\u01a1n; con cái gi\u1edd \u0111ây \u0111ã tr\u01b0\u1edfng thành, có th\u1ec3 h\u1ed7 tr\u1ee3 tài chính cho chuy\u1ebfn \u0111i c\u1ee7a ba m\u1eb9 mình. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_duxuan.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">N\u1ebfu ng\u01b0\u1eddi ph\u01b0\u01a1ng T&acirc;y th&iacute;ch \u0111i du l\u1ecbch m\u1ed9t m&igrave;nh ho\u1eb7c c&ugrave;ng b\u1ea1n b&egrave;, ng\u01b0\u1eddi Vi\u1ec7t n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; ng\u01b0\u1eddi &Aacute; \u0110&ocirc;ng n&oacute;i chung l\u1ea1i th&iacute;ch \u0111i c&ugrave;ng gia \u0111&igrave;nh. D&ugrave; \u0111i c&ugrave;ng b\u1ea1n b&egrave; hay c\u1ea3 \u0111\u1ea1i gia \u0111&igrave;nh ba th\u1ebf h\u1ec7; d&ugrave; \u0111i du thuy\u1ec1n, t\u1ea3n b\u1ed9 ng\u1eafm nh\u1eefng c&ocirc;ng tr&igrave;nh ki\u1ebfn tr&uacute;c v\u0129 \u0111\u1ea1i, \u0111\u1ea1p xe gi\u1eefa v\u01b0\u1eddn hoa ng&aacute;t h\u01b0\u01a1ng hay ngh\u1ec9 d\u01b0\u1ee1ng tr&ecirc;n m\u1ed9t b&atilde;i bi\u1ec3n ng\u1eadp n\u1eafng&hellip; t\u1ea5t c\u1ea3 \u0111\u1ec1u l&agrave; h\u01b0\u01a1ng v\u1ecb cu\u1ed9c s\u1ed1ng tuy\u1ec7t di\u1ec7u, gi&uacute;p h\u1ecd quay tr\u1edf l\u1ea1i tu\u1ed5i thanh xu&acirc;n t\u01b0\u01a1i \u0111\u1eb9p c\u1ee7a m&igrave;nh. \u0110\u01b0\u1ee3c t\u1ef1 do tr\u1ea3i nghi\u1ec7m v\u1ebb \u0111\u1eb9p c\u1ee7a nh\u1eefng v&ugrave;ng \u0111\u1ea5t m&agrave; th\u1eddi tr\u1ebb h\u1ecd ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c bi\u1ebft qua s&aacute;ch v\u1edf c&ugrave;ng con ch&aacute;u, \u0111&oacute; l&agrave; ni\u1ec1m h\u1ea1nh ph&uacute;c l\u1edbn lao c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_duxuan.jpg' title='DU L\u1ecaCH \u0110\u1ec2 TÌM L\u1ea0I... TU\u1ed4I THANH XUÂN' alt='DU L\u1ecaCH \u0110\u1ec2 TÌM L\u1ea0I... TU\u1ed4I THANH XUÂN'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">N\u1ebfu ng\u01b0\u1eddi ph\u01b0\u01a1ng Tây thích \u0111i <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> m\u1ed9t mình ho\u1eb7c cùng b\u1ea1n bè, ng\u01b0\u1eddi Vi\u1ec7t nói riêng và ng\u01b0\u1eddi Á \u0110ông nói chung l\u1ea1i thích \u0111i cùng gia \u0111ình. Dù \u0111i cùng b\u1ea1n bè hay c\u1ea3 \u0111\u1ea1i gia \u0111ình ba th\u1ebf h\u1ec7; dù \u0111i du thuy\u1ec1n, t\u1ea3n b\u1ed9 ng\u1eafm nh\u1eefng công trình ki\u1ebfn trúc v\u0129 \u0111\u1ea1i, \u0111\u1ea1p xe gi\u1eefa v\u01b0\u1eddn hoa ngát h\u01b0\u01a1ng hay ngh\u1ec9 d\u01b0\u1ee1ng trên m\u1ed9t bãi bi\u1ec3n ng\u1eadp n\u1eafng… t\u1ea5t c\u1ea3 \u0111\u1ec1u là h\u01b0\u01a1ng v\u1ecb cu\u1ed9c s\u1ed1ng tuy\u1ec7t di\u1ec7u, giúp h\u1ecd quay tr\u1edf l\u1ea1i tu\u1ed5i thanh xuân t\u01b0\u01a1i \u0111\u1eb9p c\u1ee7a mình. \u0110\u01b0\u1ee3c t\u1ef1 do tr\u1ea3i nghi\u1ec7m v\u1ebb \u0111\u1eb9p c\u1ee7a nh\u1eefng vùng \u0111\u1ea5t mà th\u1eddi tr\u1ebb h\u1ecd ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c bi\u1ebft qua sách v\u1edf cùng con cháu, \u0111ó là ni\u1ec1m h\u1ea1nh phúc l\u1edbn lao c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i.<\/div> <\/li><li><h2>“\u0110i kh\u1eafp th\u1ebf gian” \u0111ón T\u1ebft, ni\u1ec1m vui c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i th\u1eddi @<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_duxuan.jpg' title='“\u0110i kh\u1eafp th\u1ebf gian” \u0111ón T\u1ebft, ni\u1ec1m vui c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i th\u1eddi @<br\/><div style="text-align: center;"><em>Vietravel d&agrave;nh nh\u1eefng \u01b0u \u0111&atilde;i h\u1ea5p d\u1eabn d&agrave;nh cho nh&oacute;m kh&aacute;ch gia \u0111&igrave;nh, l\u1ea1i nh&acirc;n \u0111&ocirc;i \u01b0u \u0111&atilde;i v\u1edbi kh&aacute;ch h&agrave;ng cao tu\u1ed5i n&ecirc;n \u0111i c&agrave;ng \u0111&ocirc;ng, c&agrave;ng nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111&atilde;i.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Nh\u1eefng n\u0103m g\u1ea7n \u0111&acirc;y, xu h\u01b0\u1edbng du l\u1ecbch v&agrave;o d\u1ecbp T\u1ebft c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi Vi\u1ec7t \u0111&atilde; d\u1ea7n thay \u0111\u1ed5i quan ni\u1ec7m truy\u1ec1n th\u1ed1ng: T\u1ebft l&agrave; ph\u1ea3i&hellip; \u1edf nh&agrave;. C&aacute;c gia \u0111&igrave;nh ba th\u1ebf h\u1ec7, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l&agrave; ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i r\u1ea5t h&agrave;o h\u1ee9ng tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;x&aacute;ch vali du xu&acirc;n&rdquo;. D\u1ecbp n&agrave;y, c&aacute;c c&ocirc;ng ty du l\u1ecbch \u0111\u1ec1u d&agrave;nh nh\u1eefng \u01b0u \u0111&atilde;i h\u1ea5p d\u1eabn d&agrave;nh cho nh&oacute;m kh&aacute;ch gia \u0111&igrave;nh, l\u1ea1i nh&acirc;n \u0111&ocirc;i \u01b0u \u0111&atilde;i v\u1edbi kh&aacute;ch h&agrave;ng cao tu\u1ed5i n&ecirc;n \u0111i c&agrave;ng \u0111&ocirc;ng, c&agrave;ng nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111&atilde;i.<br \/> G\u1eb7p b&aacute;c Minh (60 tu\u1ed5i, nh&agrave; \u1edf qu\u1eadn 2, TP.HCM) khi v\u1eeba ho&agrave;n t\u1ea5t th\u1ee7 t\u1ee5c \u0111\u1eb7t tour t\u1ea1i m\u1ed9t c&ocirc;ng ty l\u1eef h&agrave;nh, b&aacute;c vui v\u1ebb chia s\u1ebb: &ldquo;M\u1ea5y n\u0103m nay, sau khi c&uacute;ng Giao th\u1eeba \u0111&oacute;n &ocirc;ng b&agrave;, m&ugrave;ng M\u1ed9t gia \u0111&igrave;nh sum h\u1ecdp c&ograve;n sang \u0111\u1ebfn m&ugrave;ng Hai l&agrave; c\u1ea3 nh&agrave; t&ocirc;i l&ecirc;n \u0111\u01b0\u1eddng \u0111i ch\u01a1i. N\u0103m ngo&aacute;i, c\u1ea3 nh&agrave; \u0111i Singapore ch\u01a1i r\u1ea5t vui. C&ograve;n n\u0103m nay, t&ocirc;i \u0111\u0103ng k&yacute; tour Nh\u1eadt ng\u1eafm hoa anh \u0111&agrave;o n\u1edf s\u1edbm v&agrave;o d\u1ecbp T\u1ebft &Acirc;m l\u1ecbch. H\u1ed3i tr\u1ebb, b&agrave; nh&agrave; t&ocirc;i lu&ocirc;n \u01b0\u1edbc ao \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111i Nh\u1eadt m\u1eb7c kimono ng\u1eafm hoa anh \u0111&agrave;o, \u0103n sushi &ldquo;ch&iacute;nh hi\u1ec7u&rdquo;, T\u1ebft n&agrave;y ch\u1eafc b&agrave; \u1ea5y s\u1ebd h\u1ea1nh ph&uacute;c l\u1eafm!&rdquo; &nbsp;<br \/> Kh&ocirc;ng ch\u1ec9 th\u0103m th&uacute; c\u1ea3nh \u0111\u1eb9p, ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i r\u1ea5t th&iacute;ch du xu&acirc;n k\u1ebft h\u1ee3p h&agrave;nh h\u01b0\u01a1ng. B&aacute;c Lan (55 tu\u1ed5i, nh&agrave; \u1edf qu\u1eadn 9 &ndash; TP.HCM) cho hay: &ldquo;M\u1ea5y \u0111\u1ee9a con t&ocirc;i t&acirc;m l&yacute; l\u1eafm! Bi\u1ebft ba m\u1eb9 th&iacute;ch \u0111i ch&ugrave;a chi\u1ec1n c\u1ea7u b&igrave;nh an n&ecirc;n T\u1ebft n&agrave;y t\u1ee5i nh\u1ecf \u0111\u1eb7t tour mi\u1ec1n B\u1eafc. V\u1eeba \u0111i vi\u1ebfng nh\u1eefng ng&ocirc;i ch&ugrave;a n\u1ed5i ti\u1ebfng \u1edf Y&ecirc;n T\u1eed, B&aacute;i \u0110&iacute;nh; v\u1eeba ng\u1eafm c\u1ea3nh m&ugrave;a xu&acirc;n H&agrave; N\u1ed9i, H\u1ea1 Long, Tr&agrave;ng An&hellip; th\u1eadt l&agrave; m\u1ed9t chuy\u1ebfn \u0111i tr\u1ecdn ni\u1ec1m vui cho c\u1ea3 gia \u0111&igrave;nh&rdquo;.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_duxuan.jpg' title='“\u0110i kh\u1eafp th\u1ebf gian” \u0111ón T\u1ebft, ni\u1ec1m vui c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i th\u1eddi @' alt='“\u0110i kh\u1eafp th\u1ebf gian” \u0111ón T\u1ebft, ni\u1ec1m vui c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i th\u1eddi @'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em> <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> dành nh\u1eefng \u01b0u \u0111ãi h\u1ea5p d\u1eabn dành cho nhóm khách gia \u0111ình, l\u1ea1i nhân \u0111ôi \u01b0u \u0111ãi v\u1edbi khách hàng cao tu\u1ed5i nên \u0111i càng \u0111ông, càng nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111ãi.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Nh\u1eefng n\u0103m g\u1ea7n \u0111ây, xu h\u01b0\u1edbng <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> vào d\u1ecbp T\u1ebft c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi Vi\u1ec7t \u0111ã d\u1ea7n thay \u0111\u1ed5i quan ni\u1ec7m truy\u1ec1n th\u1ed1ng: T\u1ebft là ph\u1ea3i… \u1edf nhà. Các gia \u0111ình ba th\u1ebf h\u1ec7, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t là ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i r\u1ea5t hào h\u1ee9ng tham gia phong trào “xách vali du xuân”. D\u1ecbp này, các công ty du l\u1ecbch \u0111\u1ec1u dành nh\u1eefng \u01b0u \u0111ãi h\u1ea5p d\u1eabn dành cho nhóm khách gia \u0111ình, l\u1ea1i nhân \u0111ôi \u01b0u \u0111ãi v\u1edbi khách hàng cao tu\u1ed5i nên \u0111i càng \u0111ông, càng nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111ãi.<br \/> G\u1eb7p bác Minh (60 tu\u1ed5i, nhà \u1edf qu\u1eadn 2, TP.HCM) khi v\u1eeba hoàn t\u1ea5t th\u1ee7 t\u1ee5c \u0111\u1eb7t tour t\u1ea1i m\u1ed9t công ty l\u1eef hành, bác vui v\u1ebb chia s\u1ebb: “M\u1ea5y n\u0103m nay, sau khi cúng Giao th\u1eeba \u0111ón ông bà, mùng M\u1ed9t gia \u0111ình sum h\u1ecdp còn sang \u0111\u1ebfn mùng Hai là c\u1ea3 nhà tôi lên \u0111\u01b0\u1eddng \u0111i ch\u01a1i. N\u0103m ngoái, c\u1ea3 nhà \u0111i Singapore ch\u01a1i r\u1ea5t vui. Còn n\u0103m nay, tôi \u0111\u0103ng ký tour Nh\u1eadt ng\u1eafm hoa anh \u0111ào n\u1edf s\u1edbm vào d\u1ecbp T\u1ebft Âm l\u1ecbch. H\u1ed3i tr\u1ebb, bà nhà tôi luôn \u01b0\u1edbc ao \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111i Nh\u1eadt m\u1eb7c kimono ng\u1eafm hoa anh \u0111ào, \u0103n sushi “chính hi\u1ec7u”, T\u1ebft này ch\u1eafc bà \u1ea5y s\u1ebd h\u1ea1nh phúc l\u1eafm!”  <br \/> Không ch\u1ec9 th\u0103m thú c\u1ea3nh \u0111\u1eb9p, ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i r\u1ea5t thích du xuân k\u1ebft h\u1ee3p hành h\u01b0\u01a1ng. Bác Lan (55 tu\u1ed5i, nhà \u1edf qu\u1eadn 9 – TP.HCM) cho hay: “M\u1ea5y \u0111\u1ee9a con tôi tâm lý l\u1eafm! Bi\u1ebft ba m\u1eb9 thích \u0111i chùa chi\u1ec1n c\u1ea7u bình an nên T\u1ebft này t\u1ee5i nh\u1ecf \u0111\u1eb7t tour mi\u1ec1n B\u1eafc. V\u1eeba \u0111i vi\u1ebfng nh\u1eefng ngôi chùa n\u1ed5i ti\u1ebfng \u1edf <a href='https:\/\/travel.com.vn\/mien-bac\/tour-nui-yen-tu.aspx' title='Yên T\u1eed'>Yên T\u1eed<\/a>, Bái \u0110ính; v\u1eeba ng\u1eafm c\u1ea3nh mùa xuân Hà N\u1ed9i, <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-ha-long.aspx' title='H\u1ea1 Long'>H\u1ea1 Long<\/a>, <a href='https:\/\/travel.com.vn\/mien-bac\/tour-trang-an.aspx' title='Tràng An'>Tràng An<\/a>… th\u1eadt là m\u1ed9t chuy\u1ebfn \u0111i tr\u1ecdn ni\u1ec1m vui cho c\u1ea3 gia \u0111ình”.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/h\u1ea1-long-11.jpg' title='<br\/><div style="line-height: 20.8px; text-align: center;"><em>Kh&ocirc;ng ch\u1ec9 th\u0103m th&uacute; c\u1ea3nh \u0111\u1eb9p, ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i r\u1ea5t th&iacute;ch du xu&acirc;n k\u1ebft h\u1ee3p h&agrave;nh h\u01b0\u01a1ng<\/em><\/div> <div style="line-height: 20.8px; text-align: justify;">Th\u1ebf m\u1edbi bi\u1ebft, T\u1ebft nay kh&aacute;c l\u1eafm, ngay c\u1ea3 v\u1edbi nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i quan ni\u1ec7m v\u1ec1 ng&agrave;y T\u1ebft truy\u1ec1n th\u1ed1ng \u0111&atilde; thay \u0111\u1ed5i r\u1ea5t nhi\u1ec1u. Kh&ocirc;ng ch\u1ec9 b&oacute; h\u1eb9p trong kh&ocirc;ng gian gia \u0111&igrave;nh, l&agrave;ng x&oacute;m m&agrave; T\u1ebft nay m\u1edf r\u1ed9ng \u0111\u1ebfn nh\u1eefng ch&acirc;n tr\u1eddi m\u1edbi. Ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i v\u1eabn l&agrave;m tr&ograve;n ch\u1eef hi\u1ebfu v\u1edbi t\u1ed5 ti&ecirc;n, th\u1eafp h\u01b0\u01a1ng c&uacute;ng ki\u1ebfn t\u01b0\u01a1m t\u1ea5t nh\u01b0ng thay v&igrave; \u1edf nh&agrave;, h\u1ecd k&eacute;o vali l&ecirc;n \u0111\u01b0\u1eddng du l\u1ecbch c&ugrave;ng con ch&aacute;u. T\u1eeb s&acirc;u th\u1eb3m tr&aacute;i tim, m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi lu&ocirc;n h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 t\u1ed5 ti&ecirc;n v\u1edbi l&ograve;ng bi\u1ebft \u01a1n ch&acirc;n th&agrave;nh nh\u1ea5t v&agrave; th\u1ec3 hi\u1ec7n \u0111i\u1ec1u \u0111&oacute; quanh n\u0103m ch\u1ee9 kh&ocirc;ng ri&ecirc;ng g&igrave; ba ng&agrave;y T\u1ebft.&nbsp;<br \/> M\u1ed7i kho\u1ea3nh kh\u1eafc h\u1ea1nh ph&uacute;c tr&ocirc;i qua s\u1ebd kh&ocirc;ng bao gi\u1edd quay l\u1ea1i. Ch\u1ec9 c\u1ea7n \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 &ocirc;ng b&agrave; &ndash; cha m\u1eb9 - con ch&aacute;u&hellip; b\u1ea5t c\u1ee9 n\u01a1i \u0111&acirc;u c\u0169ng l&agrave; m&ugrave;a xu&acirc;n h\u1ea1nh ph&uacute;c. \u0110&oacute; c&oacute; th\u1ec3 l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh tr&ecirc;n kh\u1eafp \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc h&igrave;nh ch\u1eef S, c\u0169ng c&oacute; th\u1ec3 l&agrave; m\u1ed9t \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc xa x&ocirc;i v\u1edbi bao \u0111i\u1ec1u m\u1edbi l\u1ea1&hellip; T\u1ebft, l&agrave; l&uacute;c \u0111&oacute;n m&ugrave;a y&ecirc;u th\u01b0\u01a1ng \u0111ang tr&agrave;n v\u1ec1. H&atilde;y b\u1eaft \u0111\u1ea7u t&igrave;m l\u1ea1i tu\u1ed5i thanh xu&acirc;n \u0111&atilde; qua tr&ecirc;n nh\u1eefng h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Du xu&acirc;n ng&agrave;y T\u1ebft &ndash; g\u1eafn k\u1ebft y&ecirc;u th\u01b0\u01a1ng&rdquo; c&ugrave;ng con ch&aacute;u c\u1ee7a m&igrave;nh. \u0110&oacute; th\u1ef1c s\u1ef1 l&agrave; tr\u1ea3i nghi\u1ec7m &yacute; ngh\u0129a, \u0111&aacute;ng qu&yacute; h\u01a1n b\u1ea5t c\u1ee9 \u0111i\u1ec1u g&igrave; tr&ecirc;n \u0111\u1eddi.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/h\u1ea1-long-11.jpg' title='DU L\u1ecaCH \u0110\u1ec2 TÌM L\u1ea0I... TU\u1ed4I THANH XUÂN' alt='DU L\u1ecaCH \u0110\u1ec2 TÌM L\u1ea0I... TU\u1ed4I THANH XUÂN'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="line-height: 20.8px; text-align: center;"><em>Không ch\u1ec9 th\u0103m thú c\u1ea3nh \u0111\u1eb9p, ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i r\u1ea5t thích du xuân k\u1ebft h\u1ee3p hành h\u01b0\u01a1ng<\/em><\/div> <div style="line-height: 20.8px; text-align: justify;">Th\u1ebf m\u1edbi bi\u1ebft, T\u1ebft nay khác l\u1eafm, ngay c\u1ea3 v\u1edbi nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i quan ni\u1ec7m v\u1ec1 ngày T\u1ebft truy\u1ec1n th\u1ed1ng \u0111ã thay \u0111\u1ed5i r\u1ea5t nhi\u1ec1u. Không ch\u1ec9 bó h\u1eb9p trong không gian gia \u0111ình, làng xóm mà T\u1ebft nay m\u1edf r\u1ed9ng \u0111\u1ebfn nh\u1eefng chân tr\u1eddi m\u1edbi. Ng\u01b0\u1eddi cao tu\u1ed5i v\u1eabn làm tròn ch\u1eef hi\u1ebfu v\u1edbi t\u1ed5 tiên, th\u1eafp h\u01b0\u01a1ng cúng ki\u1ebfn t\u01b0\u01a1m t\u1ea5t nh\u01b0ng thay vì \u1edf nhà, h\u1ecd kéo vali lên \u0111\u01b0\u1eddng <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> cùng con cháu. T\u1eeb sâu th\u1eb3m trái tim, m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi luôn h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 t\u1ed5 tiên v\u1edbi lòng bi\u1ebft \u01a1n chân thành nh\u1ea5t và th\u1ec3 hi\u1ec7n \u0111i\u1ec1u \u0111ó quanh n\u0103m ch\u1ee9 không riêng gì ba ngày T\u1ebft. <br \/> M\u1ed7i kho\u1ea3nh kh\u1eafc h\u1ea1nh phúc trôi qua s\u1ebd không bao gi\u1edd quay l\u1ea1i. Ch\u1ec9 c\u1ea7n \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 ông bà – cha m\u1eb9 - con cháu… b\u1ea5t c\u1ee9 n\u01a1i \u0111âu c\u0169ng là mùa xuân h\u1ea1nh phúc. \u0110ó có th\u1ec3 là hành trình trên kh\u1eafp \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc hình ch\u1eef S, c\u0169ng có th\u1ec3 là m\u1ed9t \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc xa xôi v\u1edbi bao \u0111i\u1ec1u m\u1edbi l\u1ea1… T\u1ebft, là lúc \u0111ón mùa yêu th\u01b0\u01a1ng \u0111ang tràn v\u1ec1. Hãy b\u1eaft \u0111\u1ea7u tìm l\u1ea1i tu\u1ed5i thanh xuân \u0111ã qua trên nh\u1eefng hành trình “Du xuân ngày T\u1ebft – g\u1eafn k\u1ebft yêu th\u01b0\u01a1ng” cùng con cháu c\u1ee7a mình. \u0110ó th\u1ef1c s\u1ef1 là tr\u1ea3i nghi\u1ec7m ý ngh\u0129a, \u0111áng quý h\u01a1n b\u1ea5t c\u1ee9 \u0111i\u1ec1u gì trên \u0111\u1eddi.<\/div> <\/li>" }, "37": { "title": "H\u1ed8I THAO \u201cS\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL\u201d \u2013 K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M TH\u00c0NH L\u1eacP C\u00d4NG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/1_THUMNAIL .jpg' alt='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)' title='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 ", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_HOITHAO .jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">H\u1ed9i thao S\u1ee9c tr\u1ebb Vietravel 2017 di\u1ec5n ra t\u1eeb ng&agrave;y 29\/11 &ndash; 03\/12 bao g\u1ed3m nhi\u1ec1u b\u1ed9 m&ocirc;n thi \u0111\u1ea5u nh\u01b0: B&oacute;ng \u0111&aacute; mini nam v&agrave; n\u1eef, B&oacute;ng b&agrave;n, C\u1ea7u l&ocirc;ng, Tennis, Bowling, B\u01a1i l\u1ed9i. \u0110&acirc;y l&agrave; &nbsp;l&agrave; s&acirc;n ch\u01a1i l&agrave;nh m\u1ea1nh, nh\u1eb1m t\u0103ng c\u01b0\u1eddng giao l\u01b0u h\u1ecdc h\u1ecfi gi\u1eefa c&aacute;c \u0111\u01a1n v\u1ecb &nbsp;trong C&ocirc;ng ty, qua \u0111&oacute; n&acirc;ng cao &yacute; th\u1ee9c t\u1ed5 ch\u1ee9c k\u1ef7 lu\u1eadt, tinh th\u1ea7n t\u1eadp th\u1ec3, t&iacute;nh n\u0103ng \u0111\u1ed9ng s&aacute;ng t\u1ea1o v&agrave; ph\u1ea5n \u0111\u1ea5u ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c ch\u1ec9 ti&ecirc;u, k\u1ebf ho\u1ea1ch kinh doanh.&nbsp;<br \/> Vietravel t\u1ef1 h&agrave;o s\u1edf h\u1eefu ngu\u1ed3n nh&acirc;n l\u1ef1c n\u0103ng \u0111\u1ed9ng v&agrave; \u0111\u1ea7y nhi\u1ec7t huy\u1ebft. Trong chi\u1ebfn l\u01b0\u1ee3c ph&aacute;t tri\u1ec3n b\u1ec1n v\u1eefng, Vietravel x&aacute;c \u0111\u1ecbnh y\u1ebfu t\u1ed1 nh&acirc;n l\u1ef1c l&agrave;m n\u1ec1n t\u1ea3ng quan tr\u1ecdng. Vi\u1ec7c x&acirc;y d\u1ef1ng v\u0103n h&oacute;a doanh nghi\u1ec7p t\u1ed1t \u0111\u1eb9p g&oacute;p ph\u1ea7n t\u1ea1o ra m\u1ed9t m&ocirc;i tr\u01b0\u1eddng l&agrave;m vi\u1ec7c ho&agrave;n h\u1ea3o \u0111\u1ec3 ng\u01b0\u1eddi lao \u0111\u1ed9ng c&oacute; \u0111\u1ed9ng l\u1ef1c chung tay v&agrave;o s\u1ef1 ph&aacute;t tri\u1ec3n c\u1ee7a c&ocirc;ng ty. Vi\u1ec7c l\u1ea5y t\u1ed1 &ldquo;v\u0103n h&oacute;a&rdquo; l&agrave;m n\u1ec1n t\u1ea3ng trong vi\u1ec7c qu\u1ea3n tr\u1ecb nh&acirc;n s\u1ef1 \u0111&atilde; t\u1ea1o ra th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; Vietravel kh&ocirc;ng ng\u1eebng l\u1edbn m\u1ea1nh.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_HOITHAO .jpg' title='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)' alt='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">H\u1ed9i thao S\u1ee9c tr\u1ebb <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> 2017 di\u1ec5n ra t\u1eeb ngày 29\/11 – 03\/12 bao g\u1ed3m nhi\u1ec1u b\u1ed9 môn thi \u0111\u1ea5u nh\u01b0: Bóng \u0111á mini nam và n\u1eef, Bóng bàn, C\u1ea7u lông, Tennis, Bowling, B\u01a1i l\u1ed9i. \u0110ây là  là sân ch\u01a1i lành m\u1ea1nh, nh\u1eb1m t\u0103ng c\u01b0\u1eddng giao l\u01b0u h\u1ecdc h\u1ecfi gi\u1eefa các \u0111\u01a1n v\u1ecb  trong Công ty, qua \u0111ó nâng cao ý th\u1ee9c t\u1ed5 ch\u1ee9c k\u1ef7 lu\u1eadt, tinh th\u1ea7n t\u1eadp th\u1ec3, tính n\u0103ng \u0111\u1ed9ng sáng t\u1ea1o và ph\u1ea5n \u0111\u1ea5u hoàn thành các ch\u1ec9 tiêu, k\u1ebf ho\u1ea1ch kinh doanh. <br \/> Vietravel t\u1ef1 hào s\u1edf h\u1eefu ngu\u1ed3n nhân l\u1ef1c n\u0103ng \u0111\u1ed9ng và \u0111\u1ea7y nhi\u1ec7t huy\u1ebft. Trong chi\u1ebfn l\u01b0\u1ee3c phát tri\u1ec3n b\u1ec1n v\u1eefng, Vietravel xác \u0111\u1ecbnh y\u1ebfu t\u1ed1 nhân l\u1ef1c làm n\u1ec1n t\u1ea3ng quan tr\u1ecdng. Vi\u1ec7c xây d\u1ef1ng v\u0103n hóa doanh nghi\u1ec7p t\u1ed1t \u0111\u1eb9p góp ph\u1ea7n t\u1ea1o ra m\u1ed9t môi tr\u01b0\u1eddng làm vi\u1ec7c hoàn h\u1ea3o \u0111\u1ec3 ng\u01b0\u1eddi lao \u0111\u1ed9ng có \u0111\u1ed9ng l\u1ef1c chung tay vào s\u1ef1 phát tri\u1ec3n c\u1ee7a công ty. Vi\u1ec7c l\u1ea5y t\u1ed1 “v\u0103n hóa” làm n\u1ec1n t\u1ea3ng trong vi\u1ec7c qu\u1ea3n tr\u1ecb nhân s\u1ef1 \u0111ã t\u1ea1o ra thành công và Vietravel không ng\u1eebng l\u1edbn m\u1ea1nh.<\/div> <\/li><li><h2>M\u1ed9t s\u1ed1 hình \u1ea3nh t\u1ea1i H\u1ed9i thao "S\u1ee9c tr\u1ebb Vietravel 2017":<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/97_HOITHAO .jpg' title='M\u1ed9t s\u1ed1 hình \u1ea3nh t\u1ea1i H\u1ed9i thao "S\u1ee9c tr\u1ebb Vietravel 2017":<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/97_HOITHAO .jpg' title='M\u1ed9t s\u1ed1 hình \u1ea3nh t\u1ea1i H\u1ed9i thao "S\u1ee9c tr\u1ebb Vietravel 2017":' alt='M\u1ed9t s\u1ed1 hình \u1ea3nh t\u1ea1i H\u1ed9i thao "S\u1ee9c tr\u1ebb Vietravel 2017":'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/6_HOITHAO .jpg' title='<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/6_HOITHAO .jpg' title='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)' alt='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/7_HOITHAO .jpg' title='<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/7_HOITHAO .jpg' title='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)' alt='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4_BONGDANAM .jpg' title='<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4_BONGDANAM .jpg' title='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)' alt='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/11_HOITHAO .jpg' title='<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/11_HOITHAO .jpg' title='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)' alt='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/89_HOITHAO .jpg' title='<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/89_HOITHAO .jpg' title='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)' alt='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1223_HOITHAO .jpg' title='<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1223_HOITHAO .jpg' title='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)' alt='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3332_HOITHAO.jpg' title='<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3332_HOITHAO.jpg' title='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)' alt='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/112223_HOITHAO .jpg' title='<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/112223_HOITHAO .jpg' title='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)' alt='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/11233_HOITHAO.jpg' title='<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/11233_HOITHAO.jpg' title='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)' alt='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/32223_HOITHAO .jpg' title='<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/32223_HOITHAO .jpg' title='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)' alt='H\u1ed8I THAO “S\u1ee8C TR\u1eba VIETRAVEL” – K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY (20\/12\/1995-20\/12\/2017)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li>" }, "38": { "title": "DU XU\u00c2N NG\u00c0Y T\u1ebeT \u2013 CAM K\u1ebeT CH\u1ea4T L\u01af\u1ee2NG", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0_duxuanchatluong_1.jpg' alt='DU XUÂN NGÀY T\u1ebeT – CAM K\u1ebeT CH\u1ea4T L\u01af\u1ee2NG' title='DU XUÂN NGÀY T\u1ebeT – CAM K\u1ebeT CH\u1ea4T L\u01af\u1ee2NG'\/><span>06\/12\/2017<\/span><p>D\u1ecbp T\u1ebft là", "content": "<li><h2>\u0110i tour ngày T\u1ebft, không ai mu\u1ed1n r\u01b0\u1edbc b\u1ef1c mình<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/image.jpg' title='\u0110i tour ngày T\u1ebft, không ai mu\u1ed1n r\u01b0\u1edbc b\u1ef1c mình<br\/><div style="text-align: center;"><em>S\u1eafc hoa anh \u0111&agrave;o t\u1ea1i Fukushima (Nh\u1eadt B\u1ea3n)&nbsp;<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Hi\u1ec7n nay, nhi\u1ec1u c&ocirc;ng ty l\u1eef h&agrave;nh c&oacute; th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u, ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng uy t&iacute;n t\u1ea1i TP.HCM th\u1eeba nh\u1eadn r\u1eb1ng, h\u1ecd li&ecirc;n t\u1ee5c nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 ph\u1ea3n &aacute;nh c\u1ee7a nhi\u1ec1u kh&aacute;ch h&agrave;ng b\u1ecb l\u1eeba \u0111\u1ea3o. Nh\u1ea5t l&agrave; v&agrave;o nh\u1eefng ng&agrave;y l\u1ec5, T\u1ebft, c&aacute;c c&ocirc;ng ty l\u1eef h&agrave;nh &ldquo;ma&rdquo; kh&ocirc;ng c&oacute; gi\u1ea5y ph&eacute;p kinh doanh v&agrave; ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 k&eacute;m xu\u1ea5t hi\u1ec7n nhan nh\u1ea3n, tung ra h&agrave;ng lo\u1ea1t chi&ecirc;u tr&ograve; \u0111\u1ec3 l&ocirc;i k&eacute;o kh&aacute;ch h&agrave;ng. H\u1ecd t\u1ed5 ch\u1ee9c tour gi&aacute; &ldquo;b&egrave;o&rdquo;, l&agrave;m \u0103n theo ki\u1ec3u &ldquo;treo \u0111\u1ea7u d&ecirc; b&aacute;n th\u1ecbt ch&oacute;&rdquo; th\u01b0\u1eddng m\u1eadp m\u1edd, ng\u01b0\u1eddi mua tour kh&ocirc;ng \u0111\u1ec3 &yacute; r\u1ea5t d\u1ec5 b\u1ecb d&iacute;nh. Khi \u1ea5y kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; ng\u01b0\u1eddi thi\u1ec7t th&ograve;i nhi\u1ec1u nh\u1ea5t m&agrave; kh&ocirc;ng bi\u1ebft k&ecirc;u ai. &nbsp;Ch\u1eb3ng h\u1ea1n, kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111\u01b0\u1ee3c u\u1ed1ng bao nhi&ecirc;u chai n\u01b0\u1edbc m\u1ed7i ng&agrave;y, c&oacute; kh\u0103n l\u1ea1nh hay kh&ocirc;ng... h\u1ecd kh&ocirc;ng ghi r&otilde; r&agrave;ng. C&oacute; ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh gi&aacute; r\u1ebb nh\u01b0ng \u0103n s&aacute;ng t\u1ef1 t&uacute;c, kh&aacute;ch ph\u1ea3i t\u1ef1 tr\u1ea3 ti\u1ec1n,... Hay m\u1ed9t s\u1ed1 c&ocirc;ng ty du l\u1ecbch c&ograve;n cho th&ecirc;m \u0111i\u1ec3m tham quan v&agrave;o ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh nh\u1eb1m \u0111&aacute;nh l\u1eeba t&acirc;m l&yacute; c\u1ee7a kh&aacute;ch l&agrave; \u0111\u01b0\u1ee3c tham quan nhi\u1ec1u, nh\u01b0ng th\u1ef1c ch\u1ea5t h\u1ecd l\u1ea1i \u0111\u01b0a \u0111\u1ebfn nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m tham quan kh&ocirc;ng c\u1ea7n ph\u1ea3i mua v&eacute;&hellip;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/image.jpg' title='\u0110i tour ngày T\u1ebft, không ai mu\u1ed1n r\u01b0\u1edbc b\u1ef1c mình' alt='\u0110i tour ngày T\u1ebft, không ai mu\u1ed1n r\u01b0\u1edbc b\u1ef1c mình'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>S\u1eafc hoa anh \u0111ào t\u1ea1i Fukushima (Nh\u1eadt B\u1ea3n) <\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Hi\u1ec7n nay, nhi\u1ec1u công ty l\u1eef hành có th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u, ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng uy tín t\u1ea1i TP.HCM th\u1eeba nh\u1eadn r\u1eb1ng, h\u1ecd liên t\u1ee5c nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 ph\u1ea3n ánh c\u1ee7a nhi\u1ec1u khách hàng b\u1ecb l\u1eeba \u0111\u1ea3o. Nh\u1ea5t là vào nh\u1eefng ngày l\u1ec5, T\u1ebft, các công ty l\u1eef hành “ma” không có gi\u1ea5y phép kinh doanh và ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 kém xu\u1ea5t hi\u1ec7n nhan nh\u1ea3n, tung ra hàng lo\u1ea1t chiêu trò \u0111\u1ec3 lôi kéo khách hàng. H\u1ecd t\u1ed5 ch\u1ee9c tour giá “bèo”, làm \u0103n theo ki\u1ec3u “treo \u0111\u1ea7u dê bán th\u1ecbt chó” th\u01b0\u1eddng m\u1eadp m\u1edd, ng\u01b0\u1eddi mua tour không \u0111\u1ec3 ý r\u1ea5t d\u1ec5 b\u1ecb dính. Khi \u1ea5y khách hàng là ng\u01b0\u1eddi thi\u1ec7t thòi nhi\u1ec1u nh\u1ea5t mà không bi\u1ebft kêu ai.  Ch\u1eb3ng h\u1ea1n, khách hàng \u0111\u01b0\u1ee3c u\u1ed1ng bao nhiêu chai n\u01b0\u1edbc m\u1ed7i ngày, có kh\u0103n l\u1ea1nh hay không... h\u1ecd không ghi rõ ràng. Có ch\u01b0\u01a1ng trình giá r\u1ebb nh\u01b0ng \u0103n sáng t\u1ef1 túc, khách ph\u1ea3i t\u1ef1 tr\u1ea3 ti\u1ec1n,... Hay m\u1ed9t s\u1ed1 công ty <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> còn cho thêm \u0111i\u1ec3m tham quan vào ch\u01b0\u01a1ng trình nh\u1eb1m \u0111ánh l\u1eeba tâm lý c\u1ee7a khách là \u0111\u01b0\u1ee3c tham quan nhi\u1ec1u, nh\u01b0ng th\u1ef1c ch\u1ea5t h\u1ecd l\u1ea1i \u0111\u01b0a \u0111\u1ebfn nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m tham quan không c\u1ea7n ph\u1ea3i mua vé…<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_duxuanchatluong .jpg' title='<br\/><div style="text-align: center;"><em>\u0110o&agrave;n kh&aacute;ch Vietravel tham quan Th\u1ed5 Nh\u0129 K\u1ef3 (08\/2017)<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">V&igrave; v\u1eady, \u0111\u1ec3 c&oacute; m\u1ed9t chuy\u1ebfn du l\u1ecbch T\u1ebft ho&agrave;n h\u1ea3o, t\u1ed1t nh\u1ea5t kh&aacute;ch h&agrave;ng n&ecirc;n ch\u1ecdn nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u c&oacute; uy t&iacute;n tr&ecirc;n th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng. B\u1edfi v\u1edbi h\u1ecd, ch\u1eef t&iacute;n v&agrave; ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 lu&ocirc;n \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1eb7t l&ecirc;n h&agrave;ng \u0111\u1ea7u. C&oacute; kh&aacute; nhi\u1ec1u c&ocirc;ng ty \u0111\u01b0a ra gi&aacute; tour r\u1ea5t c\u1ea1nh tranh n&ecirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; th\u1ec3 tham kh\u1ea3o r\u1ed3i h&atilde;y \u0111\u01b0a ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh \u0111\u1ec3 ng&agrave;y T\u1ebft kh&ocirc;ng ph\u1ea3i r\u01b0\u1edbc v&agrave;o th&acirc;n nh\u1eefng chuy\u1ec7n b\u1ef1c m&igrave;nh. Khi ch\u1ecdn tour, kh&aacute;ch h&agrave;ng c\u1ea7n t&igrave;m hi\u1ec3u th&ocirc;ng tin chuy\u1ebfn du l\u1ecbch r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; y&ecirc;u c\u1ea7u c&ocirc;ng ty \u0111\u01b0a ra ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh chi ti\u1ebft c\u1ee5 th\u1ec3 nh\u01b0: th\u1eddi gian \u0111i v\u1ec1, nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m tham quan c\u1ee5 th\u1ec3, di chuy\u1ec3n b\u1eb1ng xe &ocirc; t&ocirc; lo\u1ea1i g&igrave;, \u1edf kh&aacute;ch s\u1ea1n n&agrave;o, ti&ecirc;u chu\u1ea9n ra sao, m\u1ed7i ng&agrave;y \u0111\u01b0\u1ee3c \u0103n m\u1ea5y b\u1eefa,&hellip; nh\u1ea5t l&agrave; ph\u1ea3i c&oacute; b\u1ea3o hi\u1ec3m du l\u1ecbch. V&igrave; th\u1ebf, du kh&aacute;ch c\u0169ng c\u1ea7n l&agrave; nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi ti&ecirc;u d&ugrave;ng th&ocirc;ng minh \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn l\u1ef1a h&agrave;nh tr&igrave;nh ph&ugrave; h\u1ee3p v\u1edbi kh\u1ea3 n\u0103ng c\u1ee7a m&igrave;nh.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_duxuanchatluong .jpg' title='DU XUÂN NGÀY T\u1ebeT – CAM K\u1ebeT CH\u1ea4T L\u01af\u1ee2NG' alt='DU XUÂN NGÀY T\u1ebeT – CAM K\u1ebeT CH\u1ea4T L\u01af\u1ee2NG'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>\u0110oàn khách <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> tham quan Th\u1ed5 Nh\u0129 K\u1ef3 (08\/2017)<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Vì v\u1eady, \u0111\u1ec3 có m\u1ed9t chuy\u1ebfn <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> T\u1ebft hoàn h\u1ea3o, t\u1ed1t nh\u1ea5t khách hàng nên ch\u1ecdn nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u có uy tín trên th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng. B\u1edfi v\u1edbi h\u1ecd, ch\u1eef tín và ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 luôn \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1eb7t lên hàng \u0111\u1ea7u. Có khá nhi\u1ec1u công ty \u0111\u01b0a ra giá tour r\u1ea5t c\u1ea1nh tranh nên khách hàng có th\u1ec3 tham kh\u1ea3o r\u1ed3i hãy \u0111\u01b0a ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh \u0111\u1ec3 ngày T\u1ebft không ph\u1ea3i r\u01b0\u1edbc vào thân nh\u1eefng chuy\u1ec7n b\u1ef1c mình. Khi ch\u1ecdn tour, khách hàng c\u1ea7n tìm hi\u1ec3u thông tin chuy\u1ebfn du l\u1ecbch rõ ràng và yêu c\u1ea7u công ty \u0111\u01b0a ra ch\u01b0\u01a1ng trình chi ti\u1ebft c\u1ee5 th\u1ec3 nh\u01b0: th\u1eddi gian \u0111i v\u1ec1, nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m tham quan c\u1ee5 th\u1ec3, di chuy\u1ec3n b\u1eb1ng xe ô tô lo\u1ea1i gì, \u1edf khách s\u1ea1n nào, tiêu chu\u1ea9n ra sao, m\u1ed7i ngày \u0111\u01b0\u1ee3c \u0103n m\u1ea5y b\u1eefa,… nh\u1ea5t là ph\u1ea3i có b\u1ea3o hi\u1ec3m du l\u1ecbch. Vì th\u1ebf, du khách c\u0169ng c\u1ea7n là nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi tiêu dùng thông minh \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn l\u1ef1a hành trình phù h\u1ee3p v\u1edbi kh\u1ea3 n\u0103ng c\u1ee7a mình. <\/div> <\/li><li><h2>Giá c\u1ea3 hay ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, b\u1ea1n ch\u1ecdn cái nào?<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_duxuanchatluong.jpg' title='Giá c\u1ea3 hay ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, b\u1ea1n ch\u1ecdn cái nào?<br\/><div style="text-align: center;"><em>Kh&aacute;ch s\u1ea1n 5 * Venetian t\u1ea1i Las Vegas (Hoa K\u1ef3)&nbsp;<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">T\u1ebft \u0111\u1ebfn, nhu c\u1ea7u du l\u1ecbch t\u0103ng cao \u0111\u1ed9t bi\u1ebfn c\u0169ng v&igrave; l\u1ebd \u0111&oacute; m&agrave; h&agrave;ng lo\u1ea1t c&ocirc;ng ty ch\u1ea1y theo l\u1ee3i nhu\u1eadn, tung ra nhi\u1ec1u qu\u1ea3ng c&aacute;o tour gi&aacute; r\u1ebb khi\u1ebfn t&acirc;m l&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng hoang mang v&agrave; c&agrave;ng d&egrave; ch\u1eebng. N\u1ebfu kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111&atilde; t\u1eebng s\u1eed d\u1ee5ng d\u1ecbch v\u1ee5 tour gi&aacute; r\u1ebb nh\u01b0 th\u1ebf, ch\u1eafc h\u1eb3n s\u1ebd hi\u1ec3u \u0111\u01b0\u1ee3c gi&aacute; r\u1ebb l&agrave; do \u0111&acirc;u, kh&ocirc;ng ph\u1ea3i t\u1ef1 nhi&ecirc;n m&agrave; &ocirc;ng b&agrave; ta l\u1ea1i c&oacute; c&acirc;u <em>&ldquo;ti\u1ec1n n&agrave;o, c\u1ee7a n\u1ea5y&rdquo;.<\/em> V\u1eady mua tour b\u1ea1n ch\u1ecdn gi&aacute; hay ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng?.<br \/> V\u1edbi uy t&iacute;n m\u1ed9t th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1eef h&agrave;nh h&agrave;ng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam c&oacute; th&acirc;m ni&ecirc;n 22 n\u0103m trong ng&agrave;nh l\u1eef h&agrave;nh c\u1ed9ng v\u1edbi s\u1ef1 h&agrave;i l&ograve;ng v\u1ec1 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 \u0111&atilde; khi\u1ebfn 85% kh&aacute;ch h&agrave;ng quay tr\u1edf l\u1ea1i ti\u1ebfp t\u1ee5c \u0111\u1ed3ng h&agrave;nh v&agrave; s\u1eb5n l&ograve;ng gi\u1edbi thi\u1ec7u Vietravel v\u1edbi b\u1ea1n b&egrave;, ng\u01b0\u1eddi th&acirc;n. T\u1eebng nhi\u1ec1u l\u1ea7n mua tour c\u1ee7a Vietravel, kh&aacute;ch h&agrave;ng Vi\u1ec7t Khu&ecirc; (Q.3, TP.HCM) nh\u1eadn x&eacute;t:<em>&ldquo;Chuy\u1ebfn \u0111i M\u1ef9 (12 ng&agrave;y) kh\u1edfi h&agrave;nh th&aacute;ng 11 v\u1eeba qua \u0111\u1ed1i v\u1edbi t&ocirc;i l&agrave; m\u1ed9t chuy\u1ebfn \u0111i r\u1ea5t h&agrave;i l&ograve;ng v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng m\u1ef9 m&atilde;n. M\u1eb7c d&ugrave; gi&aacute; tour c\u1ee7a Vietravel c&oacute; cao h\u01a1n n\u01a1i kh&aacute;c m\u1ed9t ch&uacute;t nh\u01b0ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 r\u1ea5t t\u1ed1t v&agrave; chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p t\u1eeb kh&acirc;u nh\u1ecf nh\u1ea5t&rdquo;<\/em>.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_duxuanchatluong.jpg' title='Giá c\u1ea3 hay ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, b\u1ea1n ch\u1ecdn cái nào?' alt='Giá c\u1ea3 hay ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, b\u1ea1n ch\u1ecdn cái nào?'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>Khách s\u1ea1n 5 * Venetian t\u1ea1i Las Vegas (Hoa K\u1ef3) <\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">T\u1ebft \u0111\u1ebfn, nhu c\u1ea7u <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> t\u0103ng cao \u0111\u1ed9t bi\u1ebfn c\u0169ng vì l\u1ebd \u0111ó mà hàng lo\u1ea1t công ty ch\u1ea1y theo l\u1ee3i nhu\u1eadn, tung ra nhi\u1ec1u qu\u1ea3ng cáo tour giá r\u1ebb khi\u1ebfn tâm lý khách hàng hoang mang và càng dè ch\u1eebng. N\u1ebfu khách hàng \u0111ã t\u1eebng s\u1eed d\u1ee5ng d\u1ecbch v\u1ee5 tour giá r\u1ebb nh\u01b0 th\u1ebf, ch\u1eafc h\u1eb3n s\u1ebd hi\u1ec3u \u0111\u01b0\u1ee3c giá r\u1ebb là do \u0111âu, không ph\u1ea3i t\u1ef1 nhiên mà ông bà ta l\u1ea1i có câu <em>“ti\u1ec1n nào, c\u1ee7a n\u1ea5y”.<\/em> V\u1eady mua tour b\u1ea1n ch\u1ecdn giá hay ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng?.<br \/> V\u1edbi uy tín m\u1ed9t th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1eef hành hàng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam có thâm niên 22 n\u0103m trong ngành l\u1eef hành c\u1ed9ng v\u1edbi s\u1ef1 hài lòng v\u1ec1 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 \u0111ã khi\u1ebfn 85% khách hàng quay tr\u1edf l\u1ea1i ti\u1ebfp t\u1ee5c \u0111\u1ed3ng hành và s\u1eb5n lòng gi\u1edbi thi\u1ec7u <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> v\u1edbi b\u1ea1n bè, ng\u01b0\u1eddi thân. T\u1eebng nhi\u1ec1u l\u1ea7n mua tour c\u1ee7a Vietravel, khách hàng Vi\u1ec7t Khuê (Q.3, TP.HCM) nh\u1eadn xét:<em>“Chuy\u1ebfn \u0111i M\u1ef9 (12 ngày) kh\u1edfi hành tháng 11 v\u1eeba qua \u0111\u1ed1i v\u1edbi tôi là m\u1ed9t chuy\u1ebfn \u0111i r\u1ea5t hài lòng và thành công m\u1ef9 mãn. M\u1eb7c dù giá tour c\u1ee7a Vietravel có cao h\u01a1n n\u01a1i khác m\u1ed9t chút nh\u01b0ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 r\u1ea5t t\u1ed1t và chuyên nghi\u1ec7p t\u1eeb khâu nh\u1ecf nh\u1ea5t”<\/em>.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_duxuanngaytet_1.jpg' title='<br\/><div style="text-align: center;"><em>K\u1ef3 quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n th\u1ebf gi\u1edbi Grand Canyon<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Ph\u1ea7n l\u1edbn kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111\u1ec1u ch\u1ecdn c&ocirc;ng ty v&igrave; s\u1ea3n ph\u1ea9m tour \u0111a d\u1ea1ng, nh&acirc;n vi&ecirc;n t\u01b0 v\u1ea5n nhi\u1ec7t t&igrave;nh, h\u01b0\u1edbng d\u1eabn vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p, gi\u1edd bay \u0111\u1eb9p v&agrave; h\u1ec7 th\u1ed1ng xe \u0111\u1eddi m\u1edbi (ti&ecirc;u chu\u1ea9n ph\u1ee5c v\u1ee5 APEC), kh&aacute;ch s\u1ea1n t\u1eeb 3 &ndash; 5 sao, th\u1ef1c \u0111\u01a1n phong ph&uacute; tr\u1ea3i nghi\u1ec7m c&aacute;c m&oacute;n \u0103n \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng, ch&iacute;nh s&aacute;ch h\u1eadu m&atilde;i chu \u0111&aacute;o,&hellip; Ch\u01b0a bao gi\u1edd ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 tour T\u1ebft l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c Vietravel ch&uacute; tr\u1ecdng v&agrave; \u0111\u1eb7t l&ecirc;n h&agrave;ng \u0111\u1ea7u nh\u01b0 hi\u1ec7n nay. Ti&ecirc;u bi\u1ec3u v\u1edbi \u0111\u01b0\u1eddng tour M\u1ef9, kh&aacute;ch h&agrave;ng s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1eb7ng v&eacute; tham quan k\u1ef3 quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n th\u1ebf gi\u1edbi Grand Canyon, tr\u1ea3i nghi\u1ec7m \u0111i tr&ecirc;n c\u1ea7u k&iacute;nh Skywalk \u0111\u1ea7y th&uacute; v\u1ecb. Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m kh&aacute;ch s\u1ea1n trung t&acirc;m 4* t\u1ea1i New York \u0111\u1ec3 ti\u1ec7n d\u1ea1o ch\u01a1i v&agrave;o bu\u1ed5i t\u1ed1i, v&agrave; kh&aacute;ch s\u1ea1n 5 * Venetian t\u1ea1i Las Vegas, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c \u1ea9m th\u1ef1c nh\u01b0 steak, buffet, l\u1ea9u t&ocirc;m h&ugrave;m sang ch\u1ea3nh&hellip; Tour \u0110&agrave;i Loan n&acirc;ng c\u1ea5p d\u1ecbch v\u1ee5 l&ecirc;n 4*, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t c&ograve;n \u0111\u01b0\u1ee3c th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c tr&agrave; s\u1eefa tr&acirc;n ch&acirc;u t\u1ea1i c\u1eeda h&agrave;ng tr&agrave; s\u1eefa \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n tr&ecirc;n th\u1ebf gi\u1edbi, th\u1ea3 \u0111&egrave;n l\u1ed3ng c\u1ea7u mong may m\u1eafn \u0111\u1ea7u n\u0103m m\u1edbi. V\u1edbi tour Nh\u1eadt B\u1ea3n, mu\u1ed1n tr\u1ea3i nghi\u1ec7m tr\u1ecdn v\u1eb9n \u0111\u1eebng b\u1ecf qua h&agrave;nh tr&igrave;nh cao c\u1ea5p v\u1edbi h&agrave;ng kh&ocirc;ng 4*, kh&aacute;m ph&aacute; tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft \u1edf c&ocirc;ng vi&ecirc;n Fujiten, ph&ograve;ng chi\u1ebfu th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o 4D Hisoka, th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c tr&agrave; \u0111\u1ea1o t\u1ea1i ch&ugrave;a Kodaiji. \u0110i\u1ec3m nh\u1ea5n c\u1ee7a tuy\u1ebfn Th\u1ee5y S\u0129 kh&ocirc;ng ch\u1ec9 \u1edf d\u1ecbch v\u1ee5 \u0111\u01b0\u1ee3c n&acirc;ng cao h\u01a1n, m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&ograve;n tr\u1ea3i nghi\u1ec7m t&agrave;u ng\u1eafm c\u1ea3nh Golden Pass, l\u01b0\u1edbt qua nh\u1eefng cung \u0111\u01b0\u1eddng tuy\u1ec7t \u0111\u1eb9p ng\u1eafm c\u1ea3nh ngo\u1ea1n m\u1ee5c, hay th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c r\u01b0\u1ee3u vang, ng\u1eafm v\u01b0\u1eddn nho tr\u1ea3i d&agrave;i tr&ecirc;n tri\u1ec1n \u0111\u1ed3i&hellip;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_duxuanngaytet_1.jpg' title='DU XUÂN NGÀY T\u1ebeT – CAM K\u1ebeT CH\u1ea4T L\u01af\u1ee2NG' alt='DU XUÂN NGÀY T\u1ebeT – CAM K\u1ebeT CH\u1ea4T L\u01af\u1ee2NG'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>K\u1ef3 quan thiên nhiên th\u1ebf gi\u1edbi Grand Canyon<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Ph\u1ea7n l\u1edbn khách hàng \u0111\u1ec1u ch\u1ecdn công ty vì s\u1ea3n ph\u1ea9m tour \u0111a d\u1ea1ng, nhân viên t\u01b0 v\u1ea5n nhi\u1ec7t tình, h\u01b0\u1edbng d\u1eabn viên chuyên nghi\u1ec7p, gi\u1edd bay \u0111\u1eb9p và h\u1ec7 th\u1ed1ng xe \u0111\u1eddi m\u1edbi (tiêu chu\u1ea9n ph\u1ee5c v\u1ee5 APEC), khách s\u1ea1n t\u1eeb 3 – 5 sao, th\u1ef1c \u0111\u01a1n phong phú tr\u1ea3i nghi\u1ec7m các món \u0103n \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng, chính sách h\u1eadu mãi chu \u0111áo,… Ch\u01b0a bao gi\u1edd ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 tour T\u1ebft l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> chú tr\u1ecdng và \u0111\u1eb7t lên hàng \u0111\u1ea7u nh\u01b0 hi\u1ec7n nay. Tiêu bi\u1ec3u v\u1edbi \u0111\u01b0\u1eddng tour M\u1ef9, khách hàng s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1eb7ng vé tham quan k\u1ef3 quan thiên nhiên th\u1ebf gi\u1edbi Grand Canyon, tr\u1ea3i nghi\u1ec7m \u0111i trên c\u1ea7u kính Skywalk \u0111\u1ea7y thú v\u1ecb. Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m khách s\u1ea1n trung tâm 4* t\u1ea1i New York \u0111\u1ec3 ti\u1ec7n d\u1ea1o ch\u01a1i vào bu\u1ed5i t\u1ed1i, và khách s\u1ea1n 5 * Venetian t\u1ea1i Las Vegas, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c \u1ea9m th\u1ef1c nh\u01b0 steak, buffet, l\u1ea9u tôm hùm sang ch\u1ea3nh… Tour \u0110ài Loan nâng c\u1ea5p d\u1ecbch v\u1ee5 lên 4*, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t còn \u0111\u01b0\u1ee3c th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c trà s\u1eefa trân châu t\u1ea1i c\u1eeda hàng trà s\u1eefa \u0111\u1ea7u tiên trên th\u1ebf gi\u1edbi, th\u1ea3 \u0111èn l\u1ed3ng c\u1ea7u mong may m\u1eafn \u0111\u1ea7u n\u0103m m\u1edbi. V\u1edbi tour Nh\u1eadt B\u1ea3n, mu\u1ed1n tr\u1ea3i nghi\u1ec7m tr\u1ecdn v\u1eb9n \u0111\u1eebng b\u1ecf qua hành trình cao c\u1ea5p v\u1edbi hàng không 4*, khám phá tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft \u1edf công viên Fujiten, phòng chi\u1ebfu th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o 4D Hisoka, th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c trà \u0111\u1ea1o t\u1ea1i chùa Kodaiji. \u0110i\u1ec3m nh\u1ea5n c\u1ee7a tuy\u1ebfn Th\u1ee5y S\u0129 không ch\u1ec9 \u1edf d\u1ecbch v\u1ee5 \u0111\u01b0\u1ee3c nâng cao h\u01a1n, mà khách hàng còn tr\u1ea3i nghi\u1ec7m tàu ng\u1eafm c\u1ea3nh Golden Pass, l\u01b0\u1edbt qua nh\u1eefng cung \u0111\u01b0\u1eddng tuy\u1ec7t \u0111\u1eb9p ng\u1eafm c\u1ea3nh ngo\u1ea1n m\u1ee5c, hay th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c r\u01b0\u1ee3u vang, ng\u1eafm v\u01b0\u1eddn nho tr\u1ea3i dài trên tri\u1ec1n \u0111\u1ed3i…<\/div> <\/li><li><h2>\u0110\u1ecbnh chu\u1ea9n s\u1ea3n ph\u1ea9m theo dòng, hài lòng l\u1ef1a ch\u1ecdn<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/22_duxuanchatluong_3.jpg' title='\u0110\u1ecbnh chu\u1ea9n s\u1ea3n ph\u1ea9m theo dòng, hài lòng l\u1ef1a ch\u1ecdn<br\/><div style="text-align: justify;">Khi \u0111\u0103ng k&yacute; tour nhi\u1ec1u du kh&aacute;ch ch\u1ec9 quan t&acirc;m \u0111\u1ebfn gi&aacute; c\u1ea3, \u0111i\u1ec3m tham quan c&ograve;n ti&ecirc;u chu\u1ea9n d\u1ecbch v\u1ee5 lu&ocirc;n x\u1ebfp v\u1ecb tr&iacute; sau c&ugrave;ng. Th\u1eadm ch&iacute; ngay c\u1ea3 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi th\u01b0\u1eddng xuy&ecirc;n \u0111i du l\u1ecbch c\u0169ng ch\u01b0a ch\u1eafc n\u1eafm r&otilde; \u0111\u1ecbnh chu\u1ea9n c\u1ee7a tour m&igrave;nh mua. L&agrave; c&ocirc;ng ty l\u1eef h&agrave;nh uy t&iacute;n h&agrave;ng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam v\u1edbi c&aacute;c s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, d\u1ecbch v\u1ee5 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o, Vietravel \u0111&atilde; thi\u1ebft k\u1ebf c&aacute;c d&ograve;ng s\u1ea3n ph\u1ea9m chi\u1ebfn l\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ec3 \u0111&aacute;p \u1ee9ng cho nhi\u1ec1u ph&acirc;n kh&uacute;c th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng kh&aacute;c nhau, t\u1eeb th\u1ea5p \u0111\u1ebfn cao nh\u1eb1m ph\u1ee5c v\u1ee5 nhu c\u1ea7u \u0111a d\u1ea1ng c\u1ee7a t\u1eebng nh&oacute;m kh&aacute;ch h&agrave;ng. M\u1ed9t khi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, d\u1ecbch v\u1ee5 tour t\u01b0\u01a1ng x\u1ee9ng so v\u1edbi chi ph&iacute; b\u1ecf ra s\u1ebd khi\u1ebfn du kh&aacute;ch h&agrave;i l&ograve;ng.&nbsp;<br \/> <br \/> T&ugrave;y theo ng&acirc;n s&aacute;ch, du kh&aacute;ch s\u1ebd t\u1eadn h\u01b0\u1edfng d\u1ecbch v\u1ee5 t\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng v\u1edbi t\u1eebng d&ograve;ng s\u1ea3n ph\u1ea9m. Hi\u1ec7n Vietravel \u0111\u01b0a ra 04 d&ograve;ng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ecbnh chu\u1ea9n gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng d\u1ec5 d&agrave;ng l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u01b0: &ldquo;Tour gi&aacute; s\u1ed1c&rdquo; c&oacute; m\u1ee9c gi&aacute; t\u1ed1t nh\u1ea5t th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng gi&uacute;p du kh&aacute;ch ti\u1ebft ki\u1ec7m chi ph&iacute; t\u1ed1i \u0111a cho h&agrave;nh tr&igrave;nh c\u1ee7a m&igrave;nh. &ldquo;Tour ti\u1ebft ki\u1ec7m&rdquo; c&oacute; m\u1ee9c gi&aacute; \u01b0u \u0111&atilde;i, du kh&aacute;ch t\u1eadn h\u01b0\u1edfng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 t\u1ed1t v&agrave; \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 \u0111i\u1ec3m tham quan trong ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh. &ldquo;Tour ti&ecirc;u chu\u1ea9n&rdquo; s\u1ebd l&agrave;m du kh&aacute;ch h&agrave;i l&ograve;ng v&agrave; an t&acirc;m v\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 chu\u1ea9n, t\u01b0\u01a1ng x\u1ee9ng v\u1edbi chi ph&iacute; b\u1ecf ra, v&agrave; tr\u1ea3i nghi\u1ec7m nhi\u1ec1u \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn h\u1ea5p d\u1eabn, m\u1edbi l\u1ea1. &ldquo;Tour cao c\u1ea5p&rdquo; x\u1ee9ng t\u1ea7m \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p, du kh&aacute;ch s\u1ebd t\u1eadn h\u01b0\u1edfng chuy\u1ebfn du l\u1ecbch tuy\u1ec7t v\u1eddi v\u1edbi h&agrave;nh tr&igrave;nh ch\u1ecdn l\u1ecdc, d\u1ecbch v\u1ee5 cao c\u1ea5p v&agrave; tinh t\u1ebf, t\u1eeb \u0111&oacute; c\u1ea3m x&uacute;c th\u0103ng hoa v&agrave; h&agrave;i l&ograve;ng tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i. Vi\u1ec7c \u0111\u1ecbnh chu\u1ea9n cho t\u1eebng d&ograve;ng s\u1ea3n ph\u1ea9m v&ocirc; c&ugrave;ng quan tr\u1ecdng, gi&uacute;p du kh&aacute;ch hi\u1ec3u r&otilde; ti&ecirc;u chu\u1ea9n v&agrave; t\u1eadn h\u01b0\u1edfng d\u1ecbch v\u1ee5 t\u01b0\u01a1ng x\u1ee9ng v\u1edbi chi ph&iacute; b\u1ecf ra.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/22_duxuanchatluong_3.jpg' title='\u0110\u1ecbnh chu\u1ea9n s\u1ea3n ph\u1ea9m theo dòng, hài lòng l\u1ef1a ch\u1ecdn' alt='\u0110\u1ecbnh chu\u1ea9n s\u1ea3n ph\u1ea9m theo dòng, hài lòng l\u1ef1a ch\u1ecdn'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Khi \u0111\u0103ng ký tour nhi\u1ec1u du khách ch\u1ec9 quan tâm \u0111\u1ebfn giá c\u1ea3, \u0111i\u1ec3m tham quan còn tiêu chu\u1ea9n d\u1ecbch v\u1ee5 luôn x\u1ebfp v\u1ecb trí sau cùng. Th\u1eadm chí ngay c\u1ea3 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi th\u01b0\u1eddng xuyên \u0111i <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> c\u0169ng ch\u01b0a ch\u1eafc n\u1eafm rõ \u0111\u1ecbnh chu\u1ea9n c\u1ee7a tour mình mua. Là công ty l\u1eef hành uy tín hàng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam v\u1edbi các s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, d\u1ecbch v\u1ee5 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111ã thi\u1ebft k\u1ebf các dòng s\u1ea3n ph\u1ea9m chi\u1ebfn l\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ec3 \u0111áp \u1ee9ng cho nhi\u1ec1u phân khúc th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng khác nhau, t\u1eeb th\u1ea5p \u0111\u1ebfn cao nh\u1eb1m ph\u1ee5c v\u1ee5 nhu c\u1ea7u \u0111a d\u1ea1ng c\u1ee7a t\u1eebng nhóm khách hàng. M\u1ed9t khi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, d\u1ecbch v\u1ee5 tour t\u01b0\u01a1ng x\u1ee9ng so v\u1edbi chi phí b\u1ecf ra s\u1ebd khi\u1ebfn du khách hài lòng. <br \/> <br \/> Tùy theo ngân sách, du khách s\u1ebd t\u1eadn h\u01b0\u1edfng d\u1ecbch v\u1ee5 t\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng v\u1edbi t\u1eebng dòng s\u1ea3n ph\u1ea9m. Hi\u1ec7n Vietravel \u0111\u01b0a ra 04 dòng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ecbnh chu\u1ea9n giúp khách hàng d\u1ec5 dàng l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u01b0: “Tour giá s\u1ed1c” có m\u1ee9c giá t\u1ed1t nh\u1ea5t th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng giúp du khách ti\u1ebft ki\u1ec7m chi phí t\u1ed1i \u0111a cho hành trình c\u1ee7a mình. “Tour ti\u1ebft ki\u1ec7m” có m\u1ee9c giá \u01b0u \u0111ãi, du khách t\u1eadn h\u01b0\u1edfng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 t\u1ed1t và \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 \u0111i\u1ec3m tham quan trong ch\u01b0\u01a1ng trình. “Tour tiêu chu\u1ea9n” s\u1ebd làm du khách hài lòng và an tâm v\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 chu\u1ea9n, t\u01b0\u01a1ng x\u1ee9ng v\u1edbi chi phí b\u1ecf ra, và tr\u1ea3i nghi\u1ec7m nhi\u1ec1u \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn h\u1ea5p d\u1eabn, m\u1edbi l\u1ea1. “Tour cao c\u1ea5p” x\u1ee9ng t\u1ea7m \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p, du khách s\u1ebd t\u1eadn h\u01b0\u1edfng chuy\u1ebfn du l\u1ecbch tuy\u1ec7t v\u1eddi v\u1edbi hành trình ch\u1ecdn l\u1ecdc, d\u1ecbch v\u1ee5 cao c\u1ea5p và tinh t\u1ebf, t\u1eeb \u0111ó c\u1ea3m xúc th\u0103ng hoa và hài lòng tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i. Vi\u1ec7c \u0111\u1ecbnh chu\u1ea9n cho t\u1eebng dòng s\u1ea3n ph\u1ea9m vô cùng quan tr\u1ecdng, giúp du khách hi\u1ec3u rõ tiêu chu\u1ea9n và t\u1eadn h\u01b0\u1edfng d\u1ecbch v\u1ee5 t\u01b0\u01a1ng x\u1ee9ng v\u1edbi chi phí b\u1ecf ra.<\/div> <\/li>" }, "39": { "title": "VIETRAVEL VINH \u0110\u01af\u1ee2C VINH DANH T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 C\u00d4NG TH\u01af\u01a0NG V\u00d9NG B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0_VINH.jpg' alt='VIETRAVEL VINH \u0110\u01af\u1ee2C VINH DANH T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG TH\u01af\u01a0NG VÙNG B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8' title='VIETRAVEL VINH \u0110\u01af\u1ee2C VINH DANH T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG TH\u01af\u01a0NG", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_VINH_1.jpg' title='<br\/><div style="text-align: center;"><em>Vietravel Vinh vinh d\u1ef1 l&agrave; 1 trong c&aacute;c \u0111\u01a1n v\u1ecb ti&ecirc;u bi\u1ec3u nh\u1eadn c\u1edd l\u01b0u ni\u1ec7m c\u1ee7a Ban t\u1ed5 ch\u1ee9c. Gian h&agrave;ng c\u1ee7a Vietravel t\u1ef1 h&agrave;o khi \u0111\u01b0\u1ee3c ban t\u1ed5 ch\u1ee9c, c&aacute;c doanh nghi\u1ec7p \u0111\u1ed3ng h&agrave;nh c\u0169ng nh\u01b0 kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; m\u1ed9t trong nh\u1eefng gian h&agrave;ng thu h&uacute;t v&agrave; chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p nh\u1ea5t.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">T\u1ed1i 1\/12, t\u1ea1i TP.Vinh \u0111&atilde; di\u1ec5n ra l\u1ec5 khai m\u1ea1c H\u1ed9i ch\u1ee3 C&ocirc;ng Th\u01b0\u01a1ng v&ugrave;ng B\u1eafc Trung B\u1ed9 - Ngh\u1ec7 An 2017 v&agrave; gi\u1edbi thi\u1ec7u s\u1ea3n ph\u1ea9m xanh khu v\u1ef1c h\u1ee3p t&aacute;c x&atilde;, l&agrave;ng ngh\u1ec1 Ngh\u1ec7 An 2017. H\u1ed9i ch\u1ee3 thu h&uacute;t c&aacute;c doanh nghi\u1ec7p h&agrave;ng \u0111\u1ea7u khu v\u1ef1c B\u1eafc Trung B\u1ed9 tham gia v&agrave; gi\u1edbi thi\u1ec7u s\u1ea3n ph\u1ea9m.<br \/> H\u1ed9i ch\u1ee3 n\u1eb1m trong ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh X&uacute;c ti\u1ebfn Th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i Qu\u1ed1c gia 2017, quy t\u1ee5 tr&ecirc;n 140 doanh nghi\u1ec7p, h\u1ee3p t&aacute;c x&atilde;, c&aacute;c t\u1ed5 ch\u1ee9c x&uacute;c ti\u1ebfn th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ee7a 30 t\u1ec9nh th&agrave;nh ph\u1ed1 trong c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc \u0111\u1ebfn tham d\u1ef1, bao g\u1ed3m: Th&agrave;nh ph\u1ed1 H&agrave; N\u1ed9i, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, B\u1eafc Giang&hellip; H\u1ed9i ch\u1ee3 c&oacute; nhi\u1ec1u th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1edbn tham gia v\u1edbi quy m&ocirc; \u0111\u1ea1t tr&ecirc;n 300 gian h&agrave;ng.<br \/> \u0110&acirc;y c&ograve;n l&agrave; d\u1ecbp \u0111\u1ec3 c&aacute;c doanh nghi\u1ec7p, \u0111\u01a1n v\u1ecb x&uacute;c ti\u1ebfn th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ee7a khu v\u1ef1c B\u1eafc Trung B\u1ed9 v&agrave; c&aacute;c t\u1ec9nh, th&agrave;nh ph\u1ed1 trong n\u01b0\u1edbc v&agrave; qu\u1ed1c t\u1ebf tr\u01b0ng b&agrave;y, gi\u1edbi thi\u1ec7u th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u, h&agrave;ng h&oacute;a, d\u1ecbch v\u1ee5, c&aacute;c s\u1ea3n ph\u1ea9m ti&ecirc;u bi\u1ec3u; t&igrave;m hi\u1ec3u v\u1ec1 Ngh\u1ec7 An, g\u1eb7p g\u1ee1 \u0111\u1ed1i t&aacute;c v&agrave; \u0111\u1ea7u t\u01b0 v&agrave;o Ngh\u1ec7 An tr&ecirc;n c&aacute;c l\u0129nh v\u1ef1c kinh t\u1ebf - x&atilde; h\u1ed9i.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_VINH_1.jpg' title='VIETRAVEL VINH \u0110\u01af\u1ee2C VINH DANH T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG TH\u01af\u01a0NG VÙNG B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8' alt='VIETRAVEL VINH \u0110\u01af\u1ee2C VINH DANH T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG TH\u01af\u01a0NG VÙNG B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em> <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Vinh vinh d\u1ef1 là 1 trong các \u0111\u01a1n v\u1ecb tiêu bi\u1ec3u nh\u1eadn c\u1edd l\u01b0u ni\u1ec7m c\u1ee7a Ban t\u1ed5 ch\u1ee9c. Gian hàng c\u1ee7a Vietravel t\u1ef1 hào khi \u0111\u01b0\u1ee3c ban t\u1ed5 ch\u1ee9c, các doanh nghi\u1ec7p \u0111\u1ed3ng hành c\u0169ng nh\u01b0 khách hàng \u0111ánh giá là m\u1ed9t trong nh\u1eefng gian hàng thu hút và chuyên nghi\u1ec7p nh\u1ea5t.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">T\u1ed1i 1\/12, t\u1ea1i TP.Vinh \u0111ã di\u1ec5n ra l\u1ec5 khai m\u1ea1c H\u1ed9i ch\u1ee3 Công Th\u01b0\u01a1ng vùng B\u1eafc Trung B\u1ed9 - Ngh\u1ec7 An 2017 và gi\u1edbi thi\u1ec7u s\u1ea3n ph\u1ea9m xanh khu v\u1ef1c h\u1ee3p tác xã, làng ngh\u1ec1 Ngh\u1ec7 An 2017. H\u1ed9i ch\u1ee3 thu hút các doanh nghi\u1ec7p hàng \u0111\u1ea7u khu v\u1ef1c B\u1eafc Trung B\u1ed9 tham gia và gi\u1edbi thi\u1ec7u s\u1ea3n ph\u1ea9m.<br \/> H\u1ed9i ch\u1ee3 n\u1eb1m trong ch\u01b0\u01a1ng trình Xúc ti\u1ebfn Th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i Qu\u1ed1c gia 2017, quy t\u1ee5 trên 140 doanh nghi\u1ec7p, h\u1ee3p tác xã, các t\u1ed5 ch\u1ee9c xúc ti\u1ebfn th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ee7a 30 t\u1ec9nh thành ph\u1ed1 trong c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc \u0111\u1ebfn tham d\u1ef1, bao g\u1ed3m: Thành ph\u1ed1 Hà N\u1ed9i, Thái Nguyên, B\u1eafc Giang… H\u1ed9i ch\u1ee3 có nhi\u1ec1u th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1edbn tham gia v\u1edbi quy mô \u0111\u1ea1t trên 300 gian hàng.<br \/> \u0110ây còn là d\u1ecbp \u0111\u1ec3 các doanh nghi\u1ec7p, \u0111\u01a1n v\u1ecb xúc ti\u1ebfn th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i c\u1ee7a khu v\u1ef1c B\u1eafc Trung B\u1ed9 và các t\u1ec9nh, thành ph\u1ed1 trong n\u01b0\u1edbc và qu\u1ed1c t\u1ebf tr\u01b0ng bày, gi\u1edbi thi\u1ec7u th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u, hàng hóa, d\u1ecbch v\u1ee5, các s\u1ea3n ph\u1ea9m tiêu bi\u1ec3u; tìm hi\u1ec3u v\u1ec1 Ngh\u1ec7 An, g\u1eb7p g\u1ee1 \u0111\u1ed1i tác và \u0111\u1ea7u t\u01b0 vào Ngh\u1ec7 An trên các l\u0129nh v\u1ef1c kinh t\u1ebf - xã h\u1ed9i.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_VINH.jpg' title='<br\/><div style="text-align: center;"><em>&nbsp;\u0110\u1ed3ng ch&iacute; L&ecirc; Xu&acirc;n \u0110\u1ea1i - &nbsp;\u1ee6y vi&ecirc;n Ban Th\u01b0\u1eddng v\u1ee5 T\u1ec9nh \u1ee7y, Ph&oacute; ch\u1ee7 t\u1ecbch Th\u01b0\u1eddng tr\u1ef1c UBND t\u1ec9nh &nbsp;Ngh\u1ec7 An c&ugrave;ng c&aacute;c l&atilde;nh \u0111\u1ea1o \u0111&atilde; gh&eacute; th\u0103m gian h&agrave;ng Vietravel Vinh, \u0111\u1ed9ng vi&ecirc;n c&aacute;n b\u1ed9 nh&acirc;n vi&ecirc;n Vietravel v&agrave; khen ng\u1ee3i s\u1ef1 chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p trong kh&acirc;u t\u1ed5 ch\u1ee9c v&agrave; tr\u01b0ng b&agrave;y s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch c\u1ee7a \u0111\u01a1n v\u1ecb. \u0110\u1ed3ng ch&iacute; c\u0169ng hy v\u1ecdng trong n\u0103m 2018, Vietravel Vinh s\u1ebd c&oacute; b\u01b0\u1edbc \u0111\u1ed9t ph&aacute; v\u1ec1 s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch, m\u1edf th&ecirc;m c&aacute;c \u0111\u01b0\u1eddng bay th\u1eb3ng qu\u1ed1c t\u1ebf m\u1edbi t\u1eeb Vinh.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Trong m\u1ed9t tu\u1ea7n di\u1ec5n ra h\u1ed9i ch\u1ee3(01 - 07\/12) , Vietravel Vinh gi\u1edbi thi\u1ec7u \u0111\u1ebfn Qu&yacute; kh&aacute;ch tham quan v&agrave; ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng h&agrave;ng lo\u1ea1t s\u1ea3n ph\u1ea9m Xu&acirc;n T\u1ebft 2018: c&aacute;c tuy\u1ebfn du l\u1ecbch trong n\u01b0\u1edbc Sapa, H&agrave; Giang, \u0110&agrave; L\u1ea1t, Mi\u1ec1n T&acirc;y, Ph&uacute; Qu\u1ed1c, C&ocirc;n \u0110\u1ea3o&hellip; hay c&aacute;c tuy\u1ebfn du l\u1ecbch n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i ti&ecirc;u bi\u1ec3u nh\u01b0 Th&aacute;i Lan, Singapore - Malaysia, Hongkong, \u0110&agrave;i Loan, Nh\u1eadt B\u1ea3n, H&agrave;n Qu\u1ed1c, Dubai&hellip;<br \/> C&aacute;c ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh khuy\u1ebfn m\u1ea1i (H\u1ed9 chi\u1ebfu quy\u1ec1n l\u1ef1c, gi\u1ea3m gi&aacute; nh&oacute;m,\u01b0u \u0111&atilde;i tu\u1ed5i tu\u1ea5t) \u0111\u01b0\u1ee3c &aacute;p d\u1ee5ng \u0111\u1ed3ng th\u1eddi v\u1edbi gi\u1ea3m gi&aacute; th\u1ebb th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c qu&agrave; t\u1eb7ng theo tour h\u1ea5p d\u1eabn kh&aacute;c.\u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m bay th\u1eb3ng t\u1eeb Vinh k\u1ebft h\u1ee3p h&atilde;ng H&agrave;ng kh&ocirc;ng Vietnam Airlines(4*): Vinh - Phan Thi\u1ebft; Vinh - Mi\u1ec1n T&acirc;y; Hoa anh \u0111&agrave;o Nh\u1eadt B\u1ea3n - Gi\u1ea3m ngay 1 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111\u0103ng k&iacute; v&agrave; \u0111\u1eb7t c\u1ecdc tour t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_VINH.jpg' title='VIETRAVEL VINH \u0110\u01af\u1ee2C VINH DANH T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG TH\u01af\u01a0NG VÙNG B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8' alt='VIETRAVEL VINH \u0110\u01af\u1ee2C VINH DANH T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG TH\u01af\u01a0NG VÙNG B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em> \u0110\u1ed3ng chí Lê Xuân \u0110\u1ea1i -  \u1ee6y viên Ban Th\u01b0\u1eddng v\u1ee5 T\u1ec9nh \u1ee7y, Phó ch\u1ee7 t\u1ecbch Th\u01b0\u1eddng tr\u1ef1c UBND t\u1ec9nh  Ngh\u1ec7 An cùng các lãnh \u0111\u1ea1o \u0111ã ghé th\u0103m gian hàng <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Vinh, \u0111\u1ed9ng viên cán b\u1ed9 nhân viên Vietravel và khen ng\u1ee3i s\u1ef1 chuyên nghi\u1ec7p trong khâu t\u1ed5 ch\u1ee9c và tr\u01b0ng bày s\u1ea3n ph\u1ea9m <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> c\u1ee7a \u0111\u01a1n v\u1ecb. \u0110\u1ed3ng chí c\u0169ng hy v\u1ecdng trong n\u0103m 2018, Vietravel Vinh s\u1ebd có b\u01b0\u1edbc \u0111\u1ed9t phá v\u1ec1 s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch, m\u1edf thêm các \u0111\u01b0\u1eddng bay th\u1eb3ng qu\u1ed1c t\u1ebf m\u1edbi t\u1eeb Vinh.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Trong m\u1ed9t tu\u1ea7n di\u1ec5n ra h\u1ed9i ch\u1ee3(01 - 07\/12) , Vietravel Vinh gi\u1edbi thi\u1ec7u \u0111\u1ebfn Quý khách tham quan và ng\u01b0\u1eddi dân \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng hàng lo\u1ea1t s\u1ea3n ph\u1ea9m Xuân T\u1ebft 2018: các tuy\u1ebfn <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-Viet-Nam.aspx' title='du l\u1ecbch trong n\u01b0\u1edbc'>du l\u1ecbch trong n\u01b0\u1edbc<\/a> Sapa, Hà Giang, <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-lat.aspx' title='\u0110à L\u1ea1t'>\u0110à L\u1ea1t<\/a>, Mi\u1ec1n Tây, Phú Qu\u1ed1c, Côn \u0110\u1ea3o… hay các tuy\u1ebfn du l\u1ecbch n\u01b0\u1edbc ngoài tiêu bi\u1ec3u nh\u01b0 Thái Lan, Singapore - Malaysia, Hongkong, \u0110ài Loan, Nh\u1eadt B\u1ea3n, Hàn Qu\u1ed1c, Dubai…<br \/> Các ch\u01b0\u01a1ng trình khuy\u1ebfn m\u1ea1i (H\u1ed9 chi\u1ebfu quy\u1ec1n l\u1ef1c, gi\u1ea3m giá nhóm,\u01b0u \u0111ãi tu\u1ed5i tu\u1ea5t) \u0111\u01b0\u1ee3c áp d\u1ee5ng \u0111\u1ed3ng th\u1eddi v\u1edbi gi\u1ea3m giá th\u1ebb thành viên và các quà t\u1eb7ng theo tour h\u1ea5p d\u1eabn khác.\u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m bay th\u1eb3ng t\u1eeb Vinh k\u1ebft h\u1ee3p hãng Hàng không Vietnam Airlines(4*): Vinh - Phan Thi\u1ebft; Vinh - Mi\u1ec1n Tây; Hoa anh \u0111ào Nh\u1eadt B\u1ea3n - Gi\u1ea3m ngay 1 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng cho khách hàng \u0111\u0103ng kí và \u0111\u1eb7t c\u1ecdc tour t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3. <\/div> <\/li><li><h2>Xem thêm hình \u1ea3nh t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 Công Th\u01b0\u01a1ng vùng B\u1eafc Trung B\u1ed9 - Ngh\u1ec7 An 2017:<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4_VINH .jpg' title='Xem thêm hình \u1ea3nh t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 Công Th\u01b0\u01a1ng vùng B\u1eafc Trung B\u1ed9 - Ngh\u1ec7 An 2017:<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4_VINH .jpg' title='Xem thêm hình \u1ea3nh t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 Công Th\u01b0\u01a1ng vùng B\u1eafc Trung B\u1ed9 - Ngh\u1ec7 An 2017:' alt='Xem thêm hình \u1ea3nh t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 Công Th\u01b0\u01a1ng vùng B\u1eafc Trung B\u1ed9 - Ngh\u1ec7 An 2017:'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/5_VINH.jpg' title='<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/5_VINH.jpg' title='VIETRAVEL VINH \u0110\u01af\u1ee2C VINH DANH T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG TH\u01af\u01a0NG VÙNG B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8' alt='VIETRAVEL VINH \u0110\u01af\u1ee2C VINH DANH T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG TH\u01af\u01a0NG VÙNG B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/246A4627_preview.jpeg' title='<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/246A4627_preview.jpeg' title='VIETRAVEL VINH \u0110\u01af\u1ee2C VINH DANH T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG TH\u01af\u01a0NG VÙNG B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8' alt='VIETRAVEL VINH \u0110\u01af\u1ee2C VINH DANH T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG TH\u01af\u01a0NG VÙNG B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li>" }, "40": { "title": "GI\u1ea4C M\u01a0 PH\u1ed0 C\u1ed4", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0_HOIAN.jpg' alt='GI\u1ea4C M\u01a0 PH\u1ed0 C\u1ed4' title='GI\u1ea4C M\u01a0 PH\u1ed0 C\u1ed4'\/><span>06\/12\/2017<\/span><p>Cu\u1ed1i \u0111ông \u0111\u1ea7u xuân, ti\u1ebft tr\u1eddi lành l\u1ea1nh d\u1ec5 làm cho ai \u0111ó miên man nh", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_HOIAN.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">C&oacute; ng\u01b0\u1eddi th&iacute;ch H\u1ed9i An l&uacute;c s\u1edbm tinh m\u01a1, khi lang thang quanh ph\u1ed1 c\u1ed5 \u0111\u1ec3 h&iacute;t h&agrave; m&ugrave;i h\u01b0\u01a1ng tr\u1ea7m quy\u1ec7n v\u1edbi cu\u1ed9c s\u1ed1ng th\u01b0\u1eddng ng&agrave;y c\u1ee7a t&agrave;u ph\u1edb, c\u1ee7a cao l\u1ea7u, c\u1ee7a b&aacute;nh m&igrave; Ph\u01b0\u1ee3ng, c\u1ee7a h\u01b0\u01a1ng c&agrave; ph&ecirc; n\u1ed3ng n&agrave;n ng&otilde; nh\u1ecf&hellip; C&oacute; ng\u01b0\u1eddi m&ecirc; H\u1ed9i An khi b&oacute;ng ng\u1ea3 chi\u1ec1u t&agrave;, \u0111\u1ec3 ng\u1eafm &aacute;nh ho&agrave;ng h&ocirc;n v&agrave;ng v\u1ecdt ph\u1ee7 l&ecirc;n m&aacute;i ng&oacute;i r&ecirc;u phong. T\u1eeb s&acirc;n th\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; n\u1eb1m trong khu ph\u1ed1 c\u1ed5 nh&igrave;n xu\u1ed1ng l&agrave; nh\u1eefng m&aacute;i ng&oacute;i l&ocirc; x&ocirc; nhu\u1ed9m m&agrave;u th\u1eddi gian ki&ecirc;u h&atilde;nh b&ecirc;n mu&ocirc;n \u0111&oacute;a hoa t\u01b0\u01a1i t\u1eafn&hellip; v&agrave; \u0111\u1ec3 th\u1ea5y t&acirc;m h\u1ed3n th&ecirc;m ch&uacute;t b&igrave;nh y&ecirc;n. B\u1edfi l\u1ebd \u0111&oacute;, c&oacute; ng\u01b0\u1eddi d\u1eabu \u0111i H\u1ed9i An m&ograve;n g&oacute;t, v\u1eabn th&iacute;ch quay v\u1ec1.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_HOIAN.jpg' title='GI\u1ea4C M\u01a0 PH\u1ed0 C\u1ed4' alt='GI\u1ea4C M\u01a0 PH\u1ed0 C\u1ed4'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Có ng\u01b0\u1eddi thích H\u1ed9i An lúc s\u1edbm tinh m\u01a1, khi lang thang quanh ph\u1ed1 c\u1ed5 \u0111\u1ec3 hít hà mùi h\u01b0\u01a1ng tr\u1ea7m quy\u1ec7n v\u1edbi cu\u1ed9c s\u1ed1ng th\u01b0\u1eddng ngày c\u1ee7a tàu ph\u1edb, c\u1ee7a cao l\u1ea7u, c\u1ee7a bánh mì Ph\u01b0\u1ee3ng, c\u1ee7a h\u01b0\u01a1ng cà phê n\u1ed3ng nàn ngõ nh\u1ecf… Có ng\u01b0\u1eddi mê H\u1ed9i An khi bóng ng\u1ea3 chi\u1ec1u tà, \u0111\u1ec3 ng\u1eafm ánh hoàng hôn vàng v\u1ecdt ph\u1ee7 lên mái ngói rêu phong. T\u1eeb sân th\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a quán cà phê n\u1eb1m trong khu ph\u1ed1 c\u1ed5 nhìn xu\u1ed1ng là nh\u1eefng mái ngói lô xô nhu\u1ed9m màu th\u1eddi gian kiêu hãnh bên muôn \u0111óa hoa t\u01b0\u01a1i t\u1eafn… và \u0111\u1ec3 th\u1ea5y tâm h\u1ed3n thêm chút bình yên. B\u1edfi l\u1ebd \u0111ó, có ng\u01b0\u1eddi d\u1eabu \u0111i H\u1ed9i An mòn gót, v\u1eabn thích quay v\u1ec1. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_HOIAN .jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Ch\u1ec9 c\u1ea7n m\u1ed9t l\u1ea7n t&igrave;nh c\u1edd kh&ocirc;ng h\u1eb9n tr\u01b0\u1edbc, ph\u1ed1 H\u1ed9i s\u1ebd \u0111&aacute;nh c\u1eafp tr&aacute;i tim b\u1ea1n. \u0110&ecirc;m r\u1eb1m ph\u1ed1 c\u1ed5 th\u1eadt \u0111\u1eb9p! \u0110&egrave;n l\u1ed3ng gi\u0103ng k&iacute;n l\u1ed1i, hoa \u0111\u0103ng l\u1ea5p l&aacute;nh c\u1ea3 d&ograve;ng s&ocirc;ng. Ng\u01b0\u1eddi \u0111i d\u1ea1o ph\u1ed1, v\u1eeba kho&aacute;c tay ng\u01b0\u1eddi y&ecirc;u v\u1eeba c\u01b0\u1eddi n&oacute;i r&iacute;u r&iacute;t. Ng\u01b0\u1eddi ng\u1ed3i d\u01b0\u1edbi &aacute;nh \u0111&egrave;n, th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c b\u1eefa t\u1ed1i l&atilde;ng m\u1ea1n v&agrave; l\u1eb7ng nh&igrave;n d&ograve;ng ng\u01b0\u1eddi qua l\u1ea1i. K\u1ebb ngh\u1ec7 s\u0129 lang thang y&ecirc;u H\u1ed9i An b\u1edfi nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u b&igrave;nh d\u1ecb nh\u1ea5t. \u0110&oacute; l&agrave; nh\u1eefng con h\u1ebbm tr\u1ea3i \u0111\u1ea7y l&aacute; v&agrave;ng, b\u01b0\u1edbc ch&acirc;n th\u1eadt nh\u1eb9 nh\u01b0ng \u0111\u1ee7 \u0111\u1ec3 nghe th\u1ea5y ti\u1ebfng l&aacute; gi&ograve;n tan; \u0111&ocirc;i m\u1eaft long lanh c\u1ee7a em b&eacute; b&aacute;n hoa \u0111\u0103ng b&ecirc;n s&ocirc;ng; g&aacute;nh h&agrave;ng rong \u0111\u1ee7 m&oacute;n \u0103n h\u1ea5p d\u1eabn hay ti\u1ebfng k&egrave;n x&iacute;ch l&ocirc; &ldquo;b&iacute;p b&iacute;p&rdquo; gi\u1eefa ph\u1ed1 \u0111&ocirc;ng ng\u01b0\u1eddi&hellip;&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_HOIAN .jpg' title='GI\u1ea4C M\u01a0 PH\u1ed0 C\u1ed4' alt='GI\u1ea4C M\u01a0 PH\u1ed0 C\u1ed4'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Ch\u1ec9 c\u1ea7n m\u1ed9t l\u1ea7n tình c\u1edd không h\u1eb9n tr\u01b0\u1edbc, ph\u1ed1 H\u1ed9i s\u1ebd \u0111ánh c\u1eafp trái tim b\u1ea1n. \u0110êm r\u1eb1m ph\u1ed1 c\u1ed5 th\u1eadt \u0111\u1eb9p! \u0110èn l\u1ed3ng gi\u0103ng kín l\u1ed1i, hoa \u0111\u0103ng l\u1ea5p lánh c\u1ea3 dòng sông. Ng\u01b0\u1eddi \u0111i d\u1ea1o ph\u1ed1, v\u1eeba khoác tay ng\u01b0\u1eddi yêu v\u1eeba c\u01b0\u1eddi nói ríu rít. Ng\u01b0\u1eddi ng\u1ed3i d\u01b0\u1edbi ánh \u0111èn, th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c b\u1eefa t\u1ed1i lãng m\u1ea1n và l\u1eb7ng nhìn dòng ng\u01b0\u1eddi qua l\u1ea1i. K\u1ebb ngh\u1ec7 s\u0129 lang thang yêu H\u1ed9i An b\u1edfi nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u bình d\u1ecb nh\u1ea5t. \u0110ó là nh\u1eefng con h\u1ebbm tr\u1ea3i \u0111\u1ea7y lá vàng, b\u01b0\u1edbc chân th\u1eadt nh\u1eb9 nh\u01b0ng \u0111\u1ee7 \u0111\u1ec3 nghe th\u1ea5y ti\u1ebfng lá giòn tan; \u0111ôi m\u1eaft long lanh c\u1ee7a em bé bán hoa \u0111\u0103ng bên sông; gánh hàng rong \u0111\u1ee7 món \u0103n h\u1ea5p d\u1eabn hay ti\u1ebfng kèn xích lô “bíp bíp” gi\u1eefa ph\u1ed1 \u0111ông ng\u01b0\u1eddi… <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_HOIAN .jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">H\u1ed9i An nh\u01b0 nh\u1eefng v\u1ec7t m&agrave;u k\u1ef3 di\u1ec7u \u0111an xen gi\u1eefa qu&aacute; kh\u1ee9 v&agrave; hi\u1ec7n t\u1ea1i, \u0111\u1ec3 t&acirc;m h\u1ed3n l\u1eef kh&aacute;ch d\u1ecbu l\u1ea1i sau nh\u1eefng m\u1ec7t nho&agrave;i, l&ograve;ng nh\u1eb9 b\u1eabng kh&ocirc;ng ch&uacute;t n\u1ed7i ni\u1ec1m. D\u01b0\u1eddng nh\u01b0 l&uacute;c n&agrave;o ph\u1ed1 c\u1ed5 c\u0169ng \u0111ang say trong m\u1ed9t gi\u1ea5c tr\u01b0a say n\u1ed3ng, y&ecirc;n t\u0129nh v&agrave; nh\u1eb9 nh&agrave;ng. V\u1ec9a h&egrave; xinh x\u1eafn v\u1edbi nh\u1eefng c&agrave;nh c&acirc;y xanh m\u01b0\u1edbt, ban c&ocirc;ng r\u1ef1c r\u1ee1 m&agrave;u hoa. R\u1ed3i c\u1ea3 nh\u1eefng gi&agrave;n \u0111&egrave;n l\u1ed3ng xinh xinh l\u1ea5p l&aacute;nh trong n\u1eafng, nh\u1eefng m&aacute;i nh&agrave; \u0111&atilde; c\u0169 l&agrave;m n\u1ec1n cho m&agrave;u xanh non c\u1ee7a l&aacute; c&acirc;y... T\u1ea5t c\u1ea3 quy\u1ec7n v&agrave;o nh\u01b0 b\u1ee9c tranh phong c\u1ea3nh \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u1ed1i m&agrave;u kh&eacute;o l&eacute;o, l&uacute;c n&agrave;o c\u0169ng &acirc;m \u1ea5m c&aacute;i m&agrave;u c\u1ee7a n\u1eafng, c\u1ee7a t\u01b0\u1eddng c\u0169 r&ecirc;u phong, c\u1ee7a th\u1eddi gian ng\u1eebng \u0111\u1ecdng.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_HOIAN .jpg' title='GI\u1ea4C M\u01a0 PH\u1ed0 C\u1ed4' alt='GI\u1ea4C M\u01a0 PH\u1ed0 C\u1ed4'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">H\u1ed9i An nh\u01b0 nh\u1eefng v\u1ec7t màu k\u1ef3 di\u1ec7u \u0111an xen gi\u1eefa quá kh\u1ee9 và hi\u1ec7n t\u1ea1i, \u0111\u1ec3 tâm h\u1ed3n l\u1eef khách d\u1ecbu l\u1ea1i sau nh\u1eefng m\u1ec7t nhoài, lòng nh\u1eb9 b\u1eabng không chút n\u1ed7i ni\u1ec1m. D\u01b0\u1eddng nh\u01b0 lúc nào ph\u1ed1 c\u1ed5 c\u0169ng \u0111ang say trong m\u1ed9t gi\u1ea5c tr\u01b0a say n\u1ed3ng, yên t\u0129nh và nh\u1eb9 nhàng. V\u1ec9a hè xinh x\u1eafn v\u1edbi nh\u1eefng cành cây xanh m\u01b0\u1edbt, ban công r\u1ef1c r\u1ee1 màu hoa. R\u1ed3i c\u1ea3 nh\u1eefng giàn \u0111èn l\u1ed3ng xinh xinh l\u1ea5p lánh trong n\u1eafng, nh\u1eefng mái nhà \u0111ã c\u0169 làm n\u1ec1n cho màu xanh non c\u1ee7a lá cây... T\u1ea5t c\u1ea3 quy\u1ec7n vào nh\u01b0 b\u1ee9c tranh phong c\u1ea3nh \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u1ed1i màu khéo léo, lúc nào c\u0169ng âm \u1ea5m cái màu c\u1ee7a n\u1eafng, c\u1ee7a t\u01b0\u1eddng c\u0169 rêu phong, c\u1ee7a th\u1eddi gian ng\u1eebng \u0111\u1ecdng.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4_HOIAN.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">V\u1ebb \u0111\u1eb9p H\u1ed9i An \u0111\u01b0\u1ee3c t&ocirc; \u0111i\u1ec3m th&ecirc;m b\u1edfi d&ograve;ng ch\u1ea3y mi\u1ec7t m&agrave;i c\u1ee7a t\u1ea1o h&oacute;a. Mong sao ph\u1ed1 c\u1ed5 m&atilde;i l\u01b0u tr&ecirc;n m&igrave;nh nh\u01b0ng d\u1ea5u \u1ea5n c\u1ee7a th\u1eddi gian, \u0111\u1ec3 con ng\u01b0\u1eddi h&ocirc;m nay v&agrave; c\u1ea3 mai sau v\u1eabn c&ograve;n c\u01a1 h\u1ed9i \u0111\u01b0\u1ee3c chi&ecirc;m ng\u01b0\u1ee1ng n&eacute;t v\u0103n h&oacute;a v\u1eb9n nguy&ecirc;n t\u1eeb th\u1eddi x\u01b0a c\u0169. \u0110\u1ec3 sau nh\u1eefng b\u1ed9n b\u1ec1 th\u01b0\u1eddng nh\u1eadt, ng\u01b0\u1eddi ta c&oacute; m\u1ed9t ch\u1ed1n \u0111i v\u1ec1, t&igrave;m cho m&igrave;nh kho\u1ea3nh kh\u1eafc v&ocirc; \u01b0u, kh&ocirc;ng lo ngh\u0129 gi\u1eefa thi&ecirc;n \u0111\u01b0\u1eddng c\u1ed5 t&iacute;ch c&oacute; th\u1eadt!<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4_HOIAN.jpg' title='GI\u1ea4C M\u01a0 PH\u1ed0 C\u1ed4' alt='GI\u1ea4C M\u01a0 PH\u1ed0 C\u1ed4'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">V\u1ebb \u0111\u1eb9p H\u1ed9i An \u0111\u01b0\u1ee3c tô \u0111i\u1ec3m thêm b\u1edfi dòng ch\u1ea3y mi\u1ec7t mài c\u1ee7a t\u1ea1o hóa. Mong sao ph\u1ed1 c\u1ed5 mãi l\u01b0u trên mình nh\u01b0ng d\u1ea5u \u1ea5n c\u1ee7a th\u1eddi gian, \u0111\u1ec3 con ng\u01b0\u1eddi hôm nay và c\u1ea3 mai sau v\u1eabn còn c\u01a1 h\u1ed9i \u0111\u01b0\u1ee3c chiêm ng\u01b0\u1ee1ng nét v\u0103n hóa v\u1eb9n nguyên t\u1eeb th\u1eddi x\u01b0a c\u0169. \u0110\u1ec3 sau nh\u1eefng b\u1ed9n b\u1ec1 th\u01b0\u1eddng nh\u1eadt, ng\u01b0\u1eddi ta có m\u1ed9t ch\u1ed1n \u0111i v\u1ec1, tìm cho mình kho\u1ea3nh kh\u1eafc vô \u01b0u, không lo ngh\u0129 gi\u1eefa thiên \u0111\u01b0\u1eddng c\u1ed5 tích có th\u1eadt!<\/div> <\/li>" }, "41": { "title": "MUA TOUR T\u1ebeT, H\u00c3Y L\u00c0 NG\u01af\u1edcI DU L\u1ecaCH TH\u00d4NG TH\u00c1I", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0_ndltt.jpg' alt='MUA TOUR T\u1ebeT, HÃY LÀ NG\u01af\u1edcI DU L\u1ecaCH THÔNG THÁI' title='MUA TOUR T\u1ebeT, HÃY LÀ NG\u01af\u1edcI DU L\u1ecaCH THÔNG THÁI'\/><span>07\/12\/2017<\/span><p>B\u1ecb c\u1eaft", "content": "<li><h2>\u0110i tour giá r\u1ebb, \u0111\u1ebfn “th\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebf” c\u0169ng b\u1ecb b\u1eaft n\u1ea1t<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-ndltt.jpg' title='\u0110i tour giá r\u1ebb, \u0111\u1ebfn “th\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebf” c\u0169ng b\u1ecb b\u1eaft n\u1ea1t<br\/><div style="text-align: center;"><em>Du kh&aacute;ch n&ecirc;n c\u1ea9n tr\u1ecdng tr\u01b0\u1edbc c&aacute;c h&igrave;nh th\u1ee9c qu\u1ea3ng c&aacute;o tour gi&aacute; r\u1ebb&nbsp;<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">K\u1ec3 v\u1ec1 chuy\u1ebfn du l\u1ecbch T\u1ebft n\u0103m ngo&aacute;i, ch\u1ecb Giang (Qu\u1eadn 4, TP.HCM) v\u1eabn c&ograve;n r\u1ea5t b\u1ef1c m&igrave;nh: &ldquo;N\u0103m ngo&aacute;i, gia \u0111&igrave;nh t&ocirc;i g\u1ed3m 6 ng\u01b0\u1eddi \u0111i tour mi\u1ec1n B\u1eafc \u1edf m\u1ed9t c&ocirc;ng ty du l\u1ecbch nh\u1ecf v&igrave; ham &nbsp;gi&aacute; r\u1ebb h\u01a1n 1 tri\u1ec7u so v\u1edbi c&aacute;c c&ocirc;ng ty l\u1edbn. Ai ng\u1edd, tr&ecirc;n \u0111\u01b0\u1eddng tour g\u1eb7p to&agrave;n chuy\u1ec7n b\u1ef1c m&igrave;nh. Kh&aacute;ch s\u1ea1n c\u0169 m&egrave;m, b\u1eefa \u0103n kh&ocirc;ng \u0111\u1ee7 no, kh&ocirc;ng c&oacute; \u0111\u1eb7c s\u1ea3n \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng. M\u1ed9t s\u1ed1 \u0111i\u1ec3m tham quan ch\u1ec9 \u0111\u1ee9ng ngo&agrave;i ho\u1eb7c ph\u1ea3i b\u1ecf ti\u1ec1n t&uacute;i mua v&eacute;. T&iacute;nh ra, chi ph&iacute; \u0111\u1ed9i l&ecirc;n kh&aacute; nhi\u1ec1u&rdquo;.&nbsp;<br \/> <br \/> Anh Ho&agrave;ng (Qu\u1eadn Th\u1ee7 \u0110\u1ee9c, TP.HCM) chia s\u1ebb: &ldquo;N\u0103m ngo&aacute;i, do ch\u1ea7n ch\u1eeb n&ecirc;n v&agrave;i tu\u1ea7n c\u1eadn T\u1ebft t&ocirc;i \u0111&agrave;nh ch\u1ecdn c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng ti\u1ebfng t\u0103m. K\u1ebft qu\u1ea3 l&agrave; c\u1ea3 nh&agrave; \u0111&atilde; c&oacute; m\u1ed9t chuy\u1ebfn \u0111i n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i nh\u1edb \u0111\u1eddi. Kh&aacute;ch s\u1ea1n n\u1eb1m xa trung t&acirc;m, mu\u1ed1n \u0111i ch\u01a1i v\u1ec1 \u0111&ecirc;m ph\u1ea3i \u0111i taxi \u0111\u1ebfn 30 ph&uacute;t. \u0110i\u1ec3m tham quan v\u1eeba &iacute;t, ch\u1ec9 gh&eacute; tho&aacute;ng qua m&agrave; to&agrave;n gh&eacute; \u0111i\u1ec3m mua s\u1eafm. C&ograve;n r\u1ea5t nhi\u1ec1u chuy\u1ec7n b\u1ef1c m&igrave;nh m&agrave; c\u1ea3 \u0111o&agrave;n ph\u1ea3i cho qua, v&igrave; kh&ocirc;ng ai mu\u1ed1n g&acirc;y chuy\u1ec7n trong ng&agrave;y \u0111\u1ea7u n\u0103m&rdquo;.<br \/> <br \/> Ch\u1ecb Kim Trang (T&acirc;n \u0110\u1ecbnh, Qu\u1eadn 1, TP.HCM) cho bi\u1ebft: &ldquo;Hai v\u1ee3 ch\u1ed3ng quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh T\u1ebft n&agrave;y \u0111i M\u1ef9 ch\u01a1i, r\u1ed3i \u1edf l\u1ea1i th\u0103m b&agrave; con, th\u1ea5y tr&ecirc;n m\u1ea1ng qu\u1ea3ng c&aacute;o tour M\u1ef9 gi&aacute; t\u1ed1t qu&aacute; n&ecirc;n \u0111\u1ebfn h\u1ecfi th\u0103m th&igrave; m\u1edbi bi\u1ebft c&ograve;n ph\u1ea3i c\u1ed9ng m\u1ed9t m\u1edb chi ph&iacute; v&agrave; h&agrave;ng lo\u1ea1t c&aacute;c r&agrave;ng bu\u1ed9c v&ocirc; l&yacute; kh&aacute;c. C\u0169ng may, m&igrave;nh c\u0169ng l&agrave; d&acirc;n hay \u0111i du l\u1ecbch n&ecirc;n nh&igrave;n v&agrave;o l&agrave; bi\u1ebft r\u1ebb m&agrave; kh&ocirc;ng r\u1ebb. Th\u1eadm ch&iacute; ph&iacute; l&agrave;m visa M\u1ef9, h\u1ecd c\u0169ng thu cao h\u01a1n th\u1ef1c t\u1ebf c\u1ea3 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng&rdquo;&nbsp;<br \/> <br \/> Tr&ecirc;n \u0111&acirc;y ch\u1ec9 l&agrave; ba trong s\u1ed1 r\u1ea5t nhi\u1ec1u c&acirc;u chuy\u1ec7n d\u1edf kh&oacute;c d\u1edf c\u01b0\u1eddi trong d\u1ecbp l\u1ec5 T\u1ebft m&agrave; b\u1ea5t k\u1ef3 du kh&aacute;ch n&agrave;o c\u0169ng g\u1eb7p ph\u1ea3i. Ai c\u0169ng ca ng\u1ee3i &ldquo;kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; th\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebf&rdquo;, nh\u01b0ng \u0111&ocirc;i khi th\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebf c\u0169ng b\u1ecb&hellip; &ldquo;b\u1eaft n\u1ea1t&rdquo;. Theo c&aacute;c nh&agrave; tour, du kh&aacute;ch n&ecirc;n c\u1ea9n tr\u1ecdng tr\u01b0\u1edbc c&aacute;c h&igrave;nh th\u1ee9c qu\u1ea3ng c&aacute;o tour gi&aacute; r\u1ebb v&agrave;o d\u1ecbp T\u1ebft. V&igrave; \u0111&acirc;y l&agrave; th\u1eddi \u0111i\u1ec3m nhu c\u1ea7u \u0111i du l\u1ecbch t\u0103ng cao, gi&aacute; c&aacute;c d\u1ecbch v\u1ee5 kh&aacute;ch s\u1ea1n, m&aacute;y bay, xe v\u1eadn chuy\u1ec3n, \u0103n u\u1ed1ng, v&eacute; tham quan... kh&ocirc;ng h\u1ec1 gi\u1ea3m m&agrave; c&ograve;n t\u0103ng. B&aacute;n tour gi&aacute; r\u1ebb, n\u1ebfu mu\u1ed1n kh&ocirc;ng thua l\u1ed7, doanh nghi\u1ec7p bu\u1ed9c ph\u1ea3i gi\u1ea3m ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng. H\u1ecd c\u1eaft x&eacute;n ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh, ch\u1ec9 tham quan b&ecirc;n ngo&agrave;i ho\u1eb7c \u0111i ngang qua, ch\u1ecdn nhi\u1ec1u \u0111i\u1ec3m mi\u1ec5n ph&iacute; kh&ocirc;ng \u0111\u1eb7c s\u1eafc, chi ph&iacute; ph&aacute;t sinh ngo&agrave;i ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh&hellip;&nbsp;<br \/> <br \/> Tho\u1ea1t nh&igrave;n, ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh c&oacute; v\u1ebb d&agrave;y \u0111\u1eb7c nh\u01b0ng th\u1ef1c t\u1ebf kh&ocirc;ng h\u1ec1 h\u1ea5p d\u1eabn v&igrave; \u0111a s\u1ed1 du kh&aacute;ch s\u1ebd \u0111i&hellip; mua s\u1eafm ho\u1eb7c t\u1ef1 t&uacute;c khi \u0111\u1ebfn \u0111i\u1ec3m tham quan. M\u1ed9t s\u1ed1 c&ocirc;ng ty c&ograve;n c&oacute; chi&ecirc;u b&agrave;i tung gi&aacute; r\u1ebb b\u1ea5t ng\u1edd, nh\u01b0ng d&ugrave;ng th\u1ee7 thu\u1eadt &ldquo;gi\u1ea5u gi&aacute;&rdquo;, t\u1ee9c l&agrave; gi&aacute; qu\u1ea3ng c&aacute;o kh&ocirc;ng ph\u1ea3i l&agrave; gi&aacute; tr\u1ecdn g&oacute;i, ch\u01b0a bao g\u1ed3m nhi\u1ec1u chi ph&iacute; \u1ea9n kh&aacute;c&hellip; Th\u1eadm ch&iacute;, sau khi c&oacute; kh&aacute;ch mua tour h\u1ecd m\u1edbi \u0111\u1eb7t d\u1ecbch v\u1ee5. N\u1ebfu kh&ocirc;ng \u0111\u1ee7 kh&aacute;ch ho\u1eb7c kh&ocirc;ng \u0111\u1eb7t \u0111\u01b0\u1ee3c d\u1ecbch v\u1ee5 h\u1ecd s\u1eb5n s&agrave;ng &eacute;p kh&aacute;ch h\u1ee7y tour v&agrave; ch\u1ec9 ho&agrave;n l\u1ea1i m\u1ed9t ph\u1ea7n ti\u1ec1n \u0111&atilde; \u0111&oacute;ng, g&acirc;y t\u1ed5n th\u1ea5t l\u1edbn cho'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-ndltt.jpg' title='\u0110i tour giá r\u1ebb, \u0111\u1ebfn “th\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebf” c\u0169ng b\u1ecb b\u1eaft n\u1ea1t' alt='\u0110i tour giá r\u1ebb, \u0111\u1ebfn “th\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebf” c\u0169ng b\u1ecb b\u1eaft n\u1ea1t'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>Du khách nên c\u1ea9n tr\u1ecdng tr\u01b0\u1edbc các hình th\u1ee9c qu\u1ea3ng cáo tour giá r\u1ebb <\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">K\u1ec3 v\u1ec1 chuy\u1ebfn <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> T\u1ebft n\u0103m ngoái, ch\u1ecb Giang (Qu\u1eadn 4, TP.HCM) v\u1eabn còn r\u1ea5t b\u1ef1c mình: “N\u0103m ngoái, gia \u0111ình tôi g\u1ed3m 6 ng\u01b0\u1eddi \u0111i tour mi\u1ec1n B\u1eafc \u1edf m\u1ed9t công ty du l\u1ecbch nh\u1ecf vì ham  giá r\u1ebb h\u01a1n 1 tri\u1ec7u so v\u1edbi các công ty l\u1edbn. Ai ng\u1edd, trên \u0111\u01b0\u1eddng tour g\u1eb7p toàn chuy\u1ec7n b\u1ef1c mình. Khách s\u1ea1n c\u0169 mèm, b\u1eefa \u0103n không \u0111\u1ee7 no, không có \u0111\u1eb7c s\u1ea3n \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng. M\u1ed9t s\u1ed1 \u0111i\u1ec3m tham quan ch\u1ec9 \u0111\u1ee9ng ngoài ho\u1eb7c ph\u1ea3i b\u1ecf ti\u1ec1n túi mua vé. Tính ra, chi phí \u0111\u1ed9i lên khá nhi\u1ec1u”. <br \/> <br \/> Anh Hoàng (Qu\u1eadn Th\u1ee7 \u0110\u1ee9c, TP.HCM) chia s\u1ebb: “N\u0103m ngoái, do ch\u1ea7n ch\u1eeb nên vài tu\u1ea7n c\u1eadn T\u1ebft tôi \u0111ành ch\u1ecdn công ty không ti\u1ebfng t\u0103m. K\u1ebft qu\u1ea3 là c\u1ea3 nhà \u0111ã có m\u1ed9t chuy\u1ebfn \u0111i n\u01b0\u1edbc ngoài nh\u1edb \u0111\u1eddi. Khách s\u1ea1n n\u1eb1m xa trung tâm, mu\u1ed1n \u0111i ch\u01a1i v\u1ec1 \u0111êm ph\u1ea3i \u0111i taxi \u0111\u1ebfn 30 phút. \u0110i\u1ec3m tham quan v\u1eeba ít, ch\u1ec9 ghé thoáng qua mà toàn ghé \u0111i\u1ec3m mua s\u1eafm. Còn r\u1ea5t nhi\u1ec1u chuy\u1ec7n b\u1ef1c mình mà c\u1ea3 \u0111oàn ph\u1ea3i cho qua, vì không ai mu\u1ed1n gây chuy\u1ec7n trong ngày \u0111\u1ea7u n\u0103m”.<br \/> <br \/> Ch\u1ecb Kim Trang (Tân \u0110\u1ecbnh, Qu\u1eadn 1, TP.HCM) cho bi\u1ebft: “Hai v\u1ee3 ch\u1ed3ng quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh T\u1ebft này \u0111i M\u1ef9 ch\u01a1i, r\u1ed3i \u1edf l\u1ea1i th\u0103m bà con, th\u1ea5y trên m\u1ea1ng qu\u1ea3ng cáo tour M\u1ef9 giá t\u1ed1t quá nên \u0111\u1ebfn h\u1ecfi th\u0103m thì m\u1edbi bi\u1ebft còn ph\u1ea3i c\u1ed9ng m\u1ed9t m\u1edb chi phí và hàng lo\u1ea1t các ràng bu\u1ed9c vô lý khác. C\u0169ng may, mình c\u0169ng là dân hay \u0111i du l\u1ecbch nên nhìn vào là bi\u1ebft r\u1ebb mà không r\u1ebb. Th\u1eadm chí phí làm visa M\u1ef9, h\u1ecd c\u0169ng thu cao h\u01a1n th\u1ef1c t\u1ebf c\u1ea3 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng” <br \/> <br \/> Trên \u0111ây ch\u1ec9 là ba trong s\u1ed1 r\u1ea5t nhi\u1ec1u câu chuy\u1ec7n d\u1edf khóc d\u1edf c\u01b0\u1eddi trong d\u1ecbp l\u1ec5 T\u1ebft mà b\u1ea5t k\u1ef3 du khách nào c\u0169ng g\u1eb7p ph\u1ea3i. Ai c\u0169ng ca ng\u1ee3i “khách hàng là th\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebf”, nh\u01b0ng \u0111ôi khi th\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebf c\u0169ng b\u1ecb… “b\u1eaft n\u1ea1t”. Theo các nhà tour, du khách nên c\u1ea9n tr\u1ecdng tr\u01b0\u1edbc các hình th\u1ee9c qu\u1ea3ng cáo tour giá r\u1ebb vào d\u1ecbp T\u1ebft. Vì \u0111ây là th\u1eddi \u0111i\u1ec3m nhu c\u1ea7u \u0111i du l\u1ecbch t\u0103ng cao, giá các d\u1ecbch v\u1ee5 khách s\u1ea1n, máy bay, xe v\u1eadn chuy\u1ec3n, \u0103n u\u1ed1ng, vé tham quan... không h\u1ec1 gi\u1ea3m mà còn t\u0103ng. Bán tour giá r\u1ebb, n\u1ebfu mu\u1ed1n không thua l\u1ed7, doanh nghi\u1ec7p bu\u1ed9c ph\u1ea3i gi\u1ea3m ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng. H\u1ecd c\u1eaft xén ch\u01b0\u01a1ng trình, ch\u1ec9 tham quan bên ngoài ho\u1eb7c \u0111i ngang qua, ch\u1ecdn nhi\u1ec1u \u0111i\u1ec3m mi\u1ec5n phí không \u0111\u1eb7c s\u1eafc, chi phí phát sinh ngoài ch\u01b0\u01a1ng trình… <br \/> <br \/> Tho\u1ea1t nhìn, ch\u01b0\u01a1ng trình có v\u1ebb dày \u0111\u1eb7c nh\u01b0ng th\u1ef1c t\u1ebf không h\u1ec1 h\u1ea5p d\u1eabn vì \u0111a s\u1ed1 du khách s\u1ebd \u0111i… mua s\u1eafm ho\u1eb7c t\u1ef1 túc khi \u0111\u1ebfn \u0111i\u1ec3m tham quan. M\u1ed9t s\u1ed1 công ty còn có chiêu bài tung giá r\u1ebb b\u1ea5t ng\u1edd, nh\u01b0ng dùng th\u1ee7 thu\u1eadt “gi\u1ea5u giá”, t\u1ee9c là giá qu\u1ea3ng cáo không ph\u1ea3i là giá tr\u1ecdn gói, ch\u01b0a bao g\u1ed3m nhi\u1ec1u chi phí \u1ea9n khác… Th\u1eadm chí, sau khi có khách mua tour h\u1ecd m\u1edbi \u0111\u1eb7t d\u1ecbch v\u1ee5. N\u1ebfu không \u0111\u1ee7 khách ho\u1eb7c không \u0111\u1eb7t \u0111\u01b0\u1ee3c d\u1ecbch v\u1ee5 h\u1ecd s\u1eb5n sàng ép khách h\u1ee7y tour và ch\u1ec9 hoàn l\u1ea1i m\u1ed9t ph\u1ea7n ti\u1ec1n \u0111ã \u0111óng, gây t\u1ed5n th\u1ea5t l\u1edbn cho<\/li><li><h2>Hãy là ng\u01b0\u1eddi du l\u1ecbch thông thái<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-ndltt.jpg' title='Hãy là ng\u01b0\u1eddi du l\u1ecbch thông thái<br\/><div style="text-align: center;"><em>C&aacute;c b\u1eefa \u0103n trong tour Vietravel lu&ocirc;n \u0111\u01b0\u1ee3c l\u1ed3ng gh&eacute;p nh\u1eefng m&oacute;n \u0103n \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed9c \u0111&aacute;o<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">\u0110\u1ec3 chuy\u1ebfn xu\u1ea5t h&agrave;nh \u0111\u1ea7u xu&acirc;n th\u1ef1c s\u1ef1 mang \u0111\u1ebfn ni\u1ec1m vui v&agrave; may m\u1eafn, du kh&aacute;ch c\u1ea7n ph\u1ea3i s&aacute;ng su\u1ed1t l\u1ef1a ch\u1ecdn. \u0110\u1eebng ch\u1ec9 quan t&acirc;m \u0111\u1ebfn y\u1ebfu t\u1ed1 r\u1ebb - \u0111\u1eaft m&agrave; ph\u1ea3i c\u1ea9n th\u1eadn t&igrave;m hi\u1ec3u k\u1ef9 c&aacute;c kho\u1ea3n bao g\u1ed3m\/kh&ocirc;ng bao g\u1ed3m trong gi&aacute; tour, ti&ecirc;u chu\u1ea9n kh&aacute;ch s\u1ea1n, \u0103n u\u1ed1ng, ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh tham quan... \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, vi\u1ec7c ch\u1ecdn m\u1ed9t th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u uy t&iacute;n c\u0169ng l&agrave; y\u1ebfu t\u1ed1 quan tr\u1ecdng, quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh th&agrave;nh c&ocirc;ng c\u1ee7a chuy\u1ebfn du xu&acirc;n. \u1ede c&aacute;c c&ocirc;ng ty l\u1edbn, \u0111\u1ec3 chu\u1ea9n b\u1ecb cho m&ugrave;a du l\u1ecbch T\u1ebft ph\u1ea3i l&ecirc;n k\u1ebf ho\u1ea1ch \u0111\u1eb7t ph&ograve;ng kh&aacute;ch s\u1ea1n, mua v&eacute; m&aacute;y bay tr\u01b0\u1edbc \u0111&oacute; &iacute;t nh\u1ea5t t\u1eeb ba \u0111\u1ebfn s&aacute;u th&aacute;ng. Ngo&agrave;i ra, h\u1ecd ph\u1ea3i k&yacute; h\u1ee3p \u0111\u1ed3ng li&ecirc;n k\u1ebft v\u1edbi c&aacute;c \u0111\u1ed1i t&aacute;c t\u1eeb r\u1ea5t s\u1edbm, th\u1eadm ch&iacute; thanh to&aacute;n tr\u01b0\u1edbc \u0111\u1ec3 gi\u1eef d\u1ecbch v\u1ee5 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng trong m&ugrave;a cao \u0111i\u1ec3m.<br \/> <br \/> T\u1ea1i Vietravel, \u0111i\u1ec1u \u0111&oacute; c&ograve;n \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1ec3 hi\u1ec7n b\u1eb1ng m\u1ed9t &ldquo;c&ocirc;ng ngh\u1ec7&rdquo; chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p t\u1eeb khi kh&aacute;ch b\u1eaft \u0111\u1ea7u \u0111i tour v&agrave; v\u1eabn ti\u1ebfp di\u1ec5n ngay c\u1ea3 khi kh&aacute;ch \u0111&atilde; k\u1ebft th&uacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh t\u1eeb r\u1ea5t l&acirc;u. C&ocirc;ng ty t\u1ef1 h&agrave;o v\u1edbi h\u1ec7 th\u1ed1ng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111a d\u1ea1ng, l\u1ecbch kh\u1edfi h&agrave;nh th\u01b0\u1eddng xuy&ecirc;n \u0111\u1ec3 kh&aacute;ch tho\u1ea3i m&aacute;i l\u1ef1a ch\u1ecdn v&agrave; lu&ocirc;n \u0111\u1ea3m b\u1ea3o kh\u1edfi h&agrave;nh \u0111&uacute;ng l\u1ecbch. T\u1ebft 2018, c&ocirc;ng ty cam k\u1ebft mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng \u0111\u01b0\u1eddng tour ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u1edbi m\u1ee9c gi&aacute; tr\u1ecdn g&oacute;i t\u1ed1t nh\u1ea5t. Nh\u1eefng chuy\u1ebfn \u0111i \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 d\u1ecbch v\u1ee5, ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh tham quan th\u1eadt s\u1ef1 ch\u1ee9 kh&ocirc;ng ph\u1ea3i ch\u1ec9 \u0111i ngang qua. D&ugrave; l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh trong n\u01b0\u1edbc hay n\u01b0\u1edbc ngo&agrave;i, b\u1eefa \u0103n lu&ocirc;n \u0111\u01b0\u1ee3c l\u1ed3ng gh&eacute;p v&agrave;o nh\u1eefng m&oacute;n \u0103n \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed9c \u0111&aacute;o. H\u1ec7 th\u1ed1ng kh&aacute;ch s\u1ea1n t\u1eeb 3 - 5* \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng c&oacute; v\u1ecb tr&iacute; thu\u1eadn ti\u1ec7n \u0111\u1ec3 du kh&aacute;ch d\u1ea1o ch\u01a1i, mua s\u1eafm v\u1ec1 \u0111&ecirc;m v&agrave; \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u1ea3o s&aacute;t, ki\u1ec3m tra tr\u01b0\u1edbc m\u1ed7i d\u1ecbp L\u1ec5, T\u1ebft. &nbsp;\u0110\u1ed9i ng\u0169 h\u01b0\u1edbng d\u1eabn vi&ecirc;n ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, \u0111&atilde; tr\u1ea3i qua c&aacute;c k\u1ef3 thi phong sao chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p s\u1ebd l&agrave; ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n \u0111\u1ed3ng h&agrave;nh c\u1ee7a du kh&aacute;ch. V\u1ec1 v\u1eadn chuy\u1ec3n, c&ocirc;ng ty lu&ocirc;n ch\u1ecdn gi\u1edd bay \u0111\u1eb9p, thu\u1eadn l\u1ee3i cho kh&aacute;ch di chuy\u1ec3n. 100 xe hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i m\u1edbi mua v&agrave;o d\u1ecbp Apec 2017 \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u01b0a v&agrave;o ph\u1ee5c v\u1ee5 trong d\u1ecbp T\u1ebft 2018 n&agrave;y. Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n gia t\u0103ng gi&aacute; tr\u1ecb cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sau khi \u0111i tour th&ocirc;ng qua h\u1ec7 th\u1ed1ng Th\u1ebb Th&agrave;nh vi&ecirc;n b\u1eb1ng vi\u1ec7c \u01b0u \u0111&atilde;i gi\u1ea3m gi&aacute; \u0111\u1ebfn 50% t\u1ea1i h\u01a1n 1.000 \u0111i\u1ec3m giao d\u1ecbch Win Together tr&ecirc;n to&agrave;n qu\u1ed1c. T&ugrave;y theo h\u1ea1ng th\u1ebb, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&ograve;n nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c r\u1ea5t nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111&atilde;i nh\u01b0 gi\u1ea3m gi&aacute; khi mua tour, t\u1eb7ng qu&agrave; sinh nh\u1eadt, tour mi\u1ec5n ph&iacute;&hellip;&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-ndltt.jpg' title='Hãy là ng\u01b0\u1eddi du l\u1ecbch thông thái' alt='Hãy là ng\u01b0\u1eddi du l\u1ecbch thông thái'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>Các b\u1eefa \u0103n trong tour <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> luôn \u0111\u01b0\u1ee3c l\u1ed3ng ghép nh\u1eefng món \u0103n \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed9c \u0111áo<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">\u0110\u1ec3 chuy\u1ebfn xu\u1ea5t hành \u0111\u1ea7u xuân th\u1ef1c s\u1ef1 mang \u0111\u1ebfn ni\u1ec1m vui và may m\u1eafn, du khách c\u1ea7n ph\u1ea3i sáng su\u1ed1t l\u1ef1a ch\u1ecdn. \u0110\u1eebng ch\u1ec9 quan tâm \u0111\u1ebfn y\u1ebfu t\u1ed1 r\u1ebb - \u0111\u1eaft mà ph\u1ea3i c\u1ea9n th\u1eadn tìm hi\u1ec3u k\u1ef9 các kho\u1ea3n bao g\u1ed3m\/không bao g\u1ed3m trong giá tour, tiêu chu\u1ea9n khách s\u1ea1n, \u0103n u\u1ed1ng, ch\u01b0\u01a1ng trình tham quan... \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, vi\u1ec7c ch\u1ecdn m\u1ed9t th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u uy tín c\u0169ng là y\u1ebfu t\u1ed1 quan tr\u1ecdng, quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh thành công c\u1ee7a chuy\u1ebfn du xuân. \u1ede các công ty l\u1edbn, \u0111\u1ec3 chu\u1ea9n b\u1ecb cho mùa <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> T\u1ebft ph\u1ea3i lên k\u1ebf ho\u1ea1ch \u0111\u1eb7t phòng khách s\u1ea1n, mua vé máy bay tr\u01b0\u1edbc \u0111ó ít nh\u1ea5t t\u1eeb ba \u0111\u1ebfn sáu tháng. Ngoài ra, h\u1ecd ph\u1ea3i ký h\u1ee3p \u0111\u1ed3ng liên k\u1ebft v\u1edbi các \u0111\u1ed1i tác t\u1eeb r\u1ea5t s\u1edbm, th\u1eadm chí thanh toán tr\u01b0\u1edbc \u0111\u1ec3 gi\u1eef d\u1ecbch v\u1ee5 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng cho khách hàng trong mùa cao \u0111i\u1ec3m.<br \/> <br \/> T\u1ea1i Vietravel, \u0111i\u1ec1u \u0111ó còn \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1ec3 hi\u1ec7n b\u1eb1ng m\u1ed9t “công ngh\u1ec7” chuyên nghi\u1ec7p t\u1eeb khi khách b\u1eaft \u0111\u1ea7u \u0111i tour và v\u1eabn ti\u1ebfp di\u1ec5n ngay c\u1ea3 khi khách \u0111ã k\u1ebft thúc hành trình t\u1eeb r\u1ea5t lâu. Công ty t\u1ef1 hào v\u1edbi h\u1ec7 th\u1ed1ng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111a d\u1ea1ng, l\u1ecbch kh\u1edfi hành th\u01b0\u1eddng xuyên \u0111\u1ec3 khách tho\u1ea3i mái l\u1ef1a ch\u1ecdn và luôn \u0111\u1ea3m b\u1ea3o kh\u1edfi hành \u0111úng l\u1ecbch. T\u1ebft 2018, công ty cam k\u1ebft mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng \u0111\u01b0\u1eddng tour ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u1edbi m\u1ee9c giá tr\u1ecdn gói t\u1ed1t nh\u1ea5t. Nh\u1eefng chuy\u1ebfn \u0111i \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 d\u1ecbch v\u1ee5, ch\u01b0\u01a1ng trình tham quan th\u1eadt s\u1ef1 ch\u1ee9 không ph\u1ea3i ch\u1ec9 \u0111i ngang qua. Dù là hành trình trong n\u01b0\u1edbc hay n\u01b0\u1edbc ngoài, b\u1eefa \u0103n luôn \u0111\u01b0\u1ee3c l\u1ed3ng ghép vào nh\u1eefng món \u0103n \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed9c \u0111áo. H\u1ec7 th\u1ed1ng khách s\u1ea1n t\u1eeb 3 - 5* \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng có v\u1ecb trí thu\u1eadn ti\u1ec7n \u0111\u1ec3 du khách d\u1ea1o ch\u01a1i, mua s\u1eafm v\u1ec1 \u0111êm và \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u1ea3o sát, ki\u1ec3m tra tr\u01b0\u1edbc m\u1ed7i d\u1ecbp L\u1ec5, T\u1ebft.  \u0110\u1ed9i ng\u0169 h\u01b0\u1edbng d\u1eabn viên ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, \u0111ã tr\u1ea3i qua các k\u1ef3 thi phong sao chuyên nghi\u1ec7p s\u1ebd là ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n \u0111\u1ed3ng hành c\u1ee7a du khách. V\u1ec1 v\u1eadn chuy\u1ec3n, công ty luôn ch\u1ecdn gi\u1edd bay \u0111\u1eb9p, thu\u1eadn l\u1ee3i cho khách di chuy\u1ec3n. 100 xe hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i m\u1edbi mua vào d\u1ecbp Apec 2017 \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u01b0a vào ph\u1ee5c v\u1ee5 trong d\u1ecbp T\u1ebft 2018 này. Ngoài ra, chúng tôi còn gia t\u0103ng giá tr\u1ecb cho khách hàng sau khi \u0111i tour thông qua h\u1ec7 th\u1ed1ng Th\u1ebb Thành viên b\u1eb1ng vi\u1ec7c \u01b0u \u0111ãi gi\u1ea3m giá \u0111\u1ebfn 50% t\u1ea1i h\u01a1n 1.000 \u0111i\u1ec3m giao d\u1ecbch Win Together trên toàn qu\u1ed1c. Tùy theo h\u1ea1ng th\u1ebb, khách hàng còn nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c r\u1ea5t nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111ãi nh\u01b0 gi\u1ea3m giá khi mua tour, t\u1eb7ng quà sinh nh\u1eadt, tour mi\u1ec5n phí… <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-ndltt_1.jpg' title='<br\/><div style="text-align: center;"><em>100 xe m\u1edbi mua v&agrave;o d\u1ecbp Apec 2017 \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u01b0a v&agrave;o ph\u1ee5c v\u1ee5 trong d\u1ecbp T\u1ebft&nbsp;<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">\u0110\u1ec3 c&oacute; m\u1ed9t chuy\u1ebfn du l\u1ecbch T\u1ebft ho&agrave;n h\u1ea3o, t\u1ed1t nh\u1ea5t kh&aacute;ch h&agrave;ng n&ecirc;n ch\u1ecdn nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1edbn, c&oacute; uy t&iacute;n tr&ecirc;n th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng. B\u1edfi v\u1edbi h\u1ecd, ch\u1eef t&iacute;n v&agrave; ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 lu&ocirc;n \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1eb7t l&ecirc;n h&agrave;ng \u0111\u1ea7u. H&atilde;y m\u1edf \u0111\u1ea7u m\u1ed9t n\u0103m m\u1edbi hanh th&ocirc;ng v&agrave; tr&agrave;n \u0111\u1ea7y n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng v\u1edbi nh\u1eefng chuy\u1ebfn Du xu&acirc;n ng&agrave;y T\u1ebft tr\u1ecdn v\u1eb9n ni\u1ec1m vui.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-ndltt_1.jpg' title='MUA TOUR T\u1ebeT, HÃY LÀ NG\u01af\u1edcI DU L\u1ecaCH THÔNG THÁI' alt='MUA TOUR T\u1ebeT, HÃY LÀ NG\u01af\u1edcI DU L\u1ecaCH THÔNG THÁI'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>100 xe m\u1edbi mua vào d\u1ecbp Apec 2017 \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u01b0a vào ph\u1ee5c v\u1ee5 trong d\u1ecbp T\u1ebft <\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">\u0110\u1ec3 có m\u1ed9t chuy\u1ebfn <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> T\u1ebft hoàn h\u1ea3o, t\u1ed1t nh\u1ea5t khách hàng nên ch\u1ecdn nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1edbn, có uy tín trên th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng. B\u1edfi v\u1edbi h\u1ecd, ch\u1eef tín và ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 luôn \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1eb7t lên hàng \u0111\u1ea7u. Hãy m\u1edf \u0111\u1ea7u m\u1ed9t n\u0103m m\u1edbi hanh thông và tràn \u0111\u1ea7y n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng v\u1edbi nh\u1eefng chuy\u1ebfn Du xuân ngày T\u1ebft tr\u1ecdn v\u1eb9n ni\u1ec1m vui. <\/div> <\/li>" }, "42": { "title": "VIETRAVEL C\u00c0 MAU KHAI TR\u01af\u01a0NG TR\u1ee4 S\u1ede M\u1edaI V\u00c0 K\u1ef6 NI\u1ec6M 4 N\u0102M TH\u00c0NH L\u1eacP CHI NH\u00c1NH (06\/12\/2013 - 06\/12\/2017)", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/00998.jpg' alt='VIETRAVEL CÀ MAU KHAI TR\u01af\u01a0NG TR\u1ee4 S\u1ede M\u1edaI VÀ K\u1ef6 NI\u1ec6M 4 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CHI NHÁNH (06\/12\/2013 - 06\/12\/2017)' title='VIETRAVEL CÀ MAU KHAI TR\u01af", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/IMG_3953.JPG' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Tham d\u1ef1 ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh c&oacute; &ocirc;ng Ph\u1ea1m Thanh Tr\u1ecb - Nguy&ecirc;n Ch\u1ee7 t\u1ecbch UBND t\u1ec9nh C&agrave; Mau, &Ocirc;ng D\u01b0\u01a1ng Ti\u1ebfn D\u0169ng - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Ch\u1ee7 t\u1ecbch UBND t\u1ec9nh C&agrave; Mau, &Ocirc;ng H\u1ed3 Ng\u1ecdc T\u1ea5n - Ph&oacute; Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c S\u1edf V\u0103n h&oacute;a - Th\u1ec3 Thao &amp; Du l\u1ecbch t\u1ec9nh C&agrave; Mau c&ugrave;ng c&aacute;c v\u1ecb Nguy&ecirc;n l&atilde;nh \u0111\u1ea1o c&aacute;c S\u1edf\/Ban ng&agrave;nh t\u1ec9nh C&agrave; Mau, c&aacute;c l&atilde;nh \u0111\u1ea1o trung t&acirc;m du l\u1ecbch, t\u1ec9nh \u0111o&agrave;n, th&agrave;nh \u0111o&agrave;n, UBND ph\u01b0\u1eddng. V\u1ec1 ph&iacute;a C&ocirc;ng ty, c&oacute; s\u1ef1 tham d\u1ef1 c\u1ee7a &ocirc;ng Tr\u1ea7n \u0110o&agrave;n Th\u1ebf Duy - \u1ee6y vi&ecirc;n H\u1ed9i \u0111\u1ed3ng qu\u1ea3n tr\u1ecb - Ph&oacute; T\u1ed5ng Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c c&ocirc;ng ty du l\u1ecbch Vietravel c&ugrave;ng c&aacute;c Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c, Ph&oacute; Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c Vietravel - C\u1ee5m khu v\u1ef1c T&acirc;y Nam B\u1ed9, v&agrave; h\u01a1n 15 CBNV Vietravel C&agrave; Mau.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/IMG_3953.JPG' title='VIETRAVEL CÀ MAU KHAI TR\u01af\u01a0NG TR\u1ee4 S\u1ede M\u1edaI VÀ K\u1ef6 NI\u1ec6M 4 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CHI NHÁNH (06\/12\/2013 - 06\/12\/2017)' alt='VIETRAVEL CÀ MAU KHAI TR\u01af\u01a0NG TR\u1ee4 S\u1ede M\u1edaI VÀ K\u1ef6 NI\u1ec6M 4 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CHI NHÁNH (06\/12\/2013 - 06\/12\/2017)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Tham d\u1ef1 ch\u01b0\u01a1ng trình có ông Ph\u1ea1m Thanh Tr\u1ecb - Nguyên Ch\u1ee7 t\u1ecbch UBND t\u1ec9nh Cà Mau, Ông D\u01b0\u01a1ng Ti\u1ebfn D\u0169ng - Nguyên Phó Ch\u1ee7 t\u1ecbch UBND t\u1ec9nh Cà Mau, Ông H\u1ed3 Ng\u1ecdc T\u1ea5n - Phó Giám \u0111\u1ed1c S\u1edf V\u0103n hóa - Th\u1ec3 Thao & <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> t\u1ec9nh Cà Mau cùng các v\u1ecb Nguyên lãnh \u0111\u1ea1o các S\u1edf\/Ban ngành t\u1ec9nh Cà Mau, các lãnh \u0111\u1ea1o trung tâm <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a>, t\u1ec9nh \u0111oàn, thành \u0111oàn, UBND ph\u01b0\u1eddng. V\u1ec1 phía Công ty, có s\u1ef1 tham d\u1ef1 c\u1ee7a ông Tr\u1ea7n \u0110oàn Th\u1ebf Duy - \u1ee6y viên H\u1ed9i \u0111\u1ed3ng qu\u1ea3n tr\u1ecb - Phó T\u1ed5ng Giám \u0111\u1ed1c công ty du l\u1ecbch <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> cùng các Giám \u0111\u1ed1c, Phó Giám \u0111\u1ed1c Vietravel - C\u1ee5m khu v\u1ef1c Tây Nam B\u1ed9, và h\u01a1n 15 CBNV Vietravel Cà Mau.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/IMG_3906.JPG' title='<br\/><div style="text-align: justify;">T\u1ea1i bu\u1ed5i L\u1ec5, Vietravel C&agrave; Mau \u0111&atilde; ti\u1ebfn h&agrave;nh trao t\u1eb7ng 5 xe l\u0103n cho nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi khuy\u1ebft t\u1eadt tr&ecirc;n \u0111\u1ecba b&agrave;n th&agrave;nh ph\u1ed1 C&agrave; Mau, nh\u01b0 m\u1ed9t s\u1ef1 s\u1ebb chia nh\u1eefng m\u1ea5t m&aacute;t c&ugrave;ng c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng, x&atilde; h\u1ed9i. \u0110\u1ea1i di\u1ec7n Ban L&atilde;nh \u0111\u1ea1o C&ocirc;ng ty \u0111&atilde; trao k\u1ef7 ni\u1ec7m ch\u01b0\u01a1ng, v&agrave; nh\u1eefng thay cho th&ocirc;ng \u0111i\u1ec7p c\u1ea3m \u01a1n t\u1ea5t c\u1ea3 c&aacute;c C\u01a1 quan\/Ban ng&agrave;nh\/Kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111&atilde; lu&ocirc;ng \u0111\u1ed3ng h&agrave;nh c&ugrave;ng Vietravel C&agrave; Mau tr&ecirc;n su\u1ed1t ch\u1eb7ng \u0111\u01b0\u1eddng \u0111&atilde; qua. B&ecirc;n c\u1ea1nh \u0111&oacute;, Vietravel C&agrave; Mau c&ograve;n t\u1ed5 ch\u1ee9c tu\u1ea7n l\u1ec5 \u01b0u \u0111&atilde;i v\u1edbi m\u1ee9c \u01b0u \u0111&atilde;i gi\u1ea3m gi&aacute; l&ecirc;n \u0111\u1ebfn 10 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng\/kh&aacute;ch \u0111\u1ec3 tri &acirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/IMG_3906.JPG' title='VIETRAVEL CÀ MAU KHAI TR\u01af\u01a0NG TR\u1ee4 S\u1ede M\u1edaI VÀ K\u1ef6 NI\u1ec6M 4 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CHI NHÁNH (06\/12\/2013 - 06\/12\/2017)' alt='VIETRAVEL CÀ MAU KHAI TR\u01af\u01a0NG TR\u1ee4 S\u1ede M\u1edaI VÀ K\u1ef6 NI\u1ec6M 4 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CHI NHÁNH (06\/12\/2013 - 06\/12\/2017)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">T\u1ea1i bu\u1ed5i L\u1ec5, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Cà Mau \u0111ã ti\u1ebfn hành trao t\u1eb7ng 5 xe l\u0103n cho nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi khuy\u1ebft t\u1eadt trên \u0111\u1ecba bàn thành ph\u1ed1 Cà Mau, nh\u01b0 m\u1ed9t s\u1ef1 s\u1ebb chia nh\u1eefng m\u1ea5t mát cùng c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng, xã h\u1ed9i. \u0110\u1ea1i di\u1ec7n Ban Lãnh \u0111\u1ea1o Công ty \u0111ã trao k\u1ef7 ni\u1ec7m ch\u01b0\u01a1ng, và nh\u1eefng thay cho thông \u0111i\u1ec7p c\u1ea3m \u01a1n t\u1ea5t c\u1ea3 các C\u01a1 quan\/Ban ngành\/Khách hàng \u0111ã luông \u0111\u1ed3ng hành cùng Vietravel Cà Mau trên su\u1ed1t ch\u1eb7ng \u0111\u01b0\u1eddng \u0111ã qua. Bên c\u1ea1nh \u0111ó, Vietravel Cà Mau còn t\u1ed5 ch\u1ee9c tu\u1ea7n l\u1ec5 \u01b0u \u0111ãi v\u1edbi m\u1ee9c \u01b0u \u0111ãi gi\u1ea3m giá lên \u0111\u1ebfn 10 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng\/khách \u0111\u1ec3 tri ân khách hàng.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/IMG_3888.JPG' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Ch\u1eb7ng \u0111\u01b0\u1eddng 4 n\u0103m \u0111&atilde; qua, Vietravel C&agrave; Mau \u0111&atilde; kh&ocirc;ng ng\u1eebng n\u1ed5 l\u1ef1c \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng kinh doanh v&agrave; c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng t\u1ea1i \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng, v\u01b0\u01a1n l&ecirc;n tr\u1edf th&agrave;nh \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef h&agrave;nh h&agrave;ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng.<br \/> Trong ni\u1ec1m t\u1ef1 h&agrave;o m\u1edbi, ch&uacute;ng t&ocirc;i - nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi Vietravel C&agrave; Mau s\u1ebd kh&ocirc;ng ng\u1eebng n\u1ed5 l\u1ef1c, s&aacute;ng t\u1ea1o \u0111\u1ec3 mang \u0111\u1ebfn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng nh\u1eefng h&agrave;nh tr&igrave;nh \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng v&agrave; \u0111\u1ea7y \u1eafp c\u1ea3m x&uacute;c th\u0103ng hoa.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/IMG_3888.JPG' title='VIETRAVEL CÀ MAU KHAI TR\u01af\u01a0NG TR\u1ee4 S\u1ede M\u1edaI VÀ K\u1ef6 NI\u1ec6M 4 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CHI NHÁNH (06\/12\/2013 - 06\/12\/2017)' alt='VIETRAVEL CÀ MAU KHAI TR\u01af\u01a0NG TR\u1ee4 S\u1ede M\u1edaI VÀ K\u1ef6 NI\u1ec6M 4 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CHI NHÁNH (06\/12\/2013 - 06\/12\/2017)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Ch\u1eb7ng \u0111\u01b0\u1eddng 4 n\u0103m \u0111ã qua, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Cà Mau \u0111ã không ng\u1eebng n\u1ed5 l\u1ef1c \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng kinh doanh và c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng t\u1ea1i \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng, v\u01b0\u01a1n lên tr\u1edf thành \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành hàng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng.<br \/> Trong ni\u1ec1m t\u1ef1 hào m\u1edbi, chúng tôi - nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi Vietravel Cà Mau s\u1ebd không ng\u1eebng n\u1ed5 l\u1ef1c, sáng t\u1ea1o \u0111\u1ec3 mang \u0111\u1ebfn cho khách hàng nh\u1eefng hành trình \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng và \u0111\u1ea7y \u1eafp c\u1ea3m xúc th\u0103ng hoa.<\/div> <\/li>" }, "43": { "title": "DU XU\u00c2N H\u00c0NH H\u01af\u01a0NG VI\u1ebeNG 10 NG\u00d4I \u0110\u1ec0N, CH\u00d9A N\u1ed4I TI\u1ebeNG NH\u1ea4T \u0110\u00d4NG NAM \u00c1", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0088.jpg' alt='DU XUÂN HÀNH H\u01af\u01a0NG VI\u1ebeNG 10 NGÔI \u0110\u1ec0N, CHÙA N\u1ed4I TI\u1ebeNG NH\u1ea4T \u0110ÔNG NAM Á' title='DU XUÂN HÀNH H\u01af\u01a0NG VI\u1ebeNG 10 NGÔI \u0110\u1ec0N, CHÙA N\u1ed4I TI\u1ebeNG NH\u1ea4T \u0110Ô", "content": "<li><h2>1. Chùa Shwedagon (Myanmar)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1.Shwedagon.jpg' title='1. Chùa Shwedagon (Myanmar)<br\/><div style="text-align: justify;">Shwedagon c&ograve;n g\u1ecdi l&agrave; ch&ugrave;a V&agrave;ng n\u1eb1m uy nghi tr&ecirc;n \u0111\u1ec9nh \u0111\u1ed3i Singuttara \u1edf th\u1ee7 \u0111&ocirc; Yangon l&agrave; l&agrave; ch\u1ed1n linh thi&ecirc;ng b\u1eadc nh\u1ea5t v&agrave; l&agrave; ni\u1ec1m ki&ecirc;u h&atilde;nh c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n Myanmar. Khu qu\u1ea7n th\u1ec3 ch&ugrave;a x&acirc;y d\u1ef1ng c&aacute;ch \u0111&acirc;y h\u01a1n 2.500 n\u0103m, g\u1ed3m 1.000 ng&ocirc;i ch&ugrave;a nh\u1ecf bao quanh t&ograve;a th&aacute;p v&agrave;ng trung t&acirc;m cao 99m, ph\u1ee7 k&iacute;n 9.300 l&aacute; v&agrave;ng d&aacute;t m\u1ecfng, 5.450 vi&ecirc;n kim c\u01b0\u01a1ng v&agrave; 2.320 vi&ecirc;n \u0111&aacute; qu&yacute; kh&aacute;c. Tr&ecirc;n \u0111\u1ec9nh th&aacute;p c&oacute; 1065 chu&ocirc;ng v&agrave;ng v&agrave; 421 chu&ocirc;ng b\u1ea1c. D\u01b0\u1edbi &aacute;nh m\u1eb7t tr\u1eddi ng&ocirc;i ch&ugrave;a s&aacute;ng l\u1ea5p l&aacute;nh t\u1ef1a v\u1ea7ng th&aacute;i d\u01b0\u01a1ng.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1.Shwedagon.jpg' title='1. Chùa Shwedagon (Myanmar)' alt='1. Chùa Shwedagon (Myanmar)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Shwedagon còn g\u1ecdi là chùa Vàng n\u1eb1m uy nghi trên \u0111\u1ec9nh \u0111\u1ed3i Singuttara \u1edf th\u1ee7 \u0111ô Yangon là là ch\u1ed1n linh thiêng b\u1eadc nh\u1ea5t và là ni\u1ec1m kiêu hãnh c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi dân Myanmar. Khu qu\u1ea7n th\u1ec3 chùa xây d\u1ef1ng cách \u0111ây h\u01a1n 2.500 n\u0103m, g\u1ed3m 1.000 ngôi chùa nh\u1ecf bao quanh tòa tháp vàng trung tâm cao 99m, ph\u1ee7 kín 9.300 lá vàng dát m\u1ecfng, 5.450 viên kim c\u01b0\u01a1ng và 2.320 viên \u0111á quý khác. Trên \u0111\u1ec9nh tháp có 1065 chuông vàng và 421 chuông b\u1ea1c. D\u01b0\u1edbi ánh m\u1eb7t tr\u1eddi ngôi chùa sáng l\u1ea5p lánh t\u1ef1a v\u1ea7ng thái d\u01b0\u01a1ng.<\/div> <\/li><li><h2>2. Chùa Pha That Luang (Lào)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2.Pha That Luang.jpg' title='2. Chùa Pha That Luang (Lào)<br\/><div style="text-align: justify;">Ch&ugrave;a Pha That Luang theo ti\u1ebfng th\u1ed5 ng\u1eef c&oacute; ngh\u0129a l&agrave; th&aacute;p v\u0129 \u0111\u1ea1i hay th&aacute;p x&aacute; l\u1ee3i linh thi&ecirc;ng, m\u1ed9t trong nh\u1eefng di t&iacute;ch n\u1ed5i ti\u1ebfng nh\u1ea5t t\u1ea1i th\u1ee7 \u0111&ocirc; Vi&ecirc;ng Ch\u0103n. Ch&ugrave;a x&acirc;y d\u1ef1ng n\u0103m 1566 d\u01b0\u1edbi tri\u1ec1u \u0111\u1ea1i vua Setthathirat c&oacute; h&igrave;nh d&aacute;ng m\u1ed9t kh\u1ed1i th&aacute;p kh\u1ed5ng l\u1ed3 \u0111\u1ea1i di\u1ec7n cho s\u1ef1 gi&aacute;c ng\u1ed9 Ph\u1eadt gi&aacute;o, trong \u0111&oacute; n\u01a1i cao nh\u1ea5t \u0111\u1ea1i di\u1ec7n cho th\u1ebf gi\u1edbi h\u01b0 v&ocirc;, n\u01a1i th\u1ea5p nh\u1ea5t \u0111\u1ea1i di\u1ec7n cho th\u1ebf gi\u1edbi v\u1eadt ch\u1ea5t. Pha That Luang b\u1ecb ph&aacute; h\u1ee7y b\u1edfi cu\u1ed9c x&acirc;m l\u01b0\u1ee3c c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi Th&aacute;i n\u0103m 1828, v&agrave; \u0111\u01b0\u1ee3c x&acirc;y d\u1ef1ng l\u1ea1i v&agrave;o n\u0103m 1931.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2.Pha That Luang.jpg' title='2. Chùa Pha That Luang (Lào)' alt='2. Chùa Pha That Luang (Lào)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Chùa Pha That Luang theo ti\u1ebfng th\u1ed5 ng\u1eef có ngh\u0129a là tháp v\u0129 \u0111\u1ea1i hay tháp xá l\u1ee3i linh thiêng, m\u1ed9t trong nh\u1eefng di tích n\u1ed5i ti\u1ebfng nh\u1ea5t t\u1ea1i th\u1ee7 \u0111ô Viêng Ch\u0103n. Chùa xây d\u1ef1ng n\u0103m 1566 d\u01b0\u1edbi tri\u1ec1u \u0111\u1ea1i vua Setthathirat có hình dáng m\u1ed9t kh\u1ed1i tháp kh\u1ed5ng l\u1ed3 \u0111\u1ea1i di\u1ec7n cho s\u1ef1 giác ng\u1ed9 Ph\u1eadt giáo, trong \u0111ó n\u01a1i cao nh\u1ea5t \u0111\u1ea1i di\u1ec7n cho th\u1ebf gi\u1edbi h\u01b0 vô, n\u01a1i th\u1ea5p nh\u1ea5t \u0111\u1ea1i di\u1ec7n cho th\u1ebf gi\u1edbi v\u1eadt ch\u1ea5t. Pha That Luang b\u1ecb phá h\u1ee7y b\u1edfi cu\u1ed9c xâm l\u01b0\u1ee3c c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi Thái n\u0103m 1828, và \u0111\u01b0\u1ee3c xây d\u1ef1ng l\u1ea1i vào n\u0103m 1931.<\/div> <\/li><li><h2>3. Chùa Wat Arun (Thái Lan)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3.thailand.jpg' title='3. Chùa Wat Arun (Thái Lan)<br\/><div style="text-align: justify;">Ch&ugrave;a Wat Arun n\u1eb1m b&ecirc;n b\u1edd t&acirc;y s&ocirc;ng Chao Phraya, l&agrave; m\u1ed9t trong nh\u1eefng ng&ocirc;i ch&ugrave;a Ph\u1eadt gi&aacute;o \u0111\u1eb9p l\u1ed9ng l\u1eaby nh\u1ea5t, thu h&uacute;t nhi\u1ec1u kh&aacute;ch du l\u1ecbch nh\u1ea5t th\u1ee7 \u0111&ocirc; Bangkok. Ng&ocirc;i ch&ugrave;a c&oacute; ki\u1ebfn tr&uacute;c tinh x\u1ea3o, m&ocirc; ph\u1ecfng ki\u1ebfn tr&uacute;c &ldquo;N&uacute;i v\u0169 tr\u1ee5 Meru&rdquo; c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi \u1ea4n \u0110\u1ed9. Trong ch&ugrave;a c&oacute; th&aacute;p Phra Prang cao 79m \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u1ea3m s&agrave;nh s\u1ee9 Trung Hoa tr&ecirc;n m&aacute;i nh&agrave; v&agrave; c&aacute;c b\u1ec7. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, khi b&igrave;nh minh hay ho&agrave;ng h&ocirc;n bu&ocirc;ng xu\u1ed1ng, c\u1ea3 ng&ocirc;i ch&ugrave;a v&agrave;ng r\u1ef1c, l\u1ea5p l&aacute;nh.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3.thailand.jpg' title='3. Chùa Wat Arun (Thái Lan)' alt='3. Chùa Wat Arun (Thái Lan)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Chùa Wat Arun n\u1eb1m bên b\u1edd tây sông Chao Phraya, là m\u1ed9t trong nh\u1eefng ngôi chùa Ph\u1eadt giáo \u0111\u1eb9p l\u1ed9ng l\u1eaby nh\u1ea5t, thu hút nhi\u1ec1u khách <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> nh\u1ea5t th\u1ee7 \u0111ô Bangkok. Ngôi chùa có ki\u1ebfn trúc tinh x\u1ea3o, mô ph\u1ecfng ki\u1ebfn trúc “Núi v\u0169 tr\u1ee5 Meru” c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi \u1ea4n \u0110\u1ed9. Trong chùa có tháp Phra Prang cao 79m \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u1ea3m sành s\u1ee9 Trung Hoa trên mái nhà và các b\u1ec7. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, khi bình minh hay hoàng hôn buông xu\u1ed1ng, c\u1ea3 ngôi chùa vàng r\u1ef1c, l\u1ea5p lánh. <\/div> <\/li><li><h2>4. \u0110\u1ec1n Angkor Wat (Campuchia)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4.Angkor Wat.jpg' title='4. \u0110\u1ec1n Angkor Wat (Campuchia)<br\/><div style="text-align: justify;">Du xu&acirc;n h&agrave;nh h\u01b0\u01a1ng vi\u1ebfng 10 ng&ocirc;i \u0111\u1ec1n, ch&ugrave;a n\u1ed5i ti\u1ebfng nh\u1ea5t \u0110&ocirc;ng Nam &Aacute;, b\u1ea1n \u0111\u1eebng b\u1ecf qua Angkor Wat - m\u1ed9t vi&ecirc;n ng\u1ecdc qu&yacute; c\u1ee7a \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc Ch&ugrave;a Th&aacute;p n\u1eb1m c&aacute;ch th\u1ecb tr\u1ea5n Siem Reap 5,5km. \u0110\u1ec1n Angkor c&oacute; di\u1ec7n t&iacute;ch r\u1ed9ng kho\u1ea3ng 200ha x&acirc;y d\u1ef1ng v&agrave;o th\u1ebf k\u1ef7 th\u1ee9 XII \u0111\u1ec3 t\u01b0\u1edfng nh\u1edb v\u1ecb th\u1ea7n Vishnu. Sau n&agrave;y, ng&ocirc;i \u0111\u1ec1n \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng l&agrave;m n\u01a1i th\u1edd Ph\u1eadt sau khi ch\u1ebf \u0111\u1ed9 qu&acirc;n ch\u1ee7 c\u1ee7a Campuchia chuy\u1ec3n sang theo \u0111\u1ea1o Ph\u1eadt. N\u0103m 1992, qu\u1ea7n th\u1ec3 Angkor Wat \u0111\u01b0\u1ee3c Unesco c&ocirc;ng nh\u1eadn l&agrave; Di s\u1ea3n v\u0103n h&oacute;a th\u1ebf gi\u1edbi.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4.Angkor Wat.jpg' title='4. \u0110\u1ec1n Angkor Wat (Campuchia)' alt='4. \u0110\u1ec1n Angkor Wat (Campuchia)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Du xuân hành h\u01b0\u01a1ng vi\u1ebfng 10 ngôi \u0111\u1ec1n, chùa n\u1ed5i ti\u1ebfng nh\u1ea5t \u0110ông Nam Á, b\u1ea1n \u0111\u1eebng b\u1ecf qua Angkor Wat - m\u1ed9t viên ng\u1ecdc quý c\u1ee7a \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc Chùa Tháp n\u1eb1m cách th\u1ecb tr\u1ea5n Siem Reap 5,5km. \u0110\u1ec1n Angkor có di\u1ec7n tích r\u1ed9ng kho\u1ea3ng 200ha xây d\u1ef1ng vào th\u1ebf k\u1ef7 th\u1ee9 XII \u0111\u1ec3 t\u01b0\u1edfng nh\u1edb v\u1ecb th\u1ea7n Vishnu. Sau này, ngôi \u0111\u1ec1n \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng làm n\u01a1i th\u1edd Ph\u1eadt sau khi ch\u1ebf \u0111\u1ed9 quân ch\u1ee7 c\u1ee7a Campuchia chuy\u1ec3n sang theo \u0111\u1ea1o Ph\u1eadt. N\u0103m 1992, qu\u1ea7n th\u1ec3 Angkor Wat \u0111\u01b0\u1ee3c Unesco công nh\u1eadn là Di s\u1ea3n v\u0103n hóa th\u1ebf gi\u1edbi. <\/div> <\/li><li><h2>5. \u0110\u1ec1n Borobudur (Indonesia)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/5.Borobudur.jpg' title='5. \u0110\u1ec1n Borobudur (Indonesia)<br\/><div style="text-align: justify;">\u0110\u1ec1n Borobudur x&acirc;y d\u1ef1ng v&agrave;o th\u1ebf k\u1ef7 th\u1ee9 VIII v&agrave; th\u1ee9 IX c\u1ee7a v\u01b0\u01a1ng tri\u1ec1u Sailendra, c&aacute;ch 40km v\u1ec1 ph&iacute;a t&acirc;y b\u1eafc th&agrave;nh ph\u1ed1 Yogyakarta, Indonesia. \u0110&acirc;y l&agrave; m\u1ed9t k\u1ef3 quan Ph\u1eadt gi&aacute;o tinh x\u1ea3o \u0111\u01b0\u1ee3c UNESCO c&ocirc;ng nh\u1eadn l&agrave; Di s\u1ea3n Th\u1ebf gi\u1edbi n\u0103m 1991. To&agrave;n b\u1ed9 c&ocirc;ng tr&igrave;nh cao 43m, g\u1ed3m c&oacute; n\u0103m t\u1ea7ng th\u1ec1m h&igrave;nh vu&ocirc;ng, ti\u1ebfp theo l&agrave; ba t\u1ea7ng th\u1ec1m h&igrave;nh tr&ograve;n v&agrave; ph&iacute;a tr&ecirc;n c&ugrave;ng l&agrave; m\u1ed9t b\u1ea3o th&aacute;p l\u1edbn &nbsp;\u0111\u01b0\u1ee3c x&acirc;y kho\u1ea3ng 2 tri\u1ec7u kh\u1ed1i \u0111&aacute; n&uacute;i l\u1eeda m&agrave;u x&aacute;m khai th&aacute;c tr&ecirc;n \u0111\u1ea3o Java.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/5.Borobudur.jpg' title='5. \u0110\u1ec1n Borobudur (Indonesia)' alt='5. \u0110\u1ec1n Borobudur (Indonesia)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u0110\u1ec1n Borobudur xây d\u1ef1ng vào th\u1ebf k\u1ef7 th\u1ee9 VIII và th\u1ee9 IX c\u1ee7a v\u01b0\u01a1ng tri\u1ec1u Sailendra, cách 40km v\u1ec1 phía tây b\u1eafc thành ph\u1ed1 Yogyakarta, Indonesia. \u0110ây là m\u1ed9t k\u1ef3 quan Ph\u1eadt giáo tinh x\u1ea3o \u0111\u01b0\u1ee3c UNESCO công nh\u1eadn là Di s\u1ea3n Th\u1ebf gi\u1edbi n\u0103m 1991. Toàn b\u1ed9 công trình cao 43m, g\u1ed3m có n\u0103m t\u1ea7ng th\u1ec1m hình vuông, ti\u1ebfp theo là ba t\u1ea7ng th\u1ec1m hình tròn và phía trên cùng là m\u1ed9t b\u1ea3o tháp l\u1edbn  \u0111\u01b0\u1ee3c xây kho\u1ea3ng 2 tri\u1ec7u kh\u1ed1i \u0111á núi l\u1eeda màu xám khai thác trên \u0111\u1ea3o Java.<\/div> <\/li><li><h2>6. \u0110\u1ec1n Omar Ali Saifuddin (Brunei)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/6. Omar Ali.jpg' title='6. \u0110\u1ec1n Omar Ali Saifuddin (Brunei)<br\/><div style="text-align: justify;">Omar Ali Saifuddin mang n&eacute;t \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng c\u1ee7a ki\u1ebfn tr&uacute;c H\u1ed3i gi&aacute;o, l&agrave; bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng cho s\u1ef1 gi&agrave;u c&oacute; v&agrave; sung t&uacute;c c\u1ee7a v\u01b0\u01a1ng qu\u1ed1c Brunei. Ng&ocirc;i \u0111\u1ec1n x&acirc;y d\u1ef1ng n\u0103m 1958, cao 52m, \u0111\u1ec9nh m&aacute;i v&ograve;m \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ea1 v&agrave;ng, nh\u1eefng b\u1ee9c t\u01b0\u1eddng, c\u1ed9t, v&ograve;m cung v&agrave; th&aacute;p l&agrave;m b\u1eb1ng \u0111&aacute; c\u1ea9m th\u1ea1ch &Yacute;. Ng&ocirc;i \u0111\u1ec1n \u0111\u01b0\u1ee3c bao quanh b\u1edfi r\u1ea5t nhi\u1ec1u c&acirc;y v&agrave; c&aacute;c v\u01b0\u1eddn hoa, theo quan ni\u1ec7m c\u1ee7a \u0111\u1ea1o H\u1ed3i, \u0111&oacute; l&agrave; bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a thi&ecirc;n \u0111&agrave;ng.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/6. Omar Ali.jpg' title='6. \u0110\u1ec1n Omar Ali Saifuddin (Brunei)' alt='6. \u0110\u1ec1n Omar Ali Saifuddin (Brunei)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Omar Ali Saifuddin mang nét \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng c\u1ee7a ki\u1ebfn trúc H\u1ed3i giáo, là bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng cho s\u1ef1 giàu có và sung túc c\u1ee7a v\u01b0\u01a1ng qu\u1ed1c <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-brunei.aspx' title='Brunei'>Brunei<\/a>. Ngôi \u0111\u1ec1n xây d\u1ef1ng n\u0103m 1958, cao 52m, \u0111\u1ec9nh mái vòm \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ea1 vàng, nh\u1eefng b\u1ee9c t\u01b0\u1eddng, c\u1ed9t, vòm cung và tháp làm b\u1eb1ng \u0111á c\u1ea9m th\u1ea1ch Ý. Ngôi \u0111\u1ec1n \u0111\u01b0\u1ee3c bao quanh b\u1edfi r\u1ea5t nhi\u1ec1u cây và các v\u01b0\u1eddn hoa, theo quan ni\u1ec7m c\u1ee7a \u0111\u1ea1o H\u1ed3i, \u0111ó là bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a thiên \u0111àng.<\/div> <\/li><li><h2>7. Chùa Cebu Taoist (Philippines)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/7.Cebu Taoist.jpg' title='7. Chùa Cebu Taoist (Philippines)<br\/>T\u1ecda l\u1ea1c \u1edf Beverly Hills Subdivision, ch&ugrave;a Taoist cao h\u01a1n 300m so v\u1edbi m\u1ef1c n\u01b0\u1edbc bi\u1ec3n, l&agrave; m\u1ed9t trong nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m du l\u1ecbch n\u1ed5i ti\u1ebfng nh\u1ea5t th&agrave;nh ph\u1ed1 Cebu. Ch&ugrave;a \u0111\u01b0\u1ee3c x&acirc;y d\u1ef1ng v&agrave;o n\u0103m 1972, l\u1ed1i v&agrave;o c\u1ee7a \u0111\u1ec1n m&ocirc; ph\u1ecfng V\u1ea1n l&yacute; Tr\u01b0\u1eddng th&agrave;nh c\u1ee7a Trung Qu\u1ed1c. \u0110&acirc;y l&agrave; n\u01a1i th\u1ef1c h&agrave;nh \u0111\u1ea1o gi&aacute;o (L&atilde;o gi&aacute;o) v&agrave; l&agrave; \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn linh thi&ecirc;ng c\u1ee7a c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng ng\u01b0\u1eddi Hoa s\u1ed1ng t\u1ea1i Cebu.<br \/> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/7.Cebu Taoist.jpg' title='7. Chùa Cebu Taoist (Philippines)' alt='7. Chùa Cebu Taoist (Philippines)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div>T\u1ecda l\u1ea1c \u1edf Beverly Hills Subdivision, chùa Taoist cao h\u01a1n 300m so v\u1edbi m\u1ef1c n\u01b0\u1edbc bi\u1ec3n, là m\u1ed9t trong nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> n\u1ed5i ti\u1ebfng nh\u1ea5t thành ph\u1ed1 Cebu. Chùa \u0111\u01b0\u1ee3c xây d\u1ef1ng vào n\u0103m 1972, l\u1ed1i vào c\u1ee7a \u0111\u1ec1n mô ph\u1ecfng V\u1ea1n lý Tr\u01b0\u1eddng thành c\u1ee7a Trung Qu\u1ed1c. \u0110ây là n\u01a1i th\u1ef1c hành \u0111\u1ea1o giáo (Lão giáo) và là \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn linh thiêng c\u1ee7a c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng ng\u01b0\u1eddi Hoa s\u1ed1ng t\u1ea1i Cebu.<br \/> <\/li><li><h2>8.Chùa Kek Lok Si (Malaysia)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/8.Kek Lok Si.jpg' title='8.Chùa Kek Lok Si (Malaysia)<br\/><div style="text-align: justify;">Kek Lok Si c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n g\u1ecdi C\u1ef1c L\u1ea1c t\u1ef1, l&agrave; ng&ocirc;i ch&ugrave;a l\u1edbn nh\u1ea5t \u0110&ocirc;ng Nam &Aacute;. Ch&ugrave;a x&acirc;y d\u1ef1ng n\u0103m 1893, n\u1ed5i b\u1eadt v\u1edbi b\u1ea3o th&aacute;p 7 t\u1ea7ng h&igrave;nh b&aacute;t gi&aacute;c \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf theo phong c&aacute;ch Trung Qu\u1ed1c, k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi ki\u1ebfn tr&uacute;c Th&aacute;i Lan, Mi\u1ebfn \u0110i\u1ec7n. Khu&ocirc;n vi&ecirc;n trung t&acirc;m ch&ugrave;a n\u1ed5i b\u1eadt c&oacute; b\u1ee9c t\u01b0\u1ee3ng t\u1ee9 \u0111\u1ea1i thi&ecirc;n v\u01b0\u01a1ng \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1edd trang tr\u1ecdng v&agrave; m\u1ed7i v\u1ecb cai qu\u1ea3n m\u1ed9t ph\u01b0\u01a1 ng kh&aacute;c nhau. \u0110&acirc;y l&agrave; \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn t&acirc;m linh thu h&uacute;t nhi\u1ec1u kh&aacute;ch th\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ebfn c&uacute;ng b&aacute;i nh\u1ea5t.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/8.Kek Lok Si.jpg' title='8.Chùa Kek Lok Si (Malaysia)' alt='8.Chùa Kek Lok Si (Malaysia)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Kek Lok Si còn có tên g\u1ecdi C\u1ef1c L\u1ea1c t\u1ef1, là ngôi chùa l\u1edbn nh\u1ea5t \u0110ông Nam Á. Chùa xây d\u1ef1ng n\u0103m 1893, n\u1ed5i b\u1eadt v\u1edbi b\u1ea3o tháp 7 t\u1ea7ng hình bát giác \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf theo phong cách Trung Qu\u1ed1c, k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi ki\u1ebfn trúc Thái Lan, Mi\u1ebfn \u0110i\u1ec7n. Khuôn viên trung tâm chùa n\u1ed5i b\u1eadt có b\u1ee9c t\u01b0\u1ee3ng t\u1ee9 \u0111\u1ea1i thiên v\u01b0\u01a1ng \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1edd trang tr\u1ecdng và m\u1ed7i v\u1ecb cai qu\u1ea3n m\u1ed9t ph\u01b0\u01a1 ng khác nhau. \u0110ây là \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn tâm linh thu hút nhi\u1ec1u khách th\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ebfn cúng bái nh\u1ea5t.<\/div> <\/li><li><h2>9. Chùa Ph\u1eadt Nha (Singapore)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/9.Ph\u1eadt Nha.jpg' title='9. Chùa Ph\u1eadt Nha (Singapore)<br\/><div style="text-align: justify;">Ch&ugrave;a t\u1ecda l\u1ea1c \u1edf v\u1ecb tr&iacute; trung t&acirc;m khu Chinatown v&agrave; l&agrave; ni\u1ec1m t\u1ef1 h&agrave;o c\u1ee7a nh\u1eefng t&iacute;n \u0111\u1ed3 Ph\u1eadt gi&aacute;o \u1edf Singapore. Ng&ocirc;i x&acirc;y d\u1ef1ng n\u0103m 2007 l&agrave; n\u01a1i b\u1ea3o t\u1ed3n di t&iacute;ch r\u0103ng Ph\u1eadt \u0111\u01b0\u1ee3c t&igrave;m th\u1ea5y trong m\u1ed9t b\u1ea3o th&aacute;p b\u1ecb s\u1eadp \u1edf Myanmar. Ch&ugrave;a c&oacute; ki\u1ebfn tr&uacute;c v&ocirc; c&ugrave;ng tr&aacute;ng l\u1ec7, g\u1ed3m n\u0103m t\u1ea7ng n\u1ed5i v&agrave; m\u1ed9t t\u1ea7ng h\u1ea7m, \u0111\u01b0\u1ee3c b&agrave;i tr&iacute; theo ki\u1ec3u Mandala, th\u1ec3 hi\u1ec7n quan ni\u1ec7m &ldquo;v\u0169 tr\u1ee5 v\u1ea1n v\u1eadt&rdquo; c\u1ee7a nh&agrave; Ph\u1eadt v&agrave; mang nhi\u1ec1u n&eacute;t ki\u1ebfn tr&uacute;c c\u1ee7a nh&agrave; \u0110\u01b0\u1eddng (Trung Qu\u1ed1c).&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/9.Ph\u1eadt Nha.jpg' title='9. Chùa Ph\u1eadt Nha (Singapore)' alt='9. Chùa Ph\u1eadt Nha (Singapore)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Chùa t\u1ecda l\u1ea1c \u1edf v\u1ecb trí trung tâm khu Chinatown và là ni\u1ec1m t\u1ef1 hào c\u1ee7a nh\u1eefng tín \u0111\u1ed3 Ph\u1eadt giáo \u1edf Singapore. Ngôi xây d\u1ef1ng n\u0103m 2007 là n\u01a1i b\u1ea3o t\u1ed3n di tích r\u0103ng Ph\u1eadt \u0111\u01b0\u1ee3c tìm th\u1ea5y trong m\u1ed9t b\u1ea3o tháp b\u1ecb s\u1eadp \u1edf Myanmar. Chùa có ki\u1ebfn trúc vô cùng tráng l\u1ec7, g\u1ed3m n\u0103m t\u1ea7ng n\u1ed5i và m\u1ed9t t\u1ea7ng h\u1ea7m, \u0111\u01b0\u1ee3c bài trí theo ki\u1ec3u Mandala, th\u1ec3 hi\u1ec7n quan ni\u1ec7m “v\u0169 tr\u1ee5 v\u1ea1n v\u1eadt” c\u1ee7a nhà Ph\u1eadt và mang nhi\u1ec1u nét ki\u1ebfn trúc c\u1ee7a nhà \u0110\u01b0\u1eddng (Trung Qu\u1ed1c). <\/div> <\/li><li><h2>10. Chùa Tr\u1ea5n Qu\u1ed1c (Vi\u1ec7t Nam)<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/10.Tr\u1ea5n Qu\u1ed1c.jpg' title='10. Chùa Tr\u1ea5n Qu\u1ed1c (Vi\u1ec7t Nam)<br\/><div style="text-align: justify;">Ch&ugrave;a t\u1ecda l\u1ea1c tr&ecirc;n m\u1ed9t h&ograve;n \u0111\u1ea3o nh\u1ecf ph&iacute;a \u0111&ocirc;ng H\u1ed3 T&acirc;y, tr&ocirc;ng gi\u1ed1ng nh\u01b0 m\u1ed9t b&uacute;p sen \u0111ang n\u1edf gi\u1eef h\u1ed3 n\u01b0\u1edbc trong xanh. Ch&ugrave;a c&oacute; ni&ecirc;n \u0111\u1ea1i 1500 n\u0103m, x&acirc;y d\u1ef1ng v&agrave;o th\u1eddi vua L&yacute; Nam \u0110\u1ebf. X\u01b0a kia, ch&ugrave;a l&agrave; trung t&acirc;m Ph\u1eadt gi&aacute;o c\u1ee7a Kinh th&agrave;nh Th\u0103ng Long th\u1eddi L&yacute; v&agrave; th\u1eddi Tr\u1ea7n v&agrave; t\u1eebng l&agrave; tr\u1ee5 s\u1edf c\u1ee7a Gi&aacute;o h\u1ed9i Ph\u1eadt gi&aacute;o Vi\u1ec7t Nam. Ng&agrave;y nay, ch&ugrave;a Tr\u1ea5n Qu\u1ed1c \u0111\u01b0\u1ee3c nh&agrave; n\u01b0\u1edbc x\u1ebfp h\u1ea1ng l&agrave; di t&iacute;ch l\u1ecbch s\u1eed v\u0103n h&oacute;a c\u1ea5p qu\u1ed1c gia v&agrave;o n\u0103m 1989.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/10.Tr\u1ea5n Qu\u1ed1c.jpg' title='10. Chùa Tr\u1ea5n Qu\u1ed1c (Vi\u1ec7t Nam)' alt='10. Chùa Tr\u1ea5n Qu\u1ed1c (Vi\u1ec7t Nam)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Chùa t\u1ecda l\u1ea1c trên m\u1ed9t hòn \u0111\u1ea3o nh\u1ecf phía \u0111ông H\u1ed3 Tây, trông gi\u1ed1ng nh\u01b0 m\u1ed9t búp sen \u0111ang n\u1edf gi\u1eef h\u1ed3 n\u01b0\u1edbc trong xanh. Chùa có niên \u0111\u1ea1i 1500 n\u0103m, xây d\u1ef1ng vào th\u1eddi vua Lý Nam \u0110\u1ebf. X\u01b0a kia, chùa là trung tâm Ph\u1eadt giáo c\u1ee7a Kinh thành Th\u0103ng Long th\u1eddi Lý và th\u1eddi Tr\u1ea7n và t\u1eebng là tr\u1ee5 s\u1edf c\u1ee7a Giáo h\u1ed9i Ph\u1eadt giáo Vi\u1ec7t Nam. Ngày nay, chùa Tr\u1ea5n Qu\u1ed1c \u0111\u01b0\u1ee3c nhà n\u01b0\u1edbc x\u1ebfp h\u1ea1ng là di tích l\u1ecbch s\u1eed v\u0103n hóa c\u1ea5p qu\u1ed1c gia vào n\u0103m 1989.<\/div> <\/li>" }, "44": { "title": "22 N\u0102M - H\u00c0NH TR\u00ccNH TH\u01af\u01a0NG HI\u1ec6U VI\u1ec6T NAM B\u01af\u1edaC RA TH\u1ebe GI\u1edaI", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0_WTA2017.jpg' alt='22 N\u0102M - HÀNH TRÌNH TH\u01af\u01a0NG HI\u1ec6U VI\u1ec6T NAM B\u01af\u1edaC RA TH\u1ebe GI\u1edaI' title='22 N\u0102M - HÀNH TRÌNH TH\u01af\u01a0NG HI\u1ec6U VI\u1ec6T NAM B\u01af\u1edaC RA TH\u1ebe GI\u1edaI'\/><spa", "content": "<li><h2>T\u1ef1 hào th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u Vi\u1ec7t Nam b\u01b0\u1edbc ra th\u1ebf gi\u1edbi<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_WTA2017.jpg' title='T\u1ef1 hào th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u Vi\u1ec7t Nam b\u01b0\u1edbc ra th\u1ebf gi\u1edbi<br\/><div style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 10\/12\/2017 t\u1ea1i JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort &amp; Spa (Ph&uacute; Qu\u1ed1c, Ki&ecirc;n Giang) \u0111&atilde; di\u1ec5n ra l\u1ec5 trao gi\u1ea3i v\u1edbi s\u1ef1 tham d\u1ef1 c\u1ee7a \u0111&ocirc;ng \u0111\u1ea3o c&aacute;c \u0111\u01a1n v\u1ecb xu\u1ea5t s\u1eafc nh\u1ea5t trong l\u0129nh v\u1ef1c du l\u1ecbch tr&ecirc;n to&agrave;n th\u1ebf gi\u1edbi. Vietravel \u0111&atilde; tr\u1edf th&agrave;nh c&ocirc;ng ty l\u1eef h&agrave;nh Vi\u1ec7t Nam \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n v&agrave; duy nh\u1ea5t \u0111\u01b0\u1ee3c vinh danh \u1edf h\u1ea1ng m\u1ee5c th\u1ebf gi\u1edbi v\u1edbi danh hi\u1ec7u &ldquo;World&rsquo;s Leading Group Tour Operator 2017&rdquo; &ndash; &ldquo;Nh&agrave; \u0111i\u1ec1u h&agrave;nh tour du l\u1ecbch tr\u1ecdn g&oacute;i h&agrave;ng \u0111\u1ea7u th\u1ebf gi\u1edbi n\u0103m 2017&rdquo;.&nbsp;<br \/> <br \/> \u0110&acirc;y l&agrave; gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng r\u1ea5t \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t sau 5 n\u0103m li&ecirc;n ti\u1ebfp Vietravel chi\u1ebfn th\u1eafng \u1edf khu v\u1ef1c Ch&acirc;u &Aacute; &ndash; Th&aacute;i B&igrave;nh D\u01b0\u01a1ng. N\u0103m nay tr\u1ea3i qua nhi\u1ec1u v&ograve;ng b&igrave;nh ch\u1ecdn kh\u1eaft khe c\u1ee7a ban t\u1ed5 ch\u1ee9c, Vietravel xu\u1ea5t s\u1eafc v\u01b0\u1ee3t qua 5 \u1ee9ng vi&ecirc;n kh&aacute;c v&agrave; l\u1ea7n \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n ghi t&ecirc;n trong &ldquo;b\u1ea3ng v&agrave;ng&rdquo; c\u1ea5p th\u1ebf gi\u1edbi c\u1ee7a WTA Grand Final 2017. Tr\u01b0\u1edbc \u0111&oacute;, v&agrave;o th&aacute;ng 6\/2017 t\u1ea1i Th\u01b0\u1ee3ng H\u1ea3i (Trung Qu\u1ed1c), t\u1ea1i bu\u1ed5i l\u1ec5 trao gi\u1ea3i WTA 2017 d&agrave;nh cho khu v\u1ef1c ch&acirc;u &Aacute; &ndash; Th&aacute;i B&igrave;nh D\u01b0\u01a1ng, Vietravel \u0111&atilde; \u0111\u01b0\u1ee3c x\u01b0\u1edbng t&ecirc;n v\u1edbi hai danh hi\u1ec7u &ldquo;Asia&#39;s Leading Tour Operator 2017&rdquo; v&agrave; &ldquo;Vietnam&#39;s Leading Tour Operator 2017&rdquo;.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_WTA2017.jpg' title='T\u1ef1 hào th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u Vi\u1ec7t Nam b\u01b0\u1edbc ra th\u1ebf gi\u1edbi' alt='T\u1ef1 hào th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u Vi\u1ec7t Nam b\u01b0\u1edbc ra th\u1ebf gi\u1edbi'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Ngày 10\/12\/2017 t\u1ea1i JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa (Phú Qu\u1ed1c, Kiên Giang) \u0111ã di\u1ec5n ra l\u1ec5 trao gi\u1ea3i v\u1edbi s\u1ef1 tham d\u1ef1 c\u1ee7a \u0111ông \u0111\u1ea3o các \u0111\u01a1n v\u1ecb xu\u1ea5t s\u1eafc nh\u1ea5t trong l\u0129nh v\u1ef1c <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> trên toàn th\u1ebf gi\u1edbi. <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111ã tr\u1edf thành công ty l\u1eef hành Vi\u1ec7t Nam \u0111\u1ea7u tiên và duy nh\u1ea5t \u0111\u01b0\u1ee3c vinh danh \u1edf h\u1ea1ng m\u1ee5c th\u1ebf gi\u1edbi v\u1edbi danh hi\u1ec7u “World’s Leading Group Tour Operator 2017” – “Nhà \u0111i\u1ec1u hành tour du l\u1ecbch tr\u1ecdn gói hàng \u0111\u1ea7u th\u1ebf gi\u1edbi n\u0103m 2017”. <br \/> <br \/> \u0110ây là gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng r\u1ea5t \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t sau 5 n\u0103m liên ti\u1ebfp Vietravel chi\u1ebfn th\u1eafng \u1edf khu v\u1ef1c Châu Á – Thái Bình D\u01b0\u01a1ng. N\u0103m nay tr\u1ea3i qua nhi\u1ec1u vòng bình ch\u1ecdn kh\u1eaft khe c\u1ee7a ban t\u1ed5 ch\u1ee9c, Vietravel xu\u1ea5t s\u1eafc v\u01b0\u1ee3t qua 5 \u1ee9ng viên khác và l\u1ea7n \u0111\u1ea7u tiên ghi tên trong “b\u1ea3ng vàng” c\u1ea5p th\u1ebf gi\u1edbi c\u1ee7a WTA Grand Final 2017. Tr\u01b0\u1edbc \u0111ó, vào tháng 6\/2017 t\u1ea1i Th\u01b0\u1ee3ng H\u1ea3i (Trung Qu\u1ed1c), t\u1ea1i bu\u1ed5i l\u1ec5 trao gi\u1ea3i WTA 2017 dành cho khu v\u1ef1c châu Á – Thái Bình D\u01b0\u01a1ng, Vietravel \u0111ã \u0111\u01b0\u1ee3c x\u01b0\u1edbng tên v\u1edbi hai danh hi\u1ec7u “Asia's Leading Tour Operator 2017” và “Vietnam's Leading Tour Operator 2017”.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_WTA2017.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">B&ecirc;n c\u1ea1nh gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng uy t&iacute;n v&agrave; danh gi&aacute; tr&ecirc;n, Vietravel \u0111&atilde; 6 l\u1ea7n nh\u1eadn gi\u1ea3i TTG Travel Awards v\u1edbi danh hi\u1ec7u &ldquo;Best Travel Agency - Vietnam&rdquo; - C&ocirc;ng ty du l\u1ecbch t\u1ed1t nh\u1ea5t Vi\u1ec7t Nam; 3 l\u1ea7n li&ecirc;n ti\u1ebfp \u0111\u1ea1t Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u qu\u1ed1c gia t\u1eeb 2012 &ndash; 2014 - 2016. C&oacute; th\u1ec3 n&oacute;i, \u0111&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; th&agrave;nh qu\u1ea3 t\u1eeb vi\u1ec7c s&aacute;ng t\u1ea1o kh&ocirc;ng ng\u1eebng c\u1ee7a Vietravel nh\u1eb1m mang \u0111\u1ebfn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng nh\u1eefng gi&aacute; tr\u1ecb t\u1ed1t nh\u1ea5t. C&ocirc;ng ty li&ecirc;n t\u1ee5c x&acirc;y d\u1ef1ng nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi, k\u1ebft h\u1ee3p ch\u1eb7t ch\u1ebd v\u1edbi c&aacute;c \u0111\u1ed1i t&aacute;c cung c\u1ea5p d\u1ecbch v\u1ee5 ho&agrave;n h\u1ea3o, gi&aacute; t\u1ed1t nh\u1ea5t v&agrave;o m\u1ecdi th\u1eddi \u0111i\u1ec3m. ch&iacute;nh \u0111i\u1ec1u \u0111&oacute; \u0111&atilde; t\u1ea1o n&ecirc;n 22 n\u0103m ph&aacute;t tri\u1ec3n v\u1eefng m\u1ea1nh \u0111\u1ec3 Vietravel t\u1ef1 tin tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh \u0111\u01b0a th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u Du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam s&aacute;nh vai c&ugrave;ng b\u1ea1n b&egrave; th\u1ebf gi\u1edbi.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_WTA2017.jpg' title='22 N\u0102M - HÀNH TRÌNH TH\u01af\u01a0NG HI\u1ec6U VI\u1ec6T NAM B\u01af\u1edaC RA TH\u1ebe GI\u1edaI' alt='22 N\u0102M - HÀNH TRÌNH TH\u01af\u01a0NG HI\u1ec6U VI\u1ec6T NAM B\u01af\u1edaC RA TH\u1ebe GI\u1edaI'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Bên c\u1ea1nh gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng uy tín và danh giá trên, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u0111ã 6 l\u1ea7n nh\u1eadn gi\u1ea3i TTG Travel Awards v\u1edbi danh hi\u1ec7u “Best Travel Agency - Vietnam” - Công ty <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> t\u1ed1t nh\u1ea5t Vi\u1ec7t Nam; 3 l\u1ea7n liên ti\u1ebfp \u0111\u1ea1t Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u qu\u1ed1c gia t\u1eeb 2012 – 2014 - 2016. Có th\u1ec3 nói, \u0111ây chính là thành qu\u1ea3 t\u1eeb vi\u1ec7c sáng t\u1ea1o không ng\u1eebng c\u1ee7a Vietravel nh\u1eb1m mang \u0111\u1ebfn cho khách hàng nh\u1eefng giá tr\u1ecb t\u1ed1t nh\u1ea5t. Công ty liên t\u1ee5c xây d\u1ef1ng nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi, k\u1ebft h\u1ee3p ch\u1eb7t ch\u1ebd v\u1edbi các \u0111\u1ed1i tác cung c\u1ea5p d\u1ecbch v\u1ee5 hoàn h\u1ea3o, giá t\u1ed1t nh\u1ea5t vào m\u1ecdi th\u1eddi \u0111i\u1ec3m. chính \u0111i\u1ec1u \u0111ó \u0111ã t\u1ea1o nên 22 n\u0103m phát tri\u1ec3n v\u1eefng m\u1ea1nh \u0111\u1ec3 Vietravel t\u1ef1 tin trên hành trình \u0111\u01b0a th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> Vi\u1ec7t Nam sánh vai cùng b\u1ea1n bè th\u1ebf gi\u1edbi.<\/div> <\/li><li><h2>Nh\u1eefng c\u1ed9t m\u1ed1c \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng n\u0103m 2017<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/6_WTA2017.jpg' title='Nh\u1eefng c\u1ed9t m\u1ed1c \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng n\u0103m 2017<br\/><div style="text-align: center;"><em>\u0110o&agrave;n kh&aacute;ch Vietravel tham quan Fukushima (Nh\u1eadt B\u1ea3n) b\u1eb1ng thu&ecirc; bao nguy&ecirc;n chuy\u1ebfn&nbsp;<\/em><\/div> Su\u1ed1t 22 n\u0103m ph&aacute;t tri\u1ec3n, Vietravel \u0111&atilde; x&acirc;y d\u1ef1ng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u th&ocirc;ng qua ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch ch\u0103m s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng chu \u0111&aacute;o. Vi\u1ec7c \u1ee9ng d\u1ee5ng c&ocirc;ng ngh\u1ec7 th&ocirc;ng tin c\u0169ng mang \u0111\u1ebfn nhi\u1ec1u ti\u1ec7n &iacute;ch cho kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; gi&uacute;p c&ocirc;ng ty gi\u1eef v\u1eefng v\u1ecb th\u1ebf. V&agrave; nh\u1eefng n\u1ed7 l\u1ef1c \u0111&oacute; \u0111&atilde; mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng con s\u1ed1 r\u1ea5t \u0111&aacute;ng t\u1ef1 h&agrave;o hi\u1ebfm c&oacute; \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef h&agrave;nh n&agrave;o \u0111\u1ea1t \u0111\u01b0\u1ee3c.<br \/> &bull; &nbsp;<strong> 850.500 l\u01b0\u1ee3t kh&aacute;ch<\/strong> l&agrave; s\u1ed1 kh&aacute;ch Vietravel \u0111&atilde; ph\u1ee5c v\u1ee5 trong n\u0103m 2017 v\u1edbi t\u1ed5ng doanh thu 6.800 t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng. M\u1ee9c t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng b&igrave;nh qu&acirc;n m\u1ed7i n\u0103m t\u1eeb 20 &ndash; 25%. C&ocirc;ng ty c&oacute; \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 c&aacute;c s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0: kh&aacute;m ph&aacute;, ngh\u1ec9 d\u01b0\u1ee1ng, M.I.C.E, du l\u1ecbch k\u1ebft h\u1ee3p th\u1ec3 thao, Free &amp; Easy&hellip; v\u1edbi ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; ph&ugrave; h\u1ee3p cho m\u1ecdi kh&aacute;ch h&agrave;ng.&nbsp;<br \/> &bull; &nbsp; <strong>17.700 kh&aacute;ch<\/strong> du l\u1ecbch tuy\u1ebfn &Acirc;u &ndash; &Uacute;c &ndash; M\u1ef9 trong n\u0103m 2017. Trung b&igrave;nh m\u1ed7i th&agrave;ng c&oacute; 12 \u0111o&agrave;n \u0111i ch&acirc;u M\u1ef9, 16 \u0111o&agrave;n \u0111i ch&acirc;u &Uacute;c v&agrave; 24 \u0111o&agrave;n \u0111i Ch&acirc;u &Acirc;u. Th&agrave;nh c&ocirc;ng n&agrave;y \u0111\u1ebfn t\u1eeb vi\u1ec7c x&acirc;y d\u1ef1ng h\u1ec7 th\u1ed1ng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111a d\u1ea1ng, phong ph&uacute;. Ngo&agrave;i ra, t\u1ef7 l\u1ec7 t\u01b0 v\u1ea5n \u0111\u1eadu visa \u0111\u1ebfn 99%, d&agrave;nh nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111&atilde;i cho kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111\u0103ng k&yacute; tour s\u1edbm nh\u01b0 t\u1eb7ng l\u1ec7 ph&iacute; visa khi \u0111\u0103ng k&yacute; tour tr\u01b0\u1edbc 70 ng&agrave;y c\u0169ng l&agrave; \u0111i\u1ec3m kh&aacute;c bi\u1ec7t thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111\u1ebfn v\u1edbi Vietravel.<br \/> &bull; &nbsp; <strong>67 chuy\u1ebfn charter<\/strong> (thu&ecirc; bao nguy&ecirc;n chuy\u1ebfn) \u0111&atilde; m\u1edf b&aacute;n trong n\u0103m 2017 \u0111\u1ec3 mang l\u1ea1i cho kh&aacute;ch h&agrave;ng nh\u1eefng chuy\u1ebfn du l\u1ecbch ti\u1ec7n l\u1ee3i, ti\u1ebft ki\u1ec7m. N\u1ed5i b\u1eadt l&agrave; c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh t\u1eeb C\u1ea7n Th\u01a1 \u0111\u1ebfn Bangkok, TP.HCM \u0111\u1ebfn Phuket, Chiang Mai (Th&aacute;i Lan); Ninh Ba (Trung Qu\u1ed1c); Jeju (H&agrave;n Qu\u1ed1c) v&agrave; s\u1eafp t\u1edbi l&agrave; Fukushima (Nh\u1eadt B\u1ea3n), du thuy\u1ec1n tr&ecirc;n s&ocirc;ng Volga (Nga). T\u1ed5ng s\u1ed1 kh&aacute;ch trong c&aacute;c chuy\u1ebfn du l\u1ecbch b\u1eb1ng m&aacute;y bay &ldquo;ri&ecirc;ng&rdquo; l&ecirc;n \u0111\u1ebfn&hellip; 8.711 kh&aacute;ch.<br \/> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/6_WTA2017.jpg' title='Nh\u1eefng c\u1ed9t m\u1ed1c \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng n\u0103m 2017' alt='Nh\u1eefng c\u1ed9t m\u1ed1c \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng n\u0103m 2017'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>\u0110oàn khách <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> tham quan Fukushima (Nh\u1eadt B\u1ea3n) b\u1eb1ng thuê bao nguyên chuy\u1ebfn <\/em><\/div> Su\u1ed1t 22 n\u0103m phát tri\u1ec3n, Vietravel \u0111ã xây d\u1ef1ng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u thông qua ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 và chính sách ch\u0103m sóc khách hàng chu \u0111áo. Vi\u1ec7c \u1ee9ng d\u1ee5ng công ngh\u1ec7 thông tin c\u0169ng mang \u0111\u1ebfn nhi\u1ec1u ti\u1ec7n ích cho khách hàng và giúp công ty gi\u1eef v\u1eefng v\u1ecb th\u1ebf. Và nh\u1eefng n\u1ed7 l\u1ef1c \u0111ó \u0111ã mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng con s\u1ed1 r\u1ea5t \u0111áng t\u1ef1 hào hi\u1ebfm có \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành nào \u0111\u1ea1t \u0111\u01b0\u1ee3c.<br \/> •  <strong> 850.500 l\u01b0\u1ee3t khách<\/strong> là s\u1ed1 khách Vietravel \u0111ã ph\u1ee5c v\u1ee5 trong n\u0103m 2017 v\u1edbi t\u1ed5ng doanh thu 6.800 t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng. M\u1ee9c t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng bình quân m\u1ed7i n\u0103m t\u1eeb 20 – 25%. Công ty có \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 các s\u1ea3n ph\u1ea9m <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0: khám phá, ngh\u1ec9 d\u01b0\u1ee1ng, M.I.C.E, du l\u1ecbch k\u1ebft h\u1ee3p th\u1ec3 thao, Free & Easy… v\u1edbi chính sách giá phù h\u1ee3p cho m\u1ecdi khách hàng. <br \/> •   <strong>17.700 khách<\/strong> du l\u1ecbch tuy\u1ebfn Âu – Úc – M\u1ef9 trong n\u0103m 2017. Trung bình m\u1ed7i thàng có 12 \u0111oàn \u0111i châu M\u1ef9, 16 \u0111oàn \u0111i châu Úc và 24 \u0111oàn \u0111i Châu Âu. Thành công này \u0111\u1ebfn t\u1eeb vi\u1ec7c xây d\u1ef1ng h\u1ec7 th\u1ed1ng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111a d\u1ea1ng, phong phú. Ngoài ra, t\u1ef7 l\u1ec7 t\u01b0 v\u1ea5n \u0111\u1eadu visa \u0111\u1ebfn 99%, dành nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111ãi cho khách hàng \u0111\u0103ng ký tour s\u1edbm nh\u01b0 t\u1eb7ng l\u1ec7 phí visa khi \u0111\u0103ng ký tour tr\u01b0\u1edbc 70 ngày c\u0169ng là \u0111i\u1ec3m khác bi\u1ec7t thu hút khách hàng \u0111\u1ebfn v\u1edbi Vietravel.<br \/> •   <strong>67 chuy\u1ebfn charter<\/strong> (thuê bao nguyên chuy\u1ebfn) \u0111ã m\u1edf bán trong n\u0103m 2017 \u0111\u1ec3 mang l\u1ea1i cho khách hàng nh\u1eefng chuy\u1ebfn du l\u1ecbch ti\u1ec7n l\u1ee3i, ti\u1ebft ki\u1ec7m. N\u1ed5i b\u1eadt là các hành trình t\u1eeb C\u1ea7n Th\u01a1 \u0111\u1ebfn Bangkok, TP.HCM \u0111\u1ebfn Phuket, Chiang Mai (Thái Lan); Ninh Ba (Trung Qu\u1ed1c); Jeju (Hàn Qu\u1ed1c) và s\u1eafp t\u1edbi là Fukushima (Nh\u1eadt B\u1ea3n), du thuy\u1ec1n trên sông Volga (Nga). T\u1ed5ng s\u1ed1 khách trong các chuy\u1ebfn du l\u1ecbch b\u1eb1ng máy bay “riêng” lên \u0111\u1ebfn… 8.711 khách.<br \/> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/IMGL5400.JPG' title='<br\/>&bull; &nbsp;50 chi nh&aacute;nh &ndash; v\u0103n ph&ograve;ng, trong \u0111&oacute; c&oacute; 5 v\u0103n ph&ograve;ng \u0111\u1eb7t t\u1ea1i c&aacute;c n\u01b0\u1edbc Campuchia, Singapore, M\u1ef9, &Uacute;c, Ph&aacute;p; 45 ph&ograve;ng \u0111\u0103ng k&yacute; du l\u1ecbch &amp; chi nh&aacute;nh tr&ecirc;n to&agrave;n qu\u1ed1c. H\u1ec7 th\u1ed1ng r\u1ed9ng l\u1edbn n&agrave;y t\u1ea1o th&agrave;nh m\u1ea1ng l\u01b0\u1edbi cung c\u1ea5p d\u1ecbch v\u1ee5 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng cao. Ngo&agrave;i du l\u1ecbch, Vietravel c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c \u0111\u01a1n v\u1ecb th&agrave;nh vi&ecirc;n nh\u01b0: X&iacute; nghi\u1ec7p V\u1eadn chuy\u1ec3n Xuy&ecirc;n &Aacute;, c&ocirc;ng ty TNHH MTV DV V\u1eadn chuy\u1ec3n Th\u1ebf gi\u1edbi, Trung t&acirc;m D\u1ecbch v\u1ee5 Du l\u1ecbch L&aacute; Xanh, Trung t&acirc;m D\u1ea1y ngh\u1ec1 v&agrave; Xu\u1ea5t kh\u1ea9u lao \u0111\u1ed9ng, Trung t&acirc;m T\u01b0 v\u1ea5n du h\u1ecdc&hellip;&nbsp;<br \/> &bull; &nbsp;1.700 c&aacute;n b\u1ed9 - nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p. Vietravel t\u1ef1 h&agrave;o s\u1edf h\u1eefu t\u1eadp th\u1ec3 tr\u1ebb, nhi\u1ec7t huy\u1ebft, \u0111\u01b0\u1ee3c c&ocirc;ng ty ch&uacute; tr\u1ecdng n&acirc;ng cao tr&igrave;nh \u0111\u1ed9, \u0111&agrave;o t\u1ea1o v&agrave; t&aacute;i \u0111&agrave;o t\u1ea1o th&ocirc;ng qua c&aacute;c l\u1edbp h\u1ecdc chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; k\u1ef9 n\u0103ng m\u1ec1m nh\u1eb1m n&acirc;ng cao nghi\u1ec7p v\u1ee5, \u0111&aacute;p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u ng&agrave;y c&agrave;ng cao c\u1ee7a kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br \/> &bull; &nbsp;2 s\u1ef1 ki\u1ec7n qu\u1ed1c t\u1ebf \u0111\u01b0\u1ee3c Ch&iacute;nh ph\u1ee7 giao tr\u1ecdng tr&aacute;ch t\u1ed5 ch\u1ee9c l&agrave; cu\u1ed9c thi h&ugrave;ng bi\u1ec7n qu\u1ed1c t\u1ebf World Scholar&rsquo;s Cup 2017, v&agrave; APEC 2017 di\u1ec5n ra t\u1ea1i \u0110&agrave; N\u1eb5ng v&agrave;o th&aacute;ng 11. Vietravel lu&ocirc;n l&agrave; \u01b0u ti&ecirc;n h&agrave;ng \u0111\u1ea7u c\u1ee7a Ch&iacute;nh ph\u1ee7 v&agrave; nh&agrave; n\u01b0\u1edbc khi mu\u1ed1n t&igrave;m ki\u1ebfm m\u1ed9t \u0111\u01a1n v\u1ecb c&oacute; \u0111\u1ee7 t\u1ea7m \u0111&aacute;p \u1ee9ng t\u1ed1t nh\u1ea5t c&aacute;c y&ecirc;u c\u1ea7u kh\u1eaft khe c\u1ee7a nh\u1eefng s\u1ef1 ki\u1ec7n qu\u1ed1c t\u1ebf.&nbsp;<br \/> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/IMGL5400.JPG' title='22 N\u0102M - HÀNH TRÌNH TH\u01af\u01a0NG HI\u1ec6U VI\u1ec6T NAM B\u01af\u1edaC RA TH\u1ebe GI\u1edaI' alt='22 N\u0102M - HÀNH TRÌNH TH\u01af\u01a0NG HI\u1ec6U VI\u1ec6T NAM B\u01af\u1edaC RA TH\u1ebe GI\u1edaI'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div>•  50 chi nhánh – v\u0103n phòng, trong \u0111ó có 5 v\u0103n phòng \u0111\u1eb7t t\u1ea1i các n\u01b0\u1edbc Campuchia, Singapore, M\u1ef9, Úc, Pháp; 45 phòng \u0111\u0103ng ký <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> & chi nhánh trên toàn qu\u1ed1c. H\u1ec7 th\u1ed1ng r\u1ed9ng l\u1edbn này t\u1ea1o thành m\u1ea1ng l\u01b0\u1edbi cung c\u1ea5p d\u1ecbch v\u1ee5 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng cao. Ngoài du l\u1ecbch, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> còn có các \u0111\u01a1n v\u1ecb thành viên nh\u01b0: Xí nghi\u1ec7p V\u1eadn chuy\u1ec3n Xuyên Á, công ty TNHH MTV DV V\u1eadn chuy\u1ec3n Th\u1ebf gi\u1edbi, Trung tâm D\u1ecbch v\u1ee5 <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> Lá Xanh, Trung tâm D\u1ea1y ngh\u1ec1 và Xu\u1ea5t kh\u1ea9u lao \u0111\u1ed9ng, Trung tâm T\u01b0 v\u1ea5n du h\u1ecdc… <br \/> •  1.700 cán b\u1ed9 - nhân viên chuyên nghi\u1ec7p. Vietravel t\u1ef1 hào s\u1edf h\u1eefu t\u1eadp th\u1ec3 tr\u1ebb, nhi\u1ec7t huy\u1ebft, \u0111\u01b0\u1ee3c công ty chú tr\u1ecdng nâng cao trình \u0111\u1ed9, \u0111ào t\u1ea1o và tái \u0111ào t\u1ea1o thông qua các l\u1edbp h\u1ecdc chuyên môn và k\u1ef9 n\u0103ng m\u1ec1m nh\u1eb1m nâng cao nghi\u1ec7p v\u1ee5, \u0111áp \u1ee9ng nhu c\u1ea7u ngày càng cao c\u1ee7a khách hàng.<br \/> •  2 s\u1ef1 ki\u1ec7n qu\u1ed1c t\u1ebf \u0111\u01b0\u1ee3c Chính ph\u1ee7 giao tr\u1ecdng trách t\u1ed5 ch\u1ee9c là cu\u1ed9c thi hùng bi\u1ec7n qu\u1ed1c t\u1ebf World Scholar’s Cup 2017, và APEC 2017 di\u1ec5n ra t\u1ea1i <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-nang.aspx' title='\u0110à N\u1eb5ng'>\u0110à N\u1eb5ng<\/a> vào tháng 11. Vietravel luôn là \u01b0u tiên hàng \u0111\u1ea7u c\u1ee7a Chính ph\u1ee7 và nhà n\u01b0\u1edbc khi mu\u1ed1n tìm ki\u1ebfm m\u1ed9t \u0111\u01a1n v\u1ecb có \u0111\u1ee7 t\u1ea7m \u0111áp \u1ee9ng t\u1ed1t nh\u1ea5t các yêu c\u1ea7u kh\u1eaft khe c\u1ee7a nh\u1eefng s\u1ef1 ki\u1ec7n qu\u1ed1c t\u1ebf. <br \/> <\/li>" }, "45": { "title": "H\u1ed8I THAO H\u1ed8I DI\u1ec4N V\u0102N NGH\u1ec6 C\u1ee4M KHU V\u1ef0C T\u00c2Y NAM B\u1ed8 K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M TH\u00c0NH L\u1eacP C\u00d4NG TY VIETRAVEL (20\/12\/1995-20\/12\/2017)", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0_HOITHAOMIENTAY_3.jpg' alt='H\u1ed8I THAO H\u1ed8I DI\u1ec4N V\u0102N NGH\u1ec6 C\u1ee4M KHU V\u1ef0C TÂY NAM B\u1ed8 K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY VIETRAVEL (20\/12\/1995-20\/12\/2017)' title", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_HOITHAOMIENTAY.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">L\u1ec5 khai m\u1ea1c H\u1ed9i thao \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed5 ch\u1ee9c v&agrave;o s&aacute;ng 18\/11\/2017 t\u1ea1i Long Xuy&ecirc;n - An Giang v\u1edbi s\u1ef1 hi\u1ec7n di\u1ec7n c\u1ee7a Ban l&atilde;nh \u0111\u1ea1o c&ocirc;ng ty: &Ocirc;ng Tr\u1ea7n \u0110o&agrave;n Th\u1ebf Duy - Th&agrave;nh vi&ecirc;n H\u0110QT, Ph&oacute; T\u1ed5ng Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c; B&agrave; L&ecirc; \u0110&igrave;nh Minh Thy - Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c Vietravel Chi nh&aacute;nh C\u1ea7n Th\u01a1; &Ocirc;ng L&yacute; Ch\u1ea5n An - Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c Vietravel Chi nh&aacute;nh Long Xuy&ecirc;n; &Ocirc;ng Du T\u1ed1 Tu\u1ea5n - Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c Vietravel Chi nh&aacute;nh C&agrave; Mau; B&agrave; L&acirc;m Kim Ph\u01b0\u01a1ng - Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c Vietravel Chi nh&aacute;nh Ph&uacute; Qu\u1ed1c; &Ocirc;ng Mai Tu\u1ea5n Ki\u1ec7t - Ph&oacute; Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c Vietravel Chi nh&aacute;nh R\u1ea1ch Gi&aacute;; c&ugrave;ng kho\u1ea3ng 100 v\u1eadn \u0111\u1ed9ng vi&ecirc;n l&agrave; C&aacute;n B\u1ed9 - C&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n Vietravel t\u1ea1i C\u1ea7n Th\u01a1, An Giang, C&agrave; Mau, R\u1ea1ch Gi&aacute;, Ph&uacute; Qu\u1ed1c v\u1ec1 tham gia tranh t&agrave;i \u1edf nhi\u1ec1u n\u1ed9i dung: \u0110&aacute; b&oacute;ng, C\u1ea7u l&ocirc;ng, B\u01a1i l\u1ed9i, Ch\u1ea1y \u0111ua v&agrave; K&eacute;o co. Ngay sau L\u1ec5 khai m\u1ea1c, c&aacute;c m&ocirc;n thi \u0111\u1ea5u di\u1ec5n ra s&ocirc;i n\u1ed5i trong ti\u1ebfng reo h&ograve; c\u1ed5 v\u0169 nhi\u1ec7t t&igrave;nh.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_HOITHAOMIENTAY.jpg' title='H\u1ed8I THAO H\u1ed8I DI\u1ec4N V\u0102N NGH\u1ec6 C\u1ee4M KHU V\u1ef0C TÂY NAM B\u1ed8 K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY VIETRAVEL (20\/12\/1995-20\/12\/2017)' alt='H\u1ed8I THAO H\u1ed8I DI\u1ec4N V\u0102N NGH\u1ec6 C\u1ee4M KHU V\u1ef0C TÂY NAM B\u1ed8 K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY VIETRAVEL (20\/12\/1995-20\/12\/2017)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">L\u1ec5 khai m\u1ea1c H\u1ed9i thao \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed5 ch\u1ee9c vào sáng 18\/11\/2017 t\u1ea1i Long Xuyên - An Giang v\u1edbi s\u1ef1 hi\u1ec7n di\u1ec7n c\u1ee7a Ban lãnh \u0111\u1ea1o công ty: Ông Tr\u1ea7n \u0110oàn Th\u1ebf Duy - Thành viên H\u0110QT, Phó T\u1ed5ng Giám \u0111\u1ed1c; Bà Lê \u0110ình Minh Thy - Giám \u0111\u1ed1c <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Chi nhánh C\u1ea7n Th\u01a1; Ông Lý Ch\u1ea5n An - Giám \u0111\u1ed1c Vietravel Chi nhánh Long Xuyên; Ông Du T\u1ed1 Tu\u1ea5n - Giám \u0111\u1ed1c Vietravel Chi nhánh Cà Mau; Bà Lâm Kim Ph\u01b0\u01a1ng - Giám \u0111\u1ed1c Vietravel Chi nhánh Phú Qu\u1ed1c; Ông Mai Tu\u1ea5n Ki\u1ec7t - Phó Giám \u0111\u1ed1c Vietravel Chi nhánh R\u1ea1ch Giá; cùng kho\u1ea3ng 100 v\u1eadn \u0111\u1ed9ng viên là Cán B\u1ed9 - Công nhân viên Vietravel t\u1ea1i C\u1ea7n Th\u01a1, An Giang, Cà Mau, R\u1ea1ch Giá, Phú Qu\u1ed1c v\u1ec1 tham gia tranh tài \u1edf nhi\u1ec1u n\u1ed9i dung: \u0110á bóng, C\u1ea7u lông, B\u01a1i l\u1ed9i, Ch\u1ea1y \u0111ua và Kéo co. Ngay sau L\u1ec5 khai m\u1ea1c, các môn thi \u0111\u1ea5u di\u1ec5n ra sôi n\u1ed5i trong ti\u1ebfng reo hò c\u1ed5 v\u0169 nhi\u1ec7t tình.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4_HOIDIENMIENTAY .jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Song song \u0111&oacute;, \u0111&ecirc;m ng&agrave;y 18\/11\/2017, Vietravel c&ograve;n t\u1ed5 ch\u1ee9c ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh H\u1ed9i di\u1ec5n v\u0103n ngh\u1ec7 do t\u1eadp th\u1ec3 c&aacute;n b\u1ed9 - nh&acirc;n vi&ecirc;n bi\u1ec3u di\u1ec5n v\u1edbi c&aacute;c ti\u1ebft m\u1ee5c: m&uacute;a, song ca, \u0111\u01a1n ca, bi\u1ec3u di\u1ec5n th\u1eddi trang t\u1ef1 ch\u1ebf,&hellip;Ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh di\u1ec5n ra long tr\u1ecdng v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng khi \u0111\u01b0\u1ee3c vinh d\u1ef1 \u0111&oacute;n ti\u1ebfp c&aacute;c v\u1ecb \u0110\u1ea1i bi\u1ec3u: &Ocirc;ng Nguy\u1ec5n Ph&uacute; - Ph&oacute; Ch\u1ee7 t\u1ecbch TP. Long Xuy&ecirc;n; &Ocirc;ng Ph\u1ea1m C&ocirc;ng Vinh - Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c Trung t&acirc;m VH-TT TP. Long Xuy&ecirc;n - Th&agrave;nh ph\u1ea7n Ban Gi&aacute;m kh\u1ea3o H\u1ed9i di\u1ec5n; &Ocirc;ng D\u01b0\u01a1ng Ph\u01b0\u01a1ng \u0110&ocirc;ng - Tr\u01b0\u1edfng khoa V\u0103n h&oacute;a Ngh\u1ec7 thu\u1eadt \u0110\u1ea1i h\u1ecdc An Giang -Th&agrave;nh ph\u1ea7n Ban Gi&aacute;m kh\u1ea3o H\u1ed9i di\u1ec5n.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4_HOIDIENMIENTAY .jpg' title='H\u1ed8I THAO H\u1ed8I DI\u1ec4N V\u0102N NGH\u1ec6 C\u1ee4M KHU V\u1ef0C TÂY NAM B\u1ed8 K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY VIETRAVEL (20\/12\/1995-20\/12\/2017)' alt='H\u1ed8I THAO H\u1ed8I DI\u1ec4N V\u0102N NGH\u1ec6 C\u1ee4M KHU V\u1ef0C TÂY NAM B\u1ed8 K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY VIETRAVEL (20\/12\/1995-20\/12\/2017)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Song song \u0111ó, \u0111êm ngày 18\/11\/2017, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> còn t\u1ed5 ch\u1ee9c ch\u01b0\u01a1ng trình H\u1ed9i di\u1ec5n v\u0103n ngh\u1ec7 do t\u1eadp th\u1ec3 cán b\u1ed9 - nhân viên bi\u1ec3u di\u1ec5n v\u1edbi các ti\u1ebft m\u1ee5c: múa, song ca, \u0111\u01a1n ca, bi\u1ec3u di\u1ec5n th\u1eddi trang t\u1ef1 ch\u1ebf,…Ch\u01b0\u01a1ng trình di\u1ec5n ra long tr\u1ecdng và thành công khi \u0111\u01b0\u1ee3c vinh d\u1ef1 \u0111ón ti\u1ebfp các v\u1ecb \u0110\u1ea1i bi\u1ec3u: Ông Nguy\u1ec5n Phú - Phó Ch\u1ee7 t\u1ecbch TP. Long Xuyên; Ông Ph\u1ea1m Công Vinh - Giám \u0111\u1ed1c Trung tâm VH-TT TP. Long Xuyên - Thành ph\u1ea7n Ban Giám kh\u1ea3o H\u1ed9i di\u1ec5n; Ông D\u01b0\u01a1ng Ph\u01b0\u01a1ng \u0110ông - Tr\u01b0\u1edfng khoa V\u0103n hóa Ngh\u1ec7 thu\u1eadt \u0110\u1ea1i h\u1ecdc An Giang -Thành ph\u1ea7n Ban Giám kh\u1ea3o H\u1ed9i di\u1ec5n.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/5_HOIDIENMIENTAY.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Theo \u0111&aacute;nh gi&aacute; chung c\u1ee7a \u0110\u1ea1i bi\u1ec3u Kh&aacute;ch m\u1eddi v&agrave; Ban t\u1ed5 ch\u1ee9c, n\u0103m nay H\u1ed9i thao - H\u1ed9i di\u1ec5n V\u0103n ngh\u1ec7 Vietravel C\u1ee5m khu v\u1ef1c T&acirc;y Nam B\u1ed9 \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed5 ch\u1ee9c quy m&ocirc; v&agrave; r\u1ea5t chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p v\u1edbi n\u1ed9i dung thi \u0111\u1ea5u \u0111a d\u1ea1ng, c&aacute;c ti\u1ebft m\u1ee5c bi\u1ec3u di\u1ec5n c&oacute; s\u1ef1 \u0111\u1ea7u t\u01b0, s&aacute;ng t\u1ea1o c\u1ee7a m\u1ed7i nh&acirc;n vi&ecirc;n c\u0169ng nh\u01b0 t\u1eadp th\u1ec3, x\u1ee9ng \u0111&aacute;ng v\u1edbi s\u1ef1 k\u1ef3 v\u1ecdng c\u1ee7a Ban L&atilde;nh \u0111\u1ea1o C&ocirc;ng ty \u0111\u01b0a ra trong b\u1ed1i c\u1ea3nh to&agrave;n c&ocirc;ng ty t\u1eeb B\u1eafc ch&iacute; Nam l\u1eadp th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o m\u1eebng 22 n\u0103m th&agrave;nh l\u1eadp Vietravel&quot;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/5_HOIDIENMIENTAY.jpg' title='H\u1ed8I THAO H\u1ed8I DI\u1ec4N V\u0102N NGH\u1ec6 C\u1ee4M KHU V\u1ef0C TÂY NAM B\u1ed8 K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY VIETRAVEL (20\/12\/1995-20\/12\/2017)' alt='H\u1ed8I THAO H\u1ed8I DI\u1ec4N V\u0102N NGH\u1ec6 C\u1ee4M KHU V\u1ef0C TÂY NAM B\u1ed8 K\u1ef6 NI\u1ec6M 22 N\u0102M THÀNH L\u1eacP CÔNG TY VIETRAVEL (20\/12\/1995-20\/12\/2017)'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Theo \u0111ánh giá chung c\u1ee7a \u0110\u1ea1i bi\u1ec3u Khách m\u1eddi và Ban t\u1ed5 ch\u1ee9c, n\u0103m nay H\u1ed9i thao - H\u1ed9i di\u1ec5n V\u0103n ngh\u1ec7 <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> C\u1ee5m khu v\u1ef1c Tây Nam B\u1ed9 \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed5 ch\u1ee9c quy mô và r\u1ea5t chuyên nghi\u1ec7p v\u1edbi n\u1ed9i dung thi \u0111\u1ea5u \u0111a d\u1ea1ng, các ti\u1ebft m\u1ee5c bi\u1ec3u di\u1ec5n có s\u1ef1 \u0111\u1ea7u t\u01b0, sáng t\u1ea1o c\u1ee7a m\u1ed7i nhân viên c\u0169ng nh\u01b0 t\u1eadp th\u1ec3, x\u1ee9ng \u0111áng v\u1edbi s\u1ef1 k\u1ef3 v\u1ecdng c\u1ee7a Ban Lãnh \u0111\u1ea1o Công ty \u0111\u01b0a ra trong b\u1ed1i c\u1ea3nh toàn công ty t\u1eeb B\u1eafc chí Nam l\u1eadp thành tích chào m\u1eebng 22 n\u0103m thành l\u1eadp Vietravel"<\/div> <\/li>" }, "46": { "title": "VIETRAVEL VINH D\u1ef0 NH\u1eacN TH\u01af CH\u00daC M\u1eeaNG T\u1eea L\u00c3NH \u0110\u1ea0O B\u1ed8 V\u0102N H\u00d3A, TH\u1ec2 THAO V\u00c0 DU L\u1ecaCH", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0_THUKHENCNVINH.jpg' alt='VIETRAVEL VINH D\u1ef0 NH\u1eacN TH\u01af CHÚC M\u1eeaNG T\u1eea LÃNH \u0110\u1ea0O B\u1ed8 V\u0102N HÓA, TH\u1ec2 THAO VÀ DU L\u1ecaCH' title='VIETRAVEL VINH D\u1ef0 NH\u1eacN TH\u01af CHÚC M\u1eeaNG ", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_THUKHENCNVINH.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">T\u1ea1i bu\u1ed5i l\u1ec5 ch&uacute;c m\u1eebng, &ocirc;ng H&agrave; V\u0103n Si&ecirc;u c&ugrave;ng L&atilde;nh \u0111\u1ea1o T\u1ed5ng c\u1ee5c Du l\u1ecbch \u0111&atilde; bi\u1ec3u d\u01b0\u01a1ng th&agrave;nh th&iacute;ch xu\u1ea5t s\u1eafc c\u1ee7a Vietravel trong su\u1ed1t 22 n\u0103m qua, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi ghi nh\u1eadn nh\u1eefng n\u1ed7 l\u1ef1c c\u1ee7a \u0111\u1ed9i ng\u0169 quan l&yacute;, nh&acirc;n vi&ecirc;n Vietravel trong vi\u1ec7c t&iacute;ch c\u1ef1c ph&aacute;t tri\u1ec3n, duy tr&igrave; ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 ph\u1ee5c v\u1ee5 du kh&aacute;ch, g&oacute;p ph\u1ea7n n&acirc;ng cao v\u1ecb th\u1ebf, h&igrave;nh \u1ea3nh Vi\u1ec7t Nam tr&ecirc;n b\u1ea3n \u0111\u1ed3 du l\u1ecbch th\u1ebf gi\u1edbi.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1_THUKHENCNVINH.jpg' title='VIETRAVEL VINH D\u1ef0 NH\u1eacN TH\u01af CHÚC M\u1eeaNG T\u1eea LÃNH \u0110\u1ea0O B\u1ed8 V\u0102N HÓA, TH\u1ec2 THAO VÀ DU L\u1ecaCH' alt='VIETRAVEL VINH D\u1ef0 NH\u1eacN TH\u01af CHÚC M\u1eeaNG T\u1eea LÃNH \u0110\u1ea0O B\u1ed8 V\u0102N HÓA, TH\u1ec2 THAO VÀ DU L\u1ecaCH'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">T\u1ea1i bu\u1ed5i l\u1ec5 chúc m\u1eebng, ông Hà V\u0103n Siêu cùng Lãnh \u0111\u1ea1o T\u1ed5ng c\u1ee5c <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> \u0111ã bi\u1ec3u d\u01b0\u01a1ng thành thích xu\u1ea5t s\u1eafc c\u1ee7a <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> trong su\u1ed1t 22 n\u0103m qua, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi ghi nh\u1eadn nh\u1eefng n\u1ed7 l\u1ef1c c\u1ee7a \u0111\u1ed9i ng\u0169 quan lý, nhân viên Vietravel trong vi\u1ec7c tích c\u1ef1c phát tri\u1ec3n, duy trì ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5 ph\u1ee5c v\u1ee5 du khách, góp ph\u1ea7n nâng cao v\u1ecb th\u1ebf, hình \u1ea3nh Vi\u1ec7t Nam trên b\u1ea3n \u0111\u1ed3 <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> th\u1ebf gi\u1edbi. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_THUKHENCNVINH.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Ph&oacute; T\u1ed5ng c\u1ee5c tr\u01b0\u1edfng T\u1ed5ng c\u1ee5c Du L\u1ecbch c\u0169ng hi v\u1ecdng r\u1eb1ng trong th\u1eddi gian t\u1edbi, Vietravel ti\u1ebfp t\u1ee5c l&agrave; l&aacute; c\u1edd \u0111\u1ea7u trong c&aacute;c doanh nghi\u1ec7p l\u1eef h&agrave;nh qu\u1ea3ng b&aacute; h&igrave;nh \u1ea3nh du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam, \u0111\u01b0a du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam ph&aacute;t tri\u1ec3n, tr\u1edf th&agrave;nh ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghi\u1ec7p m\u0169i nh\u1ecdn, \u0111&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o n\u1ec1n kinh t\u1ebf qu\u1ed1c gia trong nhi\u1ec1u n\u0103m ti\u1ebfp theo.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2_THUKHENCNVINH.jpg' title='VIETRAVEL VINH D\u1ef0 NH\u1eacN TH\u01af CHÚC M\u1eeaNG T\u1eea LÃNH \u0110\u1ea0O B\u1ed8 V\u0102N HÓA, TH\u1ec2 THAO VÀ DU L\u1ecaCH' alt='VIETRAVEL VINH D\u1ef0 NH\u1eacN TH\u01af CHÚC M\u1eeaNG T\u1eea LÃNH \u0110\u1ea0O B\u1ed8 V\u0102N HÓA, TH\u1ec2 THAO VÀ DU L\u1ecaCH'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Phó T\u1ed5ng c\u1ee5c tr\u01b0\u1edfng T\u1ed5ng c\u1ee5c Du L\u1ecbch c\u0169ng hi v\u1ecdng r\u1eb1ng trong th\u1eddi gian t\u1edbi, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> ti\u1ebfp t\u1ee5c là lá c\u1edd \u0111\u1ea7u trong các doanh nghi\u1ec7p l\u1eef hành qu\u1ea3ng bá hình \u1ea3nh <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> Vi\u1ec7t Nam, \u0111\u01b0a <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-Viet-Nam.aspx' title='du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam'>du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam<\/a> phát tri\u1ec3n, tr\u1edf thành ngành công nghi\u1ec7p m\u0169i nh\u1ecdn, \u0111óng góp vào n\u1ec1n kinh t\u1ebf qu\u1ed1c gia trong nhi\u1ec1u n\u0103m ti\u1ebfp theo.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_THUKHENCNVINH.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">\u0110\u1ea1i di\u1ec7n C&ocirc;ng ty Vietravel &ndash; B&agrave; Nguy\u1ec5n L&ecirc; H\u01b0\u01a1ng &ndash; Ph&oacute; T\u1ed5ng Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c C&ocirc;ng ty, thay m\u1eb7t to&agrave;n b\u1ed9 c&aacute;n b\u1ed9 nh&acirc;n vi&ecirc;n c\u1ea3m \u01a1n s\u1ef1 ghi nh\u1eadn, \u0111\u1ed9ng vi&ecirc;n c\u1ee7a L&atilde;nh \u0111\u1ea1o T\u1ed5ng c\u1ee5c du l\u1ecbch \u0111&atilde; g\u1eedi l\u1eddi ch&uacute;c m\u1eebng t\u1edbi c&ocirc;ng ty. Vietravel cam k\u1ebft trong th\u1eddi gian t\u1edbi s\u1ebd s&aacute;ng t\u1ea1o, ph&aacute;t tri\u1ec3n h\u01a1n n\u1eefa, mang l\u1ea1i nh\u1eefng gi&aacute; tr\u1ecb t\u1ed1t nh\u1ea5t cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, x\u1ee9ng \u0111&aacute;ng l&agrave; th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u du l\u1ecbch h&agrave;ng \u0111\u1ea7u c\u1ee7a qu\u1ed1c gia, \u0111\u01b0a du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam v\u01b0\u01a1n t\u1ea7m th\u1ebf gi\u1edbi.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_THUKHENCNVINH.jpg' title='VIETRAVEL VINH D\u1ef0 NH\u1eacN TH\u01af CHÚC M\u1eeaNG T\u1eea LÃNH \u0110\u1ea0O B\u1ed8 V\u0102N HÓA, TH\u1ec2 THAO VÀ DU L\u1ecaCH' alt='VIETRAVEL VINH D\u1ef0 NH\u1eacN TH\u01af CHÚC M\u1eeaNG T\u1eea LÃNH \u0110\u1ea0O B\u1ed8 V\u0102N HÓA, TH\u1ec2 THAO VÀ DU L\u1ecaCH'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u0110\u1ea1i di\u1ec7n Công ty <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> – Bà Nguy\u1ec5n Lê H\u01b0\u01a1ng – Phó T\u1ed5ng Giám \u0111\u1ed1c Công ty, thay m\u1eb7t toàn b\u1ed9 cán b\u1ed9 nhân viên c\u1ea3m \u01a1n s\u1ef1 ghi nh\u1eadn, \u0111\u1ed9ng viên c\u1ee7a Lãnh \u0111\u1ea1o T\u1ed5ng c\u1ee5c <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> \u0111ã g\u1eedi l\u1eddi chúc m\u1eebng t\u1edbi công ty. Vietravel cam k\u1ebft trong th\u1eddi gian t\u1edbi s\u1ebd sáng t\u1ea1o, phát tri\u1ec3n h\u01a1n n\u1eefa, mang l\u1ea1i nh\u1eefng giá tr\u1ecb t\u1ed1t nh\u1ea5t cho khách hàng, x\u1ee9ng \u0111áng là th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u du l\u1ecbch hàng \u0111\u1ea7u c\u1ee7a qu\u1ed1c gia, \u0111\u01b0a <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-Viet-Nam.aspx' title='du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam'>du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam<\/a> v\u01b0\u01a1n t\u1ea7m th\u1ebf gi\u1edbi.<\/div> <\/li>" }, "47": { "title": "KH\u00c1M PH\u00c1 \u201cX\u1ee8 S\u1ede TUY\u1ebeT L\u1ea0NH\u201d \u0110\u00d4NG B\u1eaeC \u00c1", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0-MUA-DONG-BAC-A.jpg' alt='KHÁM PHÁ “X\u1ee8 S\u1ede TUY\u1ebeT L\u1ea0NH” \u0110ÔNG B\u1eaeC Á' title='KHÁM PHÁ “X\u1ee8 S\u1ede TUY\u1ebeT L\u1ea0NH” \u0110ÔNG B\u1eaeC Á'\/><span>13\/12\/2017<\/span><p>T\u1eeb cu\u1ed1i thá", "content": "<li><h2>“Bay trên nh\u1eefng d\u1ed1c tuy\u1ebft” x\u1ee9 Hàn<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-MUA-DONG-BAC-A.jpg' title='“Bay trên nh\u1eefng d\u1ed1c tuy\u1ebft” x\u1ee9 Hàn<br\/><div style="text-align: justify;">V&agrave;o m&ugrave;a \u0111&ocirc;ng, nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n x\u1ee9 H&agrave;n c\u0169ng nh\u01b0 kh&aacute;ch du l\u1ecbch \u0111\u1ed5 v\u1ec1 khu tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft Ski resort \u1edf Gangwon-do \u0111\u1ec3 t\u1eadn h\u01b0\u1edfng nh\u1eefng k\u1ef3 ngh\u1ec9 \u0111&ocirc;ng th&uacute; v\u1ecb v&agrave; kh&ocirc;ng b\u1ecf l\u1ee1 vi\u1ec7c tham gia v&agrave;o c&aacute;c l\u1ec5 h\u1ed9i tuy\u1ebft \u0111\u1eb7c s\u1eafc t\u1ed5 ch\u1ee9c th\u01b0\u1eddng ni&ecirc;n. \u0110&acirc;y l&agrave; khu tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft ngo&agrave;i tr\u1eddi n\u1ed5i ti\u1ebfng mang \u0111\u1ebfn x\u1ee9 s\u1edf kim chi m\u1ed9t di\u1ec7n m\u1ea1o m\u1edbi v\u1edbi v\u1ebb \u0111\u1eb9p quy\u1ebfn r\u0169 v&agrave; s\u1ee9c h&uacute;t m&atilde;nh li\u1ec7t. Kh&ocirc;ng ai mu\u1ed1n b\u1ecf l\u1ee1 c\u01a1 h\u1ed9i \u0111\u01b0\u1ee3c l\u01b0\u1edbt nh\u01b0 bay tr&ecirc;n nh\u1eefng d\u1ed1c tuy\u1ebft d&agrave;i t\u1eeb h&agrave;ng tr\u0103m m&eacute;t, t\u1eadn h\u01b0\u1edfng c\u1ea3m gi&aacute;c ph\u1ea5n kh&iacute;ch khi th\u1ec3 hi\u1ec7n m\u1ed9t pha tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft \u0111\u1ea7y k\u1ecbch t&iacute;nh, chinh ph\u1ee5c th&agrave;nh c&ocirc;ng m\u1ed9t \u0111\u01b0\u1eddng tr\u01b0\u1ee3t cao v&uacute;t v\u1edbi nhi\u1ec1u kh&uacute;c cua b\u1ea5t ng\u1edd.&nbsp;<br \/> Ngay l\u1ea7n \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n ch\u1ea1m ch&acirc;n v&agrave;o tuy\u1ebft th&igrave; b\u1ea1n v\u1eabn c&oacute; th\u1ec3 tham gia c&aacute;c tr&ograve; ch\u01a1i v\u1eadn \u0111\u1ed9ng tr&ecirc;n tuy\u1ebft nh\u01b0: tr\u01b0\u1ee3t m&aacute;ng tuy\u1ebft, ng\u1ed3i xe m&ocirc; t&ocirc; tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft, n&eacute;m bowling tuy\u1ebft, \u0111\u1eafp t\u01b0\u1ee3ng tuy\u1ebft&hellip; lu&ocirc;n khi\u1ebfn nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi th&iacute;ch th&uacute;. H\u1ea7u h\u1ebft c&aacute;c khu tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft \u0111\u1ec1u cung c\u1ea5p c&aacute;c kh&oacute;a h\u1ecdc ng\u1eafn h\u1ea1n d&agrave;nh cho m\u1ecdi tr&igrave;nh \u0111\u1ed9 v&agrave; ngay c\u1ea3 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi ch\u01b0a c&oacute; kinh nghi\u1ec7m c\u0169ng d\u1ec5 d&agrave;ng ch\u1ecdn cho m&igrave;nh m\u1ed9t kh&oacute;a h\u1ecdc ph&ugrave; h\u1ee3p \u0111\u1ec3 b\u1eaft \u0111\u1ea7u h&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; m&ocirc;n th\u1ec3 thao tuy\u1ec7t v\u1eddi n&agrave;y. C&ograve;n g&igrave; tuy\u1ec7t v\u1eddi khi \u0111\u01b0\u1ee3c ng\u1ed3i tr&ecirc;n nh\u1eefng chi\u1ebfc phao an to&agrave;n, th\u1ea3 m&igrave;nh tr\u01b0\u1ee3t d\u1ecdc s\u01b0\u1eddn d\u1ed1c v&agrave; tr\u1ea3i nghi\u1ec7m m&ugrave;a \u0111&ocirc;ng x\u1ee9 H&agrave;n th&uacute; v\u1ecb.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-MUA-DONG-BAC-A.jpg' title='“Bay trên nh\u1eefng d\u1ed1c tuy\u1ebft” x\u1ee9 Hàn' alt='“Bay trên nh\u1eefng d\u1ed1c tuy\u1ebft” x\u1ee9 Hàn'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Vào mùa \u0111ông, nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi dân x\u1ee9 Hàn c\u0169ng nh\u01b0 khách <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> \u0111\u1ed5 v\u1ec1 khu tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft Ski resort \u1edf Gangwon-do \u0111\u1ec3 t\u1eadn h\u01b0\u1edfng nh\u1eefng k\u1ef3 ngh\u1ec9 \u0111ông thú v\u1ecb và không b\u1ecf l\u1ee1 vi\u1ec7c tham gia vào các l\u1ec5 h\u1ed9i tuy\u1ebft \u0111\u1eb7c s\u1eafc t\u1ed5 ch\u1ee9c th\u01b0\u1eddng niên. \u0110ây là khu tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft ngoài tr\u1eddi n\u1ed5i ti\u1ebfng mang \u0111\u1ebfn x\u1ee9 s\u1edf kim chi m\u1ed9t di\u1ec7n m\u1ea1o m\u1edbi v\u1edbi v\u1ebb \u0111\u1eb9p quy\u1ebfn r\u0169 và s\u1ee9c hút mãnh li\u1ec7t. Không ai mu\u1ed1n b\u1ecf l\u1ee1 c\u01a1 h\u1ed9i \u0111\u01b0\u1ee3c l\u01b0\u1edbt nh\u01b0 bay trên nh\u1eefng d\u1ed1c tuy\u1ebft dài t\u1eeb hàng tr\u0103m mét, t\u1eadn h\u01b0\u1edfng c\u1ea3m giác ph\u1ea5n khích khi th\u1ec3 hi\u1ec7n m\u1ed9t pha tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft \u0111\u1ea7y k\u1ecbch tính, chinh ph\u1ee5c thành công m\u1ed9t \u0111\u01b0\u1eddng tr\u01b0\u1ee3t cao vút v\u1edbi nhi\u1ec1u khúc cua b\u1ea5t ng\u1edd. <br \/> Ngay l\u1ea7n \u0111\u1ea7u tiên ch\u1ea1m chân vào tuy\u1ebft thì b\u1ea1n v\u1eabn có th\u1ec3 tham gia các trò ch\u01a1i v\u1eadn \u0111\u1ed9ng trên tuy\u1ebft nh\u01b0: tr\u01b0\u1ee3t máng tuy\u1ebft, ng\u1ed3i xe mô tô tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft, ném bowling tuy\u1ebft, \u0111\u1eafp t\u01b0\u1ee3ng tuy\u1ebft… luôn khi\u1ebfn nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi thích thú. H\u1ea7u h\u1ebft các khu tr\u01b0\u1ee3t tuy\u1ebft \u0111\u1ec1u cung c\u1ea5p các khóa h\u1ecdc ng\u1eafn h\u1ea1n dành cho m\u1ecdi trình \u0111\u1ed9 và ngay c\u1ea3 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi ch\u01b0a có kinh nghi\u1ec7m c\u0169ng d\u1ec5 dàng ch\u1ecdn cho mình m\u1ed9t khóa h\u1ecdc phù h\u1ee3p \u0111\u1ec3 b\u1eaft \u0111\u1ea7u hành trình khám phá môn th\u1ec3 thao tuy\u1ec7t v\u1eddi này. Còn gì tuy\u1ec7t v\u1eddi khi \u0111\u01b0\u1ee3c ng\u1ed3i trên nh\u1eefng chi\u1ebfc phao an toàn, th\u1ea3 mình tr\u01b0\u1ee3t d\u1ecdc s\u01b0\u1eddn d\u1ed1c và tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mùa \u0111ông x\u1ee9 Hàn thú v\u1ecb.<\/div> <\/li><li><h2>Tuy\u1ec7t v\u1eddi mùa tuy\u1ebft tr\u1eafng Sapporo<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-MUA-DONG-BAC-A.jpg' title='Tuy\u1ec7t v\u1eddi mùa tuy\u1ebft tr\u1eafng Sapporo<br\/><div style="text-align: justify;">H&agrave;ng n\u0103m, c\u1ee9 v&agrave;o \u0111\u1ea7u th&aacute;ng 2, c&ocirc;ng vi&ecirc;n Odori thu\u1ed9c \u0111\u1ea3o Hokkaido ch&agrave;o \u0111&oacute;n h&agrave;ng tri\u1ec7u du kh&aacute;ch kh\u1eafp n\u01a1i tr&ecirc;n th\u1ebf gi\u1edbi \u0111\u1ebfn tham gia &quot;Sapporo Snow Festival&quot; - l\u1ec5 h\u1ed9i tuy\u1ebft l\u1edbn nh\u1ea5t Nh\u1eadt B\u1ea3n. \u0110i\u1ec1u g&igrave; \u0111&atilde; t\u1ea1o n&ecirc;n s\u1ef1 \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t thu h&uacute;t nhi\u1ec1u du kh&aacute;ch \u0111\u1ebfn n\u01a1i n&agrave;y? \u0110&oacute; c&oacute; th\u1ec3 l&agrave; nh\u1eefng t&aacute;c ph\u1ea9m tuy\u1ec7t m\u1ef9 \u0111\u01b0\u1ee3c l&agrave;m t\u1eeb b\u0103ng tuy\u1ebft c\u1ee7a l\u1ec5 h\u1ed9i Sapporo. D\u01b0\u1edbi b&agrave;n tay t&agrave;i hoa c\u1ee7a nhi\u1ec1u ngh\u1ec7 nh&acirc;n Nh\u1eadt B\u1ea3n, nh\u1eefng kh\u1ed1i b\u0103ng v&ocirc; tri \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1ed5i v&agrave;o m\u1ed9t ch&uacute;t h\u1ed3n, m\u1ed9t ch&uacute;t s\u1eafc v&agrave; nhanh ch&oacute;ng tr\u1edf th&agrave;nh nh\u1eefng t&aacute;c ph\u1ea9m ngh\u1ec7 thu\u1eadt \u0111\u1ed9c \u0111&aacute;o. T\u1eeb h&igrave;nh \u1ea3nh xa hoa tr&aacute;ng l\u1ec7 \u0111\u1ebfn nh\u1eefng th\u1ee9 g\u1ea7n g\u0169i quen thu\u1ed9c, hay t\u1eeb \u0111&oacute;a hoa nh\u1ecf b&eacute; \u0111\u1ebfm nh\u1eefng t&ograve;a th&agrave;nh to l\u1edbn th&igrave; t\u1ea5t c\u1ea3 \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111i&ecirc;u kh\u1eafc tinh t\u1ebf v&agrave; t\u1ec9 m\u1ec9 trong t\u1eebng chi ti\u1ebft. \u0110i\u1ec1u \u0111&oacute; c&agrave;ng l&agrave;m b\u1eadt l&ecirc;n n&eacute;t \u0111\u1eb9p c\u1ee7a b\u0103ng tuy\u1ebft Sapporo, khi\u1ebfn bao ng\u01b0\u1eddi ph\u1ea3i tr\u1ea7m tr\u1ed3 ng\u1ee3i khen.&nbsp;<br \/> &nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-MUA-DONG-BAC-A.jpg' title='Tuy\u1ec7t v\u1eddi mùa tuy\u1ebft tr\u1eafng Sapporo' alt='Tuy\u1ec7t v\u1eddi mùa tuy\u1ebft tr\u1eafng Sapporo'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Hàng n\u0103m, c\u1ee9 vào \u0111\u1ea7u tháng 2, công viên Odori thu\u1ed9c \u0111\u1ea3o Hokkaido chào \u0111ón hàng tri\u1ec7u du khách kh\u1eafp n\u01a1i trên th\u1ebf gi\u1edbi \u0111\u1ebfn tham gia "Sapporo Snow Festival" - l\u1ec5 h\u1ed9i tuy\u1ebft l\u1edbn nh\u1ea5t Nh\u1eadt B\u1ea3n. \u0110i\u1ec1u gì \u0111ã t\u1ea1o nên s\u1ef1 \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t thu hút nhi\u1ec1u du khách \u0111\u1ebfn n\u01a1i này? \u0110ó có th\u1ec3 là nh\u1eefng tác ph\u1ea9m tuy\u1ec7t m\u1ef9 \u0111\u01b0\u1ee3c làm t\u1eeb b\u0103ng tuy\u1ebft c\u1ee7a l\u1ec5 h\u1ed9i Sapporo. D\u01b0\u1edbi bàn tay tài hoa c\u1ee7a nhi\u1ec1u ngh\u1ec7 nhân Nh\u1eadt B\u1ea3n, nh\u1eefng kh\u1ed1i b\u0103ng vô tri \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1ed5i vào m\u1ed9t chút h\u1ed3n, m\u1ed9t chút s\u1eafc và nhanh chóng tr\u1edf thành nh\u1eefng tác ph\u1ea9m ngh\u1ec7 thu\u1eadt \u0111\u1ed9c \u0111áo. T\u1eeb hình \u1ea3nh xa hoa tráng l\u1ec7 \u0111\u1ebfn nh\u1eefng th\u1ee9 g\u1ea7n g\u0169i quen thu\u1ed9c, hay t\u1eeb \u0111óa hoa nh\u1ecf bé \u0111\u1ebfm nh\u1eefng tòa thành to l\u1edbn thì t\u1ea5t c\u1ea3 \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111iêu kh\u1eafc tinh t\u1ebf và t\u1ec9 m\u1ec9 trong t\u1eebng chi ti\u1ebft. \u0110i\u1ec1u \u0111ó càng làm b\u1eadt lên nét \u0111\u1eb9p c\u1ee7a b\u0103ng tuy\u1ebft Sapporo, khi\u1ebfn bao ng\u01b0\u1eddi ph\u1ea3i tr\u1ea7m tr\u1ed3 ng\u1ee3i khen. <br \/>  <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/aflo_ZKUA009214.jpg' title='<br\/>L\u1ec5 h\u1ed9i \u0111\u1eb9p nh\u1ea5t c&oacute; l\u1ebd l&agrave; l&uacute;c Sapporo l&ecirc;n \u0111&egrave;n khi v\u1ec1 \u0111&ecirc;m, h\u1eaft ch&uacute;t &aacute;nh s&aacute;ng \u1ea5m &aacute;p v&agrave;o n\u1ec1n tuy\u1ebft tr\u1eafng, t\u1ea1o n&ecirc;n m\u1ed9t khung c\u1ea3nh lung linh \u0111\u1ea7y s\u1eafc m&agrave;u huy\u1ec1n \u1ea3o. V&agrave; c&agrave;ng tuy\u1ec7t v\u1eddi h\u01a1n trong kh&ocirc;ng kh&iacute; l\u1ea1nh gi&aacute; \u1ea5y, \u0111i\u1ec3m xuy\u1ebfn th&ecirc;m v&agrave;i b&ocirc;ng tuy\u1ebft nh\u1eb9 r\u01a1i, c\u1ea7m tr&ecirc;n tay nh\u1eefng c\u1ed1c chocolate n&oacute;ng h\u1ed5i, t\u1eeb t\u1eeb th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c v&agrave; chi&ecirc;m ng\u01b0\u1ee1ng nh\u1eefng t&aacute;c ph\u1ea9m b\u0103ng tuy\u1ebft tuy\u1ec7t \u0111\u1eb9p s\u1ebd l&agrave;m cho b\u1ea1n c\u1ea3m th\u1ea5y \u1ea5m l&ograve;ng.'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/aflo_ZKUA009214.jpg' title='KHÁM PHÁ “X\u1ee8 S\u1ede TUY\u1ebeT L\u1ea0NH” \u0110ÔNG B\u1eaeC Á' alt='KHÁM PHÁ “X\u1ee8 S\u1ede TUY\u1ebeT L\u1ea0NH” \u0110ÔNG B\u1eaeC Á'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div>L\u1ec5 h\u1ed9i \u0111\u1eb9p nh\u1ea5t có l\u1ebd là lúc Sapporo lên \u0111èn khi v\u1ec1 \u0111êm, h\u1eaft chút ánh sáng \u1ea5m áp vào n\u1ec1n tuy\u1ebft tr\u1eafng, t\u1ea1o nên m\u1ed9t khung c\u1ea3nh lung linh \u0111\u1ea7y s\u1eafc màu huy\u1ec1n \u1ea3o. Và càng tuy\u1ec7t v\u1eddi h\u01a1n trong không khí l\u1ea1nh giá \u1ea5y, \u0111i\u1ec3m xuy\u1ebfn thêm vài bông tuy\u1ebft nh\u1eb9 r\u01a1i, c\u1ea7m trên tay nh\u1eefng c\u1ed1c chocolate nóng h\u1ed5i, t\u1eeb t\u1eeb th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c và chiêm ng\u01b0\u1ee1ng nh\u1eefng tác ph\u1ea9m b\u0103ng tuy\u1ebft tuy\u1ec7t \u0111\u1eb9p s\u1ebd làm cho b\u1ea1n c\u1ea3m th\u1ea5y \u1ea5m lòng.<\/li>" }, "48": { "title": "H\u00c0 GIANG M\u00d9A HOA \u0110\u00c0O KHOE S\u1eaeC", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0-HAGIANG.jpg' alt='HÀ GIANG MÙA HOA \u0110ÀO KHOE S\u1eaeC' title='HÀ GIANG MÙA HOA \u0110ÀO KHOE S\u1eaeC'\/><span>13\/12\/2017<\/span><p>M\u1ed7i \u0111\u1ed9 xuân v\u1ec1, cao nguyên \u0111á Hà Gia", "content": "<li><h2>\u0110\u1ed9c \u0111áo ph\u1ed1 c\u1ed5 \u0110\u1ed3ng V\u0103n<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-HAGIANG.jpg' title='\u0110\u1ed9c \u0111áo ph\u1ed1 c\u1ed5 \u0110\u1ed3ng V\u0103n<br\/><div style="text-align: justify;">Th\u1ecb tr\u1ea5n \u0110\u1ed3ng V\u0103n n\u1eb1m tr&ecirc;n cao nguy&ecirc;n \u0111&aacute; \u1edf \u0111\u1ed9 cao trung b&igrave;nh t\u1eeb 1.000 - 1.600m so v\u1edbi m\u1eb7t n\u01b0\u1edbc bi\u1ec3n, c&aacute;ch TP.H&agrave; Giang 160km, l\u1ecdt th\u1ecfm gi\u1eefa thung l\u0169ng v\u1edbi b\u1ed1n b\u1ec1 n&uacute;i \u0111&aacute; bao b\u1ecdc xung quanh. Khu ph\u1ed1 c\u1ed5 v\u1ebbn v\u1eb9n 40 n&oacute;c nh&agrave; n\u1eb1m x\u1ebfp v&agrave;o nhau d\u01b0\u1edbi n&uacute;i \u0111&aacute;. Kh&ocirc;ng gi\u1ed1ng nh\u01b0 ph\u1ed1 c\u1ed5 H&agrave; N\u1ed9i hay H\u1ed9i An, s\u01b0\u01a1ng v&agrave; gi&oacute; n\u01a1i \u0111\u1ecba \u0111\u1ea7u T\u1ed5 qu\u1ed1c \u0111&atilde; t\u1ea1o n&ecirc;n s\u1ef1 kh&aacute;c bi\u1ec7t kh&ocirc;ng th\u1ec3 sao ch&eacute;p c\u1ee7a ph\u1ed1 c\u1ed5 \u0110\u1ed3ng V\u0103n - <a href="https:\/\/travel.com.vn\/tim-tour\/h%C3%A0%20giang\/ket-qua-tim-kiem.aspx">H&agrave; Giang.<\/a><br \/> Chi\u1ebfm \u0111a s\u1ed1 trong khu ph\u1ed1 c\u1ed5 l&agrave; nh\u1eefng ng&ocirc;i nh&agrave; tr&igrave;nh t\u01b0\u1eddng b\u1eb1ng \u0111\u1ea5t v\u1edbi m&aacute;i l\u1ee3p ng&oacute;i &acirc;m d\u01b0\u01a1ng, n\u1ec1n v&agrave; b\u1eadc c\u1eeda l&aacute;t \u0111&aacute; xanh. C\u1eeda ra v&agrave;o v&agrave; tr\u1ea7n nh&agrave; \u0111\u01b0\u1ee3c l&agrave;m b\u1eb1ng g\u1ed7 t\u1ea5m, tr\u01b0\u1edbc c\u1eeda nh&agrave; c&oacute; treo nhi\u1ec1u c&acirc;u \u0111\u1ed1i vi\u1ebft tr&ecirc;n gi\u1ea5y \u0111\u1ecf. C&aacute;c ng&ocirc;i nh&agrave; \u1edf khu ph\u1ed1 c\u1ed5 \u0110\u1ed3ng V\u0103n th\u01b0\u1eddng c&oacute; ki\u1ebfn tr&uacute;c theo ki\u1ec3u ch\u1eef &ldquo;tam&rdquo; v\u1edbi ba ng&ocirc;i nh&agrave; n\u1ed1i ti\u1ebfp nhau, l\u1ed1i \u0111i gi\u1eefa c&aacute;c nh&agrave; c&oacute; m&aacute;i che, tr&aacute;nh m\u01b0a n\u1eafng. C\u1ea3 ph\u1ed1 \u0111\u1ec1u quay v\u1ec1 h\u01b0\u1edbng Nam n&ecirc;n m&ugrave;a \u0111&ocirc;ng \u1ea5m &aacute;p c&ograve;n m&ugrave;a h&egrave; th&igrave; l\u1ea1i r\u1ea5t m&aacute;t m\u1ebb. B&ecirc;n c\u1ea1nh s\u1ef1 ph&aacute;t tri\u1ec3n c\u1ee7a ki\u1ebfn tr&uacute;c hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i \u0111ang thay \u0111\u1ed5i t\u1eebng ng&agrave;y, nh\u1eefng b\u1ee9c t\u01b0\u1eddng \u0111\u1ea5t, nh\u1eefng ng&ocirc;i nh&agrave; l\u1ee3p m&aacute;i ng&oacute;i &acirc;m d\u01b0\u01a1ng&hellip; nh\u01b0 \u0111ang th&aacute;ch th\u1ee9c v\u1edbi th\u1eddi gian. \u0110\u1eb7c tr\u01b0ng n\u1eefa d\u1ec5 nh\u1eadn th\u1ea5y \u1edf \u0111&acirc;y l&agrave; tr\u01b0\u1edbc c\u1eeda nh&agrave; c&oacute; \u0111&egrave;n l\u1ed3ng treo cao, th\u1eafp s&aacute;ng khi \u0111&ecirc;m xu\u1ed1ng, xua \u0111i c&aacute;i l\u1ea1nh bu\u1ed1t kh\u1eafc nghi\u1ec7t c\u1ee7a cao nguy&ecirc;n \u0111&aacute;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-HAGIANG.jpg' title='\u0110\u1ed9c \u0111áo ph\u1ed1 c\u1ed5 \u0110\u1ed3ng V\u0103n' alt='\u0110\u1ed9c \u0111áo ph\u1ed1 c\u1ed5 \u0110\u1ed3ng V\u0103n'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Th\u1ecb tr\u1ea5n \u0110\u1ed3ng V\u0103n n\u1eb1m trên cao nguyên \u0111á \u1edf \u0111\u1ed9 cao trung bình t\u1eeb 1.000 - 1.600m so v\u1edbi m\u1eb7t n\u01b0\u1edbc bi\u1ec3n, cách TP.Hà Giang 160km, l\u1ecdt th\u1ecfm gi\u1eefa thung l\u0169ng v\u1edbi b\u1ed1n b\u1ec1 núi \u0111á bao b\u1ecdc xung quanh. Khu ph\u1ed1 c\u1ed5 v\u1ebbn v\u1eb9n 40 nóc nhà n\u1eb1m x\u1ebfp vào nhau d\u01b0\u1edbi núi \u0111á. Không gi\u1ed1ng nh\u01b0 ph\u1ed1 c\u1ed5 Hà N\u1ed9i hay H\u1ed9i An, s\u01b0\u01a1ng và gió n\u01a1i \u0111\u1ecba \u0111\u1ea7u T\u1ed5 qu\u1ed1c \u0111ã t\u1ea1o nên s\u1ef1 khác bi\u1ec7t không th\u1ec3 sao chép c\u1ee7a ph\u1ed1 c\u1ed5 \u0110\u1ed3ng V\u0103n - <a href="https:\/\/travel.com.vn\/tim-tour\/h%C3%A0%20giang\/ket-qua-tim-kiem.aspx">Hà Giang.<\/a><br \/> Chi\u1ebfm \u0111a s\u1ed1 trong khu ph\u1ed1 c\u1ed5 là nh\u1eefng ngôi nhà trình t\u01b0\u1eddng b\u1eb1ng \u0111\u1ea5t v\u1edbi mái l\u1ee3p ngói âm d\u01b0\u01a1ng, n\u1ec1n và b\u1eadc c\u1eeda lát \u0111á xanh. C\u1eeda ra vào và tr\u1ea7n nhà \u0111\u01b0\u1ee3c làm b\u1eb1ng g\u1ed7 t\u1ea5m, tr\u01b0\u1edbc c\u1eeda nhà có treo nhi\u1ec1u câu \u0111\u1ed1i vi\u1ebft trên gi\u1ea5y \u0111\u1ecf. Các ngôi nhà \u1edf khu ph\u1ed1 c\u1ed5 \u0110\u1ed3ng V\u0103n th\u01b0\u1eddng có ki\u1ebfn trúc theo ki\u1ec3u ch\u1eef “tam” v\u1edbi ba ngôi nhà n\u1ed1i ti\u1ebfp nhau, l\u1ed1i \u0111i gi\u1eefa các nhà có mái che, tránh m\u01b0a n\u1eafng. C\u1ea3 ph\u1ed1 \u0111\u1ec1u quay v\u1ec1 h\u01b0\u1edbng Nam nên mùa \u0111ông \u1ea5m áp còn <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-he.aspx' title='mùa hè'>mùa hè<\/a> thì l\u1ea1i r\u1ea5t mát m\u1ebb. Bên c\u1ea1nh s\u1ef1 phát tri\u1ec3n c\u1ee7a ki\u1ebfn trúc hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i \u0111ang thay \u0111\u1ed5i t\u1eebng ngày, nh\u1eefng b\u1ee9c t\u01b0\u1eddng \u0111\u1ea5t, nh\u1eefng ngôi nhà l\u1ee3p mái ngói âm d\u01b0\u01a1ng… nh\u01b0 \u0111ang thách th\u1ee9c v\u1edbi th\u1eddi gian. \u0110\u1eb7c tr\u01b0ng n\u1eefa d\u1ec5 nh\u1eadn th\u1ea5y \u1edf \u0111ây là tr\u01b0\u1edbc c\u1eeda nhà có \u0111èn l\u1ed3ng treo cao, th\u1eafp sáng khi \u0111êm xu\u1ed1ng, xua \u0111i cái l\u1ea1nh bu\u1ed1t kh\u1eafc nghi\u1ec7t c\u1ee7a cao nguyên \u0111á<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-HAGIANG.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">B\u1ee9c tranh v\u1ec1 khu ph\u1ed1 c\u1ed5 \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1ec3 hi\u1ec7n tr&ecirc;n nhi\u1ec1u gam m&agrave;u, thay \u0111\u1ed5i theo t\u1eebng cung b\u1eadc th\u1eddi gian trong m\u1ed9t ng&agrave;y. Bu\u1ed5i s&aacute;ng, b\u1ee9c tranh \u0111\u1ed9c \u0111&aacute;o \u1ea5y \u0111\u01b0\u1ee3c pha tr\u1ed9n t&agrave;i t&igrave;nh b\u1edfi hai t&ocirc;ng m&agrave;u v&agrave;ng r\u1ef1c c\u1ee7a n\u1eafng v&agrave; m&agrave;u x&aacute;m c\u1ee7a nh\u1eefng ng&ocirc;i nh&agrave; c\u1ed5. Kh&ocirc;ng gian im l&igrave;m trong s\u01b0\u01a1ng s\u1edbm nh\u01b0 \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111&aacute;nh th\u1ee9c b\u1edfi &aacute;nh s&aacute;ng, &acirc;m thanh n&aacute;o nhi\u1ec7t v&agrave; nh\u1eefng s\u1eafc m&agrave;u r\u1ef1c r\u1ee1 trong trang ph\u1ee5c c\u1ee7a \u0111\u1ed3ng b&agrave;o H&rsquo;M&ocirc;ng, T&agrave;y, N&ugrave;ng&hellip; Khi tr\u1eddi \u0111\u1ea5t ng\u1ea3 chi\u1ec1u, s\u1ef1 y&ecirc;n b&igrave;nh c\u1ed1 h\u1eefu l\u1ea1i bao tr&ugrave;m khu ph\u1ed1 c\u1ed5 gi\u1eefa l&ograve;ng cao nguy&ecirc;n \u0111&aacute;. \u0110&ecirc;m \u0111\u1ebfn, trong &aacute;nh s&aacute;ng l\u1edd m\u1edd t\u1eeb nh\u1eefng chi\u1ebfc \u0111&egrave;n d\u1ea7u, \u0111&acirc;u \u0111&oacute; l\u1ea1i ph&aacute;t ra &acirc;m thanh quen thu\u1ed9c c\u1ee7a ti\u1ebfng k&egrave;n m&ocirc;i t\u1eeb c&aacute;c ch&agrave;ng trai H&rsquo;M&ocirc;ng g\u1ecdi b\u1ea1n t&igrave;nh. V&agrave;o nh\u1eefng \u0111&ecirc;m cu\u1ed1i tu\u1ea7n, kh&ocirc;ng gian trong c&aacute;c qu&aacute;n nh\u1ecf l\u1ea1i r\u1ed9n r&agrave;ng h\u01a1n v\u1edbi b&agrave;i h&aacute;t d&acirc;n ca, \u0111i\u1ec7u m&uacute;a giao duy&ecirc;n c\u1ee7a nh\u1eefng ch&agrave;ng trai, c&ocirc; g&aacute;i t\u1eeb c&aacute;c b\u1ea3n t\u1eadp trung v\u1ec1 \u0111&acirc;y.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-HAGIANG.jpg' title='HÀ GIANG MÙA HOA \u0110ÀO KHOE S\u1eaeC' alt='HÀ GIANG MÙA HOA \u0110ÀO KHOE S\u1eaeC'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">B\u1ee9c tranh v\u1ec1 khu ph\u1ed1 c\u1ed5 \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1ec3 hi\u1ec7n trên nhi\u1ec1u gam màu, thay \u0111\u1ed5i theo t\u1eebng cung b\u1eadc th\u1eddi gian trong m\u1ed9t ngày. Bu\u1ed5i sáng, b\u1ee9c tranh \u0111\u1ed9c \u0111áo \u1ea5y \u0111\u01b0\u1ee3c pha tr\u1ed9n tài tình b\u1edfi hai tông màu vàng r\u1ef1c c\u1ee7a n\u1eafng và màu xám c\u1ee7a nh\u1eefng ngôi nhà c\u1ed5. Không gian im lìm trong s\u01b0\u01a1ng s\u1edbm nh\u01b0 \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111ánh th\u1ee9c b\u1edfi ánh sáng, âm thanh náo nhi\u1ec7t và nh\u1eefng s\u1eafc màu r\u1ef1c r\u1ee1 trong trang ph\u1ee5c c\u1ee7a \u0111\u1ed3ng bào H’Mông, Tày, Nùng… Khi tr\u1eddi \u0111\u1ea5t ng\u1ea3 chi\u1ec1u, s\u1ef1 yên bình c\u1ed1 h\u1eefu l\u1ea1i bao trùm khu ph\u1ed1 c\u1ed5 gi\u1eefa lòng cao nguyên \u0111á. \u0110êm \u0111\u1ebfn, trong ánh sáng l\u1edd m\u1edd t\u1eeb nh\u1eefng chi\u1ebfc \u0111èn d\u1ea7u, \u0111âu \u0111ó l\u1ea1i phát ra âm thanh quen thu\u1ed9c c\u1ee7a ti\u1ebfng kèn môi t\u1eeb các chàng trai H’Mông g\u1ecdi b\u1ea1n tình. Vào nh\u1eefng \u0111êm cu\u1ed1i tu\u1ea7n, không gian trong các quán nh\u1ecf l\u1ea1i r\u1ed9n ràng h\u01a1n v\u1edbi bài hát dân ca, \u0111i\u1ec7u múa giao duyên c\u1ee7a nh\u1eefng chàng trai, cô gái t\u1eeb các b\u1ea3n t\u1eadp trung v\u1ec1 \u0111ây.<\/div> <\/li><li><h2>Mùa hoa \u0111ào trên cao nguyên \u0111á<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4-HAGIANG.jpg' title='Mùa hoa \u0111ào trên cao nguyên \u0111á<br\/><div style="text-align: justify;">C\u1ee9 v&agrave;o kho\u1ea3ng cu\u1ed1i th&aacute;ng 2 \u0111\u1ea7u th&aacute;ng 3 h\u1eb1ng n\u0103m, hoa \u0111&agrave;o H&agrave; Giang b\u1eaft \u0111\u1ea7u bung t\u1ecfa kh\u1eafp n\u01a1i n\u01a1i. Khi n\u1edf tr&ecirc;n s\u01b0\u1eddn n&uacute;i, khi n\u1edf trong v\u01b0\u1eddn nh&agrave;, khi n\u1edf b&ecirc;n h&agrave;ng r&agrave;o \u0111&aacute;, ngay c\u1ea1nh l\u1ed1i \u0111i&hellip; \u0111&acirc;u \u0111&acirc;u c\u0169ng th\u1ea5y nh\u1eefng c&acirc;y hoa n\u1edf h\u1ed3ng r\u1ef1c m\u1ed9t v&ugrave;ng. \u0110\u1ebfn H&agrave; Giang m&ugrave;a hoa \u0111&agrave;o n\u1edf, b\u1ea1n c&oacute; th\u1ec3 th\u1ecfa th&iacute;ch ng\u1eafm hoa \u1edf b\u1ea5t c\u1ee9 n\u01a1i n&agrave;o, nh\u01b0ng hoa \u0111&agrave;o \u0111\u1eb9p l\u1ed3ng gh&eacute;p v&agrave;o c\u1ea3nh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n \u0111\u1eb9p nh\u1ea5t th&igrave; ph\u1ea3i nh\u1eafc \u0111\u1ebfn cung \u0111\u01b0\u1eddng \u0110\u1ed3ng V\u0103n - M&egrave;o V\u1ea1c.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4-HAGIANG.jpg' title='Mùa hoa \u0111ào trên cao nguyên \u0111á' alt='Mùa hoa \u0111ào trên cao nguyên \u0111á'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">C\u1ee9 vào kho\u1ea3ng cu\u1ed1i tháng 2 \u0111\u1ea7u tháng 3 h\u1eb1ng n\u0103m, hoa \u0111ào Hà Giang b\u1eaft \u0111\u1ea7u bung t\u1ecfa kh\u1eafp n\u01a1i n\u01a1i. Khi n\u1edf trên s\u01b0\u1eddn núi, khi n\u1edf trong v\u01b0\u1eddn nhà, khi n\u1edf bên hàng rào \u0111á, ngay c\u1ea1nh l\u1ed1i \u0111i… \u0111âu \u0111âu c\u0169ng th\u1ea5y nh\u1eefng cây hoa n\u1edf h\u1ed3ng r\u1ef1c m\u1ed9t vùng. \u0110\u1ebfn Hà Giang mùa hoa \u0111ào n\u1edf, b\u1ea1n có th\u1ec3 th\u1ecfa thích ng\u1eafm hoa \u1edf b\u1ea5t c\u1ee9 n\u01a1i nào, nh\u01b0ng hoa \u0111ào \u0111\u1eb9p l\u1ed3ng ghép vào c\u1ea3nh thiên nhiên \u0111\u1eb9p nh\u1ea5t thì ph\u1ea3i nh\u1eafc \u0111\u1ebfn cung \u0111\u01b0\u1eddng \u0110\u1ed3ng V\u0103n - Mèo V\u1ea1c. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/5-hagiang.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">M&ugrave;a hoa \u0111&agrave;o n\u01a1i \u0111&acirc;y khi\u1ebfn kh&ocirc;ng &iacute;t ng\u01b0\u1eddi ng\u1ee1 ng&agrave;ng v&agrave; th\u1ed5n th\u1ee9c. Hoa \u0111&agrave;o H&agrave; Giang l&agrave; \u0111&agrave;o phai n\u0103m c&aacute;nh, m&agrave;u kh&ocirc;ng \u0111\u1ecf th\u1eafm m&agrave; ch\u1ec9 ph\u1edbt h\u1ed3ng. S\u1eafc h\u1ed3ng l&agrave;m \u1ea5m s\u01b0\u1eddn n&uacute;i \u0111&aacute; tai m&egrave;o gi&aacute; l\u1ea1nh sau m&ugrave;a \u0111&ocirc;ng d&agrave;i. S\u1eafc h\u1ed3ng h&ograve;a c&ugrave;ng n\u1eafng v&agrave;ng, tr\u1eddi bi\u1ebfc, n\u1ebfp nh&agrave; m&agrave;u tr\u1ea7m \u0111\u01a1n s\u01a1 khi\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi ng\u01b0\u1eddi c\u1ee9 r\u1ee7 nhau l&ecirc;n cao nguy&ecirc;n \u0111&aacute; &ldquo;s\u0103n&rdquo; hoa. K\u1ef3 di\u1ec7u h\u01a1n khi tr\u1eddi c&agrave;ng l\u1ea1nh, hoa l\u1ea1i c&agrave;ng t\u01b0\u01a1i, c&agrave;ng \u0111\u1eb9p h\u01a1n n\u1eefa. Tr\u01b0\u1edbc c\u1eeda nh&agrave; d&acirc;n, c\u1ed5ng tr\u01b0\u1eddng h\u1ecdc, nh\u1eefng c&agrave;nh \u0111&agrave;o u\u1ed1n cong, bu&ocirc;ng r\u1ee7 s\u1eafc h\u1ed3ng. V\u1ebb \u0111\u1eb9p ki&ecirc;u h&atilde;nh, m&agrave;u s\u1eafc m\u1ed9ng m\u01a1 c\u1ee7a hoa \u0111&agrave;o h&ograve;a c&ugrave;ng &aacute;nh m&agrave;u s\u1eb7c s\u1ee1 trong b\u1ed9 trang ph\u1ee5c c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n t\u1ea1o l&ecirc;n m\u1ed9t b\u1ee9c tranh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n m&ugrave;a xu&acirc;n \u0111a s\u1eafc v&agrave; t\u01b0\u01a1i s&aacute;ng.&nbsp;<br \/> H&agrave; Giang - n\u01a1i d\u1eabu \u0111\u1ebfn bao l\u1ea7n, th&igrave; m\u1ed7i l\u1ea7n tr\u1edf l\u1ea1i \u0111\u1ec1u v\u1eabn s\u1ebd th\u1ea5y l\u1ea1, l\u1ea1 v&igrave; \u0111\u1eb9p. C&aacute;i \u0111\u1eb9p hoang d\u1ea1i t\u1eeb con ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ebfn c\u1ea3nh v\u1eadt; c&aacute;i \u0111\u1eb9p m&agrave; khi tr\u1ea3i nghi\u1ec7m r\u1ed3i, ta s\u1ebd th\u1ea5y ch&uacute;t g&igrave; \u0111&oacute; quy\u1ebfn luy\u1ebfn, m&atilde;i kh&ocirc;ng th\u1ec3 qu&ecirc;n&hellip;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/5-hagiang.jpg' title='HÀ GIANG MÙA HOA \u0110ÀO KHOE S\u1eaeC' alt='HÀ GIANG MÙA HOA \u0110ÀO KHOE S\u1eaeC'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Mùa hoa \u0111ào n\u01a1i \u0111ây khi\u1ebfn không ít ng\u01b0\u1eddi ng\u1ee1 ngàng và th\u1ed5n th\u1ee9c. Hoa \u0111ào Hà Giang là \u0111ào phai n\u0103m cánh, màu không \u0111\u1ecf th\u1eafm mà ch\u1ec9 ph\u1edbt h\u1ed3ng. S\u1eafc h\u1ed3ng làm \u1ea5m s\u01b0\u1eddn núi \u0111á tai mèo giá l\u1ea1nh sau mùa \u0111ông dài. S\u1eafc h\u1ed3ng hòa cùng n\u1eafng vàng, tr\u1eddi bi\u1ebfc, n\u1ebfp nhà màu tr\u1ea7m \u0111\u01a1n s\u01a1 khi\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi ng\u01b0\u1eddi c\u1ee9 r\u1ee7 nhau lên cao nguyên \u0111á “s\u0103n” hoa. K\u1ef3 di\u1ec7u h\u01a1n khi tr\u1eddi càng l\u1ea1nh, hoa l\u1ea1i càng t\u01b0\u01a1i, càng \u0111\u1eb9p h\u01a1n n\u1eefa. Tr\u01b0\u1edbc c\u1eeda nhà dân, c\u1ed5ng tr\u01b0\u1eddng h\u1ecdc, nh\u1eefng cành \u0111ào u\u1ed1n cong, buông r\u1ee7 s\u1eafc h\u1ed3ng. V\u1ebb \u0111\u1eb9p kiêu hãnh, màu s\u1eafc m\u1ed9ng m\u01a1 c\u1ee7a hoa \u0111ào hòa cùng ánh màu s\u1eb7c s\u1ee1 trong b\u1ed9 trang ph\u1ee5c c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi dân t\u1ea1o lên m\u1ed9t b\u1ee9c tranh thiên nhiên mùa xuân \u0111a s\u1eafc và t\u01b0\u01a1i sáng. <br \/> Hà Giang - n\u01a1i d\u1eabu \u0111\u1ebfn bao l\u1ea7n, thì m\u1ed7i l\u1ea7n tr\u1edf l\u1ea1i \u0111\u1ec1u v\u1eabn s\u1ebd th\u1ea5y l\u1ea1, l\u1ea1 vì \u0111\u1eb9p. Cái \u0111\u1eb9p hoang d\u1ea1i t\u1eeb con ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ebfn c\u1ea3nh v\u1eadt; cái \u0111\u1eb9p mà khi tr\u1ea3i nghi\u1ec7m r\u1ed3i, ta s\u1ebd th\u1ea5y chút gì \u0111ó quy\u1ebfn luy\u1ebfn, mãi không th\u1ec3 quên…<\/div> <\/li>" }, "49": { "title": "Gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t c\u00e1c C\u00e2y v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vi\u1ec7t Nam \u2013 Vietravel Cup 2017 chu\u1ea9n b\u1ecb kh\u1edfi tranh", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0-quanvot-vinh.jpg' alt='Gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t các Cây v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vi\u1ec7t Nam – Vietravel Cup 2017 chu\u1ea9n b\u1ecb kh\u1edfi tranh' title='Gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t các Cây v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-quanvot-vinh.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">&nbsp;<\/div> <div style="text-align: center;"><em>C&aacute;c tay v\u1ee3t \u0111\u01a1n nam tr&ecirc;n b\u1ee5c nh\u1eadn gi\u1ea3i n\u0103m 2016.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Nh\u1eb1m ch&agrave;o m\u1eebng c&aacute;c ng&agrave;y l\u1ec5 l\u1edbn c\u1ee7a d&acirc;n t\u1ed9c: 71 n\u0103m ng&agrave;y to&agrave;n qu\u1ed1c kh&aacute;ng chi\u1ebfn (19\/12\/1946 &ndash; 19\/12\/2017) v&agrave; Ng&agrave;y th&agrave;nh l\u1eadp Qu&acirc;n \u0111\u1ed9i Nh&acirc;n D&acirc;n Vi\u1ec7t Nam (22\/12\/1944 &ndash; 22\/12\/2017), \u0111\u1ed3ng th\u1eddi t\u1ea1o c\u01a1 h\u1ed9i thi \u0111\u1ea5u, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh \u0111\u1ed9 \u1edf gi\u1ea3i d&agrave;nh cho c&aacute;c v\u1eadn \u0111\u1ed9ng vi&ecirc;n xu\u1ea5t s\u1eafc nh\u1ea5t, \u0111&aacute;nh gi&aacute; tr&igrave;nh \u0111\u1ed9 chuy&ecirc;n m&ocirc;n \u0111\u1ed3ng th\u1eddi tuy\u1ec3n ch\u1ecdn c&aacute;c V\u0110V xu\u1ea5t s\u1eafc v&agrave;o \u0111\u1ed9i tuy\u1ec3n qu\u1ed1c gia tham d\u1ef1 Davis Cup 2018, Fed Cup 2018, \u0110\u1ea1i h\u1ed9i TDTT to&agrave;n qu\u1ed1c l\u1ea7n th\u1ee9 VIII n\u0103m 2018, \u0110\u1ea1i h\u1ed9i Th\u1ec3 thao Ch&acirc;u &Aacute; (ASIAD) 2018.<br \/> \u0110\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 ch\u1ea5p thu\u1eadn c\u1ee7a T\u1ed5ng c\u1ee5c Th\u1ec3 d\u1ee5c Th\u1ec3 thao v&agrave; UBND t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An, Li&ecirc;n \u0111o&agrave;n Qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi S\u1edf V\u0103n h&oacute;a v&agrave; Th\u1ec3 thao t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An, Li&ecirc;n \u0111o&agrave;n Qu\u1ea7n v\u1ee3t t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An t\u1ed5 ch\u1ee9c Gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t c&aacute;c C&acirc;y v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vi\u1ec7t Nam &ndash; Vietravel Cup 2017 t\u1eeb ng&agrave;y 17 \u0111\u1ebfn ng&agrave;y 22\/12\/2017 t\u1ea1i C\u1ee5m s&acirc;n qu\u1ea7n v\u1ee3t Trung Long, \u0110\u01b0\u1eddng L&ecirc; Mao, TP Vinh, t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An.<br \/> Gi\u1ea3i \u0111\u1ea5u l\u1ea7n n&agrave;y quy t\u1ee5 08 V\u0110V \u0111\u01a1n nam, 08 V\u0110V \u0111\u01a1n n\u1eef, 06 \u0111&ocirc;i nam v&agrave; 06 \u0111&ocirc;i n\u1eef c&oacute; th\u1ee9 h\u1ea1ng cao nh\u1ea5t tr&ecirc;n b\u1ea3ng x\u1ebfp h\u1ea1ng Ranking qu\u1ed1c gia m\u1edbi nh\u1ea5t c\u1ee7a L\u0110QVVN n\u0103m 2017. L&agrave; gi\u1ea3i \u0111\u1ea5u cu\u1ed1i n\u0103m quy t\u1ee5 c&aacute;c tay v\u1ee3t h&agrave;ng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam trong th\u1eddi \u0111i\u1ec3m hi\u1ec7n t\u1ea1i, Gi\u1ea3i Qu\u1ea7n v\u1ee3t C&aacute;c c&acirc;y v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vi\u1ec7t Nam &ndash; Vietravel Cup 2017 h\u1ee9a h\u1eb9n c\u1ed1ng hi\u1ebfn cho kh&aacute;n gi\u1ea3 nh\u1eefng tr\u1eadn tranh t&agrave;i \u0111\u1ec9nh cao v&agrave; h\u1ea5p d\u1eabn.<br \/> C&aacute;c V\u0110V s\u1ebd tranh t&agrave;i \u1edf 4 n\u1ed9i dung: \u0110\u01a1n nam, \u0110\u01a1n n\u1eef, \u0110&ocirc;i nam v&agrave; \u0110&ocirc;i n\u1eef. C&aacute;c tr\u1eadn \u0111\u1ea5u \u0111\u01a1n s\u1ebd thi \u0111\u1ea5u 3 set th\u1eafng 2 theo th\u1ec3 th\u1ee9c chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p. C&aacute;c tr\u1eadn \u0111\u1ea5u \u0111&ocirc;i thi \u0111\u1ea5u 3 set th\u1eafng 2; 40-40 thi \u0111\u1ea5u b&oacute;ng v&agrave;ng, 5-5 thi \u0111\u1ea5u \u0111\u1ebfn 7, 6-6 thi \u0111\u1ea5u Tie-break, set 3 thi \u0111\u1ea5u Super Tie-break 10 \u0111i\u1ec3m.<br \/> C&aacute;c tr\u1eadn \u0111\u1ea5u t\u1ea1i gi\u1ea3i s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c t\u01b0\u1eddng thu\u1eadt tr\u1ef1c ti\u1ebfp tr&ecirc;n Th\u1ec3 thao TV\/ Th\u1ec3 thao tin t\u1ee9c HD.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-quanvot-vinh.jpg' title='Gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t các Cây v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vi\u1ec7t Nam – Vietravel Cup 2017 chu\u1ea9n b\u1ecb kh\u1edfi tranh' alt='Gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t các Cây v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vi\u1ec7t Nam – Vietravel Cup 2017 chu\u1ea9n b\u1ecb kh\u1edfi tranh'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;"> <\/div> <div style="text-align: center;"><em>Các tay v\u1ee3t \u0111\u01a1n nam trên b\u1ee5c nh\u1eadn gi\u1ea3i n\u0103m 2016.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">Nh\u1eb1m chào m\u1eebng các ngày l\u1ec5 l\u1edbn c\u1ee7a dân t\u1ed9c: 71 n\u0103m ngày toàn qu\u1ed1c kháng chi\u1ebfn (19\/12\/1946 – 19\/12\/2017) và Ngày thành l\u1eadp Quân \u0111\u1ed9i Nhân Dân Vi\u1ec7t Nam (22\/12\/1944 – 22\/12\/2017), \u0111\u1ed3ng th\u1eddi t\u1ea1o c\u01a1 h\u1ed9i thi \u0111\u1ea5u, nâng cao trình \u0111\u1ed9 \u1edf gi\u1ea3i dành cho các v\u1eadn \u0111\u1ed9ng viên xu\u1ea5t s\u1eafc nh\u1ea5t, \u0111ánh giá trình \u0111\u1ed9 chuyên môn \u0111\u1ed3ng th\u1eddi tuy\u1ec3n ch\u1ecdn các V\u0110V xu\u1ea5t s\u1eafc vào \u0111\u1ed9i tuy\u1ec3n qu\u1ed1c gia tham d\u1ef1 Davis Cup 2018, Fed Cup 2018, \u0110\u1ea1i h\u1ed9i TDTT toàn qu\u1ed1c l\u1ea7n th\u1ee9 VIII n\u0103m 2018, \u0110\u1ea1i h\u1ed9i Th\u1ec3 thao Châu Á (ASIAD) 2018.<br \/> \u0110\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 ch\u1ea5p thu\u1eadn c\u1ee7a T\u1ed5ng c\u1ee5c Th\u1ec3 d\u1ee5c Th\u1ec3 thao và UBND t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An, Liên \u0111oàn Qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi S\u1edf V\u0103n hóa và Th\u1ec3 thao t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An, Liên \u0111oàn Qu\u1ea7n v\u1ee3t t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An t\u1ed5 ch\u1ee9c Gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t các Cây v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vi\u1ec7t Nam – <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Cup 2017 t\u1eeb ngày 17 \u0111\u1ebfn ngày 22\/12\/2017 t\u1ea1i C\u1ee5m sân qu\u1ea7n v\u1ee3t Trung Long, \u0110\u01b0\u1eddng Lê Mao, TP Vinh, t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An.<br \/> Gi\u1ea3i \u0111\u1ea5u l\u1ea7n này quy t\u1ee5 08 V\u0110V \u0111\u01a1n nam, 08 V\u0110V \u0111\u01a1n n\u1eef, 06 \u0111ôi nam và 06 \u0111ôi n\u1eef có th\u1ee9 h\u1ea1ng cao nh\u1ea5t trên b\u1ea3ng x\u1ebfp h\u1ea1ng Ranking qu\u1ed1c gia m\u1edbi nh\u1ea5t c\u1ee7a L\u0110QVVN n\u0103m 2017. Là gi\u1ea3i \u0111\u1ea5u cu\u1ed1i n\u0103m quy t\u1ee5 các tay v\u1ee3t hàng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam trong th\u1eddi \u0111i\u1ec3m hi\u1ec7n t\u1ea1i, Gi\u1ea3i Qu\u1ea7n v\u1ee3t Các cây v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vi\u1ec7t Nam – Vietravel Cup 2017 h\u1ee9a h\u1eb9n c\u1ed1ng hi\u1ebfn cho khán gi\u1ea3 nh\u1eefng tr\u1eadn tranh tài \u0111\u1ec9nh cao và h\u1ea5p d\u1eabn.<br \/> Các V\u0110V s\u1ebd tranh tài \u1edf 4 n\u1ed9i dung: \u0110\u01a1n nam, \u0110\u01a1n n\u1eef, \u0110ôi nam và \u0110ôi n\u1eef. Các tr\u1eadn \u0111\u1ea5u \u0111\u01a1n s\u1ebd thi \u0111\u1ea5u 3 set th\u1eafng 2 theo th\u1ec3 th\u1ee9c chuyên nghi\u1ec7p. Các tr\u1eadn \u0111\u1ea5u \u0111ôi thi \u0111\u1ea5u 3 set th\u1eafng 2; 40-40 thi \u0111\u1ea5u bóng vàng, 5-5 thi \u0111\u1ea5u \u0111\u1ebfn 7, 6-6 thi \u0111\u1ea5u Tie-break, set 3 thi \u0111\u1ea5u Super Tie-break 10 \u0111i\u1ec3m.<br \/> Các tr\u1eadn \u0111\u1ea5u t\u1ea1i gi\u1ea3i s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c t\u01b0\u1eddng thu\u1eadt tr\u1ef1c ti\u1ebfp trên Th\u1ec3 thao TV\/ Th\u1ec3 thao tin t\u1ee9c HD.<\/div> <\/li>" }, "50": { "title": "GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T AUSTRALIAN OPEN 2018 TRANH T\u00c0I \u0110\u1ec8NH CAO \u1ede MELBOURNE PARK", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0-uc-quanvot.jpg' alt='GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T AUSTRALIAN OPEN 2018 TRANH TÀI \u0110\u1ec8NH CAO \u1ede MELBOURNE PARK' title='GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T AUSTRALIAN OPEN 2018 TRANH TÀI \u0110\u1ec8N", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-uc-quan-vot.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Vui m\u1eebng h\u01a1n c\u1ea3 ch&iacute;nh l&agrave; nh\u1eefng nh&agrave; t\u1ed5 ch\u1ee9c gi\u1ea3i khi \u0111\u1ebfn nay, Australian Open 2018 \u0111&atilde; nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u0103ng k&yacute; tham d\u1ef1 c\u1ee7a t\u1ea5t c\u1ea3 c&aacute;c tay v\u1ee3t nam trong Top 100 th\u1ebf gi\u1edbi. \u0110i\u1ec1u n&agrave;y \u0111\u1ed3ng ngh\u0129a v\u1edbi vi\u1ec7c c&aacute;c c\u1ef1u s\u1ed1 1 Novak Djokovic, Andy Murray c&ugrave;ng v\u1edbi c&aacute;c h\u1ea3o th\u1ee7 nh\u01b0 Kei Nishikori, Stan Wawrinka v&agrave; Milos Raonic, nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi v\u1eafng m\u1eb7t ph\u1ea7n l\u1edbn th\u1eddi gian m&ugrave;a gi\u1ea3i n\u0103m ngo&aacute;i v&igrave; ch\u1ea5n th\u01b0\u01a1ng, gi\u1edd \u0111&acirc;y \u0111&atilde; s\u1eb5n s&agrave;ng \u0111ua t&agrave;i \u1edf s&acirc;n \u0111\u1ea5u \u0111\u1ec9nh cao t\u1ea1i Melbourne. Li\u1ec7u v\u1edbi s\u1ef1 tr\u1edf l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1edd \u0111\u1ee3i n&agrave;y c&oacute; t\u1ea1o n&ecirc;n c&aacute;c cu\u1ed9c \u0111\u1ecd s\u1ee9c n\u1ea3y l\u1eeda m\u1ed9t khi \u0111\u01b0\u01a1ng kim v&ocirc; \u0111\u1ecbch gi\u1ea3i Roger Federer v&agrave; \u0111\u01b0\u01a1ng kim s\u1ed1 1 th\u1ebf gi\u1edbi Rafael Nadal, b\u1ed9 \u0111&ocirc;i chia nhau tr\u1ecdn b\u1ed9 4 danh hi\u1ec7u Grand Slam 2017, v\u1eabn ch\u01b0a cho th\u1ea5y b\u1ea5t c\u1ee9 d\u1ea5u hi\u1ec7u m\u1ecfi m\u1ec7t n&agrave;o sau m\u1ed9t m&ugrave;a gi\u1ea3i \u0111\u1ec9nh cao? &nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-uc-quan-vot.jpg' title='GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T AUSTRALIAN OPEN 2018 TRANH TÀI \u0110\u1ec8NH CAO \u1ede MELBOURNE PARK' alt='GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T AUSTRALIAN OPEN 2018 TRANH TÀI \u0110\u1ec8NH CAO \u1ede MELBOURNE PARK'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Vui m\u1eebng h\u01a1n c\u1ea3 chính là nh\u1eefng nhà t\u1ed5 ch\u1ee9c gi\u1ea3i khi \u0111\u1ebfn nay, <a href='https:\/\/travel.com.vn\/chau-uc\/tour-uc.aspx' title='Australia'>Australia<\/a>n Open 2018 \u0111ã nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u0103ng ký tham d\u1ef1 c\u1ee7a t\u1ea5t c\u1ea3 các tay v\u1ee3t nam trong Top 100 th\u1ebf gi\u1edbi. \u0110i\u1ec1u này \u0111\u1ed3ng ngh\u0129a v\u1edbi vi\u1ec7c các c\u1ef1u s\u1ed1 1 Novak Djokovic, Andy Murray cùng v\u1edbi các h\u1ea3o th\u1ee7 nh\u01b0 Kei Nishikori, Stan Wawrinka và Milos Raonic, nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi v\u1eafng m\u1eb7t ph\u1ea7n l\u1edbn th\u1eddi gian mùa gi\u1ea3i n\u0103m ngoái vì ch\u1ea5n th\u01b0\u01a1ng, gi\u1edd \u0111ây \u0111ã s\u1eb5n sàng \u0111ua tài \u1edf sân \u0111\u1ea5u \u0111\u1ec9nh cao t\u1ea1i Melbourne. Li\u1ec7u v\u1edbi s\u1ef1 tr\u1edf l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1edd \u0111\u1ee3i này có t\u1ea1o nên các cu\u1ed9c \u0111\u1ecd s\u1ee9c n\u1ea3y l\u1eeda m\u1ed9t khi \u0111\u01b0\u01a1ng kim vô \u0111\u1ecbch gi\u1ea3i Roger Federer và \u0111\u01b0\u01a1ng kim s\u1ed1 1 th\u1ebf gi\u1edbi Rafael Nadal, b\u1ed9 \u0111ôi chia nhau tr\u1ecdn b\u1ed9 4 danh hi\u1ec7u Grand Slam 2017, v\u1eabn ch\u01b0a cho th\u1ea5y b\u1ea5t c\u1ee9 d\u1ea5u hi\u1ec7u m\u1ecfi m\u1ec7t nào sau m\u1ed9t mùa gi\u1ea3i \u0111\u1ec9nh cao?  <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-uc-quanvot.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c x\u1ebfp v\u1ecb tr&iacute; h\u1ea1t gi\u1ed1ng s\u1ed1 2 t\u1ea1i gi\u1ea3i l\u1ea7n n&agrave;y, Roger Federer kh&ocirc;ng ch&uacute;t phi\u1ec1n l&ograve;ng m&agrave; ng\u01b0\u1ee3c l\u1ea1i, v&ocirc; c&ugrave;ng h&agrave;o h\u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ea3o v\u1ec7 ng&ocirc;i v\u1ecb gi&agrave;nh \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t n\u0103m tr\u01b0\u1edbc. Ch\u01b0a ai qu&ecirc;n t\u1ea1i Australian Open 2017, tay v\u1ee3t ng\u01b0\u1eddi Th\u1ee5y S\u0129 \u0111&atilde; \u0111\u01b0a ng\u01b0\u1eddi h&acirc;m m\u1ed9 \u0111i t\u1eeb b\u1ea5t ng\u1edd n&agrave;y \u0111\u1ebfn b\u1ea5t ng\u1edd kh&aacute;c khi \u0111&aacute;nh b\u1ea1i h&agrave;ng lo\u1ea1t \u0111\u1ed1i th\u1ee7 m\u1ea1nh r\u1ed3i khu\u1ea5t ph\u1ee5c c\u1ea3 Rafael Nadal \u0111\u1ec3 l&ecirc;n ng&ocirc;i v&ocirc; \u0111\u1ecbch, b\u1ea5t ch\u1ea5p vi\u1ec7c b\u1ecb \u0111\u1ed1i th\u1ee7 ng\u01b0\u1eddi T&acirc;y Ban Nha d\u1eabn tr\u01b0\u1edbc 3-1 \u1edf v&aacute;n th\u1ee9 5 tr\u1eadn chung k\u1ebft. M\u1ed9t s\u1ef1 tr\u1edf l\u1ea1i \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng sau khi Federer \u0111&atilde; ph\u1ea3i v\u1eafng m\u1eb7t r\u1ea5t l&acirc;u \u1edf m&ugrave;a gi\u1ea3i 2016 v&igrave; ch\u1ea5n th\u01b0\u01a1ng.<br \/> Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c k\u1ef9 thu\u1eadt c\u1ee7a gi\u1ea3i, &ocirc;ng Craig Tiley, ph&acirc;n t&iacute;ch: &ldquo;Th\u1eadt h\u1ea1nh ph&uacute;c cho nh\u1eefng kh&aacute;n gi\u1ea3 \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ee9ng ki\u1ebfn tr\u1eadn chung k\u1ebft 2017 gi\u1eefa Federer v&agrave; Nadal, kh\u1edfi \u0111\u1ea7u cho m\u1ed9t n\u0103m h\u1ebft s\u1ee9c th&agrave;nh c&ocirc;ng c\u1ee7a b\u1ed9 \u0111&ocirc;i tay v\u1ee3t huy\u1ec1n tho\u1ea1i n&agrave;y. Federer \u0111&atilde; 5 l\u1ea7n v&ocirc; \u0111\u1ecbch v&agrave; \u1edf l\u1ea7n tham d\u1ef1 th\u1ee9 10 t\u1ea1i Melbourne t\u1edbi \u0111&acirc;y, anh k\u1ef3 v\u1ecdng s\u1ebd gi&agrave;nh \u0111\u01b0\u1ee3c danh hi\u1ec7u Grand Slam th\u1ee9 20 trong s\u1ef1 nghi\u1ec7p. Kh&aacute;t v\u1ecdng th&agrave;nh c&ocirc;ng c\u1ee7a Federer v&agrave; Nadal, s\u1ef1 tr\u1edf l\u1ea1i c\u1ee7a Djokovic, Murray, Wawrinka, Raonic c&ugrave;ng v\u1edbi ti\u1ebfn b\u1ed9 \u0111&aacute;ng ghi nh\u1eadn c\u1ee7a d&agrave;n sao tr\u1ebb nh\u01b0 Alexander Zverev, Dominic Thiem hay David Goffin ch\u1eafc ch\u1eafn s\u1ebd gi&uacute;p Australian Open 2018 tr\u1edf th&agrave;nh \u0111\u1ea5u tr\u01b0\u1eddng \u0111&aacute;ng xem b\u1eadc nh\u1ea5t&rdquo;.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-uc-quanvot.jpg' title='GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T AUSTRALIAN OPEN 2018 TRANH TÀI \u0110\u1ec8NH CAO \u1ede MELBOURNE PARK' alt='GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T AUSTRALIAN OPEN 2018 TRANH TÀI \u0110\u1ec8NH CAO \u1ede MELBOURNE PARK'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c x\u1ebfp v\u1ecb trí h\u1ea1t gi\u1ed1ng s\u1ed1 2 t\u1ea1i gi\u1ea3i l\u1ea7n này, Roger Federer không chút phi\u1ec1n lòng mà ng\u01b0\u1ee3c l\u1ea1i, vô cùng hào h\u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ea3o v\u1ec7 ngôi v\u1ecb giành \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t n\u0103m tr\u01b0\u1edbc. Ch\u01b0a ai quên t\u1ea1i <a href='https:\/\/travel.com.vn\/chau-uc\/tour-uc.aspx' title='Australia'>Australia<\/a>n Open 2017, tay v\u1ee3t ng\u01b0\u1eddi Th\u1ee5y S\u0129 \u0111ã \u0111\u01b0a ng\u01b0\u1eddi hâm m\u1ed9 \u0111i t\u1eeb b\u1ea5t ng\u1edd này \u0111\u1ebfn b\u1ea5t ng\u1edd khác khi \u0111ánh b\u1ea1i hàng lo\u1ea1t \u0111\u1ed1i th\u1ee7 m\u1ea1nh r\u1ed3i khu\u1ea5t ph\u1ee5c c\u1ea3 Rafael Nadal \u0111\u1ec3 lên ngôi vô \u0111\u1ecbch, b\u1ea5t ch\u1ea5p vi\u1ec7c b\u1ecb \u0111\u1ed1i th\u1ee7 ng\u01b0\u1eddi Tây Ban Nha d\u1eabn tr\u01b0\u1edbc 3-1 \u1edf ván th\u1ee9 5 tr\u1eadn chung k\u1ebft. M\u1ed9t s\u1ef1 tr\u1edf l\u1ea1i \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng sau khi Federer \u0111ã ph\u1ea3i v\u1eafng m\u1eb7t r\u1ea5t lâu \u1edf mùa gi\u1ea3i 2016 vì ch\u1ea5n th\u01b0\u01a1ng.<br \/> Giám \u0111\u1ed1c k\u1ef9 thu\u1eadt c\u1ee7a gi\u1ea3i, ông Craig Tiley, phân tích: “Th\u1eadt h\u1ea1nh phúc cho nh\u1eefng khán gi\u1ea3 \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ee9ng ki\u1ebfn tr\u1eadn chung k\u1ebft 2017 gi\u1eefa Federer và Nadal, kh\u1edfi \u0111\u1ea7u cho m\u1ed9t n\u0103m h\u1ebft s\u1ee9c thành công c\u1ee7a b\u1ed9 \u0111ôi tay v\u1ee3t huy\u1ec1n tho\u1ea1i này. Federer \u0111ã 5 l\u1ea7n vô \u0111\u1ecbch và \u1edf l\u1ea7n tham d\u1ef1 th\u1ee9 10 t\u1ea1i Melbourne t\u1edbi \u0111ây, anh k\u1ef3 v\u1ecdng s\u1ebd giành \u0111\u01b0\u1ee3c danh hi\u1ec7u Grand Slam th\u1ee9 20 trong s\u1ef1 nghi\u1ec7p. Khát v\u1ecdng thành công c\u1ee7a Federer và Nadal, s\u1ef1 tr\u1edf l\u1ea1i c\u1ee7a Djokovic, Murray, Wawrinka, Raonic cùng v\u1edbi ti\u1ebfn b\u1ed9 \u0111áng ghi nh\u1eadn c\u1ee7a dàn sao tr\u1ebb nh\u01b0 Alexander Zverev, Dominic Thiem hay David Goffin ch\u1eafc ch\u1eafn s\u1ebd giúp Australian Open 2018 tr\u1edf thành \u0111\u1ea5u tr\u01b0\u1eddng \u0111áng xem b\u1eadc nh\u1ea5t”.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-uc-quanvot.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">\u1ede b\u1ea3ng n\u1eef, s\u1ef1 tr\u1edf l\u1ea1i c\u1ee7a Serena Williams ch\u1eafc ch\u1eafn s\u1ebd khi\u1ebfn cho nhi\u1ec1u \u0111\u1ed1i th\u1ee7 c\u1ee7a c&ocirc; lo l\u1eafng c&ograve;n ng\u01b0\u1eddi h&acirc;m m\u1ed9 h&aacute;o h\u1ee9c ch\u1edd xem m&agrave;n t&aacute;i xu\u1ea5t c\u1ee7a b&agrave; m\u1eb9 m\u1ed9t con n&agrave;y sau g\u1ea7n m\u1ed9t n\u0103m v\u1eafng b&oacute;ng. D\u01b0\u1eddng nh\u01b0 ch\u01b0a c&oacute; b\u1ea5t c\u1ee9 \u0111\u1ed1i th\u1ee7 n&agrave;o c&oacute; th\u1ec3 v\u01b0\u1ee3t qua tay v\u1ee3t ng\u01b0\u1eddi M\u1ef9 khi c&ocirc; \u1edf \u0111\u1ec9nh cao phong \u0111\u1ed9. V\u1edbi ng&ocirc;i v&ocirc; \u0111\u1ecbch Australian Open 2017, Serena \u0111&atilde; c&oacute; 23 danh hi\u1ec7u Grand Slam, x&ocirc; \u0111\u1ed5 k\u1ef7 l\u1ee5c c\u0169 &nbsp;c\u1ee7a Steffi Graf \u0111\u1ec3 tr\u1edf th&agrave;nh tay v\u1ee3t gi&agrave;u th&agrave;nh t&iacute;ch nh\u1ea5t trong k\u1ef7 nguy&ecirc;n m\u1edf r\u1ed9ng. C&ocirc; \u0111ang m\u01a1 \u0111\u1ebfn vi\u1ec7c b\u1eaft k\u1ecbp k\u1ef7 l\u1ee5c m\u1ecdi th\u1eddi \u0111\u1ea1i 24 danh hi\u1ec7u hi\u1ec7n do huy\u1ec1n tho\u1ea1i ng\u01b0\u1eddi &Uacute;c Margaret Court n\u1eafm gi\u1eef. &nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-uc-quanvot.jpg' title='GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T AUSTRALIAN OPEN 2018 TRANH TÀI \u0110\u1ec8NH CAO \u1ede MELBOURNE PARK' alt='GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T AUSTRALIAN OPEN 2018 TRANH TÀI \u0110\u1ec8NH CAO \u1ede MELBOURNE PARK'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u1ede b\u1ea3ng n\u1eef, s\u1ef1 tr\u1edf l\u1ea1i c\u1ee7a Serena Williams ch\u1eafc ch\u1eafn s\u1ebd khi\u1ebfn cho nhi\u1ec1u \u0111\u1ed1i th\u1ee7 c\u1ee7a cô lo l\u1eafng còn ng\u01b0\u1eddi hâm m\u1ed9 háo h\u1ee9c ch\u1edd xem màn tái xu\u1ea5t c\u1ee7a bà m\u1eb9 m\u1ed9t con này sau g\u1ea7n m\u1ed9t n\u0103m v\u1eafng bóng. D\u01b0\u1eddng nh\u01b0 ch\u01b0a có b\u1ea5t c\u1ee9 \u0111\u1ed1i th\u1ee7 nào có th\u1ec3 v\u01b0\u1ee3t qua tay v\u1ee3t ng\u01b0\u1eddi M\u1ef9 khi cô \u1edf \u0111\u1ec9nh cao phong \u0111\u1ed9. V\u1edbi ngôi vô \u0111\u1ecbch <a href='https:\/\/travel.com.vn\/chau-uc\/tour-uc.aspx' title='Australia'>Australia<\/a>n Open 2017, Serena \u0111ã có 23 danh hi\u1ec7u Grand Slam, xô \u0111\u1ed5 k\u1ef7 l\u1ee5c c\u0169  c\u1ee7a Steffi Graf \u0111\u1ec3 tr\u1edf thành tay v\u1ee3t giàu thành tích nh\u1ea5t trong k\u1ef7 nguyên m\u1edf r\u1ed9ng. Cô \u0111ang m\u01a1 \u0111\u1ebfn vi\u1ec7c b\u1eaft k\u1ecbp k\u1ef7 l\u1ee5c m\u1ecdi th\u1eddi \u0111\u1ea1i 24 danh hi\u1ec7u hi\u1ec7n do huy\u1ec1n tho\u1ea1i ng\u01b0\u1eddi Úc Margaret Court n\u1eafm gi\u1eef.  <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4-uc-quanvot.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Ch\u1ecb em nh&agrave; Williams s\u1ebd l&agrave; 2 trong 98 tay v\u1ee3t n\u1eef h&agrave;ng \u0111\u1ea7u th\u1ebf gi\u1edbi tham gia thi \u0111\u1ea5u \u1edf Melbourne Park v&agrave;o th&aacute;ng t\u1edbi. Hai c\u1ef1u s\u1ed1 1 th\u1ebf gi\u1edbi n&agrave;y s\u1ebd ph\u1ea3i c\u1ea1nh tranh v\u1edbi Simona Halep, Garbine Muguruza, Angelique Kerber v&agrave; Karolina Pliskova, b\u1ed9 t\u1ee9 thay nhau n\u1eafm gi\u1eef ng&ocirc;i s\u1ed1 1 WTA trong n\u0103m 2017. Ki\u1ec1u n\u1eef Maria Sharapova tr\u1edf l\u1ea1i nh\u01b0ng vi\u1ec7c c\u1ef1u s\u1ed1 1 Victoria Azarenka kh&ocirc;ng th\u1ec3 \u0111ua t&agrave;i tr&ecirc;n \u0111\u1ea5t &Uacute;c v&igrave; chuy\u1ec7n gia \u0111&igrave;nh th\u1ef1c s\u1ef1 l&agrave; \u0111i\u1ec1u kh&aacute; \u0111&aacute;ng ti\u1ebfc d&agrave;nh cho ng\u01b0\u1eddi h&acirc;m m\u1ed9 tr&ecirc;n to&agrave;n th\u1ebf gi\u1edbi.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4-uc-quanvot.jpg' title='GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T AUSTRALIAN OPEN 2018 TRANH TÀI \u0110\u1ec8NH CAO \u1ede MELBOURNE PARK' alt='GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T AUSTRALIAN OPEN 2018 TRANH TÀI \u0110\u1ec8NH CAO \u1ede MELBOURNE PARK'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Ch\u1ecb em nhà Williams s\u1ebd là 2 trong 98 tay v\u1ee3t n\u1eef hàng \u0111\u1ea7u th\u1ebf gi\u1edbi tham gia thi \u0111\u1ea5u \u1edf Melbourne Park vào tháng t\u1edbi. Hai c\u1ef1u s\u1ed1 1 th\u1ebf gi\u1edbi này s\u1ebd ph\u1ea3i c\u1ea1nh tranh v\u1edbi Simona Halep, Garbine Muguruza, Angelique Kerber và Karolina Pliskova, b\u1ed9 t\u1ee9 thay nhau n\u1eafm gi\u1eef ngôi s\u1ed1 1 WTA trong n\u0103m 2017. Ki\u1ec1u n\u1eef Maria Sharapova tr\u1edf l\u1ea1i nh\u01b0ng vi\u1ec7c c\u1ef1u s\u1ed1 1 Victoria Azarenka không th\u1ec3 \u0111ua tài trên \u0111\u1ea5t Úc vì chuy\u1ec7n gia \u0111ình th\u1ef1c s\u1ef1 là \u0111i\u1ec1u khá \u0111áng ti\u1ebfc dành cho ng\u01b0\u1eddi hâm m\u1ed9 trên toàn th\u1ebf gi\u1edbi. <\/div> <\/li>" }, "51": { "title": "\u201cTH\u1eba TRONG TAY \u2013 CH\u1ea0M NGAY NH\u1eacT B\u1ea2N\u201d", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/UuDaiShock_JCB (Final) (1200 x 628 px).jpg' alt='“TH\u1eba TRONG TAY – CH\u1ea0M NGAY NH\u1eacT B\u1ea2N”' title='“TH\u1eba TRONG TAY – CH\u1ea0M NGAY NH\u1eacT B\u1ea2N”'\/><span>15\/12\/2017<\/s", "content": "" }, "52": { "title": "C\u00f4ng b\u1ed1 th\u00f4ng tin s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng c\u1ed5 phi\u1ebfu c\u00f3 quy\u1ec1n bi\u1ec3u quy\u1ebft \u0111ang l\u01b0u h\u00e0nh", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/Vietravel_30.jpg' alt='Công b\u1ed1 thông tin s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng c\u1ed5 phi\u1ebfu có quy\u1ec1n bi\u1ec3u quy\u1ebft \u0111ang l\u01b0u hành' title='Công b\u1ed1 thông tin s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng c\u1ed5 phi\u1ebfu có quy\u1ec1n bi\u1ec3u q", "content": "" }, "53": { "title": "C\u00f4ng b\u1ed1 th\u00f4ng tin s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng c\u1ed5 phi\u1ebfu c\u00f3 quy\u1ec1n bi\u1ec3u quy\u1ebft \u0111ang l\u01b0u h\u00e0nh", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/noImage.jpg' alt='Công b\u1ed1 thông tin s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng c\u1ed5 phi\u1ebfu có quy\u1ec1n bi\u1ec3u quy\u1ebft \u0111ang l\u01b0u hành' title='Công b\u1ed1 thông tin s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng c\u1ed5 phi\u1ebfu có quy\u1ec1n bi\u1ec3u quy\u1ebft \u0111ang ", "content": "" }, "54": { "title": "B\u00e1o c\u00e1o K\u1ebft qu\u1ea3 Giao d\u1ecbch mua l\u1ea1i c\u1ed5 phi\u1ebfu qu\u1ef9", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/noImage.jpg' alt='Báo cáo K\u1ebft qu\u1ea3 Giao d\u1ecbch mua l\u1ea1i c\u1ed5 phi\u1ebfu qu\u1ef9' title='Báo cáo K\u1ebft qu\u1ea3 Giao d\u1ecbch mua l\u1ea1i c\u1ed5 phi\u1ebfu qu\u1ef9'\/><span>14\/12\/2017<\/span><p>Báo cáo K", "content": "" }, "55": { "title": "VIETRAVEL THANH H\u00d3A NH\u1eacN C\u1edc L\u01afU NI\u1ec6M T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 C\u00d4NG NGHI\u1ec6P \u2013 TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I KHU V\u1ef0C B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8 N\u0102M 2017 T\u1ea0I THANH H\u00d3A", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/1.0.0.jpg' alt='VIETRAVEL THANH HÓA NH\u1eacN C\u1edc L\u01afU NI\u1ec6M T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG NGHI\u1ec6P – TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I KHU V\u1ef0C B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8 N\u0102M 2017 T\u1ea0I THANH HÓA' title='VIETRAVEL ", "content": "" }, "56": { "title": "VIETRAVEL THANH H\u00d3A NH\u1eacN C\u1edc L\u01afU NI\u1ec6M T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 C\u00d4NG NGHI\u1ec6P \u2013 TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I KHU V\u1ef0C B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8 N\u0102M 2017 T\u1ea0I THANH H\u00d3A", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/1.0.0_1.jpg' alt='VIETRAVEL THANH HÓA NH\u1eacN C\u1edc L\u01afU NI\u1ec6M T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG NGHI\u1ec6P – TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I KHU V\u1ef0C B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8 N\u0102M 2017 T\u1ea0I THANH HÓA' title='VIETRAVE", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1.2.0.jpg' title='<br\/><div style="text-align: center;"><em>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Vietravel Thanh H&oacute;a vinh d\u1ef1 l&agrave; m\u1ed9t trong c&aacute;c \u0111\u01a1n v\u1ecb nh\u1eadn c\u1edd l\u01b0u ni\u1ec7m c\u1ee7a ban t\u1ed5 ch\u1ee9c.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">H\u1ed9i ch\u1ee3 nh\u1eb1m t\u1ea1o \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n cho c&aacute;c t\u1ec9nh, c&aacute;c doanh nghi\u1ec7p trong v&ugrave;ng qu\u1ea3ng b&aacute; th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u, gi\u1edbi thi\u1ec7u s\u1ea3n ph\u1ea9m, m\u1edf r\u1ed9ng th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng, trao \u0111\u1ed5i kinh nghi\u1ec7m kinh doanh trong l\u0129nh v\u1ef1c s\u1ea3n xu\u1ea5t c&ocirc;ng nghi\u1ec7p, th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, d\u1ecbch v\u1ee5, du l\u1ecbch.&nbsp;\u0110&acirc;y c\u0169ng l&agrave; d\u1ecbp \u0111\u1ec3 Thanh H&oacute;a gi\u1edbi &nbsp;thi\u1ec7u v\u1edbi c&aacute;c t\u1ec9nh trong khu v\u1ef1c nh\u1eefng ti\u1ec1m n\u0103ng, l\u1ee3i th\u1ebf c\u1ee7a m&igrave;nh, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi l&agrave; c\u01a1 h\u1ed9i \u0111\u1ec3 Doanh nghi\u1ec7p v&agrave; Du kh&aacute;ch tham quan H\u1ed9i ch\u1ee3 t&igrave;m hi\u1ec3u v\u1ec1 m\u1ea3nh \u0111\u1ea5t v&agrave; con ng\u01b0\u1eddi x\u1ee9 Thanh th&ocirc;ng qua c&aacute;c di s\u1ea3n v&agrave; c&aacute;c \u0111i\u1ec3m du l\u1ecbch h\u1ea5p d\u1eabn.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1.2.0.jpg' title='VIETRAVEL THANH HÓA NH\u1eacN C\u1edc L\u01afU NI\u1ec6M T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG NGHI\u1ec6P – TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I KHU V\u1ef0C B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8 N\u0102M 2017 T\u1ea0I THANH HÓA' alt='VIETRAVEL THANH HÓA NH\u1eacN C\u1edc L\u01afU NI\u1ec6M T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG NGHI\u1ec6P – TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I KHU V\u1ef0C B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8 N\u0102M 2017 T\u1ea0I THANH HÓA'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: center;"><em>     <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Thanh Hóa vinh d\u1ef1 là m\u1ed9t trong các \u0111\u01a1n v\u1ecb nh\u1eadn c\u1edd l\u01b0u ni\u1ec7m c\u1ee7a ban t\u1ed5 ch\u1ee9c.<\/em><\/div> <div style="text-align: justify;">H\u1ed9i ch\u1ee3 nh\u1eb1m t\u1ea1o \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n cho các t\u1ec9nh, các doanh nghi\u1ec7p trong vùng qu\u1ea3ng bá th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u, gi\u1edbi thi\u1ec7u s\u1ea3n ph\u1ea9m, m\u1edf r\u1ed9ng th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng, trao \u0111\u1ed5i kinh nghi\u1ec7m kinh doanh trong l\u0129nh v\u1ef1c s\u1ea3n xu\u1ea5t công nghi\u1ec7p, th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, d\u1ecbch v\u1ee5, <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a>. \u0110ây c\u0169ng là d\u1ecbp \u0111\u1ec3 Thanh Hóa gi\u1edbi  thi\u1ec7u v\u1edbi các t\u1ec9nh trong khu v\u1ef1c nh\u1eefng ti\u1ec1m n\u0103ng, l\u1ee3i th\u1ebf c\u1ee7a mình, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi là c\u01a1 h\u1ed9i \u0111\u1ec3 Doanh nghi\u1ec7p và Du khách tham quan H\u1ed9i ch\u1ee3 tìm hi\u1ec3u v\u1ec1 m\u1ea3nh \u0111\u1ea5t và con ng\u01b0\u1eddi x\u1ee9 Thanh thông qua các di s\u1ea3n và các \u0111i\u1ec3m du l\u1ecbch h\u1ea5p d\u1eabn.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1.3_1.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;"><em>\u0110\u1ed3ng ch&iacute; L&ecirc; Th\u1ecb Th&igrave;n, \u1ee6y vi&ecirc;n Ban Th\u01b0\u1eddng v\u1ee5 T\u1ec9nh \u1ee7y, Ph&oacute; Ch\u1ee7 t\u1ecbch UBND t\u1ec9nh Thanh H&oacute;a c&ugrave;ng c&aacute;c L&atilde;nh \u0111\u1ea1o \u0111&atilde; gh&eacute; th\u0103m gian h&agrave;ng Vietravel Thanh H&oacute;a. Gian h&agrave;ng c\u1ee7a Vietravel Thanh H&oacute;a \u0111\u01b0\u1ee3c ban t\u1ed5 ch\u1ee9c, c&aacute;c doanh nghi\u1ec7p c\u0169ng nh\u01b0 kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; m\u1ed9t trong nh\u1eefng gian h&agrave;ng thu h&uacute;t kh&aacute;ch tham quan nh\u1ea5t t\u1ea1i h\u1ed9i ch\u1ee3 l\u1ea7n n&agrave;y.<\/em><\/div> T\u1ea1i h\u1ed9i ch\u1ee3 l\u1ea7n n&agrave;y Vietravel Thanh H&oacute;a \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t g\u1eedi t\u1edbi du kh&aacute;ch tr&ecirc;n \u0111\u1ecba b&agrave;n t\u1ec9nh c\u0169ng nh\u01b0 c&aacute;c t\u1ec9nh l&acirc;n c\u1eadn b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m h\u1ea5p d\u1eabn kh\u1edfi h&agrave;nh t\u1eeb Thanh H&oacute;a v\u1edbi \u01b0u \u0111&atilde;i d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho kh&aacute;ch mua tour t\u1ea1i h\u1ed9i ch\u1ee3 l&ecirc;n t\u1edbi 20%. B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m L\u1ec5 h\u1ed9i du xu&acirc;n g\u1ed3m 15 ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh \u0111\u01b0\u1eddng b\u1ed9 v&agrave; 3 ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh \u0111\u01b0\u1eddng bay, th\u1eddi gian kh\u1edfi h&agrave;nh linh \u0111\u1ed9ng t\u1eeb nay \u0111\u1ebfn th&aacute;ng 3 n\u0103m sau.<br \/> H&agrave;nh tr&igrave;nh \u0111\u01b0\u1eddng b\u1ed9 m\u1ee9c gi&aacute; ch\u1ec9 t\u1eeb 399,000 vn\u0111 du kh&aacute;ch s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c &nbsp;h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute; t\u01b0ng b\u1eebng, n&agrave;o nhi\u1ec7t c\u1ee7a c&aacute;c l\u1ec5 h\u1ed9i xu&acirc;n nh\u01b0: du xu&acirc;n Kinh B\u1eafc: ch&ugrave;a D&acirc;u &ndash; B&uacute;t Th&aacute;p &ndash; \u0110\u1ec1n \u0110&ocirc; t\u1eeb 399,000 vn\u0111; Du xu&acirc;n ch&ugrave;a H\u01b0\u01a1ng ch\u1ec9 t\u1eeb 590,000 vn\u0111; Du xu&acirc;n Ninh B&igrave;nh t\u1eeb 599,000 vn\u0111; &nbsp;Du xu&acirc;n Y&ecirc;n T\u1eed ch\u1ec9 t\u1eeb 1,55 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng; hay tham gia v&agrave;o c&aacute;c tour du l\u1ecbch h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 c\u1ed9i ngu\u1ed3n nh&acirc;n d\u1ecbp n\u0103m m\u1edbi nh\u01b0 V\u1ec1 th\u0103m qu&ecirc; B&aacute;c &ndash; \u0110\u1ec1n &ocirc;ng Ho&agrave;ng M\u01b0\u1eddi t\u1eeb 520, 000 vn\u0111; V\u1ec1 mi\u1ec1n \u0111\u1ea5t T\u1ed5 - \u0110\u1ec1n H&ugrave;ng ch\u1ec9 t\u1eeb 1,299 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng; L\u1ea1ng S\u01a1n &ndash; \u0110\u1ec1n Tr&igrave;nh t\u1eeb 1,49 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng.<br \/> H&agrave;nh tr&igrave;nh \u0111\u01b0\u1eddng bay \u0111\u1ebfn v\u1edbi mi\u1ec1n Nam tr&agrave;n ng\u1eadp &aacute;nh n\u1eafng, th\u01b0 gi&atilde;n t\u1ea1i c&aacute;c b&atilde;i bi\u1ec3n n\u1ed5i ti\u1ebfng nh\u01b0 V\u0169ng T&agrave;u, M\u0169i N&eacute; ch\u1ec9 t\u1eeb 4,89 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng, \u0111&acirc;y l&agrave; c\u01a1 h\u1ed9i tuy\u1ec7t v\u1eddi \u0111\u1ec3 du kh&aacute;ch kh&aacute;m ph&aacute;, t\u1eadn h\u01b0\u1edfng thi&ecirc;n nhi&ecirc;n t\u01b0\u01a1i \u0111\u1eb9p c\u1ee7a Vi\u1ec7t Nam v\u1edbi m\u1ee9c gi&aacute; h\u1ee3p l&yacute; nh\u1ea5t..<br \/> \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, nh\u1eb1m gia t\u0103ng c&aacute;c gi&aacute; tr\u1ecb cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, duy nh\u1ea5t t\u1ea1i Vietravel Thanh H&oacute;a, du kh&aacute;ch c&ograve;n \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edfng nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh \u01b0u \u0111&atilde;i h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0: Mi\u1ec5n ph&iacute; xe ti\u1ec5n Thanh H&oacute;a &ndash; H&agrave; N\u1ed9i cho du kh&aacute;ch mua tour \u0111\u01b0\u1eddng bay kh\u1edfi h&agrave;nh t\u1eeb H&agrave; N\u1ed9i l&ecirc;n t\u1edbi 410,000 vn\u0111, Gi\u1ea3m gi&aacute; nh&oacute;m\/Gi\u1ea3m gi&aacute; h\u1ed9 chi\u1ebfu cho kh&aacute;ch \u0111&atilde; \u0111i tr&ecirc;n 3 n\u01b0\u1edbc l&ecirc;n t\u1edbi 1,6 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng; nh&acirc;n \u0111&ocirc;i m\u1ee9c gi\u1ea3m gi&aacute; th\u1ebb th&agrave;nh vi&ecirc;n cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tu\u1ed5i Tu\u1ea5t&hellip;\u01b0u \u0111&atilde;i gi\u1ea3m gi&aacute; d\u1ee5ng cho c\u1ea3 tour T\u1ebft d\u01b0\u01a1ng l\u1ecbch v&agrave; &acirc;m l\u1ecbch.&nbsp;<br \/> T\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 du kh&aacute;ch c&ograve;n b\u1ea5t ng\u1edd v\u1edbi ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh t\u1eb7ng tour mi\u1ec5n ph&iacute; &ldquo;Hanoi Free Walking Tour&rdquo; gi&uacute;p du kh&aacute;ch c\u1ea3m nh\u1eadn r&otilde; n&eacute;t v\u1ec1 th\u1ee7 \u0111&ocirc; ng&agrave;n n\u0103m v\u0103n hi\u1ebfn . V&agrave; r\u1ea5t nhi\u1ec1u qu&agrave; t\u1eb7ng, voucher mi\u1ec5n ph&iacute; t\u1eeb c&aacute;c \u0111\u1ed1i t&aacute;c v&agrave;ng c\u1ee7a Vietravel c\u0169ng nh\u01b0 c&aacute;c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m \u0111\u1eb7c s\u1eafc t\u1ea1i gian h&agrave;ng.<br \/> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1.3_1.jpg' title='VIETRAVEL THANH HÓA NH\u1eacN C\u1edc L\u01afU NI\u1ec6M T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG NGHI\u1ec6P – TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I KHU V\u1ef0C B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8 N\u0102M 2017 T\u1ea0I THANH HÓA' alt='VIETRAVEL THANH HÓA NH\u1eacN C\u1edc L\u01afU NI\u1ec6M T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG NGHI\u1ec6P – TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I KHU V\u1ef0C B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8 N\u0102M 2017 T\u1ea0I THANH HÓA'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;"><em>\u0110\u1ed3ng chí Lê Th\u1ecb Thìn, \u1ee6y viên Ban Th\u01b0\u1eddng v\u1ee5 T\u1ec9nh \u1ee7y, Phó Ch\u1ee7 t\u1ecbch UBND t\u1ec9nh Thanh Hóa cùng các Lãnh \u0111\u1ea1o \u0111ã ghé th\u0103m gian hàng <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Thanh Hóa. Gian hàng c\u1ee7a Vietravel Thanh Hóa \u0111\u01b0\u1ee3c ban t\u1ed5 ch\u1ee9c, các doanh nghi\u1ec7p c\u0169ng nh\u01b0 khách hàng \u0111ánh giá là m\u1ed9t trong nh\u1eefng gian hàng thu hút khách tham quan nh\u1ea5t t\u1ea1i h\u1ed9i ch\u1ee3 l\u1ea7n này.<\/em><\/div> T\u1ea1i h\u1ed9i ch\u1ee3 l\u1ea7n này Vietravel Thanh Hóa \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t g\u1eedi t\u1edbi du khách trên \u0111\u1ecba bàn t\u1ec9nh c\u0169ng nh\u01b0 các t\u1ec9nh lân c\u1eadn b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m h\u1ea5p d\u1eabn kh\u1edfi hành t\u1eeb Thanh Hóa v\u1edbi \u01b0u \u0111ãi dành riêng cho khách mua tour t\u1ea1i h\u1ed9i ch\u1ee3 lên t\u1edbi 20%. B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m L\u1ec5 h\u1ed9i du xuân g\u1ed3m 15 ch\u01b0\u01a1ng trình \u0111\u01b0\u1eddng b\u1ed9 và 3 ch\u01b0\u01a1ng trình \u0111\u01b0\u1eddng bay, th\u1eddi gian kh\u1edfi hành linh \u0111\u1ed9ng t\u1eeb nay \u0111\u1ebfn tháng 3 n\u0103m sau.<br \/> Hành trình \u0111\u01b0\u1eddng b\u1ed9 m\u1ee9c giá ch\u1ec9 t\u1eeb 399,000 vn\u0111 du khách s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c  hòa mình vào không khí t\u01b0ng b\u1eebng, nào nhi\u1ec7t c\u1ee7a các l\u1ec5 h\u1ed9i xuân nh\u01b0: du xuân Kinh B\u1eafc: chùa Dâu – Bút Tháp – \u0110\u1ec1n \u0110ô t\u1eeb 399,000 vn\u0111; Du xuân chùa H\u01b0\u01a1ng ch\u1ec9 t\u1eeb 590,000 vn\u0111; Du xuân Ninh Bình t\u1eeb 599,000 vn\u0111;  Du xuân <a href='https:\/\/travel.com.vn\/mien-bac\/tour-nui-yen-tu.aspx' title='Yên T\u1eed'>Yên T\u1eed<\/a> ch\u1ec9 t\u1eeb 1,55 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng; hay tham gia vào các tour <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> h\u01b0\u1edbng v\u1ec1 c\u1ed9i ngu\u1ed3n nhân d\u1ecbp n\u0103m m\u1edbi nh\u01b0 V\u1ec1 th\u0103m quê Bác – \u0110\u1ec1n ông Hoàng M\u01b0\u1eddi t\u1eeb 520, 000 vn\u0111; V\u1ec1 mi\u1ec1n \u0111\u1ea5t T\u1ed5 - \u0110\u1ec1n Hùng ch\u1ec9 t\u1eeb 1,299 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng; L\u1ea1ng S\u01a1n – \u0110\u1ec1n Trình t\u1eeb 1,49 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng.<br \/> Hành trình \u0111\u01b0\u1eddng bay \u0111\u1ebfn v\u1edbi mi\u1ec1n Nam tràn ng\u1eadp ánh n\u1eafng, th\u01b0 giãn t\u1ea1i các bãi bi\u1ec3n n\u1ed5i ti\u1ebfng nh\u01b0 V\u0169ng Tàu, M\u0169i Né ch\u1ec9 t\u1eeb 4,89 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng, \u0111ây là c\u01a1 h\u1ed9i tuy\u1ec7t v\u1eddi \u0111\u1ec3 du khách khám phá, t\u1eadn h\u01b0\u1edfng thiên nhiên t\u01b0\u01a1i \u0111\u1eb9p c\u1ee7a Vi\u1ec7t Nam v\u1edbi m\u1ee9c giá h\u1ee3p lý nh\u1ea5t..<br \/> \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, nh\u1eb1m gia t\u0103ng các giá tr\u1ecb cho khách hàng, duy nh\u1ea5t t\u1ea1i Vietravel Thanh Hóa, du khách còn \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edfng nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng trình \u01b0u \u0111ãi h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0: Mi\u1ec5n phí xe ti\u1ec5n Thanh Hóa – Hà N\u1ed9i cho du khách mua tour \u0111\u01b0\u1eddng bay kh\u1edfi hành t\u1eeb Hà N\u1ed9i lên t\u1edbi 410,000 vn\u0111, Gi\u1ea3m giá nhóm\/Gi\u1ea3m giá h\u1ed9 chi\u1ebfu cho khách \u0111ã \u0111i trên 3 n\u01b0\u1edbc lên t\u1edbi 1,6 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng; nhân \u0111ôi m\u1ee9c gi\u1ea3m giá th\u1ebb thành viên cho khách hàng tu\u1ed5i Tu\u1ea5t…\u01b0u \u0111ãi gi\u1ea3m giá d\u1ee5ng cho c\u1ea3 tour T\u1ebft d\u01b0\u01a1ng l\u1ecbch và âm l\u1ecbch. <br \/> T\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 du khách còn b\u1ea5t ng\u1edd v\u1edbi ch\u01b0\u01a1ng trình t\u1eb7ng tour mi\u1ec5n phí “Hanoi Free Walking Tour” giúp du khách c\u1ea3m nh\u1eadn rõ nét v\u1ec1 th\u1ee7 \u0111ô ngàn n\u0103m v\u0103n hi\u1ebfn . Và r\u1ea5t nhi\u1ec1u quà t\u1eb7ng, voucher mi\u1ec5n phí t\u1eeb các \u0111\u1ed1i tác vàng c\u1ee7a Vietravel c\u0169ng nh\u01b0 các ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m \u0111\u1eb7c s\u1eafc t\u1ea1i gian hàng.<br \/> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/0-0-0.jpg' title='<br\/><strong>M\u1ed9t s\u1ed1 h&igrave;nh \u1ea3nh t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 C&ocirc;ng Nghi\u1ec7p &ndash; Th\u01b0\u01a1ng M\u1ea1i khu v\u1ef1c B\u1eafc Trung B\u1ed9 n\u0103m 2017:<\/strong>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/0-0-0.jpg' title='VIETRAVEL THANH HÓA NH\u1eacN C\u1edc L\u01afU NI\u1ec6M T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG NGHI\u1ec6P – TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I KHU V\u1ef0C B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8 N\u0102M 2017 T\u1ea0I THANH HÓA' alt='VIETRAVEL THANH HÓA NH\u1eacN C\u1edc L\u01afU NI\u1ec6M T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG NGHI\u1ec6P – TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I KHU V\u1ef0C B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8 N\u0102M 2017 T\u1ea0I THANH HÓA'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><strong>M\u1ed9t s\u1ed1 hình \u1ea3nh t\u1ea1i H\u1ed9i ch\u1ee3 Công Nghi\u1ec7p – Th\u01b0\u01a1ng M\u1ea1i khu v\u1ef1c B\u1eafc Trung B\u1ed9 n\u0103m 2017:<\/strong><\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/0-0-1.jpg' title='<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/0-0-1.jpg' title='VIETRAVEL THANH HÓA NH\u1eacN C\u1edc L\u01afU NI\u1ec6M T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG NGHI\u1ec6P – TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I KHU V\u1ef0C B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8 N\u0102M 2017 T\u1ea0I THANH HÓA' alt='VIETRAVEL THANH HÓA NH\u1eacN C\u1edc L\u01afU NI\u1ec6M T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG NGHI\u1ec6P – TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I KHU V\u1ef0C B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8 N\u0102M 2017 T\u1ea0I THANH HÓA'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/0-02.jpg' title='<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/0-02.jpg' title='VIETRAVEL THANH HÓA NH\u1eacN C\u1edc L\u01afU NI\u1ec6M T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG NGHI\u1ec6P – TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I KHU V\u1ef0C B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8 N\u0102M 2017 T\u1ea0I THANH HÓA' alt='VIETRAVEL THANH HÓA NH\u1eacN C\u1edc L\u01afU NI\u1ec6M T\u1ea0I H\u1ed8I CH\u1ee2 CÔNG NGHI\u1ec6P – TH\u01af\u01a0NG M\u1ea0I KHU V\u1ef0C B\u1eaeC TRUNG B\u1ed8 N\u0102M 2017 T\u1ea0I THANH HÓA'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li>" }, "57": { "title": "MasterCard c\u00e0 ngay \u2013 li\u1ec1n tay Note 8", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/BANNER_1200-628.jpg' alt='MasterCard cà ngay – li\u1ec1n tay Note 8' title='MasterCard cà ngay – li\u1ec1n tay Note 8'\/><span>15\/12\/2017<\/span><p>T\u1eb7ng m\u1ed7i tu\u1ea7n 1 ", "content": "<li><h2>Khách hàng Hu\u1ef3nh Ca M\u1ef9:<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/huynh_ca_my.jpg' title='Khách hàng Hu\u1ef3nh Ca M\u1ef9:<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/huynh_ca_my.jpg' title='Khách hàng Hu\u1ef3nh Ca M\u1ef9:' alt='Khách hàng Hu\u1ef3nh Ca M\u1ef9:'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li><li><h2>Khách hàng Hu\u1ef3nh Khuôl T\u1ecbch:<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/tuan-4_1.jpg' title='Khách hàng Hu\u1ef3nh Khuôl T\u1ecbch:<br\/>'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/tuan-4_1.jpg' title='Khách hàng Hu\u1ef3nh Khuôl T\u1ecbch:' alt='Khách hàng Hu\u1ef3nh Khuôl T\u1ecbch:'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><\/li>" }, "58": { "title": "HOA C\u1ea2I NHU\u1ed8M V\u00c0NG S\u1eaeC XU\u00c2N JEJU", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/2-HOACAIJEJU.jpg' alt='HOA C\u1ea2I NHU\u1ed8M VÀNG S\u1eaeC XUÂN JEJU' title='HOA C\u1ea2I NHU\u1ed8M VÀNG S\u1eaeC XUÂN JEJU'\/><span>21\/12\/2017<\/span><p>Tháng 2 v\u1ec1, hoa c\u1ea3i nhu\u1ed9m v", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4-HOACAIJEJU.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Rong ru\u1ed5i tr&ecirc;n nh\u1eefng n\u1ebbo \u0111\u01b0\u1eddng l\u1ed9ng gi&oacute; xu&acirc;n se se l\u1ea1nh, ng\u01b0\u1eddi l\u1eef kh&aacute;ch d\u01b0\u1eddng nh\u01b0 b\u1ecb m&ecirc; ho\u1eb7c b\u1edfi m\u1ed9t thi&ecirc;n \u0111\u01b0\u1eddng hoa c\u1ea3i Jeju v&agrave;ng r\u1ef1c. D\u01b0\u1edbi b\u1ea7u tr\u1eddi xanh th\u1eb3m, nh\u1eefng c&aacute;nh \u0111\u1ed3ng c\u1ea3i r\u1ed9ng m&ecirc;nh m&ocirc;ng \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u1ed3ng th&agrave;nh t\u1eebng lu\u1ed1ng, tr\u1ed5 ng\u1ed3ng th\u1eb3ng v&uacute;t v&agrave;ng \u01b0\u01a1m. Thong th\u1ea3 \u0111\u1ea1p xe d\u1ea1o quanh, h&iacute;t th\u1edf b\u1ea7u kh&ocirc;ng kh&iacute; bi\u1ec3n m&aacute;t l&agrave;nh, b\u1ea1n s\u1ebd th\u1ea5y n\u01a1i \u0111&acirc;y r\u1ea5t \u0111\u1ed7i y&ecirc;n b&igrave;nh.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4-HOACAIJEJU.jpg' title='HOA C\u1ea2I NHU\u1ed8M VÀNG S\u1eaeC XUÂN JEJU' alt='HOA C\u1ea2I NHU\u1ed8M VÀNG S\u1eaeC XUÂN JEJU'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Rong ru\u1ed5i trên nh\u1eefng n\u1ebbo \u0111\u01b0\u1eddng l\u1ed9ng gió xuân se se l\u1ea1nh, ng\u01b0\u1eddi l\u1eef khách d\u01b0\u1eddng nh\u01b0 b\u1ecb mê ho\u1eb7c b\u1edfi m\u1ed9t thiên \u0111\u01b0\u1eddng hoa c\u1ea3i Jeju vàng r\u1ef1c. D\u01b0\u1edbi b\u1ea7u tr\u1eddi xanh th\u1eb3m, nh\u1eefng cánh \u0111\u1ed3ng c\u1ea3i r\u1ed9ng mênh mông \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u1ed3ng thành t\u1eebng lu\u1ed1ng, tr\u1ed5 ng\u1ed3ng th\u1eb3ng vút vàng \u01b0\u01a1m. Thong th\u1ea3 \u0111\u1ea1p xe d\u1ea1o quanh, hít th\u1edf b\u1ea7u không khí bi\u1ec3n mát lành, b\u1ea1n s\u1ebd th\u1ea5y n\u01a1i \u0111ây r\u1ea5t \u0111\u1ed7i yên bình.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-HOACAIJEJU.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">H&agrave;ng ch\u1ee5c hecta hoa c\u1ea3i nhu\u1ed9m v&agrave;ng s\u1eafc xu&acirc;n Jeju tr\u1ea3i d&agrave;i hai b&ecirc;n thung l\u0169ng nh\u1ea5p nh&ocirc; nh\u1eefng d&atilde;y \u0111&aacute; m&agrave;u \u0111en, ch&igrave;m ng\u1eadp trong s\u1eafc v&agrave;ng t\u01b0\u01a1i m\u1edbi khi\u1ebfn kh&ocirc;ng gian c\u0103ng tr&agrave;n nh\u1ef1a s\u1ed1ng. Nh\u1eefng c&aacute;nh hoa v&agrave;ng li ti, xinh x\u1eafn t\u1ea1o th&agrave;nh t\u1eebng ch&ugrave;m m\u1ecdc chi ch&iacute;t tr&ecirc;n c&agrave;nh, tho\u1ea3ng h\u01b0\u01a1ng nh&egrave; nh\u1eb9, ong b\u01b0\u1edbm r\u1eadp r\u1eddn bay l\u01b0\u1ee3n. Trong kh&ocirc;ng gian thanh b&igrave;nh \u1ea5y, n\u1ed5i b\u1eadt l&ecirc;n m&agrave;u tr\u1eafng tinh kh&ocirc;i c\u1ee7a nh\u1eefng ng\u1ecdn c\u1ecf lau m\u1ecdc hoang d\u1ea1i b&ecirc;n b\u1edd bi\u1ec3n v&agrave; t\u1ea5m th\u1ea3m hoa \u0111\u1ed7 quy&ecirc;n h\u1ed3ng r\u1ef1c tr\u1ea3i d\u1ecdc c&aacute;c con \u0111\u01b0\u1eddng d\u1eabn l&ecirc;n mi\u1ec7ng n&uacute;i l\u1eeda \u0111&atilde; ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng Hallasan v&agrave; Seongsan. B&agrave;n tay t&agrave;i t&igrave;nh c\u1ee7a t\u1ea1o h&oacute;a \u0111ang d\u1ea7n ch\u1ea5m ph&aacute; m\u1edf ra b\u1ee9c tranh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Jeju tr&agrave;n ng\u1eadp nh\u1eefng m\u1ea3ng m&agrave;u t\u01b0\u01a1i \u0111\u1eb9p.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-HOACAIJEJU.jpg' title='HOA C\u1ea2I NHU\u1ed8M VÀNG S\u1eaeC XUÂN JEJU' alt='HOA C\u1ea2I NHU\u1ed8M VÀNG S\u1eaeC XUÂN JEJU'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Hàng ch\u1ee5c hecta hoa c\u1ea3i nhu\u1ed9m vàng s\u1eafc xuân Jeju tr\u1ea3i dài hai bên thung l\u0169ng nh\u1ea5p nhô nh\u1eefng dãy \u0111á màu \u0111en, chìm ng\u1eadp trong s\u1eafc vàng t\u01b0\u01a1i m\u1edbi khi\u1ebfn không gian c\u0103ng tràn nh\u1ef1a s\u1ed1ng. Nh\u1eefng cánh hoa vàng li ti, xinh x\u1eafn t\u1ea1o thành t\u1eebng chùm m\u1ecdc chi chít trên cành, tho\u1ea3ng h\u01b0\u01a1ng nhè nh\u1eb9, ong b\u01b0\u1edbm r\u1eadp r\u1eddn bay l\u01b0\u1ee3n. Trong không gian thanh bình \u1ea5y, n\u1ed5i b\u1eadt lên màu tr\u1eafng tinh khôi c\u1ee7a nh\u1eefng ng\u1ecdn c\u1ecf lau m\u1ecdc hoang d\u1ea1i bên b\u1edd bi\u1ec3n và t\u1ea5m th\u1ea3m hoa \u0111\u1ed7 quyên h\u1ed3ng r\u1ef1c tr\u1ea3i d\u1ecdc các con \u0111\u01b0\u1eddng d\u1eabn lên mi\u1ec7ng núi l\u1eeda \u0111ã ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng Hallasan và Seongsan. Bàn tay tài tình c\u1ee7a t\u1ea1o hóa \u0111ang d\u1ea7n ch\u1ea5m phá m\u1edf ra b\u1ee9c tranh thiên nhiên Jeju tràn ng\u1eadp nh\u1eefng m\u1ea3ng màu t\u01b0\u01a1i \u0111\u1eb9p.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/5-HOACAIJEJU.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">V&agrave;i ng&ocirc;i nh&agrave; \u0111&aacute; c\u0169 k\u0129 n\u1eb1m \u1ea9n m&igrave;nh gi\u1eefa s\u1eafc v&agrave;ng &oacute;ng \u1ea3 c\u1ee7a hoa c\u1ea3i nhu\u1ed9m v&agrave;ng s\u1eafc xu&acirc;n Jeju in l&ecirc;n n\u1ec1n tr\u1eddi xanh l&agrave;m say l&ograve;ng l\u1eef kh&aacute;ch. \u0110\u1ee9ng tr&ecirc;n tri\u1ec1n d\u1ed1c cao, ph&oacute;ng t\u1ea7m m\u1eaft ra xa v\u1ec1 ph&iacute;a ch&acirc;n \u0111\u1ed3i, \u0111\u1ed3ng c\u1ea3i m\u01a1 m&agrave;ng trong s\u01b0\u01a1ng s\u1edbm bu&ocirc;ng ch\u1ea7m ch\u1eadm, nh\u1ea5m nh&aacute;p h\u01b0\u01a1ng th\u01a1m thu\u1ea7n khi\u1ebft, ch\u1ee3t \u1ea9n ch\u1ee3t hi\u1ec7n, huy\u1ec1n \u1ea3o v&ocirc; c&ugrave;ng. R\u1ed3i khi &aacute;nh n\u1eafng v\u1ee5t s&aacute;ng, t\u1eebng nh&agrave;nh hoa \u0111ong \u0111\u01b0a, v\u01b0\u01a1n l&ecirc;n h\u1ea5p th\u1ee5 tinh hoa c\u1ee7a \u0111\u1ea5t tr\u1eddi. Chi\u1ec1u d\u1ea7n bu&ocirc;ng, nh\u1eefng l&agrave;n s\u01b0\u01a1ng l\u1ea1i &ugrave;a v\u1ec1 h&ograve;a trong t\u1eebng v\u1ec7t n\u1eafng nh\u1ea1t tr\u1ea3i xu\u1ed1ng n\u01b0\u01a1ng c\u1ea3i khi\u1ebfn kh&ocirc;ng gian nhu\u1ed1m m&agrave;u c\u1ed5 t&iacute;ch.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/5-HOACAIJEJU.jpg' title='HOA C\u1ea2I NHU\u1ed8M VÀNG S\u1eaeC XUÂN JEJU' alt='HOA C\u1ea2I NHU\u1ed8M VÀNG S\u1eaeC XUÂN JEJU'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Vài ngôi nhà \u0111á c\u0169 k\u0129 n\u1eb1m \u1ea9n mình gi\u1eefa s\u1eafc vàng óng \u1ea3 c\u1ee7a hoa c\u1ea3i nhu\u1ed9m vàng s\u1eafc xuân Jeju in lên n\u1ec1n tr\u1eddi xanh làm say lòng l\u1eef khách. \u0110\u1ee9ng trên tri\u1ec1n d\u1ed1c cao, phóng t\u1ea7m m\u1eaft ra xa v\u1ec1 phía chân \u0111\u1ed3i, \u0111\u1ed3ng c\u1ea3i m\u01a1 màng trong s\u01b0\u01a1ng s\u1edbm buông ch\u1ea7m ch\u1eadm, nh\u1ea5m nháp h\u01b0\u01a1ng th\u01a1m thu\u1ea7n khi\u1ebft, ch\u1ee3t \u1ea9n ch\u1ee3t hi\u1ec7n, huy\u1ec1n \u1ea3o vô cùng. R\u1ed3i khi ánh n\u1eafng v\u1ee5t sáng, t\u1eebng nhành hoa \u0111ong \u0111\u01b0a, v\u01b0\u01a1n lên h\u1ea5p th\u1ee5 tinh hoa c\u1ee7a \u0111\u1ea5t tr\u1eddi. Chi\u1ec1u d\u1ea7n buông, nh\u1eefng làn s\u01b0\u01a1ng l\u1ea1i ùa v\u1ec1 hòa trong t\u1eebng v\u1ec7t n\u1eafng nh\u1ea1t tr\u1ea3i xu\u1ed1ng n\u01b0\u01a1ng c\u1ea3i khi\u1ebfn không gian nhu\u1ed1m màu c\u1ed5 tích.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-HOACAIJEJU.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">M&ugrave;a v\u1ec1, m\u1ed7i c&aacute;nh hoa nh\u01b0 d&aacute;t l&ecirc;n m&agrave;u v&agrave;ng r\u1ef1c r\u1ee1 l&agrave;m s&aacute;ng b\u1eebng c\u1ea3 kh&ocirc;ng gian, nh\u01b0 g&oacute;p th&ecirc;m h\u01b0\u01a1ng s\u1eafc cho h&ograve;n \u0111\u1ea3o th&ecirc;m s\u1ee9c s\u1ed1ng. S\u1eafc v&agrave;ng d&acirc;n gi&atilde; c\u1ee7a hoa c\u1ea3i c&oacute; s\u1ee9c quy\u1ebfn r\u0169 n\u1ed3ng n&agrave;n ri&ecirc;ng bi\u1ec7t t&ocirc; \u0111i\u1ec3m v\u1ebb \u0111\u1eb9p \u0111\u01a1n s\u01a1 m&agrave; s&acirc;u l\u1eafng c\u1ee7a \u0111\u1ea5t tr\u1eddi. V\u1edbi nh\u1eefng t&acirc;m h\u1ed3n ngh\u1ec7 s\u0129, m&ugrave;a hoa c\u1ea3i c&ograve;n l&agrave; m&ugrave;a c\u1ee7a nh\u1eefng kho\u1ea3nh kh\u1eafc lung linh r\u1ef1c r\u1ee1 trong m\u1ed7i khung h&igrave;nh, m&ugrave;a c\u1ee7a nh\u1eefng c\u1ea3m h\u1ee9ng c&oacute; th\u1ec3 \u0111\u1ebfn b\u1ea5t ch\u1ee3t t\u1eeb s\u1eafc v&agrave;ng ng\u1ecdt l\u1ecbm, h&oacute;a th&acirc;n th&agrave;nh l\u1eddi th\u01a1 n\u1ed1t nh\u1ea1c. Nh\u1ecbp s\u1ed1ng qu&aacute; \u0111\u1ed7i thanh b&igrave;nh \u1ea5y \u0111&atilde; tr\u1edf th&agrave;nh t&acirc;m \u0111i\u1ec3m c\u1ee7a bi\u1ebft bao &ldquo;tay m&aacute;y&rdquo; t&igrave;m v\u1ec1 Jeju s\u0103n nh\u1eefng b\u1ee9c \u1ea3nh tuy\u1ec7t \u0111\u1eb9p.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-HOACAIJEJU.jpg' title='HOA C\u1ea2I NHU\u1ed8M VÀNG S\u1eaeC XUÂN JEJU' alt='HOA C\u1ea2I NHU\u1ed8M VÀNG S\u1eaeC XUÂN JEJU'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Mùa v\u1ec1, m\u1ed7i cánh hoa nh\u01b0 dát lên màu vàng r\u1ef1c r\u1ee1 làm sáng b\u1eebng c\u1ea3 không gian, nh\u01b0 góp thêm h\u01b0\u01a1ng s\u1eafc cho hòn \u0111\u1ea3o thêm s\u1ee9c s\u1ed1ng. S\u1eafc vàng dân giã c\u1ee7a hoa c\u1ea3i có s\u1ee9c quy\u1ebfn r\u0169 n\u1ed3ng nàn riêng bi\u1ec7t tô \u0111i\u1ec3m v\u1ebb \u0111\u1eb9p \u0111\u01a1n s\u01a1 mà sâu l\u1eafng c\u1ee7a \u0111\u1ea5t tr\u1eddi. V\u1edbi nh\u1eefng tâm h\u1ed3n ngh\u1ec7 s\u0129, mùa hoa c\u1ea3i còn là mùa c\u1ee7a nh\u1eefng kho\u1ea3nh kh\u1eafc lung linh r\u1ef1c r\u1ee1 trong m\u1ed7i khung hình, mùa c\u1ee7a nh\u1eefng c\u1ea3m h\u1ee9ng có th\u1ec3 \u0111\u1ebfn b\u1ea5t ch\u1ee3t t\u1eeb s\u1eafc vàng ng\u1ecdt l\u1ecbm, hóa thân thành l\u1eddi th\u01a1 n\u1ed1t nh\u1ea1c. Nh\u1ecbp s\u1ed1ng quá \u0111\u1ed7i thanh bình \u1ea5y \u0111ã tr\u1edf thành tâm \u0111i\u1ec3m c\u1ee7a bi\u1ebft bao “tay máy” tìm v\u1ec1 Jeju s\u0103n nh\u1eefng b\u1ee9c \u1ea3nh tuy\u1ec7t \u0111\u1eb9p. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/8W6A0509i.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">T\u1eebng c&aacute;nh \u0111\u1ed3ng hoa c\u1ea3i mang t\u1edbi s\u1eafc m&agrave;u t\u01b0\u01a1i m\u1edbi cho m&ugrave;a xu&acirc;n Jeju, \u0111\u1ec3 r\u1ed3i m\u1ed7i khi nh\u1eafc v\u1ec1 &ldquo;H&ograve;n \u0111\u1ea3o t&igrave;nh y&ecirc;u&rdquo;, ng\u01b0\u1eddi ta l\u1ea1i c&oacute; th&ecirc;m m\u1ed9t d\u1ea5u \u1ea5n m\u1edbi, m\u1ed9t k\u1ef7 ni\u1ec7m m\u1edbi c\u1ee7a nh\u1eefng ng&agrave;y l\u1ec5 h\u1ed9i hoa c\u1ea3i v&agrave;ng di\u1ec5n ra v&agrave;o gi\u1eefa th&aacute;ng 4 h&agrave;ng n\u0103m. M&ugrave;i hoa ngai ng&aacute;i cu\u1ed9n trong n\u1eafng s\u1edbm ban mai, nh\u1eefng ch&ugrave;m c\u1ea3i d\u1ea7u \u0111ang v&agrave;o m&ugrave;a tr\u1ed5 b&ocirc;ng c\u0169ng \u0111\u1ee7 thu h&uacute;t \u0111&agrave;n ong bay \u0111\u1ebfn h&uacute;t m\u1eadt cho \u0111\u1eddi. D\u01b0\u1eddng nh\u01b0 nh\u1eefng c&aacute;nh \u0111\u1ed3ng hoa c\u1ea3i nhu\u1ed9m v&agrave;ng s\u1eafc xu&acirc;n Jeju \u0111&atilde; tr\u1edf th&agrave;nh \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn l&yacute; t\u01b0\u1edfng cho nh\u1eefng ai t&igrave;m v\u1ec1 khung tr\u1eddi th\u01a1 m\u1ed9ng \u0111\u1ec3 ghi l\u1ea1i nh\u1eefng k\u1ef7 ni\u1ec7m ng\u1ecdt ng&agrave;o.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/8W6A0509i.jpg' title='HOA C\u1ea2I NHU\u1ed8M VÀNG S\u1eaeC XUÂN JEJU' alt='HOA C\u1ea2I NHU\u1ed8M VÀNG S\u1eaeC XUÂN JEJU'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">T\u1eebng cánh \u0111\u1ed3ng hoa c\u1ea3i mang t\u1edbi s\u1eafc màu t\u01b0\u01a1i m\u1edbi cho mùa xuân Jeju, \u0111\u1ec3 r\u1ed3i m\u1ed7i khi nh\u1eafc v\u1ec1 “Hòn \u0111\u1ea3o tình yêu”, ng\u01b0\u1eddi ta l\u1ea1i có thêm m\u1ed9t d\u1ea5u \u1ea5n m\u1edbi, m\u1ed9t k\u1ef7 ni\u1ec7m m\u1edbi c\u1ee7a nh\u1eefng ngày l\u1ec5 h\u1ed9i hoa c\u1ea3i vàng di\u1ec5n ra vào gi\u1eefa tháng 4 hàng n\u0103m. Mùi hoa ngai ngái cu\u1ed9n trong n\u1eafng s\u1edbm ban mai, nh\u1eefng chùm c\u1ea3i d\u1ea7u \u0111ang vào mùa tr\u1ed5 bông c\u0169ng \u0111\u1ee7 thu hút \u0111àn ong bay \u0111\u1ebfn hút m\u1eadt cho \u0111\u1eddi. D\u01b0\u1eddng nh\u01b0 nh\u1eefng cánh \u0111\u1ed3ng hoa c\u1ea3i nhu\u1ed9m vàng s\u1eafc xuân Jeju \u0111ã tr\u1edf thành \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn lý t\u01b0\u1edfng cho nh\u1eefng ai tìm v\u1ec1 khung tr\u1eddi th\u01a1 m\u1ed9ng \u0111\u1ec3 ghi l\u1ea1i nh\u1eefng k\u1ef7 ni\u1ec7m ng\u1ecdt ngào.<\/div> <\/li>" }, "59": { "title": "VIETRAVEL L\u1ea6N TH\u1ee8 4 NH\u1eacN GI\u1ea2I TH\u01af\u1edeNG C\u00d4NG NGH\u1ec6 TH\u00d4NG TIN \u2013 TRUY\u1ec0N TH\u00d4NG TP.HCM", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0-cntt.jpg' alt='VIETRAVEL L\u1ea6N TH\u1ee8 4 NH\u1eacN GI\u1ea2I TH\u01af\u1edeNG CÔNG NGH\u1ec6 THÔNG TIN – TRUY\u1ec0N THÔNG TP.HCM' title='VIETRAVEL L\u1ea6N TH\u1ee8 4 NH\u1eacN GI\u1ea2I TH\u01af\u1edeNG CÔNG NGH\u1ec6", "content": "" }, "60": { "title": "VIETRAVEL L\u1ea6N TH\u1ee8 4 NH\u1eacN GI\u1ea2I TH\u01af\u1edeNG C\u00d4NG NGH\u1ec6 TH\u00d4NG TIN \u2013 TRUY\u1ec0N TH\u00d4NG TP.HCM", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0-cntt_1.jpg' alt='VIETRAVEL L\u1ea6N TH\u1ee8 4 NH\u1eacN GI\u1ea2I TH\u01af\u1edeNG CÔNG NGH\u1ec6 THÔNG TIN – TRUY\u1ec0N THÔNG TP.HCM' title='VIETRAVEL L\u1ea6N TH\u1ee8 4 NH\u1eacN GI\u1ea2I TH\u01af\u1edeNG CÔNG NG", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1cntt.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng do UBND TP.HCM ban h&agrave;nh v&agrave; t\u1ed5 ch\u1ee9c th\u01b0\u1eddng ni&ecirc;n t\u1eeb n\u0103m 2008 d&agrave;nh cho c&aacute;c t\u1ed5 ch\u1ee9c c&aacute; nh&acirc;n ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng trong l\u0129nh v\u1ef1c c&ocirc;ng ngh\u1ec7 th&ocirc;ng tin ho\u1eb7c tri\u1ec3n khai \u1ee9ng d\u1ee5ng c&ocirc;ng ngh\u1ec7 th&ocirc;ng tin trong ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng. Sau 9 n\u0103m t\u1ed5 ch\u1ee9c, gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng \u0111&atilde; thu h&uacute;t nhi\u1ec1u \u0111\u01a1n v\u1ecb tham gia \u1edf nhi\u1ec1u nh&oacute;m kh&aacute;c nhau. Ch\u1ee7 \u0111\u1ec1 c\u1ee7a 2017 l&agrave; &ldquo;V\u01b0\u01a1n t\u1ea7m cao m\u1edbi tr&ecirc;n n\u1ec1n c&ocirc;ng ngh\u1ec7 s\u1ed1&rdquo; nh\u1eb1m g&oacute;p ph\u1ea7n th\u1ef1c hi\u1ec7n m\u1ee5c ti&ecirc;u &ldquo;X&acirc;y d\u1ef1ng TP.HCM tr\u1edf th&agrave;nh th&agrave;nh ph\u1ed1 th&ocirc;ng minh giai \u0111o\u1ea1n 2017 &ndash; 2020, t\u1ea7m nh&igrave;n \u0111\u1ebfn n\u0103m 2025&rdquo;. Gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng nh\u1eb1m t&ocirc;n vinh c&aacute;c s\u1ea3n ph\u1ea9m, gi\u1ea3i ph&aacute;p c&ocirc;ng ngh\u1ec7 th&ocirc;ng tin &ndash; truy\u1ec1n th&ocirc;ng ti&ecirc;u bi\u1ec3u c&oacute; t&aacute;c \u0111\u1ed9ng t&iacute;ch c\u1ef1c \u0111\u1ebfn c&ocirc;ng cu\u1ed9c ph&aacute;t tri\u1ec3n kinh t\u1ebf - x&atilde; h\u1ed9i c\u1ee7a th&agrave;nh ph\u1ed1.<br \/> N\u0103m nay, gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng \u0111\u01b0\u1ee3c chia l&agrave;m 6 nh&oacute;m: &ldquo;Doanh nghi\u1ec7p c&oacute; s\u1ea3n ph\u1ea9m v&agrave; gi\u1ea3i ph&aacute;p ph\u1ea7n m\u1ec1m ti&ecirc;u bi\u1ec3u&rdquo;; &ldquo;Doanh nghi\u1ec7p c&oacute; s\u1ea3n ph\u1ea9m ph\u1ea7n c\u1ee9ng ti&ecirc;u bi\u1ec3u&rdquo;; &ldquo;Doanh nghi\u1ec7p c&oacute; d\u1ecbch v\u1ee5 gi&aacute; tr\u1ecb gia t\u0103ng ti&ecirc;u bi\u1ec3u&rdquo;; &ldquo;Doanh nghi\u1ec7p \u1ee9ng d\u1ee5ng c&ocirc;ng ngh\u1ec7 th&ocirc;ng tin ti&ecirc;u bi\u1ec3u&rdquo;; &ldquo;\u0110\u01a1n v\u1ecb &amp; c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xu\u1ea5t s\u1eafc, \u0111&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o s\u1ef1 ph&aacute;t tri\u1ec3n c&ocirc;ng ngh\u1ec7 th&ocirc;ng tin &ndash; truy\u1ec1n th&ocirc;ng TP.HCM&rdquo;; &ldquo;Sinh vi&ecirc;n c&ocirc;ng ngh\u1ec7 th&ocirc;ng tin &ndash; truy\u1ec1n th&ocirc;ng c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch nghi&ecirc;n c\u1ee9u v&agrave; h\u1ecdc t\u1eadp xu\u1ea5t s\u1eafc&rdquo;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1cntt.jpg' title='VIETRAVEL L\u1ea6N TH\u1ee8 4 NH\u1eacN GI\u1ea2I TH\u01af\u1edeNG CÔNG NGH\u1ec6 THÔNG TIN – TRUY\u1ec0N THÔNG TP.HCM' alt='VIETRAVEL L\u1ea6N TH\u1ee8 4 NH\u1eacN GI\u1ea2I TH\u01af\u1edeNG CÔNG NGH\u1ec6 THÔNG TIN – TRUY\u1ec0N THÔNG TP.HCM'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng do UBND TP.HCM ban hành và t\u1ed5 ch\u1ee9c th\u01b0\u1eddng niên t\u1eeb n\u0103m 2008 dành cho các t\u1ed5 ch\u1ee9c cá nhân ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng trong l\u0129nh v\u1ef1c công ngh\u1ec7 thông tin ho\u1eb7c tri\u1ec3n khai \u1ee9ng d\u1ee5ng công ngh\u1ec7 thông tin trong ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng. Sau 9 n\u0103m t\u1ed5 ch\u1ee9c, gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng \u0111ã thu hút nhi\u1ec1u \u0111\u01a1n v\u1ecb tham gia \u1edf nhi\u1ec1u nhóm khác nhau. Ch\u1ee7 \u0111\u1ec1 c\u1ee7a 2017 là “V\u01b0\u01a1n t\u1ea7m cao m\u1edbi trên n\u1ec1n công ngh\u1ec7 s\u1ed1” nh\u1eb1m góp ph\u1ea7n th\u1ef1c hi\u1ec7n m\u1ee5c tiêu “Xây d\u1ef1ng TP.HCM tr\u1edf thành thành ph\u1ed1 thông minh giai \u0111o\u1ea1n 2017 – 2020, t\u1ea7m nhìn \u0111\u1ebfn n\u0103m 2025”. Gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng nh\u1eb1m tôn vinh các s\u1ea3n ph\u1ea9m, gi\u1ea3i pháp công ngh\u1ec7 thông tin – truy\u1ec1n thông tiêu bi\u1ec3u có tác \u0111\u1ed9ng tích c\u1ef1c \u0111\u1ebfn công cu\u1ed9c phát tri\u1ec3n kinh t\u1ebf - xã h\u1ed9i c\u1ee7a thành ph\u1ed1.<br \/> N\u0103m nay, gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng \u0111\u01b0\u1ee3c chia làm 6 nhóm: “Doanh nghi\u1ec7p có s\u1ea3n ph\u1ea9m và gi\u1ea3i pháp ph\u1ea7n m\u1ec1m tiêu bi\u1ec3u”; “Doanh nghi\u1ec7p có s\u1ea3n ph\u1ea9m ph\u1ea7n c\u1ee9ng tiêu bi\u1ec3u”; “Doanh nghi\u1ec7p có d\u1ecbch v\u1ee5 giá tr\u1ecb gia t\u0103ng tiêu bi\u1ec3u”; “Doanh nghi\u1ec7p \u1ee9ng d\u1ee5ng công ngh\u1ec7 thông tin tiêu bi\u1ec3u”; “\u0110\u01a1n v\u1ecb & cá nhân có thành tích xu\u1ea5t s\u1eafc, \u0111óng góp vào s\u1ef1 phát tri\u1ec3n công ngh\u1ec7 thông tin – truy\u1ec1n thông TP.HCM”; “Sinh viên công ngh\u1ec7 thông tin – truy\u1ec1n thông có thành tích nghiên c\u1ee9u và h\u1ecdc t\u1eadp xu\u1ea5t s\u1eafc”<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-cntt.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">N\u0103m 2017, c&ocirc;ng ty du l\u1ecbch Vietravel ti\u1ebfp t\u1ee5c nh\u1eadn gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng \u1edf h\u1ea1ng m\u1ee5c &ldquo;Doanh nghi\u1ec7p \u1ee9ng d\u1ee5ng c&ocirc;ng ngh\u1ec7 th&ocirc;ng tin ti&ecirc;u bi\u1ec3u&rdquo; d&agrave;nh cho h\u1ec7 th\u1ed1ng Etour b&aacute;n tour tr\u1ef1c tuy\u1ebfn www.travel.com.vn. Tr\u01b0\u1edbc \u0111&oacute;, v&agrave;o c&aacute;c n\u0103m 2012, 2013 v&agrave; 2014 Vietravel \u0111&atilde; nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng n&agrave;y. Tri\u1ec3n khai t\u1eeb n\u0103m 2003, h\u1ec7 th\u1ed1ng nh\u1eb1m qu\u1ea3n l&yacute; th&ocirc;ng tin tour, booking, thanh to&aacute;n c\u1ee7a kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n h\u1ec7 th\u1ed1ng thay th\u1ebf cho vi\u1ec7c qu\u1ea3n l&yacute; tour th&ocirc;ng qua excel. Qua nhi\u1ec1u n\u0103m, h\u1ec7 th\u1ed1ng li&ecirc;n t\u1ee5c c\u1eadp nh\u1eadt v&agrave; x&acirc;y d\u1ef1ng m\u1edbi \u0111\u1ec3 \u0111&aacute;p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u ph&aacute;t tri\u1ec3n kinh doanh c\u1ee7a c&ocirc;ng ty.<br \/> \u0110\u1ea7u n\u0103m 2017, Vietravel x&acirc;y d\u1ef1ng h\u1ec7 th\u1ed1ng Etour m\u1edbi h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ebfn s\u1ef1 ti\u1ec7n l\u1ee3i cho ng\u01b0\u1eddi d&ugrave;ng, truy su\u1ea5t v&agrave; th\u1ed1ng k&ecirc; s\u1ed1 li\u1ec7u nhanh h\u01a1n. Ngo&agrave;i vi\u1ec7c n&acirc;ng c\u1ea5p ch\u1ee9c n\u0103ng qu\u1ea3n l&yacute; kinh doanh b&aacute;n tour, h\u1ec7 th\u1ed1ng c&ograve;n b\u1ed5 sung ch\u1ee9c n\u0103ng b&aacute;o c&aacute;o, th\u1ed1ng k&ecirc; s\u1ed1 li\u1ec7u nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nh\u1ea5t. C&aacute;c \u0111\u01a1n v\u1ecb kinh doanh c&oacute; th\u1ec3 th\u1ed1ng k&ecirc; t&igrave;nh h&igrave;nh kinh doanh c&aacute;c n\u0103m \u0111\u1ec3 c&oacute; c&aacute;c \u0111\u1ecbnh h\u01b0\u1edbng \u0111\u1eb7t d\u1ecbch v\u1ee5, series booking&hellip;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-cntt.jpg' title='VIETRAVEL L\u1ea6N TH\u1ee8 4 NH\u1eacN GI\u1ea2I TH\u01af\u1edeNG CÔNG NGH\u1ec6 THÔNG TIN – TRUY\u1ec0N THÔNG TP.HCM' alt='VIETRAVEL L\u1ea6N TH\u1ee8 4 NH\u1eacN GI\u1ea2I TH\u01af\u1edeNG CÔNG NGH\u1ec6 THÔNG TIN – TRUY\u1ec0N THÔNG TP.HCM'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">N\u0103m 2017, công ty <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> ti\u1ebfp t\u1ee5c nh\u1eadn gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng \u1edf h\u1ea1ng m\u1ee5c “Doanh nghi\u1ec7p \u1ee9ng d\u1ee5ng công ngh\u1ec7 thông tin tiêu bi\u1ec3u” dành cho h\u1ec7 th\u1ed1ng Etour bán tour tr\u1ef1c tuy\u1ebfn <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='www.travel.com.vn'>www.travel.com.vn<\/a>. Tr\u01b0\u1edbc \u0111ó, vào các n\u0103m 2012, 2013 và 2014 Vietravel \u0111ã nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng này. Tri\u1ec3n khai t\u1eeb n\u0103m 2003, h\u1ec7 th\u1ed1ng nh\u1eb1m qu\u1ea3n lý thông tin tour, booking, thanh toán c\u1ee7a khách hàng trên h\u1ec7 th\u1ed1ng thay th\u1ebf cho vi\u1ec7c qu\u1ea3n lý tour thông qua excel. Qua nhi\u1ec1u n\u0103m, h\u1ec7 th\u1ed1ng liên t\u1ee5c c\u1eadp nh\u1eadt và xây d\u1ef1ng m\u1edbi \u0111\u1ec3 \u0111áp \u1ee9ng nhu c\u1ea7u phát tri\u1ec3n kinh doanh c\u1ee7a công ty.<br \/> \u0110\u1ea7u n\u0103m 2017, Vietravel xây d\u1ef1ng h\u1ec7 th\u1ed1ng Etour m\u1edbi h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ebfn s\u1ef1 ti\u1ec7n l\u1ee3i cho ng\u01b0\u1eddi dùng, truy su\u1ea5t và th\u1ed1ng kê s\u1ed1 li\u1ec7u nhanh h\u01a1n. Ngoài vi\u1ec7c nâng c\u1ea5p ch\u1ee9c n\u0103ng qu\u1ea3n lý kinh doanh bán tour, h\u1ec7 th\u1ed1ng còn b\u1ed5 sung ch\u1ee9c n\u0103ng báo cáo, th\u1ed1ng kê s\u1ed1 li\u1ec7u nhanh và chính xác nh\u1ea5t. Các \u0111\u01a1n v\u1ecb kinh doanh có th\u1ec3 th\u1ed1ng kê tình hình kinh doanh các n\u0103m \u0111\u1ec3 có các \u0111\u1ecbnh h\u01b0\u1edbng \u0111\u1eb7t d\u1ecbch v\u1ee5, series booking…<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_63.JPG' title='<br\/><div style="text-align: justify;">T\u1eeb h\u1ec7 th\u1ed1ng Etour s\u1eed d\u1ee5ng cho c&aacute;c \u0111\u01a1n v\u1ecb, chi nh&aacute;nh c&ograve;n ph&aacute;t tri\u1ec3n h\u1ec7 th\u1ed1ng Agent d&agrave;nh cho c&aacute;c \u0111\u1ea1i l&yacute; Vietravel b&aacute;n v&agrave; qu\u1ea3n tr\u1ecb booking tr&ecirc;n h\u1ec7 th\u1ed1ng. H\u1ec7 th\u1ed1ng Etour c\u0169ng l&agrave; n\u01a1i \u0111\u1ea9y tour b&aacute;n tr\u1ef1c tuy\u1ebfn t\u1ea1i website www.travel.com.vn d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch. D&ugrave; \u1edf b\u1ea5t c\u1ee9 n\u01a1i \u0111&acirc;u, kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111\u1ec1u c&oacute; th\u1ec3 t&igrave;m hi\u1ec3u th&ocirc;ng tin tour tuy\u1ebfn, thanh to&aacute;n tr\u1ef1c tuy\u1ebfn m\u1ed9t c&aacute;ch d\u1ec5 d&agrave;ng, ti\u1ec7n l\u1ee3i nh\u1ea5t. Nh\u1eb1m h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ebfn s\u1ef1 ti\u1ec7n &iacute;ch cao nh\u1ea5t cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, Vietravel c\u0169ng cho ra m\u1eaft \u1ee9ng d\u1ee5ng mua tour tr\u1ef1c tuy\u1ebfn tr&ecirc;n \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i cho c\u1ea3 2 h\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h&agrave;nh iOS v&agrave; Android \u0111\u01b0\u1ee3c kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111&aacute;nh gi&aacute; cao.<br \/> Gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng C&ocirc;ng ngh\u1ec7 Th&ocirc;ng tin &ndash; Truy\u1ec1n th&ocirc;ng TP.HCM do S\u1edf Th&ocirc;ng tin &amp; Truy\u1ec1n th&ocirc;ng TP.HCM l\u1ea7n 9 - n\u0103m 2017 m\u1ed9t l\u1ea7n n\u1eefa c&ocirc;ng nh\u1eadn nh\u1eefng n\u1ed7 l\u1ef1c, s&aacute;ng t\u1ea1o kh&ocirc;ng ng\u1eebng c\u1ee7a Vietravel trong vi\u1ec7c \u1ee9ng d\u1ee5ng c&ocirc;ng ngh\u1ec7 th&ocirc;ng tin v&agrave;o ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng kinh doanh v&agrave; ph\u1ee5c v\u1ee5 kh&aacute;ch h&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng t\u1ed1t h\u01a1n. &nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3_63.JPG' title='VIETRAVEL L\u1ea6N TH\u1ee8 4 NH\u1eacN GI\u1ea2I TH\u01af\u1edeNG CÔNG NGH\u1ec6 THÔNG TIN – TRUY\u1ec0N THÔNG TP.HCM' alt='VIETRAVEL L\u1ea6N TH\u1ee8 4 NH\u1eacN GI\u1ea2I TH\u01af\u1edeNG CÔNG NGH\u1ec6 THÔNG TIN – TRUY\u1ec0N THÔNG TP.HCM'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">T\u1eeb h\u1ec7 th\u1ed1ng Etour s\u1eed d\u1ee5ng cho các \u0111\u01a1n v\u1ecb, chi nhánh còn phát tri\u1ec3n h\u1ec7 th\u1ed1ng Agent dành cho các \u0111\u1ea1i lý <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> bán và qu\u1ea3n tr\u1ecb booking trên h\u1ec7 th\u1ed1ng. H\u1ec7 th\u1ed1ng Etour c\u0169ng là n\u01a1i \u0111\u1ea9y tour bán tr\u1ef1c tuy\u1ebfn t\u1ea1i website <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='www.travel.com.vn'>www.travel.com.vn<\/a> dành cho du khách. Dù \u1edf b\u1ea5t c\u1ee9 n\u01a1i \u0111âu, khách hàng \u0111\u1ec1u có th\u1ec3 tìm hi\u1ec3u thông tin tour tuy\u1ebfn, thanh toán tr\u1ef1c tuy\u1ebfn m\u1ed9t cách d\u1ec5 dàng, ti\u1ec7n l\u1ee3i nh\u1ea5t. Nh\u1eb1m h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ebfn s\u1ef1 ti\u1ec7n ích cao nh\u1ea5t cho khách hàng, Vietravel c\u0169ng cho ra m\u1eaft \u1ee9ng d\u1ee5ng mua tour tr\u1ef1c tuy\u1ebfn trên \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i cho c\u1ea3 2 h\u1ec7 \u0111i\u1ec1u hành iOS và Android \u0111\u01b0\u1ee3c khách hàng \u0111ánh giá cao.<br \/> Gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng Công ngh\u1ec7 Thông tin – Truy\u1ec1n thông TP.HCM do S\u1edf Thông tin & Truy\u1ec1n thông TP.HCM l\u1ea7n 9 - n\u0103m 2017 m\u1ed9t l\u1ea7n n\u1eefa công nh\u1eadn nh\u1eefng n\u1ed7 l\u1ef1c, sáng t\u1ea1o không ng\u1eebng c\u1ee7a Vietravel trong vi\u1ec7c \u1ee9ng d\u1ee5ng công ngh\u1ec7 thông tin vào ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng kinh doanh và ph\u1ee5c v\u1ee5 khách hàng ngày càng t\u1ed1t h\u01a1n.  <\/div> <\/li>" }, "61": { "title": "TR\u1ea2I NGHI\u1ec6M PHONG T\u1ee4C \u0110\u00d3N T\u1ebeT C\u1ed4 TRUY\u1ec0N \u1ede CH\u00c2U \u00c1", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/- 0-tetchaua.jpg' alt='TR\u1ea2I NGHI\u1ec6M PHONG T\u1ee4C \u0110ÓN T\u1ebeT C\u1ed4 TRUY\u1ec0N \u1ede CHÂU Á' title='TR\u1ea2I NGHI\u1ec6M PHONG T\u1ee4C \u0110ÓN T\u1ebeT C\u1ed4 TRUY\u1ec0N \u1ede CHÂU Á'\/><span>25\/12\/2017<\/s", "content": "<li><h2>Trung Qu\u1ed1c<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-china.jpg' title='Trung Qu\u1ed1c<br\/><div style="text-align: justify;">T\u1ebft &acirc;m l\u1ecbch l&agrave; l\u1ec5 h\u1ed9i l\u1edbn nh\u1ea5t trong n\u0103m c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi Trung Qu\u1ed1c, k&eacute;o d&agrave;i \u0111\u1ebfn 15 ng&agrave;y. Sau \u0111&ecirc;m giao th\u1eeba ph&aacute;o hoa r\u1ef1c s&aacute;ng tr\u1eddi \u0111&ecirc;m, m&ugrave;ng M\u1ed9t T\u1ebft l&agrave; ng&agrave;y l\u1ec5 tr\u1ecdng \u0111\u1ea1i, m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi h&aacute;o h\u1ee9c \u0111&oacute;n T\u1ebft c\u1ed5 truy\u1ec1n v&agrave; qu&acirc;y qu\u1ea7n sum h\u1ecdp b&ecirc;n gia \u0111&igrave;nh. C&oacute; l\u1ebd, ph&aacute;o ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;\u0111\u1eb7c s\u1ea3n&rdquo; c\u1ee7a nh\u1eefng ng&agrave;y T\u1ebft Trung Hoa. T\u1eeb m&ugrave;ng M\u1ed9t \u0111\u1ebfn m&ugrave;ng N\u0103m T\u1ebft, x&aacute;c ph&aacute;o \u0111\u1ecf ph\u1ee7 k&iacute;n m\u1ecdi ng\u1ea3 \u0111\u01b0\u1eddng. M&ugrave;ng ba T\u1ebft \u0111\u01b0\u1ee3c xem l&agrave; ng&agrave;y h&oacute;a v&agrave;ng, tr\u1ea9y h\u1ed9i ch&ugrave;a chi\u1ec1n, c\u1ea7u xin nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u t\u1ed1t \u0111\u1eb9p cho gia \u0111\u1ea1o.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-china.jpg' title='Trung Qu\u1ed1c' alt='Trung Qu\u1ed1c'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">T\u1ebft âm l\u1ecbch là l\u1ec5 h\u1ed9i l\u1edbn nh\u1ea5t trong n\u0103m c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi Trung Qu\u1ed1c, kéo dài \u0111\u1ebfn 15 ngày. Sau \u0111êm giao th\u1eeba pháo hoa r\u1ef1c sáng tr\u1eddi \u0111êm, mùng M\u1ed9t T\u1ebft là ngày l\u1ec5 tr\u1ecdng \u0111\u1ea1i, m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi háo h\u1ee9c \u0111ón T\u1ebft c\u1ed5 truy\u1ec1n và quây qu\u1ea7n sum h\u1ecdp bên gia \u0111ình. Có l\u1ebd, pháo chính là “\u0111\u1eb7c s\u1ea3n” c\u1ee7a nh\u1eefng ngày T\u1ebft Trung Hoa. T\u1eeb mùng M\u1ed9t \u0111\u1ebfn mùng N\u0103m T\u1ebft, xác pháo \u0111\u1ecf ph\u1ee7 kín m\u1ecdi ng\u1ea3 \u0111\u01b0\u1eddng. Mùng ba T\u1ebft \u0111\u01b0\u1ee3c xem là ngày hóa vàng, tr\u1ea9y h\u1ed9i chùa chi\u1ec1n, c\u1ea7u xin nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u t\u1ed1t \u0111\u1eb9p cho gia \u0111\u1ea1o. <\/div> <\/li><li><h2>H\u1ed3ng Kông<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2.hongkong.jpg' title='H\u1ed3ng Kông<br\/><div style="text-align: justify;">C&aacute;ch \u0111&oacute;n T\u1ebft c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi H\u1ed3ng K&ocirc;ng v&ocirc; c&ugrave;ng \u0111\u1eb7c s\u1eafc khi pha tr\u1ed9n gi\u1eefa n\u1ec1n v\u0103n h&oacute;a truy\u1ec1n th\u1ed1ng Ph\u01b0\u01a1ng \u0110&ocirc;ng v\u1edbi n&eacute;t ph&oacute;ng kho&aacute;ng c\u1ee7a ph\u01b0\u01a1ng T&acirc;y. V&agrave;o ng&agrave;y \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n c\u1ee7a n\u0103m m\u1edbi, ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n H\u1ed3ng K&ocirc;ng t\u1eadp trung \u1edf c\u1ea3ng Tsim Sha Tsui xem c&aacute;c v\u0169 \u0111o&agrave;n ngh\u1ec7 thu\u1eadt, c&aacute;c nh&acirc;n v\u1eadt Disney di\u1ec5u h&agrave;nh trong ti\u1ebfng nh\u1ea1c r\u1ed9n r&atilde;. B\u1ea1n s\u1ebd th\u1ea5y cho&aacute;ng ng\u1ee3p v&agrave; \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng tr\u01b0\u1edbc m&agrave;n b\u1eafn ph&aacute;o hoa r\u1ef1c r\u1ee1 trong \u0111&ecirc;m giao th\u1eeba b\u1eb1ng thi\u1ebft b\u1ecb k\u1ef9 thu\u1eadt s\u1ed1 hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2.hongkong.jpg' title='H\u1ed3ng Kông' alt='H\u1ed3ng Kông'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Cách \u0111ón T\u1ebft c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi H\u1ed3ng Kông vô cùng \u0111\u1eb7c s\u1eafc khi pha tr\u1ed9n gi\u1eefa n\u1ec1n v\u0103n hóa truy\u1ec1n th\u1ed1ng Ph\u01b0\u01a1ng \u0110ông v\u1edbi nét phóng khoáng c\u1ee7a ph\u01b0\u01a1ng Tây. Vào ngày \u0111\u1ea7u tiên c\u1ee7a n\u0103m m\u1edbi, ng\u01b0\u1eddi dân H\u1ed3ng Kông t\u1eadp trung \u1edf c\u1ea3ng Tsim Sha Tsui xem các v\u0169 \u0111oàn ngh\u1ec7 thu\u1eadt, các nhân v\u1eadt Disney di\u1ec5u hành trong ti\u1ebfng nh\u1ea1c r\u1ed9n rã. B\u1ea1n s\u1ebd th\u1ea5y choáng ng\u1ee3p và \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng tr\u01b0\u1edbc màn b\u1eafn pháo hoa r\u1ef1c r\u1ee1 trong \u0111êm giao th\u1eeba b\u1eb1ng thi\u1ebft b\u1ecb k\u1ef9 thu\u1eadt s\u1ed1 hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i. <\/div> <\/li><li><h2>\u0110ài Loan<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3.taiwan.jpg' title='\u0110ài Loan<br\/><div style="text-align: justify;">Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m phong t\u1ee5c \u0111&oacute;n T\u1ebft c\u1ed5 truy\u1ec1n \u1edf ch&acirc;u &Aacute; kh&ocirc;ng th\u1ec3 nh\u1eafc \u0111\u1ebfn phong t\u1ee5c \u0111&oacute;n T\u1ebft c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi \u0110&agrave;i Loan. B\u1eaft \u0111\u1ea7u th&aacute;ng Ch\u1ea1p, c&aacute;c ng&ocirc;i ch\u1ee3 tr&agrave;n ng\u1eadp s\u1eafc m&agrave;u c&aacute;c gian h&agrave;ng T\u1ebft. \u0110i ch\u1ee3 \u0111&ecirc;m l&agrave; m\u1ed9t tr\u1ea3i nghi\u1ec7m kh&ocirc;ng th\u1ec3 b\u1ecf qua khi \u0111\u1ebfn \u0110&agrave;i Loan v&agrave;o d\u1ecbp T\u1ebft. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t ng\u01b0\u1eddi \u0110&agrave;i Loan c&oacute; t\u1eadp t\u1ee5c \u0103n canh vi&ecirc;n trong ng&agrave;y T\u1ebft \u0111\u1ec3 th\u1ec3 hi\u1ec7n s\u1ef1 vi&ecirc;n m&atilde;n, \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7. B&ecirc;n c\u1ea1nh \u0111&oacute;, T\u1ebft c&ograve;n di\u1ec5n ra nhi\u1ec1u ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng vui ch\u01a1i, gi\u1ea3i tr&iacute; s&ocirc;i n\u1ed5i \u0111\u1ec3 ch&agrave;o \u0111&oacute;n n\u0103m m\u1edbi nh\u01b0 th\u1ea3 hoa \u0111\u0103ng, r\u01b0\u1edbc \u0111&egrave;n&hellip;&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3.taiwan.jpg' title='\u0110ài Loan' alt='\u0110ài Loan'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m phong t\u1ee5c \u0111ón T\u1ebft c\u1ed5 truy\u1ec1n \u1edf châu Á không th\u1ec3 nh\u1eafc \u0111\u1ebfn phong t\u1ee5c \u0111ón T\u1ebft c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi \u0110ài Loan. B\u1eaft \u0111\u1ea7u tháng Ch\u1ea1p, các ngôi ch\u1ee3 tràn ng\u1eadp s\u1eafc màu các gian hàng T\u1ebft. \u0110i ch\u1ee3 \u0111êm là m\u1ed9t tr\u1ea3i nghi\u1ec7m không th\u1ec3 b\u1ecf qua khi \u0111\u1ebfn \u0110ài Loan vào d\u1ecbp T\u1ebft. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t ng\u01b0\u1eddi \u0110ài Loan có t\u1eadp t\u1ee5c \u0103n canh viên trong ngày T\u1ebft \u0111\u1ec3 th\u1ec3 hi\u1ec7n s\u1ef1 viên mãn, \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7. Bên c\u1ea1nh \u0111ó, T\u1ebft còn di\u1ec5n ra nhi\u1ec1u ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng vui ch\u01a1i, gi\u1ea3i trí sôi n\u1ed5i \u0111\u1ec3 chào \u0111ón n\u0103m m\u1edbi nh\u01b0 th\u1ea3 hoa \u0111\u0103ng, r\u01b0\u1edbc \u0111èn… <\/div> <\/li><li><h2>Singapore<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4.singapore.jpg' title='Singapore<br\/><div style="text-align: justify;">Ng&agrave;y T\u1ebft, ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n Singapore th\u01b0\u1eddng \u0111\u1ebfn th\u0103m nh&agrave; ng\u01b0\u1eddi th&acirc;n v&agrave; h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o nhi\u1ec1u ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng vui ch\u01a1i n&aacute;o n\u1ee9c. L\u1ec5 h\u1ed9i th\u1ec3 hi\u1ec7n \u0111\u1eadm n&eacute;t nh\u1ea5t c\u1ee7a v\u0103n h&oacute;a Singapore l&agrave; \u1edf khu China Town. \u0110&ecirc;m hoa \u0111\u0103ng thu h&uacute;t r\u1ea5t nhi\u1ec1u du kh&aacute;ch v\u1edbi c&aacute;c trang tr&iacute; \u0111\u1eb9p m\u1eaft, &aacute;nh s&aacute;ng lung linh huy\u1ec1n \u1ea3o. T\u1ea1i c&ocirc;ng vi&ecirc;n Esplanade, l\u1ec5 h\u1ed9i Singapore River Hongbao t\u1ed5 ch\u1ee9c ho&agrave;nh tr&aacute;ng ngay b&ecirc;n b\u1edd s&ocirc;ng. L\u1ec5 h\u1ed9i \u0111\u01b0\u1eddng ph\u1ed1 Chingay r\u1ef1c r\u1ee1 s\u1eafc m&agrave;u v\u1edbi nhi\u1ec1u ti\u1ebft m\u1ee5c bi\u1ec3u di\u1ec5n s&ocirc;i \u0111\u1ed9ng t\u1ea1o n&ecirc;n s\u1ef1 ph\u1ea5n kh&iacute;ch v&agrave; h&agrave;o h\u1ee9ng cho du kh&aacute;ch&hellip;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/4.singapore.jpg' title='Singapore' alt='Singapore'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Ngày T\u1ebft, ng\u01b0\u1eddi dân Singapore th\u01b0\u1eddng \u0111\u1ebfn th\u0103m nhà ng\u01b0\u1eddi thân và hòa mình vào nhi\u1ec1u ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng vui ch\u01a1i náo n\u1ee9c. L\u1ec5 h\u1ed9i th\u1ec3 hi\u1ec7n \u0111\u1eadm nét nh\u1ea5t c\u1ee7a v\u0103n hóa Singapore là \u1edf khu China Town. \u0110êm hoa \u0111\u0103ng thu hút r\u1ea5t nhi\u1ec1u du khách v\u1edbi các trang trí \u0111\u1eb9p m\u1eaft, ánh sáng lung linh huy\u1ec1n \u1ea3o. T\u1ea1i công viên Esplanade, l\u1ec5 h\u1ed9i Singapore River Hongbao t\u1ed5 ch\u1ee9c hoành tráng ngay bên b\u1edd sông. L\u1ec5 h\u1ed9i \u0111\u01b0\u1eddng ph\u1ed1 Chingay r\u1ef1c r\u1ee1 s\u1eafc màu v\u1edbi nhi\u1ec1u ti\u1ebft m\u1ee5c bi\u1ec3u di\u1ec5n sôi \u0111\u1ed9ng t\u1ea1o nên s\u1ef1 ph\u1ea5n khích và hào h\u1ee9ng cho du khách…<\/div> <\/li><li><h2>Hàn Qu\u1ed1c<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/KoreanFolkDanceMultidashbitsviaGetty-56a042f83df78cafdaa0b919.jpg' title='Hàn Qu\u1ed1c<br\/>Trong ba ng&agrave;y T\u1ebft x\u1ee9 H&agrave;n, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t kh&ocirc;ng th\u1ec3 kh&ocirc;ng nh\u1eafc \u0111\u1ebfn nghi l\u1ec5 truy\u1ec1n th\u1ed1ng trong ng&agrave;y \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n c\u1ee7a n\u0103m. Ng&agrave;y m&ugrave;ng M\u1ed9t, ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n x\u1ee9 kim chi m\u1eb7c trang ph\u1ee5c Hanbok truy\u1ec1n th\u1ed1ng th\u1ef1c hi\u1ec7n nghi l\u1ec5 Charye t\u1ea1i n\u01a1i th\u1edd c&uacute;ng t\u1ed5 ti&ecirc;n. Sau \u0111&oacute;, h\u1ecd th\u1ef1c hi\u1ec7n nghi l\u1ec5 Sebae, con ch&aacute;u b&aacute;i l\u1ea1y &ocirc;ng b&agrave;, cha m\u1eb9 v&agrave; g\u1edfi l\u1eddi ch&uacute;c s\u1ee9c kh\u1ecfe v&agrave; may m\u1eafn. Ti\u1ebfp \u0111\u1ebfn c\u1ea3 nh&agrave; c&ugrave;ng qu&acirc;y qu\u1ea7n d&ugrave;ng m&oacute;n canh b&aacute;nh g\u1ea1o v&agrave;o bu\u1ed5i s&aacute;ng \u0111\u1ea7u n\u0103m v&agrave; \u0111i ch&uacute;c T\u1ebft h\u1ecd h&agrave;ng, th\u0103m m\u1ed9 t\u1ed5 ti&ecirc;n, du xu&acirc;n vi\u1ebfng c\u1ea3nh ch&ugrave;a&hellip;'><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/KoreanFolkDanceMultidashbitsviaGetty-56a042f83df78cafdaa0b919.jpg' title='Hàn Qu\u1ed1c' alt='Hàn Qu\u1ed1c'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div>Trong ba ngày T\u1ebft x\u1ee9 Hàn, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t không th\u1ec3 không nh\u1eafc \u0111\u1ebfn nghi l\u1ec5 truy\u1ec1n th\u1ed1ng trong ngày \u0111\u1ea7u tiên c\u1ee7a n\u0103m. Ngày mùng M\u1ed9t, ng\u01b0\u1eddi dân x\u1ee9 kim chi m\u1eb7c trang ph\u1ee5c Hanbok truy\u1ec1n th\u1ed1ng th\u1ef1c hi\u1ec7n nghi l\u1ec5 Charye t\u1ea1i n\u01a1i th\u1edd cúng t\u1ed5 tiên. Sau \u0111ó, h\u1ecd th\u1ef1c hi\u1ec7n nghi l\u1ec5 Sebae, con cháu bái l\u1ea1y ông bà, cha m\u1eb9 và g\u1edfi l\u1eddi chúc s\u1ee9c kh\u1ecfe và may m\u1eafn. Ti\u1ebfp \u0111\u1ebfn c\u1ea3 nhà cùng quây qu\u1ea7n dùng món canh bánh g\u1ea1o vào bu\u1ed5i sáng \u0111\u1ea7u n\u0103m và \u0111i chúc T\u1ebft h\u1ecd hàng, th\u0103m m\u1ed9 t\u1ed5 tiên, du xuân vi\u1ebfng c\u1ea3nh chùa…<\/li>" }, "62": { "title": "T\u00c1I C\u01a0 C\u1ea4U NG\u00c0NH DU L\u1ecaCH PH\u1ea2I TI\u1ebeN H\u00c0NH \u0110\u1ed2NG B\u1ed8", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0000_Tai co cau Nganh Du lich.jpg' alt='TÁI C\u01a0 C\u1ea4U NGÀNH DU L\u1ecaCH PH\u1ea2I TI\u1ebeN HÀNH \u0110\u1ed2NG B\u1ed8' title='TÁI C\u01a0 C\u1ea4U NGÀNH DU L\u1ecaCH PH\u1ea2I TI\u1ebeN HÀNH \u0110\u1ed2NG B\u1ed8'\/><span>", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/Ong Nguyen Quoc Tuan.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Tham d\u1ef1 h\u1ed9i th\u1ea3o c&oacute; T\u1ed5ng c\u1ee5c tr\u01b0\u1edfng T\u1ed5ng c\u1ee5c Du l\u1ecbch Nguy\u1ec5n V\u0103n Tu\u1ea5n c&ugrave;ng c&aacute;c Ph&oacute; T\u1ed5ng c\u1ee5c tr\u01b0\u1edfng T\u1ed5ng c\u1ee5c Du l\u1ecbch ; \u0111\u1ea1i di\u1ec7n c&aacute;c c\u1ee5c, v\u1ee5, vi\u1ec7n ch\u1ee9c n\u0103ng c\u1ee7a B\u1ed9 V\u0103n h&oacute;a, Th\u1ec3 thao v&agrave; Du l\u1ecbch; \u0111\u1ea1i di\u1ec7n l&atilde;nh \u0111\u1ea1o c&aacute;c v\u1ee5, \u0111\u01a1n v\u1ecb tr\u1ef1c thu\u1ed9c T\u1ed5ng c\u1ee5c Du l\u1ecbch; c&aacute;c s\u1edf Du l\u1ecbch, S\u1edf V\u0103n h&oacute;a, Th\u1ec3 thao v&agrave; Du l\u1ecbch m\u1ed9t s\u1ed1 t\u1ec9nh, th&agrave;nh; c&aacute;c doanh nghi\u1ec7p du l\u1ecbch c&ugrave;ng s\u1ef1 g&oacute;p m\u1eb7t c\u1ee7a nh&agrave; nghi&ecirc;n c\u1ee9u, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; qu\u1ea3n l&yacute;, nh&agrave; \u0111i\u1ec1u h&agrave;nh, nh&agrave; \u0111\u1ea7u t\u01b0 v\u1ec1 du l\u1ecbch v&agrave; ph&oacute;ng vi&ecirc;n c&aacute;c c\u01a1 quan th&ocirc;ng t\u1ea5n b&aacute;o ch&iacute; trong n\u01b0\u1edbc.<br \/> Ph&aacute;t bi\u1ec3u khai m\u1ea1c h\u1ed9i th\u1ea3o, T\u1ed5ng c\u1ee5c tr\u01b0\u1edfng T\u1ed5ng c\u1ee5c Du l\u1ecbch Nguy\u1ec5n V\u0103n Tu\u1ea5n nh\u1ea5n m\u1ea1nh, du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam \u0111ang di\u1ec5n ra trong b\u1ed1i c\u1ea3nh h\u1ebft s\u1ee9c s&ocirc;i \u0111\u1ed9ng v\u1edbi nhi\u1ec1u thay \u0111\u1ed5i v&agrave; xu h\u01b0\u1edbng m\u1edbi. Ng&agrave;nh Du l\u1ecbch \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c \u0110\u1ea3ng v&agrave; Nh&agrave; n\u01b0\u1edbc quan t&acirc;m v&agrave; c&oacute; nhi\u1ec1u ch\u1ec9 \u0111\u1ea1o \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh ph&aacute;t tri\u1ec3n. N\u0103m 2017 ghi d\u1ea5u s\u1ef1 t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng c\u1ee7a ng&agrave;nh Du l\u1ecbch v\u1edbi nhi\u1ec1u k\u1ebft qu\u1ea3 t&iacute;ch c\u1ef1c. L\u01b0\u1ee3ng kh&aacute;ch qu\u1ed1c t\u1ebf \u0111\u1ebfn \u01b0\u1edbc \u0111\u1ea1t kho\u1ea3ng 13 tri\u1ec7u l\u01b0\u1ee3t, t\u0103ng kho\u1ea3ng 30% so v\u1edbi n\u0103m 2016; kh&aacute;ch du l\u1ecbch n\u1ed9i \u0111\u1ecba \u01b0\u1edbc \u0111\u1ea1t 74 tri\u1ec7u l\u01b0\u1ee3t; t\u1ed5ng thu t\u1eeb kh&aacute;ch du l\u1ecbch \u01b0\u1edbc \u0111\u1ea1t h\u01a1n 500.000 t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng. Du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam \u0111\u1ee9ng th\u1ee9 6 trong 10 n\u01b0\u1edbc c&oacute; t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng du l\u1ecbch cao nh\u1ea5t th\u1ebf gi\u1edbi, \u0111\u1ee9ng \u0111\u1ea7u ch&acirc;u &Aacute; v\u1ec1 t\u1ed1c \u0111\u1ed9 ph&aacute;t tri\u1ec3n du l\u1ecbch, c&oacute; nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p, \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c danh hi\u1ec7u danh gi&aacute; c\u1ee7a gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng du l\u1ecbch to&agrave;n c\u1ea7u. Ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng du l\u1ecbch di\u1ec5n ra s&ocirc;i \u0111\u1ed9ng, \u0111\u01b0\u1ee3c tri\u1ec3n khai t\u1ed1t v&agrave; tr\u1edf th&agrave;nh \u0111i\u1ec3m s&aacute;ng, ng&agrave;y c&agrave;ng \u0111&oacute;ng g&oacute;p nhi\u1ec1u h\u01a1n v&agrave;o GDP. Tuy nhi&ecirc;n, du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam v\u1eabn ch\u01b0a th\u1ef1c s\u1ef1 ph&aacute;t tri\u1ec3n t\u01b0\u01a1ng x\u1ee9ng v\u1edbi ti\u1ec1m n\u0103ng, y&ecirc;u c\u1ea7u v&agrave; k\u1ef3 v\u1ecdng c\u1ee7a x&atilde; h\u1ed9i, v\u1eabn c&ograve;n nhi\u1ec1u b\u1ea5t c\u1eadp, h\u1ea1n ch\u1ebf c\u1ea7n \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u1eafc ph\u1ee5c, trong \u0111&oacute; nh\u1ea5n m\u1ea1nh c\u01a1 c\u1ea5u ng&agrave;nh Du l\u1ecbch c&ograve;n ch\u01b0a h\u1ee3p l&yacute; v&agrave; c\u1ea7n \u0111\u01b0\u1ee3c t&aacute;i c\u1ea5u tr&uacute;c l\u1ea1i<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/Ong Nguyen Quoc Tuan.jpg' title='TÁI C\u01a0 C\u1ea4U NGÀNH DU L\u1ecaCH PH\u1ea2I TI\u1ebeN HÀNH \u0110\u1ed2NG B\u1ed8' alt='TÁI C\u01a0 C\u1ea4U NGÀNH DU L\u1ecaCH PH\u1ea2I TI\u1ebeN HÀNH \u0110\u1ed2NG B\u1ed8'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Tham d\u1ef1 h\u1ed9i th\u1ea3o có T\u1ed5ng c\u1ee5c tr\u01b0\u1edfng T\u1ed5ng c\u1ee5c <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> Nguy\u1ec5n V\u0103n Tu\u1ea5n cùng các Phó T\u1ed5ng c\u1ee5c tr\u01b0\u1edfng T\u1ed5ng c\u1ee5c Du l\u1ecbch ; \u0111\u1ea1i di\u1ec7n các c\u1ee5c, v\u1ee5, vi\u1ec7n ch\u1ee9c n\u0103ng c\u1ee7a B\u1ed9 V\u0103n hóa, Th\u1ec3 thao và Du l\u1ecbch; \u0111\u1ea1i di\u1ec7n lãnh \u0111\u1ea1o các v\u1ee5, \u0111\u01a1n v\u1ecb tr\u1ef1c thu\u1ed9c T\u1ed5ng c\u1ee5c Du l\u1ecbch; các s\u1edf Du l\u1ecbch, S\u1edf V\u0103n hóa, Th\u1ec3 thao và Du l\u1ecbch m\u1ed9t s\u1ed1 t\u1ec9nh, thành; các doanh nghi\u1ec7p <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> cùng s\u1ef1 góp m\u1eb7t c\u1ee7a nhà nghiên c\u1ee9u, các chuyên gia, nhà qu\u1ea3n lý, nhà \u0111i\u1ec1u hành, nhà \u0111\u1ea7u t\u01b0 v\u1ec1 du l\u1ecbch và phóng viên các c\u01a1 quan thông t\u1ea5n báo chí trong n\u01b0\u1edbc.<br \/> Phát bi\u1ec3u khai m\u1ea1c h\u1ed9i th\u1ea3o, T\u1ed5ng c\u1ee5c tr\u01b0\u1edfng T\u1ed5ng c\u1ee5c Du l\u1ecbch Nguy\u1ec5n V\u0103n Tu\u1ea5n nh\u1ea5n m\u1ea1nh, <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-Viet-Nam.aspx' title='du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam'>du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam<\/a> \u0111ang di\u1ec5n ra trong b\u1ed1i c\u1ea3nh h\u1ebft s\u1ee9c sôi \u0111\u1ed9ng v\u1edbi nhi\u1ec1u thay \u0111\u1ed5i và xu h\u01b0\u1edbng m\u1edbi. Ngành Du l\u1ecbch \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c \u0110\u1ea3ng và Nhà n\u01b0\u1edbc quan tâm và có nhi\u1ec1u ch\u1ec9 \u0111\u1ea1o \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh phát tri\u1ec3n. N\u0103m 2017 ghi d\u1ea5u s\u1ef1 t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng c\u1ee7a ngành Du l\u1ecbch v\u1edbi nhi\u1ec1u k\u1ebft qu\u1ea3 tích c\u1ef1c. L\u01b0\u1ee3ng khách qu\u1ed1c t\u1ebf \u0111\u1ebfn \u01b0\u1edbc \u0111\u1ea1t kho\u1ea3ng 13 tri\u1ec7u l\u01b0\u1ee3t, t\u0103ng kho\u1ea3ng 30% so v\u1edbi n\u0103m 2016; khách du l\u1ecbch n\u1ed9i \u0111\u1ecba \u01b0\u1edbc \u0111\u1ea1t 74 tri\u1ec7u l\u01b0\u1ee3t; t\u1ed5ng thu t\u1eeb khách du l\u1ecbch \u01b0\u1edbc \u0111\u1ea1t h\u01a1n 500.000 t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng. <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-Viet-Nam.aspx' title='Du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam'>Du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam<\/a> \u0111\u1ee9ng th\u1ee9 6 trong 10 n\u01b0\u1edbc có t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng du l\u1ecbch cao nh\u1ea5t th\u1ebf gi\u1edbi, \u0111\u1ee9ng \u0111\u1ea7u châu Á v\u1ec1 t\u1ed1c \u0111\u1ed9 phát tri\u1ec3n du l\u1ecbch, có nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p, \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c danh hi\u1ec7u danh giá c\u1ee7a gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng du l\u1ecbch toàn c\u1ea7u. Ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng du l\u1ecbch di\u1ec5n ra sôi \u0111\u1ed9ng, \u0111\u01b0\u1ee3c tri\u1ec3n khai t\u1ed1t và tr\u1edf thành \u0111i\u1ec3m sáng, ngày càng \u0111óng góp nhi\u1ec1u h\u01a1n vào GDP. Tuy nhiên, du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam v\u1eabn ch\u01b0a th\u1ef1c s\u1ef1 phát tri\u1ec3n t\u01b0\u01a1ng x\u1ee9ng v\u1edbi ti\u1ec1m n\u0103ng, yêu c\u1ea7u và k\u1ef3 v\u1ecdng c\u1ee7a xã h\u1ed9i, v\u1eabn còn nhi\u1ec1u b\u1ea5t c\u1eadp, h\u1ea1n ch\u1ebf c\u1ea7n \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u1eafc ph\u1ee5c, trong \u0111ó nh\u1ea5n m\u1ea1nh c\u01a1 c\u1ea5u ngành Du l\u1ecbch còn ch\u01b0a h\u1ee3p lý và c\u1ea7n \u0111\u01b0\u1ee3c tái c\u1ea5u trúc l\u1ea1i<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/Ong Nguyen Quoc Ky.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Tham d\u1ef1 H\u1ed9i th\u1ea3o, &Ocirc;ng Nguy\u1ec5n Qu\u1ed1c K\u1ef3, Ch\u1ee7 t\u1ecbch H\u0110QT, TG\u0110 C&ocirc;ng ty Du l\u1ecbch Vietravel cho r\u1eb1ng m\u1ed9t trong nh\u1eefng gi\u1ea3i ph&aacute;p trong t&aacute;i c\u01a1 c\u1ea5u ng&agrave;nh Du l\u1ecbch l&agrave; c\u1ea7n c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch nh\u1ea5t qu&aacute;n, l\u1ed9 tr&igrave;nh r&otilde; r&agrave;ng, d\u1ef1 b&aacute;o \u0111\u01b0\u1ee3c xu th\u1ebf d&agrave;i h\u1ea1n trong c&ocirc;ng t&aacute;c quy ho\u1ea1ch ph&aacute;t tri\u1ec3n du l\u1ecbch \u0111\u1ec3 t\u1eadp trung ngu\u1ed3n l\u1ef1c \u0111\u1ea7u t\u01b0, tr&aacute;nh \u0111\u1ea7u t\u01b0 d&agrave;n tr\u1ea3i v&agrave; \u0111\u1ea7u t\u01b0 m\u1ed9t c&aacute;ch c\u1ea7m ch\u1eebng, t\u1ea1m th\u1eddi. T&aacute;i c\u01a1 c\u1ea5u ng&agrave;nh du l\u1ecbch ph\u1ea3i tri\u1ec3n khai \u0111\u1ed3ng b\u1ed9 t\u1ea1i t\u1ea5t c\u1ea3 c&aacute;c ng&agrave;nh li&ecirc;n quan, nh\u01b0 giao th&ocirc;ng v\u1eadn t\u1ea3i, th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, d\u1ecbch v\u1ee5, h\u1ea3i quan&hellip; x&aacute;c \u0111\u1ecbnh nhi\u1ec7m v\u1ee5, c&ocirc;ng t&aacute;c \u01b0u ti&ecirc;n \u0111\u1ec3 t\u1eadp trung th\u1ef1c hi\u1ec7n.&nbsp;<br \/> Tr\u01b0\u1edbc h\u1ebft, c\u1ea7n x&aacute;c \u0111\u1ecbnh \u0111&uacute;ng th\u1ebf m\u1ea1nh, l\u1ee3i th\u1ebf c\u1ea1nh tranh c\u1ee7a \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ec3 thi\u1ebft k\u1ebf s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch \u0111\u1eb7c th&ugrave; ph&ugrave; h\u1ee3p, \u0111&acirc;y l&agrave; \u0111\u1ea7u ra trong chu\u1ed7i gi&aacute; tr\u1ecb du l\u1ecbch mang l\u1ea1i ngu\u1ed3n thu tr\u1ef1c ti\u1ebfp cho ng&agrave;nh. S\u1ea3n ph\u1ea9m ph\u1ea3i m\u1edbi, c&oacute; n&eacute;t \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng ri&ecirc;ng v&agrave; c&oacute; nh\u1eefng ph&acirc;n kh&uacute;c ri&ecirc;ng h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ebfn t\u1eebng nh&oacute;m \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng kh&aacute;ch kh&aacute;c nhau, trong \u0111&oacute; t\u1eadp trung h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ebfn nh\u1eefng \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng kh&aacute;ch \u1edf c&aacute;c th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng c&oacute; kh\u1ea3 n\u0103ng chi ti&ecirc;u cao nh\u01b0 ch&acirc;u &Acirc;u. Hi\u1ec7n nay, th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng kh&aacute;ch qu\u1ed1c t\u1ebf thi\u1ebfu c&acirc;n \u0111\u1ed1i, ch\u1ee7 y\u1ebfu l&agrave; th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng \u0110&ocirc;ng B\u1eafc &Aacute; (55%) v&agrave; \u0110&ocirc;ng Nam &Aacute; (6%)... trong khi \u0111&oacute; nh\u1eefng th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng xa, chi ti&ecirc;u cao chi\u1ebfm t\u1ef7 tr\u1ecdng th\u1ea5p. Do \u0111&oacute;, v\u1ea5n \u0111\u1ec1 \u0111\u1eb7t ra l&agrave; ph\u1ea3i c&oacute; nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch c&oacute; kh\u1ea3 n\u0103ng t&aacute;i c\u01a1 c\u1ea5u l\u1ea1i t\u1ef7 tr\u1ecdng c\u01a1 c\u1ea5u trong th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng kh&aacute;ch theo h\u01b0\u1edbng t\u0103ng d\u1ea7n t\u1ef7 tr\u1ecdng kh&aacute;ch c&aacute;c th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng xa, chi ti&ecirc;u cao \u0111\u1ec3 gi\u1ea3m r\u1ee7i ro c\u1ee7a vi\u1ec7c qu&aacute; ph\u1ee5 thu\u1ed9c v&agrave;o m\u1ed9t th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng n&agrave;o \u0111&oacute;..<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/Ong Nguyen Quoc Ky.jpg' title='TÁI C\u01a0 C\u1ea4U NGÀNH DU L\u1ecaCH PH\u1ea2I TI\u1ebeN HÀNH \u0110\u1ed2NG B\u1ed8' alt='TÁI C\u01a0 C\u1ea4U NGÀNH DU L\u1ecaCH PH\u1ea2I TI\u1ebeN HÀNH \u0110\u1ed2NG B\u1ed8'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Tham d\u1ef1 H\u1ed9i th\u1ea3o, Ông Nguy\u1ec5n Qu\u1ed1c K\u1ef3, Ch\u1ee7 t\u1ecbch H\u0110QT, TG\u0110 Công ty <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> cho r\u1eb1ng m\u1ed9t trong nh\u1eefng gi\u1ea3i pháp trong tái c\u01a1 c\u1ea5u ngành Du l\u1ecbch là c\u1ea7n có chính sách nh\u1ea5t quán, l\u1ed9 trình rõ ràng, d\u1ef1 báo \u0111\u01b0\u1ee3c xu th\u1ebf dài h\u1ea1n trong công tác quy ho\u1ea1ch phát tri\u1ec3n <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> \u0111\u1ec3 t\u1eadp trung ngu\u1ed3n l\u1ef1c \u0111\u1ea7u t\u01b0, tránh \u0111\u1ea7u t\u01b0 dàn tr\u1ea3i và \u0111\u1ea7u t\u01b0 m\u1ed9t cách c\u1ea7m ch\u1eebng, t\u1ea1m th\u1eddi. Tái c\u01a1 c\u1ea5u ngành du l\u1ecbch ph\u1ea3i tri\u1ec3n khai \u0111\u1ed3ng b\u1ed9 t\u1ea1i t\u1ea5t c\u1ea3 các ngành liên quan, nh\u01b0 giao thông v\u1eadn t\u1ea3i, th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, d\u1ecbch v\u1ee5, h\u1ea3i quan… xác \u0111\u1ecbnh nhi\u1ec7m v\u1ee5, công tác \u01b0u tiên \u0111\u1ec3 t\u1eadp trung th\u1ef1c hi\u1ec7n. <br \/> Tr\u01b0\u1edbc h\u1ebft, c\u1ea7n xác \u0111\u1ecbnh \u0111úng th\u1ebf m\u1ea1nh, l\u1ee3i th\u1ebf c\u1ea1nh tranh c\u1ee7a \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ec3 thi\u1ebft k\u1ebf s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch \u0111\u1eb7c thù phù h\u1ee3p, \u0111ây là \u0111\u1ea7u ra trong chu\u1ed7i giá tr\u1ecb du l\u1ecbch mang l\u1ea1i ngu\u1ed3n thu tr\u1ef1c ti\u1ebfp cho ngành. S\u1ea3n ph\u1ea9m ph\u1ea3i m\u1edbi, có nét \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng riêng và có nh\u1eefng phân khúc riêng h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ebfn t\u1eebng nhóm \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng khách khác nhau, trong \u0111ó t\u1eadp trung h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ebfn nh\u1eefng \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng khách \u1edf các th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng có kh\u1ea3 n\u0103ng chi tiêu cao nh\u01b0 châu Âu. Hi\u1ec7n nay, th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng khách qu\u1ed1c t\u1ebf thi\u1ebfu cân \u0111\u1ed1i, ch\u1ee7 y\u1ebfu là th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng \u0110ông B\u1eafc Á (55%) và \u0110ông Nam Á (6%)... trong khi \u0111ó nh\u1eefng th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng xa, chi tiêu cao chi\u1ebfm t\u1ef7 tr\u1ecdng th\u1ea5p. Do \u0111ó, v\u1ea5n \u0111\u1ec1 \u0111\u1eb7t ra là ph\u1ea3i có nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch có kh\u1ea3 n\u0103ng tái c\u01a1 c\u1ea5u l\u1ea1i t\u1ef7 tr\u1ecdng c\u01a1 c\u1ea5u trong th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng khách theo h\u01b0\u1edbng t\u0103ng d\u1ea7n t\u1ef7 tr\u1ecdng khách các th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng xa, chi tiêu cao \u0111\u1ec3 gi\u1ea3m r\u1ee7i ro c\u1ee7a vi\u1ec7c quá ph\u1ee5 thu\u1ed9c vào m\u1ed9t th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng nào \u0111ó..<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/HT_Tai co cau Nganh Du lich.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">C\u0169ng theo &ocirc;ng Nguy\u1ec5n Qu\u1ed1c K\u1ef3, vai tr&ograve; c\u1ee7a c&aacute;c c\u01a1 quan qu\u1ea3n l&yacute; nh&agrave; n\u01b0\u1edbc c\u1ea7n ph\u1ea3i th\u1ec3 hi\u1ec7n r&otilde; h\u01a1n n\u1eefa, nh\u1ea5t l&agrave; trong c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c qu\u1ea3n l&yacute;, x\u1eed l&yacute; \u0111\u1ec3 b\u1ea3o \u0111\u1ea3m m&ocirc;i tr\u01b0\u1eddng du l\u1ecbch. M&ocirc;i tr\u01b0\u1eddng du l\u1ecbch c&ograve;n l&agrave; v\u1ea5n \u0111\u1ec1 b\u1ea5t c\u1eadp ch\u01b0a c&oacute; h\u01b0\u1edbng gi\u1ea3i quy\u1ebft tri\u1ec7t \u0111\u1ec3, n\u1ea1n &ocirc; nhi\u1ec5m, t&igrave;nh tr\u1ea1ng giao th&ocirc;ng c&ugrave;ng c&aacute;c t\u1ec7 n\u1ea1n x\u1ea3y ra t\u1ea1i c&aacute;c th&agrave;nh ph\u1ed1 du l\u1ecbch v\u1eabn ch\u01b0a gi\u1ea3m, an to&agrave;n th\u1ef1c ph\u1ea9m ch\u01b0a ki\u1ec3m so&aacute;t ch\u1eb7t ch\u1ebd. Nh\u1eefng v\u1ea5n \u0111\u1ec1 n&agrave;y s\u1ebd \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng r\u1ea5t nghi&ecirc;m tr\u1ecdng \u0111\u1ebfn ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ea7u ra trong chu\u1ed7i gi&aacute; tr\u1ecb du l\u1ecbch.<br \/> C&aacute;c &yacute; ki\u1ebfn v&agrave; tham lu\u1eadn t\u1ea1i h\u1ed9i th\u1ea3o s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c ti\u1ebfp thu, xem x&eacute;t, gi&uacute;p B\u1ed9 VH-TT-DL x&acirc;y d\u1ef1ng, ho&agrave;n thi\u1ec7n \u0110\u1ec1 &aacute;n t&aacute;i c\u01a1 c\u1ea5u ng&agrave;nh du l\u1ecbch, s\u1edbm tr&igrave;nh Ch&iacute;nh ph\u1ee7 ph&ecirc; duy\u1ec7t.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/HT_Tai co cau Nganh Du lich.jpg' title='TÁI C\u01a0 C\u1ea4U NGÀNH DU L\u1ecaCH PH\u1ea2I TI\u1ebeN HÀNH \u0110\u1ed2NG B\u1ed8' alt='TÁI C\u01a0 C\u1ea4U NGÀNH DU L\u1ecaCH PH\u1ea2I TI\u1ebeN HÀNH \u0110\u1ed2NG B\u1ed8'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">C\u0169ng theo ông Nguy\u1ec5n Qu\u1ed1c K\u1ef3, vai trò c\u1ee7a các c\u01a1 quan qu\u1ea3n lý nhà n\u01b0\u1edbc c\u1ea7n ph\u1ea3i th\u1ec3 hi\u1ec7n rõ h\u01a1n n\u1eefa, nh\u1ea5t là trong các công tác qu\u1ea3n lý, x\u1eed lý \u0111\u1ec3 b\u1ea3o \u0111\u1ea3m môi tr\u01b0\u1eddng <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a>. Môi tr\u01b0\u1eddng du l\u1ecbch còn là v\u1ea5n \u0111\u1ec1 b\u1ea5t c\u1eadp ch\u01b0a có h\u01b0\u1edbng gi\u1ea3i quy\u1ebft tri\u1ec7t \u0111\u1ec3, n\u1ea1n ô nhi\u1ec5m, tình tr\u1ea1ng giao thông cùng các t\u1ec7 n\u1ea1n x\u1ea3y ra t\u1ea1i các thành ph\u1ed1 du l\u1ecbch v\u1eabn ch\u01b0a gi\u1ea3m, an toàn th\u1ef1c ph\u1ea9m ch\u01b0a ki\u1ec3m soát ch\u1eb7t ch\u1ebd. Nh\u1eefng v\u1ea5n \u0111\u1ec1 này s\u1ebd \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng r\u1ea5t nghiêm tr\u1ecdng \u0111\u1ebfn ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ea7u ra trong chu\u1ed7i giá tr\u1ecb du l\u1ecbch.<br \/> Các ý ki\u1ebfn và tham lu\u1eadn t\u1ea1i h\u1ed9i th\u1ea3o s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c ti\u1ebfp thu, xem xét, giúp B\u1ed9 VH-TT-DL xây d\u1ef1ng, hoàn thi\u1ec7n \u0110\u1ec1 án tái c\u01a1 c\u1ea5u ngành du l\u1ecbch, s\u1edbm trình Chính ph\u1ee7 phê duy\u1ec7t.<\/div> <\/li>" }, "63": { "title": "VIETRAVEL NHA TRANG M\u1ede PH\u00d2NG GIAO D\u1ecaCH \u0110\u1ea6U TI\u00caN T\u1ea0I CAM RANH", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0-khaitruongvpcamranh.jpg' alt='VIETRAVEL NHA TRANG M\u1ede PHÒNG GIAO D\u1ecaCH \u0110\u1ea6U TIÊN T\u1ea0I CAM RANH' title='VIETRAVEL NHA TRANG M\u1ede PHÒNG GIAO D\u1ecaCH \u0110\u1ea6U TIÊN T", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1.DSCF2398.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">N\u1eb1m trong chi\u1ebfn l\u01b0\u1ee3c m\u1edf r\u1ed9ng m\u1ea1ng l\u01b0\u1edbi PGD tr&ecirc;n \u0111\u1ecba b&agrave;n t\u1ec9nh Kh&aacute;nh H&ograve;a, v&agrave; mong mu\u1ed1n \u0111&aacute;p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u du l\u1ecbch ng&agrave;y c&agrave;ng t\u0103ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng, Vietravel chi nh&aacute;nh Nha Trang khai tr\u01b0\u01a1ng PGD \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n t\u1ea1i s\u1ed1 2205 \u0110\u1ea1i l\u1ed9 H&ugrave;ng V\u01b0\u01a1ng, Cam L\u1ee3i, TP. Cam Ranh, Kh&aacute;nh H&ograve;a v&agrave;o ng&agrave;y 20\/12\/2017.<br \/> PGD Cam Ranh s\u1ebd cung c\u1ea5p c&aacute;c d\u1ecbch v\u1ee5 bao g\u1ed3m: t\u1ed5 ch\u1ee9c tour du l\u1ecbch trong v&agrave; ngo&agrave;i n\u01b0\u1edbc cho \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng kh&aacute;ch l\u1ebb, kh&aacute;ch \u0111o&agrave;n; thi\u1ebft k\u1ebf tour theo y&ecirc;u c\u1ea7u c\u1ee7a c&aacute;c c\u01a1 quan, ban ng&agrave;nh, \u0111o&agrave;n th\u1ec3, d\u1ecbch v\u1ee5 \u0111\u1ea1i l&yacute; v&eacute; m&aacute;y bay, \u0111\u1eb7t ph&ograve;ng kh&aacute;ch s\u1ea1n&hellip; v&agrave; c&aacute;c g&oacute;i d\u1ecbch v\u1ee5 du l\u1ecbch kh&aacute;c.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1.DSCF2398.jpg' title='VIETRAVEL NHA TRANG M\u1ede PHÒNG GIAO D\u1ecaCH \u0110\u1ea6U TIÊN T\u1ea0I CAM RANH' alt='VIETRAVEL NHA TRANG M\u1ede PHÒNG GIAO D\u1ecaCH \u0110\u1ea6U TIÊN T\u1ea0I CAM RANH'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">N\u1eb1m trong chi\u1ebfn l\u01b0\u1ee3c m\u1edf r\u1ed9ng m\u1ea1ng l\u01b0\u1edbi PGD trên \u0111\u1ecba bàn t\u1ec9nh Khánh Hòa, và mong mu\u1ed1n \u0111áp \u1ee9ng nhu c\u1ea7u <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> ngày càng t\u0103ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi dân \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> chi nhánh Nha Trang khai tr\u01b0\u01a1ng PGD \u0111\u1ea7u tiên t\u1ea1i s\u1ed1 2205 \u0110\u1ea1i l\u1ed9 Hùng V\u01b0\u01a1ng, Cam L\u1ee3i, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa vào ngày 20\/12\/2017.<br \/> PGD Cam Ranh s\u1ebd cung c\u1ea5p các d\u1ecbch v\u1ee5 bao g\u1ed3m: t\u1ed5 ch\u1ee9c tour du l\u1ecbch trong và ngoài n\u01b0\u1edbc cho \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng khách l\u1ebb, khách \u0111oàn; thi\u1ebft k\u1ebf tour theo yêu c\u1ea7u c\u1ee7a các c\u01a1 quan, ban ngành, \u0111oàn th\u1ec3, d\u1ecbch v\u1ee5 \u0111\u1ea1i lý vé máy bay, \u0111\u1eb7t phòng khách s\u1ea1n… và các gói d\u1ecbch v\u1ee5 du l\u1ecbch khác.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2.DSCF2446.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Nh&acirc;n d\u1ecbp PGD Cam Ranh \u0111i v&agrave;o ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng, Vietravel Nha Trang tri\u1ec3n khai ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh si&ecirc;u khuy\u1ebfn m&atilde;i t\u1eb7ng ngay voucher 500.000\u0111 cho 10 kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n \u0111\u0103ng k&iacute; tour, r&uacute;t th\u0103m tr&uacute;ng th\u01b0\u1edfng 1 \u0111&ecirc;m ngh\u1ec9 d\u01b0\u1ee1ng t\u1ea1i resort 5* Duy&ecirc;n H&agrave;. Ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh khuy\u1ebfn m&atilde;i &aacute;p d\u1ee5ng cho kh&aacute;ch \u0111\u0103ng k&iacute; v&agrave; c\u1ecdc trong ng&agrave;y 19 v&agrave; 20\/12, \u0111&acirc;y nh\u01b0 m\u1ed9t m&oacute;n qu&agrave; \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t d&agrave;nh cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.&nbsp;<br \/> Ngo&agrave;i ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh khuy\u1ebfn m&atilde;i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t m\u1eebng khai tr\u01b0\u01a1ng PGD Cam Ranh, hi\u1ec7n t\u1ea1i, Vietravel Nha Trang \u0111ang tri\u1ec3n khai ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh Khuy\u1ebfn m&atilde;i Xu&acirc;n v\u1edbi ch\u1ee7 \u0111\u1ec1: &ldquo;Du xu&acirc;n ng&agrave;y T\u1ebft - G\u1eafn k\u1ebft y&ecirc;u th\u01b0\u01a1ng&rdquo; t\u1eeb ng&agrave;y 28\/11\/2017 \u0111\u1ebfn ng&agrave;y 25\/02\/2018, v\u1edbi gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng m\u1ed7i tu\u1ea7n 01 b\u1ed9 g\u1ed1m s\u1ee9 Xu&acirc;n Sum V\u1ea7y Minh Long ho\u1eb7c m&aacute;y l\u1ecdc kh&ocirc;ng kh&iacute; nh&atilde;n hi\u1ec7u Sharp, v&agrave; gi\u1ea3i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t cu\u1ed1i k\u1ef3 l&agrave; m\u1ed9t chuy\u1ec3n du l\u1ecbch &Uacute;c d&agrave;nh cho c\u1ea3 gia \u0111&igrave;nh tr\u1ecb gi&aacute; 400.000.000\u0111. Theo \u0111&oacute;, c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng khi \u0111\u0103ng k&yacute; tour t\u1ea1i PGD Cam Ranh, s\u1ebd \u0111\u1ed3ng th\u1eddi \u0111\u01b0\u1ee3c tham gia ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh khuy\u1ebfn m&atilde;i Xu&acirc;n, v&agrave; c&oacute; c\u01a1 h\u1ed9i nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng h\u1ea5p d\u1eabn tr&ecirc;n.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2.DSCF2446.jpg' title='VIETRAVEL NHA TRANG M\u1ede PHÒNG GIAO D\u1ecaCH \u0110\u1ea6U TIÊN T\u1ea0I CAM RANH' alt='VIETRAVEL NHA TRANG M\u1ede PHÒNG GIAO D\u1ecaCH \u0110\u1ea6U TIÊN T\u1ea0I CAM RANH'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Nhân d\u1ecbp PGD Cam Ranh \u0111i vào ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Nha Trang tri\u1ec3n khai ch\u01b0\u01a1ng trình siêu khuy\u1ebfn mãi t\u1eb7ng ngay voucher 500.000\u0111 cho 10 khách hàng \u0111\u1ea7u tiên \u0111\u0103ng kí tour, rút th\u0103m trúng th\u01b0\u1edfng 1 \u0111êm ngh\u1ec9 d\u01b0\u1ee1ng t\u1ea1i resort 5* Duyên Hà. Ch\u01b0\u01a1ng trình khuy\u1ebfn mãi áp d\u1ee5ng cho khách \u0111\u0103ng kí và c\u1ecdc trong ngày 19 và 20\/12, \u0111ây nh\u01b0 m\u1ed9t món quà \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t dành cho Quý khách hàng. <br \/> Ngoài ch\u01b0\u01a1ng trình khuy\u1ebfn mãi \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t m\u1eebng khai tr\u01b0\u01a1ng PGD Cam Ranh, hi\u1ec7n t\u1ea1i, Vietravel Nha Trang \u0111ang tri\u1ec3n khai ch\u01b0\u01a1ng trình Khuy\u1ebfn mãi Xuân v\u1edbi ch\u1ee7 \u0111\u1ec1: “Du xuân ngày T\u1ebft - G\u1eafn k\u1ebft yêu th\u01b0\u01a1ng” t\u1eeb ngày 28\/11\/2017 \u0111\u1ebfn ngày 25\/02\/2018, v\u1edbi gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng m\u1ed7i tu\u1ea7n 01 b\u1ed9 g\u1ed1m s\u1ee9 Xuân Sum V\u1ea7y Minh Long ho\u1eb7c máy l\u1ecdc không khí nhãn hi\u1ec7u Sharp, và gi\u1ea3i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t cu\u1ed1i k\u1ef3 là m\u1ed9t chuy\u1ec3n <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> Úc dành cho c\u1ea3 gia \u0111ình tr\u1ecb giá 400.000.000\u0111. Theo \u0111ó, các khách hàng khi \u0111\u0103ng ký tour t\u1ea1i PGD Cam Ranh, s\u1ebd \u0111\u1ed3ng th\u1eddi \u0111\u01b0\u1ee3c tham gia ch\u01b0\u01a1ng trình khuy\u1ebfn mãi Xuân, và có c\u01a1 h\u1ed9i nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng h\u1ea5p d\u1eabn trên. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3.DSCF2451.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Vi\u1ec7c m\u1edf PGD Cam Ranh \u0111&atilde; n\u1eb1m trong k\u1ebf ho\u1ea1ch ph&aacute;t tri\u1ec3n l&acirc;u d&agrave;i c\u1ee7a chi nh&aacute;nh nh\u1eb1m \u0111&aacute;p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u, th\u1ecb hi\u1ebfu c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n Cam Ranh c\u0169ng nh\u01b0 c&aacute;c qu\u1eadn, huy\u1ec7n l&acirc;n c\u1eadn; qua \u0111&oacute; \u0111&aacute;nh d\u1ea5u b\u01b0\u1edbc ph&aacute;t tri\u1ec3n m\u1edbi c\u1ee7a Vietravel Nha Trang n&oacute;i ri&ecirc;ng, c\u0169ng nh\u01b0 g&oacute;p ph\u1ea7n v&agrave;o s\u1ef1 ph&aacute;t tri\u1ec3n c\u1ee7a ng&agrave;nh du l\u1ecbch v&agrave; kinh t\u1ebf t\u1ec9nh Kh&aacute;nh H&ograve;a n&oacute;i chung. C&ocirc;ng ty Du l\u1ecbch Vietravel - Chi nh&aacute;nh Nha Trang xin g\u1eedi l\u1eddi c\u1ea3m \u01a1n ch&acirc;n th&agrave;nh nh\u1ea5t \u0111\u1ebfn Qu&yacute; \u0110\u1ed1i t&aacute;c, Kh&aacute;ch h&agrave;ng \u0111&atilde; v&agrave; \u0111ang \u0111\u1ed3ng h&agrave;nh c&ugrave;ng C&ocirc;ng ty, h&acirc;n h\u1ea1nh \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111&oacute;n ti\u1ebfp Qu&yacute; v\u1ecb t\u1ea1i PGD Cam Ranh trong th\u1eddi gian t\u1edbi.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3.DSCF2451.jpg' title='VIETRAVEL NHA TRANG M\u1ede PHÒNG GIAO D\u1ecaCH \u0110\u1ea6U TIÊN T\u1ea0I CAM RANH' alt='VIETRAVEL NHA TRANG M\u1ede PHÒNG GIAO D\u1ecaCH \u0110\u1ea6U TIÊN T\u1ea0I CAM RANH'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Vi\u1ec7c m\u1edf PGD Cam Ranh \u0111ã n\u1eb1m trong k\u1ebf ho\u1ea1ch phát tri\u1ec3n lâu dài c\u1ee7a chi nhánh nh\u1eb1m \u0111áp \u1ee9ng nhu c\u1ea7u, th\u1ecb hi\u1ebfu c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi dân Cam Ranh c\u0169ng nh\u01b0 các qu\u1eadn, huy\u1ec7n lân c\u1eadn; qua \u0111ó \u0111ánh d\u1ea5u b\u01b0\u1edbc phát tri\u1ec3n m\u1edbi c\u1ee7a <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Nha Trang nói riêng, c\u0169ng nh\u01b0 góp ph\u1ea7n vào s\u1ef1 phát tri\u1ec3n c\u1ee7a ngành <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> và kinh t\u1ebf t\u1ec9nh Khánh Hòa nói chung. Công ty <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> Vietravel - Chi nhánh Nha Trang xin g\u1eedi l\u1eddi c\u1ea3m \u01a1n chân thành nh\u1ea5t \u0111\u1ebfn Quý \u0110\u1ed1i tác, Khách hàng \u0111ã và \u0111ang \u0111\u1ed3ng hành cùng Công ty, hân h\u1ea1nh \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111ón ti\u1ebfp Quý v\u1ecb t\u1ea1i PGD Cam Ranh trong th\u1eddi gian t\u1edbi.<\/div> <\/li>" }, "64": { "title": "VIETRAVEL VINH D\u1ef0 NH\u1eacN B\u1eb0NG KHEN C\u1ee6A BAN CH\u1ec8 \u0110\u1ea0O T\u00c2Y B\u1eaeC N\u0102M 2017", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0-LAOCAI41.jpg' alt='VIETRAVEL VINH D\u1ef0 NH\u1eacN B\u1eb0NG KHEN C\u1ee6A BAN CH\u1ec8 \u0110\u1ea0O TÂY B\u1eaeC N\u0102M 2017' title='VIETRAVEL VINH D\u1ef0 NH\u1eacN B\u1eb0NG KHEN C\u1ee6A BAN CH\u1ec8 \u0110\u1ea0O TÂY B\u1eaeC ", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-LAOCAI41.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;"><br \/> V\u1eeba qua H\u1ed9i ngh\u1ecb &quot;Qu\u1ea3ng b&aacute;, x&uacute;c ti\u1ebfn, li&ecirc;n k\u1ebft ph&aacute;t tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng v&ugrave;ng T&acirc;y B\u1eafc n\u0103m 2017&quot; \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed5 ch\u1ee9c t\u1ea1i TP L&agrave;o Cai, &nbsp;v&agrave;o d\u1ecbp B\u1ebf m\u1ea1c N\u0103m Du l\u1ecbch qu\u1ed1c gia 2017.<br \/> H\u1ed9i ngh\u1ecb &ldquo;Qu\u1ea3ng b&aacute;, x&uacute;c ti\u1ebfn, li&ecirc;n k\u1ebft ph&aacute;t tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng v&ugrave;ng T&acirc;y B\u1eafc n\u0103m 2017&rdquo; c&oacute; s\u1ef1 tham d\u1ef1 c\u1ee7a kho\u1ea3ng 200 \u0111\u1ea1i bi\u1ec3u \u0111\u1ea1i di\u1ec7n: L&atilde;nh \u0111\u1ea1o c&aacute;c c\u01a1 quan Trung \u01b0\u01a1ng; l&atilde;nh \u0111\u1ea1o UBND t\u1ec9nh; S\u1edf VHTTDL; Hi\u1ec7p h\u1ed9i du l\u1ecbch 14 t\u1ec9nh trong v&ugrave;ng T&acirc;y B\u1eafc; c&aacute;c V\u1ee5, V\u0103n ph&ograve;ng, \u0111\u01a1n v\u1ecb thu\u1ed9c Ban Ch\u1ec9 \u0111\u1ea1o T&acirc;y B\u1eafc, B\u1ed9 VHTTDL; Hi\u1ec7p h\u1ed9i Du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam; Vi\u1ec7n Nghi&ecirc;n c\u1ee9u ph&aacute;t tri\u1ec3n du l\u1ecbch; c&aacute;c doanh nghi\u1ec7p, t\u1ed5 ch\u1ee9c, chuy&ecirc;n gia ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng trong l\u0129nh v\u1ef1c du l\u1ecbch, l\u1eef h&agrave;nh trong v&agrave; ngo&agrave;i n\u01b0\u1edbc,&hellip;<br \/> H\u1ed9i ngh\u1ecb &ldquo;Qu\u1ea3ng b&aacute;, x&uacute;c ti\u1ebfn, li&ecirc;n k\u1ebft ph&aacute;t tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng v&ugrave;ng T&acirc;y B\u1eafc n\u0103m 2017&rdquo; t\u1eadp trung v&agrave;o c&aacute;c n\u1ed9i dung ch&iacute;nh, g\u1ed3m:<br \/> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;\u0110&aacute;nh gi&aacute; th\u1ef1c tr\u1ea1ng vi\u1ec7c qu\u1ea3ng b&aacute;, x&uacute;c ti\u1ebfn, li&ecirc;n k\u1ebft ph&aacute;t tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch th\u1eddi gian qua tr&ecirc;n \u0111\u1ecba b&agrave;n v&ugrave;ng T&acirc;y B\u1eafc; nh\u1eefng t\u1ed3n t\u1ea1i, h\u1ea1n ch\u1ebf, nguy&ecirc;n nh&acirc;n; b&agrave;n gi\u1ea3i ph&aacute;p, \u0111\u1ec1 xu\u1ea5t c\u01a1 ch\u1ebf, ch&iacute;nh s&aacute;ch th&uacute;c \u0111\u1ea9y qu\u1ea3ng b&aacute;, x&uacute;c ti\u1ebfn, li&ecirc;n k\u1ebft ph&aacute;t tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng v&ugrave;ng T&acirc;y B\u1eafc.<br \/> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Gi\u1edbi thi\u1ec7u v\u1ec1 m\u1ed9t s\u1ed1 s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111&atilde; c&oacute;; g\u1ee3i &yacute; gi\u1edbi thi\u1ec7u v&agrave; b&agrave;n v\u1ec1 x&acirc;y d\u1ef1ng m\u1ed9t s\u1ed1 s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch m\u1edbi mang t&iacute;nh li&ecirc;n k\u1ebft \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng v&ugrave;ng T&acirc;y B\u1eafc (chu\u1ed7i s\u1ea3n ph\u1ea9m li&ecirc;n k\u1ebft d\u1ecdc s&ocirc;ng H\u1ed3ng, s&ocirc;ng L&ocirc;, s&ocirc;ng \u0110&agrave; g\u1eafn v\u1edbi v\u0103n h&oacute;a \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng c\u1ee7a c&aacute;c v&ugrave;ng, mi\u1ec1n; chinh ph\u1ee5c \u0111\u1ec9nh cao c&aacute;c c&aacute;nh \u0111\u1ed3ng mang b\u1ea3n s\u1eafc c\u1ee7a \u0111\u1ed3ng b&agrave;o d&acirc;n t\u1ed9c Th&aacute;i; v\u0103n h&oacute;a ru\u1ed9ng b\u1eadc thang; di t&iacute;ch l\u1ecbch s\u1eed&hellip;).<br \/> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;\u0110\u1ed1i tho\u1ea1i gi\u1eefa c&aacute;c doanh nghi\u1ec7p, \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef h&agrave;nh v\u1edbi c&aacute;c B\u1ed9, ng&agrave;nh, c\u01a1 quan Trung \u01b0\u01a1ng, c&aacute;c \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng nh\u1eb1m \u0111\u1ed3ng thu\u1eadn, th&aacute;o g\u1ee1 kh&oacute; kh\u0103n trong li&ecirc;n k\u1ebft ph&aacute;t tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch (nh\u1ea5t l&agrave; c&aacute;c t\u1ec9nh li\u1ec1n k\u1ec1 theo ch\u1ec9 d\u1eabn \u0111\u1ecba l&yacute;, c&aacute;c ti\u1ec3u v&ugrave;ng v&agrave; m\u1edf r\u1ed9ng&hellip;).<br \/> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;B&aacute;o c&aacute;o k\u1ebft qu\u1ea3 tri\u1ec3n khai th\u1ef1c hi\u1ec7n Th\u1ecfa thu\u1eadn v\u1ec1 ph&aacute;t tri\u1ec3n du l\u1ecbch v&ugrave;ng T&acirc;y B\u1eafc gi\u1eefa Hi\u1ec7p h\u1ed9i Du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam, T\u1ed5ng C&ocirc;ng ty H&agrave;ng kh&ocirc;ng Vi\u1ec7t Nam v&agrave; Ban Ch\u1ec9 \u0111\u1ea1o T&acirc;y B\u1eafc.<br \/> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khen th\u01b0\u1edfng c&aacute;c doanh nghi\u1ec7p c&oacute; nhi\u1ec1u \u0111&oacute;ng g&oacute;p trong \u0111\u1ea7u t\u01b0, li&ecirc;n k\u1ebft ph&aacute;t tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch trong v&ugrave;ng th\u1eddi gian qua&hellip;<\/div> <div style="text-align: justify;">V\u1edbi th&agrave;nh t&iacute;ch d\u1eabn \u0111\u1ea7u trong vi\u1ec7c qu\u1ea3ng b&aacute; &amp; \u0111\u01b0a kh&aacute;ch t\u1edbi tham quan tr&ecirc;n c&aacute;c tuy\u1ebfn khu v\u1ef1c Mi\u1ec1n B\u1eafc, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l&agrave; T&acirc;y B\u1eafc; Vietravel vinh d\u1ef1 \u0111\u01b0\u1ee3c \u0110\u1ed3ng Ch&iacute; Nguy\u1ec5n V\u0103n B&igrave;nh - \u1ee6y vi&ecirc;n B\u1ed9 Ch&iacute;nh tr\u1ecb, Tr\u01b0\u1edfng ban Kinh t\u1ebf trung \u01af\u01a1ng, Tr\u01b0\u1edfng ban Ch\u1ec9 \u0111\u1ea1o T&acirc;y B\u1eafc trao t\u1eb7ng B\u1eb1ng khen v\u1ec1 nh\u1eefng \u0111&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch c\u1ef1c.<br \/> \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, Vietravel c\u0169ng k&yacute; cam k\u1ebft c&ugrave;ng v\u1edbi c&aacute;c t\u1ec9nh Ph&uacute; Th\u1ecd - Y&ecirc;n B&aacute;i - L&agrave;o Cai - H&agrave; Giang v\u1ec1 vi\u1ec7c h\u1ed7 tr\u1ee3 c&ugrave;ng ph&aacute;t tri\u1ec3n du l\u1ecbch trong th\u1eddi gian t\u1edbi, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l&agrave; Du l\u1ecbch c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng, du l\u1ecbch v\u0103n h&oacute;a g&oacute;p ph\u1ea7n t\u1ea1o n&ecirc;n s\u1ef1 ph&aacute;t tri\u1ec3n b\u1ec1n v\u1eefng cho khu v\u1ef1c.<\/div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-LAOCAI41.jpg' title='VIETRAVEL VINH D\u1ef0 NH\u1eacN B\u1eb0NG KHEN C\u1ee6A BAN CH\u1ec8 \u0110\u1ea0O TÂY B\u1eaeC N\u0102M 2017' alt='VIETRAVEL VINH D\u1ef0 NH\u1eacN B\u1eb0NG KHEN C\u1ee6A BAN CH\u1ec8 \u0110\u1ea0O TÂY B\u1eaeC N\u0102M 2017'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;"><br \/> V\u1eeba qua H\u1ed9i ngh\u1ecb "Qu\u1ea3ng bá, xúc ti\u1ebfn, liên k\u1ebft phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng vùng Tây B\u1eafc n\u0103m 2017" \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed5 ch\u1ee9c t\u1ea1i TP Lào Cai,  vào d\u1ecbp B\u1ebf m\u1ea1c N\u0103m <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> qu\u1ed1c gia 2017.<br \/> H\u1ed9i ngh\u1ecb “Qu\u1ea3ng bá, xúc ti\u1ebfn, liên k\u1ebft phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng vùng Tây B\u1eafc n\u0103m 2017” có s\u1ef1 tham d\u1ef1 c\u1ee7a kho\u1ea3ng 200 \u0111\u1ea1i bi\u1ec3u \u0111\u1ea1i di\u1ec7n: Lãnh \u0111\u1ea1o các c\u01a1 quan Trung \u01b0\u01a1ng; lãnh \u0111\u1ea1o UBND t\u1ec9nh; S\u1edf VHTTDL; Hi\u1ec7p h\u1ed9i du l\u1ecbch 14 t\u1ec9nh trong vùng Tây B\u1eafc; các V\u1ee5, V\u0103n phòng, \u0111\u01a1n v\u1ecb thu\u1ed9c Ban Ch\u1ec9 \u0111\u1ea1o Tây B\u1eafc, B\u1ed9 VHTTDL; Hi\u1ec7p h\u1ed9i <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-Viet-Nam.aspx' title='Du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam'>Du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam<\/a>; Vi\u1ec7n Nghiên c\u1ee9u phát tri\u1ec3n du l\u1ecbch; các doanh nghi\u1ec7p, t\u1ed5 ch\u1ee9c, chuyên gia ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng trong l\u0129nh v\u1ef1c du l\u1ecbch, l\u1eef hành trong và ngoài n\u01b0\u1edbc,…<br \/> H\u1ed9i ngh\u1ecb “Qu\u1ea3ng bá, xúc ti\u1ebfn, liên k\u1ebft phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng vùng Tây B\u1eafc n\u0103m 2017” t\u1eadp trung vào các n\u1ed9i dung chính, g\u1ed3m:<br \/> •    \u0110ánh giá th\u1ef1c tr\u1ea1ng vi\u1ec7c qu\u1ea3ng bá, xúc ti\u1ebfn, liên k\u1ebft phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch th\u1eddi gian qua trên \u0111\u1ecba bàn vùng Tây B\u1eafc; nh\u1eefng t\u1ed3n t\u1ea1i, h\u1ea1n ch\u1ebf, nguyên nhân; bàn gi\u1ea3i pháp, \u0111\u1ec1 xu\u1ea5t c\u01a1 ch\u1ebf, chính sách thúc \u0111\u1ea9y qu\u1ea3ng bá, xúc ti\u1ebfn, liên k\u1ebft phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng vùng Tây B\u1eafc.<br \/> •    Gi\u1edbi thi\u1ec7u v\u1ec1 m\u1ed9t s\u1ed1 s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111ã có; g\u1ee3i ý gi\u1edbi thi\u1ec7u và bàn v\u1ec1 xây d\u1ef1ng m\u1ed9t s\u1ed1 s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch m\u1edbi mang tính liên k\u1ebft \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng vùng Tây B\u1eafc (chu\u1ed7i s\u1ea3n ph\u1ea9m liên k\u1ebft d\u1ecdc sông H\u1ed3ng, sông Lô, sông \u0110à g\u1eafn v\u1edbi v\u0103n hóa \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng c\u1ee7a các vùng, mi\u1ec1n; chinh ph\u1ee5c \u0111\u1ec9nh cao các cánh \u0111\u1ed3ng mang b\u1ea3n s\u1eafc c\u1ee7a \u0111\u1ed3ng bào dân t\u1ed9c Thái; v\u0103n hóa ru\u1ed9ng b\u1eadc thang; di tích l\u1ecbch s\u1eed…).<br \/> •    \u0110\u1ed1i tho\u1ea1i gi\u1eefa các doanh nghi\u1ec7p, \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành v\u1edbi các B\u1ed9, ngành, c\u01a1 quan Trung \u01b0\u01a1ng, các \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng nh\u1eb1m \u0111\u1ed3ng thu\u1eadn, tháo g\u1ee1 khó kh\u0103n trong liên k\u1ebft phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch (nh\u1ea5t là các t\u1ec9nh li\u1ec1n k\u1ec1 theo ch\u1ec9 d\u1eabn \u0111\u1ecba lý, các ti\u1ec3u vùng và m\u1edf r\u1ed9ng…).<br \/> •    Báo cáo k\u1ebft qu\u1ea3 tri\u1ec3n khai th\u1ef1c hi\u1ec7n Th\u1ecfa thu\u1eadn v\u1ec1 phát tri\u1ec3n du l\u1ecbch vùng Tây B\u1eafc gi\u1eefa Hi\u1ec7p h\u1ed9i Du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam, T\u1ed5ng Công ty Hàng không Vi\u1ec7t Nam và Ban Ch\u1ec9 \u0111\u1ea1o Tây B\u1eafc.<br \/> •    Khen th\u01b0\u1edfng các doanh nghi\u1ec7p có nhi\u1ec1u \u0111óng góp trong \u0111\u1ea7u t\u01b0, liên k\u1ebft phát tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m du l\u1ecbch trong vùng th\u1eddi gian qua…<\/div> <div style="text-align: justify;">V\u1edbi thành tích d\u1eabn \u0111\u1ea7u trong vi\u1ec7c qu\u1ea3ng bá & \u0111\u01b0a khách t\u1edbi tham quan trên các tuy\u1ebfn khu v\u1ef1c Mi\u1ec1n B\u1eafc, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t là Tây B\u1eafc; <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> vinh d\u1ef1 \u0111\u01b0\u1ee3c \u0110\u1ed3ng Chí Nguy\u1ec5n V\u0103n Bình - \u1ee6y viên B\u1ed9 Chính tr\u1ecb, Tr\u01b0\u1edfng ban Kinh t\u1ebf trung \u01af\u01a1ng, Tr\u01b0\u1edfng ban Ch\u1ec9 \u0111\u1ea1o Tây B\u1eafc trao t\u1eb7ng B\u1eb1ng khen v\u1ec1 nh\u1eefng \u0111óng góp tích c\u1ef1c.<br \/> \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, Vietravel c\u0169ng ký cam k\u1ebft cùng v\u1edbi các t\u1ec9nh Phú Th\u1ecd - Yên Bái - Lào Cai - Hà Giang v\u1ec1 vi\u1ec7c h\u1ed7 tr\u1ee3 cùng phát tri\u1ec3n du l\u1ecbch trong th\u1eddi gian t\u1edbi, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t là Du l\u1ecbch c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng, du l\u1ecbch v\u0103n hóa góp ph\u1ea7n t\u1ea1o nên s\u1ef1 phát tri\u1ec3n b\u1ec1n v\u1eefng cho khu v\u1ef1c.<\/div> <div style="text-align: justify;"> <\/div> <\/li>" }, "65": { "title": "VIETRAVEL \u0110\u1ed2NG H\u00c0NG C\u00d9NG GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T C\u00c1C TAY V\u1ee2T XU\u1ea4T S\u1eaeC VI\u1ec6T NAM - VIETRAVEL CUP 2017", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/noImage.jpg' alt='VIETRAVEL \u0110\u1ed2NG HÀNG CÙNG GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T CÁC TAY V\u1ee2T XU\u1ea4T S\u1eaeC VI\u1ec6T NAM - VIETRAVEL CUP 2017' title='VIETRAVEL \u0110\u1ed2NG HÀNG CÙNG GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T ", "content": "" }, "66": { "title": "VIETRAVEL \u0110\u1ed2NG H\u00c0NG C\u00d9NG GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T C\u00c1C TAY V\u1ee2T XU\u1ea4T S\u1eaeC VI\u1ec6T NAM - VIETRAVEL CUP 2017", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0-BTC tang ky niem chuong cho cac Nha tai tro.jpg' alt='VIETRAVEL \u0110\u1ed2NG HÀNG CÙNG GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T CÁC TAY V\u1ee2T XU\u1ea4T S\u1eaeC VI\u1ec6T NAM - VIETRAVEL CUP 2017' titl", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/25299488_1888678808114940_2679323578440313927_n.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">Ti\u1ebfp n\u1ed1i th&agrave;nh c&ocirc;ng c\u1ee7a Gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t C&aacute;c tay v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vi\u1ec7t Nam - C&uacute;p Vietravel 2016, n\u0103m nay Ngh\u1ec7 An vinh d\u1ef1 l\u1ea7n th\u1ee9 2 li&ecirc;n ti\u1ebfp \u0111\u0103ng cai gi\u1ea3i \u0111\u1ea5u quan tr\u1ecdng n\u1eb1m trong h\u1ec7 th\u1ed1ng thi \u0111\u1ea5u qu\u1ea7n v\u1ee3t chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p qu\u1ed1c gia. Tham d\u1ef1 l\u1ec5 khai m\u1ea1c c&oacute; &Ocirc;ng Nguy\u1ec5n Tr\u1ecdng H\u1ed5 - V\u1ee5 tr\u01b0\u1edfng V\u1ee5 th\u1ec3 thao th&agrave;nh t&iacute;ch cao II; &Ocirc;ng Tr\u1ecbnh Long V\u0169 - Ph&oacute; Ch\u1ee7 t\u1ecbch Li&ecirc;n \u0111o&agrave;n Qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam; &Ocirc;ng \u0110o&agrave;n Qu\u1ed1c C\u01b0\u1eddng - T\u1ed5ng th\u01b0 k&yacute; Li&ecirc;n \u0111o&agrave;n qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam; &Ocirc;ng Hu\u1ef3nh Thanh \u0110i\u1ec1n - Ph&oacute; Ch\u1ee7 t\u1ecbch UBND t\u1ec9nh - Ch\u1ee7 t\u1ecbch Li&ecirc;n \u0111o&agrave;n qu\u1ea7n v\u1ee3t Ngh\u1ec7 An; &Ocirc;ng Tr\u1ea7n Minh Ng\u1ecdc - Ph&oacute; ch\u1ee7 t\u1ecbch ki&ecirc;m T\u1ed5ng th\u01b0 k&yacute; Li&ecirc;n \u0111o&agrave;n qu\u1ea7n v\u1ee3t t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An; \u0110\u1ea1i di\u1ec7n nh&agrave; t&agrave;i tr\u1ee3 ch&iacute;nh C&ocirc;ng ty Du l\u1ecbch Vietravel B&agrave; V&otilde; Thu Ho&agrave;i - Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c Vietravel Vinh c&ugrave;ng to&agrave;n th\u1ec3 7 \u0111o&agrave;n V\u1eadn \u0111\u1ed9ng vi&ecirc;n v&agrave; \u0111&ocirc;ng \u0111\u1ea3o c\u01a1 quan b&aacute;o ch&iacute; Trung \u01b0\u01a1ng, \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng.<br \/> Gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t c&aacute;c c&acirc;y v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vi\u1ec7t Nam - Vietravel Cup 2017 do T\u1ed5ng c\u1ee5c Th\u1ec3 d\u1ee5c Th\u1ec3 thao v&agrave; UBND t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An, Li&ecirc;n \u0111o&agrave;n Qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi S\u1edf V\u0103n h&oacute;a v&agrave; Th\u1ec3 thao t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An, Li&ecirc;n \u0111o&agrave;n Qu\u1ea7n v\u1ee3t t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An t\u1ed5 ch\u1ee9c v\u1edbi nhi\u1ec1u s\u1ef1 thay \u0111\u1ed5i mang t&iacute;nh ch\u1ea5t \u0111\u1ed9t ph&aacute;. L\u1ea7n \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n gi\u1ea3i \u0111\u1ea5u &aacute;p d\u1ee5ng b\u1ea3ng x\u1ebfp h\u1ea1ng &nbsp;Qu\u1ed1c gia \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn l\u1ef1a ra 21 tay v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc c&oacute; th\u1ee9 h\u1ea1ng cao nh\u1ea5t tham d\u1ef1, l&agrave; c\u01a1 h\u1ed9i \u0111\u1ec3 qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam ti\u1ebfp c\u1eadn m&ocirc; h&igrave;nh qu\u1ed1c t\u1ebf, mang t&iacute;nh ch\u1ea5t chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p cao. Tham d\u1ef1 gi\u1ea3i l\u1ea7n n&agrave;y g\u1ed3m nh\u1eefng t&ecirc;n tu\u1ed5i l\u1edbn c\u1ee7a l&agrave;ng qu\u1ea7n v\u1ee3t chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t Nam nh\u01b0: Ph\u1ea1m Minh Tu\u1ea5n; Ho&agrave;ng Th&agrave;nh Trung; Tr\u01b0\u01a1ng Giang Thanh Alexandre; Tr\u1ecbnh Linh Giang; Tr\u1ea7n Th\u1ecb T&acirc;m H\u1ea3o; Nguy\u1ec5n Th\u1ecb B&eacute; Xuy&ecirc;n, Phan Th\u1ecb Thanh B&igrave;nh... C&aacute;c V\u0110V thi \u0111\u1ea5u \u1edf 4 n\u1ed9i dung g\u1ed3m: \u0110\u01a1n nam; \u0111&ocirc;i nam; \u0111\u01a1n n\u1eef v&agrave; \u0111&ocirc;i n\u1eef theo th\u1ec3 th\u1ee9c \u0111\u1ea5u lo\u1ea1i tr\u1ef1c ti\u1ebfp.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/25299488_1888678808114940_2679323578440313927_n.jpg' title='VIETRAVEL \u0110\u1ed2NG HÀNG CÙNG GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T CÁC TAY V\u1ee2T XU\u1ea4T S\u1eaeC VI\u1ec6T NAM - VIETRAVEL CUP 2017' alt='VIETRAVEL \u0110\u1ed2NG HÀNG CÙNG GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T CÁC TAY V\u1ee2T XU\u1ea4T S\u1eaeC VI\u1ec6T NAM - VIETRAVEL CUP 2017'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Ti\u1ebfp n\u1ed1i thành công c\u1ee7a Gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t Các tay v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vi\u1ec7t Nam - Cúp <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> 2016, n\u0103m nay Ngh\u1ec7 An vinh d\u1ef1 l\u1ea7n th\u1ee9 2 liên ti\u1ebfp \u0111\u0103ng cai gi\u1ea3i \u0111\u1ea5u quan tr\u1ecdng n\u1eb1m trong h\u1ec7 th\u1ed1ng thi \u0111\u1ea5u qu\u1ea7n v\u1ee3t chuyên nghi\u1ec7p qu\u1ed1c gia. Tham d\u1ef1 l\u1ec5 khai m\u1ea1c có Ông Nguy\u1ec5n Tr\u1ecdng H\u1ed5 - V\u1ee5 tr\u01b0\u1edfng V\u1ee5 th\u1ec3 thao thành tích cao II; Ông Tr\u1ecbnh Long V\u0169 - Phó Ch\u1ee7 t\u1ecbch Liên \u0111oàn Qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam; Ông \u0110oàn Qu\u1ed1c C\u01b0\u1eddng - T\u1ed5ng th\u01b0 ký Liên \u0111oàn qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam; Ông Hu\u1ef3nh Thanh \u0110i\u1ec1n - Phó Ch\u1ee7 t\u1ecbch UBND t\u1ec9nh - Ch\u1ee7 t\u1ecbch Liên \u0111oàn qu\u1ea7n v\u1ee3t Ngh\u1ec7 An; Ông Tr\u1ea7n Minh Ng\u1ecdc - Phó ch\u1ee7 t\u1ecbch kiêm T\u1ed5ng th\u01b0 ký Liên \u0111oàn qu\u1ea7n v\u1ee3t t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An; \u0110\u1ea1i di\u1ec7n nhà tài tr\u1ee3 chính Công ty <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='Du l\u1ecbch'>Du l\u1ecbch<\/a> Vietravel Bà Võ Thu Hoài - Giám \u0111\u1ed1c Vietravel Vinh cùng toàn th\u1ec3 7 \u0111oàn V\u1eadn \u0111\u1ed9ng viên và \u0111ông \u0111\u1ea3o c\u01a1 quan báo chí Trung \u01b0\u01a1ng, \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng.<br \/> Gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t các cây v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vi\u1ec7t Nam - Vietravel Cup 2017 do T\u1ed5ng c\u1ee5c Th\u1ec3 d\u1ee5c Th\u1ec3 thao và UBND t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An, Liên \u0111oàn Qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi S\u1edf V\u0103n hóa và Th\u1ec3 thao t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An, Liên \u0111oàn Qu\u1ea7n v\u1ee3t t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An t\u1ed5 ch\u1ee9c v\u1edbi nhi\u1ec1u s\u1ef1 thay \u0111\u1ed5i mang tính ch\u1ea5t \u0111\u1ed9t phá. L\u1ea7n \u0111\u1ea7u tiên gi\u1ea3i \u0111\u1ea5u áp d\u1ee5ng b\u1ea3ng x\u1ebfp h\u1ea1ng  Qu\u1ed1c gia \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn l\u1ef1a ra 21 tay v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc có th\u1ee9 h\u1ea1ng cao nh\u1ea5t tham d\u1ef1, là c\u01a1 h\u1ed9i \u0111\u1ec3 qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam ti\u1ebfp c\u1eadn mô hình qu\u1ed1c t\u1ebf, mang tính ch\u1ea5t chuyên nghi\u1ec7p cao. Tham d\u1ef1 gi\u1ea3i l\u1ea7n này g\u1ed3m nh\u1eefng tên tu\u1ed5i l\u1edbn c\u1ee7a làng qu\u1ea7n v\u1ee3t chuyên nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t Nam nh\u01b0: Ph\u1ea1m Minh Tu\u1ea5n; Hoàng Thành Trung; Tr\u01b0\u01a1ng Giang Thanh Alexandre; Tr\u1ecbnh Linh Giang; Tr\u1ea7n Th\u1ecb Tâm H\u1ea3o; Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Bé Xuyên, Phan Th\u1ecb Thanh Bình... Các V\u0110V thi \u0111\u1ea5u \u1edf 4 n\u1ed9i dung g\u1ed3m: \u0110\u01a1n nam; \u0111ôi nam; \u0111\u01a1n n\u1eef và \u0111ôi n\u1eef theo th\u1ec3 th\u1ee9c \u0111\u1ea5u lo\u1ea1i tr\u1ef1c ti\u1ebfp. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/Trong tai Nguyen Viet Nam Long tuyen the.JPG' title='<br\/><div style="text-align: justify;">B&ecirc;n c\u1ea1nh c&aacute;c th\u1ec3 th\u1ee9c thi \u0111\u1ea5u m\u1edbi, Gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t C&aacute;c c&acirc;y v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vi\u1ec7t Nam - Vietravel C&uacute;p 2017 c\u0169ng c&oacute; c\u01a1 c\u1ea5u gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng r\u1ea5t cao. T\u1ed5ng gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng d\u1ef1 ki\u1ebfn trao cho c&aacute;c V\u0110V xu\u1ea5t s\u1eafc l&ecirc;n \u0111\u1ebfn 401 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng, c&aacute;c V\u0110V l\u1ecdt v&agrave;o v&ograve;ng 1\/4, 1\/8 c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng kho\u1ea3n th\u01b0\u1edfng nh\u1ea5t \u0111\u1ecbnh.<br \/> Chia s\u1ebb t\u1ea1i L\u1ec5 khai m\u1ea1c B&agrave; V&otilde; Thu Ho&agrave;i - Gi&aacute;m \u0111\u1ed1c Chi nh&aacute;nh Vietravel Vinh chia s\u1ebb ni\u1ec1m vinh d\u1ef1 khi ti\u1ebfp t\u1ee5c \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ed3ng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a Li&ecirc;n \u0111o&agrave;n qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam trong \u0111&oacute; c&oacute; gi\u1ea3i \u0111\u1ea5u quan tr\u1ecdng C&aacute;c tay v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vietravel Cup 2017 kh&eacute;p l\u1ea1i m\u1ed9t n\u0103m r\u1ea5t th&agrave;nh c&ocirc;ng c\u1ee7a qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam. Ngh\u1ec7 An l&agrave; m\u1ed9t t\u1ec9nh h&ocirc;\u0323i tu\u0323 \u0111\u1ea7y \u0111u\u0309 \u0111i&ecirc;\u0300u ki&ecirc;\u0323n \u0111&ecirc;\u0309 t&ocirc;\u0309 ch\u01b0\u0301c ca\u0301c s\u01b0\u0323 ki&ecirc;\u0323n qu&ocirc;\u0301c t&ecirc;\u0301 v&ecirc;\u0300 th&ecirc;\u0309 thao, vi\u1ec7c khai tha\u0301c va\u0300 pha\u0301t tri&ecirc;\u0309n sa\u0309n ph&acirc;\u0309m du li\u0323ch v\u01a1\u0301i th&ecirc;\u0309 thao s\u1ebd go\u0301p ph&acirc;\u0300n \u0111a da\u0323ng ho\u0301a s\u01b0\u0301c h&acirc;\u0301p d&acirc;\u0303n, n&acirc;ng cao s\u01b0\u0301c ca\u0323nh tranh cu\u0309a du li\u0323ch v&ugrave;ng.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/Trong tai Nguyen Viet Nam Long tuyen the.JPG' title='VIETRAVEL \u0110\u1ed2NG HÀNG CÙNG GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T CÁC TAY V\u1ee2T XU\u1ea4T S\u1eaeC VI\u1ec6T NAM - VIETRAVEL CUP 2017' alt='VIETRAVEL \u0110\u1ed2NG HÀNG CÙNG GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T CÁC TAY V\u1ee2T XU\u1ea4T S\u1eaeC VI\u1ec6T NAM - VIETRAVEL CUP 2017'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Bên c\u1ea1nh các th\u1ec3 th\u1ee9c thi \u0111\u1ea5u m\u1edbi, Gi\u1ea3i qu\u1ea7n v\u1ee3t Các cây v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vi\u1ec7t Nam - <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> Cúp 2017 c\u0169ng có c\u01a1 c\u1ea5u gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng r\u1ea5t cao. T\u1ed5ng gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng d\u1ef1 ki\u1ebfn trao cho các V\u0110V xu\u1ea5t s\u1eafc lên \u0111\u1ebfn 401 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng, các V\u0110V l\u1ecdt vào vòng 1\/4, 1\/8 c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng kho\u1ea3n th\u01b0\u1edfng nh\u1ea5t \u0111\u1ecbnh.<br \/> Chia s\u1ebb t\u1ea1i L\u1ec5 khai m\u1ea1c Bà Võ Thu Hoài - Giám \u0111\u1ed1c Chi nhánh Vietravel Vinh chia s\u1ebb ni\u1ec1m vinh d\u1ef1 khi ti\u1ebfp t\u1ee5c \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ed3ng hành cùng các ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a Liên \u0111oàn qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam trong \u0111ó có gi\u1ea3i \u0111\u1ea5u quan tr\u1ecdng Các tay v\u1ee3t xu\u1ea5t s\u1eafc Vietravel Cup 2017 khép l\u1ea1i m\u1ed9t n\u0103m r\u1ea5t thành công c\u1ee7a qu\u1ea7n v\u1ee3t Vi\u1ec7t Nam. Ngh\u1ec7 An là m\u1ed9t t\u1ec9nh hô\u0323i tu\u0323 \u0111\u1ea7y \u0111u\u0309 \u0111iê\u0300u kiê\u0323n \u0111ê\u0309 tô\u0309 ch\u01b0\u0301c ca\u0301c s\u01b0\u0323 kiê\u0323n quô\u0301c tê\u0301 vê\u0300 thê\u0309 thao, vi\u1ec7c khai tha\u0301c va\u0300 pha\u0301t triê\u0309n sa\u0309n phâ\u0309m du li\u0323ch v\u01a1\u0301i thê\u0309 thao s\u1ebd go\u0301p phâ\u0300n \u0111a da\u0323ng ho\u0301a s\u01b0\u0301c hâ\u0301p dâ\u0303n, nâng cao s\u01b0\u0301c ca\u0323nh tranh cu\u0309a du li\u0323ch vùng.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/BTC tang ky niem chuong cho cac Nha tai tro.JPG' title='<br\/><div style="text-align: justify;">L&agrave; th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1edbn trong ng&agrave;nh l\u1eef h&agrave;nh, b&ecirc;n c\u1ea1nh vi\u1ec7c x&acirc;y d\u1ef1ng s\u1ea3n ph\u1ea9m tour phong ph&uacute;, cam k\u1ebft ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u01b0\u1ee3t tr\u1ed9i, \u0111\u01b0a ra c&aacute;c g&oacute;i quy\u1ec1n l\u1ee3i ch\u0103m s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng \u01b0u vi\u1ec7t th&igrave; Vietravel lu&ocirc;n \u0111\u1ed3ng h&agrave;nh c&ugrave;ng nh\u1eefng s\u1ef1 ki\u1ec7n th\u1ec3 thao l\u1edbn c\u1ee7a Vi\u1ec7t Nam. V\u1edbi vai tr&ograve; l&agrave; Nh&agrave; t&agrave;i tr\u1ee3 ch&iacute;nh c\u1ee7a gi\u1ea3i \u0111\u1ea5u n\u0103m nay Vietravel mong r\u1eb1ng s\u1ebd ti\u1ebfp n\u1ed1i c&aacute;c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng th\u1ec3 thao tr&ecirc;n \u0111\u1ecba b&agrave;n t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An, kh&ocirc;ng ng\u1eebng kh&iacute;ch l\u1ec7 tinh th\u1ea7n, b\u1ea3n l\u0129nh v&agrave; s\u1ef1 chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p c\u1ee7a c&aacute;c v\u1eadn \u0111\u1ed9ng vi&ecirc;n qu\u1ea7n v\u1ee3t v&igrave; m&agrave;u c\u1edd s\u1eafc &aacute;o, v&igrave; vinh quang c\u1ee7a th\u1ec3 thao Vi\u1ec7t Nam.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/BTC tang ky niem chuong cho cac Nha tai tro.JPG' title='VIETRAVEL \u0110\u1ed2NG HÀNG CÙNG GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T CÁC TAY V\u1ee2T XU\u1ea4T S\u1eaeC VI\u1ec6T NAM - VIETRAVEL CUP 2017' alt='VIETRAVEL \u0110\u1ed2NG HÀNG CÙNG GI\u1ea2I QU\u1ea6N V\u1ee2T CÁC TAY V\u1ee2T XU\u1ea4T S\u1eaeC VI\u1ec6T NAM - VIETRAVEL CUP 2017'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Là th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1edbn trong ngành l\u1eef hành, bên c\u1ea1nh vi\u1ec7c xây d\u1ef1ng s\u1ea3n ph\u1ea9m tour phong phú, cam k\u1ebft ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u01b0\u1ee3t tr\u1ed9i, \u0111\u01b0a ra các gói quy\u1ec1n l\u1ee3i ch\u0103m sóc khách hàng \u01b0u vi\u1ec7t thì <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> luôn \u0111\u1ed3ng hành cùng nh\u1eefng s\u1ef1 ki\u1ec7n th\u1ec3 thao l\u1edbn c\u1ee7a Vi\u1ec7t Nam. V\u1edbi vai trò là Nhà tài tr\u1ee3 chính c\u1ee7a gi\u1ea3i \u0111\u1ea5u n\u0103m nay Vietravel mong r\u1eb1ng s\u1ebd ti\u1ebfp n\u1ed1i các ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng th\u1ec3 thao trên \u0111\u1ecba bàn t\u1ec9nh Ngh\u1ec7 An, không ng\u1eebng khích l\u1ec7 tinh th\u1ea7n, b\u1ea3n l\u0129nh và s\u1ef1 chuyên nghi\u1ec7p c\u1ee7a các v\u1eadn \u0111\u1ed9ng viên qu\u1ea7n v\u1ee3t vì màu c\u1edd s\u1eafc áo, vì vinh quang c\u1ee7a th\u1ec3 thao Vi\u1ec7t Nam.<\/div> <\/li>" }, "67": { "title": "CH\u00d9M TOUR H\u00c0NH H\u01af\u01a0NG \u0110\u1ea6U N\u0102M & NH\u1eeeNG \u0110I\u1ec0U L\u01afU \u00dd", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/03-chua-huong_1_1.jpg' alt='CHÙM TOUR HÀNH H\u01af\u01a0NG \u0110\u1ea6U N\u0102M & NH\u1eeeNG \u0110I\u1ec0U L\u01afU Ý' title='CHÙM TOUR HÀNH H\u01af\u01a0NG \u0110\u1ea6U N\u0102M & NH\u1eeeNG \u0110I\u1ec0U L\u01afU Ý'\/><span>25\/12\/2017<\/", "content": "<li><h2>Ch\u1ee7 \u0111\u1ed9ng \u0111\u1ed3 cúng l\u1ec5<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/Trang-An-Bai-Dinh-1-day-tour-1.jpg' title='Ch\u1ee7 \u0111\u1ed9ng \u0111\u1ed3 cúng l\u1ec5<br\/><div style="text-align: justify;">Ch&ugrave;a l&agrave; n\u01a1i thanh t\u1ecbnh n&ecirc;n khi s\u1eafm s\u1eeda l\u1ec5 v\u1eadt b\u1ea1n ph\u1ea3i ch\u1ecdn nh\u1eefng nh\u01b0 h\u01b0\u01a1ng,hoa qu\u1ea3 t\u01b0\u01a1i, x&ocirc;i ch&egrave; v&agrave; c\u1ea5m k\u1ef5 l\u1ec5 v\u1eadt m\u1eb7n nh\u01b0 m\u1ed9t s\u1ed1 ng\u01b0\u1eddi th\u01b0\u1eddng mang l&ecirc;n ch&ugrave;a. \u0110\u1ed1i v\u1edbi d&acirc;ng l\u1ec5 m\u1eb7n ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c &aacute;p d\u1ee5ng trong tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p \u0111\u1ec1n ch&ugrave;a \u0111&oacute; c&oacute; c&aacute;c v\u1ecb Th&aacute;nh, M\u1eabu, Th&agrave;nh Ho&agrave;ng...C&aacute;c v\u1ecb n&agrave;y th\u01b0\u1eddng an t\u1ecda \u1edf c&aacute;c khu ngo&agrave;i ch&iacute;nh \u0111i\u1ec7n.L\u1ec5 m\u1eb7n c&oacute; th\u1ec3 d&acirc;ng g\u1ed3m g&agrave;, ch\u1ea3, r\u01b0\u1ee3u, tr\u1ea7u cau. D&acirc;ng hoa \u1edf c&aacute;c \u0111\u1ec1n ch&ugrave;a ch\u1ecdn c&aacute;c lo&agrave;i hoa thanh tao nh\u01b0 sen, m\u1eabu \u0111\u01a1n, hoa c&uacute;c...<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/Trang-An-Bai-Dinh-1-day-tour-1.jpg' title='Ch\u1ee7 \u0111\u1ed9ng \u0111\u1ed3 cúng l\u1ec5' alt='Ch\u1ee7 \u0111\u1ed9ng \u0111\u1ed3 cúng l\u1ec5'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Chùa là n\u01a1i thanh t\u1ecbnh nên khi s\u1eafm s\u1eeda l\u1ec5 v\u1eadt b\u1ea1n ph\u1ea3i ch\u1ecdn nh\u1eefng nh\u01b0 h\u01b0\u01a1ng,hoa qu\u1ea3 t\u01b0\u01a1i, xôi chè và c\u1ea5m k\u1ef5 l\u1ec5 v\u1eadt m\u1eb7n nh\u01b0 m\u1ed9t s\u1ed1 ng\u01b0\u1eddi th\u01b0\u1eddng mang lên chùa. \u0110\u1ed1i v\u1edbi dâng l\u1ec5 m\u1eb7n ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c áp d\u1ee5ng trong tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p \u0111\u1ec1n chùa \u0111ó có các v\u1ecb Thánh, M\u1eabu, Thành Hoàng...Các v\u1ecb này th\u01b0\u1eddng an t\u1ecda \u1edf các khu ngoài chính \u0111i\u1ec7n.L\u1ec5 m\u1eb7n có th\u1ec3 dâng g\u1ed3m gà, ch\u1ea3, r\u01b0\u1ee3u, tr\u1ea7u cau. Dâng hoa \u1edf các \u0111\u1ec1n chùa ch\u1ecdn các loài hoa thanh tao nh\u01b0 sen, m\u1eabu \u0111\u01a1n, hoa cúc...<\/div> <\/li><li><h2>Lên k\u1ebf ho\u1ea1ch<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2--bai-dinh_1.jpg' title='Lên k\u1ebf ho\u1ea1ch<br\/><div style="text-align: justify;">Tr\u01b0\u1edbc ti&ecirc;n ph\u1ea3i l&ecirc;n k\u1ebf ho\u1ea1ch tr\u01b0\u1edbc l\u1ed9 tr&igrave;nh r&otilde; r&agrave;ng, t&igrave;m hi\u1ec3u th&ecirc;m c&aacute;c kinh nghi\u1ec7m c\u1ee7a nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi t\u1eebng \u0111i tr\u01b0\u1edbc \u0111\u1ec3 bi\u1ebft th&ecirc;m th&ocirc;ng tin. N\u1ebfu b\u1ea1n mu\u1ed1n ch&ugrave;m tour h&agrave;nh h\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ea7u n\u0103m may m\u1eafn, c&oacute; th\u1ec3 ch\u1ecdn nh\u1eefng c&ocirc;ng ty du l\u1ecbch uy t&iacute;n b\u1edfi s\u1ef1 chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p, \u0111i\u1ec1u h&agrave;nh t\u1ed5 ch\u1ee9c v&agrave; h\u01b0\u1edbng d\u1eabn vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p s\u1ebd mang l\u1ea1i cho b\u1ea1n v\u1edbi gia \u0111&igrave;nh s\u1ef1 an t&acirc;m tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2--bai-dinh_1.jpg' title='Lên k\u1ebf ho\u1ea1ch' alt='Lên k\u1ebf ho\u1ea1ch'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Tr\u01b0\u1edbc tiên ph\u1ea3i lên k\u1ebf ho\u1ea1ch tr\u01b0\u1edbc l\u1ed9 trình rõ ràng, tìm hi\u1ec3u thêm các kinh nghi\u1ec7m c\u1ee7a nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi t\u1eebng \u0111i tr\u01b0\u1edbc \u0111\u1ec3 bi\u1ebft thêm thông tin. N\u1ebfu b\u1ea1n mu\u1ed1n chùm <a href='https:\/\/travel.com.vn\/tour-nuoc-ngoai\/hanh-huong.aspx' title='tour hành h\u01b0\u01a1ng'>tour hành h\u01b0\u01a1ng<\/a> \u0111\u1ea7u n\u0103m may m\u1eafn, có th\u1ec3 ch\u1ecdn nh\u1eefng công ty <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> uy tín b\u1edfi s\u1ef1 chuyên nghi\u1ec7p, \u0111i\u1ec1u hành t\u1ed5 ch\u1ee9c và h\u01b0\u1edbng d\u1eabn viên chuyên nghi\u1ec7p s\u1ebd mang l\u1ea1i cho b\u1ea1n v\u1edbi gia \u0111ình s\u1ef1 an tâm tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i.<\/div> <\/li><li><h2>Th\u1eddi \u0111i\u1ec3m thích h\u1ee3p<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/chua-thien-mu-542d129a95b6b.jpg' title='Th\u1eddi \u0111i\u1ec3m thích h\u1ee3p<br\/><div style="text-align: justify;">B\u1ea1n n&ecirc;n ch\u1ecdn th\u1eddi gian th&iacute;ch h\u1ee3p \u0111\u1ec3 \u0111i v&agrave; tr&aacute;nh t&igrave;nh tr\u1ea1ng v&agrave;o gi\u1edd &ldquo;cao \u0111i\u1ec3m&rdquo; t\u1eeb 9h &ndash; 12h s&aacute;ng. V&agrave;o kho\u1ea3ng th\u1eddi gian n&agrave;y l\u01b0\u1ee3ng kh&aacute;ch \u0111\u1ed5 v\u1ec1 r\u1ea5t \u0111&ocirc;ng v&agrave; kh&ocirc;ng th\u1ec3 tr&aacute;ch kh\u1ecfi vi\u1ec7c &ugrave;n t\u1eafc v&agrave; chen l\u1ea5n.Th\u1eddi \u0111i\u1ec3m t\u1ed1t nh\u1ea5t l&agrave; v&agrave;o \u0111\u1ea7u gi\u1edd chi\u1ec1u v&igrave; l\u01b0\u1ee3ng kh&aacute;ch s\u1ebd gi\u1ea3m xu\u1ed1ng b\u1ea1n c\u0169ng tr&aacute;nh \u0111\u01b0\u1ee3c l\u01b0\u1ee3ng kh&oacute;i h\u01b0\u01a1ng cay v&agrave;o m\u1eaft, b\u1ea1n c&oacute; th\u1ec3 mang theo \u0111&egrave;n pin nh\u1ecf khi tr\u1eddi b\u1eaft \u0111\u1ea7u t\u1ed1i.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/chua-thien-mu-542d129a95b6b.jpg' title='Th\u1eddi \u0111i\u1ec3m thích h\u1ee3p' alt='Th\u1eddi \u0111i\u1ec3m thích h\u1ee3p'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">B\u1ea1n nên ch\u1ecdn th\u1eddi gian thích h\u1ee3p \u0111\u1ec3 \u0111i và tránh tình tr\u1ea1ng vào gi\u1edd “cao \u0111i\u1ec3m” t\u1eeb 9h – 12h sáng. Vào kho\u1ea3ng th\u1eddi gian này l\u01b0\u1ee3ng khách \u0111\u1ed5 v\u1ec1 r\u1ea5t \u0111ông và không th\u1ec3 trách kh\u1ecfi vi\u1ec7c ùn t\u1eafc và chen l\u1ea5n.Th\u1eddi \u0111i\u1ec3m t\u1ed1t nh\u1ea5t là vào \u0111\u1ea7u gi\u1edd chi\u1ec1u vì l\u01b0\u1ee3ng khách s\u1ebd gi\u1ea3m xu\u1ed1ng b\u1ea1n c\u0169ng tránh \u0111\u01b0\u1ee3c l\u01b0\u1ee3ng khói h\u01b0\u01a1ng cay vào m\u1eaft, b\u1ea1n có th\u1ec3 mang theo \u0111èn pin nh\u1ecf khi tr\u1eddi b\u1eaft \u0111\u1ea7u t\u1ed1i.<\/div> <\/li><li><h2>Trang ph\u1ee5c, v\u1eadt d\u1ee5ng<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-le-hoi-yen-tu_1.jpg' title='Trang ph\u1ee5c, v\u1eadt d\u1ee5ng<br\/><div style="text-align: justify;">Trang ph\u1ee5c ph\u1ea3i ph&ugrave; h\u1ee3p, kh&ocirc;ng ch\u1ecdn nh\u1eefng tranh ph\u1ee5c h\u1edf hang, &aacute;o hai d&acirc;y, v&aacute;y ng\u1eafn&hellip; m&agrave; ch\u1ecdn nh\u1eefng trang ph\u1ee5c m\u1ec1m m\u1ea1i, c&oacute; th\u1ec3 co gi&atilde;n v&agrave; th\u1ea5m h&uacute;t m\u1ed3 h&ocirc;i. M&agrave;u s\u1eafc trang ph\u1ee5c l&agrave; nh\u1eefng m\u1eabu kh&ocirc;ng qu&aacute; n\u1ed5i b\u1eadt g&acirc;y ph\u1ea3n c\u1ea3m t\u1ea1i n\u01a1i t&ocirc;n nghi&ecirc;m. Kh&ocirc;ng \u0111eo trang s\u1ee9c qu&yacute; gi&aacute;, ph\u1ee5 ki\u1ec7n r\u01b0\u1eddm r&agrave;.<br \/> Ch\u1ecdn gi&agrave;y b\u1ec7t, gi&agrave;y th\u1ec3 thao gi&uacute;p b\u1ea1n tho\u1ea3i m&aacute;i h\u01a1n khi \u0111i v&atilde;n c\u1ea3nh, \u0111i b\u1ed9 v&agrave; di chuy\u1ec3n nh\u1eefng \u0111o\u1ea1n \u0111\u01b0\u1eddng xa, kh&ocirc;ng b\u1ecb \u0111au ch&acirc;n v&igrave; c&aacute;c tour h&agrave;nh h\u01b0\u01a1ng ph\u1ea3i \u0111i b\u1ed9 v&agrave; l&egrave;o n&uacute;i nhi\u1ec1u. Tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i kh&ocirc;ng &nbsp;mang gi&agrave;y cao g&oacute;t, d&eacute;p l&ecirc; v&igrave; \u0111&ocirc;i khi s\u1ebd g\u1eb7p kh&oacute; kh\u0103n khi \u0111\u01b0\u1eddng tr\u01a1n tr\u01b0\u1ee3t v&agrave; n&oacute;n v&agrave;nh r\u1ed9ng \u0111\u1ec3 che n\u1eafng c\u0169ng nh\u01b0 &aacute;o m\u01b0a nh\u1ecf nh\u1eb9 \u0111\u1ec3 ph&ograve;ng khi tr\u1eddi m\u01b0a.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/2-le-hoi-yen-tu_1.jpg' title='Trang ph\u1ee5c, v\u1eadt d\u1ee5ng' alt='Trang ph\u1ee5c, v\u1eadt d\u1ee5ng'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Trang ph\u1ee5c ph\u1ea3i phù h\u1ee3p, không ch\u1ecdn nh\u1eefng tranh ph\u1ee5c h\u1edf hang, áo hai dây, váy ng\u1eafn… mà ch\u1ecdn nh\u1eefng trang ph\u1ee5c m\u1ec1m m\u1ea1i, có th\u1ec3 co giãn và th\u1ea5m hút m\u1ed3 hôi. Màu s\u1eafc trang ph\u1ee5c là nh\u1eefng m\u1eabu không quá n\u1ed5i b\u1eadt gây ph\u1ea3n c\u1ea3m t\u1ea1i n\u01a1i tôn nghiêm. Không \u0111eo trang s\u1ee9c quý giá, ph\u1ee5 ki\u1ec7n r\u01b0\u1eddm rà.<br \/> Ch\u1ecdn giày b\u1ec7t, giày th\u1ec3 thao giúp b\u1ea1n tho\u1ea3i mái h\u01a1n khi \u0111i vãn c\u1ea3nh, \u0111i b\u1ed9 và di chuy\u1ec3n nh\u1eefng \u0111o\u1ea1n \u0111\u01b0\u1eddng xa, không b\u1ecb \u0111au chân vì các <a href='https:\/\/travel.com.vn\/tour-nuoc-ngoai\/hanh-huong.aspx' title='tour hành h\u01b0\u01a1ng'>tour hành h\u01b0\u01a1ng<\/a> ph\u1ea3i \u0111i b\u1ed9 và lèo núi nhi\u1ec1u. Tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i không  mang giày cao gót, dép lê vì \u0111ôi khi s\u1ebd g\u1eb7p khó kh\u0103n khi \u0111\u01b0\u1eddng tr\u01a1n tr\u01b0\u1ee3t và nón vành r\u1ed9ng \u0111\u1ec3 che n\u1eafng c\u0169ng nh\u01b0 áo m\u01b0a nh\u1ecf nh\u1eb9 \u0111\u1ec3 phòng khi tr\u1eddi m\u01b0a. <\/div> <\/li><li><h2>\u0110\u1ec1 cao c\u1ea3nh giác<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-chua-huong_1_1.jpg' title='\u0110\u1ec1 cao c\u1ea3nh giác<br\/><div style="text-align: justify;">\u0110i ch&ugrave;m tour h&agrave;nh h\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ea7u n\u0103m ph\u1ea3i \u0111\u1ec1 cao c\u1ea3nh gi&aacute;c v&igrave; nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m tham quan h&agrave;nh h\u01b0\u01a1ng h\u1ea7u nh\u01b0 \u0111\u1ec1u c&oacute; nh\u1eefng \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng x\u1ea5u v&agrave; \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng &ldquo; c&ograve; &ldquo; r\u1ea5t nhi\u1ec1u s\u1ebd g&acirc;y cho b\u1ea1n nh\u1eefng r\u1eafc r\u1ed1i, phi\u1ec1n to&aacute;i. N\u1ebfu \u0111i tour, s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c HDV nh\u1eafc nh\u1edf tr\u01b0\u1edbc khi b\u01b0\u1edbc xu\u1ed1ng v&agrave; l&ecirc;n xe. Nh\u1edb b\u1ea3o qu\u1ea3n, gi\u1eef g&igrave;n \u0111\u1ed3 \u0111\u1ea1c c&aacute; nh&acirc;n t\u1ed1t nh\u1ea5t. Nh\u1eefng v\u1eadt c&oacute; gi&aacute; tr\u1ecb kh&ocirc;ng n&ecirc;n \u0111\u1ec3 \u1edf t&uacute;i &aacute;o, t&uacute;i qu\u1ea7n \u0111\u1ec3 tr&aacute;nh k\u1ebb x\u1ea5u chen l\u1ea5n m&oacute;c t&uacute;i.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/3-chua-huong_1_1.jpg' title='\u0110\u1ec1 cao c\u1ea3nh giác' alt='\u0110\u1ec1 cao c\u1ea3nh giác'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u0110i chùm <a href='https:\/\/travel.com.vn\/tour-nuoc-ngoai\/hanh-huong.aspx' title='tour hành h\u01b0\u01a1ng'>tour hành h\u01b0\u01a1ng<\/a> \u0111\u1ea7u n\u0103m ph\u1ea3i \u0111\u1ec1 cao c\u1ea3nh giác vì nh\u1eefng \u0111i\u1ec3m tham quan hành h\u01b0\u01a1ng h\u1ea7u nh\u01b0 \u0111\u1ec1u có nh\u1eefng \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng x\u1ea5u và \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng “ cò “ r\u1ea5t nhi\u1ec1u s\u1ebd gây cho b\u1ea1n nh\u1eefng r\u1eafc r\u1ed1i, phi\u1ec1n toái. N\u1ebfu \u0111i tour, s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c HDV nh\u1eafc nh\u1edf tr\u01b0\u1edbc khi b\u01b0\u1edbc xu\u1ed1ng và lên xe. Nh\u1edb b\u1ea3o qu\u1ea3n, gi\u1eef gìn \u0111\u1ed3 \u0111\u1ea1c cá nhân t\u1ed1t nh\u1ea5t. Nh\u1eefng v\u1eadt có giá tr\u1ecb không nên \u0111\u1ec3 \u1edf túi áo, túi qu\u1ea7n \u0111\u1ec3 tránh k\u1ebb x\u1ea5u chen l\u1ea5n móc túi.<\/div> <\/li>" }, "68": { "title": "C\u00d9NG VIETRAVEL V\u01af\u01a0N RA TH\u1ebe GI\u1edaI B\u1eb0NG VR 360", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/0-Venice_1.jpg' alt='CÙNG VIETRAVEL V\u01af\u01a0N RA TH\u1ebe GI\u1edaI B\u1eb0NG VR 360' title='CÙNG VIETRAVEL V\u01af\u01a0N RA TH\u1ebe GI\u1edaI B\u1eb0NG VR 360'\/><span>12\/12\/2017<\/span><p>T\u1eeb ch\u1ed7 ", "content": "<li><h2>Th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o và video 360 \u0111\u1ed9 - “hot trend” công ngh\u1ec7 th\u1eddi th\u01b0\u1ee3ng<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-uOYaFwyzc2g6auRt8P7XWw.jpg' title='Th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o và video 360 \u0111\u1ed9 - “hot trend” công ngh\u1ec7 th\u1eddi th\u01b0\u1ee3ng<br\/><div style="text-align: justify;">S\u1ef1 b&ugrave;ng n\u1ed5 c\u1ee7a c&ocirc;ng ngh\u1ec7 th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o v&agrave; video 360 \u0111\u1ed9 (g\u1ecdi t\u1eaft VR 360) kh&ocirc;ng ch\u1ec9 mang l\u1ea1i cu\u1ed9c c&aacute;ch m\u1ea1ng trong ng&agrave;nh gi\u1ea3i tr&iacute; m&agrave; c&ograve;n mang \u0111\u1ebfn kh&aacute;i ni\u1ec7m m\u1edbi cho ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghi\u1ec7p kh&ocirc;ng kh&oacute;i du l\u1ecbch. Theo kh\u1ea3o s&aacute;t m\u1edbi \u0111&acirc;y c\u1ee7a C&ocirc;ng ty nghi&ecirc;n c\u1ee9u th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng du l\u1ecbch Phocuswright, VR 360 cho ph&eacute;p ng\u01b0\u1eddi d&ugrave;ng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1ed9t c&aacute;ch ch&acirc;n th\u1ef1c nh\u1ea5t tr\u01b0\u1edbc khi quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh &ldquo;r&uacute;t h\u1ea7u bao&rdquo; \u0111\u1ec3 \u0111\u1eb7t tour.&nbsp;<br \/> H&atilde;y th\u1eed t\u01b0\u1edfng t\u01b0\u1ee3ng m\u1ed9t thi\u1ebft b\u1ecb quay video 360 \u0111\u1ed9 \u0111\u01b0\u1ee3c &ldquo;\u0111&iacute;nh k&egrave;m&rdquo; v\u1edbi m\u1ed9t chi\u1ebfc k&iacute;nh th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o (VR), \u0111&oacute; th\u1ef1c s\u1ef1 l&agrave; m\u1ed9t tr\u1ea3i nghi\u1ec7m du l\u1ecbch \u1ea3o ch\u01b0a t\u1eebng c&oacute;. Tham quan b\u1eb1ng c&ocirc;ng ngh\u1ec7 VR 360 cho ph&eacute;p b\u1ea1n nh\u1eadp vai m\u1edbi l\u1ea1 khi ch&iacute;nh m&igrave;nh di chuy\u1ec3n kh&aacute;m ph&aacute; t\u1eebng ng&oacute;c ng&aacute;ch c\u1ee7a \u0111i\u1ec3m du l\u1ecbch b\u1ea5t k\u1ef3 trong kh&ocirc;ng gian th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o, mang l\u1ea1i h&igrave;nh dung m\u1ed9t c&aacute;ch to&agrave;n di\u1ec7n d\u01b0\u1edbi m\u1ecdi g&oacute;c nh&igrave;n hay ch&iacute;nh m&igrave;nh tr\u1ea3i nghi\u1ec7m v\u1ebb \u0111\u1eb9p c\u1ee7a \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn kh&ocirc;ng ph\u1ea3i qua g&oacute;c nh&igrave;n c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi kh&aacute;c, nh\u01b0 th\u1ec3 \u0111ang c&oacute; m\u1eb7t \u1edf n\u01a1i m&agrave; b\u1ea1n c&aacute;ch xa c\u1ea3 ng&agrave;n c&acirc;y s\u1ed1. T\u1eeb \u0111&oacute;, du kh&aacute;ch c&oacute; th\u1ec3 d\u1ec5 d&agrave;ng l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111i\u1ec3m du l\u1ecbch ph&ugrave; h\u1ee3p v\u1edbi y&ecirc;u c\u1ea7u c\u1ee7a b\u1ea3n th&acirc;n.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-uOYaFwyzc2g6auRt8P7XWw.jpg' title='Th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o và video 360 \u0111\u1ed9 - “hot trend” công ngh\u1ec7 th\u1eddi th\u01b0\u1ee3ng' alt='Th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o và video 360 \u0111\u1ed9 - “hot trend” công ngh\u1ec7 th\u1eddi th\u01b0\u1ee3ng'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">S\u1ef1 bùng n\u1ed5 c\u1ee7a công ngh\u1ec7 th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o và video 360 \u0111\u1ed9 (g\u1ecdi t\u1eaft VR 360) không ch\u1ec9 mang l\u1ea1i cu\u1ed9c cách m\u1ea1ng trong ngành gi\u1ea3i trí mà còn mang \u0111\u1ebfn khái ni\u1ec7m m\u1edbi cho ngành công nghi\u1ec7p không khói <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a>. Theo kh\u1ea3o sát m\u1edbi \u0111ây c\u1ee7a Công ty nghiên c\u1ee9u th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng du l\u1ecbch Phocuswright, VR 360 cho phép ng\u01b0\u1eddi dùng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn m\u1ed9t cách chân th\u1ef1c nh\u1ea5t tr\u01b0\u1edbc khi quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh “rút h\u1ea7u bao” \u0111\u1ec3 \u0111\u1eb7t tour. <br \/> Hãy th\u1eed t\u01b0\u1edfng t\u01b0\u1ee3ng m\u1ed9t thi\u1ebft b\u1ecb quay video 360 \u0111\u1ed9 \u0111\u01b0\u1ee3c “\u0111ính kèm” v\u1edbi m\u1ed9t chi\u1ebfc kính th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o (VR), \u0111ó th\u1ef1c s\u1ef1 là m\u1ed9t tr\u1ea3i nghi\u1ec7m du l\u1ecbch \u1ea3o ch\u01b0a t\u1eebng có. Tham quan b\u1eb1ng công ngh\u1ec7 VR 360 cho phép b\u1ea1n nh\u1eadp vai m\u1edbi l\u1ea1 khi chính mình di chuy\u1ec3n khám phá t\u1eebng ngóc ngách c\u1ee7a \u0111i\u1ec3m du l\u1ecbch b\u1ea5t k\u1ef3 trong không gian th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o, mang l\u1ea1i hình dung m\u1ed9t cách toàn di\u1ec7n d\u01b0\u1edbi m\u1ecdi góc nhìn hay chính mình tr\u1ea3i nghi\u1ec7m v\u1ebb \u0111\u1eb9p c\u1ee7a \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn không ph\u1ea3i qua góc nhìn c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi khác, nh\u01b0 th\u1ec3 \u0111ang có m\u1eb7t \u1edf n\u01a1i mà b\u1ea1n cách xa c\u1ea3 ngàn cây s\u1ed1. T\u1eeb \u0111ó, du khách có th\u1ec3 d\u1ec5 dàng l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111i\u1ec3m du l\u1ecbch phù h\u1ee3p v\u1edbi yêu c\u1ea7u c\u1ee7a b\u1ea3n thân.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/maxresdefault.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">V\u1edbi mong mu\u1ed1n g&oacute;p ph\u1ea7n ph&aacute;t tri\u1ec3n du l\u1ecbch Vi\u1ec7t Nam, Vietravel l&agrave; \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef h&agrave;nh t\u1ea1o d\u1ea5u \u1ea5n \u0111\u1ed9t ph&aacute; trong vi\u1ec7c s&aacute;ng t\u1ea1o, ti&ecirc;n phong \u0111\u01b0a c&ocirc;ng ngh\u1ec7 VR 360 v&agrave;o l\u0129nh v\u1ef1c du l\u1ecbch th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o - xu h\u01b0\u1edbng m\u1edbi nh\u1ea5t tr&ecirc;n th\u1ebf gi\u1edbi \u0111\u1ec3 t\u1ea1o n&ecirc;n nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mang \u0111\u1ea7y c\u1ea3m x&uacute;c th\u0103ng hoa, \u0111&aacute;p \u1ee9ng k\u1ef3 v\u1ecdng c\u1ee7a du kh&aacute;ch ngay t\u1eeb gi&acirc;y ph&uacute;t \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n c\u1ee7a cu\u1ed9c h&agrave;nh tr&igrave;nh mang t&iacute;nh th\u1eddi \u0111\u1ea1i c\u1ee7a k\u1ef7 nguy&ecirc;n s\u1ed1. Tr\u01b0\u1edfng ph&ograve;ng Truy\u1ec1n th&ocirc;ng C&ocirc;ng ty Vietravel cho bi\u1ebft, c&ocirc;ng ty \u0111&atilde; quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh tri\u1ec3n khai m\u1ed9t s\u1ed1 \u0111i\u1ec3m d\u1ecbch v\u1ee5 du l\u1ecbch \u1ea3o s\u1eed d\u1ee5ng c&ocirc;ng ngh\u1ec7 VR 360 t\u1ea1i Tr\u1ee5 s\u1edf ch&iacute;nh Vietravel, H&agrave; N\u1ed9i v&agrave; \u0110&agrave; N\u1eb5ng, sau \u0111&oacute; nh&acirc;n r\u1ed9ng ra h\u1ec7 th\u1ed1ng Vietravel tr&ecirc;n to&agrave;n qu\u1ed1c nh\u1eb1m thu h&uacute;t th&ecirc;m nhi\u1ec1u du kh&aacute;ch y&ecirc;u th&iacute;ch nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m du l\u1ecbch m\u1edbi l\u1ea1.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/maxresdefault.jpg' title='CÙNG VIETRAVEL V\u01af\u01a0N RA TH\u1ebe GI\u1edaI B\u1eb0NG VR 360' alt='CÙNG VIETRAVEL V\u01af\u01a0N RA TH\u1ebe GI\u1edaI B\u1eb0NG VR 360'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">V\u1edbi mong mu\u1ed1n góp ph\u1ea7n phát tri\u1ec3n <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> Vi\u1ec7t Nam, <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> là \u0111\u01a1n v\u1ecb l\u1eef hành t\u1ea1o d\u1ea5u \u1ea5n \u0111\u1ed9t phá trong vi\u1ec7c sáng t\u1ea1o, tiên phong \u0111\u01b0a công ngh\u1ec7 VR 360 vào l\u0129nh v\u1ef1c du l\u1ecbch th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o - xu h\u01b0\u1edbng m\u1edbi nh\u1ea5t trên th\u1ebf gi\u1edbi \u0111\u1ec3 t\u1ea1o nên nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mang \u0111\u1ea7y c\u1ea3m xúc th\u0103ng hoa, \u0111áp \u1ee9ng k\u1ef3 v\u1ecdng c\u1ee7a du khách ngay t\u1eeb giây phút \u0111\u1ea7u tiên c\u1ee7a cu\u1ed9c hành trình mang tính th\u1eddi \u0111\u1ea1i c\u1ee7a k\u1ef7 nguyên s\u1ed1. Tr\u01b0\u1edfng phòng Truy\u1ec1n thông Công ty Vietravel cho bi\u1ebft, công ty \u0111ã quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh tri\u1ec3n khai m\u1ed9t s\u1ed1 \u0111i\u1ec3m d\u1ecbch v\u1ee5 du l\u1ecbch \u1ea3o s\u1eed d\u1ee5ng công ngh\u1ec7 VR 360 t\u1ea1i Tr\u1ee5 s\u1edf chính Vietravel, Hà N\u1ed9i và <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-nang.aspx' title='\u0110à N\u1eb5ng'>\u0110à N\u1eb5ng<\/a>, sau \u0111ó nhân r\u1ed9ng ra h\u1ec7 th\u1ed1ng Vietravel trên toàn qu\u1ed1c nh\u1eb1m thu hút thêm nhi\u1ec1u du khách yêu thích nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m du l\u1ecbch m\u1edbi l\u1ea1. <\/div> <\/li><li><h2>Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m du l\u1ecbch \u1ea3o d\u1ec5 dàng v\u1edbi VR 360<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/Venice_3.jpg' title='Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m du l\u1ecbch \u1ea3o d\u1ec5 dàng v\u1edbi VR 360<br\/><div style="text-align: justify;">Ch\u1ecb Q. H\u01b0\u01a1ng (Q.3, TP.HCM) \u0111\u1ee9ng t\u1eeb t\u1ea7ng 3 cao nh\u1ea5t c\u1ee7a t&ograve;a th&aacute;p Eiffel \u1edf th\u1ee7 \u0111&ocirc; Paris (Ph&aacute;p), ph&oacute;ng t\u1ea7m nh&igrave;n ra xa ng\u1eafm c\u1ea3nh v\u1eadt xung quanh tr\u1edf n&ecirc;n t&iacute; hon, \u0111&aacute;ng y&ecirc;u. Ch\u1ecb xoay ng\u01b0\u1eddi theo c&aacute;c h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ec3 ng\u1eafm v\u1ebb \u0111\u1eb9p ki\u1ec1u di\u1ec5m c\u1ea3nh c\u1ee7a th&agrave;nh ph\u1ed1 lung linh trong &aacute;nh \u0111&egrave;n ban \u0111&ecirc;m, v&agrave; c\u1ea3m nh\u1eadn c\u01a1n gi&oacute; v\u1eddn qua t\u1eebng l\u1ecdn t&oacute;c. Ch\u1ecb th\u1ed1t l&ecirc;n &ldquo;C\u1ea3nh th\u1eadt tuy\u1ec7t v\u1eddi. T&ocirc;i mu\u1ed1n quay tr\u1edf l\u1ea1i n\u01a1i \u0111&acirc;y&rdquo;. Tr&ecirc;n th\u1ef1c t\u1ebf, ch\u1ecb H\u01b0\u01a1ng \u0111ang \u0111\u1ee9ng t\u1ea1i s\u1ea3nh c\u1ee7a C&ocirc;ng ty Vietravel \u1edf TP.HCM, c&aacute;ch Paris theo \u0111\u01b0\u1eddng chim bay h\u01a1n 10.000km. C&ocirc;ng ngh\u1ec7 m&agrave; ch\u1ecb \u0111ang s\u1eed d\u1ee5ng l&agrave; m\u1ed9t chi\u1ebfc k&iacute;nh th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o (Gear VR2) \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t chuy&ecirc;n d\u1ee5ng cho ph&eacute;p ng\u01b0\u1eddi d&ugrave;ng c&oacute; th\u1ec3 du l\u1ecbch b\u1ea5t c\u1ee9 n\u01a1i \u0111&acirc;u tr&ecirc;n th\u1ebf gi\u1edbi v\u1edbi nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m nh\u01b0 ngo&agrave;i \u0111\u1eddi th\u1ef1c.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/Venice_3.jpg' title='Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m du l\u1ecbch \u1ea3o d\u1ec5 dàng v\u1edbi VR 360' alt='Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m du l\u1ecbch \u1ea3o d\u1ec5 dàng v\u1edbi VR 360'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Ch\u1ecb Q. H\u01b0\u01a1ng (Q.3, TP.HCM) \u0111\u1ee9ng t\u1eeb t\u1ea7ng 3 cao nh\u1ea5t c\u1ee7a tòa tháp Eiffel \u1edf th\u1ee7 \u0111ô Paris (Pháp), phóng t\u1ea7m nhìn ra xa ng\u1eafm c\u1ea3nh v\u1eadt xung quanh tr\u1edf nên tí hon, \u0111áng yêu. Ch\u1ecb xoay ng\u01b0\u1eddi theo các h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ec3 ng\u1eafm v\u1ebb \u0111\u1eb9p ki\u1ec1u di\u1ec5m c\u1ea3nh c\u1ee7a thành ph\u1ed1 lung linh trong ánh \u0111èn ban \u0111êm, và c\u1ea3m nh\u1eadn c\u01a1n gió v\u1eddn qua t\u1eebng l\u1ecdn tóc. Ch\u1ecb th\u1ed1t lên “C\u1ea3nh th\u1eadt tuy\u1ec7t v\u1eddi. Tôi mu\u1ed1n quay tr\u1edf l\u1ea1i n\u01a1i \u0111ây”. Trên th\u1ef1c t\u1ebf, ch\u1ecb H\u01b0\u01a1ng \u0111ang \u0111\u1ee9ng t\u1ea1i s\u1ea3nh c\u1ee7a Công ty <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> \u1edf TP.HCM, cách Paris theo \u0111\u01b0\u1eddng chim bay h\u01a1n 10.000km. Công ngh\u1ec7 mà ch\u1ecb \u0111ang s\u1eed d\u1ee5ng là m\u1ed9t chi\u1ebfc kính th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o (Gear VR2) \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t chuyên d\u1ee5ng cho phép ng\u01b0\u1eddi dùng có th\u1ec3 <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> b\u1ea5t c\u1ee9 n\u01a1i \u0111âu trên th\u1ebf gi\u1edbi v\u1edbi nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m nh\u01b0 ngoài \u0111\u1eddi th\u1ef1c.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/videoblocks-360vr-video-beautiful-cityscape-of-opole-venice-is-covered-with-snow-wintery-walk-by-city-park-historic-town-holidays-in-poland-vacation-at-famous-place_BGUINPWpx_thumbnail-full04.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">V\u1edbi 55 video 360 \u0111\u1ed9 \u0111\u01b0\u1ee3c mua b\u1ea3n quy\u1ec1n, ch\u1ec9 c\u1ea7n du kh&aacute;ch ng\u1ed3i l&ecirc;n chi\u1ebfc gh\u1ebf 9D \u0111eo k&iacute;nh Gear VR2 - thi\u1ebft b\u1ecb m\u1edbi nh\u1ea5t c\u1ee7a Samsung s\u1ebd t\u1ea1o ra n\u1ed9i dung 360 \u0111\u1ed9 m&ocirc; t\u1ea3 nhi\u1ec1u \u0111i\u1ec3m du l\u1ecbch n\u1ed5i ti\u1ebfng tr&ecirc;n kh\u1eafp th\u1ebf gi\u1edbi, v&agrave; m\u1ecdi s\u1ef1 vi\u1ec7c \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c nh&igrave;n th\u1ea5y m\u1ed9t c&aacute;ch ch&acirc;n th\u1ef1c trong kh&ocirc;ng gian th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o. Ngo&agrave;i ra, v\u1edbi th\u1ebf m\u1ea1nh c&ocirc;ng ngh\u1ec7 VR 360 c\u1ee7a Vietravel c&ograve;n \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng linh ho\u1ea1t khi t&iacute;ch h\u1ee3p khai th&aacute;c tr&ecirc;n h\u1ec7 th\u1ed1ng k&ecirc;nh online c\u1ee7a c&ocirc;ng ty s\u1eb5n c&oacute; nh\u01b0 Facebook, Website, Youtube, Instagram&hellip; Du kh&aacute;ch kh&ocirc;ng c\u1ea7n trang b\u1ecb chi\u1ebfc k&iacute;nh th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o m&agrave; v\u1eabn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; th\u1ec3 xem ngay t\u1ea1i nh&agrave; m&igrave;nh \u0111\u1ec3 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m d\u1ecbch v\u1ee5 n&agrave;y. Tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh \u0111\u1ec3 b&agrave;n, du kh&aacute;ch c&oacute; th\u1ec3 d&ugrave;ng chu\u1ed9t \u0111\u1ec3 k&eacute;o ho\u1eb7c nh\u1ea5p v&agrave;o m\u0169i t&ecirc;n \u1edf g&oacute;c tr&ecirc;n b&ecirc;n tr&aacute;i c\u1ee7a m&agrave;n h&igrave;nh. Tr&ecirc;n m\u1ed9t thi\u1ebft b\u1ecb di \u0111\u1ed9ng, d&ugrave;ng ng&oacute;n tay k&eacute;o tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh ho\u1eb7c di chuy\u1ec3n xung quanh theo c&aacute;c h\u01b0\u1edbng kh&aacute;c nhau \u0111\u1ec3 nh&igrave;n \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ecdi g&oacute;c 360 \u0111\u1ed9 t\u1eeb video.<br \/> VR 360 \u0111&aacute;nh d\u1ea5u k\u1ef7 nguy&ecirc;n ph&aacute;t tri\u1ec3n m\u1edbi c\u1ee7a ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghi\u1ec7p kh&ocirc;ng kh&oacute;i du l\u1ecbch. S\u1ef1 ph&aacute;t tri\u1ec3n nhanh ch&oacute;ng c\u1ee7a VR 360 c&ugrave;ng nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m t&iacute;ch h\u1ee3p \u0111a d\u1ea1ng m&agrave; n&oacute; mang l\u1ea1i \u0111&atilde; gi&uacute;p Vietravel ch\u1ee9ng t\u1ecf v\u1ecb th\u1ebf d\u1eabn \u0111\u1ea7u c\u1ee7a m&igrave;nh trong vi\u1ec7c t\u1ed1i \u0111a h&oacute;a hi\u1ec7u qu\u1ea3 c\u1ee7a c&ocirc;ng ngh\u1ec7 nh\u1eb1m mang \u0111em \u0111\u1ebfn cho du kh&aacute;ch nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m kh&aacute;c bi\u1ec7t. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, c&ograve;n th\u1ec3 hi\u1ec7n t&iacute;nh ti&ecirc;n phong c\u1ee7a c&ocirc;ng ty trong xu h\u01b0\u1edbng t&iacute;ch h\u1ee3p c&ocirc;ng ngh\u1ec7 tr&ecirc;n th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng du l\u1ecbch.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/videoblocks-360vr-video-beautiful-cityscape-of-opole-venice-is-covered-with-snow-wintery-walk-by-city-park-historic-town-holidays-in-poland-vacation-at-famous-place_BGUINPWpx_thumbnail-full04.jpg' title='CÙNG VIETRAVEL V\u01af\u01a0N RA TH\u1ebe GI\u1edaI B\u1eb0NG VR 360' alt='CÙNG VIETRAVEL V\u01af\u01a0N RA TH\u1ebe GI\u1edaI B\u1eb0NG VR 360'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">V\u1edbi 55 video 360 \u0111\u1ed9 \u0111\u01b0\u1ee3c mua b\u1ea3n quy\u1ec1n, ch\u1ec9 c\u1ea7n du khách ng\u1ed3i lên chi\u1ebfc gh\u1ebf 9D \u0111eo kính Gear VR2 - thi\u1ebft b\u1ecb m\u1edbi nh\u1ea5t c\u1ee7a Samsung s\u1ebd t\u1ea1o ra n\u1ed9i dung 360 \u0111\u1ed9 mô t\u1ea3 nhi\u1ec1u \u0111i\u1ec3m <a href='https:\/\/travel.com.vn' title='du l\u1ecbch'>du l\u1ecbch<\/a> n\u1ed5i ti\u1ebfng trên kh\u1eafp th\u1ebf gi\u1edbi, và m\u1ecdi s\u1ef1 vi\u1ec7c \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c nhìn th\u1ea5y m\u1ed9t cách chân th\u1ef1c trong không gian th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o. Ngoài ra, v\u1edbi th\u1ebf m\u1ea1nh công ngh\u1ec7 VR 360 c\u1ee7a <a href='https:\/\/www.vietravel.com' title='Vietravel'>Vietravel<\/a> còn \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng linh ho\u1ea1t khi tích h\u1ee3p khai thác trên h\u1ec7 th\u1ed1ng kênh online c\u1ee7a công ty s\u1eb5n có nh\u01b0 Facebook, Website, Youtube, Instagram… Du khách không c\u1ea7n trang b\u1ecb chi\u1ebfc kính th\u1ef1c t\u1ebf \u1ea3o mà v\u1eabn hoàn toàn có th\u1ec3 xem ngay t\u1ea1i nhà mình \u0111\u1ec3 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m d\u1ecbch v\u1ee5 này. Trên máy tính \u0111\u1ec3 bàn, du khách có th\u1ec3 dùng chu\u1ed9t \u0111\u1ec3 kéo ho\u1eb7c nh\u1ea5p vào m\u0169i tên \u1edf góc trên bên trái c\u1ee7a màn hình. Trên m\u1ed9t thi\u1ebft b\u1ecb di \u0111\u1ed9ng, dùng ngón tay kéo trên màn hình ho\u1eb7c di chuy\u1ec3n xung quanh theo các h\u01b0\u1edbng khác nhau \u0111\u1ec3 nhìn \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ecdi góc 360 \u0111\u1ed9 t\u1eeb video.<br \/> VR 360 \u0111ánh d\u1ea5u k\u1ef7 nguyên phát tri\u1ec3n m\u1edbi c\u1ee7a ngành công nghi\u1ec7p không khói du l\u1ecbch. S\u1ef1 phát tri\u1ec3n nhanh chóng c\u1ee7a VR 360 cùng nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m tích h\u1ee3p \u0111a d\u1ea1ng mà nó mang l\u1ea1i \u0111ã giúp Vietravel ch\u1ee9ng t\u1ecf v\u1ecb th\u1ebf d\u1eabn \u0111\u1ea7u c\u1ee7a mình trong vi\u1ec7c t\u1ed1i \u0111a hóa hi\u1ec7u qu\u1ea3 c\u1ee7a công ngh\u1ec7 nh\u1eb1m mang \u0111em \u0111\u1ebfn cho du khách nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m khác bi\u1ec7t. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, còn th\u1ec3 hi\u1ec7n tính tiên phong c\u1ee7a công ty trong xu h\u01b0\u1edbng tích h\u1ee3p công ngh\u1ec7 trên th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng du l\u1ecbch.<\/div> <\/li>" }, "69": { "title": "\u0110\u00d3N T\u1ebeT TR\u00caN MI\u1ec0N DI S\u1ea2N", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/pho co hoi an_2.jpg' alt='\u0110ÓN T\u1ebeT TRÊN MI\u1ec0N DI S\u1ea2N' title='\u0110ÓN T\u1ebeT TRÊN MI\u1ec0N DI S\u1ea2N'\/><span>26\/12\/2017<\/span><p>Tr\u1ea3i qua bao th\u0103ng tr\u1ea7m, mi\u1ec1n Trung yêu ", "content": "<li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/Hue_4.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">\u0110&oacute;n T\u1ebft tr&ecirc;n mi\u1ec1n di s\u1ea3n, n\u01a1i \u0111\u1ea7u ti&ecirc;n b\u1ea1n ph\u1ea3i gh&eacute; th\u0103m l&agrave; c&ocirc; \u0111&ocirc; Hu\u1ebf. \u0110\u1ebfn Hu\u1ebf ng&agrave;y xu&acirc;n, b\u1ea1n s\u1ebd m&ecirc; \u0111\u1eafm b\u1edfi l&agrave;n s\u01b0\u01a1ng m&ugrave; bu\u1ed5i s\u1edbm gi\u0103ng gi\u0103ng kh\u1eafp l\u1ed1i. Ban tr\u01b0a, n\u1eafng xu&acirc;n v&agrave;ng &oacute;ng r\u1ea3i \u0111\u1ec1u tr&ecirc;n t\u1eebng nh&agrave;nh c&acirc;y ng\u1ecdn c\u1ecf, th&agrave;nh n\u1ed9i c\u1ed5 k&iacute;nh. T\u1eeb 23 th&aacute;ng Ch\u1ea1p, kh&ocirc;ng kh&iacute; T\u1ebft \u0111&atilde; b\u1eaft \u0111\u1ea7u r\u1ed9n r&agrave;ng b\u1edfi r\u1eebng hoa xu&acirc;n tr&agrave;n ng\u1eadp b\u1edd b\u1eafc s&ocirc;ng H\u01b0\u01a1ng, c&ocirc;ng vi&ecirc;n Nghinh L\u01b0\u01a1ng \u0110&igrave;nh, c&ocirc;ng vi&ecirc;n K\u1ef3 \u0110&agrave;i&hellip;&nbsp;<br \/> Trong nh\u1eefng ng&ocirc;i nh&agrave; v\u01b0\u1eddn, ch\u1eadu mai v&agrave;ng, c&uacute;c v&agrave;ng r\u1ef1c r\u1ee1 \u0111&atilde; ch&agrave;o xu&acirc;n. B&agrave;n th\u1edd t\u1ed5 ti&ecirc;n \u0111&atilde; s\u1ea1ch s\u1ebd, trang nghi&ecirc;m, ng&aacute;t h\u01b0\u01a1ng tr\u1ea7m \u0111\u1ec3 \u0111&oacute;n giao th\u1eeba, \u0111&oacute;n kh&aacute;ch \u0111\u1ebfn th\u0103m nh&agrave;. T\u1eeb c&ocirc;ng vi&ecirc;n cho \u0111\u1ebfn c&aacute;c tuy\u1ebfn ph\u1ed1, ng&otilde; h\u1ebbm \u0111\u1ec1u l\u1ed9ng l\u1eaby s\u1eafc hoa khi\u1ebfn kh&ocirc;ng gian Hu\u1ebf \u0111\u1eb9p l\u1ea1 k\u1ef3. M&ugrave;a xu&acirc;n x\u1ee9 Hu\u1ebf \u0111\u1eb9p d\u1ecbu d&agrave;ng v&agrave; &yacute; ngh\u0129a bi\u1ebft bao khi b\u1ea1n \u0111\u01b0\u1ee3c chi&ecirc;m ng\u01b0\u1ee1ng nh\u1eefng tinh hoa ki\u1ebfn tr&uacute;c c\u1ee7a cung \u0111&igrave;nh x\u01b0a, c\u1ea7u nguy\u1ec7n trong ti\u1ebfng chu&ocirc;ng ch&ugrave;a Thi&ecirc;n M\u1ee5 ng&acirc;n nga, th\u1ea3 h\u1ed3n phi&ecirc;u l&atilde;ng tr&ecirc;n d&ograve;ng H\u01b0\u01a1ng Giang.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/Hue_4.jpg' title='\u0110ÓN T\u1ebeT TRÊN MI\u1ec0N DI S\u1ea2N' alt='\u0110ÓN T\u1ebeT TRÊN MI\u1ec0N DI S\u1ea2N'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u0110ón T\u1ebft trên mi\u1ec1n di s\u1ea3n, n\u01a1i \u0111\u1ea7u tiên b\u1ea1n ph\u1ea3i ghé th\u0103m là cô \u0111ô <a href='https:\/\/travel.com.vn\/mien-trung\/tour-hue.aspx' title='Hu\u1ebf'>Hu\u1ebf<\/a>. \u0110\u1ebfn Hu\u1ebf ngày xuân, b\u1ea1n s\u1ebd mê \u0111\u1eafm b\u1edfi làn s\u01b0\u01a1ng mù bu\u1ed5i s\u1edbm gi\u0103ng gi\u0103ng kh\u1eafp l\u1ed1i. Ban tr\u01b0a, n\u1eafng xuân vàng óng r\u1ea3i \u0111\u1ec1u trên t\u1eebng nhành cây ng\u1ecdn c\u1ecf, thành n\u1ed9i c\u1ed5 kính. T\u1eeb 23 tháng Ch\u1ea1p, không khí T\u1ebft \u0111ã b\u1eaft \u0111\u1ea7u r\u1ed9n ràng b\u1edfi r\u1eebng hoa xuân tràn ng\u1eadp b\u1edd b\u1eafc sông H\u01b0\u01a1ng, công viên Nghinh L\u01b0\u01a1ng \u0110ình, công viên K\u1ef3 \u0110ài… <br \/> Trong nh\u1eefng ngôi nhà v\u01b0\u1eddn, ch\u1eadu mai vàng, cúc vàng r\u1ef1c r\u1ee1 \u0111ã chào xuân. Bàn th\u1edd t\u1ed5 tiên \u0111ã s\u1ea1ch s\u1ebd, trang nghiêm, ngát h\u01b0\u01a1ng tr\u1ea7m \u0111\u1ec3 \u0111ón giao th\u1eeba, \u0111ón khách \u0111\u1ebfn th\u0103m nhà. T\u1eeb công viên cho \u0111\u1ebfn các tuy\u1ebfn ph\u1ed1, ngõ h\u1ebbm \u0111\u1ec1u l\u1ed9ng l\u1eaby s\u1eafc hoa khi\u1ebfn không gian Hu\u1ebf \u0111\u1eb9p l\u1ea1 k\u1ef3. Mùa xuân x\u1ee9 Hu\u1ebf \u0111\u1eb9p d\u1ecbu dàng và ý ngh\u0129a bi\u1ebft bao khi b\u1ea1n \u0111\u01b0\u1ee3c chiêm ng\u01b0\u1ee1ng nh\u1eefng tinh hoa ki\u1ebfn trúc c\u1ee7a cung \u0111ình x\u01b0a, c\u1ea7u nguy\u1ec7n trong ti\u1ebfng chuông chùa Thiên M\u1ee5 ngân nga, th\u1ea3 h\u1ed3n phiêu lãng trên dòng H\u01b0\u01a1ng Giang. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-pho co hoi an.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">\u0110&oacute;n T\u1ebft tr&ecirc;n mi\u1ec1n di s\u1ea3n, v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi H\u1ed9i An \u0111&oacute; l&agrave; l&uacute;c hoa ki\u1ec3ng t\u1ea1i c&aacute;c nh&agrave; v\u01b0\u1eddn C\u1ea9m Thanh, C\u1ea9m Ch&acirc;u khoe s\u1eafc. M&atilde;n \u0111&igrave;nh h\u1ed3ng, c&uacute;c \u0111\u1ea1i \u0111&oacute;a, lan h\u1ed3 \u0111i\u1ec7p, c\u1ea9m ch\u01b0\u1edbng, thu h\u1ea3i \u0111\u01b0\u1eddng xen l\u1eabn mai v&agrave;ng, qu\u1ea5t ch&iacute;n m\u1ecdng \u0111i\u1ec3m t&ocirc; cho kh&ocirc;ng kh&iacute; T\u1ebft th&ecirc;m r\u1ed9n r&agrave;ng. Th\u1eddi kh\u1eafc giao m&ugrave;a, t\u1ea5t c\u1ea3 \u0111&igrave;nh ch&ugrave;a, nh&agrave; th\u1edd \u0111\u1ed3ng lo\u1ea1t gi&oacute;ng chu&ocirc;ng, m\u1eebng n\u0103m m\u1edbi nh\u01b0 l\u1eddi ch&uacute;c an l&agrave;nh, h\u1ea1nh ph&uacute;c \u0111\u1ebfn m\u1ecdi nh&agrave;.&nbsp;<br \/> Kh&ocirc;ng gian Ho&agrave;i ph\u1ed1 b\u1ed7ng h&oacute;a th&agrave;nh c\u1ed5 t&iacute;ch v\u1edbi nh\u1eefng chi\u1ebfc \u0111&egrave;n l\u1ed3ng nhi\u1ec1u m&agrave;u th\u1eafp s&aacute;ng c\u1ea3 d&atilde;y ph\u1ed1 h&agrave;ng tr\u0103m tu\u1ed5i. Ng\u01b0\u1eddi ng\u01b0\u1eddi n&aacute;o n\u1ee9c tham gia h\u1ed9i T\u1ebft v\u1edbi nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng tr&igrave;nh h\u1ea5p d\u1eabn: bi\u1ec3u di\u1ec5n ngh\u1ec7 thu\u1eadt, thi g&oacute;i b&aacute;nh t&eacute;t, tham gia c&aacute;c tr&ograve; ch\u01a1i d&acirc;n gian v&agrave; th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c nh\u1eefng m&oacute;n \u0103n ng&agrave;y T\u1ebft \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng c\u1ee7a H\u1ed9i An&hellip; \u0110&oacute;n T\u1ebft tr&ecirc;n mi\u1ec1n di s\u1ea3n, gi\u1eefa &aacute;nh s&aacute;ng mu&ocirc;n m&agrave;u v&agrave; h\u01b0\u01a1ng tr\u1ea7m lan t\u1ecfa, t&acirc;m h\u1ed3n l\u1eef kh&aacute;ch nh\u1eb9 nh&agrave;ng v&agrave; thanh th\u1ea3n h\u01a1n \u0111\u1ec3 \u0111&oacute;n ch&agrave;o n\u0103m m\u1edbi.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/1-pho co hoi an.jpg' title='\u0110ÓN T\u1ebeT TRÊN MI\u1ec0N DI S\u1ea2N' alt='\u0110ÓN T\u1ebeT TRÊN MI\u1ec0N DI S\u1ea2N'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">\u0110ón T\u1ebft trên mi\u1ec1n di s\u1ea3n, v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi H\u1ed9i An \u0111ó là lúc hoa ki\u1ec3ng t\u1ea1i các nhà v\u01b0\u1eddn C\u1ea9m Thanh, C\u1ea9m Châu khoe s\u1eafc. Mãn \u0111ình h\u1ed3ng, cúc \u0111\u1ea1i \u0111óa, lan h\u1ed3 \u0111i\u1ec7p, c\u1ea9m ch\u01b0\u1edbng, thu h\u1ea3i \u0111\u01b0\u1eddng xen l\u1eabn mai vàng, qu\u1ea5t chín m\u1ecdng \u0111i\u1ec3m tô cho không khí T\u1ebft thêm r\u1ed9n ràng. Th\u1eddi kh\u1eafc giao mùa, t\u1ea5t c\u1ea3 \u0111ình chùa, nhà th\u1edd \u0111\u1ed3ng lo\u1ea1t gióng chuông, m\u1eebng n\u0103m m\u1edbi nh\u01b0 l\u1eddi chúc an lành, h\u1ea1nh phúc \u0111\u1ebfn m\u1ecdi nhà. <br \/> Không gian Hoài ph\u1ed1 b\u1ed7ng hóa thành c\u1ed5 tích v\u1edbi nh\u1eefng chi\u1ebfc \u0111èn l\u1ed3ng nhi\u1ec1u màu th\u1eafp sáng c\u1ea3 dãy ph\u1ed1 hàng tr\u0103m tu\u1ed5i. Ng\u01b0\u1eddi ng\u01b0\u1eddi náo n\u1ee9c tham gia h\u1ed9i T\u1ebft v\u1edbi nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng trình h\u1ea5p d\u1eabn: bi\u1ec3u di\u1ec5n ngh\u1ec7 thu\u1eadt, thi gói bánh tét, tham gia các trò ch\u01a1i dân gian và th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c nh\u1eefng món \u0103n ngày T\u1ebft \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng c\u1ee7a H\u1ed9i An… \u0110ón T\u1ebft trên mi\u1ec1n di s\u1ea3n, gi\u1eefa ánh sáng muôn màu và h\u01b0\u01a1ng tr\u1ea7m lan t\u1ecfa, tâm h\u1ed3n l\u1eef khách nh\u1eb9 nhàng và thanh th\u1ea3n h\u01a1n \u0111\u1ec3 \u0111ón chào n\u0103m m\u1edbi.<\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/images1624505____N_ng___th_nh_ph____ng_s_ng.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">B&ecirc;n c\u1ea1nh \u0111&oacute;, l\u1eef kh&aacute;ch c&ograve;n \u0111\u01b0\u1ee3c kh&aacute;m ph&aacute; m\u1ed9t \u0110&agrave; N\u1eb5ng hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, lung linh v\u1edbi nhi\u1ec1u c&ocirc;ng tr&igrave;nh hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, chi&ecirc;m ng\u01b0\u1ee1ng cung \u0111i\u1ec7n th\u1ea1ch nh\u0169 tr&aacute;ng l\u1ec7 t\u1ea1i \u0111\u1ed9ng Thi&ecirc;n \u0110\u01b0\u1eddng, Phong Nha (Qu\u1ea3ng B&igrave;nh)&hellip; s\u1ebd g&oacute;p th&ecirc;m h\u01b0\u01a1ng xu&acirc;n n\u1ed3ng n&agrave;n tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh \u0111&oacute;n T\u1ebft tr&ecirc;n mi\u1ec1n di s\u1ea3n.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/images1624505____N_ng___th_nh_ph____ng_s_ng.jpg' title='\u0110ÓN T\u1ebeT TRÊN MI\u1ec0N DI S\u1ea2N' alt='\u0110ÓN T\u1ebeT TRÊN MI\u1ec0N DI S\u1ea2N'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Bên c\u1ea1nh \u0111ó, l\u1eef khách còn \u0111\u01b0\u1ee3c khám phá m\u1ed9t <a href='https:\/\/travel.com.vn\/du-lich-da-nang.aspx' title='\u0110à N\u1eb5ng'>\u0110à N\u1eb5ng<\/a> hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, lung linh v\u1edbi nhi\u1ec1u công trình hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, chiêm ng\u01b0\u1ee1ng cung \u0111i\u1ec7n th\u1ea1ch nh\u0169 tráng l\u1ec7 t\u1ea1i \u0111\u1ed9ng Thiên \u0110\u01b0\u1eddng, Phong Nha (Qu\u1ea3ng Bình)… s\u1ebd góp thêm h\u01b0\u01a1ng xuân n\u1ed3ng nàn trên hành trình \u0111ón T\u1ebft trên mi\u1ec1n di s\u1ea3n.<\/div> <\/li>" }, "70": { "title": "\u0102N T\u1ebeT MI\u1ec6T V\u01af\u1edcN", "intro": "<img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/news\/sa-dec.jpg' alt='\u0102N T\u1ebeT MI\u1ec6T V\u01af\u1edcN' title='\u0102N T\u1ebeT MI\u1ec6T V\u01af\u1edcN'\/><span>29\/12\/2017<\/span><p>V\u1ec1 mi\u1ec1n châu th\u1ed5 khi \u0111\u1ea5t tr\u1eddi sang xuân, b\u1ea1n s\u1ebd b\u1eaft g\u1eb7p nh\u1eefng chi", "content": "<li><h2>\u0102n T\u1ebft mi\u1ec7t v\u01b0\u1eddn cùng hoa trái r\u1ef1c r\u1ee1<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/20171110_vuminh__DSC2889.jpg' title='\u0102n T\u1ebft mi\u1ec7t v\u01b0\u1eddn cùng hoa trái r\u1ef1c r\u1ee1<br\/><div style="text-align: justify;">M\u1ed7i \u0111\u1ed9 xu&acirc;n v\u1ec1, kh&ocirc;ng kh&iacute; Sa \u0110&eacute;c nh\u1ed9n nh\u1ecbp h\u1eb3n v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi bu&ocirc;n k\u1ebb b&aacute;n t\u1ea5p n\u1eadp, t\u1eadp trung \u0111&ocirc;ng nh\u1ea5t t\u1ea1i l&agrave;ng hoa T&acirc;n Quy \u0110&ocirc;ng. N\u01a1i \u0111&acirc;y ch\u1ec9 r\u1ed9ng kho\u1ea3ng 60 ha nh\u01b0ng c&oacute; 600 h\u1ed9 v&agrave; 3.600 lao \u0111\u1ed9ng chuy&ecirc;n tr\u1ed3ng hoa v&agrave; c&acirc;y c\u1ea3nh, l&agrave; m\u1ed9t trong nh\u1eefng trung t&acirc;m hoa ki\u1ec3ng l\u1edbn nh\u1ea5t mi\u1ec1n Nam.&nbsp;<br \/> Nh\u1eefng chi\u1ebfc ghe &ldquo;n&iacute;ch c\u0103ng&rdquo; gi\u1ecf hoa v&agrave; c&acirc;y c\u1ea3nh, \u0111&ocirc;i tay tho\u0103n tho\u1eaft chuy\u1ec1n t\u1eeb b\u1edd l&ecirc;n ghe ch\u1edf v\u1ec1 th&agrave;nh ph\u1ed1, b&aacute;c n&ocirc;ng d&acirc;n t\u01b0\u1edbi nh\u1eefng lu\u1ed1ng hoa c\u0103ng tr&agrave;n s\u1ee9c s\u1ed1ng&hellip; t\u1ea5t c\u1ea3 t\u1ea1o n&ecirc;n c&aacute;i n&eacute;t ri&ecirc;ng \u0111\u1ed9c \u0111&aacute;o c\u1ee7a Sa \u0110&eacute;c m\u1ed7i \u0111\u1ed9 xu&acirc;n v\u1ec1. Ch&iacute;nh v&igrave; th\u1ebf, ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng hay n&oacute;i vui: &ldquo;D\u01b0\u1edbi n&agrave;y \u0103n T\u1ebft s\u1edbm l\u1eafm, ch\u01b0a T\u1ebft \u0111&atilde; nh\u1ed9n nh\u1ecbp r\u1ed3i!&rdquo;. D\u1ecbp n&agrave;y, Sa \u0110&eacute;c thu h&uacute;t r\u1ea5t \u0111&ocirc;ng nhi\u1ebfp \u1ea3nh gia v&agrave; kh&aacute;ch ph\u01b0\u01a1ng xa t&igrave;m v\u1ec1 \u0103n T\u1ebft mi\u1ec7t v\u01b0\u1eddn v&agrave; ghi l\u1ea1i nh\u1eefng khung h&igrave;nh \u0111\u1eb9p v&agrave; r\u1ed9n r&agrave;ng nh\u1ea5t c\u1ee7a ng&agrave;y T\u1ebft x\u01b0a.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/20171110_vuminh__DSC2889.jpg' title='\u0102n T\u1ebft mi\u1ec7t v\u01b0\u1eddn cùng hoa trái r\u1ef1c r\u1ee1' alt='\u0102n T\u1ebft mi\u1ec7t v\u01b0\u1eddn cùng hoa trái r\u1ef1c r\u1ee1'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">M\u1ed7i \u0111\u1ed9 xuân v\u1ec1, không khí Sa \u0110éc nh\u1ed9n nh\u1ecbp h\u1eb3n v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi buôn k\u1ebb bán t\u1ea5p n\u1eadp, t\u1eadp trung \u0111ông nh\u1ea5t t\u1ea1i làng hoa Tân Quy \u0110ông. N\u01a1i \u0111ây ch\u1ec9 r\u1ed9ng kho\u1ea3ng 60 ha nh\u01b0ng có 600 h\u1ed9 và 3.600 lao \u0111\u1ed9ng chuyên tr\u1ed3ng hoa và cây c\u1ea3nh, là m\u1ed9t trong nh\u1eefng trung tâm hoa ki\u1ec3ng l\u1edbn nh\u1ea5t mi\u1ec1n Nam. <br \/> Nh\u1eefng chi\u1ebfc ghe “ních c\u0103ng” gi\u1ecf hoa và cây c\u1ea3nh, \u0111ôi tay tho\u0103n tho\u1eaft chuy\u1ec1n t\u1eeb b\u1edd lên ghe ch\u1edf v\u1ec1 thành ph\u1ed1, bác nông dân t\u01b0\u1edbi nh\u1eefng lu\u1ed1ng hoa c\u0103ng tràn s\u1ee9c s\u1ed1ng… t\u1ea5t c\u1ea3 t\u1ea1o nên cái nét riêng \u0111\u1ed9c \u0111áo c\u1ee7a Sa \u0110éc m\u1ed7i \u0111\u1ed9 xuân v\u1ec1. Chính vì th\u1ebf, ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng hay nói vui: “D\u01b0\u1edbi này \u0103n T\u1ebft s\u1edbm l\u1eafm, ch\u01b0a T\u1ebft \u0111ã nh\u1ed9n nh\u1ecbp r\u1ed3i!”. D\u1ecbp này, Sa \u0110éc thu hút r\u1ea5t \u0111ông nhi\u1ebfp \u1ea3nh gia và khách ph\u01b0\u01a1ng xa tìm v\u1ec1 \u0103n T\u1ebft mi\u1ec7t v\u01b0\u1eddn và ghi l\u1ea1i nh\u1eefng khung hình \u0111\u1eb9p và r\u1ed9n ràng nh\u1ea5t c\u1ee7a ngày T\u1ebft x\u01b0a. <\/div> <\/li><li><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/thanhhuong-161913021936-quyt-hong-mien-tay.jpg' title='<br\/><div style="text-align: justify;">C&aacute;ch \u0111&oacute; kh&ocirc;ng xa l&agrave; l&agrave;ng qu&yacute;t h\u1ed3ng Lai Vung - lo\u1ea1i qu&yacute;t \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng c&oacute; v\u1ecf m&agrave;u h\u1ed3ng cam t\u01b0\u01a1i t\u1eafn th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c \u01b0u &aacute;i \u0111\u01b0a l&ecirc;n m&acirc;m c&uacute;ng &ocirc;ng b&agrave; ng&agrave;y T\u1ebft. Nh\u1eefng ng&agrave;y cu\u1ed1i th&aacute;ng Ch\u1ea1p, qu&yacute;t ch&iacute;n m\u1ecdng nh\u1ea5t v&agrave; th\u01b0\u01a1ng l&aacute;i b\u1eaft \u0111\u1ea7u \u0111\u1ed5 v\u1ec1 \u0111&oacute;ng h&agrave;ng. Qu&yacute;t tr\u1ed3ng theo h&agrave;ng, d\u1ecdc theo nh\u1eefng con r\u1ea1ch nh\u1ecf trong v\u01b0\u1eddn sai qu\u1ea3 \u0111\u1ebfn m\u1ee9c g\u1ea7n ch\u1ea1m m\u1eb7t n\u01b0\u1edbc.&nbsp;<br \/> Len l\u1ecfi gi\u1eefa &ldquo;m&aacute;i v&ograve;m&rdquo; v&agrave;ng \u01b0\u01a1m l&agrave;m t\u1eeb qu&yacute;t, c\u1ea3m gi&aacute;c th\u1eadt th&iacute;ch th&uacute; khi ch\u1ec9 c\u1ea7n v\u1edbi tay l&agrave; c&oacute; th\u1ec3 ch\u1ecdn cho m&igrave;nh m\u1ed9t ch&ugrave;m qu&yacute;t ng\u1ecdt l&agrave;nh. Qu&yacute;t h\u1ed3ng Lai Vung \u0111&atilde; t\u1ea1o \u0111\u01b0\u1ee3c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u ri&ecirc;ng, m\u1ed7i m&ugrave;a T\u1ebft l\u1ea1i theo nh\u1eefng chuy\u1ebfn xe, chuy\u1ebfn t&agrave;u... ra t\u1eadn mi\u1ec1n Trung, ph\u01b0\u01a1ng B\u1eafc xa x&ocirc;i l&agrave;m r\u1ea1ng danh mi\u1ec1n T&acirc;y ch&acirc;n ch\u1ea5t.&nbsp;<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/thanhhuong-161913021936-quyt-hong-mien-tay.jpg' title='\u0102N T\u1ebeT MI\u1ec6T V\u01af\u1edcN' alt='\u0102N T\u1ebeT MI\u1ec6T V\u01af\u1edcN'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">Cách \u0111ó không xa là làng quýt h\u1ed3ng Lai Vung - lo\u1ea1i quýt \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng có v\u1ecf màu h\u1ed3ng cam t\u01b0\u01a1i t\u1eafn th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c \u01b0u ái \u0111\u01b0a lên mâm cúng ông bà ngày T\u1ebft. Nh\u1eefng ngày cu\u1ed1i tháng Ch\u1ea1p, quýt chín m\u1ecdng nh\u1ea5t và th\u01b0\u01a1ng lái b\u1eaft \u0111\u1ea7u \u0111\u1ed5 v\u1ec1 \u0111óng hàng. Quýt tr\u1ed3ng theo hàng, d\u1ecdc theo nh\u1eefng con r\u1ea1ch nh\u1ecf trong v\u01b0\u1eddn sai qu\u1ea3 \u0111\u1ebfn m\u1ee9c g\u1ea7n ch\u1ea1m m\u1eb7t n\u01b0\u1edbc. <br \/> Len l\u1ecfi gi\u1eefa “mái vòm” vàng \u01b0\u01a1m làm t\u1eeb quýt, c\u1ea3m giác th\u1eadt thích thú khi ch\u1ec9 c\u1ea7n v\u1edbi tay là có th\u1ec3 ch\u1ecdn cho mình m\u1ed9t chùm quýt ng\u1ecdt lành. Quýt h\u1ed3ng Lai Vung \u0111ã t\u1ea1o \u0111\u01b0\u1ee3c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u riêng, m\u1ed7i mùa T\u1ebft l\u1ea1i theo nh\u1eefng chuy\u1ebfn xe, chuy\u1ebfn tàu... ra t\u1eadn mi\u1ec1n Trung, ph\u01b0\u01a1ng B\u1eafc xa xôi làm r\u1ea1ng danh mi\u1ec1n Tây chân ch\u1ea5t. <\/div> <\/li><li><h2>B\u1ed3ng b\u1ec1nh ch\u1ee3 n\u1ed5i mùa xuân<\/h2><div class='show_img'><a rel='gallery' href='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/Cai_Rang_floating_market2_1.jpg' title='B\u1ed3ng b\u1ec1nh ch\u1ee3 n\u1ed5i mùa xuân<br\/><div style="text-align: justify;">V\u1edbi h\u1ec7 th\u1ed1ng k&ecirc;nh r\u1ea1ch ch\u1eb1ng ch\u1ecbt, h&agrave;ng tr\u0103m ch\u1ee3 n\u1ed5i t\u1ecfa kh\u1eafp Nam b\u1ed9 c\u0169ng t\u1ea1o n&eacute;t ri&ecirc;ng c\u1ee7a v&ugrave;ng \u0111\u1ea5t ch&iacute;n r\u1ed3ng ng&agrave;y T\u1ebft. T\u1eeb 20 th&aacute;ng Ch\u1ea1p tr\u1edf \u0111i, c&aacute;c ch\u1ee3 n\u1ed5i nh\u1ed9n nh\u1ecbp h\u01a1n ng&agrave;y th\u01b0\u1eddng b\u1edfi c&aacute;c ghe thuy\u1ec1n chu\u1ea9n b\u1ecb h&agrave;ng h&oacute;a, n&ocirc;ng s\u1ea3n t\u1ecfa \u0111i c&aacute;c mi\u1ec1n xa. Ngo&agrave;i n&ocirc;ng s\u1ea3n, v&agrave;o nh\u1eefng ng&agrave;y c\u1eadn T\u1ebft, ch\u1ee3 nh\u01b0 m\u1ed9t v\u01b0\u1eddn hoa n\u1ed5i tr&ecirc;n m\u1eb7t n\u01b0\u1edbc v\u1edbi \u0111\u1ee7 c&aacute;c m&agrave;u xanh \u0111\u1ecf t&iacute;m v&agrave;ng...&nbsp;<br \/> Nh\u1eefng ch\u1eadu h\u1ed3ng, c&uacute;c, v\u1ea1n th\u1ecd nh\u01b0 n&eacute;t ch\u1ea5m ph&aacute; \u0111\u01a1n gi\u1ea3n nh\u01b0ng \u0111\u1ed9c \u0111&aacute;o cho b\u1ee9c tranh ch\u1ee3 tr&ecirc;n s&ocirc;ng. Nh\u1eefng c&ocirc; g&aacute;i \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n t\u1eafc r&aacute;ng ch\u1edf \u0111\u1ea7y hoa t\u1eeb nh\u1eefng con r\u1ea1ch nh\u1ecf \u0111i ra t\u1eadp trung n\u01a1i ch\u1ee3 n\u1ed5i, kh&ocirc;ng ch\u1ec9 ch&agrave;o b&aacute;n c&aacute;c lo\u1ea1i hoa nh&agrave; tr\u1ed3ng th\u01a1m tho \u0111\u1eb9p m\u1eaft, m&agrave; n\u1ee5 c\u01b0\u1eddi l&uacute;ng li\u1ebfng c\u1ee7a nh\u1eefng c&ocirc; g&aacute;i mi\u1ec1n T&acirc;y c\u0169ng t\u1ea1o n&ecirc;n n&eacute;t thi\u1ec7n c\u1ea3m ch&acirc;n t&igrave;nh n\u01a1i nh\u1eefng kh&aacute;ch l&atilde;ng du. \u0110\u1eebng qu&ecirc;n \u0111\u1ebfn ch\u1ee3 n\u1ed5i C&aacute;i R\u0103ng (C\u1ea7n Th\u01a1) \u0111\u1ec3 t\u1eadn m\u1eaft tr\u1ea3i nghi\u1ec7m \u0111\u1eddi s\u1ed1ng th\u01b0\u01a1ng h\u1ed3 v&agrave; th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c ly c&agrave; ph&ecirc; s&aacute;ng th\u01a1m m&ugrave;i s\u01b0\u01a1ng s\u1edbm, t&ocirc; b&uacute;n ri&ecirc;u chan ch\u1ee9a v\u1ecb \u0111\u1ed3ng b\u1eb1ng...&nbsp;<br \/> H&agrave;nh tr&igrave;nh \u0103n T\u1ebft mi\u1ec7t v\u01b0\u1eddn c&ograve;n h\u1ea5p d\u1eabn kh&aacute;ch ph\u01b0\u01a1ng xa b\u1edfi s\u1ef1 tr&ugrave; ph&uacute;, th&ocirc;n d&atilde; c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n Nam b\u1ed9 ch&acirc;n ch\u1ea5t khi b\u1ea1n \u0111\u01b0\u1ee3c t&aacute;t m\u01b0\u01a1ng b\u1eaft c&aacute;, nh\u1ea5p ng\u1ee5m r\u01b0\u1ee3u n\u1ebfp th\u01a1m n\u1ed3ng trong ti\u1ebfng \u0111\u1eddn ca t&agrave;i t\u1eed ng\u1ecdt ng&agrave;o. H&agrave;nh tr&igrave;nh T\u1ebft ph\u01b0\u01a1ng Nam c&ograve;n \u0111\u01b0a b\u1ea1n \u0111\u1ebfn An Giang \u0111\u1ec3 c\u1ea7u ph&uacute;c t\u1ea1i mi\u1ebfu B&agrave; Ch&uacute;a X\u1ee9, vi\u1ec5n du v\u1ec1 &ldquo;x\u1ee9 th\u01a1&rdquo; H&agrave; Ti&ecirc;n vi\u1ebfng th\u0103m nh\u1eefng th\u1eafng c\u1ea3nh \u0111&atilde; \u0111i v&agrave;o thi ca, t\u1eafm bi\u1ec3n v&agrave; ng\u1eafm ho&agrave;ng h&ocirc;n l\u1ed9ng l\u1eaby \u0111\u1ea7u n\u0103m m\u1edbi.<\/div> '><img rel='full' class='asyncThumb' src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/ajax-loader.gif' data-img-url='https:\/\/www.vietravel.com\/Images\/NewsPicture\/Cai_Rang_floating_market2_1.jpg' title='B\u1ed3ng b\u1ec1nh ch\u1ee3 n\u1ed5i mùa xuân' alt='B\u1ed3ng b\u1ec1nh ch\u1ee3 n\u1ed5i mùa xuân'\/><span><img src='https:\/\/www.vietravel.com\/images\/icon_zoom.png' alt='Slideshow' title='Slideshow'\/><\/span><\/a><\/div><div style="text-align: justify;">V\u1edbi h\u1ec7 th\u1ed1ng kênh r\u1ea1ch ch\u1eb1ng ch\u1ecbt, hàng tr\u0103m ch\u1ee3 n\u1ed5i t\u1ecfa kh\u1eafp Nam b\u1ed9 c\u0169ng t\u1ea1o nét riêng c\u1ee7a vùng \u0111\u1ea5t chín r\u1ed3ng ngày T\u1ebft. T\u1eeb 20 tháng Ch\u